WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

загрузка...
   Добро пожаловать!

Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 ||

Зерттеу материалы мен дістері: Аксу темірбалыту зауытында, жмысшылара медициналы скринингтік тексеру ткізілген. 318 науаста саыраулаты ауруларды этиологиялы жне клиникалы спектрлері аныталан. Зерттханалы тексерулерді саны – 2520, олара жалпы клинкалы, биохимиялы, микробиологиялы, ультрадыбысты тексеру кірген. Жйелік итраконазолмен монотерапияны онихомикозбен ауыратын 210 науаса жргізген болжамдау берілген.

Нтижелері. азастанда кешенді темірбалыту нерксібінде клиникалы – зертханалы жмыстар бірінші рет ткізілген. Алынан мліметтер саыраулаты ауруларды те жоары денгейде екені, оларды созылмалы жасырын кезеімен, кбінесе осымша аурулармен бірге жретіні сипатайды; саыраулаты ауруларды денгейі жмысшыларды жасына жне стажына байланысты крсеткіштерімен тікелей байланыста, ол ауруды анша уаыт аурандыына жне нерксіптегі стажына (r=0,35), анша уаыт аурандыына жне жасымен (r=0,48) тікелей корреляциялы байланыста болатыны длелденген. Клиникалы структурасында негізгі денгейді онихомикоздар алады (84,9±2,0%) дистальды-латеральды трде теді (77,8±2,3%), тырна пластинкаларыны гипертрофиялы трімен кптеп заымданады; этиологиялы структурасында дермафиттер емес саыраулатар (41,4±5,3%), Trichophyton mentagrophytes var.interdigitale (28,8±1,9%) – кератинге арасты агрессивті дерматофит орын алады.

Онихомикозбен ауыратын науастарда темірбалыту нерксбіні жаыдайында стандарты жйелі антимикотикалы итроконазолмен монотерапияны – эффектитілігі мен ауіпсіздігіні клиникалы – зертханалы баалануы жргізілді. Клиникалы жазылу (82,3±2,6%), микологиялы жазылу – (74,2±3,0%) берді.

Темірбалыту нерксібіндегі жмысшыларда теріні саыраулаты ауруларын дер кезінде аныталып, емдеу шін емдеу – алдын алу алгоритмі сынылады.

Темірбалыту нексібіндегі жмысшыларда теріні саыраулаты ауруларын дер кезінде анытап жне емдеу шін, емдеу-алдын алу алгоритімі сынылады, бл алгоритм те жоары клиникалы эффект алуа, рецидивтерді азайтуа, дифференциальды дерматологиялы скринингті ауіпті топтардан блуге кмектеседі.

Жмысыты теоретикалы маызы темірбалыту нерксібіндегі жмысшыларда саыраулаты ауруларды этиопатогенезі туралы жаа мліметтер алынуымен сипаталады, ол азастан Республикасыны нерксіндегі орындарында рі арай проспективті зерттеулер ткізуге негідейді.

Тжербиелік медицина шін алынан мліметтер темірбалыту нерксібіндегі жмысшылара дифференциальды диспансерлеу жмысын ткізуге, сонымен бірге нерксіптегі жмысшыларды денсаулыын орауа комплекстік алдын алу шараларын руа кмектеседі.

Нтижелерді енгізу зерттеулерді нтижелері аза Мемлекттік медицина акдемиясыны дерматовенерология кафедрасында оу-педогогикалы процессінде (Астана аласы), Атобе медициналы академиясыны Павлодарлы филиалында, ауданды профильді мекемелерде (Павлодарлы, Амола ауданны), дерматология жне жынысты жолмен берілетін ауруларды алдын алу орталыында (Астана аласы) енгізілген жне олданылады.

SUMMARY

Karlygash S. Malgazdarova

The features of the fungus diseases at

workers of the ferro alley industry

14.00.11 – Skin and venereal diseases

Dissertation for candidate

degree of medical sciences

Workers with fungus diseases at Aksu Ferro – alley industry TNC “Kazchrome” were the object of investigation.

Aim of investigation: to study the features of fungus diseases of skin at workers of Ferro – alley industry and to determine the development of basic risk factors.

Investigations material and methods: the medical screening inspection was carried out at 2856 workers of Aksu ferro – alley industry. Etiological and clinical spectrum of fungus diseases at 318 patients were studied. The number of performed laboratory investigations – 2520, that includes clinical, biochemical, microbiological, GBS. Using the system monotherapy has allowed to investigate 210 patients with onichomycosis by the intracanazol.

Results: it should be taken into account that it is the first complex clinico-laboratory work which had been performed in industrial complex of Ferro – alley industry in Kazakhstan. The findings have showed the high rate of fungus pathology, which is characterized by the chronic progradient flow, as in most cases concurrents the pathology: the direct dependence of the level if fungus pathology upon the idices of age and probation were also detected, that is confirmed by the direct correlative connection between the disease duration and probation (r=0,35), the disease duration and age (r=0,48). The basic specific gravity in clinical structure occupies onychomycosis (84,9±2,0%) with the predominance of disto-lateral form (77,8±2,3%), with the great number of nail hurt which is related to the hypertrophy type; in etiological structure – predominance of the mould fungoid (41,4±5,3%), Trichophyton mentagrophytes var. Interdigitale (28,8±1,9%) – aggressive dermotophyte in relation to keratin.

Therefore clinico – laboratory estimation of the standard system of antimycogenic monotherapy have showed the high therapeutic efficiency, safety at patients who works in a condition of Ferro – alley industry by intracanazol. Clinical recover has composed 82,3±2,6%, micological – 74,2±3,0%.

As the result, the medical-prophylactic algorithm had been working out in order to find out and treat fungus diseases of skin at workers of Ferro-alley industry, which is help us to receive highly clinical effects, decrease the number of relapses, and to organize differential dermatological screening in order to distinguish the high risk groups.

Theoretical importance of the work is to receive new facts about etiopathogenesis of fungus diseases at workers of Ferro-alley industry which has allowed to be the basis for the further investigations at industrial enterprises of the Republic of Kazakhstan.

As for practical medicine the importance of receiving new facts has allowed to define the necessity of using them for differential clinical examination of workers at Ferro-alley industry, and also for working out the complex of prophylactic measures for the protection people’s health at industrial enterprises.

Results. Results of the work are found and used in teaching and educational process in the chair of dermatovenerology KazGMA of Astana, Pavlodar branch, Aktubinsk Academy of Medicine, and in many works of regional profile institutions (Pavlodar, Akhmola regions), The Center of Dermatology and prophylaxis of diseases, transmitting sexually (Astana).

Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 ||


© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»