WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

загрузка...
   Добро пожаловать!

Pages:     | 1 |   ...   | 6 | 7 ||

42. Джакупов И.Т., Абдрахманов Т.Ж., Доманов Д.И. Чувствительность микрофлоры родовых путей коров с задержанием последа к различным антимикробным препаратам.//III Международная научно-практическая конференция «Аграрная наука – сельскому хозяйству». Сборник статей. Книга 2. – Барнаул, 2008. - С.263-264.

43. Джакупов И.Т. Воспроизводительная функция коров-первотелок, переболевших в неонатальном периоде диспепсией. Ветеринария, 2008.- №4. - С.32-34.

44. Dzhacupov I. Dyspepsia influence on reproductive function and heifers' and first-calf cows' milk eield. Science Review. S. Seifullin Kazakh Agro Technical University, 2008. - P.11-15.

45. Джакупов И.Т., Абдрахманов Т.Ж., Доманов Д.И. Способ лечения задержания последа у коров. Заключение о выдаче инновационного патента на изобретение от 23.11.2007. Заявка № 2007/1431.1

46. Джакупов И.Т., Абдрахманов Т.Ж., Доманов Д.И.,Турсункулов Ш.Ж., Конухов В.А., Абулгазимова Г.А.Кулешов С.А.Применение гипохлорита натрия полученного на аппарате эдо-3 для лечения и профилактики акушерской патологии. Рекомендации. - Астана,2009.-17 с.

Жаыпов Исатай Тсіплы

СОЛТСТІК азастан ЖАДАЙЫНДА САУЫН СИЫРЛАРЫНЫ ДАЙЫ НДІРУ ЫЗМЕТІН ЖОАРЫЛАТУДЫ ВетеринарЛЫ-ТЕХНОЛОгиЯЛЫ НЕГІЗДЕРІ

16.00.07- Мал дрігерлік акушерлік жне мал німіні биотехникасы

Резюме

Зерттеу нысаны: Жаа туан бзаулар, ашарлар, бірінші бзаулаан сиырлар, сиырлар, ан, ан сарысуы, ынап-цервикалды кілегейі, бзауларды, ашарларды жыныс азалары.

Жмысты масаты: Сиырлар мен ашарларды дайы ндіру ызметіні олданыстаы дістерін жетілдіру жне ылыми негізделінген жаа дістерін растыру.

Зерттеу дістері: Биологиялы белсенді заттарды пайдалану бейнесінде ашарларды, бірінші рет бзаулаан сиырларды жылды р мезгілінде рытандырандаы, бзаулау цехында р трлі стау технологиясын пайдаланан кездегі, диспепсия, бронхопневмония сынды аурулармен ауырып шыаннан кейінгі физиологиялы дамуыны тежелуі кезіндегі дайы ндіру ызметін зерттедік. Туу жне туудан кейінгі кезе патологияларын емдеу жне алдын алу дістерін растырды.

Осы кезде клиникалы, биохимиялы, гематологиялы крсеткіштер, жынысты, физиологиялы жетілуі, рытандыру мерзімі, буаздылыа ол жеткізілуі, бзаулаудан рытануына дейінгі кезеі, ысырлы мерзімі, буаздылы, туу, туудан кейінгі кезе патологияларыны болу-болмауы, ст німділігі, ткізілген зерттеулерді экономикалы тиімділігі зерттелінді.

Зерттеу нтижелері: Солтстік азастан жадайында ашарлар мен сиырлар арасында ысырлы таралуы сараланып, оны біліну себептері аныталды.

Жргізілген зерттеулер нтижесі, дрыс азытандырмау, ашарлар мен сиырларды ерте жастарында диспепсия, бронхопневмониямен ауруларына шалдыуына орай жынысты жне физиологиялы жетілуді тежелуі жыныс азаларыны физиологиялы жетілмеуін, олдан рытандыру дісін олданан кезде рытануыны тмен дегейде болуына келіп соатынын, осы себептерді арасында ашарлар мен бірінші рет бзаулайтын сиырларда туу жне туудан кейінгі кезе патологиялары даму ммкіндігі туындалатыны, оларда сервис-кезе заратынын крсетті.

Табын толытыратын ашарларда, кейіннен бірінші рет бзаулайтын сиырларда ысырлыты болдырмауды негізгі дістеріні бірі ретінде сау тл алу технологиясы растырылып ндіріске сынылан.

Сиырлар мен ашарларды биологиялы ерекшеліктерін ескере отырып, жылды р мезгілінде рытандыранда дайы ндіру ызметін, биологиялы белсенді заттармен бірлестіре гормонды препараттарды пайдалана отырып, жасартуды тиімді дістері жне антиоксидантты препараттар мен полифункционалды сердегі натрий гипохлориті препаратын олдану тріндегі акушерлік патологияларды алдын алу дістері сынылды.

Шу тспеуін жне бзаулааннан кейінгі эндометритті емдеуді жаа дістері растырылды.

Жануарларды рытануын жоарылатуа ммкіндік бере алатын маноцервикалды рытандыру дісі модифицирленді.

Аталан дістерді пайдалану жануарларды рытандыруды жне німділігін 1,5-2 реттік шамаа жоарылатуа, ысырлы мерзімін ысартуа, шыындарды азайтуа ммкіндік береді.

Тжірибелік сыныстар: ндіріске сау тл алу жне сіру технологиясы, сиырлар мен ашарларда гормонды препараттарды пайдалана отырып, дайы ндіру ызметін жасартуды тиімді діс-тсілдері, антиоксидантты препараттар мен натрий гипохлоритін олдана отырып акушерлік патологияларды алдын алу дістері, шу тспеуі жне бзаулааннан кейінгі эндометриттерді емдеуді жаа дістері сынылан. Жануарларды рытануын жоарылатуа ммкіндік бере алатын маноцервикалды рытандыру дісі модифицирленген. Зерттеу нтижелері негізінде сыныстар, дістемелік нсамалар растырылан, патенттер алынан, олар ндіріске ендірілді.

Алынан нтижелер Солтстік азастанны ауыл шаруашылы мекемелеріне, шаруашылытарына ендірілген жне Р аграрлы саласын амтитын жоары оу орындарыны оу рдістерінде олданылады.

Зерттеу нтижелерін пайдалануды келешегі:сынылып отыран сауын сиырларыны дайы ндіру ызметін жоарылатуды ылыми-негізделген жйесі, сиырлар мен ашарларды сіп-ндіру ызметін гормонды препараттарды пайдалана отырып жасарту дісі, антиоксидантты препараттар мен натрий гипохлоритін олданып акушерлік патологияларды алдын алу жолы жне жануарларды рытандыруды модифицирленген тсілі келешекте ылыми мекеме ызметкерлері, ветеринар дрігерлері пайдаланатын тиімді діс болады, бл ндірісте сауын сиырларыны дайы ндіру ызметі мен німділігін жоарылатуа ммкіндік береді.

Dzhakupov Isatai Tusupovich

Veterinary technological bases of the dairy cattle reproductive function increasing in the conditions of Northern Kazakhstan.

16.00.07 - Veterinary midwifery and biotechnique reproduction of animals.

Summary

The object of the investigation: newborn calves,heifers,cow first calf,cows,blood,serum of blood,estrual slime,sexual calves apparatus.

The aim of the work: the development of the existing and the working out of new scientifically-tested methods of cows and heifers reproductive functions increasing.

Method and methodology of the investigation: the heifers reproductive functions,first calves with their physiological development

delay,after dispepsis sickness,by bronchi pneumonia, under different technology content in maternity section, at seeding in different seasons of the year,by biologically active preparatus using were investigated.Birth and after birth pathology treatment,working out of the correction ways.Clinical,biochemical,gematological indexes,sexual,physiological maturity, seeding period,fertility,calving period,the amount of sterility days,pregnancy pathology,birth and after birth period,dairy productivity,economical efficacy of the tested researches were investigated.

Results work: sterility extention among heifers and cows in Northern Kazakhstan agriform conditions was established,the manifestation cause was determined.

On results of investigation was established, that sexual and physiological maturity delay at heifers in the result of incomplete feeding,dispepsis and bronchi pneumonia sickness in youth age caused functional deficiency of sexual organs and low cattle fertility after seeding became one of the factor of risk midwifery pathology development at first calf cows,the service period increased within them.

The technology of getting and growing healthy offspring as one of the main sterility control at repair heifers and first calf cows was worked out and suggested to the production.

Effective correction methods of reproductive function at cows and heifers under seeding in different seasons of the year with the account of their biological possibilities,hormones preparatus using,midwifery pathology control methods with antioxidant preparatus and natrium hypochloride application were offered.

New ways of cows treatment, the secret of udder after birth were worked out. Manocervical seeding method allowing to increase the cattle fertility was modificated.

The giving methods application allows to increase the cattles fertility and productivity to 1,5-2 times, to reduce the amount of sterilе days,ensures productive resourses economy.

Practical proposals: the technology of getting and growing healthy offspring, effective correction methods of productive functions at cows and heifers with hormones preparatus application,midwifery pathology prophylaxis ways with antioxidant preparatus and natrium hypochloride application, new ways of cows treatment, under placenta delaying and after birth endometritus were offered to the production. Manocervical seeding method allowing to icrease the cattle fertility was modificated. On results of investigation recommendations,methodical instructions,patents introduced in the conditions of production were determined. The results are introduced in Northern Kazakhstan agriforms and they are used in educational process in agrarian universities of RK.

Prognosis of the development of investigation: worked out scientifically-tested system of dairy cattle reproductive function increasing,reproductive function correction methods at cows and heifers with hormones preparatus application,midwifery pathology prophylaxis methods with antioxidant preparatus and natrium hypochloride application,ways of treatment under midwifery pathologies,the modificated way of seeding will be used by scientific workers.veterinary surgeons.It will be possible to reduce the amount of sterile cattle and to raise the reproductive function of cows.

Pages:     | 1 |   ...   | 6 | 7 ||


© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»