WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

загрузка...
   Добро пожаловать!

Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 |

6 Рыскалиева Р.Г., Абдуллина Г.Г., Еркасов Р.Ш. Синтез и физико – химические характеристики координационных соединений нитрата железа с протонированным карбамидом// Мaterialy IV miedzynoroowej naukowi –praktycznej konferencji «Nowoczesnych naukowych osiagniec – 2008». Chemia i chemiczne tehnologie Ekologia. Przemysi Nauka I studia. – 1-14 lutego 2008 roku. – T. 14. – С. 65 – 67.

7 Еркасов Р.Ш., Рыскалиева Р.Г., Масакбаева С.Р., Колпек А., Абдуллина Г.Г. Координационные соединения солей s- и d- металлов с протонированными амидами и перспективы их применения// Труды VІ международного Беремжановского съезда по химии и химической технологии. – Караганда, 2008. – C. 348 – 352.

8 Колпек А., Еркасов Р.Ш., Абдуллина Г.Г., Рыскалиева Р.Г. Синтез координационных соединений бромида никеля и сульфата марганца с протонированным карбамидом// Мaterialy IV mezinarodni vdecko – praktika konference «Vda: teorie a praxe – 2008». – Chemie a chemic tehnologie, Ekologie, Zempis a geologie. Praha Publishing House «Education and Science» s.r.o. 2008. – 16-31 srpna 2008 roku. – D. 10. – С. 56 – 58.

9 Абдуллина Г.Г., Еркасов Р.Ш., Колпек А., Рыскалиева Р.Г. Синтез координационных соединений бромида кобальта и нитрата марганца с протонированным карбамидом// Материали за ІV международна научна практична конференция «Научные дни – 2008». – София, 2008. – Т. 16. – С. 16 – 19.

10 Еркасов Р.Ш., Колпек А., Абдуллина Г.Г., Рыскалиева Р.Г. Масакбаева С.Р. Закономерности взаимодействия некоторых галогенидов биометаллов с протонированными амидами// «Валихановские чтения – 13». Материалы международной научно – практической конференции 24 – 26 апреля. – Кокшетау, 2008. – Т. 7. – С. 11 – 12.

11 Абдуллина Г.Г., Еркасов Р.Ш., Масакбаева С.Р., Рыскалиева Р.Г Синтез координационных соединений хлоридов марганца (кобальта) и иодида никеля с протонированными амидами// Мaterialy IV mezinarodni vdecko – praktika konference «Vda: teorie a praxe – 2008». – Chemie a chemic tehnologie, Ekologie, Zempis a geologie. Praha Publishing House «Education and Science» s.r.o. 2008. – 16-31 srpna 2008 roku. – D. 10. С. 16 – 18.

Абдуллина Глнара Госманызы

VІІІ В ТОП МЕТАЛЛ ТЗДАРЫНЫ ПРОТОНДАЛАН КАРБАМИДПЕН КЕШЕНДІ ОСЫЛЫСТАРЫ

Химия ылымдарыны кандидаты ылыми дрежесін алу шін дайындалан диссертацияны авторефераты

02.00.01 бейорганикалы химия

Тйін

Таырыпты зектілігі. Соы кездегі химия ылымдарыны басты масаттарыны бірі ылыми – практикалы маызы зор жаа крделі кешенді осылыстарды алу, сонымен атар оларды отайлы тзілу жолдарын іздеу, рылымын жне асиеттерін зерттеу болып табылады. Бгінгі тада рамында белсенді биометалл тздары, амид жне бейорганикалы ышыл бар кешенді осылыстарды алу зекті мселеге айналып отыр.

Бейорганикалы ышылдарды амидтермен жне биометалдармен рекеттесуі нтижесінде тзілген німдерді жне рдістерді жйелі зерттеуді нтижесінде р трлі масаттара кеінен олданылатын екілік осылыстарды саны артандыы айындалды. Мндай осылыстар химиялы ндірістерде, ауыл шаруашылыында, медицинада жне органикалы синтез шін кптеп олданылады.

Жмысты масаты мен міндеттері. Ерігіштік дісімен 25 °С температурада VІІІ В тобыны кейбір металл тздарыны сулы ерітінділерде протондалан карбамидпен рекеттесу рдісіні задылытарын анытау, алынан осылыстарды физика – химиялы асиеттерін, рылымын зерттеу жне практикалы маызын айындау.

ойылан масаттарды жзеге асыру шін тмендегі баыттарда зерттеу жмыстары жргізілді: темір (кобальт, никель) тздары – карбамид – бейорганикалы ышыл – су тртрауышты жйені 25 °С температурада ерігіштігін зерттеу; зерттеу нтижесінде тзілген жаа осылыстарды рамын анытау жне оларды синтездеуді отайлы дістерін арастыру; зерттелетін жйедегі рауыштарды бір – бірімен зара сері задылытарын, тзілген кешенді осылыстарды ерігіштігін анытау; синтезделген жаа осылыстарды химиялы, физикалы, физика – химиялы дістер арылы идентификациялау (сйкестендіру); синтезделген кешенді осылыстарды рылымын зерттеу.Жмысты ылыми жаалыы. Алаш рет: 25 °С температурада рамында темір нитраты, кобальт перхлораты, кобальт (никель) бромиді (иодиді) – карбамид – ышыл – су болатын алты тртрауышты жйені ерігіштігі зерттелді; нтижесінде ш рауышты жйелерді ерігіштігін зертеген кезде алынан екілік осылыстар жне бір мезгілде рамында бастапы рауыштармен бірге шінші рауыш болатын 20 жаа штік кешенді осылыс тзілді; зерттелген жйелердегі осылыстарды зара сері задылытары, тзілген кешенді осылыстарды ерігіштік сипаттамалары аныталды; тзілген 20 жаа кешенді осылысты лабораториялы жадайда алуды отайлы дістері арастырылды; жаа кешенді осылыстар химиялы, физикалы жне физика – химиялы дістер арылы, органикалы еріткіштерде ерігіштігін, тыыздыын, балу температураларын анытау арылы сйкестендірілді; кейбір кешенді осылыстара квантхимиялы есептеулер жргізу нтижесінде, оларды геометриялы, энергетикалы электронды параметрлері аныталды.

орауа сынылан негізгі аидалар.

25 °С температурада темір нитраты, кобальт перхлораты, кобальт (никель) бромиді (иодиді) тздарыны карбамид атысында ышылды ортадаы ерігіштігі; темір нитраты, кобальт (никель) бромиді (иодиді) жне кобальт перхлораты – карбамид – азот (бромсутек, йодсутек, хлор) ышылы – су жйелерінде 25 °С температурада кешен тзілу рдістеріні задылытары; темір, кобальт жне никель тздарыны протондалан карбамидпен р трлі лигандты 20 жаа кешенді осылысты алу дістемесі жне оларды химиялы, рентгенфазалы талдау дістері арылы идентификациялау, алынан осылыстар рамыны физика – химиялы асиеттері; кейбір кешенді осылыстарды геометриялы лшемдері жне болжамды рылымы.

Зерттеу нтижелері:

1. 25 °С темепературада 6 тртрауышты жйедегі сулы ерітіндіден тратын темір нитраты, кобальт (никель) бромиді (иодиді) жне кобальт перхлораты, азот (бром, йод, хлор) ышылдарыны ерігіштігін зерттеу негізінде, осы жйелерден бір мезгілде рамында металл тзы, карбамид жне ышыл болатын 20 жаа кешенді осылыс тзілетіндігі аныталды.

2. Ерігіштік изотермасынан алынан талдау нтижесі тмендегідей: штік осылыстарды ерігіштігі ерітіндідегі ышыл млшеріні суіне байланысты артады, сонымен атар тзсыздану сері байалады, бл былыс ышыл концентрациясыны артуына байланысты осы ерітінділердегі су саныны азаятынын длелдейді; темір (кобальт, никель) тзы – карбамид – су, карбамид – ышыл – су шрауышты жйелеріндегі ерігіштікті зерттеген кезде белгілі болан екілік кешенді осылыстарды кристалданатыны аныталды; ышыл млшеріні артуы металл тздарыны карбамидпен осылыстарыны ерігіштігіне тзданышты сер етеді; жйеге темір (кобальт, никель) тздарын осанда карбамид ышыл ерігіштігіне тзсызданышты сер етеді; металл тзы – карбамид – су жйесіні эвтоникалы рамдарыны ерігіштігі ышылды осанда седі; карбамид – ышыл – су жйесіні эвтоникалы рамдарыны ерігіштігі кп жадайларда бастапы тзды концентарциясыны артуына байланысты тмендейді; бастапы тзбен тепе – тедікте тран ерітінділердегі ышыл концентрациясыны артуы оларды ерігіштігіні тмендеуіне келеді.

3. Тртрауышты жйелерді ерігіштік диаграммалары негізінде 20 жаа штік осылысты лаборатория жадайында синтездеуді тиімді дістері сынылды. Оларды жеке асиеттері химиялы жне рентгенфазалы дістер арылы длелденді.

4. Синтезделген осылыстарды балу температуралары, тыыздытары, органикалы еріткіштерде ерігіштігі аныталды. рамында протондалан карбамиді бар металл тздарыны тыыздыы карбамид пен металл тздары арасындаы аралы мндерге ие болады. Алынан осылыстар толуолда, бензолда ерімейді, диэтил эфирінде нашар ериді, ал этил эфирінде жне ацетонда жасы ериді.

5. Синтезделген осылыстарды ауыл шаруашылыындаы маызы зерттелінді. Нтижесінде бл осылыстарды ауыл шаруашылы німдеріні німділігін 20 – 40 пайыза дейін арттыратыны жне німні рамына зиянды серін тигізбейтіні аныталды.

6. Жаа осылыстарды И спектрлеріндегі С = О байланыстарындаы валенттік тербелістер жиілігіні тменгі жиіліктерге арай ыысуы, ал С – N байланысындаы валенттік тербелістер жиілігі жоары жаына арай ыысуы жне ОН – топтары спектрлерінде сііру жолатарыны пайда болуы карбамидті карбонил тобындаы оттек атомы арылы протондалатынын длелдейді.

7. Темірді кешенді осылыстарыны квантхимиялы есептеулері арылы кешенді осылысыны геометриялы, электронды жне энергетикалы сипаттамалары аныталды, аныталан параметрлер И – спектріні мліметтеріне сйкес келеді. Кешенді карбамидті протондалуы осылысты тратылыыны суіне келеді.

ойылан масатты толы шешімін тапандыын баалау. Диссертациялы жмыста ала ойылан масат толыымен шешімін тапты. Жргізілген зерттеу нтижесінде марганец тзы – карбамид – бейорганикалы ышыл – су тртрауышты жйелеріні ерігіштігі аныталды, 20 жаа кешенді осылыс алынды, оларды лабораториялы жадайда алуды отайлы дістері арастырылды, зерттелген жйелердегі рауыштарды зара серіні задалатары аныталды, синтезделіп алынан осылыстар химиялы, физикалы, физика – химиялы зерттеу дістері арылы сйкестендірілді, оларды электронды, энергетикалы сипаттамаларыны ерекшелігі жне рылымы аныталды.

Зерттеу нтижелерін тжірибе жзінде олдану бойынша сыныстар. Зерттелінген жйелердегі ерігіштік бойынша алынан мліметтер жаа кешенді осылысты синтездеуді отайлы дістерін тадауа ммкіндік береді. Жаа осылыстарды физика – химиялы сипаттамалары кешенді осылыстар бойынша анытамалы мліметтерді толытырады. Алынан мліметтер бейорганикалы, координациялы химия салаларына, сутектік байланыстар химиясына з лесін осады. Квантхимиялы есептеулерді нтижелері карбамидті, темірді карбамидті кешендерді реакциялы абілеттілігін анытаан кезде индекстер ретінде олданылуы ммкін, сондай – а оларды анытамалы мліметтері ретінде сынылуы ммкін.

SUMMARY

to the abstract of thesis for a candidate of chemistry degree

on specialty «02.00.01 - Inorganic chemistry»

Abdullina Gulnara Gosmanovna

COORDINATION COMPOUNDS OF SALTS OF METALS VIII B GROUP WITH THE PROTONIZED CARBAMIDE

Urgency of a theme of research. One of actual problems of inorganic chemistry still has a problem of synthesis and studying of a structure and properties of the compounds which are of interest for the theory and practice. The important role thus belongs to chemistry of coordination compounds with organic ligands, being one of actual directions of a modern chemical science and technology. The coordination compounds containing salts of biometals, amides have a special place.

Working out of scientific bases of synthesis of new coordination compounds on the basis of salts of biometals with the protonized amides in acid medium, studying of their structure, physico – chemical properties, laws of formation for last years start to get regular character.

The work purpose was regular research of processes and products of interaction of some salts VIII In groups with the protonized carbamide in water solutions a solubility method at 25 °С and definition physico – chemical properties of the received compounds.

Into the research problem entered: solubility studying in four-componental systems iron salt (cobalt, nickel) – inorganic acid – a carbamide – water; establishment of structures of formed new compounds, definition of optimum conditions of their formation; establishment of laws of mutual influence of components in the studied systems; identification of the synthesised compounds chemical, physical and physico – chemical methods of research; research of a structure of the synthesized compounds.

Scientific novelty of research. In dissertational work for the first time: solubility is studied at 25 °С in six four-componental systems containing salt iron (cobalt, nickel) – a carbamide – acid – water; in them the compounds which existence has been earlier established at studying of solubility of making three-componental systems, and also 20 new coordination compounds containing in the structure simultaneously initial components are formed; laws of mutual influence of components in the studied systems, character of dissolution of formed coordination compounds are established; optimum conditions of synthesis in laboratory conditions of 20 new compounds are developed; identification of new coordination compounds by methods chemical, X-ray analysis, by definition of temperatures of fusion (decomposition), density and solubilities in organic solvents is spent; geometrical, power and electronic parameters of some coordination compounds on the basis of spent quantum – chemical calculations are defined.

Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 |


© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»