WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

загрузка...
   Добро пожаловать!

Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |   ...   | 22 |

4. Лемуткина М. Единыйгосударственный обман [Электронный ресурс]/ М. Лемуткина. – Режим доступаhttp://www.gazeta.ru/education/2006/01/30_a_528596.shtml

OPTIMIZATION OF FOREIGN LANGUAGES STUDY THROUGH THE ICTUSE

Bodnenko D., Bondar N., Pavljuchenko O., SusolT.

B.D. Hrynchenko Kyiv Municipal PedagogicalUniversity, Ukraine

The foreign languages study through theeducational sites, Skype program, forums and electronic dictionaries isdescriebed.

ОПТИМІЗАЦІЯ ВИВЧЕННЯІНОЗЕМНИХ МОВ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Бодненко Д.М., Бондар Н.П.,Павлюченко О.В., Сусол Т.М.

Київський міськийпедагогічний університет іменіБ.Д. Грінченка

Розглядається вивченняіноземної мови за допомогою навчальнихсайтів, програми Skype, форумів таелектронних словників.

Нині ми переходимо доінформаційного суспільства і це не може невплинути на методи та засоби, якимипослуговується освіта.

Комп’ютерні технологіївиконують багато завдань, які ранішевчитель робив сам. Вони знаходяться заразна тому рівні, коли можуть вдосконалюватитого, хто ними користується, тобто йучня.

Питанню використаннякомп’ютера унавчанні присвячували свої наукові праці,такі вчені: В.Ю. Биков, Ю.О. Жук, М.І. Жалдак,Р.С. Гуревич, В.Ф. Шолохович,В.Г. Афанас’єв,Ю.М. Батурін, Д. Белл, Н. Вінер,Л.М. Землянова, М.М. Мазур, А.Д. Урсул,Р.О. Бріен, П. Росс (Р. Ross), А. Девід (А. David);використання комп’ютерних технологій та Інтернету увивченні іноземних мов освітлювалиСороко Н.В. та Скрипчук Н.В.

Застосуванняможливостей комп’ютерних технологій та Інтерне-ту увивченні іноземних мов ще неповністюрозкрита, ця тема від-криває багатоперспектив для подальшого вивчення ідослідження: створення та впровадженнярізноманітних програм, сайтів для вивченняіноземної мови, винаходження нових формдля нього.

Написання цієї статтібуло пов’язане з висвітленням такихзавдань:

 • проаналізувати можливостівикористання комп’ютерних та Інтернет-технологій увивченні іноземної мови;
 • розкрити форми роботи з комп’ютером та Інтернетомна конкретних прикладах (навчальні сайти,Skype, форуми і т.п.)

Сайти

На сьогоднішній день,велика кількість громадян має справу зІнтернетом, але набагато менша кількістьвивчає за допомогою цього іноземну мову.Люди знаходяться на різних сайтах,витрачаючи години на так званий «серфінг»– блуканняпросторами Інтернету без цілі. Тож требавикористовувати це і долучати дорослих таучнів до вивчення мови за комп’ютером. Цездійснюється за допомогою спеціальнихсайтів для тих, хто вивчає іноземні мови.Вони є дуже поширеними закордоном, але щене набули належного рівня використання вУкраїні.

Наприклад, розглянемосайт http://www.spanishdict.com. Він має типову форму,але завдяки тому, що це не вітчизняний сайт– помітновирізняється. Загалом, на українських таросійських навчальних сайтах маємо такутенденцію: викладаються теоретичніаспекти –граматика, словники, але замалопрактичного: гумору іноземною мовою танайголовнішого – спілкування.

При реєстраціїкористувач отримує свій профіль – тобто свою сторінку,на якій можна внести інформацію про себе,інтереси та цілі вивчення мови (що слугуєстимулом для особи, яка вивчає мову,подумати та структурувати зазначенуінформацію іноземною мовою). Не останнім єтой факт, що все на сайті заповнюєтьсяіноземною мовою.

Сайт має розділи:

 • Learn.Включає в себеон-лайн курс, в якому є відео, флеш-ролики,ігри, а також вправи.
 • My page. Цеособистий профіль користувача. Наявнапоштова скринька для листів та «стінакоментарів».
 • Members.Наявна можливість знайти людину, яка такожвивчає іноземну мову і листуватисязадля взаємної користі унавчанні.
 • Vocabulary.Знаходиться лексика, що згрупована затематикою: фрукти, числа, повсякденні фразитощо.
 • Сhat.Безпосереднє спілкування в реальномучасі.
 • Reference.Знаходиться багато матеріалів щодограматики, а також багато лексики.
 • Forum. Вфорумі учасником відкривається певна тема,а інші учасники залишають своїкоментарі.
 • Conjugation.При введенні дієслова можна побачити всійого дієзміни в різних граматичнихчасах.
 • Translation.Завдяки цій функції той, хто вивчаєіноземну мову, може отримати перекладпевної фрази або речення.
 • Dictionary. Цеособлива допомога при вивченні мови: тут євимова слова (аудіо), переклад, регіональніваріанти, випадки вживання уконтексті.

Ми розглянулиможливості лише одного сайту, але існуєвелика кількість таких інтернет-ресурсів.Наведемо деякі з них:

1. BBCUkrainian(www.bbc.co.uk/ukrainian/learningenglish).

2. AskOxford (www.askoxford.com).

3. Englishclub (www.englishclub.com).

4. FreeEnglish Study (www.free-english-study.com).

5. English,baby! (www.englishbaby.com).

6. NativeEnglish (www.native-english.ru).

Форуми

Ще одним дієвим засобомвивчення іноземної мови є форуми.Форум – це спеціальнепрограмне середовище для організаціїспілкування відвідувачів веб-ресурсу.

У цій статті мирозглядаємо форуми, в яких обговорюютьсяпитання вивчення іноземної мови або іншітеми, але обов’язково іноземною мовою. Наприклад,на сайті з вивчення іноземної мови є форум,де однією з тем є така: «Вживаннясубхунтиву». Обговорення відбуваєтьсярідною мовою учасників, але вони все однонавчаються граматичному явищу в іноземніймові. До того ж, навіть коли обговорення натаких форумах здійснюється мовоюучасників, то таким чи іншим чином з’являється тут йіноземна –вона потрібна хоча б для прикладів танаочного пояснення. Розмова йде на такихфорумах і про граматику, і про лексику, іпро поезію, і про відносини.

Велику користьприносять форуми-консультації. Таку назвуми умовно дали форумам, на яких досвідченімовці дають поради новачкам.

Винятковим у форумах єте, що на них можна знайти відповіді напитання, які навряд чи можна знайти вдовіднику чи словнику, а також багатолінгвокраїнознавчої інформації таособистого досвіду учасників. На такихфорумах нерідко приймають участь уобговоренні й іноземці.

На нашу думку, форумиможна використовувати для навчанняіноземної мови в школі. Вчитель може знайтицікаву тему для обговорення і долучитиучнів до цієї справи. Учні розумітимуть, щоберуть участь у справжньому обговоренні, ане штучно вигаданому. Вони матимуть змогучитати повідомлення носіїв мови, іншихучнів та тих, хто вивчає ту ж саму іноземнумову.

До того ж форум цікавийтим, що учні можуть залишати коментаріодразу, а можуть зробити це підготувавшисвою відповідь. Це добре для тих, хто ще неволодіє мовою на високому рівні, потребуєбагато часу на переклад слів. Таким чином,форум дає можливості вдосконалення і длясильних, і для слабших учнів.

Skype

Для сучасного викладачаіноземної мови є важливими комунікативнінавички учнів, а дана програма надаєможливість спілкуватись з людьми з різнихкраїн. Маючи веб-камеру та мікрофон, миуникаємо перешкод в процесі спілкування тавчимося говорити вільно з носіямимов.

Програма дозволяєвчителю провести такі види діяльності, якаудіювання та говоріння. Адже діти прирозмові з іноземцем сприймають на слухнерідну для них мову і намагаютьсявідповісти, будуючи граматично правильноречення та підбираючи необхіднулексику.

В Skype передбаченоможливість «телефоннихконференцій», що дозволяютьспілкуватися в режимі он-лайн в груповихрозмовах із максимальною кількістю додев’яти осіб.Важливим є те, що люди можуть обирати різнітеми, на які їм було б цікаво вести розмову.«Телефонна конференція» дозволяєвлаштувати ніби міні-гурток іноземної мовита вивчати її з великимзадоволенням.

Також у програмі єфункція «негайніповідомлення». Це передачасвоїх думок на письмі в режимі он-лайн.Спілкуючись у чаті «негайних повідомлень»,людина пише слова, а отже, замислюється надправильністю їх написання.

Ще одним важливимфактором у вивченні мови є правильнапобудова речень. Для того, щоб незамислюватися і правильно їх будувати,треба натреновуватися на письмі тазакріплювати правильну побудову речень вусній формі. Неправильне розташуваннячленів речення може призвести донепорозуміння у тих, хто спілкується міжсобою іноземною мовою. Skype допомагаєнатренувати ці навички, вільно говорити тарозуміти один одного.

Збереженняісторії ще одна функція Skype,яка допомагає вчити іноземну мову.Спілкуючись із іноземцем, можнадізнаватися дуже багато різної інформаціїі для того, щоб все це можна було бповторити та вивчити, ми звертаємося доісторії «негайних повідомлень», ще разперечитуємо, вчимо та пізніше вживаємо всвоєму мовному потоці. Результат – більш грамотнесучасне вживання часів та багатийсловниковий запас.

Ще одна функціядосліджуваної програми – SkypeFind, яка дозволяєподзвонити в установу і дізнатися всенеобхідне про неї, спілкуючись задміністратором виключно іноземною мовою,намагаючись зрозуміти все, що він скаже івідповідати на всі його запитання.

Отже, Skype – це програма, якадопомагає нам вивчати мову без зайвихзусиль, весело та цікаво, тому що тільки мивибираємо час, місце, тему вивченнямови.

ABBYY Lingvo

Для вивчення іноземноїмови необхідне застосування словників. Усучасних компактних електронних словникахми отримаємо не лише переклад слова, а йприклади речень, де воно вживається, якіприйменники ми маємо поставити у тому чиіншому випадку, яка це частина мови, вдеяких словниках ми ще можемо послухати, якслово вимовляється, а також дізнатисятранскрипцію, якщо цього потребуємова.

ABBYY Lingvo – це програма, якавідповідає усім вимогам таких словників.Вона поділена на тематичні словники, якідозволяють більш точно та повно розкритизміст перекладу.

Словник дає повнийпереклад слова, фрази, які найчастішевживаються із ним, прийменники, з якими цеслово набуває іншого значення, тадодається переклад цих фраз таприйменників. Також надає інформацію просиноніми слова, що ми шукаємо. У вікніперекладу подано не лише переклад на ріднумову, а й тлумачний словник, тобтопояснення іншомовного слова засобамиіноземної мови. Також в словнику є функція«форми слова»,де можна побачити, які граматичні форми цеслово має та чи буває воно в однині чи вмножині.

В програмі ABBYY Lingvo є дужеважлива функція LingvoTutor, яка слугує хорошимпомічником для запам’ятовування слів. Спочатку учень абопросто людина, що вчить мову, складає собісловник, заповнюючи або редагуючи карткизі словами, які необхідно запам’ятати. Далівизначається час запуску словника тапочаток уроку. Це дуже легкий та цікавийспосіб поповнення нашого словниковогозапасу.

Висновки

В процесі аналізуможливостей для вивчення іноземної мови наприкладі сайту розглянуто шляхи вивченнямови на ньому: усне спілкування з носіямимови, обмін письмовими коментарями, багатоматеріалу в текстовому, аудіовізуальномувигляді, мультимедійні уроки та вправи зіграми; проаналізовано роботу учнів зфорумами; розглянуто широкий спектрможливостей програми Skype; приділено увагуелектронному словнику на прикладівсесвітньо відомого ABBYY Lingvo, який не лишедає переклад невідомого слова, але йзвучання, транскрипцію, приклади вживання(словник має спеціальну програму длявивчення слів – Lingvo Tutor).

Отже,інформаційно-комунікаційні технології– це не лишеспілкування з живим носієм мови, але йважливі засоби для вивчення іноземноїмови, яких так потребує сучаснесуспільство.

Перспективи подальшогонаукового дослідження передбачаютьдеталізацію використання зазначенихтехнологій, зокрема використанняінформаційно-комунікаційних технологій всистемі дошкільної, середньої та вищоїосвіти.

Література

 1. Биков В. Наукове забезпеченнядистанційної професійної освіти: проблемита напрями досліджень // Професійна освіта:педагогіка і психологія. – 2000. – №2. – С. 93–144.
 2. Койчева Т.І. Підготовка майбутніхучителів гуманітарних спеціальностей яктьюторів для системи дистанційної освіти:Дис. канд. пед. наук: 13.00.04 / Т.І. Койчева;Південноукр. держ. пед. ун-т (м. Одеса) ім.К.Д.Ушинського. — О., 2004. –276 с.
 3. Муліна Н.І. Дистанційне навчанняанглійської мови студентів технічнихспеціальностей: побудова курсу, методикаорганізації процесу навчання // Тезидоповідей міжнар. наук. конф. «Іноземнафілологія на межі тисячоліть». – Харків: Константа,2000. – С.208–209.
 4. Развитие дистанционногообразования в мире // [WWW document]. URL // http://kampi.kcn.ru/do/table3/menu_r1.htm (24 грудня.2007р).
 5. Мазур М. Розвиток дистанційногонавчання в Україні як складовоїінформатизації сучасного суспільства / М.Мазур. // Інформатика та інформаційнітехнології в навчальних закладах:наук.-метод. журн. – К.: Освіта України, 2007. – № 1. – С.71–75.
 6. Сороко Н.В. Стан і перспектививикористання комп’ютерних технологій на урокахукраїнської мови / Н.В. Сороко // Комп’ютер у школі тасім’ї :науково-методичний журнал. - К.: Фенікс, 1998– 2006. – № 8 – С.34-35.

PHASE PORTRAIT METHOD FOR LEARNING DIAGNOSTICS

Bortnovski Sergey, Laricov Eugene, PustovalovLeonid

Krasnoyarsk State Pedagogical University,Russia

The opportunity to study the activity of complex learningsystem using the phase portrait method is analyzed. The result of analysis isthe building of learners’activity phase portraits based on system activity protocols. Diagnostics of the insufficiencyspecific learning phenomenon supported by phase portraits cyclicnature.

МЕТОД ФАЗОВЫХ ПОРТРЕТОВДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ОБУЧАЕМОСТИ

Бортновский Сергей,Лариков Евгений, Пустовалов Леонид

Красноярскийгосударственный педагогическийуниверситет имени В.П. Астафьева,Россия

Анализируетсявозможность изучать движение сложнойобучающей системы, состоящая из двухучастников –обучающей системы и обучаемого, при помощиметода фазовых портретов. Результатанализа –построение фазовых портретов деятельностиобучаемого на основе протоколовзаписанных при работе обучаемого скомпьютерной обучающей системой.Выявление по циклическому характеруфазового портрета явления недостаточностиспецифической обучаемости.

Метод фазового портретаэффективно используется в различныхобластях науки для изучения описаниясостояний динамических (ДС) систем,поскольку замкнутая кривая на фазовойплоскости является альтернативойаналитического интегрированиядифференциальных уравнений.

Важность инезаменимость метода особенно проявляетсяв тех случаях, когда дифференциальныеуравнения невозможно проинтегрировать иполучить решение, либо динамическаясистема настолько сложна и многомерна, чтопросто не возможно однозначно определить,учесть и записать аналитическидифференциальные уравнения системы.Вообще говоря, многие ДС имеют огромноеколичество факторов и параметров, влияющихна её поведение, которые простоаналитически не определяются.

Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |   ...   | 22 |


© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»