WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

загрузка...
   Добро пожаловать!

Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 ||
269-274.

Тйін

Жбанова Бадат Хорезмызы

азастанны педагогикалы ойлар тарихындаы гендерлік идеялар

13.00.01 Жалпы педагогика, педагогика мен білім беру тарихы, этнопедагогика

Педагогика ылымы мен практикасыны білім беруді азіргі жйесіндегі реформаларды арындылыы мен ауымдылыын болжайтын оам мірінде болып жатан згерістерге сай жауап беру ажеттілігі зерттеу жмысы таырыбыны зектілігін айындайды.

Халыты принципі табиилы жне мденилік принциптерін біріктіреді, балалар мен ыздарды, еркектер мен йелдерді трбиелеу мселелері бойынша наты этномдени оамдаы эмпирикалы тжірибені ерекшелігін крсетеді: біріншіден, табиилы принципі «жыныс», одан туындайтын «жынысты састы», «жынысты дифференциация», «жынысты трбие», «жынысты рлдер» т.б. категориялармен аныталады; екіншіден, мденилік принципі «гендер» жне одан туындайтын «гендерлі састы», «гендерлік рлдер», «гендерлік зара арым-атынас», «гендерлік трбие» т.б. категориялармен аныталады; шіншіден, аталан концептуалды рылым азіргі ыма, тарих пен оамды рылым, табиат, ызметті дстрлі трлері мен наты лтты мдени бірлікті баса трлеріні кріну ерекшелігіне байланысты лем бейнесіні негізін райды.

Педагогикадаы гендерлік зерттеулерді зектілігі тмендегі мселелермен аныталады: биологиялы жынысты объективті ерекшеліктерін жне еркек пен йелді, лдар мен ыздарды леуметтік (ментальды) згешеліктерін айындайды; сондытан да жынысты дифференциация туралы ана емес, педагогикадаы гендерлік проблематика жнінде сз озаан артыыра; жыныс мселесін ылымны ртрлі саласындаы зерттеулер (миды жарты шебер ассиметриясыны концепциясы мен эволюциялы биологиядаы жыныс дифференциациясы, психологиядаы жыныс сипаттамасы жне т.б.) ттас педагогикалы гендерлік (жынысты емес) жйелілік жне ттасты тжырымдамасын зірлеуде педагогикалы тсініктемені ажет етеді; халыты эмпирикалы тжірибесіндегі, ежелгі философия ілімдеріндегі, классикалы педагогиканы теориялы аидаларындаы жыныс мселесі оны педагогикалы ойлар тарихыны дамуын зерттеу ажеттілігін айындайды.

Зерттеуді масаты: гендерлік мселені ылыми-педагогикалы негіздерін анытау жне гендерлік идеяларды азастан педагогикасы мен білім беру тарихында жзеге асыруды отайлы тжірибесін айындау.

Зерттеу нысаны: педагогикадаы гендерлік мселесіні генезисі.

Зерттеу пні: азастан педагогикасы мен білім беру тарихында гендерлік идеяларды жзеге асыруды отайлы тжірибесі.

Зерттеуді діснамалы жне теориялы негіздері жыныс диалектикасы туралы философияны бастапы ережелері, таным теориясы, жынысты дифференциация теориясы, мдениет теориясы, гендерді азіргі теориясы, этнопедагогика мен этнопсихология жіне гендерологияны ылыми тжырымдамалары, географиялы жне мдениет детерминизмні этнологиялы тжырымдамалары болып табылады.

Зерттеуді нтижелері:

 • гендерлік проблематика саласындаы ылыми зерттеу баыттарыны жіктемесі берілген;
 • гендерлік идеяларды педагогикалы мні ашылан;
 • ылым мен педагогикадаы гендерлік зерттеулерді дамуындаы гендерлік дісті алыптастыруды теориялы айнар кздері аныталан;
 • азіргі дерістерді сипаттаан генезис аныталып, азастандаы гендерлік идеяны болашатаы дамуы болжалан;
 • азастан педагогикасы тарихында гендерлік идеяларды жзеге асыруды тиімді тжірибелері айындалан;
 • азастанны білім беру жйесінде гендерлік идеяларды жзеге асыру лгісі зірленген;
 • азіргі жадайда гендерлік-сезімталды идеяларды жзеге асыру мселеріне сипаттама берілген;
 • азастанны педагогикалы ойлар тарихында гендерлік білім беруді тжірибесі аныталан, сондай-а зіні педагогикалы ызметінде гендерлік идеяларды жзеге асыратын мемлекеттік жне оамды ксіпорындарды ызметі сипатталан;
 • жоары оу орындарындаы аылшын тілі курсыны мазмнына гендерлік білімді енгізу бойынша дидактикалы материал жасалды;
 • жоары оу орындарыны студенттеріне арналан мен оытушыларына «азіргі білім беру жйесіндегі гендер (теориялы-дістемелік аспект)» арнайы курсы зірленіп дістемелік кеестер сынылады.

Зерттеу нтижелерін ендіру дегейі ылыми басылымдарда (Поиск, 2005; Менеджмент в образовании, 2005; Высшая школа Казахстана, 2005; лт таылымы, 2005; Этнопедагогика в системе образования, 2005) жары крген, халыаралы (Жезказган, 2004; Алматы, 2005; араанды, 2005; Атырау, 2005; Алматы-Москва, 2006; Днепропетровск, 2008), айматы (араанды, 2004) ылыми-практикалы конференцияларда, Е.А.Бкетов атындаы арМУ-ні жалпы педагогика жне ксіби білім мселелрі бойынша ылыми семинарда талылануымен айындалады.

Зерттеу нтижелерін олдану саласы жоары жне арнайы орта оу орындарында, мамандарды ксіби даярлауды жетілдіру масатында, сонымен атар педагогикалы кадрларды біліктілігін жетілдіру жйесінде олдануа болатындыымен аныталады.

Summary

Zhubanova Bagdat Khorezimovna

“Gender ideas in the history of pedagogical thought of Kazakhstan”

13.00.01 General pedagogics

The necessity of adequate reaction of pedagogical science and practice of changes in the society life which determines the intensity and reforms hugeness of the modern educational system defines the importance of the research theme. Positively directed to the integration in the world educational space, sometimes they do not meet one of the foundational pedagogical principles – the cultureconsistency principle.

The principle of nationality unites these two principles and predetermines originality of empirical experience of specific ethnocultural community in the matter of upbringing of boys and girls, men and women. In other words, the principle of natureconsistency in this context is defined by the category “sex” and its derivatives “sexual identity”, “sexual differentiation”, “sexual upbringing”, “sexual roles”,etc., the first. The second, the principle of cultureconsistency is defined by the category “gender” and its derivatives “gender identity”, “gender roles”, “gender interrelations”, “gender upbringing”,etc. The third, given conceptual structures form the basic world tableau depending on peculiarities of history and social structure, nature, traditional types of activity and other forms of displays of the specific nation-cultural community.

The actuality of gender researches are defined by the following moments in pedagogics:

 • objectively attending peculiarities of biological sex determine and social differences of men and women, boys and girls;
 • under these conditions it’s necessary not only to speak about sex differences, but about gender problems in pedagogics;
 • existing researches of sex problems in different spheres of scientific knowledge are needed in pedagogical interpretation, in devising of harmonious and integral conceptions of gender in pedagogics;
 • regular presence of sex problem in empirical experience of peoples, in philosophical studies of antiquity, in theoretical conceptions of>

The aim of the research: definition of the scientific-pedagogical basis of gender problems and revelation the positive experience of realization of gender ideas in pedagogics history and Kazakhstan educational system.

The research object: The genesis of gender problems in pedagogics.

The research subject: The positive experience of gender ideas realization in pedagogics history and Kazakhstan educational system.

The research leading idea: Optimum of gender problems solving in modern pedagogical science and practice depends on scientific cognition, generalization and creative re-understanding of historical experience in the given problem.

Methodological basis of the research are the fundamental status of philosophy about sex dialectics, the theory of cognition, modern gender theories, the culture theory, ethnological conceptions of geographic and cultural determination, ethnopedagogical conceptions and ethnopsychology.

The results of the research:

 • the>
 • the pedagogical essence of gender ideas is disclosed;
 • the theoretical sources of formation of gender approach in science and development of gender researches in pedagogics are defined;
 • the genesis is established, the modern tendencies are characterized and the perspectives of the development of gender ideas are forecasted in Kazakhstan pedagogics;
 • the positive experience of gender ideas realization is revealed in Kazakhstan pedagogics history;
 • the model of gender ideas realization is worked out in modern Kazakhstan education system;
 • it’s given the description of realization ideas problems of gender – sensitive education in modern conditions;
 • it is known the positive experience of gender education in history of the pedagogical thought of Kazakhstan, and also an activity of state and public organizations and modern educational institutions, realizing gender ideas in their pedagogical activity;
 • didactical materials in gender knowledge introduction into the context of English course in institution of higher education;
 • special course “Gender in modern educational system (theoretic-methodological aspect)” for students of high school was worked out;
 • methodological recommendations in special course studying “Gender in modern educational system (theoretic-methodological aspect)” for students and teachers of educational institutions are suggested.

The approbation level is defined in publications (Poisk, 2005;Management in education, 2005; The High School of Kazakhstan, 2005; Ult tagylymy, 2005; Ethnopedagogics in education system, 2005) in international conferences (Dzhezkazgan, 2004; Almaty, 2005; Karaganda, 2005; Atyrau, 2005; Almaty-Moscow, 2006; Dnepropetrovsk, 2008), in regional scientific-practical conferences (Karaganda, 2004) in the scientific seminar of Karaganda State University after E.A. Buketov.

The usage sphere:

 • in the system of higher and specialized educational institutions;
 • with the aim of professional specialists preparation;
 • in raising specialists qualifications.
Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 ||


© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»