WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

загрузка...
   Добро пожаловать!

Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 ||

ы орау органдары мамандарын педагогикалы дайындауды теориясы мен практикасыны зекті мселелері С.М.Имадиева, Н.П.Ким, Н.А.Минжанова, Р.Д.Окашева, У.К.Санабаева, А.К.Садыова, С.С.Тауланова жне т.б. азастанды алымдарды жарияланымдары мен ылыми ебектерінде тбегейлі сз болды. Бл баыттаы мселелер жайында ресейлік А.С.Батышева, И.В.Горлинский, В.Г.Колюхова, И.А.Латкова, А.М.Столяренко секілді алымдар ебек етті.

Зерттеу масаты –Р ІІМ оу орындары тыдаушыларыны тла ретінде педагогикалы мдениетіні тиімді алыптасуыны теориялы негіздемесін жне жйесін жасау.

Зерттеу нысаны –азастан Республикасы Ішкі істер министрлігі жоары оу орындарыны оу рдісі.

Зерттеу дістері: ізденіс таырыбы бойынша ылыми ебектерді мазмнын талдау жне жинатау, теориялы модельдеу, озы педагогикалы тжірибелерді оып-йрену жне жалпылау, баылау, сауалнама жргізу, дйектеуші жне алыптастырушы эксперименттер, эксперттік баалау дістері жне зерттеу нтижелерін статистикалы срыптау дістері.

Зерттеуді дістемесі мен діснамасы. Зерттеуді діснамалы жне теориялы негізін теория мен практиканы, объективтілік пен субъективтілік себептерді бірлігі туралы оам мен тланы, мдениет пен тланы, мдениет пен білімні зара байланысы туралы ережелер; пн аралы байланыстар теориясы райды. Автор з жмысында азастан Республикасы Президенті жарлытарынан, азастан Республикасыны «Білім туралы заынан», азастанда жоары білімні дамуы концепциясынан, азастан Республикасындаы этномдени білімдер концепциясынан, азастан Репспубликасыны 2015 жыла дейінгі білімні дамуы концепциясынан, Ішкі істер министріні нормативті-ыты актілері мен бйрытарынан туындайтын ережелер мен тжырымдара сйенеді.

Зерттеуді ылыми жаалыы:

- Р ІІМ оу орындары тыдаушыларыны тла ретіндегі педагогикалы мдениеті зерделенді, маызы мен жадайы талданды;

- Р ІІМ оу орындары тыдаушыларыны тла ретіндегі педагогикалы мдениетіні компоненттері, критерийлері жне крсеткіштері аныталды;

- Р ІІМ оу орындары тыдаушыларыны тла ретіндегі педагогикалы мдениетіні педагогикалы жйесіні алыптасуы мен модельдерін талдамалауды ажеттілігі ылыми негізделді;

- педагогикалы жйені алыптасуы мен модельдерді талдамалауды тиімділігі эксперимент жзінде тексерілді.

Зерттеуді теориялы маызы, практикалы мні. Диссертацияда мазмндалан жекелеген ережелер мен тйіндер, ымдарды анытамалары мен сыныстар Р ІІМ оу орындары тыдаушыларыны педагогикалы мдениетін алыптастыру бойынша ылыми-дістемелік сыныстарда: «ІІО ызметкерлеріні тла ретіндегі педагогикалы мдениеті» арнайы курсын оытуда; педагогика бойынша ылыми басылымдар дайындауда; бл саланы рі арай теориялы зерттеу барысында пайдалануа болады.

Зерттеуді практикалы мні жасалан сыныстар мен пікірлерді Р ІІМ оу орындары тыдаушыларыны тла ретіндегі мдениетіні педагогикалы жйесін алыптастыруда олдану болып табылады.

Зерттеу базасы Р ІІМ Б.Бейсенов атындаы араанды за институты, Р ІІМ Академиясы, Р ІІМ Шымкент за колледжі, Р ІІМ Атбе за колледжі болды.

Жоарыда баяндалан мселелерден тйіндей келіп, мынадай сыныстар жасауа болады:

-Р ІІМ оу орындары тыдаушыларыны тла ретінде педагогикалы мдениетіні педагогикалы жйесін алыптастыруда пайдалану керек;

-ы орау органдарына ІІО ызметкерлеріні тла ретінде педагогикалы мдениетін алыптастыру шін кешенді-масатты бадарлама енгізу ажет;

-Р ІІМ оу орындарында оларды практикалы дадыларын одан рі жетілдіру масатында «ІІО ызметкерлеріні тла ретінде педагогикалы мдениетін алыптастыру» деген арнайы курс енгізу керек;

-Р ІІМ оу орындарыны педагогикалы рдісінде тыдаушыларды тла ретіндегі педагогикалы мдениетін алыптастыру масатында «Педагогика. Хрестоматиялы жина» деген ылыми басылымды пайдалануы ажет.

олданылу аясы: Жмыста крсетілген орытындылар мен сыныстар Р ІІМ оу орындары тыдаушыларыны тла ретінде педагогикалы мдениетін алыптастыру рдісін отайландырады, оны здеріне жктелген міндетті тиісті дегейде тиімді орындайтын жоары біліктілікті мамандар жргізеді.

Resume

Turkenova Saltanat Sergalievna

Shaping the pedagogical culture to personalities of the listeners of the educational institutions of the Ministry of the Internal Affais of the Republic of Kazakhstan

13.00.08 Theory and methods of the professional education

In condition of the development of democratic, legal, mundane state unmeasured increase requirements to all sphere of activity, in particular, to activity law-enforcement organ on provision of protection of the constitutional rights and legal interest of the people. Special value at estimation by population, society, state to efficiency of the performance employee organ of the internal affairs entrusted on them duties gain the professional preparedness and competentevness, observance to legality and official discipline, culture of the behaviour.

The questions of the pedagogical culture studied with such scientist-teachers Kazakhstan and Russia as: Z. F. Abrasimova, B. R. Aytmambetova, V. A. Kan-Kalik, N. B. Krylova, A. K. Tlebaldieva and others. Herewith specific base of the pedagogical culture to personalities of the employee OIA serves the general culture. In miscellaneous period given by problem studied with A. V. Barabanshikov, A. S. Makarenko, V. A. Slastenin, V. A. Suhomlinskiy, S. T. Shackiy and others.

The actual questions to theories and practical persons of pedagogical training the personnel for law-enforcement organ have found the reflection in cientific work and publication kazakhstan scientists: S. M. Imadieva, N. P. Kim, N. A. Minzhanova, R. D. Okasheva, U. K. Sanabaeva, A. K. Sadykova, S. S. Taulanova and others. The problems given directions are also considered in works russian scientist: A. S. Batysheva, I. V. Gorlinskogo, V. Kolyuhova, I. A. Latkovoy, A. M. Stolyarenko and others.

The aim of the research is contained in theoretical motivation and system development of the efficient shaping the pedagogical culture to personalities of the listeners of the educational institutions MIA Republics of Kazakhstan

The object of the research is a pedagogical process in high school MIA Republics of Kazakhstan.

Methods of the research: analysis and syntheses of the contents of the scientific sources on under investigation subject, theoretical modeling, study and generalization of the leading pedagogical experience, observation, questioning begining and forming experiments, methods of the expert estimation, as well as methods of the statistical processing result studies.

Methodology and methods of the research. Methdological and theoretical base of the research form the positions about unity of the theories and practical persons, objective and subjective factor, about society and personality intercoupling, cultures and personalities, cultures and formation; the theory of scientifical relationships. In its work author rested in positions and findings, resulting from Edict of the President RK, Law RK "About education", Concepts of the development of the higher education in Kazakhstan, Concepts etnocultural education in RK, Concepts of the development of the education RK before 2015, normative-legal acts, order Minister of the interior.

Scientific novelty of the research iscontained in that in work:

studied and is analysed essence e and condition of the pedagogical culture to personalities of the listeners in educational institutions MIA RK;

the certain components, criteria and factors of the pedagogical culture to personalities of the listeners in educational institutions MIA RK;

is it scientifically motivated need of the development to models and pedagogical system of the shaping the pedagogical culture to personalities of the listeners of the educational institutions MIA RK;

experimental checked efficiency designed models and pedagogical system of the shaping.

Theoretical and practical importance of the research. Being kept in thesises separate positions and findings, determinations notion and recommendations can be used in scientifically-methodical recommendation on shaping the pedagogical culture of the listeners of the educational institutions MIA RK; teaching special training course "Pedagogical culture to personalities employee OIA"; preparing the scientific publishing on pedagogics; in the course of the further basic researches in given area.

Practical value of the research is concluded in use the designed offers and recommendation in pedagogical system of the shaping the culture to personalities of the listeners of the educational institutions MIA of the Republics of Kazakhstan.

The introduction oe the scientific research has formed: Karaganda law institute MIA RK name by B. Beysenov, Academy MIA RK, CHimkentskiy juridical college MIA RK, Aktyubinskiy juridical college MIA RK.

Recommendations on the putting the research into practice:

- use the pedagogical system of the shaping the pedagogical culture to personalities of the listeners in educational institutions MIA RK;

- necessary to carry in practical person law-enforcement organ complex-target program on shaping the pedagogical culture to personalities employee OIA;

- carry in educational institutions MIA RK special training course "Shaping the pedagogical culture to personalities employee OIA" for the reason the further improvement their practical skill;

- use in pedagogical process of the educational institutions MIA RK scientific publishing "Pedagogika. Hrestomaty collection" for the reason shaping the pedagogical culture to personalities of the listeners.

The field of appliance: Findings and offers, specified in functioning, will allow to optimize the process of the shaping the pedagogical culture to personalities of the listeners of the educational institutions MIA RK, which must be conducted higher educated specialists, with due efficiency executing entrusted tasks on them.

Подписано в печать 25.04.2007 г. Усл. п. л. 1,5. Формат 60841/16

Печать офсетная. Бумага офсетная. Заказ № 1849. Тираж 150 экз.

Отпечатано в типографии Карагандинского юридического института
МВД РК имени Б. Бейсенова

г. Караганда, ул. Ермекова, 124.

Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 ||


© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»