WWW.DISSERS.RU

    !


O TM BC TE HO EOMET .

E ECEEHE OT E KOB:

METO MET H OCKOCT 1. BBE EHE o o o o o o o o o o : a o o o o o o o o o o o o o a.

a a o o oo o o.

o o o o a o o o a o o o oo o o o. H o o o o o o o o o o :

a a o o o.

o o o o o o o o o o o o o o o : o o o.. 1. o o o o o o o o o o o o o o.

o o o o o o o o..

o o o o o.

o c. 1. o :

o o o o o o o o 18 KOM TE HE HCT MEHT B O OB H., 00.

o o o o o.. 2. H o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o c..

.

o o o o o o o o o o o.

o o o o 1. O A H o o o o o O H H O O O.

o o o o o o o o a : o o o o o o o o o. : o o o o o o o o o.

o o.

. E ECEEHE MO HEHX OT E KOB H OCKOCT.

. H O OCT HOBK O O. a : o o o o o. :

o o o.

o o o o o o o :

1. 2.1. O-: O o a o : o o.

2. 2.2. O-O: O o a o :

o o.

O o o O- o O-O o o o o o o o o o o o o o o o o.

o o o o a P2 c.. o a o o o o HO M TK q P P P P P P a) ) ) ) c.. o o o o a.

1. o 2 . O A H o o o o o o HO O O H O. a :.. 4.

1 2 2 o o o o - o o o o 1 1. : o - o o o o o o - o o o o o. o 2 o o. o o o o. o 2 H o o o o o o - o o o o o o o o o o- o o o o o o o o o o o -. 1. o o.

o o.. : o o o o o o o - o =..

o o o o o o o o o o - o = o o o o o o o o o o.

1 o 2 o o o o o o o. o a a a a. H o o o 1 O. o o a o o o o o o o o o o.

o o o O o o o o :

a o o o o o o o 1. o o 1 o oo o. O o.

2.

. o q o o o o o o o o q' o o o o 1 o o o o o O :

c. 5. o o o O.

o o o o O o o o o o o o o. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 0 KOM TE HE HCT MEHT B O OB H., 00.

c. 6. o o o o o = o o. o o o o o- O o 2.1 o o o.

H O O o H a o a o o o o o o o o - o 2.2 H O o O o a :

o o. H. O O- O-O.

o o o o o o o o = 1.

O-O o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o O-: o o o o o. o o o o o = 1.

o O . O O HO O = o o o.

O H A. a : o o o O-O o. : o - o o o o- o o :

o o o o o o o o o.

. o o o o o o o o o o o o o o. o o o o o o o o o 1. o o O- O. o o o o o o o o : o o o o - o o o o O :

o o o o o o oo o O.

o o o O o o o o o o. H H OEHK o o o C O HOCT o o o.

OBE K E ECEEH MO HEHX o o o OT E KOB o o o o o 1 2.

o o o o o o o o o o o o o o o o o 1 O A o o H O o o H H O o o.

HO M TK a) 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 ) 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 c.. o o o :

a o o o 1 1 1 1 1 1 1 o o o o 1 11 1 11 1 o o o o - o o o o o O o o o :. 1. 2 2. o o o o o o - O o.

o o o o o o - o o. o o o o i o o o o - o o o o o. o o o -. o i i o o o o :

- o o o o o o o o o o.

i o o o o o O -. o o o O lo o o o o O. o o o. o lo o o o o o o 1 o o o o o.

o o 2 o o o o o o lo. o o o o o o o o O O- O-O o o o o o o o lo. o o o o o o o 1 1... 1 1...

lo O o o o o o o o o.

o o lo.

. OB OE o o E ECEEHE o o O o B X OT E KOB o o o o. o o - O o o o o - o o o o o o o o o O. o - o o o o o o. o o o O H HHO o o HO :

- o o o 1. o o o o o o o o. O o o - o o o o o o. o o.

O o o o o o o. O - O o o o o o o. o lo o - a a o o o o - o o o o o KOM TE HE HCT MEHT B O OB H., 00.

a) ) ) c. 8. O o o : a o o o o o o o o o o o o o o o o o. O - o o o 1 o o o o. 9 o o o o - - o o o o o o - o nd.a o oo. H. o - o o o o o o o - o o o o o a o o o o o a o O D GR A G R A. o G R.

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o. o o o o o.

: o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o.

o o o o o o o 1.

.. O o o o o o o a o o o o oo o o o o o o o o o o o o o o.. o o o = o o o o. A o o - o o o o o o o o o o o o o o o o. 2.

c 1. Al or m O D GR A G a 1 o : = = a a a o : o o o o o a 1 o o o = 1 1 o o o = 2 2 1 i 1 a 2 i 1 a a 2 a 4 a 2 a = = 1 1 1 2 2 HO M TK c . Al or m R A G R ool a o : = = = = a a a o o o o o a o o o o o o o o o o o o o o o o o o : r o o l 1 i nd nd nd a a 2 then r el e l a) ) ) xa xc xd xb xc xa xd xb xb xd xa xc ) ) e) xb xb xc xd xc xa xd xc xd xa xb xa c. 9. a o nd a nd < < nd a a o o o o 1 2 H. 11 o o o o o o o o o o o = 1 - - 1 - - 1 - 1 2 2 2 o o.

o o o - H. 12 o o 1 o o o o o o o o. 1 2 o o o o o o o o o. H. 1 o o o o o o o o o o o o o o o o o o.

o o o.

o o o o a o o o o.

o o o.

o o o o o q q o o o 1. > 1 1 2 1 o o o o o o p 2. < o o o 1 2 1 2 1 p o o o o o o o o o o o. = 1 q o o o.

1 2 1 2 1 c. 10. o o o o o o o 1 KOM TE HE HCT MEHT B O OB H., 00.

c . Al or m ARA a a o : = = = a a a o : o o o o o a 1 - - - - - a a a a o o a o o o o o o a o o a a o o o o o o a = o o a o o o o a o o o a a) ) S( pa, pb, pd ) > S( pa, pb, pc ) > p d S( pa, pb, pc ) > pc pb pb pc p d pa pa S( pa, pb, pd ) < c. 11. A o o :

a a o a a o o o a a o o o o. O o o o o o o o o o o o o o - o o o o o. 4.

o o.

) a) pb pa pa pb pd pb pd pd pa pa pb pd pa pc pb pc pb pc pa pc S( pc, pd, pa ) = 0, S( pc, pd, pb ) = 0, S( pc, pd, pb ) 0 S( pc, pd, pa ) pb ) ) pa pb pa pd pd pc pc S( pc, pd, pa ) = 0, S( pc, pd, pa ) = 0, S( pc, pd, pb ) = S( pc, pd, pb ) = c. 1. o o o o HO M TK c . Al or m ool a o : = = = a a a o : o a o o o o a o : r o o o o o o o o a l 1 i m m nd m m a a a a 2 then r el e l o o oo o- o o a G R.

o o o o o o o o o o o 4. H o o o o o a G R o o.

:

o o o o o o = + - a a a o oo o o o. O 1 o m r o = 1 = a a a.

c 5. Al or m G R ool a o : = = o o o o o o a a a a = = o o o o o o o : r o l 1 o R l a 1 2 o R l i not R l r 1 2 4 then l o o o el e o o o Ar 1 a Ar Ar a 9 Ar 4 a 1 i > nd < or 1 < nd > nd 1 2 > nd < or < nd > 4 11 then r 12 el e i nd = a 1 then r 14 el e i nd = 1 then r 1 el e i = nd a 1 then r 1 el e i nd = a 19 then r 2 el e l 6 KOM TE HE HCT MEHT B O OB H., 00.

o o o- o o o o a a o o o.

a o o A o o o o o o o :

o.

= + - 1.

5. O TM H XO EH o o o G R E ECEEH OT E KOB o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o.

o = :

a + - = + - a a o o o o o o o o o o o o oo o.

o o o o oo o o a a a. o o + - = + o o o o. a a + - = + - o a a a a o o o o o.

o.

O o o o o H o o o o o o o = - - + - - a a o o. o = - - + - - a o o a a a a o o o o o o.. 1. o = - - + - - a a o o o o o o o o. o o o o o o o o o.

o o p q = + - a a a = + - o o o o o = + -.

a a o x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x xp xq 1 o o G R L c. 1. o o o o HO M TK o o o - o o o o o o o o o. o- o o o o o o o o o- o o. o o o o o o o o- a o o. o o. o o o - o o o o o o o o o - o o o o o - o o o o o.

o o o. o o o - o o :

o. o o o o o o o o o o o - o o o o o - o o o o o o o - o o o o o. o o o o -.

o o o o o o o a a a o o. o o o. 1 o o o - o o o o o.

o o o o - o o o o o o o - o o. o o o - o o o o o - o o o o o o o. o o o.

o o o o o o o o o a o o o o o o o o o. a a o o o o o - o. o o o o o o o - o o o o. o o o o o o o o o o o. o o o o o o o - o o o o o o o o o o o o o.

. 14. o o o- q o o o o o o s y o o o o o.

s2 q A o o o y o o :

conaeue q y s3 c. 1. o o o o i 1... i s o o o o y i q. o 2 = uceoeue i o o o s o o o 4 q noeue o o t o o o o o o t1 t2 = t1+t 8 KOM TE HE HCT MEHT B O OB H., 00.

o o o o o o o o o. - >x o o o o o o o o o o o.

o o o o o o o o - o o o >x o o o o o o o o o.

o o o. o o >x O o o o o o o o o o. o o o o o o o s1 s2.

o o o s1 s2 o o o o o o o o o :

o. o o A o o o : s1 s2 s1 >x s o o o o o s1 s2 o o o s A o o o o s2. H. 1 o o o HA o o s1 s2 s3 s4:

o o o o o o s2 >u s4, s1 >v s2, s2 >v s4, ss1 >v s4. O o o o o o o o o.

o o o >x o o o o o o o o o o o 1 o o o o o o. O o o o o - o o o o o o o o o o o o o o. o o o o - o o o o o o o o. H o o o o o o o o o o o :

o o o o o o HA O o o.

o o s o o o s o o o o o - s o o s1 s2 s s2.

s o o o o o o o s1 s2 o o o o o o o s1 s o o >x. O u v o o o o c. 15. O o o o o o HO M TK o o s1 s2 o o o o o o o o o s o o o.

s1 o o o s o o q o o o o o o p o o o o o o o :

o s o A s o o o o o HA o o x1 x2 x3 x4 x6 x7 x x.

o o c. 16. o o o o o o o o o o o o o oo o o o o o o o o o o - o o.

o o >x o o- o o o o :

o o. o - o o o o o >x o o o o o o o o o o o o o o o o o - o o o. o o o o o o.

o - o - o o o o- o o o o o o o o oo o o o o o. o o o o o - o o o o o. o o A - G o o o o R. O o o o o o o o o o o o o o o o o o - o o o - o o o o o o. o. H. 1 o o o - o o o : o o o- o o o o s1 s2 - o o o o o o o o o o - o o o o o o o o o o o o 4.

2 o o o A - G. o o o o o o o o - R o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o O o o o o o o o o o o s1 s o. o o o o o o o o o o o o o. o 0 KOM TE HE HCT MEHT B O OB H., 00.

c 6. Al or m A - G - R o : o o o o 1 o o = 2 a o : o o o o o 1 o o 2 o o o o o o o o o hile do i o then o o o o o o o o s A s1 HA 9 s2 O 1 i s1 then s 11 i s2 then s 12 el e i o then 1 s o o o o o o o o 14 s1 HA 1 s2 O 1 i s1 s2 o then s1 s 1 A 1 el e o 19 (s1, s2) o s1 = HA s2 o 2 s3 HA s 21 s4 O s 22 i s3 s2 o then s3 s 2 i s1 s4 o then s1 s 24 o s1 s 2 end i end i o o o 2 hile o 2 (s, s ) A 2 o s 29 i not HA then o (s, s ) o o o o 1 A 2 end i end do 4 end do o o o o - o o o 29 - o o o o o o.

o o o.

O o o o.

o o o o o o o o o 1 o o o o hile o o o lo.

o o o 11 1 1 19 24 o. o o o lo o o o o o o - hile o o o HO M TK c. 1. o o o o o o 1 o o o o o o o p s o o o 1 o o s3 s4 s5 s6 s o s. O o o o o o o o 2. H o o - + lo. o o o o o o o o.

o. o ep ee 1. H o o o - o o o o o o o o 2 O o o o o o.. 1.

+ lo.

O o oo A o A - G - R o o o o o o o o hile o o o o o o o o o o o o o o o o =. O o = o +.

- o o o 29 o o..

o o o o 1 o o o o o o + o o o o o lo o o o. o o o o A lo + = lo o o G - R o -. o o o =. o o o o o o o o o o hile + lo o o lo + lo o o o o o o O o o o o o o o o o o s. H o o o o o o o o o o o + lo 1 o o s o o. o o o o c. 18.

s o o.

o o i o o o o 1 o. o o o s o o o o o o - 1 O s o o. o o o o o s o o.

o o o KOM TE HE HCT MEHT B O OB H., 00.

o o o o - 6. K EHE. o o o o o o o o o o o 2 o o o o o o. oo o. o o o :

lo o o 1. O o o : o o o.

o o o ep ee. o o o o o o o - o o o o o o o o o o o o o o o o o lo. o o o 2 o o o - o o o o o o o lo o :

.

. O A H HO O O H O.

. O O HO O O H A.

ep p 1. a a a o :..: 19 9. 4.

2. a a A o o o. o o o : o o o o // o o o 2 2.. -1.

. a a A o o o. o o o : o o // o o o 1.. 4-19.

4. A o..: A 2 2. 24.

. A o : o o..: HO 2.

9.

. a a a A O m l Al or m or m r o ro. 11- A. A m o. om. G om. 211-219 199.

. a a a om o l G om r : Al or m A l o o o. r r- rl H l r HO M TK


2011 www.dissers.ru -

, .
, , , , 1-2 .