WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!


Pages:     | 1 |   ...   | 5 | 6 ||

Для продовження роботи натисніть будь-яку клавішу. Виберіть пункт меню «РЕЗУЛЬТАТИ» за допомогою клавіш переміщення курсору та натисніть клавішу Enter. На екран комп'ютера будуть виведені номер варіанту, вихідні дані до лабораторної роботи, результати виміру температур та залежність коефіцієнту теплопровідності матеріалу, що нагрівають, від температури, які необхідно занести у звіт лабораторної роботи (таблиці 9.1, 9.2, 9.3).

Для завершення роботи з програмою за допомогою курсору необхідно вибрати пункт меню «ВИХІД», та нажати клавішу Enter.

Таблиця 9.Вихідні дані № Дані Значення Розмірність п/п 1. Номер варіанту 2. Температура печі °С 3. Початкова температура зразка °С 4. Діаметр зразку м 5. Тривалість нагріву хв.

6. Матеріал зразку 7. Густина матеріалу кг/мТаблиця 9.Розподіл температур по перетину зразка № Температура зразка, °С Час, хв п/п X = 0 X = 0.25 X = 0.5 X = 0.75 X = 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Таблиця 9.Залежність коефіцієнту теплопровідності матеріалу зразка від температури t, °С 0 200 400 600 800 1000 1200, Вт/(м К) 5. ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКСПЕРИМЕНТУ Розбиваємо загальну тривалість нагрівання на 4-6 інтервалів, виключивши інерційний період.

Знаходимо середньомасові температури матеріалу tм i на кінцях інтервалів часу, що відповідають регулярному режиму, по формулі (9.1), прийнявши для циліндра k2 = k3 = 2.

Розраховуємо коефіцієнти масивності mi та числа Біо Bii на кінцях інтервалів по формулах (9.2, 9.3).

З додатку 3 знаходимо коефіцієнти усереднення температур k3 i та теплових потоків k2 i, що відповідають значенням чисел Біо Bii.

Уточнюємо значення середньомасової температури tм i.

k3 - tм i = tп i - (tп - tц ), °С (9.9) k3 i i Уточнюємо значення коефіцієнтів масивності та чисел Біо.

tпеч - tм i mi =, (9.10) tпеч - tп i k2 k Bii = (mi -1). (9.11) k3 -За даними таблиці 9.3 знаходимо значення коефіцієнту теплопровід ності матеріалу зразка i при температурах tм i.

Визначаємо значення коефіцієнтів тепловіддачі на кінцях інтервалів.

iBii i = (9.12) R Розраховуємо густину теплових потоків qi та зведені коефіцієнти випромінювання печ i на межах інтервалів по формулам (9.6, 9.7).

Заносимо результати обчислень у таблицю 4.

За даними таблиці 9.2 будуємо графіки залежності температур печі, поверхні та центру зразка від часу нагрівання ( tпеч = (), tп = (), tц = ()), а також графік розподілу температур по перетину зразка у дискретні моменти часу.

За даними таблиці 9.4 будуємо графіки залежності = (), печ = ().

Таблиця 9.Результати розрахунків № Трива- На початку інтервалу інтер лість ін- печ i-1, qi-1, i-1, tм i-валу тервалу,, Вт mi-1 Bii-Вт Вт хв °С м2 Км2 К мПродовження таблиці 9.Результати розрахунків № Тривалість Наприкінці інтервалу інтер інтервалу, печ i, qi, i, tм i валу хв, Вт mi Bii Вт Вт °С м2 Км2 м2 К 6. ЗВІТ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ Звіт лабораторної роботи повинен включати:

– назву та мету роботи;

– основні теоретичні положення та опис роботи;

– схему експериментальної установки;

– вихідні дані та результати проведення експерименту;

– розрахункову частину та таблиці розрахунків;

– виводи.

7. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 7.1. З яких частин складається лабораторний пристрій 7.2. У чому полягає сутність використаного Вами методу обробки результатів експерименту 7.3. Що таке регулярний режим нагрівання та чим він характеризується 7.4. Як можна сформулювати умови наставання регулярного режиму нагрівання 7.5. Що характеризує число Біо 7.6. Як записати позначення та одиниці виміру густини теплового потоку, коефіцієнту тепловіддачі, зведеного коефіцієнту випромінювання печі та коефіцієнту теплопровідності 7.7. Закони Ньютона - Ріхмана та Стефана – Больцмана.

ЛІТЕРАТУРА 1. Семикин И.Д., Аверин С.И., Радченко И.И. Топливо и топливное хозяйство металлургических заводов. – М.: Металлургия. 1965. – 381 с.

2. Киреев В.А. Краткий курс физической химии. – М.: Госхимиздат, 1969. – 790 с.

3. Карабин А.И. Сжигание жидкого топлива в промышленных установках. – М.: Металлургия, 1967. – 259 с.

4. Семикин И.Д. Аверин С.И., Радченко И.И. Топливо и топливное хозяйство металлургических заводов. – М.: Металлургия, 1965. – 391 с.

5. Исаченко В.П., Осипова В.А., Мукомел А.С. Теплопередача. – М.: Энергия, 1975. – 416 с.

6. Практикум по теплопередаче: Учеб. пособие для вузов / А.П. Солодов, Ф.Ф. Цветков, А.В. Елисеев, В.А. Осипова. – М.: Энергоатомиздат, 1986. – 246 с.

7. Кондратьев Г.М. Регулярный тепловой режим. - М.: ГИТТЛ, 1954. – 408 с.

8. Расчеты нагревательных печей // Аверин С.И., Гольдфарб Э.М., Кравцов А.Ф. и др.- К.: Техника – 1969.– 540 с.

Додаток Значення = 1(Fo, Bi) для осі циліндру Додаток Значення = 2(Fo, Bi) для поверхні циліндру Додаток Значення коефіцієнтів усереднення теплових потоків k2 i та температур k3 i для циліндру Bi k2 i k3 i k2 i k3 i Bi 0.0 2. 000 2. 000 5.0 1. 490 1. 0.1 1. 976 1. 991 6.0 1. 460 1. 0.2 1. 951 1. 984 7.0 1. 436 1. 0.3 1. 931 1. 975 8.0 1. 417 1. 0.4 1. 910 1. 967 9.0 1. 400 1. 0.5 1. 890 1. 963 10.0 1. 387 1. 0.6 1. 870 1. 958 20.0 1. 321 1. 0.7 1. 850 1. 951 30.0 1. 300 1. 0.8 1. 833 1. 945 40.0 1. 290 1. 0.9 1. 818 1. 940 50.0 1. 280 1. 1.0 1. 800 1. 935 60.0 1. 273 1. 2.0 1. 675 1. 893 80.0 1. 267 1. 3.0 1. 591 1. 867 100.0 1. 263 1. 4.0 1. 534 1. Підписано до друку 17.04.06. Формат 60х84 1/16. Папір друк. Друк плоский.

Облік.- вид.арк. 4,94. Умов. друк арк. 4,88. Тираж 50 пр. Замовлення № Національна металургійна академія України 49600, Дніпропетровськ – 5, пр. Гагаріна, Редакційно-видавничий відділ НМетАУ

Pages:     | 1 |   ...   | 5 | 6 ||

© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.