WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!


Pages:     || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 101 |
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.Н. КАРАЗІНА ІСЛАМСЬКИЙ ФЛАВАДЖАНСЬКИЙ АЗАД УНІВЕРСИТЕТ Міжнародна наукова конференція КАРАЗІНСЬКІ ПРИРОДОЗНАВЧІ СТУДІЇ 1-4 лютого 2011 р.

м. Харків, Україна Присвячена 100-річчю з дня народження Ю.М. Прокудіна і О.М. Матвієнко – професорів Харківського університету Матеріали конференції МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.Н. КАРАЗІНА ІСЛАМСЬКИЙ ФЛАВАДЖАНСЬКИЙ АЗАД УНІВЕРСИТЕТ КАРАЗІНСЬКІ ПРИРОДОЗНАВЧІ СТУДІЇ Матеріали наукової конференції з міжнародною участю.

Присвячена 100-річчю з дня народження Ю.М. Прокудіна і О.М. Матвієнко – професорів Харківського університету 1-4 лютого 2011 р.

м. Харків, Україна Харків 2011 УДК 58 ББК Е52 Затверджено до друку рішенням Вченої ради Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Протокол № 14 від «27» грудня 2010 р.

Організатори конференції:

Міністерство освіти і науки України, Харківський національний університет імені В.Н.

Каразіна, Ісламський Флаваджанський Азад університет.

Каразінські природознавчі студії. Матеріали міжнародної наукової конференції 1-4 лютого 2011 р., Харків / Х.: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2011.- 346 с.

ISBN 978-966-623-720-3 Матеріали, що публікуються, являють собою доповіді та тези доповідей міжнародної наукової конференції «Каразінські природознавчі студії», що віддзеркалюють теоретичні та експериментальні аспекти сучасного стану та перспективи розвитку різних напрямків ботанічної науки та освіти, у рішення яких зробили внесок О.М. Матвієнко та Ю.М.

Прокудін.

Конференція присвячена 100-річчю з дня народження професорів Харківського університету Олександри Михайлівни Матвієнко та Юрія Миколайовича Прокудіна.

Організаційно-програмний комітет:

Бакіров В.С., доктор соціологічних наук, професор, ректор Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна; Рузбахані Шахла, кандидат біологічних наук, ректор Ісламського Флаваджанського Азад університету; Залюбовський І.І., доктор фізикоматематичних наук, професор, чл.-кор. НАНУ, проректор Харківського національного університету; Яхіабаді Сіма, кандидат біологічних наук, проректор з наукової роботи Ісламського Флаваджанського Азад університету; Ранжбар Моніре, кандидат біологічних наук, проректор з педагогічної роботи Ісламського Флаваджанського Азад університету; Воробйова Л.І., кандидат біологічних наук, професор, зав. кафедри генетики та цитології, декан біологічного факультету Харківського національного університету;

Догадіна Т.В., доктор біологічних наук, професор, зав. кафедри ботаніки та екології рослин Харківського національного університету; Колупаєв Ю.Є., доктор біологічних наук, професор Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва; Зареі Даркі Бехруз, кандидат біологічних наук, доцент Ісламського Флаваджанського Азад університету; Болотний І.А., начальник відділу міжнародних зв’язків Харківського національного університету.

Матеріали відтворені з авторських оригіналів, поданих до оргкомітету, в авторській редакції ISBN 978-966-623-720-3 © Харківський національній університет імені В.Н. Каразіна, МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ ХАРЬКОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.Н. КАРАЗИНА ИСЛАМСКИЙ ФЛАВАДЖАНСКИЙ АЗАД УНИВЕРСИТЕТ КАРАЗИНСКИЕ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ СТУДИИ Материалы научной конференции с международным участием.

Посвященная 100-летию со дня рождения Ю.Н. Прокудина и А.М. Матвиенко – профессоров Харьковского университета 1-4 февраля 2011 г.

г. Харьков, Украина Харьков УДК ББК ЕУтверждено к печати решением Ученого совета Харьковского национального университета имени В.Н.

Каразина. Протокол № 14 от «27» декабря 2010 г.

Организаторы конференции:

Министерство образования и науки Украины, Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина, Исламский Флаваджанский Азад университет.

Каразинские естественнонаучные студии. Материалы международной научной конференции 1-4 февраля 2011 г., Харьков / Х.: Харьковський национальный университет имени В.Н. Каразина, 2011.- 346 с.

ISBN 978-966-623-720-Опубликованные материалы представляют собой доклады и тезисы докладов международной научной конференции «Каразинские естественнонаучные студии», которые отражают теоретические и экспериментальные аспекты современного состояния и перспективы развития разных направлений ботанической науки и образования, в решение которых внесли свой вклад А.М. Матвиенко и Ю.Н. Прокудин.

Конференция посвящена 100-летию с дня рождения профессоров Харьковского университета Александры Михайловны Матвиенко и Юрия Николаевича Прокудина.Организационно-програмный комитет:

Бакиров В.С., доктор социологических наук, профессор, ректор Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина; Рузбахани Шахла, кандидат биологических наук, ректор Исламского Флаваджанского Азад университета; Залюбовский И.И., доктор физико-математических наук, профессор, чл.-корр. НАНУ, проректор Харьковского национального университета; Яхиабади Сима, кандидат биологических наук, проректор по научной работе Исламского Флаваджанского Азад университета; Ранжбар Монире, кандидат биологических наук, проректор по педагогической работе Исламского Флаваджанского Азад университета; Воробьева Л.И., кандидат биологических наук, профессор, зав. кафедрой генетики и цитологии, декан биологического факультета Харьковского национального университета; Догадина Т.В., доктор биологических наук, профессор, зав.

кафедрой ботаники и экологии растений Харьковского национального университета;

Колупаев Ю.Е., доктор биологических наук, профессор Харьковского национального аграрного университета им. В.В. Докучаева; Зареи Дарки Бехруз, кандидат биологических наук, доцент Исламского Флаваджанского Азад университета; Болотный И.А., начальник отдела международных связей Харьковского национального университета.

Материалы воспроизведены из авторских оригиналов, поданных в оргкомитет, в авторской редакции ISBN 978-966-623-720-3 © Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина, THE MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE KARAZIN KHARKOV NATIONAL UNIVERSITY ISLAMIC AZAD UNIVERSITY, FALAVARJAN BRANCH KARAZIN NATURAL SCIENCE STUDIOS Materials of scientific conference with international participation.

Sacred to the 100year from the day of birth of Yu.N. Prokudin and A.M.

Matvienko – professors of the Kharkov university February 1-4, Kharkiv, Ukraine Kharkiv UDC BBC ЕRecommended to publishing by Scientific council of Karazin Kharkov National University. Minutes N 14 of “27th” of December, Conference is organized by:

The Ministry of Education and Science of Ukraine, Karazin Kharkiv National University, Islamic Azad University, Falavarjan Branch Karazin Natural Scince Studios. Materials of the international science conference held on 1-February 2011 in Kharkov / Kharkov: Karazin Kharkov National University, 2011.- 346 с.

ISBN 978-966-623-720-The published materials are lectures and theses of lectures of international scientific conference of «Karazin natural science studios» which reflect the theoretical and experimental aspects of the modern state and prospect of development of different directions of botanical science and education, in the decision of which brought in the deposit of A.M. Matvienko and Yu.N.

Prokudin.

A conference is devoted a 100year from the day of birth of professors of the Kharkov university of Aleksandra M. Matvienko and Yuri N. Prokudin.

Organizing and program committee:

Bakirov V.S., Doctor of Sociologycal Science, Professor, Rector of Karazin Kharkov National University; Dr. Shahla Ruzbahani, assistant professor, President Islamic Azad University Falavarjan Branch; Zalyubovskij I.I., Doctor of Physical-Mathematical Science, correspondent member of NASU, pro-rector of Science of Karazin Kharkov National University; Dr. Sima Yahyaabadi, assistant professor, vice chancellor of Education Islamic Azad University Falavarjan Branch; Dr. Monireh Ranjbar, assistant professor, vice chancellor of students Affaris Islamic Azad University Falavarjan Branch; Dr. Vorobjova Л.І., Professor, Head of Genetics and Cytology Department, Dean of Biological Faculty of Karazin Kharkov National University; Dogadina T.V., Doctor of Biologycal Science, Professor, Head of Botany and Plant Ecology Department of Karazin Kharkov National University; Kolupaev Yu.E., Doctor of Biologycal Science, Professor of V.V. Dokuchaev Kharkov national agricultural university; Dr. Behrouz Zarei-Darki, assistant professor, Biology faculty member, Islamic Azad University Falavarjan Branch; Bolotnyj I.A., head of the department of international contacts of Kharkov national university.

The materials are reproduced from the authors’ original sources, submitted to the organization committee, edited by authors.

ISBN 978-966-623-720-3 © Karazin Kharkov National University, Каразинские естественнонаучные студии Каразінські природознавчі студії Karazin natural science studios Хоть мы все люди разные и разных поколений, Но общее для всех для нас единство устремлений, Свой труд, свой ум и жар сердец отдать неповторимой Прекраснейшей из всех наук - БОТАНИКЕ любимой.

Из приветствия Ю.Н. Прокудина участникам VI делегатского съезда ВБО, Кишинев, Каразинские естественнонаучные студии Каразінські природознавчі студії Karazin natural science studios Юрий Николаевич Прокудин 15.02.1911 – 12.09.Ю.Н. Прокудин родился в г. Херсон (Украина), в семье фельдшера.

После окончания (1931) Херсонского института социального воспитания и работы школьным учителем Ю.Н. поступает в аспирантуру НИИ ботаники Харьковского университета. Все последующие годы Ю.Н. связаны с университетом – аспирант (1933-1936), научный сотрудник (1936-1939), доцент (19401952), профессор (с 1952). В течение 40 лет Ю.Н. руководил ботанической кафедрой: с 1946 по 1971 – кафедрой высших растений, с 1971 по 1986 – объединенной кафедрой низших и высших растений.

Становление Ю.Н. как ученого проходило под руководством выдающегося украинского ботаника М.В. Клокова, привившего своему ученику интерес к критико-систематическим исследованиям. Большую роль в формировании молодого ученого сыграл также Е.М. Лавренко, карьера которого начиналась в Харькове. В те годы в НИИ ботаники Харьковского университета работали И.Г. Зоз, Н.А. Десятова-Шостенко. Много почерпнул Ю.Н. и у А.А.

Коршикова – директора НИИ ботаники. Общение с маститыми учеными определило выбор темы и направление научных исследований Ю.Н. на всю жизнь.

В ходе первого серьезного научного исследования по теме кандидатской диссертации («Пыреи Украины») Ю.Н. была проведена огромная работа – многочисленные экспедиции и экскурсии по изучению природных популяций и сбору гербария, обработка материалов по злакам в гербариях Харькова, Киева, Симферополя. Вследствие глубокой критико-систематической обработки сборной группы «пыреи», Ю.Н. принимает в качестве самостоятельных шесть родов: Roegneria C. Koch, Elytrigia Desv., Agropyron Gaertn., Eremopyrum (Ledeb.) Janb. et Spach, Haynaldia Schur, Aneurolepidium Nevski.

После защиты диссертации (1937) Ю.Н. продолжает активно работать как флорист, при этом основное внимание уделяет злакам. К началу войны его обработка пяти родов злаков вошла во второй том «Флори УРСР» (1940), была готова и отправлена редактору рукопись раздела по злакам для «Флоры Крыма» (1941).

Война нарушила налаженный ритм работы на четыре года (1941-1944): участие в народном ополчении в предвоенном Харькове, эвакуация, мобилизация на трудовой фронт на шахты Коспаша (Пермская обл.), возвращение на должность доцента кафедры ботаники Объединенного Украинского госуниверситета (Кзыл-Орда, Казахстан), реэвакуация и возвращение в Харьков, в университет.

С первых послевоенных лет, несмотря на трудности восстановления университета, факультета, дома, Ю.Н. возвращается к любимому делу – к злакам: восстанавливает Каразинские естественнонаучные студии Каразінські природознавчі студії Karazin natural science studios утраченную в военные годы рукопись по крымским злакам, проводит сбор нового флористического материала в ходе неоднократных экскурсий и поездок в Крым; существенно пересматривает имеющиеся данные. Завершением многолетнего труда явилась публикация соответствующего выпуска первого тома «Флоры Крыма» (1951).

В результате кропотливой работы Ю.Н. было описано 19 новых для науки видов и разновидностей злаков из родов Agropyron (4), Briza L. (1), Elytrigia (9), Helictotrichon Bess. (1), Melica L. (1), Poa L. (3); критически обработано еще 48 таксонов семейства.

Работа по крымским злакам завершилась защитой (1952) докторской диссертации «Дикорастущие злаки Крыма». Всего Ю.Н. опубликовано около 120 работ, большая часть которых посвящена злакам. Среди них – обработка злаков для «Визначника рослин УРСР» (1965), «Определителя растений Крыма» (1972), «Визначника рослин Українських Карпат» (1977) и «Определителя высших растений Украины» (1987), который вышел в свет под общей редакцией Ю.Н. Прокудина.

Под руководством Ю.Н. в Харьковском университете сформировалось новое, комплексное направление в изучении злаков с использованием разных методов исследования.

С целью решения вопросов таксономии, помимо традиционного морфолого-географического, широко использовались анатомический, кариологический и антэкологический методы. Это дало возможность Харьковским граминологам критически оценить новые виды, описанные с территории Украины, а также пересмотреть часть крупных родов флоры Украины (Poa, Bromopsis Fourr., Bromus L., Elytrigia, Festuca L., Koeleria Pers.). В ходе исследований был уточнен видовой состав злаков Украины, выявлены их анатомоморфологические признаки, установлены хромосомные числа, изучены эколого-фитоценотические особенности и распространение отдельных видов.

Pages:     || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 101 |

© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.