WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

загрузка...
   Добро пожаловать!

Pages:     | 1 |   ...   | 8 | 9 ||

Диссертация зан менКонституция нормаларына туснодрме берутеория-сы мен тэж1рибес1Н1Н6ipKaTap езекппроблемарына арналган. Занды колданужене тусшд!рме берумеселелер1 кене заманнан бастап бупнпкунге дешнп уакыт аральпында жогарытеориялык децгейде зерделенш, баяндалганАв­тордуниежузшк теж(рибеде жинакталган барлыккунды деректерд! корсете отырып, 3aHFaтусшд1рме беру бойынша ертедеп жене K.a3ipriзамани ы гылымдар котерш, жет)лд1ргенжайттарды кайта саралайды.

Бул енбекте каз1рпзамангы кукыктык жуйелерде заннаманормаларына соттьщ туищцрме 6epyi мэселелер!,Кдзакстан Республикасында жене баска даТМД елдершде зан мен Конституциянормаларына туандорме беру твЖ1рибес1карастырылады. Жогарыда аталган меселелерзацга туешдарме берудщ теориясы ментэж1рибеЫ дамуыньщ жалпы ypflicrepi айкындала,кукык нормаларына туиндорме берупроблемалары бойынша айтылган кандай да 6ipгылыми теж1рибелж шюрлерде кездесетшкайшылыктар нактылана жэне соларды шешудщезшдак кезкарасы керсе-плтен.

Тэж1рибел1к жагынанкелеек, диссертацияньщ кукык колдану женезан. шыгару урдастерш, зац мен Конституциянормаларына ресми туищп'рме бе-ретшадамдардьщ жумыстарын жет!лд1ругесептесуге багытталган теориялык,ережелердщ, сондай-ак ецбекте кептепкездесетш тэж1рибелш усыныстардын мацызызор. Атап айтканда, бул - зац менКонституция нор­маларына ресми жене бейресмитуешддрме берудщ зандык неп'зщ жененетижелерщщ мазмунын аныктау проблемасыбойынша усыныстар. КуДОК колданутежфибесшщ, зан шыгарушылыктьщ,мемлекет1М1'зде зан устемдт режимшсактаудьщ кептеген мэселелер! осы проблемабойынша дурыс шешям кабылдануьша тжелейбайланысты. Диссертант nkipiHme, КРКонституциялык Кенесше КР Жогаргы Сотынынсот теж1рибес! маселелер1 бойынша, ic жузшдезаннама нормаларына тушщпрме беретшкаулыларына конституциялык бакылаудыжузеге асыру еюлдтн беру аркылы кузырынкецейту дурыс болар едь

50

Summary

Abdrasulov ErmekBayachmetovich

Interpretation of Law and norms of the Constitution: theory,experience,

procedure

The master's thesis is devoted to theactual problems of theory and prac­tice of Law interpretation and norms of the Constitution Theproblems of Law using and interpretation, beginning from the antiquity till,present days, are comprehended and expoundedon the high theoretical level. Elucidating allthose valuable, that has been making in the worldpractice, the author recompre-hends all theproblems of interpretation, which are elaborated and raised by the scientists of last and present

The problems of judicial interpretation of norms of legislation in themod­ern legal systems,the experience of Law and Norm of the Constitution interpre­tation in Republic of Kazakhstanand other countries of CIS are considered in thework.

The above problems arepresented in the work with the discovery ofcon­tradictions in oneor another scientific and practical opinions on the problems of legal norms of interpretation and show of its sight of theirpermission In practi­cal plan the important points are the theoretical states of the thesis, which are called upon to promote the improvement of legal and law creativeprocess; the work of subjects of the official interpretation of Law and normsof the Constitu­tion,also the practical recommendations which are existed in the work These in specifically, are the recommendations on theproblem of determination of the juridical nature and contention of the resultsof official and unofficial interpreta­tion of Law and Norms of Constitution

Many questions and problems of legalpractice, lawcreationess, the sup­porting of law regime in the statedepend on its right decision. In candidate's opinion, it would be expediently to expand the jurisdiction ofthe Constitution Council of RK, added it by the authority to exist theconstitutional control of resolutions of SupremeCourt of the Republic of Kazakhstan, which gives the explanations on thequestions of juridical practice and concretely the interpreta­tions of the legal norms

Подписано в печать10.02.2003 г.

Формат издания 60x84 1/16.Бумага офсетная №1.

Печ. л. 3,0 Тираж 150 экз.Зак. № 368

Отпечатано втипографии "Комплекс"

480100, г.Алматы, ул. Курмангазы, 29

тел.: 93-01-79

РНБ Русский фонд

2003-4 19798

i

Pages:     | 1 |   ...   | 8 | 9 ||


© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»