WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!


Pages:     | 1 || 3 |

«Ръководство за природосъобразно земеделие в зоните от Натура 2000 в България В рамките на проекта: “Въвеждане на природосъобразни земеделски практики в Натура 2000 зони”, юли 2010 Manual for Promoting ...»

-- [ Страница 2 ] --

ВПС 5: Създаване на крайречни Пв 2: Контрол на почвената farming and traditional crop varieties, particularly where their use provides additional environ a) Увеличаване на разбирането и знанията на земеделските стопани за въздействие биологично растениевъдство;

местообитания ерозия mental benefits;

hNv 5: restoration of riparian habitats то (положително и отрицателно) на селскостопанските практики върху околната SW 2: Soil erosion Control биологично пчеларство.

среда, особено по отношение на управлението на почвите и водите и опазването на e) Maintain biodiversity by encouraging the conservation of high nature value farmland (semi- биологично земеделие (бз) Агроекологично обучение 2. Управление на земеделски земи с висока природна стойност (вПС):

organic Farming Scheme (oF) (обучението се подпомага по ос биоразнообразието.

natural habitats) which is under threat from changing land use, agricultural intensification and/ на регламента за РСР) БЗ 1: биологично растениевъдство възстановяване и поддържане на недоизпасани затревени площи с вПС;

or abandonment, including support for traditional mountain pastoralism in designated areas;

b) Поощряване използването на екологичното планиране в практиките за управление oF 1: organic farming Agri-environment Training на земеделските стопанства, напр. въвеждането на многогодишен план за управле възстановяване и поддържане на преизпасани затревени площи с вПС;

f) Maintain and restore traditional agricultural landscapes and landscape features which have БЗ 2: биологично пчеларство [Axis 1 - vocational Training and ние на хранителните вещества и план за сеитбообръщение. oF 2: organic apiculture information Actions] cultural, scenic or environmental value, especially for biodiversity;

28 част i Part i част i Part i поддържане на местообитанията на защитени видове в обработваеми земи, разпо- Those measures marked in grey are the priority packages that are under implementation now. All the farmers, participating in the measure and receiving agri-environmental payments shall apply и, за площите, върху които се прилагат агроекологични дейности, съответните The widespread implementation of all other packages (all schemes start from outset) will start on their whole farm the following:

ложени в орнитологични важни места. минимални изисквания за всеки вид агроекологично задължение;

in 2010, after a change to the rdP to introduce the relevant details and conditions of these agri the requirements for good Agricultural and environmental Conditions (gAeC) adopted with an 3. Поддържане на характеристики на ландшафта Минимална площ за участие в агроекологичната мярка е 0,5 ха. От това изискване се environment activities.

order of the Minister of Agriculture and Food;

допускат следните изключения:

традиционно отглеждане на овощни култури.

The implementation started with the following packages:

the minimum requirements for fertilizer and plant protection materials and other relevant man за направление “традиционно отглеждане на овощни култури” – 0,3 ха;

4. традиционно животновъдство:

datory requirements established by national legislation identified in the rdP;

1. organic farming:

за направление “биологично растениевъдство” – за култивирани гъби;

оранжерийни опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство;

and, for the area under agri-environment commitment, the baseline requirements for each organic farming;култури;

посевен и посадъчен материал – 0,1 ха;

традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм).

type of agri-environment commitment.

organic apiculture;

за направление “биологично пчеларство” – не се изисква минимален размер на земя 5. опазване на почвите и водите:

The minimum area for participation in the agri-environmental measure is 0.5 ha. The following та. бенефициентът трябва да има най-малко 20 пчелни семейства;

2. restoration and maintenance of high nature value (hNv) farmlands:

exceptions are accepted:

въвеждане на сеитбообръщение за опазване на почвите и водите;

за подмярка ”традиционно животновъдство” (Опазване на застрашени от изчезва restoration and maintenance of undergrazed hNv grasslands;

For Maintenance of traditional orchards – 0.3 ha;

не редки породи и Пасторализъм) в съответствие с изискванията за максимално контрол на почвената ерозия.

restoration and maintenance of overgrazed hNv grasslands;

допустима гъстота на животинските единици от 2Же/ха за всички животни в For organic farming – organic mushrooms production, organic green Прилагането на традиционните практики за сезонна паша (пасторализъм) стартира пи Maintenance of habitats of protected species in arable lands of important Bird Areas (iBAs);

стопанството (не само за редките породи) или в съответствие с изискванията на house production or production of seed and propagation material – лотно в два национални парка – Пирин и централен балкан.

националните паркове;

0.1 ha;

3. landscape features:

бенефициентът може да избере да прилага различни агроекологични дейности в своето за поддържане на местообитанията на защитени видове в обработваеми земи в For organic apiculture,– minimum area is not required. For organic Maintenance of traditional orchards;

стопанство. На един и същи парцел, обаче, могат да се комбинират единствено агроеко ОвМ – 0,3 ха или в зависимост от изискванията по управление, ако размерът е по- apiculture the applicant should have minimum 20 bee families;

4. Traditional livestock breeding:

логични дейности, за които се извършва плащане на единица площ, с агроекологичните голям.

For Traditional livestock breeding (Preservation of Traditional local направления “Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското Preservation of local breeds in danger of being lost for farming ;

всички бенефициенти трябва да поемат задължение да водят дневник на стопанството breeds and Mountain pastoralism) – the minimum area should be de стопанство” и “биологично пчеларство”.

Mountain pastoralism;

като доказателство, за всички земеделските дейности, които извършват върху парце- fined in accordance maximum livestock density of 2 lSu/ha of all of земеделският стопанин може да избере да прилага една или няколко агроекологични дей 5. Soil and water protection: лите, за които са поети съответните агроекологични ангажименти и преминат основно the animals in the farm (not only the rare breeds) or according to the ности по направленията “Поддържане на местообитанията на защитени видове в об агроекологично обучение, да участват в информационни дейности по време на първите management plans of the National parks;

Crop rotation for soil and water protection;

работваеми земи, разположени в орнитологични важни места”(вПС4) или “Контрол на 2 години от прилагането на избраната от тях агроекологична дейност, или да докажат For maintenance of habitats for Protected Species in arable lands in Soil erosion control.

почвената ерозия”(Пв2), в зависимост от особеностите на земеделското стопанство.

опит в прилагането на агроекологичните дейности, които са избрали да прилагат.

iBAs – 0.3 ha or according to the management requirements if larger.

Когато земеделският стопанин избере да прилага комбинация от дейности, той трябва implementation of the Mountain pastoralism package started on a pilot basis only, in 2 National All of the beneficiaries have to: keep a farm book as an evidence of all вземе в предвид максималните нива на плащания за хектар в Мярката. parks – Pirin and Central Balkan.

farming activities carried out on the parcels subject to an agri-environment Общи изисквания към бенефициентите A beneficiary may chose to implement different agri-environment activities on his/her farm. how commitment and undertake basic agri-environmental training or participate ever on one and the same parcel it is only permitted to combine a single area based agri-environ всички земеделски стопани (физически лица, еднолични търговци или юридически in basic agri-environment information actions within the first 2 years of the mental activity with preservation of local breeds, endangered of being lost for farming or organic лица), които участват в мярката, трябва да поемат писмено задължение да при implementation of the activity chosen, or to prove experience in the agri apiculture.

лагат избраните от тях агроекологични дейности или комбинация от дейности за environmental activities that they have chosen to implement.

срок от 5 години.

The farmer may chose to implement one or several activities under the packages: Maintenance of habitats of protected species in arable lands of important Bird Areas (iBAs) (hNv4) or Soil erosion да бъдат регистрирани в иСаК.

control (SW2) depending on the situation in his farm. Whenever a farmer chooses to implement a всички земеделски стопани, участващи в мярката и получаващи агроекологични плаща combination of activities the support is subject to the maximum permitted aid ceilings per ha under ния, трябва да спазват на територията на цялото стопанство:

the measure.

условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, одо general requirements for beneficiaries:

брени със заповед на Министъра на земеделието и храните;

To sign a commitment to apply the selected agri-environmental activity or combination of минималните изисквания по отношение на минералните торове и продуктите за activities for 5 years on the same area;

растителна защита и други задължителни изисквания, установени с националното To be registered in integrated Agricultural Control Sustem.

законодателство или определени в програмата;

30 част i Part i част i Part i видове и местообитания от консервационно значение. Много често такива земи/ гори This is especially true in Bulgaria where a diversity of environmental conditions have contributed to Раздел 5: зеМеделСКи зеМи С виСОКа SeCTioN 5: high NATure vAlue са част от Натура 2000, но са разпространени и в други селски райони, особено в по- the widespread formation of several contrasting types of semi-natural grassland ranging from the необлагодетелстваните райони, където не е възможно интензификация на практиките. high sub-alpine pastures of the Stara Planina mountain ranges to the wet meadows of the Black ПРиРОдНа СтОйНОСт FArMlANd Sea coast – all of which:

a) are characterised by high floral diversity and 5.2. Приложимост на селското стопанство с b) provide important habitat for other groups of species, such as butterflies and breeding birds.

5.1. защо земеделието с висока природна стой- 5.1. Why is hNv Farming a Priority for the вПС в българия ност е приоритет за европейския съюз? european union? българия има много богато разнообразие от диви видове и местообитания. Много от 5.3. developing a Typology of Farming Systems in това биоразнообразие е свързано с традиционни/ниско интензивни селскостопански си една от целите на Стратегията за устойчиво развитие на еС от 2006г. (док. 10917/06) one of the objectives of the eu Sustainable development Strategy from 2006 (doC 10917/06) is стеми в райони, които страдат от ограничена производителност, поради естествени Bulgaria е преустановяване на загубата на биоразнообразие до 2010г. Опазването на биоразноо- stopping the bio-diversity loss by 2010. Bio-diversity conservation in farmlands is essential for the те условия, свързани с надморската височина, стръмнини или ниска продуктивност на бразието в земеделските земи е от съществено значение за постигането на тази цел. achievement of this objective. That is why, conservation of wild flora and fauna species is laid down Some types of agriculture, like traditional ones, low-intensive farming systems are of outstandingly почвите. това включва големи площи от екстензивно управлявани полу-природни пасища, това е така, защото опазването на видовете представляващи дивата флора и фауна е in objectives of Pan-european Strategy for bio-diversity and landscape, Bern convention, european important significance for wild flora and fauna. These farming systems които са разположени в равнинните, хълмисти и планински райони.

залегнало в целите на Паневропейската стратегия за биоразнообразието и ландшафта, landscapes convention, directive for wild flora and fauna habitats conservation, directive for birds’ bring benefits for the whole society, because thanks to them are conserved Полу-естествените затревени площи са едни от най-ценните екосистеми в селскосто- bio-diversity, habitats, and species in rural areas, as well as the traditional бернската Конвенция, Конвенцията за европейски ландшафт, директива за опазване на conservation and policies for rural development.

панския ландшафт и са резултат от многовековно устойчиво управление, което използва местообитания на дивата флора и фауна, директивата за опазване на дивите птици и rural landscape.

Bio-diversity conservation in farmlands imposes combining of program for specifying of protected пасищата за паша на животните (пасища) или за сенокос (ливади), или в комбинация от политиките за развитие на селските райони.

sites from Natura 2000 network with maintaining of agricultural systems, which support the bio- realizing of these benefits, rendered from low-intensive and traditional agri двата начина на използване. Като резултат на това дългосрочно управление, екосисте Опазването на биологичното разнообразие в земеделските земи налага комбинирането diversity in rural areas. cultural systems lead to applying of introduction of term “high nature value” мите свързани с полу-естествените затревени площи са добре развити и характерни за на програмата за определяне на защитените места от мрежата Натура 2000 с поддъ- and valuating of resources needed for their maintenance.

The need for policy for intervention supporting the hNv farming systems is broadly acknowledged.

своя биогеографски район.

ржането на земеделските системи, които поддържат биологичното разнообразие в сел in the Kiev bio-diversity resolution from 2003, european ministers of environment declare, that, till The basic characterization of hNv agriculture are:

това е особено вярно в българия, където разнообразието от екологични условия е допри ските райони.

2008 significant part of hNv lands will be supported within measures for rural development for ap low intensity несло за широкото разпространение на няколко контрастиращи типа полу-естествени Нуждата от политика на интервенция в подкрепа на земеделските системи с вПС е ши- plying of sustainable management practices, which support environmental and economical vitality пасища, вариращи от високите субалпийски пасища на планинската верига Стара Пла- Semi-natural vegetation роко призната. в Киевската резолюция за биологично разнообразие от 2003, министрите of farming systems.

нина до влажните ливади на черноморския бряг, като всички те:

land cover diversity на ОС на европа декларират, че до 2008 година значителна част от земите с вПС ще The aim of european Agricultural Fund for rural development is not simply to outline and specify а) се характеризират с богато разнообразие на флората и бъдат подпомагани в рамките на мерки за развитие на селските райони за прилагане на low intensity of the land use is distinctive characterization of agriculture the hNv regions, but to use rural development measures for conservation and development of устойчиви практики на управление, които поддържат екологичната и икономическата b) осигуряват важно местообитание за другите групи от видове, като пеперуди и with hNv. low intensity at agricultural lands use is related with applica agricultural and forestry systems with hNv. hNv systems are wealthy with species and habitats жизненост на земеделските системи. гнездящи птици.

tion of traditional and nature-friendly farming practices. Such ones are of conservation importance. very often, such lands/forests are part of Natura 2000, but they are for example traditional use of constantly grassed areas, while beside this, в отговор на това, Стратегическите насоки за развитие на селските райони на об- spread also in other rural areas, especially in more less-favored/marginal regions, where is not practices are in conformity with natural processes in the nature (time for щността за 2007 – 2013 г., насърчават държавите членки да прилагат мерки за опазване possible to intensify practices. 5.3. Разработване на типология на селско reproduction of threatened animal species, for plant species growth) and и развитие на селскостопански и горски системи с вПС и традиционен ландшафт в with characterizations of certain region (seasonality of practices and etc.). in the same time, low селските райони. стопанските системи с вПС в българия 5.2. The relevance of hNv Farming to Bulgaria intensive practices give opportunity for natural restoration of environmental eco-systems (restora “за защита и разширяване на природните резервати и дейностите на еС в селските рай- Някой типове земеделие, като традиционните, нискоинтензивни земеделски системи са Bulgaria has a very high diversity of wildlife species and habitats. Much of this biodiversity is associ- tion of pastures’ and meadows’ grass cover, soils and waters conservation), which from it’s own они, финансови ресурси, калкулирани в Ос 2, трябва да осъществяват подкрепа в рамките от изключително важно значение за дивата флора и фауна. тези земеделски системи ated with traditional/low intensity farming systems in areas which suffer from limited productivity due to side is precondition for the presence of those valuable agricultural resources at disposal of farmers на три приоритетни области на ниво еС: поддържане на биоразнообразието, опазване, носят ползи за цялото общество, тъй като благодарение на тях се съхраняват биоло the natural handicaps of altitude, slope or low soil productivity. This includes large areas of extensively- for a longer-term period of time. low intensive practices are characterized with:

и развитие на селско и горско стопанство с висока природна стойност, развитие на гичното разнообразие, местообитанията и видовете в селските райони, както и тради managed semi-natural grasslands which are distributed throughout the lowland, hill and mountain areas.

decreased use of pesticides and fertilizers традиционните природни, селскостопански практики, промените във водите и климата.” ционния селски пейзаж.

Semi-natural grasslands are some of the most valuable ecosystems in the agricultural landscape decrease of mechanical cultivation on the account of physical labor (Резолюция от 2006/144/еО на Съвета, Ов l 55/20).

Осъзнаването на тези ползи, предоставяни от нискоинтензивните и традиционни зе and are the result of many centuries of stable agricultural management using the grasslands for Constantly grassed areas maintenance, through traditional pasture/mowing practices Както е видно, целта на езФРСР не е просто да се очертаят и определят районите меделски системи води до въвеждането на понятието «висока природна стойност» и grazing animals (pastures) or making hay (meadows) or combinations of both uses. As a result с вПС, а да се да се използват мерките за развитие на селските райони за опазване остойностяване на ресурсите необходими за тяхното поддържане. Conformity with certain region characterization, including number of grazing animals, number of this long-term management, the ecosystems associated with semi-natural grasslands are well и развитие на земеделските и горски системи с вПС. Системите с вПС са богати на and time of grazing developed and characteristic of their bio-geographical region. базисните характеристики на земеделието с вПС са:

32 част i Part i част i Part i общо в следните типове : the avoidance of agro-chemical inputs such as fertilisers and pesticides. if the semi-natural grass Ниска интензивност Conservation of genetic diversity of farming animals and crops, traditional for certain region lands are not managed in the proper way, for instance by land abandonment or over-grazing, the species, which are adapted in the best way to local conditions Полуестествена растителност 1. затревени площи в низинните и хълмисти райони (до 500-600 м. н.м.в.) biodiversity of the grassland community will decrease by development of shrub encroachment or Conservation and maintenance of traditional landscape characterizations, as field bounda Разнообразие на земното покритие низинни сенокосни ливади (12%) dominance of competitive grassland species.

ries, hedge-rows, stone walls, bushy and forestry sections, small rivers and etc.

низинни пасища (56%) Ниската интензивност на земеползването е отличителна характеристика на земеде Arable land with high Nature value cover regions in europe, in which agriculture is the basic (gen лието с вПС. Ниската интензивност при ползването на земеделските земи е свързано изоставени обработваеми площи (9%) 5.4. Mapping hNv Farming Systems in Bulgaria erally prevailing) use of land and in which this agriculture is maintained or is related with great с прилагане на традиционни и щадящи природата земеделски практики. такива са на 2. Планински затревени площи (от 500-600 до 1,800 – 2,100 м. н.м.в.) diversity of species and habitats, and whose conservation is of european and/or national, and/or hNv farmlands are relatively evenly distributed in the whole country – from the plains to the moun пример традиционното ползване на постоянно затревените площи, като едновременно regional significance, or both. планински сенокосни ливади (13%) tain tops. According to the european environmental Agency data the indicative area of the hNv с това практиките са съобразени с естествените процеси в природата (времето за farmlands in Bulgaria is 0.4 million ha. however a process of validation of the european environ размножаване на застрашени животински видове, за растеж на растителните видове) планински пасища (10%) generally, hNv lands are sub-divided into 3 types, while they are not strictly determined, but are ment Agency map on hNv farmlands in Bulgaria began in the middle of 2007. The map is already и с характеристиките на даден район (сезонност на практиките и др.). в същото време more often a base for recognition, whether certain agricultural lands are with hNv.

Отделно от това, има и естествени затревени площи в планините на височина над 2000 м.

completed and approved by the established working group. The map is based on the concept of ниско интензивните земеделски практики дават възможност за естествено възстано всички полу-естествени пасища се нуждаят от продължаване на традиционни селско- three main categories of hNvF (high proportion of semi-natural vegetation, mosaic of low intensity тип вяване на природните екосистеми (възстановяване на тревната Характеристика стопански практики за да оцелеят. това означава продължаване на традиционните схе- agriculture and natural and structural elements, rare species or a high proportion of european or покривка на пасища, ливади, опазване на почвите и водите), което Type ми на паша и коситба, както и не влагане на агрохимикали, като изкуствени торове world populations). The results show that hNv farmlands in Bulgaria represent around 1, 6 million от своя страна е предпоставка за наличието на тези ценни сел земеделски земи с преобладаваща полуестествена растителност, и пестициди. ако полу-естествените пасища не се управляват по съответния начин, ha or 31% of the uAA.

скостопански ресурси на разположение на фермерите за по-дълъг ВПС 1 използвани за нискоинтенвизна паша например има изоставяне на земята или преизпасване, биоразнообразието на тревното период от време. Карта на вероятното разпространение на земеделските земи с ВПС в България съобщество ще намалее, за сметка на развитието на храсти или доминиране на агре Type 1 Farmland with a high proportion of semi-natural vegetation, such as species-rich (Източник: МЗХ 2007) Нискоинтензивните практики се характеризират с:

сивни тревни видове.

grassland.

Map of the likely distribution of HNV farmland in Bulgaria (Source: MAF 2007) намалена употреба на пестициди и торове;

Комбинация от нискоинтензивни обработваеми земи и полу-естествена Карта на земеделски земи с висока природна стойност Намаляване на механичната обработка за сметка на физиче растителност. 5.4. Картиране на Селскостопанските ВПС ския труд;

high natural value farming lands map Farmland with a mosaic of low intensity agriculture and semi-natural and structural Type Поддържане на постоянно затревените площи чрез традици- Системи с вПС в българия elements, such as field margins, hedgerows, stone walls, patches of woodland or онни практики на паша/ косене Съобразяване с характеристиките scrub, small rivers etc. земеделските земи с висока природна стойност са равномерно разпределени из цялата на даден район, вкл. брой на пашуващите животни, брой и време на страна. По данни на европейската изпълнителна агенция за околна среда индикативната земеделски земи, включително интензивно управлявани обработваеми земи пашата/ коситбата;

площ на земеделските земи с висока природна стойност в българия е 0,4 млн. ха.

ВПС 3 и пасища, обитавани от редки видове от консервационна значимост.

Опазване на генетичното разнообразие на стопанските жи Процесът на валидиране на картата на европейската изпълнителна агенция по околна Type 3 Farmland (including intensively managed crops and grassland) supporting rare вотни и култури, традиционни за даден район видове, които са най среда за земеделските земи с висока природна стойност в българия започна в средата species or a high proportion of european or World populations.

добре адаптирани към местните условия;

на 2007г. Картата е вече завършена и одобрена от създадената за целта работна група.

Опазване и поддържане на характеристиките на традицион- 1. grasslands of the lowlands and hilly Areas (up to 500-600 metres above sea level) тя се основава на концепцията за трите основни категории земеделски земи с висока ния пейзаж, като синори на полетата, живи плетове, каменни стени, захрастени и lowland hay Meadows (12%) природна стойност (висок дял на полуестествена растителност, мозайка от ниско ин гористи участъци, малки реки и др..

тензивно земеделие и природни и структурни елементи, редки видове или висок дял на ев lowland Pastures (56%) ропейски и световни популации). Резултатите показват, че земеделските земи с висока Полуестествената растителност е свързана с опазването и използването на пасищата Abandoned Arable Fields (9%) природна стойност в българия възлизат на около 1,6 млн. ха или 31% от изП.

и ливадите за паша, както и опазването на мозайките от дървесно-храстова растител 2. Mountain grasslands (from 500-600 to 1,800-2,100 metres above sea level) ност в обработваемите земи, като местообитание на различни животински и расти Mountain hay Meadows (13%) телни видове.

Параметри на проектиране / Projection parameters:

WgS_1984_uTM_Zone_35N Mountain Pastures (10%) Проектиране: Хоризонтални параметри земеделието с вПС спомага за поддържане на разнообразно земно покритие и типичния Projection: Transverse_Mercator Отклонение изток / False_easting: 500000. селски пейзаж. тази мозайка от различни земеделски земи носи не само естетически Additionally there are natural grasslands in the high mountains at altitudes over approximately 2, Отклонение Север / False_Northing: 0. централен меридиан / Central_Meridian: 27. ползи, а и екологични ползи за поддържане на разнообразна хранителната база и местоо- metres.

Фактор за определяне на мащаба / Scale_Factor:

0. битания за видовете. Области / regions георафски координати / latitude_of_origin: 0. All semi-natural grasslands need the continuation of traditional agricultural practices in order to земеделски земи с висока природна стойност актуална към 23.10.2007 г.

Мерна единица: Метър / linear unit: Meter high natural value farming lands Actual to date: 23.10. Полуестествените затревени площи в българия, могат да бъдат класифицирани най- survive. This means the continuation of traditional patterns of grazing and hay-making, as well as gCS_WgS_ Областни градове / Chief towns M 1:2 000 000 Основа за изчисление / datum: d_WgS_ 34 част i Part i част i Part i ния или видове, които засягат дългосрочното им разпространение, структура и функция, current reports, covering 2001-2006, are the first to include conservation status assessments of Раздел 6: НатУРа 2000 SeCTioN 6: NATurA или изобилие. той дефинира ‘благоприятния’ статус на опазване в такива термини, които the habitats and species of Community interest. The Article 17 reports can be viewed as a ‘health включват стабилност на ареала, и жизнеспособност. check’ for the habitats and species covered by the directive – showing where the greatest need for action is and whether the directive is effective.

член 11 уточнява, че местообитанията и видовете от значение за Общността трябва да бъдат наблюдавани, за да осигурят ясна представа за действителния им природоза- An overall assessment of the conservation status of habitats indicated that habitats linked to agri 6.1. Какво представлява Натура 2000? 6.1. What is Natura 2000?

щитен статус и за тенденциите. culture show a worse conservation status than non-agricultural habitats, with only 7% of ‘favourable’ директивата за природните местообитания, приета през 1992 г., заедно с по-ранната The habitats directive, adopted in 1992, together with the earlier Birds directive, form the cor assessments compared to 21% for other types of habitats.

член 17 уточнява, че докладите трябва да се изготвят въз основа на наблюдения на все директива за защита на птиците, са ъгловият камък на европейската политика за опаз- nerstone of europe’s nature conservation policy. it is also a key component of the eu Biodiversity ки шест години и да обхващат изпълнението на директивата. Първите доклади по член For habitats dependent on agriculture, abandonment of pastures, over or under-grazing, unbal ване на природата. тя е освен това ключов елемент в европейския план за действие за Action Plan, which aims to halt the decline of eu biodiversity by 2010 and beyond.

17 за периода 1994-2000 поставят като приоритет транспонирането на директивата в anced fertilization and the use of pesticides, changing cultivation practices, ploughing up and опазване на биологичното разнообразие, който цели да се спре упадъка на биологичното The directive is built upon two pillars: the Natura 2000 network of protected sites (which also in националното законодателство и определянето на специални защитени зони. Сегашни- afforestation of grasslands and removal of landscape features are the most frequently cited pres разнообразие в еС до 2010 г. и след това.

cludes sites under the Birds directive) and a strict system of species protection. its objective is that те доклади, които обхващат периода 2001-2006 г., са първите, които включват оценки sures and threats.

директивата е изградена върху два стълба: мрежа Натура 2000 от защитени обекти a set of over 200 habitats and 1 000 species will reach and maintain what is defined as ‘favourable на природозащитния статус на местообитания и видове от интерес за Общността. в (която включва и обекти по директивата за защита на птиците) и една стриктна за conservation status’ so that their long-term future will be secured.

член 17 докладите могат да бъдат разглеждани като «медицински преглед» за местооби 6.2. Management Planning for Natura защита на видовете. Нейната цел е едно множество от над 200 местообитания и 1 The Birds directive requires the establishment of Special Protection Areas (SPAs) for birds. The тания и видове, обхванати от директивата – показвайки къде има най-голяма нужда от видове да достигне и поддържа това, което се дефинира като ‘благоприятен природоза habitats directive similarly requires Special Areas of Conservation (SACs) to be designated for действие и дали директивата е ефективна.

2000 sites щитен статус’, така че да се гарантира дългосрочното им бъдеще.

other species, and for habitats. Together, SPAs and SACs make up the Natura 2000 network of една обща оценка на природозащитния статус на местообитанията показа, че местоо What does management planning for Natura 2000 sites involve?

директивата за защита на птиците изисква да се създадат специални защитени зони protected areas.

битанията, свързани със земеделието, показват по-лош природозащитен статус спрямо (Сзз) за птици. директивата за природните местообитания изисква аналогично да There are no centralized governmental bodies responsible for managing each eu Member State must compile a list of the best areas containing the habitats and species неземеделските местообитания, като само 7% имат «положителна» оценка, в сравнение бъдат определени специални зони за опазване (СзО) за други видове, както и за местоо- NATurA 2000 sites, similarly to directorates of Natural Parks. This is a listed in the habitats directive and the Birds directive. This list must then be submitted to the eu с 21% за други видове местообитания.

битания. Съвместно, Сзз и СзО създават мрежа Натура 2000 за защитени райони. decentralized system, which presupposes need of high level of knowledge ropean Commission, after which an evaluation and selection process on european level will take за местообитания, зависещи от земеделие, изоставяне на пасища, преизпасване или не amongst all managers, about requirements of the particular NATurA всяка държава-членка на еС трябва да състави списък на най-добрите райони, съдържащи place in order to decide whether a the proposed sites can be designated as a Site of Community доизпасване, небалансирано торене и използване на пестициди, промяна на практиките territory. And it presupposes an existence of very good communication and местообитанията и видовете, изброени в директивата за природните местообитания interest (SCi) and become a Natura 2000 site.

на култивиране, разораване и залесяване на тревни площи и премахване на характери coordination between them. This could be achieved only if there is correct и директивата за птиците. този списък трябва след това да бъде предаден на европей Bulgaria has submitted the list of SPA’s and SAC’s and currently the assessment is ongoing whether стики на ландшафта са най-често цитираните натиск и заплахи.

implementation of all management instruments provided by legislation. The ската комисия, след което ще се направи оценка и процес на подбор на европейско ниво, the proposed sites can become a part of the N-2000 network. once the european Commission has main provisions of the european legislation are:

за да се реши дали предложените обекти могат да бъдат обявени за обект от интерес approved the list of proposed sites the Bulgarian government is obliged to take juridical measures 6.2. Планиране на управлението за обекти по Article 6 (2) of the habitats directive require countries to not de за Общността (ОиО) и да станат обект по Натура 2000.

to designate these sites as a protected area under national legislation. For each site designated teriorate quality of habitats and to not disturb significantly species българия представи списъка на Сзз и СзО и понастоящем върви оценка за това, дали as a N-2000 site the government needs to prescribe what management measures are required to Натура protected.

предложените обекти могат да станат част от мрежата Натура 2000. След като евро- achieve favourable conservation status. The Bulgarian government expects to decide in 2012 on Какво включва планиране на управлението за обекти по Натура 2000?

Article 6 (1) prescribe that active measures should be undertaken to пейската комисия одобри списъка на предложените обекти, българското правителство the management requirements per site.

maintain or restore the favorable conservation status.

е длъжно да предприеме юридически мерки, за да обяви тези обекти за защитен район Не съществуват централни правителствени органи, които да отговарят за управле The habitats directive is made up of a series of articles and annexes. The articles outline the aim по националното законодателство. за всеки обект, обявен за обект по Натура 2000, нието на обекти по НатУРа 2000, подобно на дирекциите за природни паркове. това е Article 6 (3) requires every plan or project affecting NATurA 2000 site to be adopted only of conserving biodiversity and the means to achieve that. The annexes are lists of habitats and правителството трябва да предпише какви мерки за управление са необходими, за да се децентрализирана система, което предполага необходимост от високо ниво на знания- after ascertained by authorities that it will not affect negatively the site – so called proper as species of Community interest in need of different forms of protection.

постигне благоприятен природозащитен статус. българското правителство очаква да та за всички ръководители, относно изискванията на конкретната територия НатУРа sessment.

Article 1 defines ‘conservation status’ as the sum of the influences on habitats or species that вземе решение през 2012 г. относно изискванията за управление за всеки обект. 2000. и освен това предполага наличие на много добра комуникация и координация между The management instruments, which could/should be developed on the base of these legal provi affect their long-term distribution, structure and function, or abundance. it defines ‘favourable’ con тях. това би могло да се постигне, само има коректно изпълнение на всички управленски директивата за природни местообитания е съставена от поредица от членове и при- sions are:

servation status in terms including stability of range, and viability.

инструменти, предвидени със законодателството. Основните разпоредби на европей ложения. членовете очертават целта на опазване на биологичното разнообразие и Carrying out of assessment of impacts on NATurA 2000 of projects and plans, prior to their Article 11 specifies that the habitats and species of Community importance must be monitored to ското законодателство са:

средствата за постигането на тази цел. Приложенията представляват списъци на ме approval;

provide a clear picture of their actual conservation status and trends.

член 6, параграф 2 от директивата за природните местообитания изисква от стообитанията и видовете от значение за Общността, които се нуждаят от различни development and adoption of management plans of NATurA 2000 sites;

страните да не влошават качеството на местообитанията и да не безпокоят форми на защита.

Article 17 specifies that reports must be made based on monitoring every six years, to cover the Carrying out nature friendly forestry, hunting and agricultural activities compatible with the съществено защитените видове.

implementation of the directive. The first Article 17 reports, for the period 1994-2000, prioritised the член 1 дефинира ‘природозащитен статус’ като сбор от влиянията върху местообита requirements of NATurA 2000;

transposition of the directive into national laws and designating Special Areas of Conservation. The 36 част i Part i част i Part i Преди да направим това, следва да споменем, че собствениците биха могли да инициират член 6, параграф 1 предписва предприемането на активни мерки за поддържане или Carrying out of specific activities and actions directly focusing maintenance or restoration of The Ministry is the main actor in adoption of designation orders of NATurA 2000 sites. These и други дейности, променяйки използването на земята – например проект за строеж в възстановяване на благоприятния природозащитен статус. the conservation status of particular species/habitats. orders are a national decision and instrument, however is closely related and are necessary земите им. тук неизбежно следва да минат подходяща през надлежна оценка и накрая биха to implement properly article 6 (2) of the habitats directive. According to Bulgarian low these член 6, параграф 3 изисква, всеки план или проект, които засягат обект по НатУРа What is a Natura 2000 site manager?

могли да бъдат ограничени да изпълнят волята си. това ограничение е общо задължение, orders should contain list of bans related to activities, which could affect negatively NATurA 2000 да бъде приет, само след като бъде установено от властите, че той няма да The Bulgarian law doesn’t define specific role of “Natura 2000 site manager”. Practically all owners приложимо за всички собственици на такива земи и освен това, тъй като не е ограниче- 2000 sites. The main role here of the Ministry is therefore to provide a comprehensive analy засегне негативно обекта – така наречената надлежна оценка.

and managers of public or private land, together all public bodies responsible for particular area ние, наложена върху съществуващата практика, не е предмет на никаква компенсация.

ses of such activities and their impact on strategic level (“strategic article 6 (3) assessment”) Управленските инструменти, които биха могли да бъдат разработени на основата на could be identified as such.

в българия все още няма разработени финансови механизми, които да определят иконо- and on the base of these to formulate a comprehensive list of bans. if it will no do so than тези правни разпоредби, са:

мическата стойност на така предвидените екологични услуги (защита на биологичното carrying out of such activities could endanger the sites and will require carrying out article What are his/her roles and responsibilities?

извършване на оценка на въздействията на проекти и планове върху НатУРа 2000, разнообразие и ландшафта) и да предоставят на собствениците достъп до икономиче- (3) assessment prior to any particular activity and to block the administration. The adoption here we will briefly overview roles of different managers:

преди тяхното одобрение;

ската стойност на техните земи.

of comprehensive list of bans has another one positive result. it allows to compensate the Private and public owners of agricultural and forest lands.

owners for possible losses due to bans, by means of NATurA 2000 compensation measure Разработка и приемане на планове за управление на обекти по НатУРа 2000;

и накрая, за да сложим тук точка, е важно да кажем, че не съществува формално ограни included in rural development Program.

The main part of biodiversity, habitats and species are concentrated in the lands of private and извършване щадящи природата горски, ловни и земеделски дейности, съвместими с чение за никой собственик – частник, община, църква, горски структури, да предложат и public owners. These owners are therefore directly responsible for both practical implementation изискванията на НатУРа 2000;

извършат конкретни дейности, насочени към поддържане или възстановяване на местоо- The Ministry is also is the contractor in development of the Site Man of requirements to not affect negatively the NATurA 2000 sites and for maintenance/recovery of битания и видове. Особено общините биха могли да бъдат сред основните участници в agement plans and afterwards in their adoption. According to law извършване на специфични дейности и действия, концентрирани пряко върху поддъ the favorable conservation status.

разработването на планове за управление на НатУРа 2000. липсата на желание и знания these bans can contain both, again list of bans, related to particular ржането или възстановяването на природозащитния статус на конкретни видове/ биха могли да бъдат основните причини, ограничаващи ролята на тези ръководители. areas, and activities necessary for maintenance/restoration habitats местообитания. Traditionally use of these lands is associated with certain managing practices (forestry, hunting, единственият начин да се преодолеят тези ограничения, ако съществува колективна and species. Such plans have territorial aspects, so they play role of agriculture) developed prior to adoption of NATurA 2000. Certainly after adoption of NATurA Какво означава ръководител на обект по Натура 2000?

воля, е да се влезе в контакт с неправителствени организации и се установи сътрудни- strategic master plan towards implementation of both articles 6 (1) all these practices should be revised in view of site objectives. And certainly the owners itself can’t българското законодателство не дефинира конкретна роля на “ ръководител обект по чество между тези два типа ръководители. and 6 (2).

do that by means of their own knowledge and responsibility. it is also practically impossible to that Натура 2000”. Практически всички собственици и ръководители на държавна или частна by means of carrying out of assessment of impacts of activities every separate owner/manager. The Ministry is the body carrying out proper assessments and taking Министерството на околната среда и водите и неговите регионални инспекторати земя, заедно с всички държавни органи, които отговарят за конкретен район, биха могли however if the issue would be not addressed in other way, implementation of article 6 (3) become decisions to approve or to not approve certain project or plan (here това е основният компетентен орган за изпълнение на НатУРа 2000. Неговите роли са, да бъдат определени като такива.

obligatory provision. What could be the possible instruments to address this issue in more strategic it acts in regime of applying obligatory requirements and it is not free както следва:

manner? To answer the question we should see the role of other managers. to decide on its own understanding). if other managers could be ex Какви са техните роли и отговорности?

Министерството е основното действащо лице при приемане на разпоредби за опре cused for lack of sufficient knowledge and capacity to implement the Prior to do this, we should mention that the owners could also initiate other activities changing the тук ще направим кратък обзор на ролите на различните ръководители:

деляне на обекти по НатУРа 2000. тези разпоредби са национално решение и инстру NATurA 2000 – Ministry can’t be excused for lack of such capacity.

land use – for example project for build up in their lands. here they should inevitably pass proper мент, макар че са тясно свързани със и са необходими за правилното изпълнение на Частни и държавни собственици на земеделски и горски земи.

it is also responsible for carrying out regular monitoring of NATurA assessment and finally they could be limited to implement their wills. Such limitation is a general член 6, параграф 2 на директивата за природни местообитания. Съгласно българ те са сред най-отговорните ръководители. Основна част от биологичното разнообразие, 2000 and for maintaining the scientific information for NATurA 2000.

obligation applicable for all owners of such lands and also because it is not limitation imposed ското законодателство тези разпоредби следва да съдържат списък на забраните, местообитанията и видовете са концентрирани в тези земи. Поради това тези соб on existing practice it is not subject of any compensation. Still in Bulgaria there are no developed Ministry of agriculture, food and forestry свързани с дейности, които биха могли да засегнат негативно обекти по НатУРа ственици пряко отговарят както за практическото изпълнение на изискванията да не financial mechanisms to give economical value of provided in such manner ecological services 2000. Поради това тук основната роля на министерството е да предостави ком it is very important ministry as it is responsible for implementation of rural засягат негативно обектите по НатУРа 2000, така и за поддържане/възстановяване на (protection of biodiversity and landscape) and to provide owners with access to these economical плексни анализи на тези дейности и тяхното въздействие върху стратегическото development Program. There are two directly related measures to aims of the NATurA 2000 – Nat благоприятния природозащитен статус.

value of their lands.

ниво (“стратегическа оценка на член 6, параграф 3”) и на основа на тези анализи ura 2000 compensation measures aimed to compensate restrictions for private owners to common традиционно използването на тези земи се асоциира с определени управленски практики Finally to put the point here it is important to say that there is no formal limitation to any owner – да формулира изчерпателен списък на забраните. ако не направи това, то тогава and existing agricultural practices and Agri-environmental measures aimed also to provide support (горско стопанство, лов, земеделие), развити преди приемане на НатУРа 2000. Определе private, municipality, church, forestry units to propose and to carry out particular activities towards извършването на тези дейности би могло да застраши обектите и ще изисква извъ for carrying out important activities to maintain particular habitats and species. The Ministry is also но, след приемане на НатУРа 2000, всички тези практики следва да бъдат ревизирани с maintenance or restoration of habitats and species. especially municipalities could be amongst ршване на оценка по член 6, параграф 3 преди всяка конкретна дейност и ще блокира responsible to develop similar measures in the field of fishery and forestry, however so far missed оглед на целите за обект. и определено самите собственици не могат да направят това main actors in developing managing plans for NATurA 2000. lack of wish and knowledge could администрацията. Приемането на изчерпателен списък на забраните има друг по to do so. regional forestry departments are directly responsible for managing of the state forests, посредством собствените им познания и отговорност. Освен това е практически невъ be main reasons limiting the role of these managers. The only way to overcome these limitations, ложителен ефект. той предвижда компенсиране на собствениците за възможни за for development 10 years Forest Management Plans and for their implementation.

зможно всеки отделен собственик/ръководител да направи това като извърши оценка на if there is general will, is to get in contact with Ngos and to establish cooperation between these губи, дължащи се на забраните, посредством мярка за компенсация по НатУРа 2000, Municipalities въздействията на дейностите. ако обаче въпросът не бъде решен по друг начин, изпълне two types of managers. включена в програмата за развитие на селските райони.

нието на член 6, параграф става задължителна разпоредба. Какви биха могли да бъдат According to the environment Protection Act Municipalities are bodies responsible for general im Министерството е освен това изпълнител за разработката на планове за управ Ministry of Environment and Waters and its regional inspectorates възможните инструменти за решаването на този въпрос по един по-стратегически на plementation in their territories of the environmental law, what also includes NATurA legislation.

ление на обектите и след това за тяхното приемане. По закон, тези забрани могат This is the main competent authority for implementation of NATurA 2000. its roles are as follows:

чин? за да отговорим на този въпрос, следва да видим ролята на другите ръководители.

Municipalities are often big owners and forests and therefore are direct managers of those lands.

да включват както списък на забраните, свързани с конкретни райони, така и дей 38 част i Part i част i Part i ности, необходими за поддържане/възстановяване на местообитанията и видовете. Municipalities are also directly responsible for spatial planning: they develop the Master plans and всички въпроси във връзка с НатУРа 2000 са взети под внимание. то освен това отговаря conditions make them used as pastures for cattle in dry summer months. The habitat type is also тези планове имат териториални аспекти, така че играят ролята на стратегиче- also should provide them with proper assessment. They also are responsible for giving building per- за разработката на национални планове за развитие и, до голяма степен, за инфраструк- used in parallel for mowing. Spring floods cause rise in salinity of the alluvial soils due to the high ски генерален план в посока изпълнение на двата члена – член 6, параграф 1 и член 6, mits and therefore are responsible to ensure that no permits are issued without being preliminary турното планиране. groundwater levels and the hot summer. These communities are the result of the joint impact of параграф 2. provided with proper assessment consent. Municipalities also develop local development plans, grazing, soil and climatic conditions. grazing should be maintained at extensive levels of 0,8-1, Областни управители which should regard NATurA 2000 and should pass proper assessment prior to adoption. Munici- animals units/ha on these meadows where the habitat type occurs in order to secure the habitat Министерството е органът, извършващ надлежни оценки и вземащ решения за одо те отговарят за управлението на държавната собственост в техните региони, вклю palities can play significant role in future in development of management pans for NATurA 2000 type’ typical species composition and avoid ruderalisation, which is associated with high level of бряване или неодобряване на определен проект или план (тук то действа в режим на чително за различни дейности, които могат пряко да засегнат НатУРа 2000. Повечето sites. in most cases Municipalities fail to implement properly their responsibilities towards NATurA grazing. in parallel mowing is acceptable practice, but up to 75% of the meadow area each year прилагане на задължителните изисквания и не е свободно да решава съгласно соб сериозни проблеми бяха предизвикани през изминалите години от дейности, занимаващи 2000 due to very low capacity and lack of knowledge on the issue. with applying a rotation next year. The moving should be done only after bloom of the vegetation.

ственото си разбиране). ако другите ръководители биха могли да бъдат извинени се с така наречената превенция на наводнения, които често пъти засягаха негативно Productivity of these grasslands is 4500-6500 kg dry yield/ha (according to hamnett r., Bulgaria.

за липсата на достатъчно знания и капацитет за изпълнението на НатУРа 2000, то Ministry of Regional Development крайбрежните местообитания и освен това използването на пестициди в национални Country Pasture/Forage resource Profiles.

министерството не може да бъде извинено за липсата на такъв капацитет.

it is responsible for final adoption of master plans and these way should ensure that proper assess- кампании срещу вредителите в горското стопанство и земеделието – през 2010 г. на http://www.fao.org/ag/AGP/agpc/doc/Counprof/Bulgaria/bulgaria.htm).

то освен това отговаря за извършването на редовен мониторинг на НатУРа 2000 и ment of them is carried out properly and all NATurA 2000 concerns are taken into account. it is пример кампания срещу прелетните скакалци. Срещат се много нарушения, тъй като за поддържане на научната информация за НатУРа 2000.

also responsible for development of national development plans and in big extent for infrastructure тези дейности не минават през надлежна оценка. 6210 Semi-natural dry grasslands and scrubland facies on calcare planning. ous substrates (Festuco-Brometalia) Министерство на земеделието, храните и горите 6.2. Натура 2000 и благоприятният природо Regional Governors The habitat type has developed on basic sandstones and acidic rocks at това е едно много важно министерство, тъй като отговаря за изпълнение на Програмата altitude of 0-1100 m. The soils are shallow, but not mosaic and deeper than за развитие на селските райони. Съществуват две пряко свързани мерки за целите на На They are responsible for managing of state property in their regions including varying activities защитен статус – какво означава това in 6240 and 62A0. it turns to 6250 on deep loess deposits. it is a semi тУРа 2000 – компенсационни мерки по Натура 2000, насочени към компенсиране на ограни which can directly affect NATurA 2000. Most serious problems were caused in the past years by natural grassland type created by grazing of mixed herds of cows, sheep ченията за частните собственици за общите и съществуващите земеделски практики, activities dealing with so called prevention of floods often negatively affecting riparian habitats and на практика?

and goats. Particularly low intensity grazing of goats is crucial to prevent и агроекологичните мерки, насочени също към осигуряването на подкрепа за изпълнение на also for use of pesticides in national anti pests campaigns in forestry and agriculture – in 2010 for Основната цел на всички обекти по НатУРа 2000 е да се поддържа и при необходимост, да overgrowing with shrubs and trees. The last should happen in mixed herds важни дейности за поддържане на конкретни местообитания и видове. Министерството example campaign against Migratory locust. Many violations are encountered as such activities do се възстанови благоприятния природозащитен статус (бПС) на местообитания и видо- in relation 1/4 to 1/3 goats to all animals in order to graze the area of the освен това отговаря за разработката на подобни мерки в областта на рибарството и not pass proper assessment.

ве, защитени в тези обекти. Поради това бПС е в сърцевината на “Натура 2000“. всяка pasture and to prevent entering of goats in the nearby forest. The intensity горското стопанство, но досега не се е занимавало с това. Регионалните отдели за гор мярка и дейност се оценява спрямо изпълнението или неизпълнението на тази цел. за да of grazing should not exceed 0,3 animal units/ha. on steep slopes of ското стопанство отговарят пряко за управлението на държавните гори, за разработка 6.2. Natura 2000 and Favourable Conservation има благоприятни условия за видовете и местообитанията, тяхното разпределение / or more, grazing of sheep and cows should be avoided. only low intensity та на 10-годишни планове за управление на горите и за тяхното изпълнение.

ареал на покритие не трябва да намаляват и не трябва да са по-малки от необходимото goat grazing should take place in order to keep open spaces. Productivity Общини Status – what does it mean in practice?

за едно дългосрочното оцеляване. Местообитанията трябва да са в добро състояние, с of these grasslands is 1600-2600 kg dry yield/ha.

Съгласно закона за опазване на околната среда общините са органите, които отговарят The main aim of all NATurA 2000 sites is to maintain and where necessary to restore the Favoura естествена структура и функции. Популациите следва да са жизнеспособни и успешно 6240* Sub-pannonic steppic grasslands за общото изпълнение на тяхна територия на екологичното законодателство, което ble Conservation Status (FCS) of habitats and species protected in those sites. Therefore the FCS да се възпроизвеждат. Средносрочните и дългосрочните перспективи следва да са до The habitat type has developed on very shallow mosaic soils with basic включва и законодателството за НатУРа. Общините са често пъти големи собственици is the heart of NATurA 2000. every measure and activity is assessed towards achieving or not бри от гледна точка на запазване или възстановяване на благоприятни условия. в бълга rock limestone or marl. it is often developed in a mosaic with habitat type на гори и са преки ръководители на тези земи. Общините са пряко отговорни за тери- this aim. in order to have a favorable condition of the species and habitats their distribution/area рия се разработват подробни инструкции за това, как да се оцени този статус за всеки 6110 *rupicolous calcareous or basophilic grasslands of the Alysso-Sedi ториалното планиране: те разработват генералните планове, и трябва освен това да covered should not decline and should not be less than necessary for long term survival. habitats вид и местообитание. Същите могат да бъдат свалени от www.natura2000.biodiversity.bg.

on albi. The habitat type covers relatively small areas on step slopes and is very vulnerable and ги снабдят с надлежна оценка. Освен това отговарят за даването на разрешителни за should be in good condition with natural structure and functions. Populations should be viable and Какви мерки са подходящи за какви типове местообитания (Приложение I към Дирек does not provide good conditions for any agricultural activities. The habitat should be kept free строеж и затова са отговорни да гарантират, че не се издават разрешителни, без пред- reproduce successfully. The mid and long term perspectives should be good in terms of keeping or тивата) и местообитания на видове (Приложение II към Директивата)?

of agricultural activities except very low intensity grazing of sheep and goats in order to keep the варително съгласие с надлежната оценка. Общините освен това разработват планове restoring favorable conditions. detailed guidelines are developed in Bulgaria, how to asses this sta в хода на проекта бяха проучени няколко пасищни местообитания и видове и бяха опреде- areas from overgrowing with shrubs.

за местно развитие, които следва да съблюдават НатУРа 2000 и да получат надлежна tus for each species and habitat. They could be downloaded on www.natura2000.biodiversity.bg.

лени изискванията за тяхното управление.

оценка преди приемането им. Общините могат в бъдеще да играят важна роля в разра 6250* Pannonic loess steppic grasslands Which measures are suitable for which habitat types (Annex I of the Directive) and habitats of ботката на планове за управление на обекти по НатУРа 2000. в повечето случаи общини 1530* Панонски солни степи и солни блата species (Annex II of the Directive)?

This habitat type develops on loess deposits, covered on the surface mostly with Chernosem те не изпълняват надлежно отговорностите си спрямо “Натура 2000“ поради много нисък този тип местообитание се е развил върху алувиални наслаги, покрити от флувисоли (мла- (black soil). it is a primeval steppe habitat and grazing is not necessary for maintenance of steppe Several grassland habitats and species were studied in the course of the project and their manage капацитет и липсата на познания по въпроса.

ди почви) в речните долини. влажните условия позволяват да се използват като пасища characteristics. Where soils become shallow and basic rock is hard limestone it gradually turns ment requirements identified.

Министерство на регионалното развитие за говеда през сухите летни месеци. този тип местообитание се използва успоредно и за to habitat 6210 Semi-natural dry grasslands. Widely spread in the past, this habitat is being de 1530* Pannonic salt steppes and salt marshes сенокос. Пролетните наводнения предизвикат повишаване на солеността на наносните stroyed by ploughing of the soil for arable land, existing these days in relatively isolated patches Министерството отговаря за окончателното приемане на генералните планове и по The habitat type has developed on alluvial deposits covered by Fluvisols in river valleys. The wet почви поради високите нива на подпочвените води и горещото лято. тези общности са of public pastures called “mera”. Also a big part of these pastures are degraded due to long-term такъв начин следва да гарантира, че надлежната им оценка е извършена надлежно и че 40 част i Part i част i Part i резултат от съвместната въздействие на пашата, почвените и климатичните условия. overgrazing in the past. The original plant communities of the habitat type have been dominated by ща, наречени “мера”. Освен това голяма част от тези пасища са с влошено състояние for the maintenance of the grasslands habitats in good condition is not sufficient to maintain this Пашата следва да се поддържа на екстензивни нива от 0,8-1,2 глави добитък/ хектар по Chrysopogon gryllus, but this species has gradually been displaced by dichanthium ischaemum, a поради дългосрочното преизпасване в миналото. Първоначалните растителни общности grasslands as a suitable habitat for the souslik. historical data show that high levels of grazing such тези поляни, където се явява този тип местообитание, така че да се осигури типичния species more stable to grazing and tramping. Maintenance or restoration of the favorable conserva- на този тип местообитание бяха доминирани от Chrysopogon gryllus (вид многогодишна as 0,3 – 0,4 animal units per ha are lowest limit to maintain souslik in some of the localities and състав от видове за този тип местообитание и се избегне рудерализация, което е свър- tion status requires to limit the grazing up to 0.3 animal units/ha. The priority of this habitat and the трева), но този вид бе постепенно изместен от Dichanthium ischaemum (вид многогодиш- that often even higher levels of grazing are necessary. generally the souslik is in good conservation зано с високото ниво на паша. Успоредно с това косенето е приемлива практика, но до fact that in the near past it has been massively destroyed give grounds to seek restoration of this на трева), един по-стабилен вид за паша и тъпчене. Поддържането или възстановяване status and most abundant in overgrazed grasslands (over 1,5 animal units/ha) which are character 75% от зоната на поляната ежегодно, с прилагане на ротация през следващата година. habitat on abandoned arable lands. Productivity of these grasslands is 1600-2600 kg dry yield/ha. на благоприятния природозащитен статус изисква да се ограничи пашата до 0.3 глави ized by high ruderalisation, low coverage of dominant species and low diversity of typical species.

Косене следва да се извършва само след разцъфтяване на растителността. Произво- добитък/ хектар. Приоритетът на това местообитание и фактът, че в близко минало е 6510* Lowland haymaking meadows Colonies developed on salt meadows, code 1530, are suffering from both – low level of grazing and дителността на тези тревни площи е 4500-6500 кг сух добив/ха (съгласно hamnett Р., било масово разрушено, дава основание да се търси възстановяване на това местооби decrease of the number of sheep and cows and lack regular mowing. The resulting tall grasses This habitat type is rare and developed on alluvial deposits covered by Fluvisols at the bottom of българия). Пасища в страната/профили на фуражните ресурси. тание върху напусната обработваема земи. Производителността на тези тревни площи and overgrowing with shrubs are the main obstacles for successful survival of the species. even river valleys. it is a semi-natural habitat type requiring regular mowing. in the absence of this main е 1600-2600 кг сух добив/ха.

http://www.fao.org/ag/AGP/agpc/doc/Counprof/България/българия.htm more intensive grazing alone of 0,3-0,4 grazing density can not prevent overgrow with onopordum tenance it starts to slowly or faster to overgrow with shrubs and tree vegetation, even if intensively 6510* Низинни сенокосни ливади acanthium. Accompanying mowing is crucial to keep the habitat in good condition.

6210 Полуестествени сухи тревни площи и храстова фация върху варовикови суб- grazed. Traditionally it was usually intensively used with mowing several times per year and together страти (Festuco-Brometalia) with that grazed by cattle. As a result strong ruderalisation is observed, which is expressed mainly този тип местообитание е рядък и развит върху алувиални наслаги, покрити от флувисо in occurrence of nytrofilos weeds and ruderal species. Before the communist collectivization, which ли (млади почви) на дъното на речни долини. това е полуестествен тип местообитание, този тип местообитание се е развил върху основни пясъчници и кисели скали на височина took place after 1941, there was a law forbidding grazing in the meadows before May and after който изисква редовен сенокос. в отсъствие на такова поддържане то започва бавно или 0-1100 m. Почвите са плитки, но не мозаечни и са по-дълбоки отколкото при 6240 и 62A0.

october during the wet season. Today such limitations do not exist. grazing is not necessary to по-бързо да обраства с храсти и дървесна растителност, дори ако е интензивно изпаса Местообитанието се превръща в 6250 върху дълбоки льосови наслаги. то е полуесте maintain the favorable conservation status of this habitat type, but grazing can be acceptable in dry но. традиционно се е използвало интензивно със сенокос няколко пъти годишно и заедно с ствен тип тревна площ, създаден посредством пашата на смесени стада от крави, season (May – october) and with an intensity of only 0,8-1,2 animals units/ha. Mowing at least one това, е било изпасван от говеда. в резултат на това се наблюдава силна рудерализация, овце и кози. По-специално нискоинтензивната паша на кози е от решаващо значение да time per year of and up to 75% of the meadow area with applying a rotation next year is a crucial която се изразява основно в появата на нитрофилни плевели и рудерални видове. Пре се възпрепятства обрастването с храсти и дървета. Последното следва да извършва в management practice in order to avoid overgrowing with shrubs. The moving should be done only ди комунистическата колективизация, осъществила се след 1941 г., е имало забранена смесени стада в съотношение 1/4 до 1/3 кози спрямо всички животни, за да опасе района after bloom of the vegetation. Productivity of these grasslands is 4500-6500 kg dry yield/ha. паша в ливадите преди май и след октомври през време на влажния сезон. днес такива на пасището и се възпрепятства влизането на кози в съседната гора. интензивността ограничения не съществуват. Не е необходима паша, за да се поддържа благоприятния на пашата не следва да превишава 0,3 глави добитък/ хектар. На стръмни склонове от 6520 Mountain haymaking meadows природозащитен статус на този тип местообитание, но пашата може да е приемлива 300 или повече, пашата на овце и крави следва да се избягва. Следва да се извършва само The habitat type is found only in mountain areas and is developed on acidic rocks on altitudes в сухия сезон (май – октомври) и с интензитет от само 0,8-1,2 глави добитък/ха. Косене нискоинтензивна паша на кози, за да се запасят откритите пространства. Производи from 750 up to 1900 m. Traditionally the habitat type is mainly used for mountain pasture for mixed поне веднъж годишно на и до 75% от ливадната площ с прилагане на ротация следващата телността на тези тревни площи е 1600-2600 кг сух добив/ха.

herds of sheep, goats and cows, but the same areas were used also for mowing. it is a semi-natural година е управленска практика от решаващо значение, за да се избегне обрастване с 6240* Субпанонски степни тревни площи habitat type requiring regular mowing or goat grazing. in the absence of this maintenance it starts храсти. Косене следва да се извършва само след цъфтежа на растителността. Произ slowly or faster to overgrow with shrubs and tree vegetation. Mowing at least one time per year този тип местообитание се е развил върху много плитки мозаечни почви с основна скала водителността на тези тревни площи е 4500-6500 кг сух добив/ха.

of and up to 75% of the meadow area with applying a rotation next year is a crucial management варовик или мергел. този тип е често пъти развит в мозайка с тип местообитание 6520 Планински сенокосни ливади practice in order to avoid overgrowing with shrubs. The moving should be done only after bloom *Скални варовици или базофилни тревни площи от тип карстови варовикови тревни площи.

of the vegetation. Alternative is to provide the mountain meadows with regular grazing of mixed този тип местообитание се установява само в планински райони и е развит върху кисели този тип местообитание покрива относително малки райони върху стъпаловидни склонове herds with intensity up to 0.8 animal units/ha and keep goats as part of a combined herd in relation скали на височини от 750 до 1900 m. традиционно този тип местообитание се използва и е много уязвим и не предоставя добри условия за никакви земеделски дейности. Местоо- in the areas of existing or historical Souslik colonies higher grazing levels should overload require 1/4 to 1/3 of all animals. Both mowing and grazing could be applied together. Productivity of these основно за планинска паша на смесени стада овце, кози и крави, но същите райони са битанието следва се държи свободно от земеделски дейности, освен паша на овце и кози с ments of maintaining grasslands against overgrazing.

grasslands is 1900-3200 kg dry yield/ha. използвани и за сенокос. това е полуестествени тип местообитание който изисква ре много ниска интензивност, за да се запазят районите от обрастване с храсти.

Testudo graeca and Testudo hermanni, Iberian and Hermann’s tortoises довен сенокос или паша на кози. в отсъствие на такова поддържане то започва бавно или Spermophilus citellus, Souslik 6250* Панонски льосови степни тревни площи по-бързо да обраства с храсти и дървесна растителност. Косене поне веднъж годишно Contrary to Souslik, both Mediterranean tortoises do not tolerate open steppes, without shrubby or This species gained strong support from men activities throughout last several thousand years, този тип местообитание се развива върху льосови наслаги, покрити на повърхността на и до 75% от ливадната площ с прилагане на ротация следващата година е управленска tree vegetation. They inhabit clear steppes only at the edges of adjacent forests or bush. Tortoises but now is in strong decline due to abandoning the pastures and meadows. in order to survive and най-често с чернозем (черна почва). това е девствено степно местообитание и не е не- практика от решаващо значение, за да се избегне обрастване с храсти. Косене следва да prefer forest and shrub ecotones, areas with open grasslands covered with spread shrubs and trees reproduce this species requires wide open areas without or with few shrubby and tree vegetation обходима паша, за да се поддържа степната характеристика. там, където почвите ста- се извършва само след цъфтежа на растителността. алтернативата е да се осигури or scarce light oak forests. in meadow habitats, they inhabit them if tree and shrub belts are sur and with short grasses.

нат плитки, а основната скала е твърда, варовикът се превръща постепенно в место- за планинските ливади редовна паша от смесени стада с интензитет до 0.8 глави доби- rounding patches of meadows. in North Bulgaria they live up to 800-1000 masl., in Southernmost тък/ хектар и да се запазят козите като част от комбинирано стадо в съотношение 1/4 up to 1200-1400 masl. For both tortoises it is important to maintain open habitats, by traditional обитание 6210 Полуестествени сухи тревни площи. Широко разпространено в миналото, Colonies developed on dry pastures, code 6250, are suffering from low level of grazing and reduc това местообитание се разрушава с изораването на почвата за обработваема земя, tion in the number of sheep and cows. in order to be in good condition the grass should not be до 1/3 кози спрямо всички животни. Сенокосът и пашата могат да се прилагат заедно. activities – grazing (mixed herds, with goats) and mowing. Appearance of small eroded areas near Производителността на тези тревни площи е 1900-3200 кг сух добив/ха. animal tracks and routs is important for providing suitable nesting areas. Mowing should be made която в наши дни съществува в относително изолирани участъци от обществени паси- taller than 15 cm. however, the levels of grazing 0,1-0,3 animal units per ha which is acceptable 42 част i Part i част i Part i Spermophilus citellus, лалугер by machines providing protection for tortoises against kill or injury. Artificial removal of shrubs тревните площи, следва напълно да се изключи като практика в местообитанията на The Management plans of Natura 2000 sites are not subject of conformity assessment, as well and trees, often advised to maintain the grasslands, should be completely excluded as practice костенурките, с изключение на отстраняване на агресивни чужди видове. това правило as other management activities, which does not require land use changes or heavy infrastructure този вид си е спечелил силна подкрепа вследствие човешките дейности през последните in tortoise habitats, with the exception of removal of aggressive alien species. This rule should следва да се прилага навсякъде, с изключение на сегашните или исторически колонии от construction.

няколко хиляди години, но сега е в силен упадък поради изоставянето на пасища и ливади.

be applied everywhere, with the exception of the current or historical colonies of the Souslik and лалугери и местообитанията на степния пор. в тези райони защитата на несъмнено за да оцелее и се възпроизвежда, този вид изисква широки открити райони без или с мал- The conformity assessment is incorporated into environmental impact Assessment where applica habitats of steppe polecat. in such areas protection of clearly steppic species should compromise степни видове следва да направи компромис с изискванията за защита на костенурките.

ко храстова и дървесна растителност и с къси треви. ble (for plans, programmes, building and investment proposals, which require eiA).

the requirements of tortoises’ protection. Better conditions for tortoises and some compromise По-добри условия за костенурките и известен компромис биха могли да се постигнат Колонии, развити върху сухи пасища, код 6250, страдат от ниско ниво на паша и нама- The establishment and management of Natura 2000 should be properly incorporated in the re could be achieved by protection of small depressions and valleys covered with low shrubs often посредством защитата на малки падини и долини, покрити с ниски храсти, проникващи лелия брой овце и крави. за да е в добро състояние, тревата не трябва да е по-висока gional and municipal development planning, as well as into the spatial plans, which set the land penetrating the open steppe landscape. често в отворения степен ландшафт.

от 15 cm. Обаче, нивата на паша от 0,1-0,3 глави добитък на хектар, което е приемли- use at given territory. Besides the provisions of Art. 30 of the Biodiversity act, such requirements во за поддържане на тревните местообитания в добро състояние, не е достатъчно за exist in other pieces of legislation, regulating the development of planning documents, mainly at 6.3 The links between Natura 2000 Management 6.3. връзките между плановете за управление поддържане на тези тревни площи като подходящо местообитание за лалугера. исто- municipal level. generally there are three types of municipal plans, which require integration of рическите данни показват, че такива високи нива на паша, като 0,3 – 0,4 глави добитък по Натура 2000 и регионалните планове environmental objectives, including the biodiversity protection: general land use Plans (gluP), Plans and regional development Plans на хектар са най-ниската граница за поддържане на лалугера в някои от местностите Municipal development Plans (MdP) and Municipal Programmes for envi (районни и общински планове) The establishment of Natura 2000 in Bulgaria is provided by the Biological Diversity Act (State и че често пъти са необходими дори по-високи нива на паша. По принцип лалугерът е в ronmental Protection (MPeP).

gazette No 77/2002;

last amendment Sg 43/2008). it adopts the provisions of the Directive Създаването на Натура 2000 в българия е предвидено от Закона за биологичното раз добър природозащитен статус и най-изобилен в преизпасани тревни площи (над 1,5 глави The municipal authorities are the main stakeholders and promoters of ter 92/43/EEC on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora and the Directive нообразие (държавен вестник, бр. 77/2002;

последни поправки дв 43/2008). той приема добитък/ хектар), които се характеризират с висока рудерализация, ниско покритие на ritorial planning. it is worth stressing that usually municipal authorities know 79/409/EEC on the conservation of wild birds. разпоредбите на Директива 92/43/ЕИО за опазване на естествените местообитания и доминанти видове и ниско разнообразие на типични видове.

the TPA and the regulations on territorial planning better than the specific на дивата флора и фауна и Директива 79/409/ЕИО относно опазването на дивите птици.

The Articles 27-29 provides the development of Management plans for the Natura 2000 sites and Колонии, развити върху солени ливади, код 1530, страдат от двете неща – ниско ниво на legislation on nature conservation.

the buffer zones and envisage measures intended to prevent the deterioration of conditions in the Членове 27-29 предвиждат разработка на планове за управление на обекти по Натура паша и намаление на броя овце и крави и липса на редовен сенокос. Получените в резул The Chapter 5 of Territorial Planning Act sets the planning procedures natural habitat types and in the habitats of species, as well as the endangerment and disturbance 2000 и на буферните зони и предвиждат мерки, целящи да възпрепятстват влошаването тат на това високи треви и обрастването с храсти са основните пречки за успешно and the creation of the three major planning documents – Structural plans, of the species for the protection whereof the relevant special areas of conservation have been на условията в естествените типове местообитания и в местообитанията на видове, оцеляване на видовете. дори по-интензивна паша с плътност на паша само 0,3-0,4 глави general land use plans (gluP), and detailed land use plans. The relations designated. it also establish a link with the procedures established by the older Protected Areas както и застрашаването и смущаването на видовете, за защита на които за определени добитък може да не възпрепятства обрастването с onopordum acanthium. Придружа between the municipal gluP and the management of natural landscapes Act (see below). съответни специални защитени райони. те освен това установяват връзка с процедури ващият сенокос е от решаващо значение, за да се запази местообитанието в добро is important for the management of Natura 2000.

те, установени с по-стария закон за защитените райони (виж по-долу).

състояние.

The Art. 30 (1) states that the spatial-development plans, the spatial-development projects for The Regional Revelopment Act is a legislative document with broad scope forests and the regional programmes elaborated according to the procedure established by other член 30, параграф 1 посочва, че устройствените планове, устройствените проекти за в районите на съществуващи или исторически колонии лалугери, по-високите нива на of application, including the provisions for the development of planning acts, shall conform to the orders for establishment of Natura 2000 sites and their management горите и регионалните програми, изготвени по реда, установен с други закони, следва да паша нива биха претоварили изискванията за поддържане на тревни площи срещу пре documents at national, regional and local level. The relation with the Natura plans/measures. са в съгласие с разпоредбите за създаване на обекти по Натура 2000 и техните планове изпасване.

2000 planning and management is established mainly at the municipal (lo мерки / за управление.

The Art. 30 (2) ensure the ecological links between the special areas of conservation, provid Testudo graeca и Testudo hermanni, иберийска и шипоопашата костенурки cal) level.

ing that the plans and projects referred to in Paragraph (1) shall include measures and activities член 30, параграф 2 гарантира екологичните връзки между специалните защитени райо Противно на лалугера, двете средиземноморски костенурки не понасят открити степи, The Municipal Councils adopt a Municipal Development Plan (MDP). The for conservation of the features of the landscape which, by virtue of their linear and continuous ни, като предвижда че плановете и проектите, цитирани в параграф 1, включват мерки без храстовидна или дървесна растителност. те обитават чисти степи само в краища- MdP should be consistent with the environmental protection issues, includ structure or their function as stepping stones, are essential for the migration, dispersal and genetic и дейности за опазване характеристиките на ландшафта, които, по силата на тяхната та на съседни гори или храсти. Костенурките предпочитат горски и храстови преходни ing the management of Pas and Natura 2000. MdPs also set the municipal priorities, which later exchange of plant and animal populations and species. линейна и непрекъсната структура или на тяхната функция като миграционни острови, зони (екотони), райони с открити тревни площи, покрити с разпространени храсти и reflect the projects, financed by the eu funds.

са съществени за миграцията, разпространението и генетичния обмен на растителни The Art. 31 introduces the Assessment of the compatibility of plans, programmes and building дървета или с оскъдни гори от светъл дъб. в ливадните местообитания, те ги обита According to Article 5 of the regional development Act, the Municipal development Plans are pre и животински популации и видове.

development proposals with the conservation purposes of Natura 2000 sites, established in the ват, ако дървесни и храстови пояси обикалят ливадни участъци. в Северна българия те pared and implemented through a uniform approach and partnership at all levels. Article 5 (6) of designation orders. Thus it incorporates the provisions of Art. 6 of the Nabitat directive. член 31 въвежда оценка на съвместимостта на планове, програми и предложения за живеят до 800-1000 метра над морското равнище, в най-южната част – до 1200- the regional development Act states that the implementation of the government policy for regional строителство с цел опазване на обекти по Натура 2000, установени в разпоредбите метра над морското равнище за двете костенурки е важно да се поддържат открити The Regulation on the conditions and procedure for the conformity of plans, programmes, development is based on agreement between the planning document with the remaining interna за определяне. така този член включва разпоредбите на член 6 от Директивата за при местообитания, вследствие на традиционни дейности – паша (смесени стада, с кози) building and investment proposals with the purposes of Natura 2000 sites (11.09.2007) sets tional, national and regional structural policies, instruments and actions.

родните местообитания.

и сенокос. Появата на малки ерозирали зони близо до животински следи и маршрути е the assessment procedure in accordance to the provisions of the Art. 6 of the habitat directive and MdPs are made consistent also with:

важно за осигуряването на подходящи райони на гнездене. Косенето следва да се прави the Art. 30 of Biodiversity Act. it concerns the sites, already designated as protected zones (SPAs Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на плано с машини, осигуряващи защита за костенурките, срещу убиване или нараняване. изку- the orders for designation of protected areas and their regimes according to the Protected / SCis) with ministerial orders, as well those, which are adopted by the Council of Ministers but still ве, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опаз ственото отстраняване на храсти и дървета, често пъти след съвет за поддържане на Areas Act not officially designated. ване на защитените зони (11.09.2007) установя процедурата за оценка в съгласие с 44 част i Part i част i Part i разпоредбите на член 6 от директивата за природни местообитания и член 30 от за- the orders for designation and the measures for conservation of protected areas within the ствената политика за регионално развитие се базира на съгласуване на документа за The negative demographic trends and consequently the decreasing human capital is outlined as кона за биологично разнообразие. тя засяга обекти, които са вече обявени за специални планиране документ с останалите международни, национални и регионални структурни the most important constraint for the sustainable economic development in the region.

National ecological Network, consistent with the Biodiversity Act (Article 30(1)) защитени зони / зони от интерес за Общността с министерски заповеди, както и онези, политики, инструменти и действия.

the requirements for conservation of landscape elements of connecting function, consistent The territory of the municipality partially overlaps with the following Natura 2000 sites:

които са приети от Министерския съвет, но все още не са официално обявени.

with the Biodiversity Act (Article 30(2)). Общинските планове за развитие са освен това съвместими с:

Bg0000247 Nikopolsko plato – The protected zone (pSCi) includes limestone plate with loess Плановете за управление на обекти по Натура 2000 не са предмет на оценка за съот разпоредбите за определяне на защитени райони и техните режими по закона за за- cover. The arable lands dominate, mixed with polygons of steppe habitats, bushes, small ar The strategic part of MdP is prepared in line with the Methodological guidelines published by the ветствие, както и други управленски дейности, които не изискват промяна в предназна щитените райони eas of broadleaved forests and vineyards.

Ministry of regional development and Public Works and must conform to the Biodiversity Act. As an чението на земята или изграждането на тежка инфраструктура.

inseparable environmental media, biodiversity should be presented in the relevant part of the plan.

разпоредбите за определяне и мерките за опазване на защитени райони в рамките Bg0000239 obnova – Karaman dol – The Municipality of Nikopol overlaps with the northern Оценката за съответствие е включена при необходимост в оценката за въздействие на националната екологична мрежа, съвместими със закона за биологично разноо- part of the pSCi, which includes old broadleaved (riparian) forests, meadows and arable lands Art.79 of Environmental Protection Act requires the development of Municipal programs for envi върху околната среда (за планове, програми, предложения за строежи и инвестиции, кои бразие (член 30, параграф 1) in the former floodplain of osam river. The riparian zone is surrounded by dry slopes, covered ronmental protection (MPEP) are the main planning tool for environmental protection at municipal то изискват такава оценка).

by steppe vegetation and small remaining of oak forests.

level. These programmes should include analysis of the environmental situation, including the sta- изискванията за опазване на елементи от ландшафт със свързващи функция, съвме Създаването и управлението на Натура 2000 следва се включи надлежно в регионалното tus and threats to the biodiversity, protected areas and Natura 2000 sites. MPePs also include the стими със закона за биологично разнообразие (член 30, параграф 2).

The field observations, performed by the project team in the period 2008 – 2009 focus on the и общинско планиране, както и в устройствените планове, които определят ползването priority municipal projects in the field of environment, which request funding from the state budget.

grasslands (pastures and meadows), which conservation status highly de Стратегическата част на общинския план за развитие се подготвя в съответствие с на земята на дадена територия. Освен разпоредбите на член 30 от закона за биологич pends on the agriculture practices.

The development of Local Development Strategies under the rural development Programme is методичното ръководство, публикувано от Министерството на регионалното развитие но разнообразие, такива изисквания съществуват и в други законодателни актове, ре another opportunity for mainstreaming the Natura 2000 protection and management. These strat- и благоустройството и трябва да съответства на закона за биологично разнообразие.

The main conclusions and recommendations regarding the management гламентиращи разработката на документите за планиране, основно на общинско ниво.

egies are developed by local Action groups (consisted of one or more municipalities) – a new Като неразделно средство за околната среда, биологичното разнообразие следва да бъде of the target habitats in order to achieve and sustain FCS are:

По принцип съществуват три типа общински планове, които изискват интегриране на structures, established in implementation og the leAder approach of the eu rural development представено в съответната част на плана.

The Pannonic loess steppic grasslands (Habitat code 6250*) are екологичните цели, включително защитата на биологичното разнообразие: генерални Fund. The local development Strategies could set specific criteria, giving the priority to nature член 79 от Закона за защита на околната среда изисква разработка на общински про- found widespread in Nikopolsko plato and in several polygons of ob планове за земеползване, общински развойни планове и общински програми за защита на friendly activities, to be funded by the Axis 4 of rdP.

грами за защита на околната среда (MPEP), които са основен инструмент за планира- nova-Karama dol. Combining the parameters gives the overall assess околната среда.

не за защита на околната среда на общинско ниво. тези програми следва да включват ment that the habitat type is partly in favourable conservation status Общинските органи са основните заинтересувани лица и двигатели на териториалното 6.4. Model Management Plan for Nikopolsko Plato анализ на състоянието на околната среда, включително статусът и заплахите за био- with 622 ha in Nikopolsko plato and 155 in obnova Karaman dol and планиране. заслужава си да подчертаем, че обикновено общинските органи познават за логичното разнообразие, защитените райони и обектите по Натура 2000. тези програми partly in unfavourable conservation status with 1476 ha in Nikopolsko кона за териториално планиране и наредбите за териториално планиране по-добре, от english summary включват освен това приоритетните общински проекти в областта на околната среда, plato and 774 in obnova Karaman dol of the total habitat type distribu колкото конкретното законодателство за опазване на природата.

които изискват финансиране от държавния бюджет. tion.

(The complete version in Bulgarian language is available on the Cd) Глава 5 на Закона за териториално планиране установя процедурите по планиране и Разработката на местни стратегии за развитие по програмата за развитие на сел- The habitat type does not need compulsory grazing or mowing. low The Management and development plan for the Natura 2000 areas in Municipality of Nikopol (M&d създаването на трите основни документа за планиране – структурните планове, гене level grasing of 0,3 animal units/ha with goats or other livestock does ските райони е още една възможност за интегриране на защитата и управлението по plan) is a document, based on the conclusions and recommendations of the studies on the biodi рални планове за земеползване, и подробните планове за земеползване. връзките между not harm conservation status of the habitat. The priority of this habitat Натура 2000. тези стратегии са разработени от местни групи за действие (съставени versity and agriculture in the region.

общинските генерални планове за земеползване и управлението на естествения ланд от една или няколко общини) – една нова структура, създадена в изпълнение на подход ли- and the fact that in the near past it has been massively destroyed due шафт са важни за управлението на Натура 2000. The scope and objectives of the document have shifted during the project implementation. it was to overgrazing and ploughing give grounds to seek restoration of this деР на фонда на еС за развитие на селските райони. Местните стратегии за развитие turned out that at the present moment there are no preconditions (data, legal and administrative Законът за регионално развитие е законодателен документ с широк обхват на при- могат да поставят конкретни критерии, давайки приоритет на щадящи природата дей- habitat on abandoned arable lands. This can also secure reduction of arrangements) for the development of the legal Management plan of the pSCi Nikopolsko plato.

the current fragmentation in the existing polygons with this habitat type.

ложение, включително разпоредбите за разработка на документи за планиране на на- ности, които да се финансират по Ос 4 на програмата за развитие на селските райони.

A proposal for sustainable management and development of the territories of Natura 2000 within ционално, регионално и местно ниво. връзката с планирането и управлението по Натура The Sub-pannonic steppic grasslands (Habitat code 6240*);

The habitat type is not widely the municipal borders was developed instead. The document has no legal power but many of its 2000 се създава основно на общинско (местно) ниво.

spread and very vulnerable and does not provide good conditions for any agricultural activi findings and recommendations could be integrated into strategic and planning documents at mu ties. it is in favourable conservation status in Nikopolska plato for all mapped 409 ha and is in Общинските съвети приемат общински план за развитие. този план следва да е съвме nicipal level. The proposals are not limited to the traditional management proposals of the Natura unfavourable conservation status in obnova Karaman dol for all 97 ha. The habitat should be стим с въпросите за защита на околната среда, включително с управлението на защите 2000 habitats and species but also look into the opportunities for using the N-2000 site to generate kept free of agricultural activities except very low intensity grazing of goats (0,3 animals units/ ните райони и Натура 2000. тези планове следва освен това да установяват общинските sustainable economic development in the region.

ha) in order to keep the areas from overgrowing with shrubs.

приоритети, които по-късно отразяват проектите, финансирани от фондове на еС.

The economic situation is determined by the favorable geographic features, soils and climate con The Pannonic salt steppes and salt marshes (Habitat code 1530*) – The overall assess Съгласно член 5 от закона за регионално развитие, общинските планове за развитие ditions, which resulted in the development of the agriculture as the priority economic sector. The ment of this habitat type in the pilot sites conclude that the habitat type is in favourable con се подготвят и изпълняват с еднороден подход и партньорство на всички нива. член 5, location at danube river and the construction of new ferryboat terminal are expected to increase servation status with 433 ha in obnova Karaman dol and in unfavourable conservation status параграф 6 от закона за регионално развитие посочва, че изпълнението на правител also the transport importance and access to the municipality.

with 83 ha in Nikopolsko plato and 1 122 ha in obnova Karaman dol of the total habitat type 46 част i Part i част i Part i distribution. grazing should be maintained at extensive levels of 1,2 animals units/ha on these Основните заключения и препоръките относно управлението на целевите местооби- General objective: Sustainable economic development of the Municipality of Nikopol, in harmony 6.4. Примерен план за управление на Никополско meadows where the habitat type occurs in order to secure the habitat type’ typical species тания, за постигане и поддържане на благоприятен природозащитен статус, са: with the conservation of biodiversity and natural ecosystems.

composition and avoid ruderalisation, which is associated with high level of grazing. Favour Констатира се, че панонските льосови степни тревни площи (код на местооби- Specific objectives:

плато – резюме на български език able conservation status for both parameters is associated with low to middle intensities of тание 6250*) са широко разпространени в Никополското плато и на няколко полигона improved management of the agriculture activities in Natura 2000 sites on the territory of (Пълната версия на български език е записана на диска).

grazing and rarely with high. The use of artificial fertilizers is a big threat to the natural condi н Обнова – Караман дол. Комбинирането на параметрите дава обща оценка, че този Municipality of Nikopol.

Планът за управление и развитие за зоните по Натура 2000 в община Никопол е доку- tions of the habitat type. The same is true for natural fertilizers, which could be slightly used тип местообитание е отчасти в благоприятен природозащитен статус, със Attaining and sustaining the favorable conservation status of the protected species and habitats.

мент, основаващ се на заключенията и препоръките от изследванията за биологичното according to best agri-environmental practices.

хектара в Никополското плато и 155 хектара в Обнова – Караман дол и отчасти в разнообразие и земеделие в региона. improved prosperity of the local communities through the development of nature-friendly The Lowland hay meadows (Habitat code 6510) – The overall assessment of this habitat неблагоприятен природозащитен статус, със 1476 хектара в Никополското плато и farming, tourism, forestry and spatial planning.

type in the pilot sites concludes that the habitat type is in unfavourable conservation status 774 хектара в Обнова – Караман дол от общото разпространение на типа местоо Обхватът и целите на документа бяха изместени през време на изпълнението на про within the total habitat type distribution. The habitat is very rare and was almost completely битание.

екта. Оказа се, че понастоящем не съществуват предпоставки (данни, юридически и According to the opinion of the expert team, the future sustainable development of the munici destroyed by the creation of arable lands in the near past. it requires restoration on aban административни разпоредби) за разработката на законен план за управление на обекта pality should follow the directions described below:

този тип местообитание не се нуждае от принудителна паша или сенокос. Ниското doned arable lands on Fluvisols. grazing is not necessary to maintain the favorable conserva от интерес за Общността Никополско плато. вместо това бе разработено предложе ниво на паша от 0,3 глави добитък/ хектар от кози или друг добитък не уврежда Sustaining the leading position of the agriculture with a combination tion status of this habitat type, but grazing can be acceptable in dry season (May – october) ние за устойчиво управление и развитие на териториите на Натура 2000 в рамките на природозащитния статус на местообитанието. Приоритетът на това местооби of the existing highly-productive intensive agriculture and development and with an intensity of only1,2 animals units/ha. extensive mowing one time per year is a общинските граници. документът няма юридическа сила, но много от неговите конста тание и фактът, че в близко минало е било масово разрушено, дава основание да of extensive agriculture production with higher added value – organic crucial management practice in order to avoid overgrowing with shrubs. if more than once per тации и препоръки биха могли да се интегрират в стратегически и планови документи се търси възстановяване на това местообитание върху напусната обработваема agriculture, traditional farming, production of branded local products year, the meadow will decrease in quality and species composition. The moving should be на общински ниво. Предложенията не се ограничават до традиционните предложения за земи. това може да гарантира и редукция на сегашната фрагментация в съществу etc.

done only after bloom of the vegetation. use of artificial fertilizers is a threat to natural condi управление на местообитанията и видовете по Натура 2000, но освен това разглеждат ващите полигони с този тип местообитание.

development of alternative forms of tourism: rural, environmental, cul tions for this habitat type and should be avoided.

възможностите за използване на обекта по Натура 2000, за генериране на устойчиво Субпанонски степни тревни площи (код на местообитание 6240*);

този тип место tural, boat trails and bike trails. The different forms of alternative tour икономическо развитие в региона.

Forest habitats are not priority of this study. Nevertheless some management measures обитание не е широко разпространен и е много уязвим и не предоставя добри условия ism could be combined and structured in integrated tourist products/ could be outlined: The logging practices have to correspond to the conservation importance, Икономическата ситуация се определя от благоприятните географски характеристи- за никакви земеделски дейности. той е в благоприятен природозащитен статус в Ни tourist destination.

vulnerability and the actual conservation status of the forest habitats. As the protected habitat ки, почвите и климатичните условия, довели до развитие на земеделието като приорите- кополско плато за всичките картографирани 409 ха и е в неблагоприятен природоза The Spatial planning should recognize the nature value and be har types (91е0*, 91h0*, 91F0 and 91Z0) are presented in small patches on the territory, their тен икономически сектор. Очаква се местоположението на река дунав и изграждането щитен статус в Обнова – Караман дол за всичките 97 ха. Местообитанието следва monized with the objectives and regimes of the Natura 2000 sites.

future decrease and fragmentation must be avoided by:

на новия фериботен терминал да увеличат и транспортното значение и достъпа до да се пази свободно от земеделски дейности, освен много нискоинтензивна паша на it has to be adapted to the conservation of target habitats and the общината. Prohibition of all forms of logging in habitats 91eo and 91h0 кози (0,3 глави добитък/ха), за да се запазят площите от обрастване с храсти.

landscape features with ecosystem importance (such as the riparian Prohibition of the logging in 91Z0, with the exception of gradual regenerative cutting with Панонски солни степи и солни блата (код на местообитание 1530*) – Общата Отрицателните демографски тенденции и следователно намаляващият човешки ка- zones.

regeneration circle at least 10 years, combined with planting or natural regeneration. оценка на този тип местообитание в пилотните обекти заключава, че този тип питал се очертават като най-важното ограничение за устойчивото икономическо раз Preliminary zoning of the territory is elaborated as the geographic scope местообитание е с благоприятен природозащитен статус, със 433 ха в Обнова – витие в региона.

No tree removal should take place in the most sensitive areas, including the riparian of the M&d Plan covers the complete territory of Nikopol municipality, Караман дол и неблагоприятен природозащитен статус със 83 ха в Никополското zones.

територията на общината се припокрива частично със следните обекти по Натура which besides the Natura 2000 includes also urban, industrial, infrastruc плато и 1 122 ха в Обнова – Караман дол от общото разпространение на типа 2000: The natural forest regeneration should be supported by reforestation with native species, ture areas and intensively managed arable lands with lower nature value.

местообитание. Пашата следва да се поддържа на екстензивни нива от 1,2 глави particularly in places, appropriate for Quercus robur.

even the Natura 2000 sites are large and complex territories, where the distribution of the target Bg0000247 Никополско плато – защитената зона (pSCi) включва варовиково плато с добитък/hа на тези ливади, където се явява този тип местообитание, за да се га habitats and species cover smaller polygons, identified during the field mapping.

льосово покритие. Обработваемите земи доминират, смесени с полигони от степни restoration of hydrological regime in floodplanin forests where it is feasible.

рантира типичния състав на видовете за този тип местообитание и се избегне местообитания, храсти, малки райони от широколистни гори и лозя.

Wetlands occupy relatively small areas along the rivers danube and osam. Their area has рудерализация, която е свързана с високо ниво на паша. благоприятният природоза Bg0000239 Обнова – Караман дол – Община Никопол се припокрива със северната decreased significantly after the river beds training in 1960s – 1970s. The restoration works щитен статус за двата параметъра е свързан с ниска to до средна интензивност част на защитената зона, която включва стари широколистни (крайбрежни) гори, are possible in very few spots – hydrological reconnection of oxbows and reforestation of на пашата и рядко с висока. използването на изкуствени торове е голяма заплаха за ливади и обработваеми земи в бившите наводнявани райони на река Осъм. Край- floodplain forests. The river Basin Management Plan for danube basin identifies the restora- естествените условия на този тип местообитание. Същото се отнася за естест брежната зона е заобиколена от сухи склонове, покрити със степна растителност tion of hydro-morphological conditions in osam subbasin as important/basic measures in вените торове, които биха могли да бъдат слабо използвани съгласно най-добрите и малки остатъци от дъбови гори. its Programme of measures. The buffer stripes of riparian vegetation must be preserved by агроекологични практики.

prohibition of logging and mowing in 20 m. buffer along small streams and 200 m. along the Низинни сенокосни ливади (код на местообитание 6510) – Общата оценка на този Полевите наблюдения, извършени от екипа по проекта в периода 2008 – 2009 г., се кон main rivers.

тип местообитание в пилотните обекти заключава, че този тип местообитание е центрират върху тревните площи (пасища и ливади), природозащитният статус на кои с в неблагоприятен природозащитен статус в рамките на общото разпростране то силно зависи от земеделските практики. The General and Specific objectives of the M&d plan are formulated as follows:

48 част i Part i част i Part i ние на типа местообитание. Местообитанието е много рядко и без почти напълно Специфични цели: The main conclusions and recommendations regarding the management of the target habitats in 6.5. Model Management Plan for Kresna – разрушено със създаването на обработваеми земи в близкото минало. то изисква order to achieve and sustain FCS are:

Подобрено управление на земеделските дейности в обекти по Натура 2000 на тери възстановяване върху напуснати обработваеми земи върху флувисоли. Пашата не е торията на община Никопол. The Semi-natural dry grasslands and scrubland faces on calcareous substrates (Festuco english summary необходима за поддържане на благоприятния природозащитен статус на този тип Brometalia) (Habitat type 6210) is widespread in Kresna-ilindentzi (SCi: Bg366). The habitat Постигане и поддържане на благоприятен природозащитен статус на защитените The Management and development plan for the Natura 2000 areas in Municipality of Kresna (M&d местообитание, но пашата може да е приемлива в сухия сезон (май – октомври) и с type has developed on basic sandstones and acidic rocks at altitude of 480-1100 m. The видове и местообитания.

plan) is a document, based on the conclusions and recommendations of the studies on the biodi интензитет от само 1,2 глави добитък/hа. екстензивен сенокос веднъж годишно е soils are shallow. even in the mountain areas this habitat was partially destroyed in the past Подобрен разцвет на местните общности посредством развитие на щадящо при versity and agriculture in the region.

от решаващо значение за практиката на управление, за да се избегне обрастване с by plugging and turning it into arable lands. The overall assessment of this habitat type in the родата земеделие, туризъм, горско стопанство и териториално планиране.

храсти. ако косенето е повече от веднъж годишно, ще се влоши качеството на ли The scope and objectives of the document have shifted during the project implementation. it was pilot sites conclude that the habitat type is in favourable conservation status with XX ha and in вадата и съставът на видовете. Косене следва да се извършва само след разцъфтя Съгласно становището на експертния екип, бъдещото устойчиво развитие на общи turned out that at the present moment there are no preconditions (data, legal and administrative unfavourable conservation status with XX ha of the total habitat type distribution. Pastoralism ване на растителността. Употребата на изкуствени торове представлява заплаха ната трябва да следва посоките, описани по-долу:

arrangements) for the development of the legal Management plan of the SCi Kresna-ilindentsi. it with rotation of grazing and extensive grazing levels is suitable for this habitat type to be in за естествените условия за този тип местообитание и следва да се избягва.

should be developed after a complete inventory and mapping of Natura 2000 habitat types and Поддържане на водещата позиция на земеделието в комбинация на съществуващото favourable conservation status. For grazing, goats have an important role in maintaining open Горските местообитания не са приоритет на настоящото изследване. Незави- proclamation of a designation order of SCi. Both these are tasks of the MoeW. A proposal for високопроизводително интензивно земеделие и развитие на екстензивно земеделско areas and avoiding overgrowing. Further, it is necessary to keep goats симо от това, могат да се очертаят някои мерки за управление: Практиките на производство с по-висока добавена стойност – органично земеделие, традиционно sustainable management and development of the territories of Natura 2000 within the municipal as part of a combined herd in relation 1/4 to 1/3 of all animals. on дърводобив трябва да отговарят на значението на опазването, уязвимостта и фак- borders was developed instead. The document has no legal power but many of its findings and steep slopes of 300 or more, grazing of sheep and cows should be земеделие, производство на маркови местни продукти и т.н.

тическия природозащитен статус на горските местообитания. тъй като защите recommendations could be integrated into strategic and planning documents at municipal level. avoided. only low intensity goat grazing should take place in order to Развитие на алтернативни форми на туризъм: селски, екологичен, културен, с лодки ните типове местообитания (91е0*, 91h0*, 91F0 и 91Z0) са представени на малки The proposals are not limited to the traditional management proposals of the Natura 2000 habitats keep open spaces. dominance of the species dichantium ischaemum и вело маршрути. Различните форми на алтернативен туризъм биха могли да бъдат участъци върху територията, бъдещото им намаление и фрагментацията трябва and species but also look into the opportunities for using the N-2000 site to generate sustainable комбинирани и структурирани в интегрирани туристически продукти/ туристиче- is seen as a result of overgrazing mainly in the past, which changes да бъдат избегнати посредством:

economic development in the region. the plant community and deteriorate the habitat type quality. Some of ски дестинации.

забрана на всички форми дърводобив в местообитания 91e0 и 91h0 the thresholds used for the assessment of this habitat type were prob The economic situation is determined by the favorable geographic location and features, and Устройственото планиране следва да отчита природната стойност и да бъде хар ably too high. This should be reviewed and adjusted.

забрана на дърводобива в 91Z0, с изключение на постепенно възстановително монизирано с целите и режимите на обектите по Натура 2000. то трябва да е climate conditions, which resulted in the development of the agriculture and forestry as the priority рязане с цикъл на възстановяване минимум 10 години, комбиниран със засаждане адаптирано към опазването на целеви местообитания и характеристиките на ланд- The Mountain hay meadows (Habitat type 6520) is found only in economic sectors, as well as services favourised by the presence of major road e79 connecting или естествена възстановяване.

шафт със значение на екосистема (като например крайбрежните зони). mountain area of Kresna (SCi:Bg366). This habitat is developed on Bulgaria and greece. The diverse relief, mineral springs, large scale protected areas, including Pirin acidic rocks on altitudes from 750 up to 1600 m. recently, the habitat Не следва да се извършва никакво премахване на дървета в най-чувствителните National park and World heritage Site and N2000 sites and presence of cultural values determine Предварителното зониране на територията е изготвено, като географският обхват type is mainly used for mountain pasture, but traditionally the areas райони, включително в крайбрежните зони. high tourism potential.of the Municpality.

на плана за управление и развитие покрива цялата територия на община Никопол, която, were used also for mowing. The overall assessment of this habitat редом с Натура 2000, включва също и градски, индустриални, инфраструктурни площи и естественото възстановяване на гората следва да бъде подкрепено от залеся- The negative demographic trends and consequently the decreasing human capital is outlined as type in the pilot sites conclude that the habitat type is in favourable интензивно управлявани обработваеми земи с по-ниска природна стойност. дори обе ване с местни видове, особено на местата, подходящи за Quercus robur (англий- the most important constraint for the sustainable economic development in the region.

conservation status with XX ha and in unfavourable conservation sta ски дъб). ктите по Натура 2000 са големи и комплексни територии, където разпространението The territory of the municipality partially overlaps with the following Natura 2000 sites:

tus with XX ha of the total habitat type distribution. For grazing, goats на целевите местообитания и видовете покриват по-малки полигони, установени през Влажните зони заемат сравнително малки площи около реките дунав и Осъм. тях Bg0000366 Kresna-ilindentsi – The protected zone (SCi) includes narrow gorges with steep have an important role in maintaining open areas and avoiding over време на полевото картографиране.

ната площ е намаляла значително след обучението по речните корита през slopes of Strama river and its tributaries, high mountain parts ot Malashevska and vlahina growing. Further, it is necessary to keep goats as part of a combined – 1970 г. възстановителни работи са възможни на много малко места – хидролож mountains from the West and the lower mountain slopes of Pirin mountains from the east. The herd in relation 1/4 to 1/3 of all animals. on steep slopes of 300 or more, grazing of sheep and ко повторно свързване на меандрите и залесяване на заливните гори. Планът за broadleaved forest, bushes and three plantations dominate, followed by running waters (rivers), cows should be avoided. only low intensity goat grazing should take place in order to keep управление на речните басейни за дунавския басейн определя възстановяването на arable land plots dry grasslands and steppe habitats and coniferous forest and meadows. open spaces. Mowing is an important management practice. it helps avoiding overgrowing of хидро-морфологичните условия в подбасейна на Осъм като важни /основни мерки в the habitat type with shrubs. if very intensive and more than once per year it can decrease Bg0000209 Pirin – The Municipality of Kresna overlaps with the western slopes of the SCi, програмата си за мерките. буферните ивици от крайречни растителност трябва the habitat type quality and deteriorate the species composition. Moving should only be per which includes bushes, coniferous forests and rocks, high mountain meadows and pastures да бъдат съхранявани със забрана на дърводобива и косене в 20-метров буфер по formed after blooming of the herbs. Some of the thresholds used for the assessment of this and lakes. The Natura 2000 site overlaps with Pirin National Park and World heritage Site.

протежение на малките потоци и 200 метра по протежение на основните реки.

habitat type were probably too high. This should be reviewed and adjusted.

The field observations, performed by the project team in the period 2008 – 2009 focus on the Общите и специфични цели на плана за управление и развитие са формулирани, както Forest habitats are not priority of this study. Nevertheless some management measures grasslands (pastures and meadows) in Kresna-ilindentsi SCi, which conservation status highly следва:

could be outlined: The logging practices have to correspond to the conservation importance, depends on the agriculture practices. The management of meadows and pastures in Pirin SCi are Обща цел: Устойчиво икономическо развитие на община Никопол, в хармония с опазване vulnerability and the actual conservation status of the forest habitat types found in the site:

subject of the Management Plan of the Park.

на биологичното разнообразие и естествените екосистеми.

9130, 9150, 9170, 91AA, 91CA, 91M0, 9530, etc.. As the riverine habitat types (91е0* and 50 част i Part i част i Part i 92C0 and 91A0) are most vulnerable their future decrease and fragmentation must be avoid Bg0000209 Пирин – община Кресна се припокрива със западните склонове на обе- The Spatial planning should recognize the nature value and be harmonized with the objec 6.5. Примерен план за управление за Кресна – ed. Some priority measures are:

кта от интерес за Общността, който включва храсти, иглолистни гори и скали, tives and regimes of the Natura 2000 sites. it has to be adapted to the conservation of target високопланински ливади и пасища и езера. Обектът по Натура 2000 се припокрива с habitats and the landscape features with ecosystem importance.

Prohibition of all forms of logging in habitats 91e0, 92C0 and 91A0.

резюме на български език Национален парк Пирин и Обект на световното културно наследство.

Prohibition of all types of regenerative logging in 91аа. Preliminary zoning of the territory is elaborated as the geographic scope of the M&d Plan covers (Пълната версия на български език е записана на диска) Полевите наблюдения, извършени от екипа по проекта в периода 2008 – 2009 г., се кон- the complete territory of Nikopol municipality, which besides the Natura 2000 includes also urban, The natural forest regeneration should be supported by reforestation with native species, Планът за управление и развитие на зоните по Натура 2000 в община Кресна е документ, центрират върху тревните площи (пасища и ливади) в ОиО Кресна-илинденци, природо- industrial, infrastructure areas and intensively managed arable lands with lower nature value. even particularly in places, appropriate for Quercus pubescens and Quercus petraea.

основаващ се на заключенията и препоръките от изследванията за биологичното раз защитният статус на които силно зависи от земеделските практики. Управлението на the Natura 2000 sites are large and complex territories, where the distribution of the target habitats Rivers and Wetlands are another priority group of habitats represented in the site by part нообразие и земеделие в региона.

ливадите и пасищата в ОиО Пирин са предмет на плана за управление на парка. and species cover smaller polygons, identified during the field mapping.

of the Struma river main course and its tributaries. Their form suitable habitat and migration Обхватът и целите на документа бяха изместени през време на изпълнението на про Основните заключения и препоръките относно управлението на целевите местооби corridors for fish species, aquatic invertebrates and species like otter. The status of these екта. Оказа се, че понастоящем не съществуват предпоставки (данни, юридически и тания, за постигане и поддържане на благоприятен природозащитен статус, са:

habitats is rapidly deteriorating due to the mass construction of micro hydropower plants in административни разпоредби) за разработката на законен план за управление на обекта the adjacent areas of the site. The West ionian Sea river Basin Management Plan identifies Полуестествени сухи тревни площи и храстови открити склонове върху ва от интерес за Общността (ОиО) Кресна-илинденци. той следва да бъде разработен measures to achieve good status of water bodies in the region. Some priority measures are:

ровикови субстрати (Festuco-Brometalia) (тип местообитание 6210) е широко след пълно инвентаризиране и картографиране на типовете местообитания по Натура разпространено в Кресна-илинденци (ОиО: Bg366). този тип местообитание се е Maintenance of 10-20 m buffer belts of natural riverine vegetation along the riverbeds 2000 и обявяван на заповед за определяне на ОиО. и двете задачи са отговорност на развил върху основни пясъчници и кисели скали на височина 480-1100 м. Почвите са Министерството за околната среда и водите. вместо това бе разработено предложе- Ban on the construction of new hydropower facilities in the site and adjacent areas.

плитки. дори в планинските райони това местообитание бе частично разрушено в ние за устойчиво управление и развитие на териториите на Натура 2000 в рамките на Protection and maintenance of the drainage/irrigation ditches and marshlands in front of миналото вследствие на разораването и превръщането му в обработваема земи.

общинските граници. документът няма юридическа сила, но много от неговите конста Melo Sand rock NM Общата оценка на този тип местообитание в пилотните обекти заключава, че тации и препоръки биха могли да се интегрират в стратегически и планови документи The habitats of the two species of tortoises (Testudo sp) – require mosaic of threes, bushes този тип местообитание е в благоприятен природозащитен статус със ХXX хек на общински ниво. Предложенията не се ограничават до традиционните предложения за and grass habitats formed as a result of grasing of sheep and goats in the region.

тара и в неблагоприятен природозащитен статус със ХXX хектара от общото раз управление на местообитанията и видовете по Натура 2000, но освен това разглеждат пространение на този тип местообитание. Пасторализмът с ротация на пашата и The General and Specific objectives of the M&d plan are formulated as follows:

възможностите за използване на обекта по Натура 2000, за генериране на устойчиво екстензивни нива на паша са подходящи за този тип местообитание, за да е в бла икономическо развитие в региона.

General objective: Sustainable economic development of the Municipality of Kresna, in harmony гоприятен природозащитен статус. за пашата, козите имат важна роля за поддъ with the conservation of biodiversity and natural ecosystems.

Икономическата ситуация се определя от благоприятното географско положение и ха ржане на откритите райони и избягване на обрастването. Освен това, необходимо рактеристики, почвите и климатичните условия, довели до развитие на земеделието и Specific objectives:

е да се гледат кози като част от комбинирано стадо в съотношение 1/4 до 1/ горското стопанство като приоритетни икономически сектори, както и на услугите, кози спрямо всички животни. По стръмни склонове с наклон 300 или повече, пашата improved management of the agriculture activities in Natura 2000 sites on the territory of благоприятствани от наличието на главен път e79, свързващ българия и гърция. Раз на овце и крави следва да се избягва. Следва да се извършва само нискоинтензивна Municipality of Kresna.

нообразният релеф, минералните извори, големите защитени райони, включително На паша на кози, за да се избегне обрастване. забелязва се доминиране на видовете Attaining and sustaining the favorable conservation status of the protected species and habi ционален парк Пирин и Обект на световното културно наследство, както и обектите Dichantium ischaemum като резултат от преизпасване най-вече в миналото, което tats.

по Натура 2000 и наличието на културни стойности определят високия потенциал за е променило растителната общност и е влошило качеството на този тип местоо improved prosperity of the local communities through the development of nature-friendly туризъм на общността.

битание. Някои от праговете, използвани за оценка на този тип местообитание, са farming, tourism, forestry and spatial planning.

Отрицателните демографски тенденции и следователно намаляващият човешки ка- били вероятно твърде високи. това следва да се преразгледа и коригира.

питал се очертават като най-важното ограничение за устойчивото икономическо раз- According to the opinion of the expert team, the future sustainable development of the munici Планински сенокосни ливади (тип местообитание 6520) се установяват само в pality should follow the directions described below:

витие в региона.

Pages:     | 1 || 3 |

© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.