WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

загрузка...
   Добро пожаловать!

Pages:     | 1 |   ...   | 8 | 9 || 11 | 12 |   ...   | 22 |

Спробуємо описатихарактеристики областей знань (текст 1,текст 2). Якщо для даних текстів побудуватиграфіки рангових розподілів влогарифмічних координатах, то можнапрослідкувати наступне для обохрозподілів форму прямої графіки приймаютьнаближено на ділянці від 90 до 320 (запорядковим номером), що відповідаєцентральній зоні. Тоді ядерній зонівідповідає ділянка від 1 до 89, а зоніутинання від 321 до 88 718 (текст 1) та 89 545(текст 2). Отже, оскільки зона утинаннязбільшена, це свідчить про те, що ці дватексти представляють динамічні науки. Інасправді, як харчова промисловість, так іінноваційний менеджмент є достатньодинамічними галузями науки.

На прикладі тексту 1,проаналізуємо терміни, які потрапили врізні зони. В ядерну зону потрапилитерміни: управління,розвиток, проект, виробництво,інновація; в центральну:нововведення, менеджмент,прогнозування; у зонуутинання: час, держава,відносини та інші. Провестимежу між загальнонауковими та найбільшхарактерними для даної області знаньтермінами досить важко. А в зону утинання,дійсно, потрапили терміни, які нехарактерні для даної області знань.

Висновки

На основі проведеногодослідження можна зробити таківисновки:

 • для обраних текстівзакон Ципфа не виконався для всьогочастотного словника, але на окремихділянках рангового розподілу він маємісце, що дає підстави для розгляду задачіпро знаходження поправкиМандельброта.
 • розглянувши графікирангових розподілів в логарифмічнихкоординатах, слова частотних словниківбули поділені на зони, при цьому не буловиявлено чіткої межі між розподіломтермінів на загальнонаукові та найбільшхарактерні для даної області знань,можливо це пов’язано з тим, що для підтвердженняприпущення щодо розподілу термінів позонах потрібно взяти текст іншого більшвузького спрямування. Припущення щодо зониутинання підтвердилось, в ній знаходятьсятерміни не характерні для даної областізнань.

Література

1. Ю.К. Орлов. Невидимаягармония. // Число и мысль. Вып. 3. – М.: Знание, 1980. С. 70 -105.

2. Н.Н. Чурсин. Популярнаяинформатика. –К.: «Техника», 1982. – 158 с.

3. T. Maillart, D. Sornette, S. Spaeth andG. von Krogh. Empirical Tests of Zipf’s Law Mechanism in Open Source Linux Distribution. // PhysicalReview Letters (2008) (http://www.physorg.com).

4. Сет Годин. Идея-вирусЭпидемия! Заставьте клиентов работать наваш сбыт. –СПб.: "Питер", 2005 г. – 192 с.

5. П.П. Микитюк.Інноваційний менеджмент: Навчальнийпосібник. –Тернопіль: Економічна думка, 2006. – 295 с.

6. І.В. Сирохман, Т.М.Раситюк. Товарознавство м’яса і м’ясних товарів.Підручник. – К.:Центр навчальної літератури, 2004. – 384 с.

7. Юрко Покальчук.Озерний вітер. – К.: Клуб сімейного дозвілля, 2008.– 232 с.

8. Власенко Н.А.,Кузьминская Н.Л., Максименко А.А.Текстометрические исследованиямногоязычных научных текстов. // УСиМ.– 2009. – № 2. – с. 43-47.

SOME ASPECTS OF THE INFORMATIVE SYSTEM PLANNING RESEARCHES INAPS OF UKRAINE

Kuznetsova Tetyana

Institute of Information Technologies andMeans of Education of APS of Ukraine Kiev

Some aspects of the informative systemplanning researches in Academy of pedagogical sciences of Ukraine areconsidered in the article.

ДЕЯКІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ПЛАНУВАННЯ НАУКОВИХДОСЛІДЖЕНЬ АПН УКРАЇНИ

Кузнецова ТетянаВолодимирівна

Інститут інформаційнихтехнологій і засобів навчання АПН України,Київ

У статті розглянутодеякі аспекти створення інформаційноїсистеми планування наукових дослідженьАкадемії педагогічних наук України.

Вступ

Інформаційна системапланування наукових досліджень АПНУкраїни створюється Інститутомінформаційних технологій і засобівнавчання АПН України в межах виконанняфундаментальної науково-дослідної роботи«Науково-методичне забезпеченняінформаційної системи планування науковихдосліджень в Академії педагогічнихнаук України на базі мережіІнтернет».

Актуальність темидослідження зумовлена необхідністюнауково-технічних розробок щодо створенняінформаційних систем, спрямованих науправління розвитком освіти. Цей напрямвідповідає актуальній для Українипроблемі формування сучасногоінформаційного суспільства, щозаконодавчо визначається у Законі України“Про Основні засади розвиткуінформаційного суспільства в Україні на2007-2015 роки” від 9 січня 2007 року №537.

Основне завдання, щовипливає з цього Закону, полягає устворенні загальнодержавнихінформаційних систем, зокрема для галузіосвіти, – цеінформаційні системи освіти, у тому числіінформаційна система планування науковихдосліджень в Академії педагогічних наукУкраїни на базі мережі Інтернет, далі ІС«Планування».

Першочерговимзавданням ІС “Планування” є забезпеченняінформаційної і технологічної підтримкипроцесів планування наукових досліджень,оскільки від організації плануваннявеликою мірою залежить рівень науковихдосліджень, які є основною формоюдіяльності наукових установ АПН України.Процеси плануваннянаукових досліджень в наукових установахАПН України регламентуються «Положеннямпро порядок планування і контролю завиконанням наукових досліджень в Академіїпедагогічних наук України».

Загальний описпобудови ІС «Планування»

Створення ІС«Планування» буде виконуватися поетапно.На першому етапі проводиться аналізіснуючої системи планування науковихдосліджень в АПН України, результати якогодозволяють сформулювати вимоги до всіхвидів забезпечення (організаційного,методичного, функціонального,програмно-технічного, технологічного) ІС“Планування”. На другому етапі будевиконано теоретичне обґрунтуваннянауково-методичного забезпечення ІС“Планування”, її проектування тамоделювання процесів документообігунаукових досліджень в АПН України набазі ІС “Планування”. Третій – узагальнюючий тавпроваджувальний – етап буде присвячено апробаціїнауково-методичного забезпечення ІС“Планування” в процесі плануваннянаукових досліджень Інститутуінформаційних технологій і засобівнавчання АПН України на 2011 рік таузагальненню теоретичних та практичнихрезультатів апробації.

ІС «Планування» будестворено як розподілену систему звикористанням трирівневої моделіархітектури клієнт/сервер “клієнт – серверзастосувань – сервер бази даних”. В цій моделіобробка документів моделюється як набірсервісів, що надаються серверами, аучасники процесу обробки – як множина клієнтів,які використовують сервіси. Оскількизастосування є засобом взаємодіїкористувача з системою, окреміфункціонально самостійні застосуванняінсталюються на окремі комп’ютери мережі і діютьяк автоматизовані робочі місця (АРМ),призначені для обробки різних сукупностейдокументів.

АРМ та окреморозташований сервер – це вузли корпоративної мережі АПНУкраїни. Для обробки даних системазабезпечує оперативний та регламентнийдоступ до серверу з проходженнямелектронних документів та іншоїінформації через існуючу ієрархію рівнівуправління.

Загальна схема ІС«Планування»

Процеси обробкиінформації, які виникають при плануваннінаукових досліджень, в ІС «Планування»базуються на використанні корпоративноїмережі установ АПН України. На рис. 1наведено загальну схему створюваної ІС«Планування».

В апараті Президії АПНУкраїни до процесу планування науковихдосліджень залучено такі підрозділи: 5відділень, науково-організаційний,фінансово-економічний та протокольний ізагальний відділи. Незважаючи нафункціональні відмінності в діяльностіцих підрозділів, для них характерназагальна риса –обробка документів, а звідси іподібні проблеми: введення і передачадокументів, організація бази данихдокументів, передача документів і доступдо них, формування і друк вихіднихдокументів тощо.

Документи, якіформуються в цих підрозділах та надходятьіз наукових установ, зберігаються усховищі документів. База даних міститьдовідники, класифікатори, шаблонидокументів та іншу інформацію, необхіднудля підготовки документів.

Інтернет-портал«Інформаційна система планування науковихдосліджень в Академії педагогічних наукУкраїни», база даних і сховище документіврозміщаються на сервері Інтернет-центру,який відкриває до них доступ черезІнтернет за адресою www.programming.edu-ua.net. Системаадміністрування ІС «Планування»визначатиме ролі користувачів і,відповідно, права їх доступу додокументів.

Рис. 1. Загальна схема ІС«Планування»

АРМ «Запит». Для автоматизації процесівпланування наукових досліджень вустановах АПН України буде використано АРМ«Запит» –комплекс програмних засобів, якийзабезпечуватиме фор-мування документів зпланування наукових досліджень затиповими шаблонами. На рис. 2 наведено схемуорганізації планування науковихдосліджень в установі з використанням АРМ«Запит».

До процесу плануваннянаукових досліджень в установі залученотакі підрозділи: бухгалтерія, науковачастина, наукові відділи. У кожному з цихпідрозділів АРМ «Запит» має деякіособливості, пов’язані зі специфікою роботипідрозділу в процесі планування науковихдосліджень. Особливості АРМ стосуютьсяправ і ролей доступу до інформації, щозберігається у сховищі документів і базіданих установи.

В базі даних установизберігатиметься інформація щодо:

 • персоналійкерівництва, які затверджуютьдокументи,
 • термінів виконання НДР,
 • обсягів коштів навиконання НДР,
 • реквізитів протоколівзасідань Вченої ради тощо.

Установи розробляютьряд документів в процесі формування івиконання наукових досліджень, а саме:

 • запит на відкриття темиНДР;
 • ТЗ на НДР;
 • рішення вченої радиустанови (бюро відділення, проблемноїради);
 • робочий план виконанняНДР;
 • договір на виконаннянаукової теми;
 • планову калькуляціюкошторисної вартості робіт за темоюдослідження;
 • протокол узгодженнявартості робіт;
 • програму таіндивідуальні плани науково-дослідноїроботи;
 • реєстраційну картку наНДР.

Рис. 2. Схемаорганізації планування науковихдосліджень установи через АРМ«Запит»

Ці документистворюються у структурних підрозділах, яківиконують НДР і передаються до сховищадокументів і бази даних установи. Науковачастина установи на базі інформації з цихдокументів формує такі документи:

 • перспективнийтематичний план наукових дослідженьустанови;
 • щорічний тематичнийплан науково-дослідної роботи;
 • перспективний планвидання наукової продукції.

Технологіядокументообігу в ІС «Планування»

Розроблені в установахАПН України документи, які потребуютьзатвердження Президією АПН України,отримують статус «Необхідно затвердити(узгодити)» і розміщуються на відповіднихсторінках порталу ІС «Планування».Надходження документа на порталсупроводжується надходженнямповідомлення уповноваженій особі вПрезидії АПН України, яка має затвердити(узгодити) документ, і вона отримує доступдо цього документа і його реквізитів. Якщозатвердження (узгодження) документа невідбулось і є зауваження до його змісту,документ отримує статус «Необхіднодоробити», відповідне повідомленняотримує виконавець в установі, якийготував документ. Після доробки документповторно розміщується на порталі зістатусом «Необхідно затвердити (узгодити)»і повторно надходить повідомлення особі,що затверджує (узгоджує). Електроннезатвердження (узгодження) документавиконується шляхом проставляння відміткиу відповідному полі реквізиту документа.Після цього документ може бутироздрукований у потрібній кількостіпримірників для отримання необхіднихпідписів.

Коли документзатверджено Президією АПН України, вінотримує статус «Затверджено». В базі данихІС «Планування» у таблицю, де зберігаютьсяпротоколи засідань відповідних Відділеньабо Постанов Президії, що затверджуютьдокументи, заносяться відомості прозатверджений документ (його дескриптор);виконавець в установі, який готувавдокумент, отримує повідомлення про змінустатусу документа, дату і номер протоколу,яким він затверджений.

Друк документівздійснюється в будь-якій стадії йогоформування за запитом уповноваженої особи.Створення деяких документів, наприклад,робочого плану, виконуватиметьсянапівавтоматично за наявності необхідноїінформації у таблицях відповідних базданих і попередньо розробленихдокументах.

Інформація в базахданих ІС «Планування» і АРМ «Запит» маєпостійно підтримуватись в актуальномустані: враховувати зміни у кадровомускладі установи, у змісті й датахпротоколів засідань Вченої ради,Відділення, Президії, необхідні доповненнядо затверджених документів тощо. Привнесенні інформаційних змін до окремихпоказників баз даних вони автоматичновноситимуться до документів, яківикористовують ці показники, іповідомлятимуть про це виконавців.

Після аналізузавершених наукових досліджень АПНУкраїни може бути створена інтелектуальнабаза знань, де зберігатимуться типовішаблони висловлювань з визначеноїтематики, та програмні засоби, щодопоможуть науковцям генерувати новітексти документів з цієї тематики.

Програмно-технічнабаза ІС «Планування»

ІС «Планування» будестворено на матеріально-технічнійбазі Інтернет-центру Інститутуінформаційних технологій і засобівнавчання АПН України, який має потужнийсервер (процесор 2xCPU Intel Quad-Core Xeon 1,6 Hz),підключений через оптоволоконний кабельдо науково-освітянської мережі УРАН.

Побудову ІС«Планування» буде здійснено навеб-орієнтованій платформі SharePoint, щовключає ліцензійні програмні продукти WindowsSharePoint Services та Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003 длязабезпечення спільної роботи і управліннядокументами в системі.

Висновки

Розроблені в процесідослідження методику і відповіднутехнологію планування наукових дослідженьз використанням ІС “Планування”планується експериментально апробуватипри використанні системи дляавтоматизованої підготовки документівщодо планування наукових досліджень вІнституті інформаційних технологій ізасобів навчання АПН України на 2011рік.

Результати роботидадуть змогу науково обґрунтовано ставитиі вирішувати питання якісного і вчасногопланування наукових досліджень в АПНУкраїни і, як наслідок, підвищувати рівеньїх ефективності. Розроблененауково-методичне забезпечення може бутивикористано для прикладного дослідження зпобудови комплексної системи планування іконтролю наукових досліджень в АПНУкраїни, а також для створення іншихінформаційних систем.

Література

1. Задорожна Н.Т.,Лавріщева К.М. Менеджмент документообігу вінформаційних системах освіти (для ВНЗ іППО): Навч.-метод. посіб. – К.: КП Видавництво«Педагогічна думка», 2007. – 220 с.

2. Перевозчикова О.Л.Сучасні інформаційні технології. – К.: Інститутекономіки та права “Крок”, 2002. – 121 с.

A SYSTEM APPROACH IN RESEARCH OF THE PROBLEM-FOCUSEDINFORMATION TECHNOLOGIES

Levchuk Alexander

International Research and Training Centre forInformation Technologies and Systems, Kiev, Ukraine

Pages:     | 1 |   ...   | 8 | 9 || 11 | 12 |   ...   | 22 |


© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»