WWW.DISSERS.RU

ÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÝËÅÊÒÐÎÍÍÀß ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ

   Äîáðî ïîæàëîâàòü!


Pages:     || 2 | 3 | 4 |
« ».. - 2007 - 21 2007., 5.

« » « ».

: 080500 (521500) – 2 …………………………………………………………… I. …………………………………………….

1. ……………………………………………… 1.1. ……… 1.2. ……………………………………………………… 2. ………………………………………………………..

2.1. ………………………………….

2.2. …………………… 3. ………… 3.1. ………… 3.2. ……………………………………………………… 4. ……………………………...

4.1. ………………………………………………… 4.2. ……………… 5. ……………………...

5.1. ………………………… 5.2. ……………………… 6. ……………………………………..

6.1. ……………………… 6.2. … 7. …………………………… 7.1. ………………………………………….

7.2. ……………………… 7.3. …………… 8. ……………………………………………………………….

8.1.,,, ………………………………………..

8.2. …………………………… 9. …………………………………… 9.1. ………………… 9.2. - ………… 10., …………… 10.1. ( )…………… 10.2. …………………..

10.3. ………....

II ………………………… 11..

……………………………………………...

11.1. …………..

11.2. ………………………………… 12. ………………………………………………… 12.1. - ………… 12.2. - ………… 12.3., ……………………………………….…… 12.4. ……………………………………………..……………….

12.5. ……….

12.6. ………………… 12.7. ……………………………………………..

13. ………………………….

13.1. ………………………...

13.2. ………………………..

13.3. ………………..

13.4., ………………………………………………….……………...

14. ………………..…………..

14.1..

, …………………………………………..… 14.2. ……………… 15. ……………………………………………………… 15.1. ……………… 15.2., ……………… 16. :,, ……………………………………..………………………...

16.1., ………………………………………… 16.2..

……….….

17. …………………………..

17.1. ………………………………………… 17.2.,, ………………………………………………… 17.3. ……………………… ……………………………………….

,.

.,.,, -,,,.

.,, -..

–.

,,.

.,.

,,. :

–, ;

– ;

– ;

– ;

– ;

– ;

– - :

,,, ;

– ;

– ;

– ;

–,.

. –,.

I. 1. 1.1.. « ».,,,,.,, « ( ), ».

..,, (, )....,....., :,,,..

..,.,. –..,.,.

... –,..

.,,,,.,,,,,,.,., –,,,.

..,,.,,.

.,...

,,.,,.,,.,..,.,.

,.

,,.,. « ».

« » « ». « »,,,,,. « ».,.,.,..,.,,., « » « »,, :,,. -. « »,. « –,,,, ».

, “ ”,,. -.,,,,,,,,. (,,..) (,,,,,, ),.,,,,,,, ( ),. –,, –, ;,,.

.,,., –..,, « ». « » ( ).,. « »,,,,.

, – « » –, « ». « »,, « » –..,,. «,,. <...> :,,,....».,.

, -.

.., «..., : “ ” “ ”....,,,..,.,,, ».

,,,,.,,,.,,,,,,,,.

–,,.,,,,,,.

,.. -. :,,,, -.,,, –,. :,,,,. « » ( ), ( ) ( ).

, :

– - (« » –,,, ),, ;

– ( ) - (« - » –,, ), « »,, ;

– - (« » –,,, ), « »,.

,, « ». –, 40, 70 : (PDI), (UAI) (IDV).....,.,,.

1. « », ( 60–90), ( 20–40) ( 30–60).,,,,.

2. – ( 10–50), ( 50–80) ( 65–90) –,.

,,.,, « »,,,., ( ),,.,,, –..,, « »,.

,,, (, ),, -.,,,,., « »... « », 1995.,,,., « »,, 55,7 %,,, – 44,3 %.

.,., GLOBE,..,..,.

IDV PDI UAI. 50 90. 41 40 23 (34) 77 (36) 98 (28) GLOBE 60–90 50–80 30–,,.,,,.,,,,.,,,.,,,.,,, I,,. IX,.,,,,.

,, –.

..,.

,..,,. « - »,..

, « »., « ».,.

.,, « » « »,,,,. « » « ».

.

.., « »,..

.

1. - 1. - 1. - 1. - -, -, -, -,.

- 2. 2.. 2.., 2. 3. -.

. - - 3. 3. -...

( - 3., 4. 4. -, -.

-..

) 4.,,.

5. %.

,,. –, -,,,,,,. (,, ).,,.,,,,,.

14 1995 88– « » :

1) : ),,, 25 %; ),, 25 %;

2), -,, :

–, – 100, – - – 60, – – 50, – – 30, – – 50.

,.

1.2.,.,..,..,...

(1873–1929.),. « »,..

(1929–1974.),.,.

,,,, -.. –,,.

1974–1975.,.

,,,,.,,. 70–80-.,,.,, –,,..,, –,,.. –,,.,,,,,.,.

« ». 1973 « : ».,.,.,.., : « ».

1972 « :, », 1960–70-.,,,,,,.,,,,,,..

,., 2/3 5. :, ;–,.

-..,. « »,.

,,,,., 10–20 %,, 4–5 %.

, – 70 %.

– « »,,,. –,., –.,,. 50 %.,,,.

,..

1902–1907. -. % -. % - - 1 2 3 4 1907. 1 822 234 90,0 3 166 734 29, 1906. 531 958 87,4 916 441 24, 1902. 913 472 94,2 1 552 065 46,.,.. –.;.: - -, 1924. –. 500–501.

-. % -. % - - 176 618 92,7 285 985 39,1905.

1907. 176 103 8,7 2 526 135 23, 1906. 72 209 11,9 1 291 348 35, 1902. 53 392 5,5 840 354 25, 12 177 6,4 167 424 23,1905.

1907. 27 205 1,3 5 180 831 47, 1906. 4 485 0,7 1 471 999 40, 1902. 3 140 0,3 920 877 27, 1 819 1,0 264 052 36,1902.

, XX ( 90 %),,,,.,, – 14, – 190. 70–80,., 1960 5, 1970. 10, 1980. – 14, 20.

, 90-,. : 40 %, 50 %, 2/3. 99,9 %.

3- :

1 – ( – Small Business Administration, SBA);

2 – ;

3 –.

, –, 1953.. 1 100, – 100 500..

50,,,.,,,.,, -,, «7 » «504».

42, 32 – 22.

25, 22.,. « » 29.,.,..

.,. 40..,. 1994, 100.

30 %. «City/State program» -, 29.

. XX, -,.

90- 885., 99 %. 100 2. 37 %,,,, 80 %.

,.,,,,, ( ). : 15 % 36 %. 2.

.

– 15 350.. 36.

.

..

.

– 99 %,. 55 %, 46 %.

,,,. – 50 250.

,,,., 50,,,,.

21 % 36 %.. 50 %.

, (,,, ).

.

. 250.

–. :,,,,.

« » (70–80 %),,.

, 2-.

80-,..,.,.

..,,, « » 6–10.

,,,.,.

5800 3,3. 99 % -, 70 %, 80 %, 45 %, 30 %. 1999 46 % 57 %.

.

10 « ». 4/, (65–70 %). –.., 16.

,,,.,,,,,,.

: 1, 98 % 100, 77 % – 10..

:

– – 50 ;

– – 250 ;

– – 35 %.

,,,,.,,,, (IMPI) –.

, -, – (CDTI),. CDTI:,, -,,.,,,,.

50-.,,, 50-.

:

– – 19 ;

– – 20 99 ;

– ( ) – 100 ;

– ( ) – 200.

, «Mediocredito Centrale». – 40 %. 15 10. 36–60 %.

1991 « »,,,,,.

99,9 %,, 50 % 2/3.

. 9, – 10., –,,,.

,., ( ),.,,,...,.,,..,,.

« »,,,.

1500.,.. 1996. - ( ),.,.., «… 1994, ».

.,. (,, ),,.,,,..,.

,,. « »,,. : ( ) ( ).

:,,.

- -,. « » « ».

,,.

-. 1993 99,2 %. 80,6 % 51,6 % 80,4 % –.

:

–, – 100 300 ;

– – 30 100 ;

– – 10 50.

, 20, 5.

.. 40-.

..

,,.

. -,, 1970-. -,., 2025 7,8 4,8.,, –,..

,..,,,,,.,,,,,.

,. 90- ( ).

.

,.

,,,,,.,,.

( « »).,,. 1997 28, 62, 9 %. 590, 3,5 %. 15,5 %, – 32 %. 1980– 1996. 1789 15,4 %.

,. XV,,., 30 %, – 10 %,.

. 98 %, 78 %. 90- 1/3 1/5..,,, 1999 44 %.

:

– 60.:

– 50 80.

,,.,,,,..,,,., 1999 300, 20..

, -.

« », :,,..

2000 48 -, 300,,,,.

,.

( XX–. XXI.) - -,% 1000 - -, -,.

-,% %, %, % 99,0 46,0 55, - 75,8 53,0 36,0– 46, 49, 99,0 50,0 65,0 20,0 80, 99,0 57,0 46,0 70,0 30,0 37, 70,0–85, 98, 84,0 73,0 16, 99,0 37,080, 38,3 76, 15,4 9, 61, 99,9 48,0 50,0 65,0 30,0 74, 98,0 78,0 20, - 12, 99,9 50,0 65,0 35, 98, 99,2 80,6 50,, 40 % 99,9 %. – 12 % 60 %. 80 %, 20 80 %,.,..,,,., (,, )., -,.

.,,, –.

,,.

, 1. - 1. - (,, ),,,,,..

2.,.

3., ( 10–20 ).

4. 60– 80 %.

5. ( ),.

6..

2. - 1. 2–4.

2. 2.

3. - 1. -.

. 2..

4. - 1..

2.,.

3..

5. - 1., -,,.

2.,,.

3. « », « », « ».

6. - 1.,,.

2. -.

3.,,.

4.,.

7. - 1..

2..

3..

4.,,.

,.

1..

,,,,,,,.

2.,,,,,,,.

3. :

–, ( ), ;

–,, ;

–,, ;

– ;

–. ;

– ;

–,, ;

–, ;

–, ;

–,..

1.. 2... 3.. 4...

5. 6. - « » « » 7. 8. 9. 10...

11. 12..

13. 70-.

14. 20.

15. 16. 17. 18..

19. 20..

21. 22.,, 23.,.

24..

25.,.

26..

2. 2.1..

IX–X,, – - –.

,. « »..,,,.,,,. –.

.,,,.,,.

XI,. XII 100 (,,,,,,,,,,,,..).. XI– XIII.,,,.,..

-, - (,, ). XIII. XIV,,. XIV–XV., :,.

,.,.,,.,,.,,,,,,,,,,..

. -. «… ;,.,.,.......,, –....» XVI,. XVII –,,.,.,,.

.,.

. «...,,,,...»2, XVII,.

27 1722 I. 1722.

1724.,,.,,.

...,,..,..,,...,...,,., XVIII..,..,..,..,..,,.,.. –. 32 /.,.. –.:, 1964. –. 460–461.

...,,,.,.,.

I ( XIX.).,.,., -. « »,,.

« ». « ».

,..., «...,,,,...» -.,,,,,, –.

.. 80- XIX,,. –,. « »,.

XIX. –,.,.,. (.. )...,,,,,, ;,,.

XIX–XX. « »..., :,.

, 10 ; – 11 50;, 50,.,, « »., «, »,,, « »,.,, « ».

- (..,..,...) « »,... « ».,, «..., ».

26 1919 – « ». «... »,,.

..,,. XIV ( ),. : «,., ( ),,,, ».

..,.,..,..,..,.,..

. (1925–26.) 25 % 50 %, 60 %..., «.,,,.. -, ».

,.

, 23–25 1961... ( ) « », «…... –,......,...».. « – »,, «...,,,,,,....».. « », –,,,,,,.

.,..,,,.,,,, -.

–,,, – –. “..., –,,.,,, ».

.. « », «.... : ;, ;,, (,,..); ».

,.,,. –,.,,.

,,,,.

2.2.,. 19– 20. 1884–1917. 2 521 207, 103 717 700.3, 2,4 %. – 1000 – :,,,,, ; 187 – ; 130 1000.,. 4 80.

40 – 2 107 130, – 188 628, – 136 722, – 95 836, – 88 542.

1885–1891. 50 808, (1909–1912.) – 13 816, (1913.) – 51 711, (1912– 1913.) – 16 801, (1904.) – 61 307, (1899.) – 28 523, (1898.) – 7 967 (1904–1913.) – 56 522.

... –.:, 1923. – 113.

(,, )., –,..,,.,.

20- -. -.., 16, – 30 –..

-,. -.,, -,, –,,,,.,,.

-. -,,,., I..

1925–1926 - 113, 141,2., – 230 38,9.. (32 607), – (24 101).. -,,, – 1/3. (19,7 % ), (15,9 %) – (10,1 %) –. 40., ( : – 73,3.). 1925 129. ( : – 152,7.), 38,4.,4,,.

,,,. 1925–26. 6, 12 102..,,,.,.

:,,,,,,,,. 80 %.

,, -,,,,..., 20- 99,8 %,.. -. –, 1927. – 204.

78 %, 33,5 % 45 %.

,.

,. 1885–1913. 1925–1926.

7967 - 50808 24 101 61307 32 607 56522 - 13816 - 28523 26 004 51711 - 16801 - 7, – 13 36.,,.,,,,.,,.

,.,,,,..,, :, -,,,,,. :,, -.

.,,,,,,,.,.

1. 2. 3...

4. 18-19 5. 6. 7. 19– 20.

8. - 9. 20-.

10..

3. 3.1. -,,,,.

,,,,.

« 2010 »,.. 30 2002,, «...,., -. :

– ;

– (,,, );

– ».

–,. 50-.. 70-, « ». –, -.

1994,. 1997 12 –.

. «Financial Times», 1997 26, 1,6., 16.

, 1998,.

2000, ( ),., 10 1,5. 30,.

1999 « ( ) - 2000–2005.»,, 2002 ( ),. 2003–2004. 10.

, :

–, ;

– ;

–, ( );

– ;

– ;

– ;

–.

. « » « », « »...

( ),, -.,,, 3 7 -.,,,..,.,.,,.

., :

– ;

–, ;

– – ;

– –,, ;

– –, -.

. ( ) –. (, ). ( ),. 2–3 % 7–12,.. 20–30 %.

,,,,,,,,.,,,.. « »,,, (,, ).

,.,...,. -, –.., -, – « ».

,. « » « - ».,,,,,. :, –,. « - »,.,. « - », 5,,.

., 1990-. « - » 30–40.,,,, 2,., « - » ;, ; ; ;, ;.

« - »,,,, « - »,.

.,.

Pages:     || 2 | 3 | 4 |

© 2011 www.dissers.ru - «Áåñïëàòíàÿ ýëåêòðîííàÿ áèáëèîòåêà»

Ìàòåðèàëû ýòîãî ñàéòà ðàçìåùåíû äëÿ îçíàêîìëåíèÿ, âñå ïðàâà ïðèíàäëåæàò èõ àâòîðàì.
Åñëè Âû íå ñîãëàñíû ñ òåì, ÷òî Âàø ìàòåðèàë ðàçìåù¸í íà ýòîì ñàéòå, ïîæàëóéñòà, íàïèøèòå íàì, ìû â òå÷åíèè 1-2 ðàáî÷èõ äíåé óäàëèì åãî.