WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!


Pages:     || 2 |
-- [ Страница 1 ] --

4. Чим задається режим напилення?

5. Які гази використовуються в якості плазмоутворюючих?

6. Як встановлюється режим напилення?

7. Назвіть переваги та недоліки плазмового нанесення по криттів.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 1. Дубовой А.Н., Хачатуров Э.Б., Лой С.А. Технология нане сения газотермических порошкових покрытий: Учеб. пособие. – Робота № 1. НАНЕСЕННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ Николаев: НКИ, 1986. – 66 с. СТРУКТУРИ Й ВЛАСТИВОСТЕЙ 2. Кузін О.А., Яцюк Р.А. Металознавство та термічна оброб- ГАЗОПОЛУМЕНЕВИХ ТА ЕЛЕКТРОДУГОВИХ ка металів: Підручник. – Л.: Афіша, 2002. – 304 с. ПОКРИТТІВ 3. Кузнєцов В.Д., Пащенко В.М. Фізико-хімічні основи ство рення покриттів. – К.: Вища школа 1999. – 176 с.

Мета роботи: ознайомитися з будовою, принципом роботи 4. Петров С.В., Карп И.Н. Плазменное газовоздушное напы установок та процесами нанесення газополуменевих і електроду ление. – К.: Наукова думка, 1993. – 496 с.

гових покриттів;

дослідити особливості структури та властиво 5. Порошковая металлургия и напыленные покрытия / Под сті газополуменевих і електродугових покриттів.

ред. В.С. Митина. – М.: Металлургия, 1987. – 792 с.

6. Шехтер С.Я., Рехницкий А.М. Наплавка металлов. – М.:

1.1. Теоретичні відомості Машиностроение, 1982. – 71 с.

1.1.1. Загальні відомості Газополуменеві та електродугові покриття за класифікацією і за способом отримання відносяться до газотермічних покриттів.

Газотермічні покриття отримують із нагрітих і прискорених ча стинок порошку або розпиленого компактного матеріалу із за стосуванням високотемпературного газового струменю, при спів ударі яких з основою або напиленим матеріалом формується по криття за рахунок зварювання, адгезії та механічного зчеплення.

Газотермічне напилення покриттів характеризується узагаль неною схемою (рис. 1).

Основні параметри процесу такі: дистанція напилення – L;

конус розпилення – с;

тиск навколишнього середовища – Рс;

кут зустрічі потоку з поверхнею – н;

dн – діаметр плями напилення;

величина перекриття проходів – lп;

температура виробу, на який напилюється покриття, – Тв.

Газотермічне напилення покриттів характеризується також 74 Миколаїв.

договірна Ціна 344.

№.

Зам 18.

№.

Вид.

прим Тираж. 4,7.

арк.

вид. Обл. 4,4.

арк.

друк.

Ум.

офсетний Папір 84/16.

Формат 16.11.04.

друку до Підписано Шайкіна.

О.

Н Коректор Єлесіна.

Г.

В верстка та правка ютерна Комп Нестеровська.

В.

О Редактор.

р 12.12. від № ДК НУК радою Методичною Рекомендовано продукції видавничої розповсюджувачів і виготівників, видавців реєстру Державного до справи видавничої єкта ' суб внесення про Свідоцтво, Скороходова.

вул, Миколаїв.

м, 54002, НУК Видавництво " покриттів нанесення Технологія " і " покриттів створення основи хімічні Фізико " " ПОКРИТТІВ НАНЕСЕННЯ ТЕХНОЛОГІЯ " І дисциплін з робіт лабораторних " ПОКРИТТІВ СТВОРЕННЯ ОСНОВИ ХІМІЧНІ ФІЗИКО " ЗБІРНИК ДИСЦИПЛІН З РОБІТ ЛАБОРАТОРНИХ ЗБІРНИК Миколайович Сергій ШУМОВ Шумов.

М.

С, Лебедєва.

Ю.

Н, Дубовий.

М.

О Юріївна Наталія ЛЕБЕДЄВА Миколайович лександр О ДУБОВИЙ Макарова адмірала імені кораблебудування університет Національний УКРАЇНИ НАУКИ І ОСВІТИ МІНІСТЕРСТВО багатьма технологічними параметрами, які розділяють на такі 9.2. Обладнання, прилади та матеріали групи:Установка для плазмового напилення покриттів "Київ-7", три– конструктивні параметри розпилюючих пристроїв;

чотири заготовки однакової товщини для нанесення покриттів, параметри, які характеризують режим роботи розпилювача;

примірник каталогу обладнання та описання установки.

параметри, які повязані з матеріалом, що розпилюється;

параметри, які характеризують умови напилення покриттів;

9.3. Порядок виконання роботи параметри струменя при напилюванні покриттів.

Якість покриттів характеризується багатьма показниками. 1. Ознайомитися з будовою та принципом роботи установки Найбільш значимими є показники міцності: адгезійна а і когезій- для плазмового порошкового напилювання покриттів "Київ-7".

на к міцність. Ці показ- 2. Ознайомитись з процесом нанесення плазмових порош ники, в основному, ви- кових покриттів та здобути навички роботи.

значають надійність 3. Дослідити вплив режиму напилення та товщини покриття напилених покриттів.

на міцність зчеплення його з основою випробуванням на загин.

При оцінці якості вели ку увагу приділяють 9.4. Порядок оформлення звіту щільності покриттів пк 1. Коротко описати процес та принцип роботи установки для і пов'язаній з нею пори плазмового порошкового напилювання покриттів "Київ-7" та стості П. До складу Pc 2 зарисувати схему.

критеріїв якості вхо с 2. Коротко описати технологію напилення та головні фак дять також шорсткість тори, що впливають на якість покриття.

поверхні покриттів Rz;

3. Виміряти кут загину зразків, при якому покриття, нанесені рівномірність товщини різними режимами напилення, починають відшаровуватися. Отри пк;

однорідність скла мані дані занести в таблицю.

ду;

макро- та мікро структура. Узагаль Режим напилювання нюючим якісним по казником покриттів є lп lп експлуатаційні вла dн стивості.

Ефективність ви Рис. 1. Узагальнена схема процесу газо користання енергії для термічного напилення покриттів:

розпилення матеріалу 1 – генератор часток;

2 – струмінь;

3 – напилене визначають відношен покриття;

4 – виріб з покриттям 4. Подати висновки щодо режимів напилення.

ням зміни ентальпії по току напилених часток Hн.ч до загальних витрат енергії Wе:

9.5. Контрольні питання Нн.ч е.р =, 1. Які покриття наносять на установці плазмового напилення We "Київ-7"?

де е.р – енергетичний ККД процесу розпилення.

2. З яких основних блоків складається установка?

При напилюванні тільки частина потоку часток переходить у 3. Принцип роботи установки.

4 L Напруга, В Сила струму, А Витрати газу, м /с Дистанція напилювння, мм Кут загину Номер зразка Склад матеріалу, який напилюєть ся Розмір частинок порошку, мкм Товщина покрит тя, мм, НУК Видавництво ©., М.

С Шумов., Ю.

Н Лебедєва., М.

О Дубовий ©................................................

література Рекомендована......................................

властивості їх на параметрів логічних 30. ББК техно впливу дослідження і покриттів нанесення мового 621.792: 621. УДК плаз для установки робота та Будова 9.

№ Робота ".

зварювання устаткування та Технологія "..........................

властивості їх на параметрів технологічних 8. та " матеріалів композиційних із виробів виготовлення та впливу дослідження і покриттів нанесення тродугового елек для установки робота та Будова 8.

№ Робота Конструювання ", 1001 " покриття, матеріали порошкові та ційні.........

властивості їх на напилення параметрів технологічних Компози 8.090103 " спеціальностей студентів для Призначено впливу дослідження і покриттів нанесення полуменевого.

покриттів властивостей та структури дослідження методами, тів покрит нанесення технологією й створення основами хімічними ко газо для установки робота та Будова 7.

№ Робота фізи та методами з язані пов які, робіт лабораторних виконання..........................................

зчеплення міцність та поверхні кість рст o ш на підготовки способу впливу Дослідження.

риттів к щодо рекомендації та відомості теоретичні загальні Подано по напилення для поверхні Підготовка 6.

№ Робота.........................….....

покриття Гальванічні 5.

№ Робота........................................................

наплавленням дуговим шин.

с, 2004. – НУК :

Миколаїв ". – тів ма конструкцій і деталей Відновлення 4.

№ Робота покрит нанесення Технологія " і " покриттів створення основи............................................

покриттів властивості на несення на параметрів технологічних впливу дослідження і криттів хімічні Фізико " дисциплін з робіт лабораторних Збірник Д по ) осаджуваня ( напилення конденсаційного куумного.

М.

С Шумов., Ю.

Н Лебедєва., М.

О Дубовий ва для установки робота та Будова.

№ Робота )..........................

години ( покриттів плазмових властивостей Бурдун.

Т.

Є.

проф, наук.

техн.

канд Рецензент й структури дослідження та Нанесення 2.

№ Робота НУК радою Методичною Рекомендовано...................................................................................................

тів покрит електродугових та газополуменевих властивостей й структури дослідження та Нанесення 1.

№ Робота Д 30. ББК 621.792: 621. УДК ЗМІСТ н Кут напилення, тобто кут між віссю струму плазми й дотич- із вторинним киснем, тобто за рахунок кисню навколишнього се ної до напилюваної поверхні, повинен знаходиться в межах 60...90о. редовища.

Для зменшення залишкових напруг у покриттях, що виникають у Наведені стадії процесу горіння характеризуються також змі ною температурного стану суміші. На 1-й стадії, яка проходить у результаті нагріву виробу плазмовим струменем, використо ядрі полум'я, іде підвищення температури займання. На 2-й стадії вується супутнє охолодження виробу повітряним струменем.

(середня зона полум'я) температура різко підвищується від тем При роботі з сумішшю повітря та природного газу і охоло ператури займання до максимальної (близько 3150 °С) темпера дженні напилюваної поверхні повітрям дистанція напилення тури полум'я. На 3-й стадії (факел) іде зниження температури повинна складати 240...280 мм, за відсутності охолодження – (рис. 2).

290...300 мм.

Полум'я суміші ацетилену та кисню прийнято поділяти на Швидкість переміщення плазмотрона по відношенню до напи нормальне, окислювальне та відновлювальне. Але практично, люваної поверхні потрібно вибирати таким чином, щоб товщина нейтральне полум'я ( = 1,1...1,2) інтенсивно протидіє окисленню, шару, напилюваного за один раз, складала не більше 200 мкм.

а відновлювальне (полум'я із надлишком ацетилену) – не віднов Установка дозволяє наносити покриття з порошкових мате лює метал, а насичує його вуглецем. Отримання теоретично ней ріалів у плазмовому струмені інертних, активних газів і суміші трального полум'я, яке при даному складі, температурі й тиску не повітря з граничними вуглеводнями.

окислює і не відновлює метали, досить складна і малоймовірна При роботі з сумішшю повітря та природного газу або пропан річ.

бутану, змінюючи співвідношення цих газів у плазмовому стру мені при різних їх витратах, можна керувати властивостями отри 1 2 3 1 маних покриттів. Установка розрахована на напилення широкої гами порошків з різними теплофізичними властивостями.

а Соплова частина напилюваного блоку складається з аноду о (основа сопла) і вкладки (формуюче сопло). (1,5...2,0)/l Т, С п При напиленні тугоплавких порошкових матеріалів, темпера б тура нагрівання яких лімітується часом перебування у високо температурній зоні, витрата плазмоутворюючої суміші (газу) скла дає 5...6 м3/г, а вкладка виконана з отвором 12 мм. в lп При напиленні відносно легкоплавких металічних порош кових матеріалів витрачається 6...14 м3/г плазмоутворюючої су міші (газу). При цьому встановлюється вкладка з отвором вихід Рис. 2. Форма, будова ацетилено-кисневого полум'я та діаграма розпо ного каналу 8 мм.

ділу температури в зонах:

Заміна однієї вкладки іншою при переході з одного режиму на а – нормальне полум'я;

б – відновлювальне;

в – окислювальне інший, а також заміна зношених вкладок при роботі на одному режимі здійснюється за допомогою упору та гвинта, розташо ваних на торцевій частині кришки.

Технологічні особливості газополуменевого напилення покриттів У залежності від співвідношення повітря та природного газу в Узагальнена схема процесу газополуменевого нанесення плазмоутворюючій суміші напилення порошкових матеріалів може показана на рис. 3.

здійснюватися в окисному, відновлювальному або нейтральному Горючий газ і кисень (рідко повітря) подається до сопла 1.

середовищ, визначеному коефіцієнтом.

На виході із нього суміш підпалюється і утворює факел газового 70.

газу спортуючого і вуглець :

елементи складові на розкладається Пальне.

воднів тран модулі у знаходяться прилади ці Всі.

тиску датчиком вугле стійкості теплової обмеженої внаслідок виникає кладання здійснюється якого тиску контроль, ВГ вентилем і ) ( М метром но роз Пірогенне.

я ' полум ядрі в протікає який, киснем з рівновазі в ма здійснюється витрати його регулювання та каналі другому ацетилену розкладання ) теплового ( пірогенного наявністю терна у газу транспортуючого тиску Вимірювання ).

( ВГ вентилем харак згорання до пального підготовки Стадія.

стадій декілька має ацетилену горіння Процес. 1.

табл в наведене здатності ної і ) ( М манометром здійснюється витрати його регулювання та теплотвор Значення.

водню та вуглецю згорання реакцій винних каналі першому в газу транспортуючого тиску Вимірювання пер теплот суми та ацетилену розпаду екзотермічного реакції.

газів плазмоутворюючих модулі в знаходяться прилади теплоти з складається Q ацетилену згорання реакції Теплота ці Всі.

тиску датчиком здійснюється якого тиску контроль, газу витрата регулюється ) ( ВГ Вентилем.

Р ротаметром – витрата + Q.

О Н + СО = О + 2, Н С ), ( М манометром вимірюється газу плазмоутворюючого Тиск реакцією за іде ацетилену згорання Повне.

газу горючого модулі в знаходяться прилади. 1.

табл в наведені газів рючих ці Всі.

тиску датчиком здійснюється якого тиску контроль, газу го властивості Основні ).

Н С ( ацетилен – них серед сюджений горючого витрата регулюється ) ( ВГ Вентилем.

Р ротаметром m n розпов найбільш і, суміш їх або Н С типу гази вуглеводневі – витрати ), ( М манометром вимірюється газу горючого Тиск застосовуються Переважно.

повітрям або киснем з суміші у лив.

газу транспортуючого модулі на па рідких пари і газів горіння енергія використовується частіше встановленими, R і R резисторами відповідно регулюється водів най, покриття утворює який, матеріалу частинок прискорення та при обертання швидкість режимі налагоджувальному При нагрівання для енергії джерело Як.

струмінь Газополуменевий.

газів транспортуючих енергії Джерело модуля панелі передній на розташованими, V і V вольтметрами контролюється живильників приводів обертання Швидкість покриттів газополуменевих Нанесення 1.1.2.

.

задатчиків блоці на розташованими, світлодіодами контролюється напилення проходів Кількість.

покриттів товщині по чи методом ваговим оцінюють напилення.

ходу холостого м р.

е Продуктивність.

K і значень також а, подається що, енергії напруги контролю для також застосовується V Вольтметр величини від залежить вона основному В.

ефективності ником.

напилення процесом показ найважливішим є напилення процесу Продуктивність технологічним задається ) діапазон ( напруга і струм Робочий.

часток десятих до часток сотих від – межах широких в.

же там леним м н.

е р.

е знаходяться K та, напилення методу від залежності У встанов, R резистором виконується струму величини лювання e Регу.

газу модулі на розташованими, V вольтметром і А метром W м.

н e.

K =.

ампер контролюється напруги та струму робочого Величина ч.

н Н.

керування блоку пульті на леним :

так шеться м встанов, пристроям по візуально здійснюється роботи Контроль запи напилення процесу ККД енергетичний K урахуванням З р н.

матеріалу розпиленого та напиленого маси відповідно, – G, G де налагодження і регулювання, роботи Контроль 9.1.5.

p G м, = K 2,3...2, см / кгс, газу тиск н G 40... мкм, частинок напилюваних розміри матеріалу використання коефіцієнт стосовують а з мм, сопла формуючого діаметр, розпорошується що, матеріалу втрат оцінки Для.

покриття 290... мм, поверхні напилюваної до плазмотрона від відстань полумя 2. Порошок за допомогою транспортуючого газу Натиснути кнопку КН6, при цьому запалюється дуга в пла змотроні й струм плавно наростає до номінального.

(здебільшого це повітря) подається вздовж осі газополуменевого При досягненні струмом номінального значення в плазмотрон струменя. Частинки порошку взаємодіють з газовою фазою, яка подається горючий газ (пропан-бутан, природний газ) і порошок.

складається з горючих газів, продуктів їх згорання та дисоціації При необхідності перевірки роботи плазмотрона без подачі кисню і повітря. Газополуменевий струмінь нагріває та приско порошка тумблерами В4, В5 відключити дозатори.

рює частинки порошку. При цьому формується газопорошковий Вентилем ВГ1 (3, 4) встановити витрату горючого газу, по струмінь, який утворює покриття 3 на виробі 4. Матеріал, що трібну для заданого технологічного процесу. Витрату контролю напилюється, надходить на поверхню основи у вигляді потоку рід вати по ротаметру Р1.

ких крапель або обплавлених пластичних частинок;

вони ударя Резистором R37 встановити необхідну величину робочого струму.

ються об неї і закріпляються за рахунок зварювання та механіч Тривалість роботи плазмотрона при перевірках 3...5 хв.

ного зчеплення, утворюючи покриття.

Для припинення роботи на тривалий термін необхідно вилу чити порошок із живильників, злити воду зі всієї системи та про Порошок дути її повітрям, відєднати систему газоживлення та заглушити 100...250 мм газові магістралі, відєднати джерело електроживлення від мережі.

9.1.4. Технологія нанесення покриттів Транспорту Для підвищення адгезійної міцності покриття напилювану ючий газ поверхню піддають абразивно-струменевій обробці.

При нанесенні покриттів на деталі з матеріалів, схильних до корозії, у якості абразиву можна рекомендувати подрібнений Кисень + білий чавун Д4К1 або Д4К1,5.

Горючий газ Присутність парів масел у стиснутому повітрі при абразив но-струменевій обробці неприпустима.

При нанесенні покриттів на корозійностійкі деталі, що працю ють в умовах корозії, використання Д4К неприпустиме, оскільки залишені на поверхні деталі частинки чавуну викликають коро зію. У якості абразиву для всіх типів деталей можна рекоменду Рис. 3. Схема газополуменевого напилення порошкового матеріалу вати електрокорунд зернистістю 30...100 мкм зa ТУ 2–036–297–76.

Установки газополуменевого напилення включають наступ Абразивну обробку треба проводити не раніше ніж за чотири ні основні елементи (рис. 4): газополуменевий пальник для розпи години до напилення. Рекомендується підігрівати поверхню перед лення порошку 1 чи дроту (прутка) 2 і нанесення покриття;

при напиленням до температури 150 оС.

стрій подачі напилювального матеріалу в газове полум'я (для на Для отримання якісних покриттів тривалі перерви (більше пилення порошків – це порошковий дозатор 3, а для дроту – трьох годин) при напилюванні однієї деталі неприпустимі. Однак бухта 4, механізм подачі дроту або прутка – це повітряна турбіна для отримання покриттів товщиною більше 3 мм у деяких випад або електродвигун, розташований безпосередньо на пальнику), при ках рекомендується застосовувати релаксаційні перерви в роботі строї для контролю та керування витратами й тиском газів (ма з поміщенням деталі у піч з нейтральною атмосферою і темпера о нометри та редуктори 6, витратоміри 5), систему подачі газів (га турою 150...200 С від 3 до 24 год.

зові балони 11, шланги 12, компресор для подачі стиснутого пові Будь-які забруднення обробленої під напилення поверхні тря 10, ресивер 8, осушувач 7, теплообмінник 9 ). Осушувач і теп- неприпустимі.

8 лум'ї у нормальному по кисню до пального Співвідношення лум'я, м/с всюдження по Швидкість розпо нем, °С лум'я суміші із кис Температура по 0,1 МПа), кДж/м ність ( 20 С, Теплотворна здат і 0,1 МПа, кг/м Густина при C о o іде догорання Процес O.

H і СО продукти кінцеві в ацетилену ня, г / м ), повітря ( газу транспортуючого витрата розкладан пірогенного продуктів окислення процесом ризується 1,4...1, г / м, газу природного характе і я ' полум факела зоні в проходить догорання Стадія 8,5...9, г / м, повітря.

горіння процесом є і окислення активного стадію :

числі тому у ), газом природним з повітря суміші ( газу витрата в процесу переходу Момент.

О H пари водяної і СО газу лого 290... А, струм робочий вуглекис до Н і СО окислення активного процесом теризується 245... В, напруга робоча харак та я ' полум зоні середній в проходить займання Стадія :

порошків металічних напиленні При а к.

м, ацетилену єм ' об – V ;

м, кисню єм об – V де 40... мкм, алюмінію окису частинок напилюваних розміри а мм, сопла формуючого діаметр V,,...

, = = 2,2...2, см / кгс, газу тиск к V 280... мм, поверхні напилюваної до плазмотрона від відстань, г / м ), повітря ( газу транспортуючого витрата :

одиницю за більшим трохи люється 0,3...0, г / м, газу природного встанов ацетилену й кисню співвідношення, пальника із дить 4,8...5, г / м, повітря надхо який, кисню забрудненість деяку через і суміші горючої :

числі тому у ), газом природним з повітря суміші ( газу витрата кисню рахунок за пари водяної утворенням із згорає водню кість 295... А, струм робочий кіль невелика що, те через Практично.

нормальним називається 210... В, напруга робоча суміші газової складом таким з я ' Полум.

кисню єм ' об один бен потрі ацетилену єм ' об один на розкладання пірогенного Для 85:

ГА алюмінію оксиду напиленні При.

порошків металічних і матеріалів керамічних.. 2400.

н а т Бу 4, – 3,5...

2,54 тугоплавких напилення процесу параметри наведені Нижче 4, 3,5...

3,.. 2700.

1, ан роп П.

відновлювальне середовище < 1 – при, окисне середовище > газ 1, 1,0… 3, 3,1...

.. 2000.

0... 0,.

0,68..

при, нейтральне струмені плазмовому в середовище = При й и н род и р П.

г / м, плазмотроном перед змішувач б п 2, 3, 0,67 СН н а Мет у надходить що, бутану пропан кількість – ;

г / м, мотроном п 0, 8, 0,084 Н ь н е Вод плаз перед змішувач у надходить що, повітря кількість – де 1, 13,.. 3100.

1, С н иле т це А б п,, = п го но ль па бутаном пропан з повітрі на роботи Для д Ви.

г / м, плазмотроном перед змішувач у газ.

пр надходить що, газу природного кількість – ;

г / м, мотроном п плаз перед змішувач у надходить що, повітря кількість – де газ.

пр газів горючих Властивості 1.

Таблиця,, = п.

Н і СО є, первинним ється назива і пальника із надходить який, кисню наявності за тилену аце розкладання пірогенного продуктом Кінцевим ).

Н і С ( водень газом природним з повітрі на роботи Для Плазмотрон призначений для перетворення електричної енергії Трьом типам границь відповідають три типи структурних еле у теплову у вигляді плазмового струменя, в якому відбувається ментів: основа, на яку наносять покриття, напилений шар матері розігрів та розгін напилюваних порошкових матеріалів.

алу та дисперсна частинка матеріалу в кінцевому стані – після розпилення, удару й твердіння. Будова шару, який формується за Будова та робота складових частин установки один прохід, або "гірку", яка отримується напиленням у нерухому Блок керування (див рис. 28) складається з таких модулів:

пляму, є неоднорідною внаслідок нерівномірності розподілу тем модуля газоелектричного плазмоутворюючого газу ператури та швидкості частинок матеріалу по перерізу потоку.

(МГЕП)*;

Утворення покриття послідовним укладанням великої кількості модуля газоелектричного транспортуючого газу частинок із різною температурою, швидкістю, агрегатним ста (МГЕТ)*;

ном, масою неминуче веде до характерної лускатої будови із зер модуля задавання програми зміни продуктивності живиль нистими включеннями і мікропорожнинами – порами.

ників 4 (МЗП)*;

Газополуменеві покриття мають відкриту пористість до 10...15 %, модуля електроприводів 3 (МЕП)*;

а міцність зчеплення з основою близько 30 МПа.

модуля підпалення дуги 2 (МПД);

колекторного модуля 1 (МК);

1.1.3. Електродугове напилення модуля горючого газу 30 (МГГ).

Усі модулі є елементами блоку (пульта) керування.

Принципова схема електродугового напилення показана на Модуль газоелектричний горючого газу призначений для рис. 6, 7.

подавання, регулювання та контролю газу (повітря, азоту).

Як джерело енергії для нагрівання та подрібнення матеріалу, Плазмоутворюючий газ із мережі (балону) при відкритому який напилюється, використовується електрична дуга. Через два електропневмоклапані через ротаметр надходить у змішувач, де, канали у електрометалізатор безперервно подають два дроти (ді змішуючись з природним газом (пропан-бутаном), подається у аметром 1,5...3,2 мм), між кінцями яких збуджується електрична плазмотрон. Витрата газу встановлюється вентилем по ротамет ру. Датчик тиску контролює встановлений тиск. При відхиленні від заданого тиску датчик спрацьовує і відключає ланцюг жив лення плазмової дуги.

МЕП призначений для плавної зміни продуктивності порош кових живильників. МПД забезпечує збудження дуги в плазмот роні і являє собою конструкцію, зібрану на шасі, на якій встановлено покупний виріб "Пристрій підпалення дуги". МК призначений для передачі до плазмотрона електричного струму й охолоджуючого Рис. 6. Схема електродуго середовища.

вого напилення:

Блок подавання порошків призначений для керування пода 1 – насадка;

2 – місце вводу ванням і дозуванням одного чи двох різнорідних порошкових ма напиленного матеріалу теріалів у автоматичному режимі за раніше заданою програмою.

(дроту);

3 – місце подачі Блок складається з таких модулів: МЖ (на стояку);

МГЕТ (у пульті стиснутого повітря керування);

МЗП (у пульті керування);

МЕП (у пульті керування).

МЖ призначений для подачі порошка до плазмотрону. Він Рис. 7. Процес розплавлення напиленного включає в себе два живильники з редукторами й електродвигунами.

матеріалу в електрометалізаторі:

* Модулі МГЕТ, МЗП, МЕП відносяться до блоку подачі порошків. 1 – анод;

2 – катод 66.

Р ротаметром за вати забез може напилення Дротове.

К перевищує не напилення контролю Витрати.

процесу технологічного заданого для трібну способах порошкових при часток напилюваних Температура по ), газу ( повітря витрату встановити ), ( ВГ Вентилем.

значень оптимальних й газу горючого.

Л, Л, Л почки витрат максимальних до відноситься межа Верхня.

мм 70... дає лам загорітися і блокування спрацювати повинні, клапани гнітні скла нагрівання тривалість суміші пропанбутанової та ацетилену електрома вмикаються цьому при, КН кнопку Натиснути Для.

й витрати його, газу горючого роду від залежить струменя ".

Ручной " положення в В перемикач і В тумблер Установити газополуменевого частини високотемпературної Довжина."

Вкл " положення в В і В тумблери Установити.

струменям плазмовим аналогічна перетинах у й меня."

Выкл " положення в установити стру осі по складу та швидкості, ентальпії, температури Зміна В тумблер живильників роботи програми набору Після.

ченнями.

живильників продуктивність ну зна визначається, основному в, я ' полум газового Склад.

тікання потріб встановити резисторами відповідними і КН кнопку снути ви швидкість надзвукова досягається випадків ряді У.

сопла ням нати необхідно живильника роботи програми набору Для профілюван і значеннями, газу горючого витратою значається.

газу туючого ви і с / м 150... складає струменів газополуменевих Швидкість транспор тиск потрібний встановити М, М манометрами За.

величини та газу горючого роду від, основному в, залежить.

, R R потенціометрами керуються жимі і К 3273... складає сопла зрізу поблизу я ' полум температура на ре ручному в які, живильники увімкнути В, В Тумблерами Максималь.

часток напилених потоку і струменя Параметри ).

Л ( лампочка загорітися і блокування спрацювати но.

мм 100... складає та напилення термічного повин цьому при.", Вкл " положення у В тумблер установити газо методам іншим аналогічний параметра цього Вплив.

лення );

Л ( почка напи дистанція, насамперед, це процесу газополуменевого Для лам загорітися повинна цьому при, КН кнопку натиснути.

напилення умови зовнішні характеризують що, Параметри );

Л ( лампочка загорітися повинна цьому при, БЕП на автомат увімкнути прутків або порошків із :

дій послідовність таку виконати необхідно покриттів напилення газополуменевого для установки Схема. 4.

Рис перевірки Для ).

ламп сигнальних запалюванню по ( роботи до ків бло готовності сигналів наявності щодо керування органів і вань блоку, клапанів спрацьовування і живильників порошкових ку бло роботу Перевірте.

місця робочого вентиляцію Увімкніть -7" Київ " установці на роботи Порядок 9.1.3.

.

дуги плазмової живлення ланцюг відключає і спрацьовує датчик тиску заданого від відхиленні При.

тиск необхідний контролює тиску Датчик.

ротаметру по вентилем встановлюються газу Витрати.

мотрон плаз в подається, повітрям з змішуючись, де, змішувача до ходить над ротаметр через клапані електромагнітному відкритому при ) мережі ( балону із ) газ природний, бутан пропан ( газ Горючий ).

газу природного, бутану пропан ( газу горючого.

повітря з мастила й вологи видалення метою з повітря контролю та регулювання, подавання прилади та вузли, арматура стиснутого магістралі на встановлені бути можуть лообмінник змонтовані якому на, основою з стояк собою являє МГГ Вид ззаду дуга та здійснюється розплавлення дроту. Розплавлений метал підхоплюється струменем стиснутого повітря, яке витікає із цен 39 40 15 16 18 30 31 32 17 19 трального сопла електрометалізатора, і у дрібнорозплавленому вигляді переноситься на поверхню основного матеріалу. Розпи 11 лення та транспортування розплавленого металу здійснюється 10 повітрям, хоча при напилюванні корозійностійких сталей і алюмі нієвих сплавів використовують азот.

На рис. 7 наведена схема розплавлення електродного дроту 7 при напилюванні та перенесенні частинок розплавленого металу 6 повітряним струменем. Температура дуги залежить від виду газу, складу електродного дроту, режимів напилення та інших пара- метрів. При використанні металевих електродів і силі струму 3 280 А досягається температура приблизно 6100 ± 200 К. При такій температурі легше утворюється крапля матеріалу, що напилю ється.

Електродугове напилення має ряд переваг. Застосування потужних електрометалізаційних установок дозволяє значно під 54 51 56 55 вищити продуктивність процесу та скоротити витрати часу.

Наприклад, при силі струму 750 А можна напилювати стальне Рис. 28. Блок керування установки "Київ-7":

покриття з продуктивністю 36 кг/год, а при силі струму 500 А – 1 – модуль колекторний;

2 – модуль підпалення дуги;

3 – модуль eлектроприводів;

цинкове покриття з продуктивністю 1,2 кг/хв, що у декілька разів 4 – модуль задатчиків;

5 – кнопка "Вкл." (КН1);

6 – перемикач роботи живильників (В6);

7 – сигнальна лампа (Л1);

8 – кнопка "Ручной режим" (КН4);

9 – резистор (R37) перевищує продуктивність газополуменевого напилення. У регулювання робочого струму;

10 – тумблер (В7) вмикання води;

11 – амперметр;

порівнянні з газополуменевим напиленням електрометалізація до 12 – вентиль подавання газу;

13 – тумблери вмикання плазмоутворюючих газів;

зволяє отримати більш міцне покриття, яке краще зєднується з 14 – манометр плазмоутворюючого газу (М2);

15 – сигнальні лампи;

16 – модуль газоелектричний плазмоутворюючого газу;

17 – модуль газоелектричний транс основою. При використанні в якості електродів дротів із двох різ портуючого газу;

18 – лічильник кількості вмикань;

19 – манометри транспор норідних металів можна отримати покриття із їх сплаву. Такі спла туючого газу (М3, М4);

20 – вентилі подавання транспортуючого газу;

ви називають псевдосплавами. Експлуатаційні витрати при 21 – тумблер вмикання газоводопостачання в налагоджувальному режимі (В1);

22 – вольтметри (V1, V2, V3);

23 – тумблери увімкнення живильників (В4, В5);

електродуговому напилюванні невеликі.

24 – резистори (R14, R25) регулювання витрати живильників у ручному режимі;

До недоліків електродугового напилення відносяться можли 25 – кнопка "Стоп" (КН5);

26 – кнопка "Пуск" (КН6);

27 – кнопка "Выкл." (КН2);

вість перегрівання та окислення матеріалу, який напилюється при 28 – кнопка перемикання проходів при налагодженні (КН3);

29 – перемикач числа проходів зі світловою індикацією (В8);

30 – модуль горючого газу;

31 – ротаметр малих швидкостях подачі дроту. Крім того, велика кількість те (Р1);

32 – сигнальна лампа;

33 – манометр горючого газу;

34 – вентиль подачі горю плоти, яка виділяється при горінні електричної дуги, призводить чого газу;

35 – штуцер підведення горючого газу;

36 – затвор ЗСУ-5;

37 – рознім до значного вигорання легуючих елементів, які входять до спла підключення електроживлення;

38 – штуцер підведення транспортуючего газу;

39 – штуцери для подачі газу в порошкові живильники;

40 – штуцер підведення ву, що напилюється (наприклад, вміст вуглецю у покритті змен плазмоутворюючого газу;

41 – штуцер подачі плазмоутворюючого газу в плазмо шується на 40...60 %, а силіцію і марганцю – на 10...15 %).

трон;

42 – ротаметр (Р2);

43 – запобіжники;

44 – рознім підключення модуля паль ного газу;

45 – рознім підключення блока подачі порошків;

46 – рознім підключен ня до напівавтомата;

47 – рознім підключення джерела струму;

48 – рознім "Источ 1.2. Установки, прилади та матеріали ник" (чергова дуга);

49 – заземлення;

50 – вхід води;

51 – рознім "Плазмотрон" (чергова дуга);

52 – вхід води до катоду (–);

53 – підключення силового кабеля від Для виконання роботи використовуються: установка для джерела (–);

54 – підключення силового кабеля від джерела (+);

55 – вихід води з газополуменевого порошкового напилення покриттів типу Л5405А, аноду (+);

56 – вихід води з катоду (–);

57 – вихід води на злив;

58 – вхід води до аноду (+) 12 частинки приварювання ється.

програмою заданою за ників х відбува якій на, контакту ділянки діаметр – D ;

частинками між межа – живиль з порошків подавання дозованого забезпечення для чений ;

покриття шарами між межа – ;

основою і покриттям між межа – призна живильників продуктивності зміни програми МЗП :

покриттів структури Схема. 5.

Рис.

дуги плазмової живлення ланцюг розриває та x спрацьовує датчик тиску заданого від відхиленні При.

тиск тор D колек в вході на установлений контролює тиску Датчик.

метра мано показниками за вентилями встановлюються газів Витрати.

живильників до подачі для потоки два на поділяється подільник роз через електропневмоклапані відкритому при мережі із Газ.

ника живиль порошкових два або один в подавання його та газу ючого транспорту ролю конт, регулювання для призначений МГЕТ.

суміші кової газопорош ніпель через ня нижні лопатки – ;

шнек – ;

ніпелем виведен та приймання для x D з лійка – ;

стовпчик – ;

підвіска – лійка є бачка днищі У.

газу. 5.

рис ;

ротора валик – ;

запобіжний клапан – транспортуючого вання на зображена покриттів газотермічних структура Схематична ;

електродвигун – ;

редуктор – ;

лачкова пода здійснюється пана ку муфта – ;

кришка – ;

верхні лопатки – покриттів кла корпусу штуцер ковий ;

знімне днище – ;

живильника бачок – газополуменевих властивостей та структури Особливості додат Через ).

см / кгс (0, :

Живильник. 29.

Рис кПа більше бачку в.

розпиленні дротовому при ) КВМ ( матеріалу тиску підвищенні при ється використання коефіцієнта значення високі ;

устаткування рогого відкрива котрий, клапаном недо та нескладного наявність :

належать методу переваг До запобіжним наний облад.

порошку частинок нагрівання ККД енергетичного значення Бачок.

запори трикові низькі ;

матеріалів порошкових ряду напилюванні при покриттів ексцен має що, обичайки якість невисока ;

матеріалами металоподібними і металевими з накидної спеціальної могою взаємодіючих, газів активних струмені у наявність ;

матеріалами допо за бачку на люється тугоплавкими напилюванні порошковому при особливо, процесу закріп кришка Прозора продуктивність невисоку :

віднести варто методу недоліків До.

бачку в порошка ності.

К – напилюванні дротовому при, К наяв перевірки зручності приблизно, обмежена, розпиляється що, матеріалу температура ні метою з, оргскла прозорого напилюван порошковому При.

матеріалів тугоплавких нанесення з виготовленою, кришкою можливість забезпечує не метод Цей.

матеріалів дротових і кових закривається щільно л порош розпилення допомогою за призначення різного покриттів ємністю форми ліндричної нанесення для використовується напилення Газополуменеве ци живильника Бачок ).

см с./( ч 103... складає.

муфтою кулачковою з приводу, газу ючого часток напилюваних потоку Щільність.

вище і с / м 20... жах транспорту системи, порошка переміщення механізму, бачка ме в знаходиться напилення поверхні поблизу часток Швидкість :

вузлів основних таких з складається. 29) рис ( Живильник.

К порядку температурою високою більш з частки печити нічні властивості повинна проводитись на понижених режимах з Розміри біля електродних областей невеликі, основну ча обовязковим застосуванням емульсії. стину міжелектродного простору складає плазма. Характерною ознакою плазми є її квазінейтральність, тобто концентрація пози A 500 тивних і негативних часток у плазмі майже однакова і результу I U = 30 B ючий просторовий заряд практично дорівнює нулю. Усі скла U = 23 B дові плазми: іони, електрони, молекули, атоми, світлові кванти – ІV знаходяться в постійній взаємодії.

U = 30 B Рис. 26. Графік ви U = 25 B Вважають, що переважним механізмом іонізації газу у стовпі значення продуктив дуги є термічна іонізація. Електрони та іони одержують енергію ності розпилення дроту за рахунок електричного поля, під дією якого виникає спрямова ІІI ІІ U = 35 B 2 мм:

U = 23 B ний рух часток. Подальше зіткнення електронів та іонів з І – алюміній та його спла U = 17 B нейтральними частками й останніх між собою призводить до під ви;

ІІ – цинк;

ІІІ – моліб вищення ступеня іонізації.

ден;

ІV – сталь маловугле V Порівняно високий ступінь іонізації обумовлює високу тем цева;

V – цинк для дроту U = 20 B пературу плазми дугового розряду, що складає 4000 °С. Ця тем 2,5 мм пература може бути трохи збільшена шляхом підвищення напруги або сили струму, однак таке використання електричної енергії за звичайних умов спричиняє збільшення обсягу плазми, а не пропорційне зростання її температури.

кг/год кг/год 20 Інший шлях підвищення температури плазми – обмеження об ласті розряду та збільшення частоти зіштовхування часток дуго вого розряду, що може бути досягнуто наступним чином. Елек 8.2. Обладнання, прилади та матеріали трична дуга оточується оболонкою з газу під високим тиском. Ця Установки для електродугового напилювання покриттів текуча оболонка охолоджує газ у зовнішніх шарах плазми, КДМ-2 та ЕМ-14М, 3–4 заготовки однакової товщини для нане знижуючи тим самим іонізацію і, отже, провідність газу в зов сення покриттів і 6–8 примірників каталогу обладнання та опи нішній області плазми. Струм дугового розряду прагне скон сання комплексу.

центруватися в більш гарячій центральній частині. Це збільшення щільності струму, що може бути названо тепловим ефектом сти 8.3. Порядок виконання роботи скування (тепловий пінч-ефект), призводить до подальшого рос 1. Ознайомитися з будовою та принципом роботи установок ту температури та провідності.

для електродугового напилювання покриттів КДМ-2 та ЕМ-14М.

У той момент, коли густина струму в центрі розряду досягає 2. Ознайомитися з процесом нанесення електродугового по досить великої величини, більш істотним стає другий механізм криття.

стискування – магнітний пінч-ефект, що є наслідком взаємного 3. Дослідити вплив режиму та товщини покриття на міцність наближення паралельних струмів у магнітному полі. Під дією зчеплення його з основою випробуванням на загин.

магнітного пінч-ефекту заряджені частки плазмового струменя ще більше наближаються одна до одної. Магнітне поле, яке ство 8.4. Порядок оформлення звіту рюється самим потоком плазми, перетискує плазмовий шнур у декількох місцях, згинає та перекручує його. У такий спосіб тем 1. Коротко описати процеси електродугового напилювання пература плазми підвищується до 10000...50000 К.

та зарисувати схему установки.

62.

лення.

бутану напи газотермічного процесу параметри основні Назвіть 2.

пропан або газу природного витрат вимірювання та подавання.

покриттів для призначений. 28), рис.

див ( газів горючих Модуль газотермічних нанесення процесу характеристику Дайте 1.

.

програмою заданою заздалегідь за режимах автоматичному та ручному у матеріалів питання Контрольні 1.5.

порошкових різнорідних двох чи одного дозування та подавання для призначений. 27) рис.

див ( порошків подавання Блок.

покриттів електродугових та газополуменевих рення.

середовища охолоджувального і газів плазмоутворюючих ство особливостей хімічних фізико щодо висновки Подати.

, живлення електричного плазмотрона до передавання для також а, режиму параметрів регулювання та спостереження візуального я н ман ри от я н ван, напилення процесів зупинки та пуску, апаратури плазмової ності дість м мк ри ту к у р рост к мі і т с во ли д ла Ск форму готов контролю для призначений. 28) рис ( керування Блок р е Тв, ина вщ о Т сті во и л б Осо б Осо д о Мет води охолоджувальної злив та вхід – ;

автомата.

таблиці вигляді у оформити покриттів мікроструктури напів до підключення кабель – ;

шлангів та кабелів комплект – особливостей й твердості, товщини щодо дані Отримані 3.

;

плазмотрона блок – ;

порошків подавання блок – ;

газу рючого.

покриттями з зразків го модуль – ;

керування ) пульт ( блок – ;

електроживлення блок – досліджених мікроструктуру описати й схеми Зарисувати 2.

-7":

Київ " установки вигляд Загальний. 27.

Рис.

покриттів електродугових та газополуменевих напилення схеми зарисувати та процеси описати Коротко 1.

звіту оформлення Порядок 1.4.

380 V.

покриттів ) мікротвердість ( твердість Визначити 5.

.

вимірювань трьох як менше не шляхом збільшенні кратному 200 при методом металографічним покриття товщину Визначити 4.

.

покриттів електродугових та полуменевих газо мікроструктури та макро особливості Дослідити 3.

.

покриттів електродугового й газополуменевого нанесення процесами з Ознайомитися 2.

.

покриттів ня напилен електродугового й порошкового газополуменевого для установок роботи принципом та будовою з Ознайомитися 1.

.

структуру модульну блочно має. 27) рис -7" ( Київ " Установка.

сплавів твердих самофлюсівних наплавлення для кож роботи виконання Порядок 1.3.

та а, матеріалів металічних та керамічних порошкових з криттів.

покриттів по двокомпонентних і одно напилення механізованого для ється напилення для обладнання каталог, мікрошліфів та макро використову -7" Київ " напилення плазмового для Установка набір, Вікерса типу твердомір або - ПМТ мікротвердомір, ми -7" Київ " напилення окулярмікрометра і єкт об з - МІМ мікроскопи металографічні плазмового для установки роботи принцип та Будова 9.1.2.

-2, КДМ покриттів напилення електродугового для установка Пристрій для отримання плазмового струменя (рис. 8) назива- доступ до них зручний, не слід закладати в розрахунок вибору ється плазмотроном, який, як правило, складається з трьох режиму продуктивність розпилення цинку більше 10...15 кг/год, а основних частин: мідного анода 3, який охолоджується водою, алюмінію – 5...7 кг/год через фізичні можливості людини.

вольфрамового катода 1 та розташованого між ними ізолятора 2.

Таблиця 5. Напруга дуги для напилення різних матеріалів У технології нанесення покриттів найбільш розповсюдженими Матеріал дроту Інтервал напруг на дузі, В плазмоутворюючими газами є аргон, азот, водень, гелій та їх Цинк 17... суміші.

Алюміній та його сплави 23...30 і При нанесенні покриттів плазмою як вихідний матеріал за Сталь 25... стосовується, головним чи Мідь 25... ном, порошок, інколи дріт.

Молібден 27... – Напилений матеріал нагрі Газ вається, плавиться, розпо 2 рошується і сформований У стаціонарних умовах при механізації процесу в розрахунок потік часток направляється Е можна закладати більш у бік підкладки. При ударі високу продуктивність A та деформації відбувається розпилення.

взаємодія часток з поверх Відстань від точки І ІІ нею підкладки і формуван плавлення дроту до мета + U = 30 B U = 30 B ня покриття.

лізованої поверхні слід U = 25 B Порошок вводять у витримувати в границях 300 U = 23 B плазмовий струмінь. При 80...120 мм. При механі- ІІІ чому найбільш поширена зації процесу рекомен ІV Рис. 8. Принципова схема плазмотрона U = 30 B схема подачі порошку – дується застосовувати U = 17 B перпендикулярно або під невеликим кутом назустріч потоку плаз меншу дистанцію напи- U = 23 B мового струменя на зрізі сопла (рис. 9). З метою підвищення ефек лювання, оскільки підви тивності нагрівання порошку його вводять у стовп плазмово щується коефіцієнт ви дугового розряду. При такому введенні порошку потрібне точне користання металу при кг/год 10 конструктивне оформлення плазмового розпилювача й точна під- 5 напилюванні.

тримка режиму його роботи.

При нанесенні по Якісні покриття з оксиду алюмінію можна одержати при вве криття необхідно запобі Рис. 25. Графік визначення продуктив денні порошку в стовп розряду з електричною потужністю розпи гати нагріванню металі- ності розпилення дроту 1,5...1,6 мм:

лювача 12...15 кВт. При цьому продуктивність напилення досягає зованої поверхні вище І – алюміній та його сплави;

ІІ – сталь мало вуглецева;

ІІІ – молібден;

ІV – цинк 2 кг/год, тоді як стандартні розпилювачі для такого процесу 70...80 оС.

вимагають у 1,5...2,0 раза вищу потужність.

Товщина шару при Продуктивність напилення плазмового розпилювача – до нанесенні покриття на плоских поверхнях не повинна перевищу 5 кг/год при напилюванні важких металів і 2...4 кг/год при напи вати 0,35...0,50 мм. Для тіл обертання при відновленні зношених люванні легких оксидів. Вона залежить від фізико-хімічної харак поверхонь або при нанесенні антифрикційних покриттів товщина теристики напилюваного матеріалу, роду плазмоутворюючого шару може досягати декількох міліметрів.

газу, потужності розпилювача і т. п. Наступна механічна обробка покриттів через невеликі меха 16 2.

№ роботи лабораторної. 1.1.

п.

Див.

плазми область й анодну, катодну :

області три на поділити можна його наближенні першому у однак, складна відомості Загальні 9.1.1.

досить розряду дугового Будова.

струму постійного дугу тричну відомості Теоретичні 9.1.

елек використовують струменя плазмового отримання Для.

розкладання інтенсивного знають.

основою з тів за не і сублімують не струмені плазмовому у що, матеріалів ких покрит зчеплення міцність на напилення параметрів технологічних тугоплав відомих усіх з практично покриття наносити можна, зму вплив дослідити ;

покриттів напилення порошкового плазмового для пла Застосовуючи.

методами цими покриттів нанесення прийоми установки роботи принципи та будову вивчити :

роботи Мета технологічні основні використовують напилюванні плазмовому при тому, напилення газополуменевого та металізації тродугової ВЛАСТИВОСТІ ЇХ НА НАПИЛЕННЯ ПАРАМЕТРІВ елек розвитком логічним є напилення Плазмове.

застосування ке ТЕХНОЛОГІЧНИХ ВПЛИВУ ДОСЛІДЖЕННЯ І ПОКРИТТІВ НАНЕСЕННЯ ПЛАЗМОВОГО широ найбільш знаходить можливостям технологічним своїм ки ДЛЯ УСТАНОВКИ РОБОТА ТА БУДОВА 9.

№ Робота завдя напилення плазмове покриттів нанесення методів Серед відомості Теоретичні 2.1.

?

процесу продуктивність визначається Як 8.

.

покриттів плазмових властивості та структури ливості ?

струму робочого величини особ дослідити ;

покриттів нанесення плазмового для установки від залежить напилення продуктивність чином Яким 7.

роботи принципом, будовою з ознайомитися :

роботи Мета ?

покриття електродугового якість залежить чого Від 6.

.

М - ЕМ апарата роботи Принцип 5.

-2?

КДМ ) години ( ПОКРИТТІВ установка складається елементів основних яких З 4.

ПЛАЗМОВИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ Й СТРУКТУРИ.

напилення електродугового недоліки Назвіть 3.

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА НАНЕСЕННЯ 2.

№ Робота.

напилення електродугового переваги Назвіть 2.

?

напиленням електродуговим наносять покриття Які 1.

питання Контрольні 8.5.

.

покриттів напилення електродугового недоліки та переваги Проаналізуйте 10.

.

напилювання режимів щодо висновки Подати 4.

.

покриттів напилення дугового електро особливостям характеристику дайте та Визначте 9.

.

покриттів газотермічних структури характеристику Дайте 8.

МПа, A I, B U ну заги роту д а зразк.

покриттів напилення, я вітр по к с Ти т Ку ріал е Мат мер Но газополуменевого особливості основні Проаналізуйте 7.

м и ж Ре ?

кисню і ацетилену суміші складом за я полум.

таблицю в занести відновлювальне та окислювальне, нормальне відрізняють Як 6.

дані Отримані.

відшаровуватися починає покриття якому при.

напилення, режимах різних в нанесених, зразків загину кут Виміряти 3.

газополуменевого енергії джерелам характеристику Дайте 5.

.

дроту розпилення продуктивності визначення ?

КВМ визначається Як 4.

графіки зарисувати, матеріалів різних щодо напилювання режими.

напилення мічного визначити, напилювання технологію описати Коротко 2.

газотер процесу параметри технологічні основні Наведіть 3.

Турбінний привід забезпечує безперервне обертання подаючих У реальному покритті можна виділити ряд структурних елемен роликів механізму подавання дроту та плавне регулювання їх тів, що мають межі розділу з визначеними властивостями. При плазмовому напилюванні загартовуються частки матеріалу, при швидкості обертання. Швидкість обертання самої турбіни до цьому можуть зберігатися високотемпературні фази та розчинені сягає 35000 об/хв. В електродуговому металізаторі ЕМ-14М ви за високої температури гази. У процесі твердіння часток ці гази користовується триступеневий редуктор, два червячні ступені частково виділяються з утворенням закритих і відкритих пор.

якого (7, 12 – колеса червячні, 8, 11 – червяки), розташовані у Газонасичення напиленого матеріалу відбувається в результаті герметичному корпусі. Двоступеневий червячний редуктор пе взаємодії його з плазмою та навколишнім середовищем при русі редає обертання на третій ступінь редуктора (13, 14 – шестірні часток до підкладки. Незважаючи на невеликий час взаємодії змінні), за допомогою якого здійснюється ступеневе регулювання (10–3 с) покриття можуть сильно насичуватися газами в кілько швидкості подавання дроту. Положення шестерень на рис. 23 від стях, що набагато перевищують розчинність їх у матеріалах.

повідає подаванню дроту зі швидкістю 5,5...12,0 м/год. Для того, Міцність зчеплення покриття з підкладкою є найважливішою щоб одержати швид 2 характеристикою покриття. Здебільшого вона не перевищує кість подавання 100 МПа. Існує ряд методів визначення міцності зчеплення дроту 2,0...6,5 м/год, покриття з підкладкою, що дозволяють одержувати як якісні, так шестірні необхідно і кількісні оцінки цієї характеристики покриттів: вигин плоского поміняти місцями.

зразка;

відривання покриття на циліндричному зразку;

прорізання Ведучі ролики покриття й термоциклування зразка з покриттям;

відривання зраз закріплені на ізоля ка, приклеєного до покриття;

витягування циліндричного штиф ційних втулках 9.

та з бобишки;

витягування конічного штифта з бобишки;

видав Обертання роликів лювання циліндричного штифта з бобишки. Схема одного з най здійснюється за до більш розповсюджених методів визначення міцності зчеплення помогою шестерень показана на рис 10. Цей метод дозволяє одержувати найдостовірні 13, 14. На відкидній ші дані про міцність зчеплення плазмового покриття з підкладкою.

верхній кришці 1 за Міцність напилених на повітрі металевих покриттів не пере кріплені на коливній вищує 10...60 МПа, що на порядок нижче міцності металів. Низька підвісці 3 притискні міцність покриттів пояснюється їхньою ролики 5. При пра F будовою й умовами, за яких вони утво цюючому апараті рюються. Перелічимо основні причини кришка повинна бу низької міцності покриттів:

ти зачинена і її поло сумарна площа всіх ділянок між ча ження зафіксоване стками, на яких утворилося міцне з'єд за допомогою спеці нання, складає тільки частину всієї пло альної рукоятки 2.

щі їхнього контакту;

Необхідне зусилля міцність у місці приварювання ниж натиснення притиск ча від міцності компактного матеріалу, них роликів встано що пояснюється макро- та мікроско d D влюють за допомо пічною дефектністю утвореного зєд гою гвинта 4, роз нання та невеликим взаємним проник- Рис. 10. Схема визначення ташованого на ненням матеріалів підкладки та покрит- міцності зчеплення по Рис. 23. Електродуговий металізатор ЕМ-14М криття з підкладкою кришці.

тя внаслідок малих об'ємних взаємодій 58 поро цього Для.

деталі довжині по та товщині по покриття склад i поверхні великі на здійснюється покриттів нанесення коли, вручну регулювати можна порошку напилюванні плазмовому При робіт виконанні При.

доцільністю технічною визначається ня.

мм 20... товщиною – обертання тілах розпилен продуктивності Вибір.

струмом робочим за ності на, мм 1... товщиною поверхнях плоских на покриття мують продуктив визначення для графіки наведені і. рис На отри.), п.

т і підкладки, покриття охолодження ( напилюванні при.

розпилення продуктивності заходи спеціальні Здійснюючи.

підкладки від покриття відірвати обраній пропорційна приблизно струму робочого Величина. 5.

табл за зробити режиму Вибір прагнуть що, напруження внутрішні підвищуються ньому в.

напрузі меншій покриття товщини збільшенням зі Однак.

обмежена не практично можливо при проводити слід напилювання то, умовах звичайних покриття товщини межа Верхня.

мкм 15... товщини мінімальної у працює алюмінію й цинку з покриття антикорозійне Коли покриття одержати можна то ), сипкість підвищену мати цьому.

покриття при повинен порошок ( мкм 5... грануляції порошок увати стов до поставлених, вимог від залежності в встановлюється Напруга викори Якщо.

мкм 40... грануляції порошку застосування.

треба не проводити металізації з роботи споживачами шими бажане напилюванні плазмовому При.

матеріалу напилювального ін повітря відбору результаті у повітря тиску коливаннях ких часток розміром визначається покриття товщина Мінімальна різ При ).

см / МПа (0,5...0, повітря стиснутого тиску мальному.

пилювача макси на працювати необхідно результатів оптимальних жання роз відносно – деталь, навпаки або деталі відносно розпилювач одер для Тому.

апарата роботи стабільність підвищується, стає переміщати необхідно покриття рівномірного отримання Для.

меню зро покриття щільність апарат в вході на повітря стиснутого ску стру плазмовому перпендикулярно розташовану, поверхню на ти збільшенням Зі.

повітря стиснутого тиску, дроту діаметра, лу наносять, правило як, Покриття.

підкладкою з покриття зчеплення матеріа використовуваного, живлення електричного джерела від міцність зменшує що., п.

т і пил, волога потрапляє середовища залежності у оператором встановлюється апарата роботи Режим навколишнього з неї на і активність.

апарата роботи режиму обраного від залежить здебільшого втрачає швидко виробу поверхня покриттів процесу ефективність та покриття напилюваного Якість очищена що тому, годину одну ти порошкових нанесення вого.

підготовки закінчення після дин перевищува не і меншим якомога плазмо схема Принципова. 9.

Рис го двох пізніше не металізувати слід поверхню Підготовлену бути повинен напиленням та верхні.

алюмідонікелю по підготовкою між Час ).

дробом, молібдену з підшарка нанесення також а, накатка ), мм 0,8...1, сталевим чи чавунним, корундом ( різьби крок та нарізання глибина " ( різьби рваної " нарізанням обробці струменевій абразивно поверхні підготовка застосовується інколи обертання тіл Для піддають деталь далі.), д.

т і бензин.

може не зчіплюватися поверхнею гладкою з ) ших, ацетон ( розчиннику в змоченою ін деяких та молібдену винятком за ( метал розпилюваний тобто, ганчіркою протиранням даляють, шорсткості необхідної їй додати також а, плівку окисну та нення ви мастило й Вологу.

забруднень Е Газ забруд різні неї з вилучити меті на має поверхні Підготовка механічних від очищають деталі 9.304–84.

ГОСТ відповідати повинні контролю Поверхню.

деталі поверхню лену методи та покриття напилювання термічного до вимоги, виробу підготов попередньо на здійснюють поверхні шорсткості параметрів Значення.

обробки наступної покриттів нанесення Плазмове його, необхідності випадку у, та, покриття нанесення, поверхні.

ін та ) постачальник бункер ( суміші кової підготовки з складається покриттів нанесення Технологія газопорош подачі для пристрій, керування пульт, живлення рело дже, розпилювач плазмовий входять устаткування комплект У покриттів нанесення Технологія 8.1.3.

та спряження кристалічних ґраток з різним видом хімічного зв'яз- Споживча потужність при холостому ході, Вт ку, наприклад покриття з оксиду на металі;

Потужність дуги, кВт до велика залишкова напруга, що виникає у напиленому мате Вага без кабелів, кг ріалі в процесі формування покриття;

Розміри, мм знижена густина покриттів (85...93 %) у порівнянні з густи Джерело можна експлуатувати при температурах від 263 до ною компактного матеріалу.

313 К при відносній вологості на більше 80 % (при 293 К).

Густина і пористість – основні характеристики покриття, за TIMEЗ-500 обладнаний блоком дистанційного керування 5 (див.

якими можна побічно судити про якість напиленого матеріалу рис. 22). Будова пульту керування 2 забезпечує контроль витрат покриття. Загальноприйнятий спосіб визначення густини та по і тиску стиснутого повітря, очищення повітря від вологи та жиру, ристості покриттів – гідростатичне зважування. Однак через особ блокування електричної схеми комплекта за мінімально припу ливості структури покриття, його малої товщини і т. п. похибка стимими витратами повітря, контроль електричних параметрів при гідростатичному зважуванні зразків може досягати 100 % і дуги (струму та напруги).

більше. Для отримання точних результатів необхідне повніше на На передній панелі пульта керування встановлені дифмано сичення відкритих пор рідини, тому просочення здійснюють у ва метр ДСП-4Сг 6, манометр 7, вольтметр 8, амперметр 9, рукоят куумі. Густину та пористість визначають також металографіч ка потенціометра для регулювання напруги, що подається на дугу, ним методом, припустивши, що усі видимі в полі зору мікроскопа кнопка "Стоп", світлодіод 10, який показує, що навантаження на темні ділянки є порами.

Плазмою можна наносити покриття практично з усіх матеріа- джерело струму перевищує припустиме, світлодіод 11, який си лів. Широкі технологічні можливості плазмового напилення обу- гналізує про підключення до джерела струму, тумблер, що бло мовили використання його в різних галузях промисловості й кує увімкнення струму на апарат при відсутності подачі стисну машинобудування.

того повітря. Касетний блок 3 може бути встановлений на пульт Призначення й галузі застосування плазмових покриттів:

керування або на підлозі на спеціальній підставці. Блок має галь авіація – лопатки газових турбін, цапфи, шасі, гальмові колод мівний пристрій для підгальмування касет при раптовій зупинці ки, барабани, лопатки компресора, обтічники радіомереж та ін.;

апарата.

космічна техніка – обтічники, теплоізоляція, апарати для кос Електродуговий металізатор ЕМ-14М може використовува мічних досліджень тощо;

тися як у складі комплекту КДМ-2, так і автономно за наявності машинобудування – напрямлювачі верстатів, прес-форми для відповідного джерела струму та допоміжних пристроїв. Він при лиття під тиском, електронагрівальні елементи печей, напівпо значений для нанесення металевих покриттів із цинку, алюмінію, стійні форми для відливання великих деталей, вимірювальний міді, бронзи, сталі, молібдену та інших металів і сплавів з темпе інструмент, матриці для екструзії тугоплавких металів, рольганги ратурою плавлення не більше 3273 К способом газотермічного для прокатних станів, барабани проміжних пристроїв, крильчатки електродугового напилювання. При механізованому процесі апа насосів для перекачування цукрової барди, елементи машин для рат встановлюють на супорт токарного верстата або інший формування цегли, ножі для подрібнення сировини при виготов пристрій-переміщувач для взаємного відносного руху напилюва ленні харчових продуктів (м'ясорубки, мукомолки і т. п.) та ін.;

ної деталі та металізатора.

металургія – сопла для кисневого дуття, фурми доменних пе чей, кристалізатори для установок безупинного розливання сталі, Електродуговий металізатор (рис. 23) складається з турбін диски електропилок тощо;

ного приводу 17 з індукційним регулятором швидкості подаван транспорт – днища поршнів і поверхня камер згорання, порш ня, триступневого редуктора, механізму подавання дротів, роз неві кільця, циліндри (гільзи) двигунів, підшипники ковзання, греб пилюючої головки 15 та повітряного крану 16, який прекриває ні вали, корпуси суден;

подавання повітря до турбінного привода і під ковпачок розпилю матеріалознавство – композиційні матеріали, зміцнені волокном;

ючої головки.

20.

поверхні їх по пластин чих.

покриття властивості та структуру визначають підкладки до русі при середовищем навколишнім й газами плазмоутворюючими спрямовую переміщення та трубках контактних на башмаків ня з взаємодії хімічної фізико їхньої процеси також а, часток дженні обертан шляхом дротів схрещення точки положення регулювання охоло й твердінні, деформації, ударі при процеси Конкретні можливість передбачена апарата головці розпилюючій У.

шарів окремих межах на особливо, включень оксидних вмістом підвищеним і частками розпилююча Головка. 24.

Рис між меж поверхнею розвинутою характеризується покриття Таке.

відношенні хімічному та структурному в неоднорідне, стивостей вла механічних і фізичних анізотропією з покриття лускате рять утво частки, одну на одна накладаючись Послідовно.

підкладку A–A на напиленого, матеріалу часток ) мкм (5... невеликих зації A кристалі швидкої надзвичайно та деформації, удару результаті у отриманим, матеріалом своєрідним є покриття Плазмове.

газом плазмоутворюючим заповнений, виробом і пилювачем роз між простір закритий створюють що, насадки соплові захисні також застосовують цього Для.

середовищем тиском і складом за контрольованим з камері вакуумній у напилення є, азотуванню, окислюванню піддаються або розкладаються які, матеріалів і металів з особливо, покриттів якість підвищити дозволяє.

екран захисний закріплюється ковпака стині що, способів із Одним.

процесу стабільності та надійності щення ча передній На ).

отвору кромок торкаючись не ( дроти рухаються підви на, покриттів властивостей поліпшення на направлені, ти також сопло Крізь.

сопло через здійснюється повітря снутого робо проводяться покриттів нанесення плазмового області В сти потоку Витікання.

ковпака порожнину внутрішню у ходить.

напилення газотермічного теорії положеннями керуючись, напилення режим вибирають випадку над повітря стиснуте стінці передній в отвори Скрізь.

деталі них конкретного кожного для виробу форми та матеріалу від також на змонтовані та башмаки розташовані якого середині у, пак а, матеріалу напилювального від залежності в Тому.

д.

т і криття ков накручують стінку передню На.

скоби утримують гвинти по формування процесі у режим температурний, виробу поверхні башмаків поверхні нижній На.

пружинами підтискувальними підготовки спосіб, середовища захисного склад, виробу та скоби у вставляють Вкладки.

вкладками спеціальними пластин розпилювача переміщення швидкість відносна, виробу поверхні спрямовуючих до притискують їх центрі в дротів схрещення ки до розпилювача від відстань, подачі його швидкість, ріалу точ фіксування та контакту міцного одержання Для.

дроту мому мате напилювального грануляція та властивості хімічні фізико рухо передається струм яких допомогою за. 24), рис.

див ( стини ;

потужність, газу плазмоутворюючого витрата і рід, лювача пла спрямовуючі закріплені башмаків поверхні верхній На.

вку розпи конструкція як, таких 60), до, авторів різних даними за ( рів голо розпилюючу у надходять що, дроти проходять які скрізь, ри факто змінних числа великого від залежить покриттів Якість отво мають апарата корпусі на головки розпилюючої кріплення.

випаровуванням за для. 23) рис.

див ( Болти.

апарата корпусі на голівки люючої вакуумним, осаджуванням хімічним наносити можна шар чий розпи закріплення для служать одночасно Трубки.

башмаки Плакую.

плакує що, компонента другого шаром оточеного, ви закріплюються затискачів клемових допомогою за трубках На осно ядра з складаються порошків таких частки Звичайно.

ріалів.

трубками контактними них до припаяними з шини моведучі мате кілька входить яких складу до, порошків тобто, напилення стру встановлені матеріалу ізоляційного з стінці передній плазмового для порошків композиційних отримання варіанти На.

головки розпилюючої улаштування показано. рис На технологічні Створено.

живильників бункерів двох із подають шок Можна проводити напилювання порошковим дротом, складе- іонів або з тих та інших частинок одночасно. Тому для одержання ним з металевої оболонки та порошкового наповнювача. Якість покриттів з атомів різних елементів випаровування проводять покриттів може бути особливо високою при проведенні процесу в одночасно з декількох джерел, а їхні парові потоки змішують.

низькому вакуумі з розпилюванням дротів інертними газами. Оскільки потоки пари здатні змішуватися в будь-якій пропорції, покриття може складатися з будь-яких компонентів незалежно від Електрометалізатор може працювати як на постійному, так їхньої взаємної розчинності у твердому чи рідкому стані. Конден і на змінному струмі. При використовуванні змінного струму дуга сацією одержують покриття з різних поєднань металів між собою, горить не рівномірно, горіння супроводжується великим шумом.

металів з оксидами, карбідами, нітридами й іншими хімічними При постійному струмі характер роботи виявляється рівномірним, сполуками, також наносять покриття зі стехіометричних з'єднань.

напилюваний матеріал має дрібнозернисту структуру, продуктив Змінюючи в часі продуктивність та інтенсивність потоків пари, регу ність напилювання – висока. Тому в наш час для дугового напи люють структуру покриття, одержуючи мікрошарові, багатофазні, лювання використовують джерела постійного електричного стру мікропористі, дисперсно-зміцнені й інші види покриттів.

му. Для напилювання використовують дроти діаметром 0,8;

1,0;

Утворення покриття конденсацією визначається послідовним 1,6 та 2,0 мм.

рядом складних фізико-хімічних процесів:

Перевагою способу електродугової металізації являється випаровуванням або розпиленням вихідного матеріалу по велика продуктивність процесу та значне скорочення витрат криття;

часу на напилювання.

спрямованим масопереносом у вигляді потоку атомів чи У порівнянні із газополуменевим напилюванням, металізація іонів матеріалу покриття на поверхню основи;

дозволяє отримати більш міцні покриття, які найкраще зєднуються зіткненням потоку з поверхнею і наступною адсорбцією чи з основою. Експлуатаційні витрати електрометалізатора невеликі.

десорбцією атомів або іонів на ній;

Недоліками цього методу є перегрівання та окислення напи поверхневою дифузією атомів до місць кращого утворення люваного матеріалу при малих швидкостях подавання розпилю зародків покриття;

ваного дроту. Крім цього, велика кількість теплоти, відокремле міграцією та коалесценцією зародків і ростом зародків ної при згоранні дуги, призводить до значного вигорання легу острівців до зрощення;

ючих елементів, що складають напилюваний сплав (наприклад, зрощенням острівців у суцільну плівку;

вміст вуглецю в матеріалі покриття знижується на 40...60 %, а ростом суцільної плівки й утворенням покриття необхідної кремнію та марганцю – на 10...15 %). Це необхідно мати на увазі товщини.

та застосовувати для напилювання дріт, склад якого має велику Випаровування, перенесення атомів та іонів, а також фор кількість легуючих елементів. мування самого покриття залежать від ступеня вакууму в камері, де проходить напилення. У залежності від співвідношення між відстанню L від випарника до поверхні, що покривається, і серед 8.1.2. Будова та принцип роботи установки для електродугової ньою довжиною вільного пробігу атомів (без зіткнення з ін металізації шими) розрізняють три типи вакууму. Низький вакуум, коли Принцип роботи установки для електродугової металізації < L, середній вакуум, коли = L, високий вакуум, для якого полягає у тому, що у металізаторі між двома дротами, ізольо > L.

ваними один від одного та розташованими під гострим кутом, збу У низькому вакуумі кожен атом до утворення покриття джується електрична дуга. Ці дроти розплавляються, а потім багато разів зіштовхується з молекулами навколишнього газу метал у вигляді крапель розпилюється стиснутим повітрям. У і тому переміщається хаотично, а його траєкторія руху має ви гляд ламаної лінії. Первісний напрямок руху атомів порушується, момент відриву розплавленої краплі від дроту її швидкість прак потік пари перемішується, що дозволяє наносити в такому паро тично дорівнює нулю, а швидкість витікання стиснутого повітря вому середовищі покриття, рівномірні за товщиною.

або іншого газу, що використовується для розпилення, досягає 54 мкм Товщина покриття, роструктури Особливості мік Твердість лювання, мм Дистанція напи газу, м /с моутворюючого Витрати плаз Напруга, В порошку, мкм Розмір частинок який напилюється Склад матеріалу, Сила струму, А.

.

.

В, напруги регулювання плавного Діапазон А, струм аксимальний М А, навантаженні тривалому при трум С В, ходу холостого апруга Н :

такою є - З TIME характеристика Технічна.

випрямляч тиристорний спеціалізований собою являє живлення Джерело.

металізації ної я н н иле п на м и ж Ре механізова та ручної для використовувати можна Комплект.

таблиці.

інструмент поміжний вигляді у оформити покриттів мікроструктури особливостей й сті до, респіратор, окуляри, навушники, шланги, касети, М - ЕМ твердо, товщини, напилення режиму щодо дані Отримані 3.

металізації електродугової для апарат, блоком касетним та ня.

покриттями із зразків досліджених керуван пультом ньому на установленим з - ТІМЕЗ лення мікроструктури особливості описати й схеми Зарисувати 2.

жив джерело себе в включає. 22) рис.

див -2 ( КДМ Комплект.

покриттів порошкових плазмових напилення схему зарисувати та процес описати Коротко 1.

більше не, дБ, шуму Рівень більше не, кг, Вага звіту оформлення Порядок 2.4.

більше не, мм, Розміри до А, струм Робочий.

покриттів твердість Визначити 5.

17... В, дуги напруга Робоча.

штангенциркуля допомогою за або вимірювань трьох як менше не шляхом збільшенні кратному 200 до кВт, потужність Споживча при методом металографічним покриття товщину Визначити 4.

о д год / м, повітря стиснутого Витрати.

покриттів порошкових вих 0,5...0, МПа, повітря стиснутого тиск Робочий плазмо мікроструктури та макро особливості Дослідити 3.

2... хв / м, дроту постачання Швидкість.

покриттів вих 1,5...2, мм, дроту розпилюваного Діаметр порошко плазмових нанесення процесом з Ознайомитися 2.

0, ) В = U ( цинку -7".

Київ " покриттів напилення порошкового плазмового для 0, ) В = U ( алюмінію установки роботи принципом та будовою з Ознайомитися 1.

):

КВМ ( матеріалу розпилюваного використання Коефіцієнт молібдену роботи виконання Порядок 2.3.

сталі ).

покриттями металевими та керамічними або самофлюсуючими цинку плазмовими з мікрошліфи ( мікрошліфів та макро набір 12, алюмінію -2, ТК Роквелла або Вікерса типу твердомір -7, МІМ мікроскопи ні :

год / кг, матеріалу розпилення продуктивність Номінальна металографіч -7", Київ " покриттів напилення порошкового мового.

нижче наведена - КДМ характеристика Технічна плаз для установка використовуються роботи виконання Для ).

майданчиках вельних буді на, наприклад ( умовах монтажних у і так, цехових у як вати матеріали та прилади, Установка 2.2.

експлуату можна - КДМ Комплект.

промисловості галузей них різноманіт машин та механізмів деталей зношених відновлення.

панно коративне, корозії від виробів захисту метою з металів інших та молібдену де, будинків обробка зовнішня та внутрішня – будівництво У високому вакуумі атоми, які покинули випарник, рухаються 7.5. Контрольні питання по прямим лініям незалежно один від одного без зіткнень аж до 1. Дайте характеристику газополуменевому способу нане конденсації та утворення покриття. Форма покриття і його тов сення покриттів.

щина визначаються формою та щільністю випаровуваних атомів.

2. Назвіть основні технологічні параметри процесу газопо У залежності від відхилення від рівності = L у середньому луменевого напилення.

вакуумі можуть спостерігатися явища, характерні як для низь 3. Які гази можуть використовуватися для газополуменевого кого, так і для високого вакууму.

напилення? Чим відрізняються їхні властивості?

Електронно-променеве нагрівання при ВКН покриттів одер 4. Розповісти, які бувають види ацетилено-кисневого полумя жало найбільше поширення для нагрівання та випаровуваня роз за складом, на які зони вони розподіляються, яка температура пилюваного матеріалу. Відомо багато різних схем випарників і в цих зонах.

установок ВКН із застосуванням електронно-променевого 5. Назвіть матеріали, що використовуються для напилення.

нагрівання. На рис. 11 наведені схеми, що зустрічаються найча 6. Розповісти, яким чином потрібно запалювати пальник ГН- стіше. До катода й анода електронної гармати від джерела жив і встановлювати робочий факел полумя.

лення підводиться високовольтна напруга. У залежності від типу 7. Як впливає товщина покриття на міцність зчеплення та гармати вона складає 5...60 кВ. Термокатод (прямоканальний чи режим напилювання?

непрямоканальний) емітує електрони, що прискорюються в на 8. Визначте переваги та недоліки газополуменевого способу прямку водоохолоджуваного анода. Відхильні та фокусійні елек нанесення покриттів.

тромагнітні системи (катушки) спрямовують сформований про мінь на матеріал, що випаровується. Електронний промінь відно ситься до поверхні джерела нагрівання. Електрони після прохо Робота № 8. БУДОВА ТА РОБОТА УСТАНОВКИ ДЛЯ дження електричного поля з різницею потенціалів U0 прискорю ЕЛЕКТРОДУГОВОГО НАНЕСЕННЯ ПОКРИТТІВ ються і здобувають кінетичну енергію І ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ Ек = 1/2m0 – v0 = еU0, ПАРАМЕТРІВ НА ЇХ ВЛАСТИВОСТІ де m0, v0, e – відповідно маса, швидкість і заряд електрона.

Наприклад, проходячи через поле з напругою до 1 В, швид Мета роботи: вивчити будову та принципи роботи установки кість електронa v0 складає 595 м/с.

для електродугового нанесення покриттів і дослідити вплив тех Сутність нагрівання полягає в електронному бомбардуванні нологічних параметрів напилення на міцність зчеплення по поверхні розпилюваного матеріалу. Кінетична енергія електронів криттів з основою.

витрачається, в основному, на нагрівання та випаровування ма теріалу. Однак значна її частина витрачається на утворення 8.1. Теоретичні відомості вторинних електронів (15...30 %), рентгенівське випромінювання 8.1.1. Загальні відомості (близько 0,1 %). Енергія відбитих електронів витрачається на нагрівання стінок камери, напилюваного виробу, механізмів, роз- Електродугова металізація отримала широке застосування для міщених у камері. нанесення корозійностійких покриттів на різноманітних будівель Необхідно враховувати особливості випаровування при них спорудах як на морі, так і на суші. Для цієї мети в основному нагріванні матеріалу електронним променем. Електрони гальму- напилюються покриття із алюмінію та цинку.

ються в поверхневому шарі на глибині 1...2 мкм (при U0 = 5...20 кB). В якості зносостійких покриттів напилюють різноманітні сталі, Основне гальмування відбувається наприкінці пробігу. Теплота бронзи та ін. А перспективними є композиційні покриття, наприк виділяється обємом тонкого поверхневого шару. Це й обумов- лад, зі сталі та міді, міді та олова, а також інших матеріалів.

24 чи атомів з утворюється покриття що, те є процесу особливістю, сталі, алюмінію, цинку з покриттів металевих нанесення для Відмінною.

розпиленню піддають чи випаровують покриття ріал призначений - КДМ металізації електродугової для Комплект мате цього Для.

виробу поверхні на матеріалу напилюваного єю.

промисловості у експлуатується конденсаці і осаджуванням одержують вакуумі у Покриття та виготовляється що, металізації електродугової для ладнання об вітчизняне теперішнє нестаціонарне головне Роздивимося відомості Загальні 3.1.1.

.

напруги відомості Теоретичні 3.1.

перемикачем наділений, трансформатор знижуючий – змінного випадку у а, випрямляч це – струму постійного випадку.

основою з покриття зчеплення міцність на сення У.

струму постійного або змінного бути може живлення Джерело нане параметрів технологічних вплив дослідити і покриттів ) ня.

дуга збуджується живлення джерела допомогою за дротами між де осаджуван ) ( ВКН ( напилення конденсаційного вакуумного для, металізатор у надходить безперервно матеріал Напилюваний установки роботи принцип та будову вивчити :

роботи Мета - КДМ металізації електродугової для Комплект. 22.

Рис ПОКРИТТІВ ВЛАСТИВОСТІ НА НАНЕСЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ВПЛИВУ ДОСЛІДЖЕННЯ І ПОКРИТТІВ ) ОСАДЖУВАННЯ ( НАПИЛЕННЯ КОНДЕНСАЦІЙНОГО ВАКУУМНОГО ДЛЯ УСТАНОВКИ РОБОТА ТА БУДОВА 3.

№ Робота.

покриттів порошкових напилення плазмового недоліки та переваги Проаналізуйте 8.

.

матеріалу компактного відного відпо нижче покриттів плазмових густина чому, Поясніть 7.

.

покриттів порошкових плазмових властивості на факторів технологічних основних вплив Проаналізуйте 6.

.

покриттів мових плаз міцності адгезійної низької причини основні Перелічіть 5.

.

покриттів порошкових нанесення плазмового особливості основні Проаналізуйте 4.

?

покриттів напилюванні при плазма низькотемпературна утворюється чином Яким 3.

.

електроживлення джерело, дроту вигляді у матеріал напилюваний.

покриттів порошкових ), металізації електродугової для апарат ( металізатор дуговий нанесення плазмового процесу параметри основні Назвіть 2.

електро :

елементи головні такі містить. 22) рис ( Установка.

покриттів кових.

покриття формування та деталі порош плазмових нанесення процесу характеристику Дайте 1.

напилюваної поверхні до матеріалу постачання для необхідне питання Контрольні 2.5.

, прискорення і швидкість їм додає повітря струмінь Одночасно ).

мкм менше розміром ( частки дрібні більш на розпилює та.

покриттів порошкових плазмових рення матеріалу розплавленого краплю відриває, сопло скрізь ходить ство особливостей хімічних фізико щодо висновки Подати 4.

над що, повітря стиснутого Струмінь.

значення найбільшого Киснево-порошкова суміш надходить у канал інжектора, тобто температура випаровуваного матеріалу та поверхні випарову у другий ступінь інжекції і далі в змішувальну камеру наконеч- вання. Ці показники в найбільшій мірі відповідальні за продуктив ника і створює розряження в каналах горючого газу пальника, ність процесу. У практиці напилення реалізується потужність достатнє для всмоктування ацетилену в обємі, рівному чи трохи джерела електроживлення від 0,5 до 200 кВт.

більшому від обєму подаваного кисню.

Параметри розпилюваного матеріалу й умов його введення У трубці 1 наконечника відбувається змішування киснево в зону випаровування. Тиск насиченої пари та швидкість випаро порошкової суміші з ацетиленом, яка утворює горючу суміш, що вування при обраному матеріалі залежать від температури надходить у вихідний канал мундштука 10, на виході з якого су поверхні випаровування. Регулюванням потужності джерела теп міш кисню з ацетиленом згорає, забезпечуючи як нагрівання по лоти доводять температуру випаровуваного матеріалу до значен верхні, на яку наплавляється до необхідної температури, так ня, при якому Р0 > 1,33 Па. Тиск насиченої пари та швидкість і оплавлення гранул порошку.

випаровування істотно залежать від стану випаровуваної поверхні.

Пристрій для підсмоктування повітря призначено для додат Сторонні включення, наявність оксидної плівки і т. д. ускладню кового всмоктування повітря з атмосфери в суміш, що трохи зни ють протікання процесу випаровування. Неприпустима також жує максимальну температуру ядра полум'я, але одночасно збіль висока концентрація газоподібних домішок у випаровуваному ма шує його довжину, що забезпечує більш тривале перебування теріалі. Велике значення для стабілізації процесу має форма та порошку в зоні нагрівання і більше тепловкладення в нього. Крім розміри поверхні випаровування. Це досягається різними спосо того, інжектування суміші повітрям підвищує безпеку роботи паль бами, зокрема підживленням при тигельному випаровуванні або ника.

подачею матеріалу у вигляді стержня в міру його витрачання. Для Регулювання витрати порошку здійснюється за допомогою підживлення тиглів застосовують порошкові чи дротові мате регулювального гвинта, що знаходиться на корпусі вузла подачі ріали. Нерівномірна подача призводить до коливань рівня рідин порошку.

но-металічної ванни. Це впливає на характер розподілу елементів Перед початком роботи пальника необхідно підготувати при електронно-променевому напилюванні покриттів. Сталість поверхню, на яку наплавляють одним з наступних способів: стру рівня ванни досягається за допомогою різних систем стеження, менево-абразивним, механічним (точенням, фрезеруванням), наприклад за допомогою лазерного променя.

зачищенням металевою щіткою.

Параметри, що характеризують зовнішні умови напилення.

На поверхнях, що піддаються напиленню, не допускається Великий вплив здійснюють наступні параметри: тиск у камері, наявність слідів мастил, жиру, окалин та інших видів забруд дистанція напилення, температура поверхні виробу.

нення.

Тиск у камері Рк вибирають від 10–2 Па і нижче. При вищому У процесі напилення поверхня завжди повинна бути у горизон тиску (Рк > 1,3310–1 Па) швидкість випаровування падає. Над по тальному положенні. Для цього необхідно передбачити можли верхнею випаровування утворюється перехідний шар. Тиск у ка вість безупинного чи періодичного переміщення (обертання) деталі в мері впливає на дифузію пари з цього шару. Слід зазначити, що процесі напилення.

пружність пари практично не залежить від Рк. При більш висо кому тиску насиченої пари (Р0 = 133 Па) швидкість випаровуван 7.1.3. Порядок роботи на установці для газополуменевого ня знижується. Це пояснюється зменшенням довжини вільного про нанесення покриттів бігу частинок над випарником.

Перевірте правильність приєднання шлангів до стовбура. Дистанцію напилення вибирають у межах 150...250 мм. Для Перед приєднанням ацетиленового шланга перевірте наяв- оптимальних значень Рк ця відстань значно менша від довжини ність розрядження (підсмоктування) в ацетиленових каналах паль- вільного пробігу напилених частинок. Збільшення дистанції пози ника. Для цього треба відкрити вентиль регулювання витрат кисню. тивно впливає на рівномірність покриттів.

50.

напилювання газополуменевого.

Па 1, складає пару насиченого тиск якій при, такою ровування випа температуру вважати прийнято Умовно.

нуль абсолютний параметрів технологічних впливу щодо висновки Подати 3.

за вищій температурі при випаровування до здатні матеріали.

загин на випробуванням основою з покриттів зчеплення міцність усі Загалом.

матеріалу розпилюваного випаровування швидкість на напилювання параметрів технологічних вплив Описати 2.

є процесу ефективності показниками значущими Найбільш -3.

ГН пальника схему також а, криттів по напилювання порошкового газополуменевого для нання процесу ефективність на облад схеми зарисувати та процес описати Коротко 1.

вплив їх та випаровуванням термічним покриттів напилення конденсаційного вакуумного Параметри 3.1.2.

звіту оформлення Порядок 7.4.

.

напругах прискорювальних високих при вання випроміню жорсткого наявності та експлуатації й виготовленні у установок складності підвищеній у полягають Недоліки тя ит кр по у н е л и ет ац ю н кис мм.

ін та покриттів властивості підвищені, єднань ' з я м у л по ся ь т є арову ш д і в а зразк, тя ит кр по деяких і сплавів зі покриттів напилення можливість, дуктивність у ом к я р е м Но д Ви вщина о Т к с Ти и пр, ину заг т Ку про висока :

відносяться випаровуванням променевим електронно покриттів ) осаджування ( напилення переваг основних До.

таблицю в занести дані Отримані 5.

тигель водоохолоджуваний – ;

промінь електронний – ;

гармата електронна – ;

гармати електронної мера.

відшаровуватися ка – ;

камера робоча – ;

системою вакуумною суміщеною з – б ;

гармати ної починає покриття якому при, зразка загину кут Виміряти 4.

електрон камери та камери робочої системами вакуумними незалежними з – а.

загин на випробуванням основою з його зчеплення міцність на :

ВКН для випарників променевих електронно Схеми. 11.

Рис покриття товщини та напилення режиму вплив Дослідити 3.

б.

криттів O – а по газополуменевих нанесення процесом з Ознайомитися 2.

O кВ = 5... U.

покриттів напилення газополуменевого для камери O Відкачування установки роботи принципом та будовою з Ознайомитися 1.

роботи виконання Порядок 7.3.

.

установки описання та обладнання каталогу примірників ;

6– криттів по напилення для товщини однакової заготовки ;

3– стачання газопо вузол, шланги єднувальні з -3, ГН пальник входить якої складу до, покриттів напилення порошкового газополуменевого для установка :

використовуються роботи виконання Для матеріали та прилади, Обладнання 7.2.

.

променя.

стовбура електронного фокусування ступенях максимальних при особливо до його притисніть і важіль на натисніть робіт закінченні По, випарників променевих електронно ефективність високу лює Температура поверхні напилених виробів найбільше впливає на адгезійну та когезійну міцність покриттів і їхню структуру.

Невисока температура (менше 0,3 від температури плавлення розпилюваного матеріалу) сприяє формуванню на поверхні виро бів слабко зчеплених покриттів з низькою когезійною міцністю.

Основна причина формування неякісних покриттів, очевидно, пов'язана з невисоким енергетичним рівнем напилених частинок.

Параметри потоку напилених частинок. Раніше розглянуті параметри забезпечують створення потоку частинок, що харак теризується наступними показниками:

щільність потоку 1016...1024 ч./(см2с);

середня кінетична енергія частинки 0,2...0,5 еВ;

ступінь іонізації 0,01...1,20 %.

Висока щільність потоку частинок забезпечує підвищену продуктивність процесу. Швидкість росту покриттів досягає 1 мкм/хв і вище.

Установки електронно-променевого напилення покриттів являють собою досить складні й енергоємні агрегати, розрахова ні на безупинну роботу протягом 10...15 год і більше. У нашій кра їні розроблено ряд промислових й експериментальних установок з електронно-променевими випарниками. З них найбільшого поши рення набули установки УЕ-137 і УЕ-175, розроблені в ІЕЗ Патона для напилення захисних покриттів на лопатки газотурбінних дви гунів (ГТД) (рис. 13).

Багатотигельний випарник складається з двох циліндричних тиглів 12 для випаровування металевих сплавів і трьох прямо кутних тиглів 11 для випаровування хімічних сполук (карбідів, нітридів, оксидів). Захисний екран 14 і заслінка 10 перешко джають розсіюванню випаровуваних частинок по робочій камері поза напилюваними виробами. У міру випаровування сплавів передбачена злагоджена подача стрижнів спеціальним механізмом 13.

Контроль рівня випаровуваного металу здійснюється телевізій ним пристроєм стеження (на схемі не показано). Багатотигельний випарник з лінійним розташуванням джерел дозволяє напилювати композиційні жаростійкі, теплозахисні та інші покриття.

Установка має три камери: робочу 1 (камера випаровуван ня), допоміжну 6 і камеру для електронних гармат 2. До допоміж ної (шлюзової) камери, яка відокремлюється від робочої ваку умним затвором 9, кріпиться привід 7 для подачі, переміщення 28 Рис. 21. Схема пальника ГН- І ступінь ІІ ступінь.

гайки накидні і мундштук підтягніть, наконечник лодіть язана ' пов нагрівання поверхні по її розподілом, теплоти джерела охо, пальник погасіть удару зворотного утворення випадку У потужністю З.

напруги струму зміни рахунок за здійснюється ня.

кисневий потім а електроживлен джерела потужності Регулювання.

променя ного, вентиль ацетиленовий закрийте спочатку я ' полум гасінні При електрон теплоти джерела потужність і зростає електроживлення.

шубі джерела потужності збільшенням Зі.

підводиться яка, потужність азбестовій чи піску в охолодження повільне доцільне чавуна із електрична є випарника роботи режиму параметром Загальним деталей чи конфігурації складної деталей наплавлення Після джерел ) б ( яти ' п і ) а ( трьох із.

шару наплавленого матеріалів неметалевих і металевих випаровування Схема. 12.

Рис властивостей механічних фізико зниження до призводить це а б що тому, бажана не стані рідкому в шару наплавленого витримка Тривала.

металу основного від мм 10... приблизно відстані на знаходитися повинне я ' полум ядро наплавлення процесі У.

ника паль я ' полум переміщенням досягається поверхні по якого поділ роз і розплавлювання рівномірне, порошку кількість необхідну подавайте ванну наплавочну у важіль на натисканнями ними періодич і ацетиленом надлишковим з я ' полум Встановіть.

металу основного розплавлювання без " відпрівання " тури темпера до, покриття наплавляється яку на, поверхню розігріти необхідно Далі.

мм 200... складати повинна поверхні люваної напи до пальника від Відстань.

напилення робити можна чого після ), я ' полум виглядом зовнішнім за ( порошку подачі наявність.

енергії цієї використання рівень і, матеріалу випаровуваного до водиться перевірте важеля натисканням напилення початком Перед.

мкм 40... часток розміром з, сфероїдизацїї чи під яка, енергію визначають випарника режиму Параметри.

товщин номірністю розпилення способом одержувані, сплави застосовані бути можуть напилення Для.

ацетилену надлишок помітний явитися ' з повинен рів високою з покриття багатокомпонентні складні одержувати ї ' полум в вентилі ацетиленовому відкритому повністю При дозволяє. 12) рис ( випарників декількох застосування Одночасне.

пальник в я ' полум удару зворотного уникнути.

складу вихідного зміни без покриття одержувати і матеріалів щоб, потужності недостатній при регулювання період початковий багато випаровувати можна тиглів водоохолоджуваних мідних з в я ' полум нормальне встановлювати забороняється Категорично час же той У.

тиглем водоохолоджуваним мідним з порівнянні.

складу та потужності заданої я ' полум відрегулюйте, пальника у разів 4– в теплоти джерела потужність знижує випаровуванні вентилі ацетиленовий і кисневий відкриваючи черзі по, Потім променевому електронно при тиглів керамічних застосування.

суміш запаліть та вентилі, Наприклад.

матеріалу випаровування для необхідної, енергії ацетиленовий оберт на і кисневий оберту 1/ на відкрийте кількість скорочується цьому Завдяки.

матеріалу ровуванного ;

сплавом порошковим єму об 2/ на бункер заповніть випа від витрати теплові мінімальні забезпечувати повинен ник ;

важелі натиснутому при бункера каналі в випар, Насамперед.

випарника конструкція здійснює покриттів розрядження перевірте та кисню вентиль відкрийте повністю якість і частинок потоку склад, ККД ефективний, випаровування ;

характеристики технічної до відповідно торів швидкість на вплив Великий.

параметри Конструктивні редук камерах робочих в ацетилену й кисню тиск встановіть.

процесу ефективності показники на ням :

послідовності такій в я ' полум відрегулюйте і Запаліть випаровуван термічним ВКН параметрів вплив Розглянемо шляхом застосування спеціальних електродних матеріалів, які Таблиця 3. Вибір абразиву в залежності від матеріалу покриття забезпечують отримання наплавленого шару з заданими фізич та його товщини ними властивостями.

Зернистість Наплавлення застосовують для відновлення та зміцнення Товщина Абразивний Матеріал покриття абразивного деталей і конструкцій машин шляхом нанесення на їх робочі покриття, мм матеріал матеріалу, мкм поверхні металевих покриттів, які володіють необхідним комплек Цинк Mенше 0,20 Кварцевий пісок 370... сом властивостей: зносостійкістю, термостійкістю, кислотостій Алюміній Mенше 0,13 Металевий дріб 400... кістю і т. п. За допомогою наплавки утворюють біметалеві виро Корунд 260... би, у яких вигідно поєднуються властивості наплавленого й Цинк Більше 0,20 Кварцевий пісок 500... основного металу.

Алюміній Більше 0,13 Металевий дріб 700... Маса металу, яка наноситься на деталь, невелика і складає Корунд 430... 2...6 % маси деталі, що визначає високу економічну ефективність наплавки, особливо при використанні механізованих засобів.

6.2. Обладнання, прилади та матеріали 4.1.2. Дугове наплавлення Установка для струменево-абразивної обробки поверхні;

при лад для визначення шорсткості поверхні;

зразки (4 шт.) для ви У більшості випадків процеси наплавлення базуються на за значення шорсткості (токарна обробка, обробка наждачним стосуванні дугового зварювання електродом, який плавиться. Від папером, шліфовка, струменево-абразивна обробка).

різняються ці процеси засобами захисту металу, який наплавля ється, від шкідливого впливу повітря та ступенем механізації, хоча 6.3. Порядок виконання роботи сутність їх однакова. Вона полягає у тому, що під впливом висо кої температури електричної дуги, яка горить, між електродом 1. Вивчити будову та принцип роботи установки для струме і виробом, до яких підведено струм, електродний і основний метал нево-абразивної підготовки поверхні.

розплавляються і створюють на поверхні виробу загальну ванну.

2. Ознайомитися з процесом струменево-абразивної обробки З віддаленням електричної дуги розплавлений метал твердіє, утво та здобути навички роботи на установці.

рює наплавлений валик.

3. Визначити шорсткість поверхонь оброблених дротів різни Ручне наплавлення покритими електродами застосовують у ми способами.

тих випадках, коли використання механізованих засобів немож 4. Визначити міцність зчеплення покриттів, напилених на по ливе або недоцільне (рис. 14).

верхні, підготовлені різними способами, випробуванням на загин.

5. Виміряти кут загину зразка, при якому покриття починає відшаровуватися.

6. Отримані дані занести в таблицю.

+ Рис. 14. Схема процесу Кут загину зразка, при якому – Способ підготовки поверхні ручного наплавлення:

відшаровується покриття 1 – шлакова кірка;

2 – наплав лений валик;

3 – основний метал;

4 – електродний стержень;

5 – 6.4. Порядок оформлення звіту покриття електродного стерж ня;

6 – газошлаковий захист;

7 – 1. Коротко описати процес та зарисувати схеми обладнання зварювальна ванна для струменево-абразивної обробки поверхонь.

46.

схему.

сплавів ваних зарисувати та - УЕ напилення конденсаційного вакуумного гранульо порошкових бункера з надходженню механізма ного для установки роботи принцип та процес описати Коротко 1.

важіль рукоятку на натисканні при сприяє що, розрядження ється створю каналу порожнині в інжектора канал вузький через ню звіту оформлення Порядок 3.3.

кис витіканні При.

інжекції ступеня першого інжектору по далі і вентиля регулювального до надходить ніпелем з штуцер через ".

Машпроект "–" Зоря " рукаві гумотканинному по живлення джерела від Кисень НВКГ ДП на покриттів напилення конденсаційного вакуумного.

інжекції пеня для установки роботи принципом та будовою з Ознайомитися сту другого інжектором з камери змішувальної зі дається роботи виконання Порядок 3.2.

скла що, наконечник кріпиться гайки накидної допомогою за порошку подачі пристрою До.

суміш в повітря подачі пристрій.

ЕОМ міні базі на випаровування та, порошку подачі припинення і пуск забезпечує що, механізм процесом технологічним керування та контролю система тична важільний, бункер собі у містить порошку подачі Пристрій автома Передбачена.

камери робочої від боки обидва по ваних.

інжекції ступеня першого інжектор новлений розташо, камерах допоміжних в здійснюється виробів нагрівання вста стовбуром та порошку подачі пристроєм між рехіднику електронне Попереднє.

досконала більш - УЕ Установка пе У.

порошку подачі пристрій приєднується перехідник через гайки накидної допомогою за стовбура До.

порошку подачі випаровуванням пристрою і наконечника, стовбура зі складається Пальник променевим електронно ВКН для - УЕ установки Схема. 13.

Рис насоса мм, ри і розм і н т и Габар більше Не форвакуумного До 1, більше Не кг ), і р е нк бу в орошку п без ( а к ни ль па Маса мм м ро розмі у н и т с пла у в е ал ст на 0, ± 0, нні е л в пла на и пр у порошк ня н а ст ори к и в т н ефіціє Ко д го / кг, я ' м у л по е ш мен Не в і ч да по й нні упи з з бе и пр у к ш ро по а т а р т Ви.. 1500.

д го / л, ю н кис а т а р т Ви.. 1500.

д го / л, у н е л и ет ац а т а р т Ви 4) (3...

0, ) 0,3...

см / кгс ( МПа, ю н кис к с Ти (0,2) 0, більше Не ) см / кгс ( МПа, у ен л и ет ац к с Ти орма Н а к и н з ка по я н н а в у ен м Най - ГН пальника характеристика Технічна 4.

Таблиця. 21).

рис ( лиття дефектів виправлення.

насосів високовакуумних гою, деталей великогабаритних нових зміцнення і зношених новлення допомо за диференційовано проводять камер Відкачку.

нювання від метою з наносяться що, сплавів самофлюсуючих нульованих випромі пірометр фотоелектричний використаний цього Для.

бів гра порошкових ям ' полум кисневим ацетилено наплавлення ного виро напилених температури контролю безконтактного система руч для призначений. 4, табл в наведена якого характеристика передбачена, виробів нагрівання і випаровування для мати технічна -3, ГН потужності великої наплавочний Пальник гар електронні стандартизовані використовуються установці - ГН пальника роботи принцип та Будова 7.1.2.

В.

виробів напилених шток подавальний через тання обер й Для отримання мінімальної глибини проплавлення основного 7. Середній термін служби абразиву з різних матеріалів пред металу електрод нахиляють до сторони, яка протилежна напрям- ставлений в табл. 2.

ку наплавлення. Ручне наплавлення виконують електродами діа Таблиця 2. Термін служби та втрати абразиву метром 2...6 мм при постійному струмі 80...300 А протилежної Кількість повторних циклів Матеріали Безповоротні втрати, кг/год полярності (плюс на електроді) з продуктивністю 0,8...3,0 кг/год.

використання Головні параметри режиму ручного наплавлення: сила стру Електрокорунд 10...30 3,0...5, Металевий дріб му, напруга на дузі, швидкість наплавлювання. Тип електрода 60...100 1,0...1, вибирають в залежності від хімічного складу металу, який необ Для забезпечення високої якості підготовки поверхні при хідно наплавити. Діаметр електрода визначають в залежності від струменево-абразивній обробці необхідно здійснювати пері товщини та форми виробу, просторового положення поверхні, яка одичну заміну металевого дробу та видалення здрібненої ча наплавляється.

стини у випадку застосування електрокорунду.

Масу наплавленого металу приймають 8. Шорсткість поверхні деталей, конструкцій чи виробів mн = АнIt, після струменево-абразивної обробки повинна складати Rz = 10...160 мкм у залежності від матеріалу основи та при де Ан – коефіцієнт наплавки, г/(Агод), який приймають в межах значення покриття. Рекомендується формувати шорсткість з 7...14 г/(А год);

I – сила струму, А;

t – час наплавлення, год.

висотою мікровиступів, яка дорівнює три чверті діаметра часток Загальні втрати при наплавленні покритими електродами з напилюваного матеріалу.

урахуванням втрат на угар та розбризкування складають до 30 %.

9. Поверхні деталі, що не підлягають обробці, повинні бути Дугова наплавка під флюсом – один з основних видів механізо захищені від впливу абразивних часток екранами з металу чи ваного наплавлення. Головними перевагами являються безпе іншого абразивно-стійкого матеріалу (наприклад, гуми, фторо рервність процесу, висока продуктивність, незначні втрати, від пласта і т. п.).

сутність відкритого випромінювання дуги, що значно поліпшує 10. Зона струменево-абразивної обробки повинна бути більше умови праці. Електричну дугу 7 збуджують між електродним дро зони напилення на 2...3 мм із кожної сторони.

том 6 і основним металом (виробом) 11, які підключені до джерела 11. Струменево-абразивну обробку рекомендовано прово струму (рис. 15). Підведення струму до електродного дроту здій дити в такому режимі:

снюється за допомогою мундштука 4. По мірі плавлення елек тиск стиснутого повітря 0,4...0,6 МПа;

тродний дріт подається до зони дуги роликами 3 механізму пода відстань від зрізу сопла пістолета до поверхні деталі чі. Стійкий процес наплавки забезпечується за умови, якщо швид 100...150 мм;

кість подачі електродного дроту рівна швидкості його плав кут нахилу сопла до поверхні деталі 60...90°.

лення. У процесі наплавки флюс з бункера 1 по шлангу 2 за допо 12. На поверхні деталей після проведення струменево могою воронки 5 потрапляє з надлишком до зони горіння дуги 8.

абразивної обробки не допускається наявність блискучих діля Під дією теплоти дуги електродний і основний метал плавляться нок. Ознакою добре підготовленої поверхні є рівномірний сірува та утворюють на поверхні виробу ванну рідкого металу. Дуга то-матовий відтінок.

частково розплавляє флюс, утворює зі шлаку навколо себе рідку 13. Абразивний матеріал вибирають у залежності від розміру еластичну оболонку, яка складається з парів флюсу, металу та оброблюваної деталі, форми й твердості її матеріалу. Наприклад, продуктів хімічних реакцій, які протікають між ними. Еластична для підготовки поверхні перед нанесенням алюмінієвих і цинко оболонка захищає дугу та рідкий метал від контакту з повітрям, вих покриттів у залежності від товщини покриття застосовується майже зовсім виключає розбризкування та сприяє збереженню різний абразив (табл. 3).

32 1.

№ роботи лабораторної. 1. п.

Див їх зміцнювати також а, деталей зношених розміри геометричні відновлювати дозволяє – машин деталей довговічності вищення відомості Загальні 7.1.1.

під способів ефективних найбільш з один – металів Наплавка відомості Теоретичні 7.1.

відомості Загальні 4.1.1.

відомості теоретичні Короткі 4.1.

.

основою з покриттів зчеплення міцність на напилення параметрів технологічних вплив Дослідити.

шару наплавленого сті.

покриттів напилення порошкового газополуменевого для ки властиво дослідити ;

наплавки дугової процесом та обладнання установ роботи принципи та будову вивчити :

роботи Мета роботи принципом, будовою з ознайомитися :

роботи Мета ВЛАСТИВОСТІ ЇХ НА НАПИЛЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ВПЛИВУ ДОСЛІДЖЕННЯ І НАПЛАВЛЕННЯМ ДУГОВИМ МАШИН ПОКРИТТІВ НАНЕСЕННЯ ГАЗОПОЛУМЕНЕВОГО КОНСТРУКЦІЙ І ДЕТАЛЕЙ ВІДНОВЛЕННЯ 4.

№ Робота ДЛЯ УСТАНОВКИ РОБОТА ТА БУДОВА 7.

№ Робота ?

покриттів напилення невого ?

зчеплення міцність на обробки спосіб впливає Як 9.

проме електронно для установки будови особливості Які 10.

.

способу іншого чи того недоліки та переваги Визначте.

способами.

частинок напилених параметрам характеристику Дайте 9.

різними підготовлені що, поверхонь характеристику Дайте 8.

?

покриттів якість на впливають, лення ?

поверхні підготовленої добре ознакою є Що 7.

напи умови зовнішні характеризують що, параметри Які 8.

?

обробку абразивну.

випаровування зону в введення його умови й ріалу струменево проводити рекомендовано режимі якому У 5.

мате розпилюваного параметрам характеристику Дайте 7.

?

обробці абразивній ?

процесу продуктивність на впливають струменево підлягають не що, поверхні захищають Як 4.

мірі найбільший в випарника роботи режиму параметри Які 6.

?

вати ?

трам форму рекомендується виробів поверхонь шорсткість Яку 3.

параме конструктивним основним характеристику Дайте 5.

?

деталі матеріалу щодо поверхні підготовки абразивної менево.

випаровуванням променевим но стру проведенні при враховувати потрібно показники Які 2.

електрон напилення способу недоліки та переваги Назвіть 4.

?

поверхонь ки ?

нагрівання підготов способів інших від відрізняється вона Чим.

поверхонь сутність полягає чому У ?

гармата електронна працює Як 3.

обробці абразивній струменево характеристику Дайте 1.

?

визначаються вони Чим.

вакууму ступені Назвіть 2.

?

умі питання Контрольні 6.5.

ваку у покриттів утворення визначається процесами Якими 1.

.

поверхонь обробки способів різних щодо висновки Подати 4.

питання Контрольні 3.4.

.

загин на випробуванням основою з покриття зчеплення міцність на поверхонь обробки.

висновки Подати 3.

способів різних впливу дослідження результати Подати 3.

.

покриттів властвості на впливають що, параметри нологічні.

зразків шорсткості щодо аналіз порівняльний Зробити 2.

тех головні та напилення технологію описати Коротко 2.

5.3. Порядок виконання роботи складу в ній можна відокремити три області: перша – область, яка характеризується нагріванням до рідкого або твердо-рідкого ста 1. Приготувати розчин, г: сірчанокислий цинк – 200, сірчано ну;

друга – відповідає температурі нагрівання, достатній для пов кислий амоній – 50, оцтовокислий натрій – 15, вода – 1000.

ного або часткового фазового перетвореня;

третя – область, у якої 2. Поверхню зразка очистити шліфуванням і знежирити.

температура недостатня для протікання цих процесів, але в ній 3. Помістити зразок у ванну з електролітом при температурі деформується метал під дією зварювальних напружень. Основ 18...25 °С і пропустити струм густиною 1,5 А/дм2. Для наро ний метал не зазнає пластичних деформацій, хоча в сталі й існу щування шару цинку товщиною 1 мкм при густині струму 10 А/дм ють зварювальні напруження.

потрібно 3,5 хв.

Будова та розміри ЗТВ залежать від способу наплавлення, 4. Опустити зразок з покриттям на 2...3 с у 3%-й розчин азот хімічного складу й теплофізичних властивостей основного мета ної кислоти для надання блиску.

лу. У цій зоні можуть виникати дефекти, які знижують експлуата 5. Виміряти кут загину зразків з різною товщиною шару цин ційну здатність наплавленого металу, а в деяких випадках мо ку, при якому покриття починає відшаровуватися. Дані занести у жуть викликати аварійний вихід деталі з ладу.

таблицю.

Найбільш розповсюджені при наплавці тріщини. Їх поділяють Номер зразка Товщина, мкм Кут загину на гарячі (кристалізаційні), холодні та навколошовні.

Гарячі тріщини виникають в процесі первинної кристалізації наплавленого металу, тому їх розташування співпадає з напрям 5.4. Порядок оформлення звіту ком росту стовбчастих кристалів.

Холодні тріщини виникають в наплавленому металі при 1. Коротко описати процеси нанесення гальванічних покрит порівняно невисокій температурі ( 200 °С). Їх характерна риса – тів. Визначити їх призначення та властивості.

2. Навести схему установки для нанесення гальванічних по- уповільнений розвиток протягом декількох годин і навіть діб.

криттів. Мікроструктури наплавленого металу показані на рис. 17.

3. Подати висновки. Відповідно до причин появи дефектів їх розділяють на дві гру пи. До першої відносяться дефекти, які утворюються у звязку з 5.5. Контрольні питання особливостями металургійних і теплових процесів наплавки: трі щини, пори, шлакові включення. До другої групи відносять 1. У чому суть гальванічного методу нанесення покриттів?

дефекти, які виникають через порушення режиму наплавлення, 2. Які електроліти застосовують?

несправність устаткування, низьку кваліфікацію зварювальників 3. З яких металів отримують покриття і для чого їх застосо (підрізи, напливи, відвороти).

вують?

4.2. Установка, прилади та матеріали Робота № 6. ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ ДЛЯ Для проведення роботи використовуються установка для ду НАПИЛЕННЯ ПОКРИТТІВ. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ гового наплавлення, металографічні мікроскопи МІМ-7, набір СПОСОБУ ПІДГОТОВКИ НА ШОРСТКІСТЬ ПОВЕРХНІ макро- та мікрошліфів, твердомір типу Вікерса або Роквелла.

ТА МІЦНІСТЬ ЗЧЕПЛЕННЯ 4.3. Порядок виконання роботи Мета роботи: вивчити будову та принцип роботи установ ки для струменево-абразивної підготовки поверхні. Дослідити 1. Ознайомитися з процесом дугової наплавки.

вплив способу підготовки на шорсткість поверхні та міцність 2. Ознайомитися з будовою та принципом роботи установки зчеплення. для дугової наплавки.

42 13...17 %.

силіцію часткою масовою з матеріалу з виготовлений, абразив металевий основи активації для використовувати допускається сплавів левих мета із покриттів стійких корозійно нанесення випадку У 6.

газі захисному в –.

покриттів стійких плавиться який, електродом + корозійно і жаростійких нанесенні при язкістю ' в високою з алів наплавки Схема. 16.

Рис матері інших та сплавів мідних, міді з деталей підготовці при зив абра металевий стосовувати абразиву дачі за рекомендується Не 5.

по рукав – ;

абразиву подачі канал –.

пилом, ром ;

фланець єднувальний з – ;

повітря го жи, мастилом забрудненню, зії стиснуто подачу перекриває що, вентиль коро його запобігають що, вах – ;

вузол ежекторний – ;

наконечник – умо в зберігатися та іржі дів :

абразивний.

аргон отримав газ захисний як розповсюдження широке більш слі без, знежирений бути винен струменево Пістолет. 20.

Рис Най.

сопла із подається тиском під. 16) рис ( газ Захисний по абразив Металевий 4.

.

гази вуглекислий.

дріб металевий або інертні використовують флюсу замість середовища хисного також а, електрокорунда зерно за якості В.

газі захисному в флюсом під шліф використовувати дується електродом Наплавлення наплавки автоматичної Схема. 15.

Рис рекомен абразив Як 3.

.

засобами автоматичними й.

криттями напівавтоматичними снюють по із їх експлуатації умови здій флюсом під плавлення ), язкість в, твердість ( деталі На 3 %.

перевищують не сом матеріал враховувати хідно флю під наплавленні при необ основи поверхні товки втрати Загальні.

електрода підго проведенні При 2.

вильоту збільшення хунок.

бруд та мастило, жир ляти ра за підвищений бути може вида варто деталей з поверхні і ) год А /( г 14... складає підготовки абразивної менево флюсом під наплавлення сру проведенням Перед 1.

коефіцієнт дроту тродного елек одного стосуванні вимоги Основні 6.1.2.

за При 1,5 %.

перевищують не кування розбриз на втрати ки.

поверхню активують та очищують оскіль, розплавлення фіцієнту вони, неї об вдаряючись, деталі оброблюваної бік у летять далі і е ко рівний майже флюсом під розганяються частки його, потік в потрапляючи ;

бункера із разив наплавлення Коефіцієнт аб подачі каналу по засмоктує яке, розрядження виникає потоку.

розплавився не що, навколо просторі в ежекції принципом За.

потік спрямований ся флюсом та кіркою шлаковою покритий який, валик лений створюєть, – ковпака отвору вихідного напрямку в сопло через наплав утворює та твердіє метал Розплавлений.

дуги теплоти витікаючи, повітря стиснуте подається. 20) рис ( пістолет У нах дорівнює НВ 120...150, а в сірчанокислих – 60...80. Швидке осаджування товстих шарів міді відбувається в борфтористовод невих електролітах, які мають дещо кращу розсіювальну здат ність, ніж сірчанокислі.

Недоліком сірчанокислих і борфтористоводневих електролі тів, крім крупнозернистості покриття і низької розсіювальної здат ності, є погане зчеплення міді, яка осаджується, з поверхнею ста левих деталей. Для забезпечення міцного зчеплення попередньо наносять підшар міді товщиною 3...5 мкм з ціанистого розчину або підшар нікелю 1...3 мкм, а потім нарощують мідне покриття в a б сірчанокислому або борфтористоводневому розчині.

Для отримання покриття дрібнодисперсної будови і приско рення процесу міднення застосовують реверсивний спосіб, пе ріодично змінюючи напрямок струму. Реверсивне міднення мож на проводити в кислих і ціанистих електролітах.

Покриття нікелем мають сріблястий колір з жовтуватим відтінком, вони добре поліруються і набувають дзеркального блиску. Цей блиск поступово втрачається, якщо повітря забруднене сірчаними газами.

Покриття мають дрібнокристалічну будову, але в шарах тов щиною до 25 мкм – пористі. Оскільки шар нікелю є по відношен ню до сталі катодним покриттям, намагаються уникнути утво г в рення наскрізних пор шляхом потовщення шару нікелю або нане сенням підшару міді.

На мідні та латунні деталі нікель осаджують без підшарів.

Твердість звичайних нікелевих покриттів дорівнює 250...270 кг/мм2.

Покриття нікелем дозволяють дещо згладити мікронерівності по верхні. Вони дуже стійки до лугів, в органічних кислотах не роз чиняються. Руйнуються в сірчаній, соляній, а особливо швидко в азотній кислоті.

Покриття добре витримують нагрівання, за виключенням підігрівання газовими пальниками.

д Нікелеві покриття широко застосовують як захисно-деко ґ ративні для оздоблення деталей і арматури вагонів, автомашин, Рис. 17. Мікроструктури 330:

велосипедів, приладів, а також виробів широкого вжитку.

а – основний метал – низьковуглецева сталь, наплавлений метал – сталь аустенітного класу;

б – перехід від першого шару до друго го;

в – гаряча тріщина при переході від першого шару до другого;

5.2. Прилади та матеріали г – ЗТВ – бейніт;

ґ – основний метал – низьковуглецева сталь, на Генератор постійного струму, електродвигун, реостат, ампер плавлений метал – сталь 40Х;

д – після високого відпуску: в ЗТВ – метр, вольтметр, катод, анод, ванна, пластини вуглецевої сталі.

безвуглецева ділянка, на границі сплавлення – карбідна фаза 36 хімічного від незалежно і, неминуча наплавки способах всіх.

пилу та стинок обробки абразивної при ЗТВ.

С 100 ° до і плавлення температури від починаючи, тур ча абразивних дії від ника струменево установки Схема. 19.

Рис темпера різних до нагріваються ділянки її оскільки, неоднорідна праців руки хищають ЗТВ Структура.

нагрівання впливом під змінилися якої вості за що, рукавицями з цятах власти та структура, металу основного ділянка нерозплавлена двер у отвір через ся ) – ЗТВ ( впливу термічного зона знаходиться основним та талом здійснюєть пістолета до ме наплавленим Між.

метал наплавлений утворює, сталізується Доступ.

шафи дверцятах кри ванна рідка нагрівання джерела віддалення мірі По.

металу зачинених при столетом рідкого ванну загальну утворює, основним з змішується, виться пі здійснюється обробка пла метал присаджувальний теплоти джерела впливом Під абразивна Струменево.

абразиву до деталей ваних дефекти його та металу наплавленого Структура 4.1.4.

оброблю падінню ковому випад запобігає що,.

штампів сітка розділяє, абразив ся матриць, доліт бурових, двигунів авіаційних клапанів наплавки знаходить якій в, частину для застосовують Їх.

С 1000 ° до температурі при стиранню опір нижню і простір Робочий, жароміцність високу мають ) стеліти ( сплави Хромокобальтові.

робочого та головного.

корозії проти стійкість і кість :

повітря стиснутого вентилів допомогою за подається яке, повітря жаростій також а, зносу опір високий мають сплави Нікелеві.

штампів, гідропресів плунжерів наплавленні стиснуте та абразив нього до підводять що, рукавами з лет при Застосовують.

температурах підвищених при міцність ку пісто і столик робочий знаходиться частині середній У.

робіт висо та корозії проти стійкість високу мають сталі Хромисті проведення час під пістолета до надходить він який через, ником.

навантаженням ударним з зносу абразивного умовах забір із абразив знаходиться шафи частині нижній В.

шафи в працюють які, вироби інші та хрестовини залізничні, кування середину у доступ здійснюється які через, дверцята ташовані устат размелювального дробильно деталі наплавляють сталями роз вікном Під.

вікно оглядове розташоване шафи частині ній Цими.

пластичною залишається серцевина цьому при 450...500, НВ верх У.

простору внутрішнього освітленням та вентиляцією до зростає їх твердість чого результаті в, деформації при витяжною обладнана що, шафу металеву собою являє. 19) рис ( загартовуватися здатність і ударів проти стійкість високу мають поверхні обробки абразивної струменево для Установка 13 % Mn, до містять які, сталі аустенітні Високомарганцеві.

вимогою важливою є основи поверхні на кості.

бульдозерів шорст розвиненої створення Тому.

активності її підвищенням ножів, штампування гарячого та холодного штампів наплавлення і основи поверхні площі збільшенням зі язано ' пов зчеплення ного зносостійкого для застосовують, домішок легуючих 5 % до і механіч міцності Збільшення.

шорсткою досить бути повинна вуглецю 0,4 % більше містять які, сталі низьколеговані Вуглецеві основа, поверхні нерівностями з зчеплювалися міцно, ються.

сплавів зносостійких наплавці при підшарку створення деформу та співударяються що, частинки напилювані щоб, того для також а, деталей інших та валів, роликів різних відновлення для, Отже.

зчеплення механічного результаті в відбувається вою для використовують сталі низьколеговані Низьковуглецеві осно з покриття напиленого єднання ' з випадків більшості в що.

елементів легуючих стю тому, нею з покриття напиленого зчеплення міцного забезпечення кількі загальною і видом за класифікують матеріали Наплавні для чинником важливим є основи поверхні обробка Попередня.

зносу видам різним піддаватися можуть які, матеріали наплавні відомості Загальні 6.1.1.

різні застосовують деталей зміцнення та відновлювання Для відомості Теоретичні 6.1.

металу наплавленого складу хімічного Вибір 4.1.3.

які покривають, завантажують на катод у коло постійного металу. Пористі катодні покриття не руйнуються, а прискорю струму, що живить ванну. ють руйнування металу, на який вони нанесені, тим більше, чим Анодом у більшості випадків слу- більша різниця потенціалів між покриттям і основним металом – + + жать пластини металу, з якого отриму- і чим більше електропровідне навколишнє середовище. Тому ють покриття. На аноді він розчиня- катодні покриття можна застосовувати тільки за відсутності в ється, а на катоді осаджується з роз- них наскрізних пор.

чину. Завдяки цьому в розчині зберіга- Металеві покриття не тільки захищають від корозії, але й ється потрібна концентрація іонів ме- надають поверхні гарного зовнішнього вигляду, твердості, зно талу. состійкості, електропровідність, відбивальної здатності та інших властивостей.

Покриття цинком є найбільш розповсюдженими, оскіль Рис. 18. Узагальнена схема електролітично- ки анодні покриття добре захищають метал від атмосферної го нанесення покриттів:

корозії. Їх наносять переважно на сталь, також на мідь, ла 1 – ванна з електролітом;

2 – аноди;

тунь, а іноді на алюміній. Покриття мають сірий колір. Для бли 3 – катод з виробами скучого цинкування використовують блискоутворювач (натріє ві солі, сірчаний натрій, гліцерин та ін.). Блискучі покриття ма Осаджувані під струмом покриття мають кристалічну бу ють підвищену корозійну стійкість і мало забруднюються (сліди дову і міцність їх тим більша, чим менший розмір кристалів, які від пальців, підтікання і т. п.). Крім того, цинк із такого електро утворюються.

літу можна осаджувати на алюміній і його сплави. Блискучими Для електроосадження застосовують переважно сірчанокислі цинковими покриттями в деяких випадках можна замінити та ціанисті електроліти. Ціанисті ванни токсичні, мало стабільні декоративні нікелеві.

й дають менший вихід металу по струму, ніж сірчанокислі. Для Цинкові покриття мають середню твердість за Брінелем збільшення розсіювальної здатності та зменшення розмірів кри 50...60;

при низьких температурах стають крихкими, погано під сталів покриття в електроліт вводять спеціальні колоїдні додатки даються паянню та зварюванню.

(клей, желатин, декстрин та ін.).

У вологому повітрі й у воді цинк покривається шаром основ ної вуглекислої солі білого кольору, яка захищає його від подаль 5.1.2. Покриття чистими металами шого руйнування. У воді при температурі 65 °С захисні власти вості цинку різко погіршуються. Цинк взаємодіє з сірководнем Металеві покриття широко застосовують у промисловості, в і сірчаними сполуками, в кислотах і лугах він руйнується.

основному їх наносять на металеві поверхні, а в ряді випадків і на Цинкові покриття застосовують для захисту арматури, дета неметалічні матеріали.

лей для кріплення та профільованих деталей;

для попередження Металеві покриття наносять на метали в основному для небезпечних контактів сталевих і мідних деталей з деталями з ін захисту від корозії. За принципом захисної дії розрізняють анодне ших металів;

для захисту труб, резервуарів від дії води, бензину, та катодне покриття. Анодні покриття мають у водневому розчині гасу. Товщина покриття – від 3 до 50 мкм.

електролітів більш негативний електрохімічний потенціал, ніж Після цинкування деталі освітлюють шляхом занурення на захищений метал, а катодні – більш позитивний.

2–3 с в розчин азотної або хромової кислоти з додаванням сір При наявності в покритті пор або пошкоджень на поверхні чаної.

утворюються мікропори з покриття та металу, який захищається.

Для підвищення міцності цинкового покриття промиті й В мікропорах руйнуються ділянки з більш електронегативним висушені деталі проходять термічну обробку при температурі потенціалом (аноди). Таким чином, якщо пористе покриття анодне, 230...250 °С протягом 2 год з метою виведення водню. Для збіль то воно руйнується, перешкоджаючи тим самим руйнуванню 38, Деталі.

осаджуються що, металу іони містить який, електроліту ван ціанистих в покриття Твердість.

блискоутворювача, рібно т розчином з ваннах у відбувається Осаджування. 18.

рис на лена по це якщо, додаванням з електроліти ціанисті або сірчанокислі представ покриттів нанесення схема Узагальнена.

поверхні на ся застосовують все за частіше покриттів мідних отримання Для утримують міцно які, покриття різні металу витратах незначних.

мкм – 20... ня при отримувати дозволяє оскільки, машинобудуванні в джений навуглецьовуван від захисту для міді шар, мкм 5... щину розповсю найбільш осаджування електролітичного Спосіб тов має, покриття небудь яке під наносять який, міді Підшар.

призначення їх від залежить покриттів мідних Товщина сплавів і металів осаджування Електролітичне 5.1.1.

.

провідників біметалічних і схем карських відомості Теоретичні 5.1.

дру виготовленні при жил струмопровідних для срібло під підшар як її застосовувати дозволяє міді електропровідність Добра.

покриття декоративного отриманні при пофарбування ного.

структури їх дослідити та покриттів них хіміч та покриття оксидування наступного для, терті при шуму гальваніч нанесення процесом з ознайомитися :

роботи Мета зменшення для, механізмів, верстатів деталей поверхонь рання прити для, цементації процесі в деталі поверхні ділянок окремих ПОКРИТТЯ ГАЛЬВАНІЧНІ 5.

№ Робота навуглецьовування від захисту для застосовують покриття ні мід, того Крім.

покриття пористість наскрізну зменшувати воляє доз і властивостями відбивальними високими з покриття мання ?

металі наплавленому в бути можуть дефекти Які 5.

отри для використовується широко підшар такий, поліруватися.

структури його добре здатності Завдяки.

покриттів види інші та срібні, хромові, леві особливості Назвіть ?

метал наплавлений утворюється Як 4.

ніке під підшар як основному в застосовують покриття Мідні.

застосування.

зварюванню, паянню, лудінню ся їх області і матеріалам наплавним класифікацію Дайте 3.

піддають добре, витяжку глибоку, розвальцьовування, вигинання.

газі захисному в електродом плавким наплавлення, флюсом під лення витримують покриття Мідні.

хромовій і азотній в швидко бливо наплав дугове, електродами покритими наплавлення ручне :

лення осо, руйнується кислотах У.

аміаку виключенням за, стійка мідь наплав способів таких особливості основні Проаналізуйте 2.

лугах У.

колір темний в забарвлюється мідь сполук сірчаних дією.

наплавлення дугового процес Охарактеризуйте 1.

Під.

окислюються вони бо, корозії від металів інших та сталі сту захи для також непридатні покриття Мідні.

застосовують не їх питання Контрольні 4.5.

покриття декоративні як тому, темніють швидко порівняно вони повітрі на Однак.

блиску інтенсивного набуваючи, поліруються.

висновки Подати 3.

легко і колір рожевий красивий мають міддю Покриття.

зразків досліджених.

знижується її тертя коефіцієнт Статичний мікроструктури особливості описати та схеми Зарисувати 2.

.

стійкість корозійну високу має і забруднюється не поверхня.

газів них Оцинкована.

Pages:     || 2 |

© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.