WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!


Pages:     | 1 | 2 ||

10) Фінансування держбюджетних наукових досліджень слід здійснювати за прозорими критеріями наукової діяльності окремих вчених і ВНЗ. Можливо, як приклад слід спиратись на технологію розподілу коштів на наукові дослідження і визначення рівня наукових досягнень окремих вчених і ВНЗ у сусідній Польщі.

11) Обов’язковим елементом атестації наукових кадрів слід вважати затвердження теми дисертації на науковометодичній раді міністерства.

12) Тематика досліджень наукових керівників дисертацій повинна співпадати з темою дисертаційного дослідження здобувача.

Вищезазначені аспекти моніторингу наукової діяльності у галузі фізичного виховання і спорту не вичерпують всіх проблем і потребують подальших досліджень.

Література 1. Ахметов Р.Ф. Теоретико-методичні основи управління системою багаторічної підготовки спортсменів швидкісно-силових видів спорту (на матеріалі дослідження стрибків у висоту): Автореф. дис... д-ра наук з фіз.виховання і спорту: 24.00.01. Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2006. — 39 с.

2. Ермаков С.С. Педагогические и мотивационные аспекты объединения электронных ресурсов специализированных научных изданий //Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. - Харків, ХДАДМ. - 2007. - №.1 - С. 28-36.

3. Єрмаков С.С. Наукові журнали з проблем здоров’я і фізичної реабілітації в інформаційному електронному просторі //Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник наукових праць. Вінниця, 2006. – С. 495-499.

4. Захарьев В.В. Мониторинг научно-технического потенциала России //автореф.дис.канд. экон.наук. Москва, МГУ, 2006. – 20с.

5. Иванов С.А. Мировая система научной коммуникации как информационное пространство // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества : 8-я Междунар. конф.

"Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 3 — С. 1123-1126.

6. Кожунова О.С. Моделирование пополнения семантического словаря // Системы и средства информатики.

Вып. 16.- М.: Наука, 2006.– С. 339-354.

7. Копанєва В.О. Бібліотека та мережева інформація // Вісник книжкової палати. — 2007. — N. 2. — С. 31-36.

8. Метешкін К.О., Козлов В.Є., Юзьков І.О. Інтелектуальні інформаційні технології у процесі підготовки спеціалістів // Вісн. Міжнар. Слов’ян. ун-ту. Сер. Техн. науки. — 2006. — 9, N 1. — С. 22-26.

9. Минин В.А. Мониторинг научных исследований российских ученых // В кн.: Российский фонд фундаментальных исследований: десять лет служения российской науке.- М.: Научный мир, 2003.- С. 295314.

10. Савельева Л.А. Роль информационных технологий в педагогическоммониторинге // Научно-практическая конференция "Информационные технологии в науке, образовании, искусстве". 29-31 марта 2005г. - СанктПетербург, РГПУ им. А.И. Герцена. – С. 102-104.

11. Сідєльніков В.П., Сушинська І.М. Деякі особливості сучасного комунікативного простору // Культура народов Причерноморья. — 2004. — N49, Т.1. — С. 117-12. Соловяненко Д.В. Проблеми впровадження та розвитку інтернет-проектів у бібліотеках України // Наук.

праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Вип. 14 / Відп. ред. О. С. Онищенко. - К.:

НБУВ, 2005.

13. Шкребтій Ю.М. Управління тренувальними і змагальними навантаженнями спортсменів високого класу в умовах інтенсифікації процесу підготовки: Автореф. дис... д-ра наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.01.

Держ. НДІ фіз. культуриі спорту. — К., 2006. — 40 с.

Надійшла до редакції 04.08.2007р.

Pages:     | 1 | 2 ||

© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.