WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!


Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 ||

34. Приказ Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины от 27.07.11 № 886 «О проведении Всеукраинского эксперимента по внедрению медиаобразования в учебно-воспитательный процесс общеобразовательных учебных заведений Украины» [Текст].

35. Робак, В. До питання про розвиток медіапедагогіки у Німеччині [Текст] / В. Робак // Другий український педагогічний конгрес. - Львів: ТзОВ Камула, 2006. - С. 275-286.

36. Росляк, Р. В. Становлення кіноосвіти в Україні (друга половина 10-х – початок 30-х рр. ХХ ст.) [Текст] : автореф. дис. …канд. мистецтв / Р. В. Росляк.

- Київ, 2004. - 21 с.

37. Румянцев, В. В. Медийное образование [Электронный ресурс] // Зеркало Европы - 2002. - № 7. – URL :

http://hipressure.donbass.com/edu/conf2001/rumyantsev.htm. (дата обращения 04.03.2012).

38. Сахневич, І. А. Практикум для самостійного оволодіння основами медіа компетентності [Текст] : метод. вказівки та завдання для студентів І-IV курсів технічних спеціальностей нафтогазового профілю / І. А. Сахневич. - ІваноФранківськ, 2010. - 100 с.

39. Сахневич, І. А. Педагогічні умови застосування медіаосвітніх технологій у професійній підготовці майбутніх фахівців нафтогазового профілю [Текст] :

автореф. дис... канд. пед. наук / І. А. Сахневич. - Київ, 2012.

40. Силина, В. К. Кино в школе как средство эстетического воспитания [Текст] / В. К. Силина. – Киев : Рад.школа, 1968. - 174 с.

41. Тягло, О. В. Критичнее мислення як елемент сучасноi медіа-освіти [Текст] // Медia-атака / сост. Б. Потятиник, ред. Н. Габор. – Львiв : Iнститут екологii масовоi iнформацii, Meдia-центр ‘Нова журналiстика’, 2002. - C. 35.

42. Федоров, А. В. Развитие медиакомпетентности и критического мышления студентов педагогического вуза [Текст] / А. В. Федоров. - М. : изд-во МОО ВПП ЮНЕСКО «Информация для всех», 2007. - 616 с.

43. Федоров, А. В. Медiаосвiта: творчi завдання для школярiв [Текст] / А. В.

Федоров // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2008. - № 1.

44. Чашко, Л. В. Кино, радио, телевидение в эстетической работе [Текст] / Л. В. Чашко. – Киев : Рад.школа, 1979. - 152 с.

45. Чемерис, І. М. Формування професійної компетентності майбутніх журналістів засобами іншомовних періодичних видань [Текст] : автореф. дис.

… канд. пед. наук / І. М. Чемерис. - Київ, 2008. - 24 с.

46. Череповська, Н. I. Вiзуальна медiакультура учнiв ЗОШ [Текст] : спецкурс для учнiв / Н. I. Череповська. - Київ, 2010. - 155 с.

47. Чернявська, Ю. Ю. Медіа-освіта у Великій Британії та Канаді [Текст] / Ю. Ю. Чернявська // Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу:

Інноваційні засоби і технології. - 2005. - С. 153-175.

48. Шариков, А. В. Медиаобразование: мировой и отечественный опыт [Текст] / А. В. Шариков. - М. : изд-во Академии педагогических наук, 1990. - с.

49. Шубенко, Н. О. Формування медіакультури майбутнього вчителя музики засобами аудіовізуальних мистецтв [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук / Н. О. Шубенко. - Київ, 2010. - 19 с.

50. Янишин, О. К. Пресодидактика та пресолінгводидактика крізь призму медіаосвіти Науковий часопис НПУ [Текст] / О. К. Янишин // Серія 7.

Релігієзнавство. Культура. Філософія. - Вип. 11 (24). – Київ : НПУ імені М.П.

Драгоманова, 2007. - С. 226–228.

Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 ||

© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.