WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

загрузка...
   Добро пожаловать!

Pages:     | 1 |   ...   | 4 | 5 ||
  • Ертіс ірі табиатты орау мемлекеттік жйесіні алыптасуыны негізгі кезедерін, 1980-2000 жылдардаы оны ызметіні ерекшелігін айындау; згеріп отыратын тарихи жадайлардаы жергілік билік органдары ызметіні сипаты мен негізгі баытын айындау;
  • нерксіп ксіпорындарыны, атап айтанда, тсті металлургия ксіпорындарыны, энергетика, химиялы нерксіпті Ертіс іріні табии ортасыны жадайына серін арастыру;
  • 1980-2000 жылдардаы айматы нерксіп ксіпорындарыны табиатты орау ызметін дамытудаы жаымды жне жаымсыз аымдарына талдауды жзеге асыру;
  • Ертіс ірі трындарыны экологиялы білімі жне трбие жйесіні алыптасуын зерттеу, жергілікті трындарды экологиялы санасындаы концептуалды згерістерді баылау;
  • Ертіс іріндегі табиатты орау жніндегі оамды-саяси йымдар ызметі мен леуметтік-экологиялы белсенділігіні динамикасын зерттеу.

Экологиялы арым-атынастарды зерттеуді діснамалы негізі объективтілік, тарихи станымдар, тарихи былыстарды зара байланысы, ттас амалдарды жалпы тарихи дістері болып табылады. Біратар философиялы ебектерде жалпы діснамалы жне теориялы аспектіде ашып крсететін оам мен табии орта арасындаы зара байланыс проблемасы наты тарихи уаытта табиатты орауды басару тжірибесін зерттеуде одан рі дами тсті. Зерттеу жмысында таырыпты танымдылы салыстырмалы-тарихи дістері олданылды. Тарихты жекелеген кезедеріндегі табиатты орауды салыстыру оны дамуыны объективті задылытарын, мемлекеттік органдар мен оамды табиатты орау ерекшеліктерін айындауа ммкіндік берді. Тар шебердегі рбір мселе хронологиялы трыдан экологиялы жадай кез-келген тарихи кезеде тек ана техникалы жаы ана емес, сонымен атар леуметтік жатарыны болатынын арастырады. Зерттеуді объективтік принципі табиатты пайдалану жне табиатты орау мселелері бойынша деректер орын пайдалану арылы жзеге асты. Біз жмысымызда леуметтік-экологиялы атынастарды зерттеу саласында азастанды алымдармен атар шетелдік алымдарды зерттеулеріне дифференциялды дісті пайдаланды.

Зерттеуді жаалыы Ертіс іріні табиатын орау ызметін кешенді зерттеу болып табылады. Ертіс іріндегі табии ортаны орау жйесіні алыптасу тарихы баяндалан. Оны даму кезедері айындалан. Табиатты орау ызметіні сипаты мен негізгі баыттары зерттелген. Ертіс іріні нерксіп ксіпорындарыны даму тарихыны кейбір аспектілері алаш рет экологиялы ауіпсіздік трысынан баяндалады. Жмыста Ертісті экологиялы йымдары туралы барынша толы апарат жинаталып, оларды экологиялы саясатты, сондай-а азаматты оамды алыптастыруды жасартудаы рлі айындалан.

Зерттеуді практикалы маыздылыы табиатты орау ызметіні тжірибесін ескеруге ммкіндік берілгендігінде амтылады. Жекелеген орытындылар мен тжырымдарды республика айматарын дамытуды кешенді жоспарларын жасауда, табиатты орау шараларын жетілдіруде олданбалы ндылыы бар. Диссертацияны маызды аспектілері азастанны экологиялы тарихыны іргелі мселелерін, экологиялы сананы алыптастыру бойынша дістемелік ралдарды зірлеу барысында пайдалы болып, дріс, ылыми-зерттеу жмыстарында пайдаланылуы ммкін. Жмысты экологиялы проблемалар бойынша курстар мен арнайы курстарды зірлеу кезінде тигізетін пайдасы кп.

«Ертіс іріні оршаан ортасын орауды басару жне табиатты тиімді пайдалануды техникалы амтамасыз ету» атты бірінші тарауда Ертісті жергілікті билік органдарыны экологиялы саясаты, оларды ызметіні нысандары мен дістерін жетілдіру жолдары, сондай-а табиатты тиімді пайдалануды техникалы аматамасыз ету мселелері арастырылады.

«ндіріс саласындаы табиат орауды жадайы мен мселелері» атты екінші тарауда оршаан ортаа химиялы, энергетикалы жне тсті металлургияны сері арастырылып, нерксіп ксіпорындарындаы табиат орау ызметіне талдау жасалан.

«Экологиялы ахуалды сауытырудаы леуметтік-саяси факторлар рліні артуы» атты шінші тарауда халыты экологиялы аарту мселелері жне ХХ асырды 80-90 жылдардаы азаматтарды леуметтік-экологиялы белсенділігіні артуы, жртшылыты табиатты орау жніндегі міндеттерді шешуге тигізетін сері арастырылды.

Жмысты рылымы ысартулар тізімі, кіріспе, ш блім, орытынды, пайдаланылан деректер тізімі мен осымшадан трады.

Summary

Syzdykova Aymeken Merekeevna

The activity of government of Kazakhstan in guarding of the environment of the Priyrtishiye in 1980-2000

The dissertation on competition of the Scientific Degree of

Candidate of Historical Sciences on a speciality

07.00.02 - The Native history (History of the Republic of Kazakhstan)

The object of the researching work is governmental bodies, industrial factories and public organizations of the Priyrtishiye in 1980-2000.

The subject of the researching work is preservation of the environment by the governmental bodies of the Priyrtishiye in 1980-2000 and ecological activity of the population of the investigated region.

The purpose of dissertational research is studying of the activity of the state bodies of Kazakhstan and a society on preservation of the environment of the Priyrtishiye in 1980-2000.

Achievement of the aims of the work assumes the decision of following problems:

- to reveal the basic stages of formation of the state control system of wildlife management in Priyrtishiye, the features of its functioning in 1980-2000; definition of a role of sociopolitical factors in regulation of the attitudes between social development and the environment.

- to consider influence of the industrial enterprises, in particular, the enterprises of nonferrous metallurgy, power engineering, the chemical industry, on a condition of environment of Priyrtishiye;

- to carry out the analysis of positive and negative tendencies in development of nature protection activity at the industrial enterprises of region in 1980-2000;

- to study formation of system of ecological formation and education in Priyrtishiye; to track conceptual changes in ecological consciousness of the population;

- to investigate dynamics of socially-ecological activity of the population and activity of the political organizations on wildlife management in Priyrtishiye.

Methodological basis of research of ecological attitudes were general historical methods of objectivity, a historicism, interrelation of the historical phenomena, the complete approach developed in philosophical works in methodological and theoretical aspect the problem of interaction of a society and an environment has received the further development in studying practice of management by wildlife management during the concrete historical time. In the researching work the comparative-historical method of knowledge of a developed theme has been applied. Comparison of the separate periods of history of wildlife management has allowed us to reveal objective laws of its development, feature of nature protection activity of the state bodies and societies. Each of constricted problems of an investigated theme was considered in chronological sequence in view of that the ecological situation at any historical stage has not only the technical party, but also social. The principle of objectivity of the researching work has been realized in attraction of the broad audience of sources on a problem of wildlife management and environment protection. We used the differentiated approach to researches both Kazakhstan, and foreign scientists in the field of studying social-ecological attitudes.

Scientific novelty of the dissertational work consists, in that fact that the researching work is one of the first complex researches of nature protection activity in Priyrtishiye. In the dissertation the history of the formation of system of preservation of the environment of the Priyrtishiye, stages of ecological policy in region is considered. The basic directions of nature protection activity are investigated. For the first time some aspects of history of industrial enterprises of the Priyrtishiye are stated from the point of view of ecological safety. In work rather full information on ecological organizations of the Priyrtishiye is collected, their activity is analyzed, their role in formation of a civil society is convinced.

The practical importance of the researching work. The practical importance of the researching work consists in granting an opportunity of the account of experience of nature protection activity. Separate conclusions can have applied value in creation of comprehensive plans of development of regions of republic, in perfection of nature protection actions. Substantial aspects of the dissertation can be useful by in development of fundamental problems of economic and ecological history of Kazakhstan, methodical grants on formation of ecological consciousness, and also can be used at lecture, research work, at carrying out of practical employment. The present work will be useful during preparation of rates and special courses on an environmental problem.

In the first section – “Management of preservation of the environment of the Priyrtishiye and technical maintenance of rational wildlife management” - nature protection actions of local authorities of the Priyrtishiye, perfection of forms and methods of their activity, and also a problem of technical maintenance of wildlife management are considered.

In the second section – “The Condition and problems of protection of an environment in sphere of manufacture” - questions of influence chemical, electroenergetics and nonferrous metallurgy on an environment are considered and the analysis of nature protection activity at the industrial enterprises is leaded.

In the third section “Increase of a role of the sociopolitical factors in the improvement of the ecological conditions” problems of ecological education of the population and rise of socially-ecological activity of citizens in 1980 - 1990th, influence of the public on the decision of the environment protection problems are considered.

The structure of the researching work, consists of the list of reductions, the introduction, three sections, the conclusion, the list of the used sources and the appendix.

Pages:     | 1 |   ...   | 4 | 5 ||


© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»