WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

загрузка...
   Добро пожаловать!

Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 ||

17. Готовность молодого учителя к практической деятельности: «учитель предмета» и «учитель жизни» // Сб. материалов международной науч.-практич. конф. «Валихановские чтения – 11». - Кокшетау, 2006. – С. 277-279.

18. Совершенствование коммуникативного общения у молодого учителя в процессе практической деятельности //Сб. материалов Республиканской науч.-методич. конф. «Профессиональная подготовка педагога новой формации: Проблемы и перспективы». – Кокшетау, 2006. – С.27-29.

19. Роль творческой деятельности молодого учителя в повышении его профессионализма // Вестник Евразийского национального университета. – 2005. - №1 (41). - С.-222-226.

20. К вопросу о совершенствовании профессиональных навыков молодого учителя // Сб. материалов международной науч. –практич. конф. «Мировая образовательная политика в контексте трансформации системы образования». – Алматы - Москва, 2006. – С. – 223-226.

21. Пути реализации готовности молодого учителя к профессиональной деятельности // Вестник КарГУ. Серия Педагогика. – 2006.- №2(42). – С. 12-16.

22. Пути организации профессионального роста как условие повышения творческого потенциала молодого учителя // Сб. материалов международной науч.-практич. конф. «Управление организациями образования на основе синергетического подхода». – Алматы, 2006. – С.- 198-201.

23. Методологическая культура как условие совершенствования профессиональных умений молодого учителя // Сб. материалов VI международных Байконуровских чтений «Университет: в пути в мировому образовательному пространству». – Жезказган, 2006. – С. 206-208.

24. Аспекты формирования готовности педагогов к реализации личностно-ориентированного обучения в контексте перехода на 12-летнее образование // Сб. материалов международной науч.-практич. конф. «Деструкции в самоопределении личности и способы их реализации».– Курган, 2006. – С. 140.

Тйін

Чемоданова Галина Иосифовна

Жалпы білім беретін мектеп жадайында жас малімні тжірибелік

біліктілігін жетілдіру

13.00.01 - Жалпы педагогика, педагогика мен білім тарихы,

этнопедагогика

азастан Республикасыны білім беру жйесін реформалау бгінгі кнні талаптарына жауап бере алатын ана емес, сонымен атар оам мен мектеп дамуыны болашаын болжай алатын стаз даярлау мселесін баса да біратар мселелермен бірге ала тартып отыр. Тжірибелік дадысы жоары дегейде алыптасан жас малімге леуметтік сраныс жасауды анытау масатында жне педагогикалы міндеттерді стті шешімін табу шартына ажетті болып табылатын стаз тласын алыптастыру манызды мселе болма. Бгінгі кнгі леуметтік-экономикалы жадай жас стаздан зіні жеке тла ретінде жне ксіби жаынан жан-жаты жетіліп отыруын, тжірибелік дадысын жоарылатуды жзеге асыруын талап етуде. Осылайша, тжірибелік дадысыны алыптасу дегейімен аныталатын жас малімні мамандыына сай тжерибелік ызметке дайындыын зерттеу, жалпы білім беретін мектепті дістемелік ызметіні алдында туран зекті мселе болып отырандытан, оларды жетілдіруді педагогикалы жадайларын анытау жне алыптастыру.

Зерттеуді масаты: жалпы білім беретін мектеп жадайында жас малімні тжірибелік дадыларын жетілдіру жмыстары бойынша кешенді бадарламаны теориялы негіздемесі мен тжірибелік жоспарын жасау.

Зерттеуді нысанасы: жалпы білім беретін мектепті педагогикалы рдісі.

Зерттеуді дістері:

- теориялы: плсапалы, леуметтік, психологиялы-педагогикалы жне дістемелік дебиеттер мен нормативтік жаттарды талдау;

- эмпирикалы: шындыында алыптасып отыран тжірибені баылау, тестілеу, сауалнама жргізу, гімелесу арылы зерттеу, мектеп жатын зерттеу, жас малімні ксіби ызметін талдау, з тжірибеміздегі жас малімдермен жмысты талдау, педагогикалы сына;

- статистикалы: зерттеу барысында алынан нтижелерді математикалы жне статистикалы талдау.

Зерттеуді методологиялы негізі: жас стазды ксіби дадыларын жетілдіру рдісіне концептуалды трыдан келуді амалдарын крсететін плсапалы, психологиялы-педагогикалы ережелерді жиыны жне былыстарды озара шарттасуы; стаздарды ксіби жне жеке тла ретінде даму концепциясы.

Зерттеуді ылыми жаашылды, теориялы жне тжірибелік маыздылыы: «жас малімні ксіби ызметке дайындыы» ымыны мнін анытау жне оны ксіби дадысыны дегейін ктерудегі маыздылыы аныталды; жас малімні ксіби тжірибеге дайындаыны лгісі жасалды; жас малімні ксіби тжірибесін жетілдіруді педагогикалы жадайлары аныталды; жас малімні ксіби тжірибесіні алыптасуыны мндік крсеткішін болжауды кешенді дістемесі енеізілді; жалпы білім беретін мектеп жадайында жас малімні ксіби тжірибесін жетілдіруді кешенді бадарламасы жасалып, сына трінде тжірибеден ткізілді; жалпы білім беретін мекемелерді дістемелік жмысын жетілдіру бойынша дістемелік нсаулар жасалды.

ылыми зерттеулерді енгізу: Солтстік азастан облысыны ызылжар, Ажар, Аайы ауданы мектептеріні, Петропавл аласындаы №5,31,38,40 орта мектептерді дістемелік жмысыны тжірибесіне, Солтстік азастан облысы педагог кадрларыны біліктілігін арттыру жне айта даярлау институтыны дайынды курстарына енгізілді.

Зерттеуді енгізу бойынша сыныстар: ксіптік тжірибені алыптасу дегейін анытау масатында жалпы білім беретін мектепті дістемелік жмысына жас малімді диагностикалауды енгізу; жеке тланы тануа жадай жасау; жас малімні сраныстарына, ызыушылыына, тжірибелік біліктілігіні алыптасу дегейі мддесіне сйкес шыармашылы жмысы шін жадай жасау; «Жас малімні ксіби дегейін жетілдіру бойынша жалпы білім беретін мектептерді дістемелік жмысын йымдастыру» таырыбында арнайы курсты педагог кадрларды біліктілігін арттыру жне айта даярлау институты курстарына енгізу; «Жас малімдермен дістемлік жмысты йымдастыру» таырыбында педагог кадрларды біліктілігін арттыру жне айта даярлау институтыны бадарламасына арнайы семинар енгізу.

олдану аясы: Жалпы білім беретін мектептерді дістемелік жмысын йымдастыру жне жргізу жмыстарында, педагог кадрларды біліктілігін арттыру жне айта даярлау институтарында.

Зерттеу нысанасыны дамуы туралы болжам: Жргізілген зерттеуді материалдары ксіби дадыларды жетілдіруді тере зерттеуде біратар сратарды шешу ажеттілігін, ксіптік ызметке ызыушылыты тмендеу проблемаларын крсетті. Жас малімні ксібилігіні даму рдісін жалпы білім беретін мектептерді дістемелік жмысы арылы басаруды йымдастыру.

Resume

Chemodanova Galina Iosifovna

The Improvement of a young teachers practical skills under the conditions of a secondary school

13. 00.01. - Common pedagogics, history of pedagogics and education,

ethnopedagogics

Reformation of educational system of Republic of Kazakhstan among the numerous problems puts forward the necessity of forming such a teacher who not only should be proper to the nowadays demands and take into account the perspectives of development of the society and the school. It is very important to form the personality of a teacher, that is finally determined by social order for a young teacher with the high level of professional skills and is necessary condition for successful solving of pedagogical tasks.

Modern social economic conditions demand from a young teacher to carry out both personal and professional improvement, to raise the level of professional skills. Therefore, study of the readiness of a young teacher for professional activity, that is determined with the level of forming of practical skills, discovering and creating pedagogical conditions, and their perfection are going to be the actual problem of the methodical work in a secondary school.

The aim of research: theoretical grounds and practical working out of the complex diagnostics and the program of the activity aimed at the improvement of the young teacher’ s professional skills under conditions of secondary school.

The object of research: school pedagogical process.

Methods of research:

- theoretical: analyses of philosophic, sociological, psychological, pedagogical, methodical literatures and normative documentations;

 • empirical: the studying of real experience made by means of watching, testing, talking, learning school documentations, analyzing professional activity of a young teacher, analyzing your own experience of working with a young teachers; pedagogical experiment;
 • statistic: mathematical and statistical processing of the results taken in the course of research.

Methodological foundations of research: the complex of philosophical, psychological, pedagogical statements, which reveal conceptive approaches to carrying out and developing the personality; the theory of intercommunication and interconditionality of these phenomena; conceptions of professional and personal development of the teachers.

Scientific novelty, Theoretical and practical importance of the research:

 • the essence of the notion ‘the readiness of the young teacher for professional activity’ and it’s importance in improvement of professional skills is defined;
 • the model of the readiness of a young teacher for professional activity is worked out;
 • the pedagogical conditions of improvement of a young teacher’s professional skills are found out;
 • the complex methodic of diagnostics of the main indices of forming of a young teacher’s professional skills is put in practice;
 • the complex program of improvement of a young teacher’s professional skills under the conditions of a secondary school is worked out and experimentally tested;
 • the methodical recommendations on perfection of methodical work in a secondary school are worked out.

The introduction of the scientific research: it is put into practice of methodical work in schools №5,31,38,40 (c. Petropavlovsk), schools of Akzhar, Akkain, Kyzylzhar regions; as well as in teaching courses of Severo – Kazakhstansky In – Service Institute.

Recommendations on the putting the research into practice:

 • putting methodical work in a secondary school into practice of the complex diagnostics of a young teacher to define the levels of forming of professional skills;
 • creating the personality oriented conditions;
 • creating the conditions for the young teacher’s activity according to his needs, interests, abilities and the level of forming of practical skills;
 • inclusion the special training course ‘Organization of methodical work of a secondary school aimed at the improvement of a young teacher’s professional skills’ and the special seminar ‘Organization of methodical work among young teachers’ into the program of In- service Institute.

The field of appliance: organization and activity of methodical work in a secondary school and In-Service Institutes.

Hypothesis about the development of the object of scientific research. The materials of the research have proved the necessity of solving a number of questions for deeper study of improvement of professional skills and solving the problem of lowering of interest to professional activity. Studying the management of process of development of a young teacher’s professionalism by means of methodical work in a secondary school.

Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 ||


© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»