WWW.DISSERS.RU

    !


Pages:     || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 7 |
iv. javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universiteti xelnaweris uflebiT oganezovi aleqsi neironuli qselebis gamoyeneba saxeTa gamocnobis amocanebSi 05.13.11. _ gamoTvliTi manqanebis, sistemebis, kompleqsebisa da qselebis maTematikuri da programuli uzrunvelyofa.

fizika-maTematikis mecnierebaTa kandidatis samecniero xarisxis mosapoveblad wardgenili disertaciis a v t o r e f e r a t i Tbilisi 2006 sadisertacio naSromi Sesrulebulia iv. javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetSi.

samecniero xelmZRvaneli: qoClaZe zurabi, teqnikur mecnierebaTa kandidati, docenti oficialuri oponentebi: melaZe hamleti, fizika-maTematikis mecnierebaTa doqtori, profesori sixaruliZe ana, fizika-maTematikis mecnierebaTa kandidati disertaciis dacva Sedgeba 2006 wlis 22 dekembers 2006 w. 1400 saaTze iv.

javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universtetis Ph.M.01.08 8 sadisertacio sabWos sxdomaze. misamarTi: 0043, Tbilisi, universitetis q. #2, Tsu i. vekuas saxelobis gamoyenebiTi maTematikis instituti.

disertaciis gacnoba SesaZlebelia iv. javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis biblioTekaSi. misamarTi: 0043, Tbilisi, universitetis q. #2.

avtoreferati daigzavna 2006 wlis 20 noembers 2006 w.

sadisertacio sabWos swavluli mdivani, fizika-maTematikis mecnierebaTa doqtori, profesori /T. TadumaZe/ Sromis saerTo daxasiaTeba.

Temis aqtualoba. kibernetikuli mecnierebis erTerTi yvelaze aqtualuri da ganviTarebadi tendencia xelovnuri inteleqtia, romelSic gamoirCeva ori ZiriTadi mimarTuleba:

simboluri (semioturi, damavali), romelic dafuZnebulia adamianis azrovnebis maRali donis procesebis modelirebaze da codnis gamoyenebaze;

Nneirokibernetikuli (neiroqseluri, aRmavali), romelic dafuZnebulia tvinis calkeuli dabaldoniani struqturebis (neironebis) modelirebaze.

xelovnuri inteleqtis ZiriTadi amocanaa inteleqtualuri kompiuteruli sistemebis ageba, romlebsac gaaCniaT araformalizebuli amocanebis amoxsnis efeqtianobis done, romelic Sesadaria adamianis SesaZleblobebTan an aRemateba maT. neirokompiuterebis Seqmna da adapturi neironuli qselebis modelireba ganixileba rogirc yvelaze mniSvnelovani mimarTuleba xelovnuri inteleqtis mravali problemebis gadawyvetaSi.

Aam mimarTulebiT gamokvlevebis aqtualuroba dadasturebulia sxvadasxva gamoyenebis simravliT, magaliTad:

metyvelebis da gamosaxulebebis gamocnobis procesebis avtomatizacia, maTematikuri Teoremebis damtkiceba, teqstis mixedviT metyvelebis xelovnuri sinTezi, saeqsperto sistemebis Seqmna, funqcionalebis aproqsimacia, teqstis samanqano Targmna, sabirJo bazris finansuri maCveneblebis prognozi, biznes procesebis marTva, neironuli TviTswavlebadi sistemebis Seqmna da bevri ram sxva.

xelovnuri inteleqtis areSi erTerTi amJamindeli aqtualuri sakiTxia gamosaxulebis gamocnobis problema principialurad axali meTodebis gamoyenebiT, romlebic iyeneben xelovnur TviTorganizebadi neironul qselebs, xelnaweri da beWdviTi informaciis eleqtronul formaSi gardaqmnis gansaxorcieleblad.

saqarTveloSi yvelaze aqtualuri problemaa qarTuli anbanis Sriftis gamocnoba.

samuSaos mizani.Mmocemuli samuSaos mizania xelovnuri matriculiTviTorganizebadi neironuli qselis daproeqteba da programuli ganxorcielebebis modelireba nebismieri simboluri gamosaxulebebis gamocnobisTvis (kerZod, cifrebis, laTinuri da qarTuli anbanebis simboloebis), agreTve klasifikaciis maRali Sedegis miRweva receptorebis matricis minimaluri SesaZlebeli garCevisas da monacemTa bazis simboluri elementebis yoveli nakrebidan gamosaxulebebis warmomadgenlebis minimaluri raodenebiT.

kvlevis meTodebi. naSromSi gamoyenebulia xelovnur TviTorganizebadi neironuli qselebis monacemTa bazis grafikuli masivebisTvix gamocnobis procesis maswavleblis gareSe gamoyenebiT, ukugavrcelebis algoriTmebi, zondebis meTodi, albaTobis Teoria da statistikuri analizi, kodirebis/dekodirebis da diskretuli sistemebis Teoria, konceptualuri analizi, simravleebis da obieqtebis klasterizaciis/kategorizaciis Teoria, algoriTmizaciis meTodebi, Access-Tvis VBA-Si kompiuteruli modelirebis meTodebi da MS Excel-safuZvelze statistikuri cxrilebi da agreTve obieqt-orientirebuli programireba (oop) Object Pascal-enaze - Rapid Application Development (RAD) Borland Delphi garsis areSi.

naSromis samecniero siaxle. arsebuli klasifikaciis algoriTmebi ZiriTadad iyeneben gamosaxulebaTa amocnobis araadaptiur algoriTmebs, romlebic muSaoben garkveul sabeWd SriftebisaTvis. standartuli gamosaxulebisgan umniSvnelo gadaxras mohyveba amocnobis dabali Sedegebi. Catarebuli gamokvlevvebis safuZvelze wamoyenebulia gamosaxulebaTa amocnobis axali da efeqturi meTodebi xelovnuri neironuli qselis maswavleblis gareSe (xnq) meSveobiT aramarto nabeWdis, aramed xelnaweri simboloebisTvis, kerZod qarTuli da laTinuri asoebisTvis da arabuli cifrebisTvis, rac arsebiTad gazrdis gamosaxulebaTa amocnobis koeficients.samecniero siaxle mdgomareobs meTodikis formulirebaSi da axali algoriTmis SeqmnaSi (xnq)-s maswavleblis gareSe da grafikuli informaciis albaTur-statistikuri analizis gamoyenebiT. v/h-zondebis, kongruentuli, diversiuli, pasiuri da neitraluri masebis cnebebi iyo Semoyvanili; es masebi warmoadgens neironuli qselis wonis sxvadasxva kategoriebs da agreTve matricebis sxvadasxva saxeobebs: Semjamebeli, kongruentuli, diversiuli, pasiuri da simbiozuri. axali meTodikis safuZvelze formulirebulia masebis simbiozis hipoteza vizualuri obieqtebis ama Tu im klasisaTvis gamosaxulebis kuTvnilebis gansazRvrebisTvis.

naSromis praqtikuli da Teoriuli Rirebuleba. praqtikulad axali neironuli sqemis agebis safuZvelze da albaTur-statistikuri meTodebis gamoyenebiT miRebulia amocnobis maRali Sedegebi aramarto nabeWdis, aramed xelnaweri gamosaxulebebisTvis.

simboloebis nakrebis xarisxovani gamokvlevisTvis Cveulebrivad gamoiyeneba etalonuri simboloebi, magaliTad, nominaluri raodenobiT 1000 egzemplari da matricis garCeviTunarianobiT 120x160 wertilebiT. imis gaTvaliswinebiT, rom, magaliTad, Tu Cven gvaqvs saqme simboloebis 69 nairsaxeobasTan da wertilovani SeRebvis amTvisebeli matricis 25%-ian aqtiobasTan, gveqneba 331200000 (aqtiuri SeRebili wertilebis 331,2 milioni). axali meTodis ZiriTadi Rirebulebaa is, rom grafikuli informaciis gamokvlevisTvis saWiro nakrebis bazis Semcirebis miuxedavad Cven viRebT ufro maRalxarisxovan Sedegs, e. i. Seyvanili etalonuri gamosaxulebis minimaluri raodenobisas saxeldobr sul 40 prototipi yoveli simbolosaTvis, romlebic Seyvanilia monacemTa bazaSi, da receptorebis minimalurad SesaZlebeli matricisas garCeviTunarianobiT 12x16 wertilebiT viRebT 132480 wertilebs, rac 331067520 wertilebiT naklebia imisi, rac dagvWirdeboda gamosaxulebebis SeyvanisTvis da informaciuli damuSavebisTvis. Nnakrebis monacemTa bazis arsebiTi Semcireba am SemTxvevaSi 99,96%-iT da obieqtebis amocnobis efeqturobis gazrda warmoadgens axali meTodis did praqtikul Rirebulebas.

gamokvlevis Sedegebis realizacia. gamokvlevebis Sedegebi SeTavazebulia danergvisTvis i. javaxiSvilis sax. Tbilisis saxelmwifo universitetis kibernetikis kaTedraze.

naSromis aprobacia. sadisertacio naSromis ZiriTadi debulebebi da Sedegebi moxsenebuli iqna i. javaxiSvilis sax. Tbilisis saxelmwifo universitetis maTematikuri kibernetikis kaTedris seminarebze, ekonomikis, statistikis da informatikis moskovis saxelmwifo universitetis konferenciebze.

publikaciebi. disertaciis ZiriTadi Sedegebi avtoreferatSi moyvanili publikaciebis siaSia. TanaavtorobiT daweril naSromebSi samecniero Sedegebi miRebulia disertantis aqtiuri monawileobiT.

naSromis Sinaarsi.

SesavalSiDdisertaciis Temis aqtualobaa dasabuTebuli, kerZod gamosaxulebebis amocnobis amoxsna informaciis damuSavebis alternatuli teqnologiis xelovnuri neironuli qselebis (xnq) gamoyenebiT, formulirebulia naSromis mizani, gamokvlevis meTodebi, samecniero siaxle da praqtikuli Rirebuleba, mocemulia disertaciis mokle Sinaarsi Tavebis mixedviT.

pirvel TavSi ganixileba neirobiologiis sakiTxebi, kerZod mocemulia tvinis agebulobis da struqturis zogadi cneba, biologiuri neironis, misi Semadgeneli elementebis (aqsonebi, sinapsebi, dendritebi), misi ujredebis tipebi, sinapturi simZlavre, neironuli qselebi da maTi muSaobis principebi, gatarebulia analogia kompiutersa da adamianis tvinis Soris. Ggadmocemulia xelovnuri neironis wonebis saaqtivacio funqciebis (sigmoidaluri, logistikis, da hiperboluri tangensisa), zRvruli sididis, gaZlierebis koeficientebis cnebebi; agreTve ganxilulia erTfenovani da mravalfenovani xelovnuri neironuli qselebi; qselebis arqiteqtura da Tvisebebi Secdomis ukugavrcelebiT (Error Backpropagation), neironuli qselebi hebbis pirdapiri nakadiani qselebis (Feedforward), koxonenis umaswavleblo swavlis algoriTmi da am meTodze dafuZnebuli gansakuTrebuli tipis neironuli qselebi egreT wodebuli TviTorganizebadi struqturebi sinapsebis SewyobiT _ Selforganizing Feature Maps (SOM), hopfildis erTfenovani qselebi da hemmingis orfenovani qselebi asociaturi mexsierebiT da agreTve swavlebis formaluri algoriTmebi.

disertaciis meore TavSi ganxilulia informaciis aRqmis receptoruli struqtura, gamosaxulebis amocnobis swavlebis problema, kompaqturobis hipoteza da adaptaciis cneba. moyvanilia zondebis meTodi da gamosaxulebebis gardaqmna cifrul kodSi.

ganxilulia algoriTmuli agebebi da xelovnuri neironuli qselebis swavlebis procesi maswavlebliT da umaswavleblod. mocemulia saxeebis amocnobis algoriTmebi, kerZod, mkveTi sibrtyveebis algoriTmi, algoriTmi, romelic dafuZnebulia potecialebis meTodze. ganxilulia uidrou-hofis swavlebis meTodi da koxonenis gamokvlevebi TviTorganizebad struqturebze. aRwerilia Semadgeneli elementebi (R/S/A) da rozenblatis perceptronis integraluri mowyobiloba, gaanalizebulia perceptronis muSaoba, romelic eyrdnoba tvinis struqturis da mxedvelobiTi aparatis principebs, da misi saxeebis amocnobisTvis gamoyeneba. moyvanilia agreTve sqemoteqnika da gambis amomcnobis manqana. SevexeT agreTve perceptronuli warmodgenis sakiTxebs, mravalfenovani perceptronebis potencialsa da funqciis an gamoricxvis problemas.

mesame TavSi ganxilulia xelovnuri neironuli qselebis saxeebis amocnobisTvis modelirebis sakiTxebi, problemebi, romlebic warmoiSveba am dros. Aaris saxeebis monacemTa bazis nakrebis sakmarisoba, etalonuri Semadgenlebis xarisxi da problemebis gadawyvetis etapebi, kerZod, dajgufebis, sekvestirebis, asociirebis operaciebi. aRwerilia receptorebis matrica, Catarebulia statistikuri maCveneblebis, wonebis jamebis da matricis albaTobebis, gasaSualebuli mnivnelobebis da matricis wonebis medianebis gaangariSeba da agreTve wertilebis raodenobis analizi, romlebsac gaaCniaT aqtiuri SeRebili wertilebis) gamoCenis albaTobebi diapazonebidan [0,00], [0,00 0,25], [0,25 0,50], [0,50 0,75], [0,75 1,00], [1,00], yoveli simboluri saxis maxasiaTeblebis gamoCenisTvis. agreTve agebulia gamosaxulebis zondebis vertikaluri da horizontaluri Semadgenlebis damokidebulebis grafikebi, wertilovani wonebis xazobrivi grafiki yoveli saxisTvis wertilovani albaTobebis 3D-svetiani diagramebi, aRwerilia pirveli da meore donis wonebis wertilovani interpolaciis axali meTodi potencialebis meTodis safuZvelze. Seqmnilia yoveli simbolos gasaSualebuli konturebi da agebulia gamosaxulebis damuSavebis TviTswavlebadi neironuli qseli amocnobis da krebadobis maCveneblebis gaumjobesebisTvis. SemuSavebulia neironuli TviTorganizebadi matriculi qselis blok-sqema da funqcionaluri grafi saxeaTa gamocnobisaTvis. Catarebuli didi kvleviTi samuSaos Sedegad agebuli iqna xelovnuri TviTorganizebadi qselis hibriduli modeli, romelic iyenebs gamosaxulebebis albaTur-statistikur analizs.

mocemuli kompleqsuri modeli programulad iyo ganxorciebuli da aprobirebuli arabuli cifrebis, laTinuri da qarTuli anbanebis amocnobis magaliTze. Aaprobaciam gviCvena, rom am programis upiratesoba imaSia, rom mas SeuZlia ara marto nabeWdi, aramed xelnaweri simboloebis amocnobac, is SeiZleba gamoyenebuli iqnas nebismieri anbanebis da konturuli gamosaxulebebis klasifikaciisaTvis da agreTve iZleva simboloebis gamocnobis maRal Sedegebs receptorebis matricis eqsperimentalurad dabali garCeviTunarianobisas da etalonuri gamosaxulebebis nakrebis mcire bazisas.

warmodgenilia agreTve programis fragmentebi da saxeebis amocnobis algoriTmebis listingi mravalfenovani TviTorganizebadi neiroqselis safuZvelze, romelic iyenebs organzomilebiani masivebis damuSavebas, manqanuridan cifrul kodSi gamosaxulebebis da grafikuli diagramebis statistikur analizs da agreTve diskretul simravleebze sxvadasxva SefasebiT operaciebs.

saxeTa amocnobis (sa) problemis gadawyvetadoba mraval faqtorzea damokidebuli.

xarisxiani (sa)-s pirobaa Seyvanili etalonebis sakmarisi nakrebi yoveli klasis warmomadgenlebis monacemTa bazis (mb), romlis gamoyenebiT SesaZlebelia Catarebuli iqnas analitikuri Sejerebebi da gamoiyenebodes neiroqselis identifikaciis algoriTmebi. simboloebis da metad damaxinjebuli obieqtebis Seyvanam SeiZleba gamoiwvios siZneleebi saxeTa gamocnobisas, rac arsebiTad Seamcirebs amocnobis procents. (mb)-s yoveli simbolos warmomadgenlebs unda gaaCndeT Semdegi maxasiaTeblebi: unda iyvnen klasicirebadi, ar iyvnen erTmaneTis Zlierad msgavsi da ar unda Seicavdnen klasis SigniT Zlierad deformirebul elementebs. Tu erTi da igive simbolo gansxvavebuli vizualuri moxazvisaa, (mb) unda iyofodes sinonimuri simboloebis separirebul klasebad, romlebic unda asociirdebodes erT da imave saxesTan. magaliTad, SeiZleba gamoviyenoT nax. 1-ze moyvanili simboloebis Semdegi gamosaxulebebi:

saxeTa amocnobisTvis iyo gamoyenebuli wonebis awyobis kombinirebuli neiroqseluri sqema Secdomis ukugavrcelebis algoriTmiT. aman misca (xnq)-s samuSao ciklebSi TviTawyobis saSualeba swavlebis etapze da nelnela Secdomebis mocilebisa.

nax. 1. asoebis da cifrebis sxvadasxva sinonimuri gamosaxulebebis magaliTebi.

TviTSewyoba an swavleba SeiZleba ganxorcieldes rogorc maswavleblis daxmarebiT, rodesac momxmarebels SeuZlia upiratesoba mianiWos romel saxesTan ufro axloa Semosuli programis Sesasvlelze simbolo, aseve maswavleblis gareSe, sxvadasxva donis neironuli matricis Sesabamisi wonebis avtomaturi TviTawyobis gziT, adamianis monawileobis gareSe. maswavleblis gareSe swavlebis realizacia aris metad efeqturi da avtomatizebuli xerxi da amave dros ufro rTuli ganxorcielebisTvis, magram swored es xerxi iyo Cadebuli (sa)-s algoriTmis safuZvelSi.

Pages:     || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 7 |

2011 www.dissers.ru -

, .
, , , , 1-2 .