WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

загрузка...
   Добро пожаловать!

Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 ||

8 См.: Фитрат, А. Давраи хукмронии Амир Олимхон.- Душанбе: Палатаи давлатии китобхо, 1991; Он же: Мухтасари таърихи ислом. –Душанбе: Ирфон, 1991.; Он же: Шуриши Восеъ. Фирдавси.- Душанбе, 1992; Мирзо Сирочи Хаким. Сафарномаи тухафи Бухоро.– Техрон, 1380 х.ш.; Асири, Т. Ашъори мунтахаб.– Душанбе: Адиб, 1987; Садри Зиё. Наводири Зиёия.– Душанбе: Адиб, 1991; Он же: Тазкори ашъор.- Техрон: Суруш, 1380 х.к.; Ходжаев, Ф.К. Избранные труды: в трёх томах. Т.I.- Ташкент: Фан, 1970.

9См.: Айни, С. Таърихи инкилоби Бухоро.- Душанбе: Адиб, 1987; Таърихи инкилоби фикри дар Бухоро.– Тегеран: Суруш, 1381х.ш.

10 См.: Гафуров, Б.Г. История таджикского народа. – М.: Госполитиздат, 1949.

11См.: Абдуллоев,Ш. Маорифпарвари ва озодфикри.- Душанбе: АФ ЧТ, 1994; Айни, С. Акнун навбати калам аст. // Осори баргузида дар ду чилд. Чилди якум ва дуввум. – Душанбе: Ирфон. 1977/1978; Багоутдинов, А.М. Очерки по истории таджикской философии. –Сталинобод: Таджикгосиздат, 1961; Он же: Избранные произведения.- Душанбе: Дониш, 1980; Ашуров, Г.А. О некоторых методологических вопросах просветительства в социально-политической мысли таджикского народа.// Известия АН Таджикской ССР.- 1986.- №1; Гоибов, М. Аз таърихи рўшангарии Точикистон ва Афгонистон.- Душанбе: Ирфон, 1989; Диноршоев, М. Аз таърихи фалсафаи точик.– Душанбе: Ирфон, 1988; Он же: Натурфилософия Ибн Сины.–Душанбе: Дониш, 1985; Масов, Р. История топорного разделения.- Душанбе: Дониш, 1990; Рачабов, З. Аз таърихи афкор чамъияти-сиёсии халки точик дар нимаи дуюми асри XIX ва аввали асри XX.- Сталинобод: Нашдавточик, 1959; Он же: Маорифпарварии Ахмади Дониш.- Душанбе: Ирфон, 1964; Ходизода, Р. Ахмади Дониш, тарчумаи хол ва мероси адабию илми.– Душанбе: Ирфон, 1976; Он же: «Наследие» мангитской власти.- Душанбе: Типография национального музея древностей Таджикистана, 2003; Мухаммадходжаев, А. Идеология накшбандизма.- Душанбе: Дониш, 1991; Неъматов, Н. Точикон, Точикистони таърихи, Точикистони муосир.- Душанбе: Полиграфкомбинат, 1993; Назаров, Х. Саид Джамалиддин Афгани и его общественно-политическая школа.- Душанбе: Дониш, 1993; Шарипов, И. Закономерности формирования социалистических общественных отношений в Таджикистане.- Душанбе: Дониш, 1983; Тохиров, Ф. Правовая система дореволюционного Таджикистана.- Душанбе: ТНГУ, 1998.

12 Например, в таких трудах, как Абдуллоев, Ш. Маорифпарвари ва озодфикри.- Душанбе, 1994; Рачаби, М. Ислом: чадидия ва инкилоб. - Душанбе, 1997, и др., сделаны попытки пересмотра некоторых выводов авторов советского периода относительно различных сторон социально-политических учений предков таджикского народа.

13 См.: Рахмонов, Э.Ш.Точикон дар оинаи таърих. Китоби якум. Аз Ориён то Сомониён.- Лондон FLINT RIVER EDITIONS, 2000; Он же: Вахдат, сулх ва бунёдкори мароми мост.– Душанбе: Ирфон, 2000; Он же: Истиклолият неъмати бебахост.- Душанбе: Шарки Озод, 2001; Он же: Истиклолияти Точикистон ва эхёи милли. Дар чор чилд.– Душанбе: МТС, 2002.

14 См.: Абдуллоев, Ш. Маорифпарвари ва озодфикри.- Душанбе: АФ ЧТ, 1994; Рачаби, М. Ислом: чадидия ва инкилоб.- Душанбе: Дониш, 1997; Назаров Т.Н.. Таджикистан: экономика, политика, международное сотрудничество.- Минск: Белполиграф, 2002; Зокиров, Г. Сиёсатшиноси.- Душанбе: Матбуот, 2003; Он же: Масъалахои сиёсию миллии мухочирати ахоли дар Точикистон.- Душанбе: Сино, 1995; Сафаров, С. Проблемы и пути повышения эффективности государственного управления в Таджикистане.-// Таджикистан и современный мир.- 2006.- №4(13); Усмон, И. Рисолаи давлат.- Душанбе: Адиб, 1995; Он же: Точикон (Суруди таърихи халк вазамин).– Душанбе: Пайванд, 2001; Он же: Трактат о государстве.- Душанбе: Пайванд, 2005; Комилов, Р. Аз таърихи афкори ичтимоиву сиёсии ахди Сомониён.–Душанбе: Сино, 1998; Он же: Назарияи чомеаи ормони дар таърихи фарханги форсу точик.-Душанбе: Маориф, 1997; Хакимова, С. Заложники империи.– М., 1998; Горифи, К. Аморати Бухоро: Тахти вожгун ё истилои болшевики.- Душанбе: Бунёди забони форси точики, 1992; Химматзода, М. Дар чустучуи хакикат.- Душанбе: Самар, 2001; Зиёев, Т. Сабаки таърихии Сомониён. //- Чумхурият, 1999, 14 август; Хотамов, Н. Бухарские джадиды и основные этапы их деятельности.– Душанбе: АН РТ, 2000; Гафоров, Н. История культурно-просветительской деятельности джадидов в Бухарском эмирате.- Худжанд: Государственное издательство им. Р. Джалила, 2000; Шакури, М. Истиклол ва худшиносии ичтимоиву маънави.– Душанбе: Бунёди Оли Сомон, 1999; Шамолов, А. Хуччат-ул-ислом Газоли: андешахои ичтимои ва сиёси.–Душанбе: Дониш, 1996; Махмадаминов, А. Адабиётшиноси ва худогохии милли.– Душанбе: Сино 1998; Он же: Поиски истины.– Душанбе: Сино, 1994; Якубов, Ю. Маниши милли.– Душанбе: Деваштич, 2004; Хакимов, Н. Азизкулов, Г. Пахншавии давлат ва хукуки исломи дар Точикистон.- Душанбе: Интишори, 2001; Хамад, С. Аз Ардашер то Шерри Панчшер.-Душанбе: Ирфон, 2002.

15См.:

,. :.. :, :,. :. :, :,.. :, :,.. :, :,.. :, :,.. :, :,.. :, :. :, :,.. :, :,.. :, :,.. :, :.. :,.

16См.: Akiner Sh. Tajikistan: Disintegration or Reconsilation- London: The royal Institute of international affairs, 2001; Wheeler, G. The Modern History of Soviet Central Asia.– London, 1964; Khalid, A. The Politics of Muslim Cultural Reform. Jadidism in Central Asia.-USA: University of California Press, 1998; Roy, O. The New Central Asia. The Creation of Nation.- New York: New York University Press, 2000; Kreikemeyer A. / Seifert A. Zur Vereinbarkeit von politischen Islam and Sicherheit im OSZE-Raum. Dokumente eines islamisch-sakularen Dialogs in Tadschikistan.- Hamburg: CORE, 2003.; Сандерс, Х. Равнди сулхи чамияти./ Тарч. гурухи.- Душанбе: Институти Чомеаи кушоди Точикистон, 2002;... :, Фостер, Б.М. Худовандони андешаи сиёси. Дар ду чилд.- Тегеран: «Амири Кабир», 1380 х.ш.; Спектр, С. Кудрат ва хокимият дар таърихи андешаи Гарб.– Тегеран: Ной, 1382 х.ш.;

Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 ||


© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»