WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

загрузка...
   Добро пожаловать!

Pages:     | 1 |   ...   | 16 | 17 || 19 | 20 |   ...   | 22 |
 1. Анастази Анна. Психологическоетестирование / Анна Анастази, УрбинаСьюзан. – СПб.:Питер, 2003. – С.688. : ил. – (Сер.«Мастера психологии»).
 2. Новиков Д.А. Теория управленияорганизационными системами / Д.А. Новиков.– М.: МПСИ, 2005.– 584 с.
 3. Шадрин И.В. Инструментальный методисследования деятельности обучающихсяконструированию пространственныхобъектов / И.В. Шадрин // Системы управленияи информационные технологии. – 2008. – № 2.2(32). – С. 308 – 311.
 4. Шадрин И.В. Компьютерные обучающие идиагностирующие игры на примере программы«Динамические пазлы» / И.В. Шадрин //Открытое образование: опыт, проблемы,перспективы: мат. II межрегиональнойнаучно-практической конференции смеждународным участием. – Красноярск, 2006.– С. 148 – 151.
 5. Бурков В.Н. Теория активных систем:состояние и перспективы / В.Н. Бурков, Д.А.Новиков. – М.:Синтег, 1999. – 128с.
 6. Винер Н. Кибернетика илиуправление и связь в животном имашине / Н. Винер. – М.: Советское радио, 1968. – 314 с.

THE USE OF SHAREPOINT AS A WEB-ORIENTED PLATFORM FORCOLLABORATIVE WORK AND DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEMS

Tukalo S.M.

Institute of Information Technologies andMeans of Education of APS of Ukraine, Kiev

The article reveals the main features ofSharePoint: optimizing workflow, creating automated business processes to workwith information resources, the possibility of collaborative work on onedocument, agreement documents online.

ЗАСТОСУВАННЯ SHAREPOINT ЯКВЕБ-ОРІЄНТОВАНОЇ ПЛАТФОРМИ ДЛЯ СПІЛЬНОЇРОБОТИ І СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯДОКУМЕНТАМИ

Тукало С.М.

Інститут інформаційнихтехнологій і засобів навчання АПН України,Київ

Стаття розкриваєосновні можливості SharePoint: оптимізаціядокументообігу, створення робочихпроцесів для автоматизованої роботи зінформаційними ресурсами, можливістьколективної роботи над одним документом,узгодження документів в онлайновомурежимі.

Система освіти в умовахрозвитку інформаційного суспільствапотребує адекватних засобів організаціїнавчального процесу та управління галуззю.Такі засоби в першу чергу пов’язані з їхньоюавтоматизацією, здійснення якої насучасному етапі розвитку базується наінформаційних технологіях. Інформаційнітехнології як система методів і засобівстворення, передачі, накопичення, обробки,зберігання, подання, керування тавикористання інформаційних ресурсівзабезпечують підвищення ефективностіприйняття управлінських рішень івикористання необхідних інформаційнихресурсів, що сприяє модернізації освіти таформуванню сучасного освітньогоінформаційного простору.

Потоки управлінськихдокументів постійно зростають, томуважливу роль відіграють методи прийняттяоптимальних рішень, науково обґрунтованікритерії оцінювання інформаційногообслуговування та принципи ефективноїорганізації та управління інформацією. Длязабезпечення гнучкості та адаптованостідо зростаючих обсягів та змістуінформаційних потоків інформаційноїсистеми освіти ґрунтуються на знаннях,принципах та підходах поліпшеногопроектування і обслуговуванняінформаційних ресурсів. В зв’язку з динамічністюінформаційних ресурсів і швидкими змінамисамих інформаційних систем старі моделіпрограмного забезпечення виявляютьсянеефективними і не задовольняють потребкористувачів.

Існує декілька способіввирішення цієї проблеми. Першим єстворення нового програмного забезпечення«з нуля», що вимагатиме значних якматеріальних, так і інтелектуальнихресурсів, крім того, величезних затратчасу. Іншим варіантом є використання вжеіснуючих програмно-апаратних платформ, прицьому їх переналагодження вимагатимеменших матеріальних затрат в значнокоротший термін. Однією з таких платформ єSharePoint від компанії Microsoft. Існує двапродукти SharePoint від Microsoft: Windows SharePoint Services таMicrosoft Office SharePoint Server. Windows SharePoint Services 3.0пропонує базові засоби для створеннявеб-додатків. До таких засобів належатьвеб-частини, списки даних, бібліотекидокументів, середовища виконання робочихпотоків і шаблони веб-сайтів. Додатково довищезазначеного, Microsoft Office SharePoint Server 2007 маєважливі прикладні функції, включаючисистему створення сайтів по запитамкористувачів, функції бізнес-аналізу,технологію Forms Services, управління контентом,вбудовані функції пошуку та засобипобудови соціальних мереж. Всіперераховані функції можуть бутидоопрацьовані і доповнені розробниками зметою створення простих у використаннівеб-панелей для моніторингу основнихбізнес-процесів.

SharePoint – веб-орієнтованаплатформа для спільної роботи та системауправління документами, що розроблена ірозповсюджується компанією Microsoft. Церішення може використовуватися длястворення корпоративного веб-порталу, наякому розміщуються документи, щовикористовуються одночасно абоспеціалізовані програми, такі як «вікі»або «блоги». Дані в SharePoint організовані увигляді списків (наприклад, завдання,обговорення, календарі) і бібліотекдокументів. У SharePoint списки данихзберігають дані для кінцевих користувачів.Кінцеві користувачі можуть створюватитаблиці за схемами за допомогоюкористувальницького інтерфейсу SharePoint, апотім створювати, редагувати і переглядатидані в цих таблицях. Розробники можутьзвертатися до цих даних програмним шляхом.Функціональність SharePoint передаєтьсякористувачу за допомогою веб-частин – це створюванірозробником елементи веб-інтерфейсу, якізгодом можуть застосовуватися на безлічівеб-сторінок. Вперше подібний підхід бувзастосований в ASP.NET, а потім веб-частинибули використані і в SharePoint, де додавати їхна сторінки можуть самі користувачі, а зауправління такими веб-частинамивідповідають ІТ-фахівці. Такі веб-частинирозміщуються на сторінках, які, в своючергу, розташовані на порталі та доступнікористувачеві через браузер [1, 2].З боку користувачаSharepoint не вимагає встановленняспецифічного програмного забезпечення чиособливих знань в області інформаційнихтехнологій. Для роботи цієї системи накомп’ютерінеобхідно мати встановленою систему MicrosoftWindows 98, Windows Millennium Edition, Windows XP або більш новуверсію, та, з точки зору діловодства ідокументообігу, Microsoft Office 97 або його більшнову версію.

Для будь-якої системиелектронного документообігу єдинецентралізоване сховище документів – обов'язковийкомпонент, в цьому сенсі SharePoint цілкомпідходить архітектурно, а наявні в ньомуфункції здатні вирішити основні завдання зуправління документами. Варто такожзауважити, що SharePoint перекладений наросійську й українську мови і відмінноінтегрується з Microsoft Office.

Розглянемо, якіелементи документообігу реалізуються задопомогою SharePoint.

На базі SharePoint доситьлегко автоматизувати канцелярію, тобтобазові операції роботи з документами, якіпритаманні будь-якій системідокументообігу. Це зберігання, обліквхідних, вихідних і внутрішніх документів,ведення карток документів, пошук поатрибутах та вмісту. Всі ці функціїзабезпечуються вбудованими можливостямибібліотек SharePoint, їх потрібно тількиналежним чином налаштувати – створити окремібібліотеки для документів різних типів,додати необхідні колонки-атрибути,вказавши правила їх заповнення таіндексації. Інтуїтивно зрозумілийкористувальницький інтерфейс дозволяєвиконати подібну операцію у SharePointпорівняно швидко [3]. А з технічних аспектівслід виділити два найбільш цікавих.

По-перше, кожнійбібліотеці документів SharePoint може бутиприсвоєна окрема E-mail-адреса (в поштовомудомені організації), так що сам SharePoint будеприймати документи по електронній пошті (увкладеннях), розкладати їх за каталогамивідповідно до встановлених правил іавтоматично заповнювати деякі поля карток.Дуже зручна можливість – скажімо, отриманийвід адресата документ автоматичнопотрапляє в SharePoint, реєструється як вхідний,а далі, вже всередині організації,пересилається лише посилання на нього. Уреальності, зазвичай, листи найчастішенадходять у паперовому вигляді, так що длярозміщення в SharePoint їх доведетьсявідсканувати.

По-друге, SharePoint дозволяєвизначити шаблони для всіх типівдокументів (лист, наказ, службова записка іт. п.), прив'язати їх до відповіднихбібліотек і таким чином забезпечитиможливість створення одноманітнихдокументів в правильному місці.

При створеннінайпростіших документів, наприклад,вихідних листів, можна обійтисястандартним шаблоном, вписати тудипотрібний текст, присвоїти йому вихіднийномер та роздрукувати на бланку. З цимлегко справляється одна особа. Для більшскладних ситуацій, коли документ готуютькілька співробітників, SharePoint наділенийстандартними функціями контролю версій– при змініфайлу йому присвоюється новий номер, астара версія зберігається недоторканою.Таким чином, завжди можна побачити, хто,коли і які вносив корективи, і принеобхідності повернутися до колишньоговаріанта. Для зручності спільної роботинад документом в SharePoint можна створитиокрему область (спеціалізований сайт), дерозміщуються всі необхідні матеріали,розподіляються обов'язки, плануютьсяобговорення [4].

Коли документпідготовлений, його зазвичай узгоджують іззацікавленими сторонами і затверджують.Для цього можна використовуватиелектронний підпис, поставити якийдозволяє Microsoft Office. Засобами ж SharePoint вданому випадку можна перелічити всіх тих,чиї підписи потрібні, розіслати їмвідповідні оповіщення, стежити за ходомузгодження, а після отримання останньоївізи перевести документ у категоріюзатверджених, і, наприклад, відправити йогоза вказаною адресою. А для організаціїподібних сценаріїв у SharePoint служать Робочіпроцеси (Workflow).

Для будь-якоїбібліотеки SharePoint можна задати робочіпроцеси, які повинні виконуватися здокументами, що в ній зберігаються. Запускробочого процесу відбувається абоавтоматично при додаванні нового або змінуіснуючого документа, або в ручному режимі.У SharePoint стандартно присутні кільказаготовок для збору відгуків та підписів,затвердження [3, 4].

Функціонує цей механізмнаступним чином. Припустимо, ваш колегарозробив документ, розмістив його в SharePoint ізапустив робочий процес «Збираннявідгуків», включив вас в список тих, чиядумка його цікавить. Ви отримуєтеповідомлення, відкриваєте список завданьна порталі SharePoint (або в програмі Outlook, якщодо неї підключені завдання з SharePoint) ібачите нове завдання переглянути документі дати свої зауваження в певний термін.Задачу можна передоручити комусь іншомуабо виконати самому. Для цього достатньо завказаним посиланням відкрити документ і,якщо потрібно, внести корективи. Потім длязавдання потрібно встановити статус«Виконано», і як тільки те ж саме виконаютьвсі учасники, робочий процес буде успішнозавершено, а автор документа відповіднимчином повідомлений. Якщо ж відгуки вчасноне надійдуть, за списком завдань будевідразу видно, кому слідпоквапитись.

Саме робочі процесиSharePoint і дозволяють формалізуватидокументообіг – як сценарії дій, необхідних припояві або зміні тих чи інших документів.Деякі з цих дій, в свою чергу, можутьприз-водити до створення нових або зміниіснуючих документів тощо.

SharePoint дає можливістьрозробляти нові робочі процеси задопомогою SharePoint Designer (щоправда, цейкомпонент входить тільки в Enterprise-редакціїMicrosoft Office 2007). Це досить цікавий інструмент,за допомогою якого можна створюватискладні багатоступінчаті послідовності,абсолютно не вдаючись до програмування.Однак, на освоєння цього конструкторапотрібні зусилля і час, та й користуватисяним потрібно обережно. Приміром, дуже легкостворити робочий процес, який автоматичнозапускається при зміні даних і сам їхзмінює. Такий нескінченний цикл легковиведе з ладу портал SharePoint, так щодоведеться провести відновлювальніроботи.

Кінцевим користувачамSharePoint пропонує широкий вибір готових длявикористання функцій. У той же час длярозробників SharePoint є середовищем розробкидодатків, на яку вони можуть спертися.Завдяки тому, що розробники SharePoint маютьсправу з тим же прикладним середовищем, щозабезпечує функціональність системи длякінцевих користувачів, навички розробкидодатків будуть корисні вдвічі. Це означає,що програми будуть і виглядати, ікеруватися одноманітно. Якщо напідприємстві вже впроваджено систему наоснові SharePoint, то додавати до нього новіпрограми не складе ніяких труднощів. Windows SharePoint Services 3.0 повністюпобудований на технології ASP.NET, тому.NET-розробники будуть мати справу з добрезнайомими мовами програмування,бібліотеками класів ASP.NET і NET Framework ізвичними інструментами розробки.

Отже, SharePoint – це перша і поки щоєдина серйозна система, що використовуєстандартний механізм робочих процесів WindowsWorkflow Foundation (WF, складова Microsoft.NET 3.0) [2]. І хочаокремі аспекти такого рішення потребуютьподальшого розвитку та удосконалення, вжезараз нескладно передбачити, що незабаромSharePoint стане однією з основних платформ дляавтоматизації документообігу.

Висновки

 1. SharePoint на сьогодні єунікальним технічним засобом, дляреалізації великих проектів ісистем.
 2. Систему, створенуна базі SharePoint, легко перебудовувати тарозвивати, додаючи або змінюючи їїкомпоненти.
 3. Навіть мінімальноїкількості досвіду роботи з програмнимизасобами досить для використання SharePoint, іробота з ним не складатиме особливихтруднощів.

Література

 1. Пройдаков Е.М., Теплицький Л.А.Англо-український тлумачний словник зобчислювальної техніки, інтернету іпрограмування.– К.:СофтПрес, 2006.– 824с.
 2. http://www.microsoft.com/rus/sharepoint/default.mspx
 3. Лондер О., Бликер Т. и др. Службы MicrosoftWindows SharePoint. Шаг за шагом.– М.:СП «Эком»,2005.– 376с.
 4. Ноэл М., Спенс К. Microsoft SharePoint 2007.Полное руководство.– М.: «Вильямс», 2008.– 832с.

AUTOMATION OF STRUCTURING AND PRESENTATION OF ELECTRONICEDUCATIONAL RESOURCES

Voichenko A.P.

International Research and Training Centre forInformation Technologies and Systems, Kiev, Ukraine

This work is devoted to consideration ofelectronic educational resources reuse problem for the different forms ofeducational activities. Basic modern technologies of electronic educationalresources development are considered. Also the work offers an approach,allowing to develop on its basis an automated system, providing effectivetreatment of electronic educational resources with the purpose of theirreuse.

АВТОМАТИЗАЦИЯСТРУКТУРИРОВАНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНЫХ РЕСУРСОВ

Войченко А.П.

Международныйнаучно-учебный центр информационныхтехнологий и систем НАН и МОН Украины,Киев

Pages:     | 1 |   ...   | 16 | 17 || 19 | 20 |   ...   | 22 |


© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»