WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

загрузка...
   Добро пожаловать!

Pages:     | 1 |   ...   | 7 | 8 || 10 | 11 |   ...   | 22 |
  • оперативний зворотнийзв’язок упроцесі контролю: підказки, можливістьнегайної оцінки відповіді, застосуваннябагатокрокових завдань, можливістьзапропонувати студенту завдання зелементами моделювання ситуацій;
  • можливість створенняна базі тесту тренажерів для запам’ятовуванняоднотипної інформації (іноземна мова,деякі правила, класифікації).

Автоматизованадіагностика відкриває широкі горизонтиреалізації функціїінформаційного зворотного зв’язку,завдяки високої інформативностірезультатів. З’являється можливість зберігати нетільки відповіді, а й додаткову інформаціюпро перебіг роботи студента, наприклад, часвиконання завдань, послідовність їх виборуу системах з вільним порядком виконаннязавдань, навіть, зайві рухи мишею тощо. Цяінформація має стати підґрунтям дляаналізу структури навчальних досягненьстудента, його психофізіологічного стану,емоційного ставлення до певних елементівнавчального матеріалу.

Не можна не звернутиувагу, що збереження усіх відповідейстудента є обов’язковим для комп’ютерної системитестування. Бланкове тестування завждизберігає усі відповіді. Вони не завждиобробляються детально, але зберігаютьсязавжди. Деякі комп’ютерні системи дозволяють собі незберігати цю найціннішу інформацію. Такісистеми не є перспективними.

Коли усі відповіді зарезультатами тестування зберігаються усередовищі автоматизованої системи,з’являєтьсяможливість накопичення результатів,спостереження і аналізу динамікинавчальних досягнень, застосуваннясучасних математичних засобів обробкиданих.

Якщо наприкінціминулого сторіччя вже сам фактзастосування комп’ютерів у навчанні був потужниммотиваційним чинником, то у сучаснихумовах для забезпечення стимулюючо-мотиваційноїфункції контролю цього недостатньо. Сучасні автоматизовані системипедагогічної діагностики дозволяютьзастосовувати завдання з елементамиграфіки [6], [7], динамікою зображень,звуковим супроводом. В автоматизованійдіагностичній системі можна передбачитистворення ігрової ситуації, змагання.Застосування адаптивних алгоритмівзабезпечує роботу студента в найбільшсприятливому для нього режимі, в тому числіза складністю завдань, що, безумовно єстимулюючо-мотиваційним чинником.

Автоматизаціятестування сприяє реалізації виховної функціїпе-дагогічної діагностики. По-перше,автоматизоване тестування надаєінструмент, що допомагає у здійсненнісамодіагностики навчальних досягнень, щосприяє розвитку самостійності у навчанні.По-друге, відкритість загальнихрезультатів і одночасноконфіденціальність індивідуальнихдіагностичних даних (завдяки розвиненимсистемам управління повноваженнямикористувачів) створює умови для об’єктивної самооцінкистудентом власних досягнень.

Висновки

1. Автоматизаціяпедагогічної діагностики на основівикористання засобівінформаційно-комп’ютерної техніки дозволяє значнопідвисити ефективність реалізації їїфункцій.

2. Досягти позитивноговпливу автоматизованого контролю нанавчальний процес можна тільки за умовизастосування якісного програмногозабезпечення і його відповідностідидактичній меті.

3. Проектуванняавтоматизованої системи педагогічноїдіагностики має здійснюватися зурахуванням особливостей її застосуванняв конкретних умовах навчальногопроцесу.

Література

1. Ингенкамп К.Педагогическая диагностика: Пер. с нем. /К.Ингенкамп –М. : Педагогика, 1991. – 240 с.

2. Педагогическаядиагностика в школе / А.И.Кочетов,Я.Л.Коломинский, И.И.Прокопьев и др.; Под ред.А.И.Кочетова. –Минск : Народная асвета, 1987. – 223 с.

3. Максимов В.Г.Педагогическая диагностика в школе /В.Г. Максимов –М. : Академия, 2002. – 270 с.

4. Бабанский Ю.К.Проблемы повышения эффективностипедагогических исследований:(Дидактический аспект) / Ю.К.Бабанский.– М. :Педагогика, 1982. – 192 с.

5. Лозова В.І.Теоретичні основи виховання і навчання:Навчальний посібник / В.І.Лозова, Г.В.Троцко;Харк. держ. пед. ун-т ім.Г.С. Сковороди. – Харків : «ОВС», 2002. – 400 с.

6. Білоусова Л.І.Тестологічний аналіз у системі "Експерт" /Л.І.Білоусова, О.Г.Колгатін, Л.С.Колгатіна //Комп’ютер ушколі та сім’ї. – №7,2003. –С.41-43.

7. Кравцов Г.М.Особливості контролю знань у системахдистанційного тестування знань /Г.М.Кравцов // Вимірювання навчальнихдосягнень школярів і студентів:гуманістичні, методичні, технологічніаспекти: Матеріали 2-й Міжнародноїнауково-методичної конференції, 13–14 грудня2007 р. – Х.,2008. –С.64–68.

APPLICATION OF ZIPF’S LAW IN LINGUISTIC RESEARCHES

Natalia Kuzminska, YuliaVasyutunska

National University of Food Technologies,Kiev, Ukraine

The results of Zipf’s law check are described. Fortesting the highly profiled and literary texts in Ukrainian are selected.

ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНУЦИПФА В ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Н.Л. Кузьмінська, Ю.О.Васютинська

Національнийуніверситет харчових технологій, Київ,УкраїнаУ статті описанорезультати перевірки закону Ципфа. Дляперевірки вибрано вузькопрофільні талітературні тексти на українськіймові.

Вступ

У різні часи у багатьохнауковців виникало бажання пов’язати алгебру чиселіз законами природи, довівши цимдосконалість усього навколишнього.

Будь-який витвірмистецтва – цескладно організоване ціле, яке складаєтьсяіз багатьох порівняно простих, алегармонічно поєднаних елементів. Влітературі –це слова, в музиці – звуки, в живописі – кольори… Іноді ціелементи легко відділяються один відодного, іноді ні. Деякі зустрічаютьсядосить часто, деякі – дуже рідко.

Автори належать до тих,хто вірить, що і мова, як складний процеспоєднання звуків, букв, слів теж має тіснийзв'язок з числами, тому прагнуть до пошукуістини у цьому питанні.

Теоретичнівідомості

На початку минулогостоліття француз Есту (J. Estoup) задумавстворити систему стенографії на науковійоснові. Його задум ґрунтувався на думці:чим частіше слово зустрічається, тимпростішим має бути стенографічний знак,який позначає це слово. Для визначеннячастот слів, Есту склав словник, який в нашчас отримав назву частотного. Слова в цьомусловнику розміщувалися в порядку спаданнячастоти, з якою вони зустрічалися вдосліджуваному тексті. Він помітив, що якщопорядковий номер слова помножити на йогочастоту, то отримані добутки майже незмінюються, тобто, де - порядковий номерслова, - частота і-го слова. Данийрезультат було опубліковано в 1916 році. Естуне помітив, що якщо цю залежністьпереписати інакше, тобто у виглядіфункціональної залежності частоти від порядкового номера :, то отримаємо«гармонійну послідовність чисел», якуотримав Піфагор для коливань струни[1].

Результат Естузалишився непоміченим, десять років потому до схожого результату прийшовспівробітник телефонних лабораторій фірми«Белл» Е. Кондон (Е. Condon) – йому частоти слівзнадобились для оптимізації телефоннихкодів. Ще через десять років вийшла книгаамериканського лінгвіста Ципфа (Georg Zipf)«Психобіологія мови». Він намагавсяговорити про гуманітарну науку на мовічисел та графіків. Так на сьогоднізакономірність знайдену ще Естом таКондоном називають «законом Ципфа», так яксаме Ципф розширив спостереження Еста іКондона і дав їм змістовну інтерпретацію[1]. Свій закон Ципф вивів експериментально,досліджуючи різноманітні тексти на різнихмовах і різної історичної давності.Отримана залежність графічно виражаєтьсягіперболою, а точніше має форму«гіперболічних сходів». Ципф виявив, що призміні одного тексту іншим загальнийхарактер розподілу не змінюється.

На початку 50-х роківминулого століття кібернетик Б.Мандельброт (В. Mandelbrot), який досліджувавпроцеси оптимізації кодування,запропонував теоретичне обґрунтуваннязакона Ципфа. Він вважав, що можнапорівняти письмову мову з кодуванням,причому всі знаки повинні мати певну«вартість». Б. Мандельброт отримав такузалежність:, де, -, якізалежать від властивостей тексту тавизначаються статистичними методами. Цязалежність включає в себе закон Ципфа, якчастинний випадок [1,2].

Також було встановлено,що описаній залежності підпорядковані нетільки мови, але й явища соціального ібіологічного характеру: розподілинаселення за розмірами прибутків вкапіталістичних країнах (В. Парето, 1897 р.),біологічних родів за чисельністю видів (Д.Уілліс, 1922р.), вчених за числомопублікованих ними статей (А. Лотка, 1926р.),документів в будь-якій галузі знань (С.Бредфорд), міст США по чисельностінаселення (Д. Ципф, 1949 р.) [2].

Дослідники, якіпрацювали над перевіркою закона Ципфа внаш час, виявили, що додатки, якістворюються для Linux, теж узгод-жуються зцією теорії [3], крім того ця жзакономірність діє і для частки ринкупрограмного забезпечення, безалкогольнихнапоїв, автомобілів, цукерок, для частотизвернення до інтернет-сайтів [4].

Упорядкованасукупність, яка задається ранжуванням(порядком розміщення) найменуваньелементів за частотою їх появи в порядку їїспадання, називається ранговим розподілом.Прикладами рангових розподілів єрозподіли, які вивчав Ципф. При побудовірангові розподіли в більшості випадківмають форму закону Ципфа з поправкоюМандельброта:. При цьомукоефіцієнт є змінноювеличиною, він не змінюється тільки насередній ділянці графіка розподілу. Якщографік приведеної вище закономірностіпобудувати в логарифмічних координатах, тоця ділянка приймає форму прямої, іназивається центральною зоною ранговогорозподілу, зліва від цієї зони знаходитьсязона ядра рангового розподілу, а праворуч– зонаутинання.

Якщо аналізуватитерміни якої-небудь області знань, тоядерна зона містить найбільшзагальновживані, загальнонаукові терміни.Центральна зона містить терміни найбільшхарактерні і специфічні саме для даноїобласті знань. В зоні утинання зосередженітерміни не характерні для даної областізнань. Таким чином, основа лексики певноїобласті знань зосереджена в центральнійзоні рангового розподілу. За допомогоютермінів ядерної зони ця область знань«стикується з більш загальними областямизнань», а зона утинання грає рольавангарду, який налагоджує зв’язки з іншимигалузями науки. За допомогою графікарангового розподілу можнаохарактеризувати досліджувану областьзнань. Графік, який має велику ядерну зонута малу зону утинання відноситься доконсервативної області знань. Длядинамічних галузей науки характерназбільшена зона утинання, для оригінальнихобластей знань – мала ядерна зона [2].

Дослідження законуЦипфа на прикладі українськихтекстів

Автори статті вирішилидолучитися до числа тих дослідників, якіпрацюють над перевіркою закона Ципфа. Дляперевірки було взято однакового обсягучастини вузькопрофільних (харчовапромисловість, економіка) та літературноготекстів написаних українською мовою в одинчасовий період (5 років) (текст 1 – [5], текст 2 – [6], текст 3 – [7]). Для складаннячастотних словників використана програмаTextAnalyzer, яка була створена спільно зМіжнародним науково-навчальним центромінформаційних технологій та систем НАНУкраїни та МОН України і пройшла апробаціюв вищезгаданому центрі. Більш докладноостання версія програми описана у [8].

Ми не мали за метупорівнювати ці тексти між собою, лишеперевірити на скільки для кожного видутекстів виконується закон Ципфа, наскільки справджується припущення щодо зонрангового розподілу при аналізі термінів,якщо розглядати тексти вузькопрофільногонапряму.

Приведемо основністатистичні характеристики текстів, якірозглядаються (таблиця 1).

Таблиця 1

Характеристика

Текст 1

Текст 2

Текст 3

Всього літер условнику

88 718

89 545

63 663

Всього літер утексті

356 111

333 465

170 398

Всього слів утексті

50 740

50 632

36 424

Всього унікальнихслів

9 886

10 289

8 709

Макс. кількістьлітер у слові

25

23

19

Мін. кількістьлітер у слові

1

1

1

Усьогоречень

2 608

3 105

3 132

Середня кількістьлітер у слові (в тексті)

7,02

6,59

4,68

Середня кількістьлітер у слові (в словнику)

8,97

8,70

7,31

Коефіцієнтбагатства лексики

0,20

0,20

0,24

Середня кількістьслів в реченні

19,46

16,31

11,63

Зобразимо графічно длякожного текста залежність, описану Ципфом(діаграма 1), утворивши з частотногословника ранговий розподіл. Для наочностівибрано обмеження по частоті - 500, а попорядковому номеру - 300, що не впливає назагальний вигляд діаграми. Дійсно, описанаЦипфом залежність має форму гіперболинезалежно від типу текста. Більше того, длявузькопрофільних текстів (текст 1, текст 2),криві майже співпадають.

Діаграма 1

Pages:     | 1 |   ...   | 7 | 8 || 10 | 11 |   ...   | 22 |


© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»