WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!


Pages:     | 1 | 2 ||

Myl o wasnej mierci jest dobra, cierpko-sodka jak mody agrest, jak pierwsze jabka. (OH) Przez nastpne dwa lata prbnie w tej werandzie mieszka, smakujc wasn mier – to dlatego tak rzadko si odzywa. (OH) … конфетный запах смерти. …. (ПСР) До сих пор в носу сладость стоит! Никогда не думал, что живьем спаленная плоть так сладко пахнет. (СЛЧ) Но также он подумал, что мусоросборник чистят редко, а за это время крыса разложится и долго будет пахнуть в подъезде мёртвой сладостью… (ПСР) Powysza analiza udowodnia, e struktura konceptu mier w prozie Tokarczuk i Lipskierowa zawiera obiektywne i indywiRocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (2) dualno-autorskie sensy i wyobraenia. mier rozumiana jest przez pisarzy gwnie w kategoriach fizycznych jako koniec ycia i ustanie procesw yciowych. Znaczenia te reprezentuj jdro konceptu.

W ramach pola semantycznego mier jako koniec ycia autorzy wyrniaj kilka typw mierci, w tym spowodowan chorob, w wyniku aktu przemocy, w konsekwencji wydarze o charakterze spoecznym. Pisarze zgodnie rozumiej mier jako zjawisko nieuchronne i nieodwracalne. Semantyczne pole ustanie procesw yciowych mona scharakteryzowa poprzez nastpujce zjawiska:

zatrzymanie pracy serca, oddechu, utrata wzroku i zaburzenie mowy, brak ruchu i aktywnoci fizycznej oraz utrata ciepa. Bl i cierpienie s przez autorw rozumiane jako dowd ycia i jego nieodzowny element. W tym kontekcie mier oznacza dla nich swoiste wybawienie od cierpienia. Indywidualno-autorskie sensy zawieraj obszerne charakterystyki przestrzenno-czasowe i percepcyjne, reprezentujce peryferie konceptu. Przestrzennoczasowe charakterystyki konceptu mier odzwierciedlaj chrzecijaskie wyobraenia i tradycje zwizane ze mierci. Sensy percepcyjne u obu autorw odnosz si do wszystkich zmysw. „Napenienie” konceptu i sposoby jego reprezentacji i werbalizacji u obojga autorw s niemale jednakowe.

Концепт смерть в прозе Ольги Токарчук и Дмитрия Липскерова В данной статье представлен анализ концепта смерть в прозе современных писателей Ольги Токарчук и Дмитрия Липскерова.

Семантическая структура анализируемого концепта включает в себя, во-первых, объективные смыслы: смерть как конец жизни и смерть как прекращение жизненных процессов; во-вторых, индивидуальноавторские представления, в которых можно выделить пространственно-временные характеристики и перцептивные смыслы.

Ключевые слова: концепт, смерть, Ольга Токарчук, Дмитрий Липскеров.

Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (2) The concept of death in Olga Tokarczuk’s and Dmitri Lipskerov’s novels The article analyses the concept of death in the prose of contemporary Polish and Russian novelists Olga Tokarczuk and Dmitri Lipskerov.

Semantical structure of this concept includes both objective senses (like the act of dying, termination of life) and individual imaginations of the authors (the spatial and temporary characteristics, perceptive senses).

Key words: concept, death, Olga Tokarczuk, Dmitri Lipskerov Irina Popadeykina – doktorantka na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocawskiego. Zainteresowania badawcze: wspczesna literatura rosyjska, metodyka nauczania jzyka rosyjskiego obcego

Pages:     | 1 | 2 ||

© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.