WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!


Pages:     | 1 | 2 ||

«Ръководство за природосъобразно земеделие в зоните от Натура 2000 в България В рамките на проекта: “Въвеждане на природосъобразни земеделски практики в Натура 2000 зони”, юли 2010 Manual for Promoting ...»

-- [ Страница 3 ] --

планинския район на Кресна (SCi:Bg366). това местообитание е развито върху ки development of sustainable environmentally friendly agriculture and forestry sectors, includ- сели скали на височини от 750 до 1600 м. Неотдавна, този тип местообитание се територията на общината се припокрива частично със следните обекти по Натура ing agriculture and forestry production with higher added value (organic agriculture, traditional е използвал основно за планинска паша, но традиционно районите са използвани и 2000:

farming, local sorts and plant varieties and autochthonous breeds, production of branded сенокос. Общата оценка на този тип местообитание в пилотните обекти заключа Bg0000366 Кресна-илинденци – защитената зона (ОиО) включва тесни клисури със local products etc). ва, че този тип местообитание е в благоприятен природозащитен статус със ХXX стръмни склонове на река Струма и нейните притоци, високопланинските части на хектара и в неблагоприятен природозащитен статус със ХXX хектара от общото development of alternative forms of tourism: rural, nature, cultural, rafting and mountain bik Малашевска и влахина планина от запад и по-ниските планински склонове на Пирин разпространение на този тип местообитание. за пашата, козите имат важна роля ing. The different forms of alternative tourism should be combined and structured in integrated планина от изток. доминират широколистна гора, храсти и дървесни насаждения, за поддържане на откритите райони и избягване на обрастването. Освен това, не tourist products/ tourist destination.

следвани от течащи води (реки), парцели обработваема земя, сухи тревни площи и обходимо е да се гледат кози като част от комбинирано стадо в съотношение 1/ степни местообитания и иглолистна гора и ливади.

52 част i Part i част i Part i до 1/3 кози спрямо всички животни. По стръмни склонове с наклон 300 или повече, Общите и специфични цели на плана за управление и развитие са формулирани, както пашата на овце и крави следва да се избягва. Следва да се извършва само нискоин- следва:

тензивна паша на кози, за да се избегне обрастване. Косенето е важна практика на Обща цел: Устойчиво икономическо развитие на община Кресна, в хармония с опазване на управление. то помага да се избегне обрастването с храсти на този тип местоо биологичното разнообразие и естествените екосистеми.

битание. ако се прави много интензивно и повече от веднъж годишно, то може да Специфични цели:

намали качеството на този тип местообитание и влоши състава на видовете.

Следва да се коси само след цъфтежа на тревите. Някои от праговете, използвани Подобрено управление на земеделските дейности в обекти по Натура 2000 на тери за оценка на този тип местообитание, са били вероятно твърде високи. това следва торията на община Кресна.

да се преразгледа и коригира.

Постигане и поддържане на благоприятен природозащитен статус на защитените Горските местообитания не са приоритет на настоящото изследване. Незави- видове и местообитания.

симо от това, могат да се очертаят някои мерки за управление: Практиките на Подобрен разцвет на местните общности посредством развитие на щадящо при дърводобив трябва да отговарят на значението на опазването, уязвимостта и фак родата земеделие, туризъм, горско стопанство и териториално планиране.

тическия природозащитен статус на горските местообитания, които намираме в Съгласно становището на експертния екип, бъдещото устойчиво развитие на общи обект: 9130, 9150, 9170, 91AA, 91CA, 91M0, 9530, и т.н. тъй като крайречните типове ната трябва да следва посоките, описани по-долу:местообитания (91е0* и 92C0 и 91A0) са най-уязвимите, тяхното бъдеще се съкра Развитие на устойчиви, щадящи околната среда, земеделски и горскостопански щава и трябва да се избегне фрагментация. Някои приоритетни мерки са:

сектор, включително земеделско и горскостопанско производство с по-висока до забрана на всички форми на дърводобив в местообитания 91e0, 92C0 и 91A0.

бавена стойност (органично земеделие, традиционно земеделие, местни сортове и забрана на всички видове възстановителен дърводобив в 91аа.

растителни разновидности и автохтонни породи, производство на маркови местни естественото възстановяване на гората следва да бъде подкрепено от залеся- продукти и т.н).

ване с местни видове, особено на местата, подходящи за Quercus robur (англий Развитие на алтернативни форми на туризъм: селски, екологичен, културен, с лодки ски дъб).

и вело маршрути. Различните форми на алтернативен туризъм биха могли да бъдат Реките и влажните зони са друга приоритетна група местообитания, предста- комбинирани и структурирани в интегрирани туристически продукти/ туристиче вени в обекта с част от главното течение на река Струма и нейните притоци. те ски дестинации.

формират подходящо местообитание и миграционни коридори за рибните видове, Устройственото планиране следва да отчита природната стойност и да бъде хар водни безгръбначни и такива видове, като видрата. Статусът на тези местооби монизирано с целите и режимите на обектите по Натура 2000. то трябва да е тания бързо се влошава поради масовото строителство на микро вецове в райони, адаптирано към опазването на целеви местообитания и характеристиките на ланд съседни на обекта. Планът за управление на западния речен басейн на йонийско шафт със значение на екосистема.

море определя мерките за постигане на добър статус на водохранилищата в регио Предварителното зониране на територията е изготвено, като географският обхват на. Някои приоритетни мерки са:

на плана за управление и развитие покрива цялата територия на община Никопол, която, Поддържане на 10-20 м буферни пояси от естествена крайречна растителност редом с Натура 2000, включва също и градски, индустриални, инфраструктурни площи и по продължение на коритата на реките интензивно управлявани обработваеми земи с по-ниска природна стойност. дори обек забрана за строителството на нови хидроенергийни съоръжения в обекта и в тите по Натура 2000 са големи и комплексни територии, където разпространението на съседните райони.

целевите местообитания и видовете покрива по-малки полигони, установени през време защита и поддържане на отводнителните/напоителните канавки и блатните на полевото картографиране.

местности пред пясъчника.

Местообитанията на двата вида костенурки (Testudo sp) – изискват мозайка от дървесни, храстови и тревни местообитания, формиране в резултат от пашата на овце и кози в региона.

54 част i Part i част i Part i 1: ПРаКтичеСКи СтъПКи и ПРОцедУРи 1. PrACTiCAl STePS ANd ProCedureS част ii: Ръководство за земеделските производители СъглаСНО агРОеКОлОгичНата regArdiNg BulgAriA’S Agri Ръководство за земеделските производители за подпомагане на кандидатстването им за агроекологични компенсации ПРОгРаМа На бългаРия eNviroNMeNT ProgrAMMe Part ii: Manual for Farmers 1.1. Стъпки за кандидатстване по ПРСР 1.1. Steps to apply for the rural development (Пълната версия е достъпна на диска) Practical steps and procedures regarding Bulgaria’s Agri-environment Programme Programme Стъпка 1 “ИДЕЯ”: всеки земеделски производител преди да реши да кандидатства по (full version is available on the Cd in Bulgarian) Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., трябва да има ясна идея/ пред става какво точно планува да разработва в бъдеще, начините по които да развива сто- 1. “Idea”: every agricultural farmer before deciding to apply for Rural De velopment Program 2007 – 2013, should have clear idea what exactly plan панството си и какви инвестиции желае да направи за това.

to develop in the future, ways in which to develop his own farm and what Стъпка 2 “Избор на мярка”: за да направи правилно своя избор още в самото начало, investments want to do in this relation.

земеделският стопанин трябва добре да разгледа всички мерки, включени в Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. и внимателно да прецени коя мярка отговаря 2. “Selection of measure”: To make correctly his choice, in the very be най-добре за условията на неговото стопанство. в случай, че земеделският произво- ginning farmer should examine well all measures, included in Rural De дител се затруднява при избора на мярка, той може да се обърне за съдействие към velopment Program 2007 – 2013 and carefully to estimate which measure съответната Областна служба за съвети в земеделието (ОССз) разположена на тери- respond in the best way to conditions of his farm. in case, that the farmer торията на региона в който живее. is hampered with measure choice, he can contact the relevant district Agriculture Advices Service (dAAS) situated in the territory where he live Стъпка 3 “Запознаване с наредбата по мярката”: всеки потенциален кандидат по ПРСР for assistance.

трябва да прочете внимателно наредбата към мярката по която е решил да кандидат ства, за да провери дали отговаря на всички условия описани подробно в нея. Наредбите 3. “Introduction with the Ordinance of the Measure”: every potential са публикувани на електронната страница на МзХ – www.mzh.government.bg applicant for rdP should read carefully ordinance for the measure, which he decided to apply for, to check up whether he respond to all terms Стъпка 4 “Изготвяне на Бизнес план”: След като всеки е направил своя избор е необхо described in details into it. ordinances are published on the electron site of димо да изготви бизнес план (по образец), включващ: настоящето състояние на стопан MoAF – www.mzh.government.bg.

ството, цели и бъдещо развитие на стопанството.

4. “Preparation of business-plan”: After everyone have made his choice Стъпка 5 “Попълване заявление за подпомагане и набавяне на необходимите докумен it is necessary to prepare business-plan (according to pattern), including:

ти”: Паралелно с изготвянето на бизнес плана е необходимо кандидатстващия да си current state of the farm, objectives and future development of the farm.

попълни заявлението за подпомагане (по образец), като едновременно с това трябва да набави набор от документи подробно описани в него.

5. “Completing of application form for support and providing of necessary documents”: in Стъпка 6 “Кандидатстване в Областната разплащателна агенция (ОРА)”: Следващи- parallel with the business-plan preparation is necessary applicant to complete application form (according to pattern), while in the same time he should provide set of documents, described in ят етап от кандидатстването е подаването на всички документи със заявлението и details in it.

бизнес плана в ОРа.

Стъпка 7 и 8 “Проверка/Одобряване/Отхвърляне на Заявлението”: в срок до пет месе- 6. “Applying in Regional Paying Agency (RPA)”: Next stage of applying is submitting of all docu ments with Application form and business-plan in dPA.

ца след подаване на документите Разплащателната агенция (Ра) извършва проверка на място, след което с писмено становище изпълнителния директор на Ра се произнася с 7 and 8: “Check-up/Approval/Rejection of Application form: Within up to five months time-frame решение за одобрение или отхвърляне на проекта.

after submitting of documents the Paying Agency (PA) do check-up in place, after which with writ Стъпка 9 “Подписване на договор”: в 15 дневен срок след одобрението на проекта кан- ten standpoint the PA executive director release decision for approval or rejection of the project.

дидатът подписва договор с Ра.

56 част ii Part ii част ii Part ii Стъпка 10 “Изпълнение на бизнес плана”: Одобреният проект се изпълнява в рамките 9. “Undersigning of contract”: Within 15 days time-frame after the project approval applicant Нерегистрираните кандидати в интегрираната система за администриране и кон- Annually municipality agricultural services submit to all farmers, registered in the integrated на обявения времеви график. Срокът на изпълнение започва да тече от деня на подписва- undersign contract with PA.

трол могат, при поискване, да получат формуляр на заявление и графичен материал System for Administering and Control, application form, completed with their available data нето на договора за отпускане на финансова помощ.

за местонахождението на ползваните от тях земеделски парцели от общинските and graphical material for the used from them agricultural areas during the last year;

10. “Implementation of business-plan”: The approved project is implemented within frames of the служби по земеделие или от областните разплащателни агенции;

announced time-table. duration of impelemntation start to run from the day of signing of contract Farmers submit common application for support on schemes and measures, while mark for 1.2. Ръководство за кандидатстване за ежегодно общинските служби по земеделие предоставят на всички земеделски сто- which payments it is valid;

for financial aid granting.

пани, регистрирани в интегрираната система за администриране и контрол, форму Term for submitting of “Common application for support” is from March 1 to May 15 for the агроекологични плащания ляр на заявление за кандидатстване, попълнен с наличните данни за тях и графичен 1.2. guidelines for the application of Agri- year, for which they apply for support;

(Пълната версия е достъпна на диска) материал за местонахождението на ползваните от тях през предходната година Within applying for directions “Maintenance of habitats of protected species in workable земеделски парцели environmental Payments Мярката “агроекологични плащания” е част от Националната агроекологична програма lands, situated in ornithological important sites” and/or “introducing of crops-rotation for con земеделските стопани подават общо заявление за подпомагане по схемите и мерки на българия и нейната главна цел е да поощри въвеждането на щадящи околната среда (full version is available on the Cd in Bulgarian) servation of soil and waters” from measure 214 “Agri-environment payments”, application те, като отбелязват за кои плащания;

методи на земеделско производство.

forms are submitted in the period from March 1 to March 30 of the year, in which application The measure “Agri-environmental payments” is part of the National Agri-environmental Program of Срокът за подаване на “Общо заявление за подпомагане” е от 1 март до 15 май на for support is made;

агроекологичните плащания ще бъдат предоставяни на земеделските стопани, за да Bulgaria and it’s main goal is to encourage introducing of favourable for the environment agricultural годината, за която се кандидатства за подпомагане.

бъдат подпомогнати за това, че полагат повече труд, влагат повече средства и поняко Application form is submitted once annually.

production methods.

га претърпяват загуби в името на това да опазват природата, която е общо богатство При кандидатстване за направления “Поддържане на местообитанията на защи Step 4. Municipality agriculture services render assistance to applicants Agri-environmental payments will be granted to farmers, to be supported for rendering of more la на всички ни. в зависимост от избраната агроекологична дейност, плащанията, базира тени видове в обработваеми земи, разположени в орнитологични важни места“ и/ for support with completing the application forms and for identification of bour, input more resources and sometimes bear losses in the name of nature conservation, which ни на единица площ, варират от 20 до 505 евро на хектар. агроекологичните плащания или “въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвата и водите“ от мярка used from them areas.

is the common wealth for all of us. depending on the chosen agri-environmental activity, payments могат да се получават в комбинация с директните плащания на площ, както и с тези за 214 “агроекологични плащания”, заявленията се подават в периода от 1 март до on the base of area unit, are vary from 20 to 505 euro/ha. Agri-environmental payments could be Step 5. Application for support, together with documents on article 3, para така наречените необлагодетелствани райони. в определени случаи, когато площите, с март на годината, в която се кандидатства за подпомагане;

received in combination with direct area payments, as well as with those, for the so called less graph 2 of ordinance № 107 is submitted to district payment agencies or които кандидатстват земеделските стопани не са подходящи за директни плащания на заявлението се подава веднъж годишно;

favoured areas ones. in certain cases, when areas, by which farmers are applying, are not suitable municipal services “Agriculture” according to:

площ, земеделските стопани могат да кандидатстват само по мярка “агроекологични for direct area payments, farmers could apply only for “Agri-environmental” measure.

Стъпка 4. Общинските служби по земеделие оказват помощ на кандидатите за подпо плащания.

Constant address of applicant – physical person;

магане при попълване на заявленията и за идентифициране на ползваните от тях площи.

Basic steps for applying for “Agri-environment payments” measure Основни стъпки при кандидатстване по мярка “Агроекологични плащания” Address of management of applicant – juridical person, or sole trader.

Стъпка 5. заявлението за подпомагане, заедно с документите по чл. 3, ал. 2 от Наредба Step 1. everyone decided to apply for “Agri-environment” measure, should read carefully the For every submitted application form an unique identification number Стъпка 1. Препоръчително е всеки, решил да кандидатства по мярка “Агроекологични № 107, се подава в областните разплащателни агенции или общински служби по “земе ordinance for the measure, to become acquainted with opportunities and terms for support. The is received.

плащания”, да прочете внимателно наредбата към мярката, за да се запознае с възмож делие” по:

ordinance is published on the electronic site of the Ministry of Agriculture and Foods ностите и условията за подпомагане. Наредбата е публикувана на електронната стра Step 6. up to May 31, by necessary, applicants could make changes in www.mzh.government.bg (rural development Program Постоянния адрес на кандидата – физическо лице;

ница на Министерството на земеделието и храните www.mzh.government.bg (Програма submitted application forms and in documents enclosed.

за развитие на селските райони ordinance № 11/6.04.2009 for terms and conditions, for applying on measure 214 – “Agri- адреса на управление на кандидата – юридическо лице, или едноличен търговец.

Step 7. After the application form submitting, SFA – PA complete admin environmental payments” from the rural development Program, 2007 – 2013.

Наредба № 11/6.04.2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 “агроеко за всяко подадено заявление се получава уникален идентификационен номер.

istrative check-ups, checks in place and approve or disapprove partially логични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони за периода Step 2. Check-up for eligibility for applying, according to the approved geographical scope, for or entirely, the payment of financial aid, after done analysis for deter Стъпка 6. в срок до 31 май при необходимост кандидатите могат да правят промени в – 2013 г.

implementation of separate sub-measures and directions of “AeP” measure.

mining of factual compliance of application form data.

подадените заявления и в приложените документи Стъпка 2. Проверка за допустимост за кандидатстване, съгласно приетият географски in measure 214 “Agri-environmental payments” for sub-measure “Agricultural lands with high Step 8. SFA – PA pay off the financial aid in the period between december 1 of the year of Стъпка 7. След подаване на заявлението, дФз – Ра извършва административни проверки, обхват за прилагане на отделните подмерки и направления от мярка “аеП”.

nature value” (hNv) are supported only lands, approved by ordinance of the minister of ag applying and June 30 of the next calendar year.

проверки на място и одобрява или отказва частично или изцяло изплащането на финансо в мярка 214 “агроекологични плащания” за под –мярка “земеделски земи с висока при- riculture and foods, which is placed on the internet sites of Ministry of agriculture and foods вата помощ след извършен анализ за установяване на фактическото съответствие на родна стойност” (вПС) се подпомагат само земи, утвърдени със заповед на ми- and State Fund “Agriculture” – Payment Agency (SFA – PA).

данните от заявлението.

нистъра на земеделието и храните, която е поместена на интернет страниците Step 3. Applying for support for Agri-environment is done according to ordinance № 107/23.08. Стъпка 8. дФз – Ра, изплаща финансовата помощ в периода между 1 декември на Министерството на земеделието и храните и държавен фонд “земеделие“ – Раз for terms and conditions for submitting applications on schemes and measures for support per на годината на кандидатстване и 30 юни на следващата календарна година.

плащателна агенция (дФз – Ра).

area, according which:

Стъпка 3. Кандидатстването за подпомагане за ае се извършва по Наредба № 107 от Not registered candidates in the integrated System for Administering and Control, could re 23.08.2006 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за подпома ceive, by request, blank for application and graphical material for location of farming areas гане на площ, съгласно която:

used by them from municipalities’ agriculture services or from district payment agencies.

58 част ii Part ii част ii Part ii изПОлзваНи изтОчНици reFereNCeS Казакова, й., бофоа, г., джонс, дж. и де Рийк, K. (2008). земеделски земи с висока при- Kazakova, y., Beaufoy, g., Jones, g. and de rijck, K. (2008). high Nature value Farmlands: rec родна стойност: Признаване на значението на югоизточния европейски ландшафт. ognising the importance of South-east european landscapes. Final summary report from a Окончателен обобщен доклад от съвместен проект между дунавско-Карпатската joint project between the WWF danube Carpathian Programme (WWF-dCP) and the euro програма на Световния фонд за дивата природа (СФдП – букурещ) и европейския pean Forum on Nature Conservation and Pastoralism (eFNCP), Sofia/Bucharest.

форум за опазване на природата и пасторализма (еФОПП), София/букурещ.

eeA/uNeP (2004). high Nature value Farmland: Characteristics, trends and policy challenges.

еаОС/ЮНеП (2004). земеделска земя с висока природна стойност: Характеристики, тен- eeA report No. 1, european environment Agency, Copenhagen/uNeP regional office for денции и политически предизвикателства. доклад №1 на eeA, европейската агенция europe, geneva.

за околната среда, Копенхаген/Регионален офис на ЮНеП за европа, Женева.

Andersen, e., Baldock, d., Bennet, h., Beaufoy, g., Bignal, e., Brower, F., elbersen, B., eiden, g., андерсен, e., болдлок, д., бенет, Х., бофоа, г., бинял, e., брауър, Ф., елберсен, б., ейден, godeschalk, F., Jones, g., McCracken, d.i., Nieuwenhuizen, W., van eupen, M., hennekes, S., дж., годешалк, Ф., джонс, дж., МакКракен, д.и., Нойвенхуйзен, в., ван Ойпен, M., Хе- and Zervas, g. (2003). developing a high Nature value Farming Area indicator. Consultancy некес, С., и зервас, г. (2003). Разработка на индикатор за земеделски райони с висока report to the eeA, european environment Agency, Copenhagen.

природна стойност. Консултантски доклад за еаОС, европейската агенция за окол Beaufoy, g. (2008). hNv farming – explaining the concept, interpreting eu and national policy ната среда, Копенхаген.

commitments. european Forum on Nature Conservation and Pastoralism – retrieved from:

бофоа, г. (2008). земеделие с висока природна стойност – обясняване на концепцията, тъл- http://www.efncp.org/download/EFNCP-HNV-farming-concept.pdf (20 January, 2009).

куване на европейските и националните политически ангажименти. европейски фо eeA/uNeP (2004). high Nature value Farmland: Characteristics, trends and policy challenges.

рум за опазване на природата и пасторализма – извлечено от: http://www.efncp.org/ eeA report No. 1, european environment Agency, Copenhagen/uNeP regional office for download/EFNCP-HNV-farming-concept.pdf (20 януари 2009 г.).

europe, geneva.

ФаО (2007). Състояние на прехраната и земеделието: заплащане на земеделските про FAo (2007). The State of Food and Agriculture: Paying Farmers for environmental Services. Food изводители за екологични услуги. Оганизация за прехрана и земеделие към Организа and Agriculture organisation of the united Nations, rome.

цията на Обединените нации, Рим.

WWF dCP (2009), The hidden “values” of hNv Farming Systems in Bulgaria and romania.

Световен фонд за дивата природа, дунавско-Карпатската програма дКП (2009), Скрити MAF, Bg rural development Programme 2007-2013;

http://prsr.government.bg те “стойности” на земеделските системи с висока природна стойност в българия и Румъния.

MAF, Bg Agrarian report 2009;

http://mzh.government.bg МзХ, българската програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.;

http://prsr.

government.bg МзХ, български аграрен доклад 2009;

http://mzh. government.bg Приложения съдържащи се в компактдиска (Cd):

Manual for identifying habitats legislation on nature Conservation executive summary FCS Manuals that are available NAeP Maps of habitats of pilot areas hNv information plus map Management and development plans link to ministries website Biodiversity report Maps N-2000 areas Agriculture report Авторски екип:

Authors:

Хенк Зингстра, Карина Китнаес, Уормелт Суорт, Юлия Григорова, Милена Димитрова, Андрей Ковачев, Петко Цветков, Венцислав Василев, Георги Стефанов, Мая Тодорова.

Henk Zingstra, Karina Kitnaes, Warmelt Swart, Yuliya Grigorova, Milena Dimitorova, Andrey Kovachev, Petko Tzvetkov, Ventzislav Vassilev, Georgi Stefanov, Maya Todorova.

Снимки: архив на партньорите по проекта.

Photos: Archive of the partners in the project.

Дизайн: ГЕОСОФТ ЕООД, Design: GEOSOFT Ltd.

За допълнителна информация:

Further information:

www.ceie.org;

http://wwf.bg;

www.cdi.wur.nl Водеща организация по проекта:

Leading organization of the project:

Цялостното управление на проекта се извършва от Център за развитие на иновациите към Университета във Вагенинген, Холандия.

Entire management of the project is implemented from Foundation DLO/ Wageningen Centre for Development Innovation (NL), the Netherlands.

Партньори по проекта:

Project partners:

Информационен и учебен център по екология Center for Environmental Information and WWF – офис България Education WWF – office Bulgaria B ULGARIAN Orbicon Natura and Aquatic Environment, Дания Българска фондация “Биоразнообразие” B IODIVERSITY FOUNDATION Orbicon Nature and Aquatic Environment, Denmark Bulgarian Biodiversity Foundation DLG – Government Service for Land and Watermanagement, Холандия СДП “Балкани” Government Service for Land and Watermanagement, The Netherlands Balkani Wildlife Association Това ръководство е част от проект финансиран от Министерство на земеделието, природата и качеството на храните на Кралство Нидерландия по Програма BBI MATRA.

Министерството не носи отговорност по съдържанието.

This manual is part of project funded by the Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality of the Kingdom of Netherlands on the BBI MATRA Programme.

Ministry is not liable to any responsibility regarding contents.

Министерство на земеделието, природата и качеството на храните Нидерландия Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality The Netherlands 3 Част I Part I

Pages:     | 1 | 2 ||

© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.