WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!


Pages:     | 1 |   ...   | 13 | 14 || 16 | 17 |   ...   | 37 |

Козлова А. Журналістська освіта за кордоном: проблеми та перспективи // Українська журналістика: умови формування та перспективи розвитку / Відп. ред.: С.М.Квіт, Т.Г.Бондаренко. Черкаси: МОН України: Черкаський нац. ун-т ім. Б.Хмельницького, 2007.

С.18-20.

Козлова А. Закордонний досвід підготовки журналістських кадрів // Вища освіта України.

2007. № 2. Додаток: тем. вип. «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології».

Т.3. С.137-139.

Козлова Г.В. Журналістська освіта за кордоном // Актуальні теоретичні і прикладні проблеми мас-медіа. Рівне: МЕГУ імені ак. Степана Дем’янчука, 2007. С. 21–23.

Короченский А.П. «Пятая власть» Медиакритика в теории и практике журналистики.

Ростов: Изд-во Ростов. гос. ун-та, 2003. 284 с.

Масол, Л. Медіакультура як компонент освіти // Мистецтво та освіта. 2003. N2. С.2-7.

Медia-атака / Сост.Б.Потятиник. Ред. Н.Габор. Львiв: Iнститут екологii масовоi iнформацii, Meдia-центр ‘Нова журналiстика’, 2002. 56 с.

Медиаобразование // Российская педагогическая энциклопедия. Т.1/Гл. ред. В.В.Давыдов.

М.: Большая российская энциклопедия, 1993. С. 555.

Медіа-освіта: електронний журнал Iнституту Медiаекологii / http://www.franko.lviv.ua/mediaeco/zurnal/indexukr.htm Найдьонова Л.А. Перспективи розвитку медiаосвiти в контекстi болоньского процессу:

процесуальна модель медiакультури // Болонський процес і вища освіта в Україні та Європі: проблеми й перспективи. К.,2007. С.162-168.

http://www.edu.of.ru/mediaeducation/default.aspob_no=Недоходюк Г.Д. PR у системі вищої освіти // Вища освіта України. Додаток 3 (Т.2). 2006.

Тем. вип. «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». С.282-285.

Недоходюк Г.Д. Роль PR- технологій в українській вищій школі у контексті європейської інтеграції // Вища освіта України. 2007. № 3. Додаток 3 (т.6). Тем. вип. «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору: моніторинг якості освіти». С.194- 197.

Онкович А.Д. Формування педагогічної компетентності вчителів української діаспори США засобами педагогічної періодики. Автореф. дис. … канд. пед. наук. Київ, 2004. 22 с.

Онкович А.Д., Онкович Г.В. Медіапедагогіки і медіаосвіта // Українська журналістика:

умови формування та перспективи розвитку / Відп. ред.: С.М.Квіт, Т.Г.Бондаренко.

Черкаси: МОН України; Черкаський нац. ун-т ім. Б.Хмельницького 2007. С.52 – 57.

Онкович Г.В. Засоби масової інформації у навчанні мови (українознавчий аспект) // Дивослово. 1997. № 5-6. С.19-24.

Онкович Г.В. Засоби масової комунікації у термінологічному просторі медіа-освіти // Дивослово. 2007 (а). № 5. С.29-31.

Онкович Г.В. Засоби масової комунікації у термінологічному просторі медіа-освіти // Лексико-грамматические инновации в современных восточнославянских языках / Составитель Т.С.Пристайко. Дніпропетровськ: Пороги, 2007 (б). С.380–383.

Онкович Г.В. Медиадидактика // Журналистика и медиаобразование-2007. В 2 т. Т.1 / Под ред. проф. А.П.Короченского. Белгород: Изд-во БелГУ, 2007 (в). С.243-248.

Онкович Г.В. Медиадидактика в обучении русскому языку как иностранному // Мир русского слова и русское слово в мире. Т. 6 (2). Методика преподавания русского языка (родного, неродного, иностранного). София: Neron press, 2007 (г). С.335–340.

Онкович Г.В. Медіапедагогіка // Вища освіта України. 2007 (д). № 2. Додаток 1. С. 123– 125.

Онкович Г.В. Медіа-педагогіка і медіа-освіта: поширення у світі // Дивослово. 2007 (е). № 6.

С.2-4.

Онкович Г.В. Медіапедагогіка. Медіаосвіта. Медіадидактика // Актуальні проблеми гуманітарної освіти / За заг. ред. Г.В. Онкович, А.М.. Ломаковича Київ – Кременець: РВЦ КОГПІ імені Тараса Шевченка, 2007 (ж). С.20–25.

Онкович Г.В. Медіапедагогіка. Медіаосвіта. Медіадидактика // Актуальні теоретичні і прикладні проблеми мас-медіа. Рівне: МЕГУ імені академіка Степана Дем’янчука, 2007 (з).

С.16–18.

Онкович Г.В. Медіапедагогіка. Медіаосвіта. Медіадидактика // Вища освіта України. (и). № 2. С.63-69.

Онкович Г.В. Медіапедагогіка як складова медіакультури // Зб. науков. праць Кременец.

обл. гуманіт.-педаг. ін-ту ім. Т.Шевченка. Вип. 1. Серія: Педагогічні науки. Кременець:

Кременец. обл. гуманіт.-педаг. ін-т, 2007 (к). С.100–107.

Онкович Г.В. Технології медіаосвіти // Вища освіта України. 2007 (л). № 3. Додаток 3 (т.5).

Тем. вип. «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору: моніторинг якості освіти». С.357 – 363.

Піскун О.М. Медіаосвіта в Україні: реалії та перспективи підготовки журналістів // Ученые записки. Симферополь. 2005. Т.18 (57). N3. С.97–99.

Потятинник Б.В. Медіа: ключі до розуміння. Львів, Паіс, 2004. 312 с.http://www.franko.lviv.ua/mediaeco/biblioteka/knyga.htm#_TocПотятинник Б.В. Медіа-освіта: журналiстика для всiх. 2002.

http://www.franko.lviv.ua/mediaeco/index.htm Потятинник Б.В. Масова журналістська освіта – а чому б ні // МедіаКритика. 2005. № 10.

С.7-10.

Потятиник. Б.В., Лозинський, М. Патогенний текст. Львiв: Мiсiонер, 1996. 296 c.

Робак В. До питання про розвиток медіапедагогіки у Німеччині // Другий український педагогічний конгрес. Львів: ТзОВ Камула, 2006. С.275 – 286.

Румянцев В.В. Медийное образование // Зеркало Европы 2002. № 7.

http://hipressure.donbass.com/edu/conf2001/rumyantsev.htm Силина В.К. Кино в школе как средство эстетического воспитания. Киев: Рад.школа, 1968.

174 с.

Тягло О.В. Критичнее мислення як елемент сучасноi медіа-освіти // Медia-атака / Сост.Б.Потятиник. Ред. Н.Габор. Львiв: Iнститут екологii масовоi iнформацii, Meдia-центр ‘Нова журналiстика’, 2002. C.35.

Федоров А.В. Медиаобразование: история, теория и методика. Ростов: Изд-во ЦВВР, 2001. 708 с.

Федоров А.В. Медiаосвiта: творчi завдання для школярiв // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. 2008. № 1.

Федоров А.В. Развитие медиакомпетентности и критического мышления студентов педагогического вуза. М.: Изд-во МОО ВПП ЮНЕСКО «Информация для всех», 2007. с.

Федоров А.В., Челышева И.В. Медиаобразование в России: краткая история развития.

Таганрог: Познание, 2002. 266 с.

Чашко Л.В. Кино, радио, телевидение в эстетической работе. Киев: Рад.школа, 1979.152 с.

Чемерис І.М. Медіа-освіта за кордоном: теорії медіаосвіти та коротка історія розвитку // Вища освіта України. 2006. № 3.

Чемерис І.М. Формування професійної компетентності майбутніх журналістів засобами іншомовних періодичних видань. Автореф. дис. … канд. пед. наук. Київ, 2008. 24 с.

Чернявська Ю.Ю. До питання розвитку медіа-освіти в школах Західної Канади // Інформаційні технології і засоби навчання / За ред. В.Ю.Бикова, Ю.О.Жука. К., 2005.

С.249-255.

Чернявська Ю.Ю. Медіа-освіта - інноваційний напрям у школі Канади // Директор школи Україна. 2006. N3. С.34-38.

Чернявська Ю.Ю. Медіа-освіта у Великій Британії та Канаді // Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу: Інноваційні засоби і технології. К., 2005. С.153-175.

Шариков А.В. Концепция медиаобразования во второй ступени средней образовательной школы. М.: Академия педагогических наук, 1991. 23 с.

Шариков А.В. Медиаобразование: мировой и отечественный опыт. М.: Изд-во Академии педагогических наук, 1990. 66 с.

Шумаева, С. Медіаосвіта: історичні та культурологічні аспекти розвитку // Рідна школа.

2003. N5. С.70-72.

Янишин О.К. Іншомовні періодичні видання у формуванні комунікативних умінь працівників інформаційної сфери (медіадидактичний підхід) // Вища освіта України. 2007.

№ 3. Додаток 3 (т.5). Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору: моніторинг якості освіти». С.428 – 434.

Янишин О.К. Пресодидактика та пресолінгводидактика крізь призму медіаосвіти Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія 7. Релігієзнавство. Культура. Філософія. Вип. (24). К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2007. С.226– 228.

3. Теологическая теория медиаобразования* *написано при поддержке гранта аналитической ведомственной целевой программы «Развитие научного потенциала высшей школы» (2006-2008) Министерства образования и науки Российской Федерации. Проект РНП.21.3.491 - «Развитие критического мышления и медиакомпетентности студентов педагогического вуза в рамках специализации «Медиаобразование». Научный руководитель проекта – доктор педагогических наук, профессор А.В.Федоров. Впервые публиковано в журнале «Инновации в образовании» (Москва): Федоров А.В. Теологическая теория медиаобразования // Инновации в образовании. 2007. № 11. C.96-101.

Подробный анализ основных теорий медиаобразования (культурологической, социокультурной, семиотической, «практической» (с опорой на обучение практическим умениям работы с медиатехникой), эстетической, этической, идеологической, предохранительной/защитной, теории развития критического мышления и теории «потребления и удовлетворения» вкусов/предпочтений аудитории) дан в наших предыдущих трудах (см. список в Приложении к нашей монографии).

Как хорошо известно, в течение 70 лет прошлого века религиозные подходы в образовании в нашей стране были практически запрещены. И в то время, когда свободное религиозное развитие народов западных стран уже к началу 60-х годов XX века привело к созданию теологического течения в медиаобразовании, в России контакты церкви и медиа долгие годы были, скорее, конфронтационными. Только в последнее время российские педагоги христианского вероисповедования смогли не только свободно выражать свои взгляды, но и публиковать свои труды, касающиеся проблем медиапедагогики.

Попытаемся обобщить накопленный опыт теологического медиаобразования, на основании разных источников синтезировав религиозную теорию медиаобразования и основанную на ней медиаобразовательную модель.

Теологическая/религиозная теория медиаобразования (Theological Approach) [Pungente, 1999; Zasepa, 2005; Духанин, 2005 и др.] Теоретической базой здесь является близкая к этической теологическая теория медиа. Предполагается, что медиа способны формировать определенные духовные, этические/моральные, ценностные принципы аудитории (особенно это касается несовершеннолетних). Из этого вытекает главная цель теологического медиаобразования: приобщить аудиторию к той или иной модели поведения, к ценностным ориентациям, отвечающим тем или иным религиозным догматам. Педагогическая стратегия базируется на изучении теологических, мировоззренческих и этических аспектов медиа и медиатекстов.

К примеру, «православный взгляд на произведение искусства не удовлетворяется светским пониманием, он должен отличаться большей проникновенностью. Для христианина важно сквозь действия и слова героев почувствовать в целом их дух, внутренний настрой, понять, выражаясь философским языком их ценностную ориентацию» [Духанин, 2005, с.17].

Понятно, что ценностные ориентации в этом случае зависят от конкретного религиозного контекста, с существенными отличиями для христианской, мусульманской, буддисткой или иной веры.

На наш взгляд, данная теория вполне может быть синтезирована не только с этической, но и с идеологической, эстетической, экологической, предохранительной теориями медиаобразования и теорией развития критического мышления.

Так предохранительная/защитная теория медиаобразования хорошо соотносится со следующим мнением, высказанном кандидатом богословия, преподавателем Николо-Угрешской Православной Духовной Семинарии В.Н.Духаниным: «Многих сбивает с толку известный тезис: сначала посмотри, а потом и суди Коварная уловка: православных хотят сначала напоить наркотическим, провоцирующим фантазии и тяжелые впечатления напитком, и только чтобы потом они ответили, хорошо это или плохо. … А иногда душа зрителя, захваченная впечатлениям фильма, уже не способна трезво его оценить. … Стоит ли самому принимать наркотики, прыгать с самолета без парашюта, приближаться к эпицентру ядерного взрыва, чтобы только потом сказать: «Все это плохо» [Духанин, 2005, с.170].

Однако это вовсе не означает, что теологическая теория медиаобразования ориентируется только на «информационную защиту». Тот же В.Н.Духанин полагает, что «фильмы-сказки, поставленные Александром Роу – человеком глубоко верующим, несомненно, являли идею чистоты, девства, христианского прямодушия, мужества, праведного противостояния злу и окончательной над ним победы» [Духанин, 2005, с.41].

В то же время, православные ученые всегда подчеркивают вред, который нанесли духовному и религиозному воспитания советские атеистические фильмы. «Я помню, - пишет преподаватель Православного СвятоТихоновского гуманитарного университета В.Уляхин, - как много было в 5070-е годы фильмов откровенно издевательского характера над именем Божиим, над верой Христовой, над Церковью. На самых разных студиях, от Мосфильма до Довженко, выпускалось художественное кино, в котором вера объявлялась позором, христиане фигурировали как двурушники, фарисеи, лицемеры. Моя мать рассказывала, что в 20-е годы было еще хуже. Тогда в маленьком подмосковном городке, откуда она родом, к храму, где в то время служили обновленцы, перед началом богослужения подъезжала киноустановка, на полуторке был установлен экран. Так что люди, хотели они того или нет, видели кадры, преисполненные грубого цинизма и насмешек над христианством» [Уляхин, 2006].

Близки к православному взгляду на медиа медиапедагоги-католики. В частности, теологическая модель медиаобразования очень сильна в Польше, где издается специальный журнал Biuletyn Edukacji Medialnej, целенаправленно ориентированный на религиозные подходы к медиаобразованию. Ведущие польские медиапедагоги-католики (T. Zasepa и др.) публикуют статьи, монографии и учебные пособия [Ilowiecki, Zasepa, 2003; Wrobel, 2005 и др.], в которых отражаются их взгляды, основанные на синтезе теологической и защитной медиаобразовательных теорий, подчеркивается важность духовного развития личности человека.

Канадские медиапедагоги, ориентированные на теологическую медиаобразовательную теорию [Pungente, 1999 и др.] в значительной степени ориентированы на светскую культурологическую теорию медиаобразования, хотя, естественно, религиозная составляющая ключевая и в их теоретических и практических подходах.

Pages:     | 1 |   ...   | 13 | 14 || 16 | 17 |   ...   | 37 |

© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.