WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!


Pages:     || 2 | 3 |
-- [ Страница 1 ] --

Ръководство за природосъобразно земеделие в зоните от Натура 2000 в България В рамките на проекта: “Въвеждане на природосъобразни земеделски практики в Натура 2000 зони”, юли 2010 Manual for Promoting

Agri-environment Measures in Natura 2000 sites in Bulgaria In the frame of the project: Introducing Nature Friendly Farming in Natura 2000 sites in Bulgaria, July 2010 1 1 Част I Part I Ръководство за природосъобразно земеделие в зоните от Натура 2000 в България В рамките на проекта: “Въвеждане на природосъобразни земеделски практики в Натура 2000 зони”, юли 2010 Осъществен от: Фондация DLO/Wageningen Център за развитие на иновациите – Вагенинген (Холандия) с партньори: Информационен и учебен център по екология (БГ), Сдружение за дива природа “Балкани” (БГ), Българска фондация за биоразнообразие (БГ), Световен фонд за дивата природа – България (БГ), Орбикон (Дания) и DLG (Холандия).

Проектът се финансира от:

Министерство на земеделието, природата и качеството на храните Нидерландия Manual for Promoting Agri-environment Measures in Natura 2000 sites in Bulgaria In the frame of the project: Introducing Nature Friendly Farming in Natura 2000 sites in Bulgaria, July Implemented by: Foundation DLO/Wageningen Centre for Development Innovation (NL) with partners: Centre for Environmental Information and Education (BG), Balkani Wildlife (BG), Bulgarian Biodiversity Foundation (BG), WWF-DCP (BG), Orbicon (DK) and DLG (NL).

The project is funded by:

Ministry of Agricultureq Nature and Food Quality Съдържание Table of Content Предговор от Министъра на земеделието 4 Foreword by The Minister of Agriculture Относно настоящия наръчник 5 About this Manual Част I: Общи положения 6 Part I: General Background Раздел 1: зеМеделие и биОлОгичНО РазНООбРазие в бългаРия SeCTioN 1: AgriCulTure ANd BiodiverSiTy iN BulgAriA 1.1 Увод 1.1 introduction 1.2 Основна информация относно биологичното разнообразие на българия 1.2 Basic information about the biodiversity of Bulgaria 1.3 Основна информация за селското стопанство в българия 1.3 Basic information about the agriculture in Bulgaria 1.4 главни промени в селското стопанство след 50-те години на ХХ век 1.4 Main Changes in Agriculture since the 1950s 1.5 въздействие на последните промени в земеделието върху биоразнообразието 1.5 impact of recent changes in agriculture on the biodiversity 1.6 Политически измерения на Кръстосаното съответствие и дзеУ 1.6 Policy responses to Cross-compliance and gAeC Раздел 2: въведеНие в Общата СелСКОСтОПаНСКа ПОлитиКа SeCTioN 2: iNTroduCTioN To The CoMMoN AgriCulTurAl PoliCy Раздел 3: НациОНалеН СтРатегичеСКи ПлаН за Развитие На СелСКите SeCTioN 3: rurAl develoPMeNT PlAN 2007-2013 For BulgAriA РайОНи за бългаРия 2007-2013 SeCTioN 4: The Agri-eNviroNMeNT ProgrAMMe oF BulgAriA Раздел 4: агРОеКОлОгичНа ПРОгРаМа На бългаРия Раздел 5: зеМеделСКи зеМи С виСОКа ПРиРОдНа СтОйНОСт 32 SeCTioN 5: high NATure vAlue FArMlANd 5.1. защо земеделието с висока природна стойност е приоритет за европейския съюз? 5.1. Why is hNv Farming a Priority for the european union? 5.2. Приложимост на селското стопанство с вПС в българия 5.2. The relevance of hNv Farming to Bulgaria 5.3. Разработване на типология на селскостопанските системи с вПС в българия 5.3. developing a Typology of Farming Systems in Bulgaria 5.4. Картиране на Селскостопанските Системи с вПС в българия 5.4. Mapping hNv Farming Systems in Bulgaria Раздел 6: НатУРа 2000 SeCTioN 6: NATurA 2000 6.2. Планиране на управлението за обекти по Натура 2000 6.1. What is Natura 2000? 6.3. връзките между плановете за управление по Натура 2000 и регионалните 6.2. Management Planning for Natura 2000 sites планове (районни и общински планове) 6.2. Natura 2000 and Favourable Conservation Status – what does it mean in practice? 6.4. Примерен план за управление на Никополско плато – резюме на български език 6.3 The links between Natura 2000 Management Plans and regional development Plans 6.5. Примерен план за управление за Кресна – резюме на български език 6.4. Model Management Plan for Nikopolsko Plato english summary Част II: Общи положения 6.5. Model Management Plan for Kresna – english summary 1: ПРаКтичеСКи СтъПКи и ПРОцедУРи СъглаСНО агРОеКОлОгичНата ПРОгРаМа На бългаРия 57 Part II: Manual for Farmers 1.1. Стъпки за кандидатстване по ПРСР 1. PrACTiCAl STePS ANd ProCedureS regArdiNg BulgAriA’S Agri-eNviroNMeNT ProgrAMMe 1.2. Ръководство за кандидатстване за агроекологични плащания 1.1. Steps to apply for the rural development Programme използвани източници 1.2. guidelines for the application of Agri-environmental Payments references Предговор от Министъра на земеделието Foreword by The Minister of Agriculture Относно настоящия наръчник About this Manual Настоящият наръчник е създаден с цел да насърчи използването на агроекологични мерки This manual is produced to promote the use of agri-environment measures in N-2000 areas. it is в райони от Натура 2000. На първо място, той бе написан, за да помогне на земеделски in the first place written to help farmers to apply for payments under agri-environment schemes.С настоящото бих искал да покажа своята признателност и подкрепа за създаването на i herewith would like to show my appreciation and support for the production of this manual be те производители да подават заявления за плащания по агроекологични схеми. той ще е But it will also be useful for administrators of local and regional government institutions, extension настоящия наръчник, тъй като той ще помогне на нашите земеделски производители да cause it will help our farmers to manage the landscape and biodiversity of our country respectfully.

полезен обаче и за ръководители от местни и регионални правителствени институции, workers and other interested persons to help famers to filling in the applications.

управляват природосъобразно ландшафта и биологичното разнообразие на страната ни.

консултанти и други заинтересувани лица, които да помагат на земеделските произво The manual gives guidance to the farmers on how to fill in the documents needed to receive finan This document is more than just a manual. it will present information about the relation between дители да попълват заявленията.

Наръчникът предоставя на земеделските производители ръководство за това, как да cial support for managing farmland in compliance with the requirements for protecting biodiversity.

agriculture and biodiversity and about european and national policies to protect the biodiversity кандидатстват за получаването на финансова подкрепа за управление на земеделска The financial support is available for farmers that work in areas of high nature value and in areas Настоящият документ е нещо повече от просто наръчник. той представя информация while developing the agricultural sector. it will clarify why it is important that farmers apply for agri земя, в съгласие с изискванията за защита на биологичното разнообразие. Финансовата that have been designated as a protected area because of their importance for biodiversity from относно връзката между земеделие и биологичното разнообразие и относно европейски environment payments.

подкрепа е предвидена за земеделски производители, които работят в райони с висока a european perspective. These are the so called Natura 2000 sites that are designated under the те и национални политики за защита на биологичното разнообразие, развивайки същев природна стойност и в райони, които са обявени за защитена зона, поради тяхното зна- Bids and habitats directives of the european union. A big part of these Natura 2000 sites is land ременно земеделския сектор. той ще изясни защо е важно земеделските производители relevant european legislation and policies include the Common Agricultural Policies and the re чение за биологичното разнообразие от европейска гледна точка. това са така нарече- that is managed by farmers. да подават заявления за агроекологични плащания. lated european legislation on rural development, the establishment of the Natura 2000 network and ните обекти по Натура 2000, обявени по силата на директивите за опазване на птиците the protection of high Nature value Farmland.

Релевантните европейско законодателство и политики включват Общите земеделски поли in recent years we have come to realize that farming means more than producing food products.

и природните местообитания на европейския съюз. голяма част от тези обекти по На тики и сродното европейско законодателство за развитие на селските райони, създаване Farmers also are responsible for managing and protecting the landscape and biodiversity. And we Most of the information presented below is based on the Bulgarian rural development Program тура 2000 е земя, управлявана от земеделски производители.

то на мрежата Натура 2000 и защитата на земеделска земя с висока природна стойност.

have come to realize that we can not make farmers responsible for this important task without pay- 2007-2013 and on policy documents of the Ministry of environment with respect to the implementa През последните години осъзнахме, че земеделие означава повече от производство на ing them. The Common Agricultural Policy of the european union and the policies of the Bulgarian По-голямата част от информацията, представена тук по-долу, се основава на българска- tion of the Birds and habitats directives.

хранителни продукти. земеделските производители са отговорни и за управлението и government offer farmers the opportunity to get paid to perform this important task. та програма за развитие на селските райони 2007-2013 и на политически документи на At this moment farmers across Bulgaria can apply for agri-environment measures in areas that защитата на ландшафта и биологичното разнообразие. и освен това осъзнахме, че не Министерството на околната среда по отношение на изпълнението на директивите за But this manual offers more. it offers the farmers and other interested persons valuable background are indicated as high Nature value Farmlands. Financial support can among others be paid to можем да накараме земеделските производители да отговарят за тази важна задача запазване на дивите птици и природните местообитанията.

information about the policies of the european union and of Bulgaria on agriculture and nature compensate farmers for natural handicaps in mountain areas, restoration and maintenance of un без да им се плаща. Общата земеделска политика на европейския съюз и политиките на Понастоящем земеделски производители от цяла българия могат да подават заявле conservation. But most importantly it shows how agriculture and nature conservation are interlinked dergrazed grasslands or the restoration and maintenance of overgrazed grasslands in high nature българското правителство предлагат на земеделските производители възможността ния за агроекологични мерки в райони, указани като земеделски земи с висока природна and the important role that farmers play in shaping and managing our landscape. value farmlands. Also the preservation of autochthonous local (and endangered) cattle breeds is да им се плаща за изпълнението на тази важна задача.

стойност. Финансова подкрепа, редом с други неща, може да се плаща за компенсиране eligible for financial support as well as the protection and maintenance of orchards.

i would like to thank the initiators of this manual, the Centre for environmental information and на земеделски производители за неблагоприятни природни условия в планински райони, Настоящият наръчник предлага нещо повече. той предлага на земеделските производи education, WWF Bulgaria, Balkani Wildlife society and Bulgarian Biodiversity Foundation supported There are also possibilities to financially support the continuation of herding or pastoralism.

възстановяване и поддържане на недоизпасани затревени площи или възстановяване и тели и на други заинтересувани лица ценна обща информация относно политиките на by the Wageningen Centre for development innovation in the Netherlands for the production of this поддържане на преизпасани затревени площи в земеделски земи с висока природна стой европейския съюз и на българия за земеделие и опазване на природата. Но най-важното This manual was produced in the frame of a project that has designed measures that can be car manual. And last but not least i would like the dutch government for their financial support for the ност. Освен това запазването на автохтонни местни (и застрашени) породи добитък е, че той показва как са свързани помежду си земеделието и опазването на природата, ried out by farmers to manage habitats and species in N-2000 sites. The project also designed project that has produced this manual.

отговаря на условията за финансова подкрепа, както и защитата и поддържане на овощ както и важната роля, която земеделските производители играят в оформянето и управ- a method to calculate the level of financial support the farmer can get for the management of ни градини. Съществуват и възможности за финансова подкрепа на продължаването на лението на нашия ландшафт. N-2000 habitats and species. Payments for these Natura 2000 management measures will be paid пастирството или пасторализма.

in addition to the agri-environment payments farmers can get because of natural handicaps and бих искал да благодаря на инициаторите на настоящия наръчник, информационният и Настоящият наръчник е създаден в рамките на проект, в който са разработени мерки, other agri-environment measures mentioned above.

учебен център по екология, Световният фонд за дивата природа в българия, Сдружение които могат да се изпълнят от земеделските производители за управление на местоо за дива природа “балкани“ и българската фондация за биoразнообразие, подкрепени от Farmers can start applying for the N-2000 measures once the management plans for the N- битания и видове в обекти Натура 2000. Освен това в проекта се посочва метод за център вагенинген за развитие и иновации в Холандия за създаване на настоящия наръ- site in which their land is located is approved. These management plans will describe in detail изчисляване размера на финансовата подкрепа, която земеделски производител може да чник. и не на последно място, бих искал да благодаря на холандското правителство за the management measures that have to be carried out and for which farmers can submit an ap получи за управление на местообитания и видове по Натура 2000. Плащанията за тези финансовата му подкрепа за проекта, създал настоящия наръчник. plication.

мерки за управление по "Натура 2000" ще се извършват в допълнение към агроекологични те плащания, които земеделските производители могат да получат поради неблагопри ятни природни условия, както и други агроекологични мерки, посочени по-горе.

земеделските производители могат да започнат да подават заявления за мерки по Натура 2000 веднага щом бъдат одобрени заповедите за управление на зоната Натура 2000, в която се намира тяхната земя. тези заповеди описват подробно мерките за управление, които тряб ва да бъдат изпълнени и за които земеделските производители могат да подадат заявление.

4 Раздел 1: зеМеделие и биОлОгичНО SeCTioN 1: AgriCulTure ANd част i: Общи положения РазНООбРазие в бългаРия BiodiverSiTy iN BulgAriA Part i: general Background 1.1 Увод 1.1 introduction традиционно земеделските производители са оформяли ландшафта и допринасяли за био- Traditionally farmers have shaped the landscape and contributed to the biodiversity of Bulgaria. Since логичното разнообразие на българия. От края на втората световна война обаче се на- however the end of World War 2 a steady but continuous decline in biodiversity can be observed and блюдава устойчив, но непрекъснат упадък в биологичното разнообразие и това в голяма this can for a big part be attributed to changes in agriculture. These changes are marked by two his част може да се припише на промените в земеделието. тези промени са белязани от два torical facts;

the introduction of communist style large scale state owned farms after World War 2 and исторически факта: въвеждането на комунистически едромащабни държавни стопан- the collapse of the communist system in 1990. one has to realize however that these changes are ства след втората световна война и рухването на комунистическата система през not limited to the former communist countries. Supported by the european 1990 г. трябва да осъзнаем обаче, че тези промени не се ограничават до бившите ко- union also in Western europe the scale of the agricultural holdings increased мунистически страни. Подкрепени от европейския съюз, и в западна европа мащабът significantly having a similar disastrous impact on the landscape and biodi на земеделските стопанства се увеличи значително, с аналогично пагубно въздействие versity as the process of nationalization in eastern europe.

върху ландшафта и биологичното разнообразие, като процесът на национализация в из Nowadays across europe small farm households in mountainous areas and точна европа.

other less favored areas are closing because they can not compete with в наши дни в цяла европа малки семейни стопанства в планински райони и други райони в large scale farms. This leads to widespread abandonment of agricultural по-неблагоприятно положение затварят, тъй като не могат да се съревновават с голе- lands especially in mountain areas. in general these areas are at the same мите стопанства. това води до широко разпространено изоставяне на земеделски земи, time the most valuable for biodiversity especially the extensively grazed особено в планински райони. По принцип, тези райони са в същото време най-ценни за mountain pastures but the same counts for flood plain meadows. it is not биологичното разнообразие, особено екстензивно изпасани планински пасища, но същото only the decline of the landscape and biodiversity that is a concern. linked важи за заливни равнинни ливади. Не само упадъкът на ландшафта и биологичното раз- to the disappearance of agriculture the population of large areas is de нообразие са проблем. във връзка с изчезването на земеделието населението на големи creasing because young people move to urban centers having a negative райони намалява, тъй като младите хора се местят в градските центрове, което има impact on the viability of rural areas.

отрицателно въздействие върху жизнеността на селските райони.

especially the semi-natural habitats that developed under continuous but Особено полуестествените местообитания, развивали се при непрекъсната, но екстен- extensive grazing are disappearing at an alarming pace. This has not gone зивна паша, изчезват с обезпокоителни темпове. това не остана незабелязано и опазва- unnoticed and the conservation of biodiversity on agricultural lands is now нето на биологичното разнообразие в земеделските земи е понастоящем приоритет в high on the political agenda of both national governments and the euro политическия дневен ред както на националните правителства, така и на европейския pean union. To halt the loss of biodiversity on agricultural ands and stop the disappearance of съюз. за да се прекрати загубата на биологичното разнообразие в земеделските земи и small scale farm households the european union has designed the Common Agricultural Policy.

се спре изчезването на малки семейни стопанства, европейският съюз планира Общата An important element of the Common Agricultural Polices is to protect high Nature value Farmland.

селскостопанска политика.

Although no precise data are available it is estimated that about 15-20% of the european country един важен елемент от общите земеделски политики е да се защити земеделската земя side qualifies as high Nature value Farmland.

с висока природна стойност. въпреки че няма точни данни, се преценява, че около 15-20% Policy responses in the eu include the protection of sites under the Birds and habitats directives, от европейските селски местности отговарят на условието за земеделска земя с висо the so called N-2000 sites. however;

the Natura 2000 sites as proposed by the member states ка природна стойност.

overall cover less than roughly 30% of the high Nature value Farmlands. in Bulgaria all agricultural Политическите реакции в еС включват защита на обекти по директивите за запазване land that is designated as N-2000 site is also high Nature value Farmland. But not all high Nature на птиците и природните местообитанията, така наречените обекти по Натура 2000. value farmland is designated as N-2000 site. Approximately 25% of hNv farmlands is designated въпреки това обектите по Натура 2000, така както са предложени от държавите членки as N-2000 site in Bulgaria.

6 част i Part i част i Part i покриват общо по-малко от около 30% от земеделските земи с висока природна стойност. Conservation of high Nature value Farmland areas relies to a great extent on measures under the лен регион – така наречените ендемични видове. ендемичните растителни видове са And finally the diverse geological history also creates biodiversity – so called relict species and в българия цялата земеделска земя, която е обявена за обект по Натура 2000 е също so called “second pillar” of the Common Agricultural Policy, which includes support to less favored около 5% от общата флора на страната и това е един висок процент в сравнение с communities coming to these days from the past. Many of the species and plant communities in обработваема земя с висока природна стойност. Но не всички земеделски земи с висока areas and agri-environment schemes. in Bulgaria agri-environment measures are available for all повечето други европейски страни. Съгласно най-новите данни процентът на енде- Bulgaria are relict – survivals of past ages. The dry Mediterranean vegetation of southern most природна стойност са обявени за обекти по Натура 2000". Приблизително 25% от земедел- high Nature value Farmlands. мизъм при насекомите е 4,3%, а при другите безгръбначни – 8,3% и ще стане по-висок Bulgaria and wet sub-tropical forests of Strandzha are survivals from vegetation spread in the same ските земи с висока природна стойност са обявени за обекти по Натура 2000 в българия. в бъдеще, когато нови изследвания ще добавят нови видове към българската фауна. area prior to the ice ages. That means that in these southern areas climate during the ice ages was Current policy measures have shown to be not sufficient to prevent further abandonment of agricul Съществуват по-малко ендемични видове в гръбначни, но все пак същите включват similar to these days climate. during the same period most of Bulgaria had much dryer and cooler tural lands and the subsequent decline of the landscape and biodiversity. An extra effort has to be Опазването на земеделска земя с висока природна стойност райони до голяма степен 12 пресноводни риби, 1 амфибиен подвид и поне 4 влечуги и 4 млекопитаещи подвидове, climate creating steppe vegetation in planes and low mountains and allowing penetration of north разчита на мерки по така наречения “втори стълб” на Общата селскостопанска полити- made to reverse the trend and one of the options is to actively promote the use of agri-environment ern species to our mountains. Many of these species now are surviving in the high mountains keep measures in Bulgaria and help farmers to apply for support for maintaining or restoring high Nature българия е кръстопът не само в исторически и етнически смисъл – страната е есте ка, който включва подкрепа за райони в по-неблагоприятно положение и агроекологични ing cooler climate like islands above the sea of hot planes and are relicts of the former ice age.

ствен кръстопът за видове и подвидове от различен произход – средноевропейски, схеми. в българия агроекологични мерки са предвидени за всички земеделски земи с висо- value Farmland and the management of N-2000 habitats and species.

средиземноморски, бореален, степен, азиатски (ирано-уралоалтайски и източно- This variety climate and geographical conditions has created the rich biodiversity which is charac ка природна стойност.

This manual is meant to stimulate farmers to apply for agri-environment measures and to inform средиземноморски). за много от тези различни видове българия е границата на раз- terizing Bulgaria today.

administrators of municipalities, national parks and relevant government agencies like the National текущите политически мерки показаха, че не са достатъчни да възпрепятстват по пространение или тук те се срещат други. така например мечото население в бълга Agricultural Advisory Service about agri-environment measures so they on their turn can better help нататъшно изоставяне на земеделски земи и последващия упадък на ландшафта и био рия е генетично и морфологично много по-подобно на това в Мала азия, Кавказ или farmers that want to apply for agri-environment measures.

логичното разнообразие. трябва да се положи допълнително усилие, за да се предотврати Средна азия (животните са по-малки и много по-светли – някои от тях са истински тенденцията и една от алтернативите е да се насърчава активно използването на блондини), отколкото мечото население в Карпатите и западните балкани. други ек агроекологични мерки в българия и да се помага на земеделските производители да пода 1.2 Basic information about the biodiversity of зотични примери са азиатският лъв и средноизточния леопард, които са се срещали ват заявления за подкрепа с цел поддържане или възстановяване на земеделска земя с ви в българия в исторически времена и са изчезнали, поради човешкото въздействие.

сока природна стойност и управление на местообитанията и видовете по Натура 2000.

Bulgaria и накрая разнообразната геоложка история също създава биологичното разнообра Настоящият наръчник има за цел да стимулира земеделските производители да подават Bulgaria is among the european countries with richer biodiversity, including a number of rare and зие – така наречените реликтни видове и общности, дошли до наши дни от минало молби за агроекологични мерки и да информират ръководители на общини, национални endemic species. The Bulgarian flora comprises between 3 550 and 3 750 higher plant species то. Много от видовете и растителните общности в българия са реликтни – остан паркове и релевантните правителствени агенции, като Националната служба за съвети and more than 6 500 nonvascular plants and fungi. Bulgaria is also very reach in animal species:

ки от минали епохи. Сухата средиземноморска растителност на по-голямата част от в земеделието за агроекологичните мерки, така че те от своя страна да могат по- 94 species of mammals, 383 birds, 36 reptiles, 16 amphibians, 207 Black Sea and fresh water fish, южна българия и влажните субтропични гори на Странджа са остатъци от растител добре да помагат на земеделските производители, които искат да подадат заявления за and an estimated number of 27 000 species of insects and other invertebrates.

ността, разпространена в същия район преди ледниковите периоди. това означава, че в агроекологични мерки.

There are several reasons why Bulgaria is so rich in Biodiversity. The primary reason is because тези южни райони климатът през време на ледниковите периоди е бил подобен на днеш it has a very diverse climate. Climatic gradients as strong as in eastern Balkans do not occur ния климат. През време на същия период по-голямата част от българия е имала много 1.2 Основна информация относно elsewhere in europe, except for the Caucasus. diverse relief is also a reason contributing to the по-сух и хладен климат, създавайки степна растителност в равнините и ниските плани diversity, as it creates specific habitats (valleys, slopes, rivers, rocks, caves etc.), but also creates ни и позволявайки проникване на северните видове към нашите планини. Много от тези биологичното разнообразие на българия natural barriers and corridors. These barriers support the existence of species very specific for видове оцеляват сега във високите планини, запазили по-хладен климат, като острови certain region– so called endemic species. endemic plant species are about 5% of the total flora of над морето на горещи равнини и са реликтни от бившия ледников период.

българия е сред европейските страни с по-богато биологичното разнообразие, the country and this is a high percent compared with most of the other european countries. Accord включително известен брой редки и ендемични видове. българската флора включва цялото това многообразие от предишни и днешни климатични и географски условия е създа ing to most recent data the percentage of endemism in insects is 4,3% and in other invertebrates in southernmost parts Bulgaria has continental Meso and Supra Mediterranean climate and the между 3 550 и 3 750 висши растителни видове и повече от 6 500 аваскуларни рас- ло едно толкова богато биологично разнообразие, което характеризира българия днес.

- 8,3% and it will become higher in future when new studies will add new species to Bulgarian first stands of sclerophylllous evergreen forest and shrubs appear. Planes, river valleys and low тения и гъби. българия е освен това много богата със животински видове: 94 вида в най-южните части българия има континентален мезо и супра средиземноморски кли fauna. There are less endemic species in vertebrates but still they include 12 freshwater fishes, млекопитаещи, 383 птици, 36 влечуги, 16 амфибии, 207 черноморски и пресноводни mountains south of Stara planina range have sub-Mediterranean climate with light termophyllous мат и се явяват първите насаждения с твърдолистни вечнозелени гори и храсти. Рав amphibian subspecies and at least 4 reptile and 4 mammal subspecies, oak woods with Mediterranean and evergreen elements. Secondary shrubby vegetation here is of риби, както и приблизителен брой от 27 000 вида насекоми и други безгръбначни.

нини, речни долини и ниски планини на юг от старопланинската зона имат субсредизем Bulgaria is a crossroad not only in historical and ethnic sense – it is a natural crossroad for species two main types: broad leafed shrub called shibljak and evergreen red juniper shrubs/mattorals. dry Съществуват няколко причини за това, българия да е толкова богата с биологично номорски климат с леко топлолюбиви дъбови гори със средиземноморски и вечнозелени and subspecies of different origin – Mid-european, Mediterranean, Boreal, Steppe, Asiatic (irano sub-tropical cinnamon forest soils are characteristic for Mediterranean and sub-Mediterranean разнообразие. Основната причина е затова, защото има много разнообразен климат. елементи. вторичната храстова растителност тук е от два основни типа: широко Turranian and eastern Mediterranean). For many of these different species Bulgaria is the border zones.

Климатични отклонения толкова силни, както в източните балкани, не се случват листен храст, наречен шибляк и вечнозелени храсти червена хвойна / дървовидни папра of distribution or here they meet each other. For example bear population in Bulgaria genetically другаде в европа, освен в Кавказ. Разнообразният релеф е също причина, допринасяща ти. Сухите субтропични канелени горски почви са характерни за средиземноморските и Termophillous oaks and shibljak are also spread north of Stara Planina, but already without those and morphologically is much more similar to those in Asia Minor, Caucasus or Middle Asia (ani за разнообразието, тъй като не само създава специфични местообитания (долини, субсредиземноморски зони. Mediterranean elements. There climate is continental steppic (more rain in warmer half of the mals are smaller and much brighter – some of them are real blondes) than to bear population in year), wet in the foothills of the Stara Planina Mountain in the region of Predbalkan and resembling склонове, реки, скали, пещери и т.н.), но и създава естествени прегради и коридори.

топлолюбиви дъбове и шибляк са също разпространени на север от Стара планина, но Carpathians and western Balkans. other exotic examples are Asiatic lion and Middle east leopard тези прегради подкрепят съществуването на видове, много специфични за опреде- the climate and vegetation of mid – europe, but with warmer summer. There termophylloys oaks вече без тези средиземноморски елементи. там климатът е континентално-степен (по which met in Bulgaria in historical times and disappeared because of the human impact.

8 част i Part i част i Part i вече дъжд в по-топлата половина на годината), влажен в предпланините на Стара пла- are mixed at low latitudes depending on microclimate conditions with Common hornbeam, Moes- бук и източен скален дъб с вечнозелен храсталак от лавров тип, създаден основно от 1.3 Basic information about the agriculture in нина в региона на Предбалкана и наподобяващ климата и растителността на средна sian Beech and Sessile oak. gradually towards north and north east climate becomes dryer and рододендронови храсти. тук са развити влажните жълти и червени субтропични почви. в европа, но с по-топло лято. там топлолюбиви дъбове са смесени на ниски географски dryer and in the planes near danube and in north east Bulgaria it already turns to mixed forest- Странджа са най-западните насаждения на растителна зона с влажни субтропични гори, Bulgaria ширини, в зависимост от микроклиматичните условия, с обикновен габър, мизийски бук steppe zone, where on the up hills and on deep loess deposits with Black Soils primeval steppes разпространени по продължение на южните брегове на Каспийско море и черно море.

With 231 municipalities laying in the rural areas, covering a total area of 81% of the country and и скален дъб. Постепенно в посока север и североизток климатът става все по-сух и в occur and replace forests and shrubs. here the vegetation and climate strongly resemble Pannonic в българските планини се разкриват различни горски слоеве. в средновисоките плани hosting 42% of the population, Bulgaria could be determined as a typical agrarian country.

равнините близо до дунав и в североизточна българия той вече се превръща в смесена plane, but again with warmer summer, existence of termophyllous shrubs of shibljiak type with most ни (така нареченото супра климатично ниво) в богати средноевропейски гори растат горско-степна зона, където в горната част на хълмовете и върху дълбоки льосови на- characteristic species oriental hornbeam and Jerusalem Thorn and with many southern animal The diversity of soil types, relief and climate, as well as the availability of water resources deter основните видове скален дъб, габър, обикновен и мизийски бук, бяла ела, а в по-сухите слаги с черни почви се повяват девствени степи и заместват горите и храстите. тук species like two species of land tortoises.

mine the development of different sub-sectors of the agriculture and the mutual occurrence of варовикови райони – черен бор. в по-високите планини (планинско ниво) те постепенно се растителността и климатът силно наподобяват панонска низина, но отново с по-топло The Black Sea also has strong influence on the Bulgarian Nature and the narrow strip in the north заменят от смесен или беден смърч, шотландски бор, македонски бор, бяла ела, обикно- traditional and modern agricultural practices. The northern part of Bulgaria has a well developed лято, съществуване на топлолюбиви храсти от типа на шибляк с най-характерните ви plant-growing profile, but also stock-breeding is developing. Mountainous parts of Bulgaria are suit and wider in the south are classified as separate biogeographical zone. in the northern section вени букови гори. тук, особено във високи планини Родопи, Рила и Пирин е развит обширен дове ориенталски габър и йерусалимски тръни с много южни животински видове, като able for alpine pasture stock-breeding.

climate is sub-Mediterranean steppic and in the northern most part the lowest rainfall in the country иглолистен пояс, който силно прилича на бореална горска зона в Северна европа и в два вида земни костенурки.

is encountered – less than 450 mm per year. Primeval steppes cover dry limestone faces and their резултат е подобен на горските пояси в планините на Средна европа. Родопа и Рила са The share of agricultural land represents 5 648,206 ha or 50,9% (MoA, species composition is similar to steppe vegetation of southern ukraine. in southern part climate най-южните участъци на торфени блата в европа. Субалпийското ниво е добре развито 2008) of the total area of 111 000 sq. km of the country’s total territory.

is Supra and Meso- Mediterranean with reach termophyllous oak forests on dry sub-tropical cin- в много планини с основна растителност сибирска и ниска хвойна и планински бор. Рила From this area 5 100,825 ha or 46,0% includes arable land, permanent namon forest soils, in the southern parts mixed with stand of evergreen shrubs. The low mountains и Пирин са единствените планини с развит алпийски ливаден слой, с известни участъци grasslands, kitchen gardens and greenhouse, 1 828,865 ha or 36,0% con near the coast, especially in the area of Strandzha Mountain, receive significant amount of wet от постоянни снежни петна в най-високите части. в най-южните планини иглолист stantly grassed areas, and 547,381 ha or 4,9% set-aside lands (here are air in the summer and dense morning fog falling as every day precipitation. These circumstances ният пояс става типичен за северния средиземноморски регион с основни видове на taken into account lands that are not included in the crop rotation system provide a habitat for wet and moderately warm forests with main tree species oriental Beech and супра ниво: мизийски бук, черен бор, шотландски бор, цар-борисова ела, а на планинско and are not used for agricultural production for more than two years).

eastern Sessile oak with evergreen undergrowth of the laurel type mainly created by rhododen- ниво – цар-борисова ела, македонски бор, босненски бор. Планинската растителност на in 2008 according to data of land Parcel identification system (lPiS) the dron shrubs. in Strandzha the western most stands of vegetation zone of wet sub-tropical forests тези южни региони е вече типична за районите Пиндус, Олимп, Фалакро и т.н. в Северна number of registered agricultural holders are 88 526 with 3 600,00 ha are spread along the southern shores of Caspian Sea and Black Sea. гърция и планините на албания, босна и Македония.

agricultural area. The register of agricultural producers in 2008 contains in the Bulgarian Mountains different forest layers have developed. in the Mid high Mountains (so 91 443 registered producers (under ordinance 3/1999).

called Supra climatic level) rich Mid-european forests grow with main species Sessile oak, horn- 1.3 Основна информация за селското The total results of the farm structure survey in Bulgaria in 2007 showed beam, Common and Moessian Beech, White Fir and on dryer limestone areas with Black Pine. At that the number of agricultural holdings had declined by 8% compared to higher mountains (oro- level) they are gradually replaced by mixed or poor Spruce, Scott’s Pine, стопанство в българия 2005. in 2006/2007 approximately 493,1 thousand agricultural structures Macedonian Pine, White Fir, Common Beech forests. here, especially in high mountains of rho С 231 общини, попадащи в т.нар селски райони, с обща площ от 81% от цялата тери in the country meet the definition of agricultural holding, while in 2005 their dopa, rila and Pirin vast coniferous belt is developed, closely resembling the Boreal forest zone тория на страната и 42% от населението, българия може да се определи като типично number was 534,6 thousand.

of northern europe and thus similar to forest belts in the Mountains of Mid – europe. rodopa and аграрна страна.

The number of agricultural holdings owning utilized agricultural area in rila are the southern most localities of peat bogs in europe. Sub-alpine level is well developed in Разнообразието на типа почви, най-плодородните от които са черноземните, на релеф 2007 was 481 920 with in average utilized agricultural area per agricultural many mountains with main vegetation of Siberian and low Junipers and Mountain Pine. rila and и климат, както и наличието на водни ресурси обуславят развитието на различните holding being 6,3 ha or 1,1 ha more than 2005. in 2007 the total utilized agricultural area of ag Pirin are the only Mountains with developed alpine meadows layer, with some patches of constant черно море има също силно влияние върху българската природа, а тясната лента на подотрасли на селското стопанство и прилагането на многообразие от традиционни и ricultural holdings increased by 12% - in 2005 they cultivated 2 729 390, 1 ha, while in 2007 this snow patches in the highest parts. in southern most mountains Coniferous belt become typical for север и една по-широка на юг са класифицирани като отделна биогеографска зона. в модерни селскостопански практики. в този смисъл, северна част на българия има добре area occupied 3 050 745 ha.

Northern Mediterranean region with main species in Supra level of Moessian Beech, Black Pine, северния участък климатът е субсредиземноморско-степен и в най-северната част се развит растениевъден профил, но се развива и животновъдство. Планинските части, Scott’s Pine, King Boris’ Fir and in oro level with King Boris’ Fir, Macedonian Pine, Bosnian Pine.

According to the final data, 418,160 livestock holdings are raising livestock and poultry in 2007.

среща най-ниското количество валежи в страната – по-малко от 450 mm годишно. дев част на българия са подходящи за развитието на високопасищно животновъдство The mountain vegetation of these southern regions is already typical for those in Pindus, olympus, There has been a reduction in all agricultural holdings breeding different categories of animals and ствени степи покриват сухи варовикови открити склонове и видовият състав е подобен Falakro etc. of Northern greece and mountains of Albania, Bosnia and Macedonia. Площта със селскостопанско предназначение (ПССП) през 2008 г. е 5 648 206 ха и заема a trend of increasing the average number of animals per farm in comparison with 2005. The biggest на степната растителност в южна Украйна. в южната част климатът е супра и мезо 50,9% от територията на страната (111 000 кв. км). използваната земеделска площ increase is observed with female buffaloes and ewes. in 2007, there was a decline in the number средиземноморски с богати топлолюбиви дъбови гори върху сухи субтропични канелени през 2008 г. е 5 100 825 ха или 46,0% от територията на страната. използваната зе of all categories of animals, with the exception of buffaloes.

горски почви, в южните части смесени с насаждение от вечнозелени храсти. Ниските меделска площ (изП) се формира от обработваемата земя, трайните насаждения, по планини близо до брега, особено в района на Странджа планина, получават значително ко- of the holdings for “livestock breeding” the holdings engaged in bovine animals are the most nu стоянно затревените площи, семейните градини и оранжерийните площи. Постоянно личество влажен въздух през лятото и плътна сутрешна мъгла, падаща като ежедневен merous – 90,602, while holdings raising pigs, poultry and rabbits total 60,520. The high share of продуктивните ливади, високопланинските пасища, затревените повърхности със слаб валеж. там растат влажни и умерено топли гори с основни дървесни видове ориенталски holdings breeding various species of livestock indicates that there is limited specialization in the 10 част i Part i част i Part i продуктивен потенциал и ливадите-овощни градини през 2008 г. заемат 1 828 865 ха breeding in any particular species, but that often a combination of species is kept. This phenom- Преброяването на земеделските стопанства от 2003 г. регистрира голям брой сто- and only 17% belong to holdings having more than 50 animals, kept mainly for meat production.

или 36% от изП. Процентът на необработваните земи – 547 381 ха през 2008 г. е 4,9% enon is observed to a lesser extent in agricultural holdings specialized in plant-growing. Mixed панства, специализирани в отглеждането на преживни животни – 117 000, които обаче, 99.8% of the goat breeding farms are owned by natural persons. 85% of the herds have less than от територията на страната. Необработваните земи са земи, които не се включват в holdings engaged both in agriculture and livestock breeding also show significant numbers. са твърде малки. Стопанства с размер под 4 икономически единици отглеждат 70% от 5 animals and only 96 goat herds in Bulgaria have more than 100 animals. The average age of the сеитбообръщението не са използвани за земеделско производство повече от две години. говедата, 87% от овцете и 96% от козите.

livestock production contributed to 31.4% of the Bulgarian agricultural output in 2004. The cattle managers of goat breeding farms is nearly 63 years of age, while the average age of the managers През 2008 г. съгласно системата за идентифициране на земеделските парцели (СизП) herd amounted to 672 000;

sheep – 1 692 000;

pigs – 931 000;

goats - 718 000. една трета от земеделските стопанства отглеждат говеда. всяко стопанство има of all agricultural holdings is 60 years.

броят на регистрираните земеделски стопанства е 88 526 със 3 600,00 ха земеделска средно по 3 животни, от които 2 млечни крави. Около 90% от говедата са в стопанства Животни според икономическия размер на стопанствата (2003 г.) it is worth noting that 38% of the poultry, 28% of the pigs, 3% of the cattle, sheep and goat are bred земя. През 2008 г. в регистъра на земеделските производители (по Наредба № 3/1999 г.) на физически лица. Повече от 80% от кравите се отглеждат в стада с по-малко от in holdings, which have no utilized Agricultural Areas (uAA). in the case of cattle, sheep and goats Livestock by Economic Size of the Farm (2003) са регистрирани 91 443 производители. животни. Малкият размер на стопанствата, неадекватната селекция и сграден фонд the livestock owners use municipality common grazing land, while for pigs and poultry concentrate предопределят ниската продуктивност и ниското качество на продуктите. Към момен Окончателните резултати от проведеното през 2007 г. изследване за структурата на feed is purchased.

та по-малко от 30% от суровото мляко, доставяно в млекопреработвателните предпри земеделските стопанства в страната показват, че броят на земеделските стопанства Крави < ятия в българия, отговаря на европейските изисквания. въвеждането на млечни квоти и 33 44 15 през 2007 г. намалява с 8% в сравнение с 2005 г. През стопанската 2006/2007 г. около Cows 1.4 Main Changes in Agriculture since the 1950s нарасналите изисквания на еС за качеството на млякото ще доведе до бързо окрупняване 1-< 493,1 хил. са земеделските структури в страната, които отговарят на дефиницията за на сектора, тъй като някои производители още ще намалят размера си и ще започнат After introducing communism the creation of large-scale agricultural com Овце земеделско стопанство, докато през 2005 г. техният брой е 534.6 хил.

4-< 47 40 10 да произвеждат само за собствена консумация, докато броят и делът на продукцията plexes started. ownership of lands, agricultural objects, and equipment Sheep броят стопанства, които разполагат с използвана земеделска площ (изП) през 2007 г.

на по-големите стопанства, които са се приспособили или са в процес на адаптация към became explicitly state property. in the 1950-ties and 1960-ties large areas 40-< е 481 920, като средната изП на стопанство е 6,3 ха или с 1,1 ха повече, в сравнение с Кози стандартите на Общността, ще нараства. of agricultural lands were reclaimed including the reclamation of 80% of 2005 г. През 2007 г. общата изП на стопанствата се увеличава с 12% – през 2005 г. те 72 24 > Goats the danube river wetlands and 80% of river terraces alongside all rivers.

Овцевъдството също се осъществява от многобройни малки стопанства. Средният са обработвали 2 729 390,1 ха изП, докато през 2007 г. тя е 3 050 745 ха.

The main target of agriculture is pooling and achieving of highest yields брой на овцете в едно стопанство е много малък: 57% от овцете се отглеждат във Прасета По окончателни данни през 2007 г. 418 160 броя животновъдни стопанства отглеждат from plant-growing and stock-breeding to satisfy the Council for Mutual ферми с по-малко от 10 животни и само 17% са в стопанства с повече от 50 животни, 27 21 13 Pigs селскостопански животни и птици. Наблюдава се намаление на всички стопанства, от- economic Assistance.

главно за производство на месо.

глеждащи различни категории животни и тенденция на увеличаване на средния брой жи домашни From the 70s’ mechanization of the agricultural sector started. large-scale От стопанствата, отглеждащи кози, 99,8% са на физически лица. 85% от стадата са с вотни в стопанство в сравнение с 2005 г. Най-голямо е увеличението при биволиците и птици 29 16 7 installations for irrigation were built alongside all big rivers in Bulgaria par под 5 глави и едва 96 от стадата с кози в българия са с по над 100 животни. Средната Poultry овцете-майки. През 2007 г. има спад в броя на всички категории животни, с изключение ticularly along the danube river.

възраст на управителите на стопанствата, отглеждащи кози, е почти 63 години, до на биволите.

като средната възраст на управителите на земеделските стопанства като цяло е The 80s of the last century is the period of industrialization of the country’s 0% 20% 40% 60% 80% 100% От общия брой на стопанствата през 2007 г., специализирани в растениевъдството, най години. economy. The intensive agriculture and the development of the large-scale многобройни са стопанствата за отглеждане на полски култури – 74 353 бр. и 32 442 бр.

industrial objects lead to environmental problems. From the 80-s an eco Източник: дирекция “агростатистика”, МзХ - Преброяване на земеделските стопанства през трябва да се отбележи, че 38% от птиците, 28% от свинете, 3% от говедата, овцете и – в отглеждането на трайни насаждения. От стопанствата с направление “Животновъ nomical and political crisis developed which finally lead to the removal of 2003 г.

козите се оглеждат в стопанства, които не притежават изП. в случая с говедата, овце дство” най-голям е броят на тези, отглеждащи преживни животни – 90 602 бр., а стопан communist regime in 1989. This induced many changes in agriculture, the те и козите собствениците на животните използват главно общински пасища с общо Source: Agrostatistics directorate, MAF - 2003 Agricultural Census.

ствата, отглеждащи свине, птици и зайци – 60 520 бр. високият дял на стопанствата, most important of them the transition from planned to market economy, ползване, докато за прасетата и птиците се купува концентриран фураж.

отглеждащи различни животни показва, че няма тясна специализация в отглеждането property (of agricultural lands and forestry) restitution and privatization of one third of the agricultural holdings breed cattle. on average, each holding has 3 animals, of на един определен вид животни, а те често се отглеждат в някаква комбинация. това economical subjects.

which 2 milking cows. About 90% of the cattle are in holdings of natural persons. More than 80% явление се наблюдава в по-малка степен при стопанствата, специализирани в растени- 1.4 главни промени в селското стопанство of the milking cows are reared in herds of less than 10 animals. The small size of the agricultural After de-collectivizing and privatising the huge agri-industrial complexes that had previously domi евъдство. голям е и броят на смесените стопанства, занимаващи се с растениевъдство holdings, the inadequate breeds and animal housing determine the low productivity of the sector nated Bulgarian agriculture, thousands of small-scale private farmers re-appeared and the agri и животновъдство. това е признак за висока степен на диверсификация на дейностите, след 50-те години на ХХ век and low quality of the products. Currently, less than 30% of raw milk delivered to milk processing cultural landscape is changing again. restoration of ownership to the ex-owners is related to the извършвани от тях.

След въвеждането на комунизма като система на управление в държавата, в българия за establishments in Bulgaria is compliant with eu requirements. The introduction of milk quotas and fragmentation of agricultural lands property. A great part of the lands is not managed by the owners почва създаването на първите крупни селскостопански комплекси. Собствеността над във вътрешната структура на отделните групи стопанства преобладават тези с го- increased eu requirements for the quality of milk, will result in a rapid consolidation of the sector directly, but they are rented out to leaseholders.

лемина 0-0,4 икономически единици и 0,5-0,9 икономически единици. Най-малобройни във земите, селскостопанските обекти и оборудване са изключително държавна собстве as some of the producers will further reduce their size and will start producing for their own con The structural adjustment in Bulgarian agriculture after 1989 and the lack of government support всички групи са стопанствата с размер над 25 икономически единици. ност. времето на 50-60-те са годините на увеличаване на земеделските земи за сметка sumption only, while the number and share of output of larger farms who have, or are in process resulted in different forms of land abandonment. According to data of the Ministry of Agriculture, на унищожаването на 80% от влажните зони на река дунав, на 80% от речните тераси of, adapting their businesses to meet Community standards - will increase.

Животновъдството има дял от 31,4% в брутната продукция на отрасъла през 2004 г..

in 2004 the agricultural land which was not in agricultural use for more than three years was край всички реки. Основната цел на селското стопанство е окрупняване и достигането броят на говедата е 672 000, на овцете – 1 692 000, на свинете – 931 000, на козите – The sheep breeding is also concentrated in small-scale agricultural holdings. The average number 450 000 ha, and it tends to increase1. Surveys show that the areas most affected by land abandon на възможно най-високи добиви от растениевъдството и животновъдството за задо 718 000.

of animals per farm is very small: 57% of the sheep are bred in farms that keep less than 10 animals The non-utilised agricultural land is not included in the uAA.

12 част i Part i част i Part i воляване нуждите на Сив. достигането на максимални добиви налага прилагането на ment are mountainous regions, which suffered from the collapse in animal breeding, and regions дългосрочните инвестиции в земеделието, подобряването на почвеното плодородие и The share of holdings that are smaller than 1 economic unit was 76.4% in 2003. These were pri интензивни научнообосновани селскостопански практики. в растениевъдството това е with other natural deprivations or poor quality of soil. ефективното използване на земеделската техника. Нуждата от мерки за комасация на marily subsistence farms, which farmed less than 0.5 ha uAA1. These farms cultivated only 9.5% свързано с използването на различни подобрители със синтетичен произход за ускорява- земята е очевидна. of uAA, but reared about 61% of the livestock. The subsistence farms accounted for 60.7% of the There is a significant fragmentation of land ownership in Bulgaria, which was created by the land не растежа на растенията, както и прилагането на препарати за растителна защита. agricultural employment.

restitution. The average size of the agricultural plots is 0.6 ha. The size of the plots varies by region, главните характеристики, отличаващи българското селско стопанство до днес, са:

От началото на 70-те започва механизацията на селското стопанство. изграждат се depending on the natural conditions and the crop structure - from 0.3 ha in Smolyan region to 3.0 The holdings between 1 and 4 economic unit were about 139 000 or about 21% of the total. They Силно поляризирана структура на селското стопанство;

крупни съоръжения за напояване покрай всички големи реки в българия. Процесът е осо- ha in dobrich region. accounted for 8.7% of the uAA, with an average size of 1.8 ha, and 27% of the livestock. These are Силна фрагментация/разпокъсаност на собствеността на земята;

бено интензивен по поречието на река дунав. predominantly semi-subsistence farms, producing mainly for their own consumption and marketing The fragmentation of land ownership is a significant barrier to long-term investments in agriculture, Много на брой малки стопани.

part of their output. The semi-subsistence farms accounted for 26.9% of the agricultural labour force.

80-те години на миналия век са известни като периода на индустриализация на сто- land improvements, and efficient use of agricultural machinery and there is a clear need for land През 2003 г. в българия са функционирали 665 500 земеделски стопанства. По-голямата панството на страната. тогава вече са завършени големите обекти на химическата consolidation actions. Thus, in total subsistence and semi-subsistence farms accounted for almost 90% of the agri час от тях (75%) обработват до 1 ха, което съвкупно представлява по-малко от 7% от и тежка промишленост, чиито начин на производство не е подчинен на каквито и да cultural employment and 42% of the standard gross margin of the Bulgarian agricultural sector.

Main characterization, distinguishing Bulgarian agriculture up to our days are:

общата изП. Същевременно, само 0,8% от стопанствата разполагат с изП над 50 ха, е екологични норми. интензивното земеделие и развитието на големите промишлени The subsistence and semi-subsistence farms have significant similarities in Bulgaria in terms of Strongly polarized structure of agriculture;

но те обработват по-голяма част от общата изП – 78%.

обекти водят до екологични проблеми. От края на 80-те години започва икономическа и pattern of production and productivity. They specialize in labour intensive Strong fragmentation of lands’ property;

политическа криза, която води до премахването на комунистическия режим на управле- делът на стопанствата под 1 икономическа единица е 76,4% през 2003 г. това са стопан- crops (vegetables, fruits, vineyards) and livestock. They are wide-spread in all regions of Bulgaria and the pattern of specialisation depends on local ние през 1989 година. това води до много промени в селското стопанство, най-важните great in number small farmers. ства, чиято продукция е предимно за собствена консумация, които обработват по-малко natural conditions.

са преминаването от планова към пазарна икономика, реституцията на собствеността от 0,5 ха изП. тези стопанства стопанисват само 9,5% от изП, но отглеждат 61% от Разпределението на стопанствата по ИЗП (на земеделските земи и гори) и приватизацията на стопанските обекти. 90-те години животните. в стопанствата, произвеждащи за собствена консумация, работят 60,7% The emergence and stability of a large sector of subsistence and semi са свързани с тотално унищожаване на държавните селскостопански комплекси и налич- от заетите в земеделието.

Distribution of Agricultural Holdings by Size of UAA subsistence farms in Bulgaria is explained by the characteristics of the ag ната селскостопанска техника.

ricultural reforms and the economic situation in the 1990s. The subsistence Стопанствата от 1 до 4 икономически единици са 139 000 броя, или около 21% от всички Земеделски стопанства ИЗП След деколективизацията и приватизацията на големи агро-индустриални комплекси, ко- стопанства. те имат среден размер от 1,8 ха, отглеждат 27% от животните и обра- and semi-subsistence farms spread because of the restitution of the land Agricultural holdings UAA ито преди това са преобладавали в българското селско стопанство, се появяват хиляди ИЗП ботват 8,7% от общата изП. това са предимно полу-пазарни стопанства, които произ- and the administrative closure of the socialist type co-operatives. They also малки селски стопани и селскостопанския ландшафт се променя отново. UAA emerged as a reaction to the post reform shock and the 1997 crisis, which брой (хил.) ха (хил.) веждат главно за собствена консумация и само част от продукцията им се реализира на % % resulted in a sharp decline of incomes and in persistent high unemploy number (000) ha (000) пазара. Полу-пазарните стопанства обхващат 26,9% от работната сила в земеделието.

връщането на собствеността на бившите собственици е свързано с раздробяване на ment, and became a dominant poverty alleviation strategy in rural areas.

собствеността на земеделските земи. голяма част от земите не се обработват дирек- без изП така общо стопанствата, произвеждащи за собствена консумация, и полу-пазарните 10,7 1,6 – 0, тно от техните собственици, а се отдават на арендатори. стопанства обхващат почти 90% от заетите и 42% от стандартната разлика в земе- Part of the semi-subsistence farms were started by people left jobless as a No uAA делския сектор в българия. Полупазарните стопанства в българия и тези, произвеждащи result of the economic restructuring. They had little opportunity to grow and Преструктурирането на българското земеделие след 1989г. и липсата на държавни по По-малко от 1 ha за собствена консумация, имат значителни сходства по отношение на производител- to commercialise these holdings due to limited resources, lack of access 501,7 75,4 192,6 6, мощи доведоха до изоставяне на земите в различни степени, предимно под формата less then 1 ha ността и производствените методи. те са специализирани в отглеждането на трудоем- to external capital and managerial skills. Semi-subsistence farming is also на прекратяването или спорадичното провеждане на селскостопанските дейности. По practiced as a form of temporary employment by rural people while looking 1 ha до 5 ha ки култури (плодове, зеленчуци, лозя) и животни. Широко разпространени са във всички данни на МзХ през 2004 г. земеделската земя, която не е използвана за селскостопанска 131,8 19,8 241,9 8, райони на българия като специализацията им зависи от местните природни условия. for better job opportunities generally outside agriculture. That explains the дейност повече от 3 години е 450 000 ха и продължава да нараства1. изследванията 1 ha to less than 5 ha high 15% share of farm managers that defined themselves as unemployed in the 2003 Census.

показват, че най-силно засегнати от процеса на изоставяне на земята са планински Появата и стабилността на голям сектор с полу-пазарни стопанства в българия и таки 5 ha до 50 ha те райони, в които се чувстват последствията от западането на животновъдството, 16,1 2,4 191,1 6,6 ва, произвеждащи само за собствена консумация, се обяснява от характеристиките на Subsistence and semi-subsistence farming was also a reaction to the low income of rural and 5 ha to less than 50 ha както и други необлагодетелствани райони, напр. с природни ограничения, и тези с лошо urban households. Thus, about a quarter of the subsistence and semi-subsistence farms are реформите в земеделието и икономическата ситуация през 90-те години. този вид малки 50 ha или повече почвени характеристики.

стопанства се създават в резултат на възстановяването на собствеността върху зе- operated as an additional income generating activity of people employed in other sectors of the 5,1 0,8 2 278,9 78, economy. About half of the subsistence farms and one third of the semi-subsistence farms are мята и административното затваряне на кооперациите от социалистически тип. те се Съществува значителна разпокъсаност на поземлената собственост в българия, настъ- 50 ha or more появяват и като реакция на шока след реформите и кризата от 1997г., която доведе до operated as an additional income generating activity for retired people, who suffered a major de пила вследствие възстановяването на собствеността върху земите. Средният размер Общо cline in their incomes.

рязък спад в доходите и постоянна висока безработица, и се превръщат преобладаваща 665,5 100 2 904,5 на земеделския парцел е 0,6 ха. Размерът на земеделските парцели варира по райони в за Total стратегия за облекчаване на бедността в селските райони.

висимост от естествените условия и вида на отглежданите култури – от 0,3 ха в район 1 in this section the economic size of the farms is used as the criteria to differentiate between subsistence and Смолян до 3,0 ха в район добрич. Източник: дирекция “агростатистика”, МзХ – Преброяване на земеделските стопанства част от полу-пазарните стопанства са създадени от хора, останали безработни след semi-subsistence farms to facilitate the analysis. in reality part of the farms below 1 eSu market part of their pro 2003 г.

икономическото преструктуриране. те нямат големи възможности за растеж и за превръ- duce, and part of the farms sized 1 to 4 eSu produce only for household consumption. in both groups there are Разпокъсаността на собствеността върху земята създава големи трудности пред farms, which have crops that are intended primarily for the market. in addition the size of the farms is not static;

it Source: Agro statistics directorate, MAF – 2003 Agricultural Census. щане на стопанствата в пазарни поради ограничените си ресурси, липсата на достъп до fluctuates, depending on the needs of the households.

1 Неизползваната земеделска земя не се включва в изП.

14 част i Part i част i Part i външен капитал и управленски способности. Полу-пазарните стопанства се поддържат Big part of subsistence and semi-subsistence farming are in Mountain and less Favoured areas. век, и ниските цени на млякото и месото, много пасища с висока природна стойност be related to the decline in livestock numbers and a reduction in the risk of pollution from the large и като форма на временна заетост на хората от селските райони докато търсят по- Bulgaria is designating its less favoured areas (lFA) for the first time within the 2007-2013 rural de- сега са неизпасани или изоставени. Положението с коситбата на ливадите е също- animal breeding complexes.

добри възможности за работа обикновено извън земеделието. това обяснява и големия velopment programme. The less favoured areas will cover 47.9% of the overall territory and 24.8% то, поради което започва процес на нахлуване на храстовидна и дървесна растител Parallel to this, abandonment of lands with the resulting cessation of meadow cutting also ap дял от 15% на стопаните, които определят себе си като безработни при Преброяването of the uAA, and are primarily mountainous areas (38.2% of territory and 16.5% of the uAA) and the ност в затревените площи, и на доминиране на по-конкурентни, пасищни видове;

peared and has a negative influence on the biodiversity. Another negative trend is the transforma на земеделските стопанства през 2003 г. remainder are designated as other less favoured areas.

С ниската икономическа възвращаемост от отглеждането на животни и използ- tion of high nature-value areas (like pastures, meadows) into arable lands. Threats to the coastal ването на полу-естествените пасища, много стопани в равнинните райони или със Малките стопанства са също и реакция на ниските доходи на селските и градските до- ecosystems include water pollution, reckless collection of rare and endangered species, and the земи на по-плодородни почви, прибягват до промяна на пасищата в обработваеми макинства. така например, около една четвърт от тези стопанства се поддържат като 1.5 impact of recent changes in agriculture on the introduction of alien species. in the case of the wetland zones, the major problems are associated (орни) земи, лозя или овощни градини;

дейност, носеща допълнителен доход на заети в други сектори на икономиката. Около with drying up, changing the water regime, engineer works on the riverbanks which occurred in the половината от стопанствата, произвеждащи за собствена консумация, и една трета от biodiversity past decades and the respective extermination of plant and animal species, and loss of complete Когато полу-естествените тревни местообитания са собственост на общините и полу-пазарните стопанства се поддържат с цел осигуряване на допълнителни доходи на natural habitats. The reasons for drying-up of wetlands are either related to climate change or са разположени близо до населените места, често се използват като мери за общо The impact of communist style agriculture upon the environment was very negative (especially in пенсионери, претърпели сериозен спад в доходите си.

ползване от населението. в контраст на различните форми на натиск, описани по- resulted from farmer’s activities for expanding their utilized area.

the lowland areas):

горе, това често води до преизпасване и западане на пасището със загуба на всички голяма част от стопанствата произвеждащи за собствена консумация и полу-пазарните traditional landscape features were cleared and ploughed to produce large fields;

предишни природни стойности.

стопанства са в планинските и необлагодетелстваните райони. българия определя свои- 1.6 Policy responses to Cross local animal breeds and crop varieties were abandoned;

те необлагодетелствани райони за първи път, в рамките на Програма за развитие на Отражението на след-комунистическите реформи върху околната среда е и положител many valuable semi-natural habitats were destroyed by drainage, ploughing and “improve селските райони 2007 – 2013 г. Необлагодетелстваните райони обхващат 47,9% от цяла- compliance and gAeC но, и отрицателно. Например, имало е значително намаление на използването на торове ment” with the use of fertilisers and pesticides;

та територия и 24,8% от изП, и са предимно планински райони (38,2% от територията и препарати, последвано от подобряване на качеството на почвените и повърхност Cross-compliance is part of Common Agricultural Policy and contribute и 16,5% от изП), а останалите са определени, като други необлагодетелствани райони. water and soil pollution increased due to the poor management and excessive application of ните води. възможно е, също така, това подобрение на качеството на водите да е to conservation of environment and it’s components – soils, waters and chemical fertilisers, animal manures and pesticides;

било свързано с намаляването на броя на животните и намаляване на опасността от bio-diversity. Cross-compliance represents mechanism for control and замърсявания от големите животновъдни комплекси. Успоредно на това, изоставянето soil erosion increased mainly due to poor land management and was recognised as a major 1.5 въздействие на последните промени в sanctioning, leading to decrease of direct and other related to environ national problem. на земи, като прекратяване на коситбата на ливадите, е имало отрицателен ефект ment payments in case of non-observance of standards, established in the върху биоразнообразието. друга отрицателна тенденция е превръщането на райони с земеделието върху биоразнообразието environmental scope. Besides, the cross-compliance includes the require The impacts of post-communist reforms upon the environment are both positive and negative. in висока природна стойност (като пасища и ливади) в обработваеми/орни земи. заплахите ment farming land to be maintained in good agricultural and environmental the mountain areas communism had mainly positive impacts by utilizing the pastures and mountain въздействието от комунистическия тип селско стопанство върху околната среда е от за крайречните екосистеми включват замърсяване на водите, безразсъдното събира condition (gAeC). What is used to be understood as good agricultural and meadows by large numbers of animals and dairy factories.

рицателно (особено в равнинните райони):

не на редки и застрашени видове, и въвеждането на несвойствени видове. в случай на environmental condition is determined at national or regional level from традиционните особености на ландшафта са били променени и разорани за да се The semi-natural habitats in Bulgaria experience different types of pressure, which causes their влажни зони, главните проблеми са свързани със засушаване, промяна на водния режим, member-states, according to the common framework. Cross-compliance is получат големите парцели обработваеми земи;

biodiversity to drop:

строителни работи върху речните брегове през последните десетилетия, и съответно applied to direct payments for support of incomes, as well as to the most местните породи животни и разнообразието от селскостопански култури са били Following the huge decline in the numbers of livestock during the 1990s and the continu- то унищожаване на растителни и животински видове, както и загуба на цели природни aids, related to environment conservation, applied within rural development изоставени;

ing low prices for milk and meat, many high nature value pastures are now undergrazed or местообитания. Причините за засушаването на влажните зони са или свързани с про frameworks.

abandoned. As grazing is reduced or abandoned, so is the mowing of meadows and a proc- мяната на климата, или резултат от селскостопански дейности за увеличаване на об много, ценни, полу-естествени местообитания са били разрушени, чрез пресушава Applying of national standards for good agricultural and environmental con ess of succession begins with the intrusion of shrubs and trees into the grassland and the работваемите площи.

не, разораване и “подобряване” чрез употребата на торове и пестициди;

dition maintenance of the land guarantees the sustainable land management. it aims the use of dominance of more competitive grassland species.

замърсяването на водите и почвите се увеличава, поради лошото управление и пре- natural resources for production of goods for satisfaction of constantly increasing and changing With the poor economic returns from keeping grazing animals on semi-natural grasslands, 1.6 Политически измерения на Кръстосаното калената употреба на химически торове и пестициди;

needs and demands of societies. The sustainable land management is balance between produc many farmers in lowland areas and on more fertile soils resort to the conversion of grassland tion and environment’s conservation. The aim is to retain the nature into its most primary form, ерозията на почвата се увеличила значително, поради лошо управление и се е превъ to arable crops, vineyards or orchards. This results in irreversible loss of plant diversity and съответствие и дзеУ while in the same time the natural resources’ functions are maintained in public benefit within a рнала в главен национален проблем.

subsequent disappearance of associated invertebrate and vertebrate communities;

sustainable way.

Кръстосаното съответствие е част от Общата селскостопанска политика и допринася в планинските райони комунизмът е имал, главно, положително въздействие със систе When semi-natural grasslands are owned by municipal authorities and located close to settle за съхранението на околната среда и нейните компоненти – почви, води и биоразнообра The good agricultural and environmental conditions are standards, which every conscientious farm мите за използване на пасищата и планинските ливади, големият брой селскостопански ments, they are often used for common grazing by local people. in contrast to the pressures, зие. Кръстосаното съответствие представлява механизъм за контрол и санкциониране, er should observe within realization of his own agricultural activity and while with this contribute to животни, и наличието на мандри в планините с възможности за преработка на млякото.

described above, this often leads to over-grazing and pasture degradation with the loss of all водещ до намаляването на директните плащания в случай на неспазване на стандар waters, soil and air conservation, and non-pollution with wastes.

Полу-естествените местообитания в българия изпитват различни видове натиск, кое- previous nature value.

тите, установени в сферата на екологията. Освен това кръстосаното съответствие National standards are obligatory for execution of all agricultural farmers, owners and/or users of то причинява намаляване на биоразнообразието в тях:

включва изискването селскостопанската земя да се поддържа в добро земеделско и еко There has been a significant decline in the use of agro-chemical inputs and consequently an im agricultural lands, who will receive support through different schemes of the Common Agricultural Поради голямото намаление на броя на добитъка през деветдесетте години на ХХ логично състояние (дзеУ). Какво се разбира под добро земеделско и екологично състоя provement in ground and surface water quality. This improvement in water quality is also likely to 16 част i Part i част i Part i ние се определя на национално или на регионално ниво от държавите членки съгласно Policy (CAP), additional national payments and following measures of rural development Program: цел и сключването на споразумения между земеползвателите на даден физически блок. bracken (Pteridium aquilinum), hellebore (veratrum spp.), aylant (Ailanthus altissima), black acacia обща рамка. Кръстосаното съответствие се прилага при директните плащания за под- (Amorpha fruticosa) and blackberry (rubus fruticosus).

1. Payments to agricultural farmers for natural restrictions in mountainous regions;

2. За запазване на органичното вещество:

помагане на доходите, както и при повечето помощи, свързани с опазването на околната For agricultural lands (grassed areas) with high nature value, lands falling under Natura 2000 and 2. Payments to agricultural farmers for natural restrictions in regions, different from mountainous Национален стандарт 2.1. На един земеделски парцел се забранява монокултурно от среда, прилагани в рамките на развитието на селските райони.

protected areas, depending on the current condition of the meadow or pasture, it is permitted to ones;

глеждане за повече от две поредни години на лен, слънчоглед, захарно цвекло, грах.

Прилагането на националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и be left mosaic situated single or groups of trees, bushes and/or boundaries, up to 20% of the total 3. Agri-environmental payments;

Национален стандарт 2.2. задължително е стърнищата от полски култури да се екологично състояние гарантира устойчиво управление на земите. то цели използването grassed area.

4. Payments under Natura 2000 for lands;

заорават в почвата за създаване на благоприятни условия за трансформиране в органич на природните ресурси за производство на блага за задоволяване на постоянно нарас National standard 4.3. it is obligatory to retain existent field boundaries in the agricultural farm но вещество и се забранява тяхното изгаряне.

5. Payments under Natura 2000 for forests.

тващите и променящите се потребности на обществата. Устойчивото управление на plot and/or agricultural block.

земите е баланс между производството и опазването на околната среда. целта е да се 3. Запазване на структурата на почвата:

requirements for maintenance of land in good agricultural and environmental condition do not abol National standard 4.4. obligatory is the conservation of agricultural areas in proximity of forests запази природата в нейният най-първичен вид като едновременно се подържат функции ish obligations of land owners or users of agricultural lands according to the law for conservation Национален стандарт 3.1. забранява се използване на земеделска техника в парцели against entering of wood and frutescent vegetation into them.

те на земните ресурси в полза на обществото по един устойчив начин.

of agricultural lands, law for ownership and use of agricultural lands and other normative deeds.

с преовлажнена почва.

добри земеделски и екологични условия са стандарти, който всеки съвестен стопанин requirements for maintenance of the land in good agricultural and environmental condition specify 4. Осигуряване на минимално ниво на поддръжка на естествените местообитания:

трябва да спазва при осъществяване на земеделската си дейност и като с това допри the following National standards:

Национален стандарт 4.1. земеделски стопани, ползващи постоянно затревени пло нася за опазване на водите, почвата, въздуха и незамърсяване с отпадъци.

1. Soil conservation from erosion:

щи (пасища и ливади), са длъжни да поддържат минимална гъстота от 0,15 животински Националните стандарти са задължителни за изпълнение от всички земеделски стопани, единици на хектар (Же/ха) или да извършват минимум 1 коситба за съответната годи National standard 1.1. in agricultural farm with unique identification number and workable ar собственици и/или ползватели на земеделски земи, които ще получават подпомагане по на – до 15 юли за равнинните райони и до 15 август за планинските райони включени в eas of size above the minimal one, according to the grant scheme (1 ha for area based Payments;

различните схеми на Общата селскостопанска политика (ОСП), допълнителните нацио обхвата на необлагодетелстваните планински райони.

0,5 ha for others) is obligatory in the total crops-rotation area to be included minimum at 40% crops нални плащания и следните мерки от Програмата за развитие на селските райони:

with merged surface, excepting tobacco production areas.

Национален стандарт 4.2. задължително е постоянните пасища и ливади да се 1. Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планински райони;

почистват от нежелана храстовидна растителност. да се провежда борба с агре National standard 1.2. it is obligatory to retain and maintain the existing permanent terraces in 2. Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в райони, различни от сивни и устойчиви растителни видове – орлова папрат (Pteridium aquilinum), чемерика the field of the agricultural farm and/or agricultural plot and concluding of agreements between планинските;

(Veratrum spp.), айлант (Ailanthus altissima), аморфа (Amorpha fruticosa) и къпина (Rubus land users of a certain physical field.

3. агроекологични плащания;

fruticosus).

2. Preservation of the organic substance:

4. Плащания по НатУРа 2000 за земи;

за земеделски земи (затревени площи) с висока природна стойност, земите попадащи в National standard 2.1. in one agricultural plot is forbidden the mono-crops growing for more 5. Плащания по НатУРа 2000 за гори. националната екологична мрежа Натура 2000 и защитените територии, в зависимост than two serial years of flax, sunflower, sugar beet, peas.

от завареното положение на ливадата или пасището се разрешава да се оставят моза Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние не от National standard 2.2. it is obligatory the stubbles from field crops to be ploughed into the soil ечно разположени единични или групи дървета храсти и/или синори, до 20% от общата менят задълженията на собствениците или ползвателите на земеделски земи по закона for creation of favourable conditions for their transforming into organic substance and it is forbidden затревена площ.

за опазване на земеделските земи, закона за собствеността и ползването на земедел their burning out.

ските земи и други нормативни актове. Национален стандарт 4.3. задължително е да се запазват съществуващите полски 3. Preservation of soil structure:

граници (синори) в блока на земеделското стопанство и/или земеделския парцел.

изискванията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние опре 5. For conservation and management of water use National standard 3.1. Forbidden is the use of agricultural machinery in plots with over-mois делят следните национални стандарти: Национален стандарт 4.4. задължително е опазването на земеделски площи в бли turized soil. National standard 5.1. For growing of agricultural crops is forbidden to use riparian areas at зост до гори от навлизането на дървесна и храстовидна растителност в тях.

1. За опазване на почвата от ерозия:

distance less than 5 m from the river.

4. Providing minimal level of maintenance of natural habitats:

5. За опазване и управление на използването на водите Национален стандарт 1.1. в земеделското стопанство с уникален идентификационен National standard 5.2. At use of water for irrigation, agricultural farmer should possess the National standard 4.1. Farmers, using permanently grassed areas (pastures and meadows), номер и обработваеми площи с размери над минималния според схемата за подпомагане Национален стандарт 5.1. за отглеждане на земеделски култури се забранява използ relevant document for right of use (license, contract and etc.).

are under obligation to maintain minimal density of 0,15 animal units per hectare (Au/ha) or to (1 ха за СеПП;

0,5 ха за други) е задължително в общата сеитбооборотна площ да се ването на крайречни площи на разстояние по-малко от 5 m от реката.

perform minimum 1 (one) mowing for the relevant year – until July 15 for the plain areas and until включат минимум 40% култури със слята повърхност с изключение на площи за произ Национален стандарт 5.2. При използване на вода за напояване, земеделският сто August 15 for the mountainous regions included into the range of the less-favored mountain areas.

водство на тютюн.

панин трябва да притежава съответния документ за право на ползване (разрешително, National standard 4.2. it is obligatory the permanent pastures and meadows to be cleared from Национален стандарт 1.2. задължително е запазването и поддържането на съще- договор и др.).

undesired frutescent vegetation. Fight to be led against aggressive and resisting plant species – ствуващите трайни тераси в блока на земеделското стопанство и/или земеделски пар 18 част i Part i част i Part i форма) с популяризирането на конкурентоспособността на европейското селско стопан- what the market needs. in the past, the more farmers produced the more they were subsidised.

Раздел 2: въведеНие в Общата SeCTioN 2: iNTroduCTioN To The ство. тя включвала нов главен елемент – една политика за развитие на селските райони, From now on, the vast majority of aid to farmers is paid independently of how much they produce насърчаваща много селски инициативи, като едновременно подпомагала стопаните да under the new system farmers still receive direct income payments to maintain income stability, but СелСКОСтОПаНСКа ПОлитиКа CoMMoN AgriCulTurAl PoliCy преструктурират стопанствата си, за да разнообразят и подобрят маркетинга на свои- the link to production has been detached. in addition, farmers have to respect environmental, food те продукти. бил определен таван на бюджета за гарантиране на данъкоплатците, че safety, phytosanitary and animal welfare standards. Farmers who fail to do this will face reductions разходите на ОСП няма да излязат извън контрол. in their direct payments (a condition known as ‘cross-compliance’). detaching the link between Основната професия на селските стопани е производството на храни. за да я упражня- Farmers’ primary occupation is food production. To do this they combine long time traditions with subsidies and production (usually termed ‘decoupling’) will enable eu farmers to be more market ват те комбинират традиционни практики с модерна наука и модерни технологии. По- modern science and technology. Because consumers can choose food products produced all Най-накрая, през 2003 година била договорена следващата основна реформа на ОСП.

orientated. They will be free to produce according to what is most profitable for them while still ради възможностите на потребителите да избират хранителни продукти, произведени over, the world modern farming needs to respond to trends in consumer’s attitude and preferences.

Стопаните вече не са заплатени само за производството на храни. днешната ОСП enjoying a required stability of income.

където и да е, световното модерно селско стопанство трябва да отговори на тенден- This is a huge change to the past where food products were grown and produced locally and се ръководи от търсенето. тя взима изцяло предвид изискванията на потребителите и циите в отношението на потребителите и техните предпочитания. това е огромна про- consumers had to take what was offered by local producers. in the past the farmer decided what CAP consists of two pillars;

the first pillar is aimed at improving the functioning of the market and данъкоплатците, като дава на стопаните от еС свободата да произвеждат това, от мяна към миналото, когато хранителните продукти са били отглеждани и произвеждани was on the table, now the consumer decides what the farmer has to produce. And modern day food production and includes providing direct income to farmers though Single Area Payments. The което пазарът има нужда. в миналото, колкото повече произвеждали стопаните, толкова на местно ниво и потребителите е трябвало да взимат това, което се е предлагало от consumers are more and more aware of the environment and they expect food production not to second pillar is aimed at rural development and improving the environment.

повече били субсидирани. От този момент нататък, помощите за стопаните се изпла местните производители. в миналото стопаните определяли какво да бъде на масата, а be detrimental to the environment.

щат независимо от това, колко произвеждат. При новата система стопаните все още Agro-environment schemes are part of the options to support rural develop сега потребителите решават какво трябва да произвежда стопанинът. Съвременните Most farms are small businesses, often family-run. They are an important local employer in many получават преки плащания за да поддържат стабилен доход, но те нямат връзка с това ment. They encourage farmers to provide environmental services that go потребители са все повече и повече наясно с околната среда и очакват производството rural regions and major players in the rural world.

което произвеждат. в допълнение, стопаните трябва да спазват стандартите свърза- beyond following good agricultural and environmental practice. Aids may be на храни да не бъде вредно за нея.

ни с околната среда, безопасността на храните, както и фито-санитарни стандарти, paid to farmers who sign up voluntarily to agro-environment commitments The Common Agricultural Policy (CAP) has its roots in 1950s western europe, whose societies Повечето стопанства, представляват малък бизнес, често семеен. те са важни местни и такива за хуманно отношение към животните. Стопаните, които не се справят с for a minimum period of five years. longer periods may be set for certain had been damaged by years of war, and where agriculture had been crippled and food supplies работодатели в много селски райони и главни действащи лица в селския свят.

това, ще се сблъскат с намаляване на техните преки плащания (условие познато като types of commitment, depending on their environmental effects.

could not be guaranteed. The emphasis of the early CAP was on encouraging better agricultural “кръстосано съответствие”). Отделянето на връзката между субсидиите и производ Общата селскостопанска политика (ОСП) има своите корени от 1950 г. в западна евро- productivity so that consumers had a stable supply of affordable food and ensure that the eu had it is obligatory for Member States to offer such agro-environment schemes ството (обикновено използван термин “необвързване”) ще даде възможност на селските па, чиито общества са били засегнати от годините на войната, и където селското сто- a viable agricultural sector.

to farmers. This illustrates the political priority attached to these schemes.

стопани от еС да бъдат в по-голяма степен пазарно-ориентирани. те ще бъдат свободни панство е било парализирано и доставките на храни не са били гарантирани. Ударението The CAP offered subsidies and systems guaranteeing high prices to farmers, providing incentives The eu tries to help the environment by:

да произвеждат според това, което е по-печелившо за тях, докато все още се ползват в ранната ОСП е било поставено върху насърчаването на по-висока производителност на for them to produce more. Financial assistance was provided for the restructuring of farming, for от задължителната стабилност на доходите. offering financial assistance to farmers who agree to adapt their agri селското стопанство, така че потребителите да имат сигурно снабдяване с достъпни, example by subsidising farm investment in favour of farm growth and management of technology cultural practices, in particular by reducing the number of inputs they като цена храни и сигурност, че еС има жизнеспособен селскостопански сектор.

ОСП се състои от два стълба, първият стълб цели подобряване на функционирането на skills so that they were adapted to the economic and social conditions at the time. Certain meas use or the number of animals per hectare of land, leaving field bounda пазара и производството на храни и включва осигуряването на преки доходи за стопани ОСП предлагала субсидии и системи гарантиращи високи цени на стопаните, осигуря- ures were introduced in the form of help for early retirement, for professional training and in favour ries uncultivated, creating ponds or other features, or by planting trees те, чрез плащания на единица площ. вторият стълб цели развитието на селските райони вайки им стимули за да произвеждат повече. била осигурена финансова помощ за пре- of less favoured regions.

and hedges and so going beyond conventional good farming methods;

и подобряване на околната среда.

структуриране на селското стопанство, като например субсидиране на селскостопан CAP was very successful. So successful that suddenly the eu had to deal with almost permanent helping with the cost of nature conservation;

ски инвестиции в полза на стопанския растеж и управление на технологични умения агроекологичните схеми са част от възможностите за подкрепа на развитието на сел surpluses of the major farm commodities, some of which were exported (with the help of subsi insisting that farmers must respect environmental laws (laws on food така, че те да бъдат приспособени към икономическите и социалните условия по това ските райони. те окуражават стопаните да доставят екологични услуги, които надвиша dies), others of which had to be stored or disposed of within the eu. These measures had a high safety and public, animal and plant health) and look after their land време. били въведени определени мерки под формата на помощи за ранно пенсиониране, ват спазването на добрите земеделски и екологични практики. Помощи могат да бъдат budgetary cost, distorted some world markets, and did not always serve the best interests of farm properly if they wish to qualify for direct income payments. (cross compliance).

за професионално обучение и в полза на необлагодетелстваните райони.

изплащани на стопани, които се наемат доброволно с агроекологични задължения за ми ers. At the same time society became increasingly concerned about the environmental sustain нимален период от 5 години. По-дълъг период може да бъде договорен за определен тип New european strategic guidelines for rural development were set out in February 2006.

ОСП е била много успешна. толкова успешна, че внезапно еС трябвало да вземе решение ability of agriculture, with the rio earth Summit (1992) being a major landmark.

задължения, в зависимост от техния екологичен ефект.

относно почти постоянните излишъци от основните селскостопански стоки, някои от The new legal framework and the european Agricultural Fund for rural development stress the A most important shift of emphasis was effected in 1999 (the “Agenda 2000” reform) promoting the които били изнасяни (с помощта на субсидии), други трябвало да бъдат складирани или задължително е за държавите членки да предлагат агроекологични схеми на селските necessity to stimulate growth and to create employment in rural areas to improve sustainable.

competitiveness of european agriculture. it also included a major new element – a rural develop пласирани в рамките на еС. тези мерки имали висок бюджетен разход, разстроили някои стопани. това илюстрира политическия приоритет към тези схеми.

ment policy encouraging many rural initiatives while also helping farmers to re-structure their farms, The essential rules governing rural development policy for the period 2007 to 2013, as well as the от световните пазари, и не винаги служели по най-добрия начин на интересите на сто to diversify and to improve their product marketing. A ceiling was put on the budget to reassure еС се опитва да подпомогне опазването на околната среда чрез: policy measures available to Member States and regions, are set out in Council regulation (eC) паните. в същото време, обществото ставало все по загрижено за екологичната устой taxpayers that CAP costs would not run out of control.

No. 1698/2005.

Предлагане на финансова помощ на стопаните, които са съгласни да приспособят чивост на селското стопанство, когато със световната срещата за земята в Рио де Finally, in 2003 a further fundamental reform was agreed. използваните от тях селскостопански практики, по специално чрез намаляване на rural development policy for the period 2007–2013 is based on 3 themes, in accordance with the Жанейро (1992) е поставена повратната точка.

броя на вложенията, които използват или броя на животните на хектар земя, оста three axes defined in the new regulation relating to rural development:

Farmers are no longer paid just to produce food. Today’s CAP is demand driven. it takes consum Най-важната промяна в акцента получава отражение през 1999 (“дневен ред 2000” за ре вяйки необработени синори, създавайки изкуствени водоеми или поддържайки други ers’ and taxpayers’ concerns fully into account, while giving eu farmers the freedom to produce 20 част i Part i част i Part i особености на пейзажа, или чрез засаждане на дървета и жив плет, стигайки по improving agricultural competitiveness;

прави връзката между главните приоритети на еС (лисабон, гьотеборг);

този начин по-далеч от конвенционалните добри селскостопански методи;

improving the environment and supporting land management and осигурява съгласуваност с другите политики на еС, в частност с политиките за Подпомагане за разходите по опазване на природата;

кохезия и околна среда;

improving the quality of life and diversifying the economy in rural areas.

Настояване селските стопани да спазват екологичните закони (закони за безопас съпровожда прилагането на новата, пазарно ориентирана ОСП и нейното необходи A fourth axis the “leader axis”, which is inspired by the experience of the leader Community ност на храните и опазване на общественото здраве, здравето на животните и мо преструктуриране, което ще свърже старите и нови страни-членки initiative, aims at implementing local strategies for rural development through local public-private растенията) и да се грижат за собствената си земя, ако желаят да бъдат избирае partnerships. за осигуряването на балансирана стратегия е необходимо минимално финансиране за ми за директни плащания (кръстосано съответствие).

всяка от тематичните оси. Предложените проценти за минимално финансиране са от The eu’s co-financing for these programmes, made from the european Agricultural Fund for rural Новите европейски стратегически насоки за развитие на селските райони са обявени 10%, 25% и 10%, респективно за Оси 1, 2 и 3, като предпазна мярка, която да осигури development (eAFrd), amounts to € 90.8 billion, corresponding to 61% of the public expenditure през февруари 2006. Новата законова рамка и европейския земеделски Фонд за Развитие отразяването на най-малко три главни политики от всяка програма, но процентите са of the eu. regulation (eC) No 1698/2005 defines the purpose and scope of assistance from the на Селските Райони засилват необходимостта от стимулиране на развитието и създа определени достатъчно ниско, за да оставят на държавите - членки или регионите голям eAFrd. The Community strategic guidelines identify within this framework the areas important for ване на заетост в селските райони за повишаване на тяхната устойчивост.

резерв, с цел гъвкавост при планирането.

the realisation of Community priorities.

Основните правила определящи политиката за развитие на селските райони за периода each member state needs to elaborate and submit a rural development Program for its territory 2007 – 2013, така както и политическите мерки достъпни за държавите - членки и регио This national program needs to be based on eu strategic guidelines for rural development adopted ните, са изложени в Регламент на Съвета (еС) Nо. 1698/2005.

on February 2006. These provide the framework according to which Member States shall prepare Политиката за Развитие на Селските Райони за периода 2007 – 2013 се основава на their national strategy plans on rural development which will help to:

теми, в съответствие с трите оси, определени в новия регламент свързан с развитие identify the areas where the use of eu support for rural development creates the most value то на селските райони:

added at eu level;

подобряване на конкурентността на селското стопанство;

make the link with the main eu priorities (lisbon, goteborg);

подобряване на околната среда и подкрепа за управлението на земята и ensure consistency with other eu policies, in particular cohesion and environment;

подобряване на качеството на живот и разнообразяване на икономиката в селските accompany the implementation of the new market orientated CAP and the necessary restruc райони.

turing it will entail in the old and new Member States.

четвъртата ос “лидер”, която е вдъхновена от опита на обществената инициатива ли To ensure a balanced strategy a minimum funding for each thematic axis will be required. The pro дер, цели прилагането на местни стратегии за развитие в селските райони, чрез създа posed minimum funding percentages of 10%, 25% and 10% respectively for axis 1, 2 and 3 are a ването на местни публично-частни партньорства.

safeguard to ensure that each programme reflects at least the three main policy objectives, but the Съфинансирането от еС за тези програми, извършвано от европейски земеделски Фонд percentages are set sufficiently low to leave Member States or regions a high margin of flexibility.

за Развитие на Селските Райони (езФРСР), възлиза на € 90.8 милиарда, което е съответ но 61% от публичните разходи на еС. Регламент (eC) No 1698/2005 определя предназна чението и обхвата на помощта от езФРСР. Стратегическите насоки на Общността идентифицират в рамките на тази работна рамка районите, които са важни за реализи ране на приоритетите на Общността.

всяка държава-членка трябва да изработи и представи Програма за Развитие на Селски те Райони за територията си.

тази национална програма трябва да се основава на стратегическите насоки на еС за развитие на селските райони, приети през Февруари 2006г. те осигуряват работната рамка, според която, държавите членки трябва да изготвят своя национален стратеги чески план за развитие на селските райони, който ще помогне за:

идентифициране на райони, където използването на подкрепата на еС за развитие на селските райони създава най-висока добавена стойност на ниво еС;

22 част i Part i част i Part i even if it is difficult to indicate precise quantitative indicators to measure the improvement of “qual много от мерките, финансирани по оси 1 и 3 (и следователно – и по ос 4) имат за цел Раздел 3: НациОНалеН СтРатегичеСКи SeCTioN 3: rurAl develoPMeNT не само да предотвратят евентуални вредни въздействия (специфични предохрани- ity of environment”, the rdP on the whole (not limited to Axis 2 only) is expected to have a positive influence on the four common eu impact indicators related to the environment:

телни действия са посочени в Стратегическия анализ на околната среда), но и да ПлаН за Развитие На СелСКите РайОНи PlAN 2007 – 2013 For BulgAriA допринесат към постигането на общата цел, свързана с опазването/подобряването Reversing biodiversity decline: several measures can contribute to the maintenance of the на околната среда.

animal and plant species (Support to lFAs and Agri-environmental payments, Natura 2000 areas).

за бългаРия 2007 – in other cases there should be an improvement of the situation, due to implementation of specific въпреки че е трудно да се посочат точни количествени индикатори за подобрението на “качеството на околната среда”, очаква се ПРСР като цяло (не само ос 2) да повлияе по- activities: first afforestation and afforestation of land damaged by natural disasters, support to the Планът за развитие на селските райони е задължителна стъпка, която държавите член- The rural development Plan is an obligatory step that member states have to take in order to preservation of local genetic resources (traditional animal breeds).

ложително върху четирите общи индикатора за въздействие на еС, свързани с околната ки трябва да предприемат с цел “трансформиране” на приоритетите на еС за развитие “translate” the eu priorities on rural development to the national situation and context. This is среда:

Maintenance of high nature value farmland and forestry: considerations similar to those на селските райони към националните ситуация и контекст. това е предвидено за да intended to ensure that Community aid for rural development is a) spent consistently within the Преодоляване на спада в биоразнообразието: няколко мерки ще допринесат към опаз- indicated above for biodiversity apply. For Axis 2: measures related to payments for lFAs and бъде гарантирано, че помощите от Общността за развитие на селските райони са а) framework of the eu strategy document and b) that Community, national and regional priorities are Natura 2000 areas can be considered as a way to preserve high nature value areas, also the whole ването на местното богатство от животински и растителни видове (Подкрепа за НОР изразходвани в съответствие с рамката на стратегическия документ на еС и б) че Об- co-ordinated.

hNv Scheme of the agri-environmental measure is focused on preservation и агроекологични плащания, териториите от Натура 2000). други специфични дейности щностните, националните и регионалните приоритети са съгласувани.

of hNv farmland. A direct contribution for the achievement of this goal also The National Strategy Plan for rural development of Bulgaria defines the following overall objec- ще допринесат към подобряване на ситуацията: първоначално залесяване и залесяване Националният стратегически план за развитие на селските райони на българия определя comes from Measure 126 of Axis 1 related to restoration of areas damaged tives for the period 2007-2013: на земи, засегнати от природни бедствия, подкрепа за опазване на местните генетични следните общи цели за периода 2007 – 2013 г.

by natural disasters.

ресурси (традиционни местни породи).

To develop a competitive and innovation based agriculture, forestry and food processing in Развитие на конкурентоспособни и основани на иновации земеделие, горско стопан dustry. Improvement of water quality: water quality can be positively influenced Поддържане на земеделски и горски територии с висока природна стойност: тук ство и хранително-вкусова промишленост.

by environmentally friendly management systems (gAeC in lFAs, the са в сила същите съображения, както при опазване на биоразнообразието по-горе. за Ос To protect the natural resources and environment of rural areas.

Опазване на природните ресурси и околната среда в селските райони. more restrictive management plans of Natura 2000 areas, the regulation 2: мерките, свързани с плащания за НОР и за територии от Натура 2000, могат да се To improve the quality of life and diversify job opportunities in rural areas.

of organic farming), all of them limiting or eliminating nitrate pollution. The разглеждат като начин за опазване на териториите с висока природна стойност, както Подобряване на качеството на живот и разнообразяване на възможностите за зае These objectives are addressed by specific measures of the four axes of the rdP.

и цялата Схема за вПС по агроекологичната мярка, която е фокусирана върху опазване- agri-environmental measure also has a specific Scheme on Soil and Water тост в селските райони.

Protection, (sustainable crop rotations, utilization of appropriate nutrient The rural development Programme responds to all priorities of the Community Strategic guide- то на земеделските територии с вПС. директен принос към постигането на тази цел Към постигането на тези цели са насочени специфични мерки по четирите оси на ПРСР.

management planning).

lines. The distribution of the resources among the key areas of rural development is based on the има и мярка 126 по Ос 1, свързана с възстановяването на площи, засегнати от природни Програма за развитие на селските райони отговаря на всички приоритети на Стра identified needs of the agri-food sector, environment and rural population in Bulgaria. it also takes бедствия.

Cross cutting contributions тегическите насоки на Общността. Разпределението на ресурсите между ключовите into account the significant opportunities for support of improvement of the environment and quality Подобряване на качеството на водите: положително въздействие върху качеството other indirect positive effects of the Programme should come from the за развитието на селските райони области се базира на идентифицираните нужди на of life in rural areas by other Community Support instruments.

на водите имат екологосъобразните системи за управление (прилагане на добри земе creation of an interest of the population of the rural areas in preserving the селскостопанския и хранителния сектори, околната среда и населението на селските делски и екологични практики в НОР, по-рестриктивни планове за управление на терито The rural development Programme implements on the entire territory of the republic of Bulgaria.

environment, as well as training activities for the introduction of modern райони в българия. тя също така взема предвид значителните възможности за подкрепа риите от Натура 2000, контрол върху органичното земеделие), които ограничават или The Programme has the fooling priorities:

and environmentally-friendly management systems. Many of the measures за подобряването на околната среда и качеството на живот в селските райони, чрез елиминират замърсяването с нитрати. агроекологичната мярка също предвижда специ financed by Axes 1 and 3 (and as a consequence – also under Axis 4) are други инструменти за подкрепа на Общността. improving the competitiveness of the agricultural and forestry sectors ална Схема за защита на почвите и водите (устойчив оборот на културите, планиране not only designed to avoid any negative impact on biodiversity.

Програмата за развитие на селските райони се прилага на цялата територия на Репу- improving the environment and countryside на правилното усвояване на хранителни вещества).

Overview of RDP Measures блика българия. Програмата има следните приоритети:

Building local capacity for employment and diversification Кръстосан принос Подобряване на конкурентността на селскостопански и горски сектори;

The objectives of the rdP were addressed by 30 Measures. The implementation of the Programme Building local capacity is integrated in the rdP and the leader Axis Програмата ще генерира и косвени положителни ефекти, чрез създаване на стимули за started with 23 Measures, which are listed in table bellow:

Подобряване на околната среда и пейзажа;

The rdP should lead to an effective improvement of the quality of the environment and has to take селското население за опазването на околната среда и обучения за въвеждане на модер изграждане на местен капацитет за заетост и разнообразяване;

into consideration two main aspects:

ни и екологосъобразни системи за управление.

изграждането на местен капацитет е интегрирано в ПРСР и Оста лидеР.

a budget of eur 777 million (over 25% of the total budget, excluding complements to direct Преглед на мерките от ПРСР payments) is allocated to measures of Axis 2 specifically related to environment protection;

ПРСР би следвало да доведе до ефективно подобряване на качеството на околната сре целите на ПРСР ще бъдат постигнати чрез 30 мерки. изпълнението на Програмата да, като трябва да се вземат предвид два основни аспекта: measures have been indicated by the Strategic environment Analysis, but in some way are стартира с 23 мерки, посочени в таблицата по долу:

planned to contribute to the achievement of the general objective associated with protection/ бюджет от 777 млн. евро (над 25% от общия бюджет, без доплащанията към дирек improvement of the environment.

тните плащания) е предназначен за мерките от ос 2, свързани основно с опазване то на околната среда;

24 част i Part i част i Part i Мерки, стартиращи през 2007 Мерки, които ще се изпълняват на по-късен етап Measures Starting in 2007 Measures to be implemented later Програмен Програмен Индикативен Индикативни Ос /Мярка Ос /Мярка период период период на публични раз Ос /Мярка Programming Programming изпълнение ходи (евро) Axis /Measure Axis /Measure period period Indicative Indicative pub Axis /Measure Ос 1 – Подобряване на конкурентоспособността в земеделския и горския сектор Ос 3 – Качество на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика implementation lic expenditure Axis 1 – Improving the competitiveness of the agricultural and forestry sector period (EUR) Axis 3 – Quality of life in rural areas and diversification of the rural economy Обучение, информационни дейности и разпространяване на Ос 1 – Подобряване на конкурентоспособността в земеделския и горския сектор Разнообразяване към неземеделски дейности 14 311 2007- 1 111 научни знания 2007- diversification into non-agricultural activities Axis 1 – Improving the competitiveness of the agricultural and forestry sector Training, information and diffusion of knowledge Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия 1. 114 използване на консултантски услуги от ферме- 2010-2013 36 146 15 312 2007- Създаване на стопанства на млади фермери ри и ползватели на гори (за 2010-2013 г.

Support for the creation and development of micro-enterprises 2 112 2007- Setting up of young farmers use by farmers and forestry holders of advisory Насърчаване на туристическите дейности 15 313 2007- services (years 2010-2013) Модернизиране на земеделските стопанства encouragement of tourism activities 3 121 2007- 2. 124 Сътрудничество за разработване на нови про- 2009-2013 24 097 Modernisation of agricultural holdings Основни услуги за икономиката и населението в селските дукти, процеси и технологии в земеделието и Подобряване на икономическата стойност на горите 17 321 райони 2007- 4 122 2007- хранителния сектор improving the economic value of the forests Basic services for the economy and rural population Cooperation for development of new products, process добавяне на стойност към земеделски и горски продукти Обновяване и развитие на селата 5 123 2007-2013 es and technologies in the agricultural and food sector 18 322 2007- Adding value to agricultural and forestry products village renewal and development 3. 125 Подобряване и развитие на инфраструктура, 2009-2013 90 365 Подпомагане на полу-пазарни стопанства в процес на Ос 4 – Лидер / Axis 4 – Leader свързана с развитието и адаптирането на зе 6 141 преструктуриране 2007- 19 41 Прилагане на стратегиите за местно развитие меделието и горското стопанство 2009- Supporting Semi-Subsistence Farms undergoing restructuring implementation of the local development strategies improving and developing infrastructure related to the Създаване на организации на производители 20 421 Междутериториално и транснационално сътрудничество development and adaptation of agriculture and forestry 7 142 2007- 2010- Setting up producer groups inter-territorial and trans-national cooperation 4. 126 възстановяване на селскостопанския производ- 2009-2013 12 048 Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в 21 431-1 Разходи за управление, придобиване на умения и постигане на ствен потенциал, разрушен от природни бед българия и Румъния (съгласно анекс viii, Раздел i, т. г от договора ствия и въвеждане на превантивни дейности обществена активност – за избрани и одобрени Миг 2009- за присъединяване на българия и Румъния (за 2007-2009 г.) running costs, acquisition of skills and animation – selected lAgs restoring agricultural production potential damaged 8 143 2007- Provision of farm advisory and extension services in Bulgaria and by natural disasters and introducing appropriate pre 22 431-2 Разходи за управление, придобиване на умения и постигане на romania (According to Annex viii Section i d of the Act of Accession of vention actions обществена активност – за потенциални Миг 2007- Bulgaria and romania (years 2007-2009) Ос 2 – Подобряване на околната среда и природата running costs, acquisition of skills and animation – potential lAgs Ос 2 – Подобряване на околната среда и природата Axis 2 - Improving the environment and the countryside Други мерки / Other Measures Axis 2 – Improving the environment and the countryside 5. 213 Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани 2009-2013 108 835 22 511 техническа помощ Плащания за природни ограничения на фермери в планински 2007- с директива 2000/60/eC (Рамковата директива Technical assistance райони 9 211 2007- за водите) – за земеделски земи 23 611 доплащания към директните плащания Natural handicap payments to farmers in mountain areas 2007- Natura 2000 payments and payments linked to direc Complements to direct payments Плащания за природни ограничения на фермери в райони, tive 2000/60/eC (WFd) – agricultural land 10 212 различни от планинските 2007-2013 тези мерки ще се изпълняват през целия програмен период 2007-2013г., с изключение на 6. 224 Плащания по Натура 2000 – за гори 2009-2013 15 548 мерки 143, подмярка 2 на 431 и 611, които ще бъдат приключени до края на 2009 г.

Payments to farmers in areas with handicaps, other than mountain areas Natura 2000 payments – forests агроекологични плащания Седем мерки ще се въведат на по-късен етап, чрез изменение на ПРСР за включване на Ос 3 – Качество на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика 11 214 2007- Agri-environmental payments описанието им в съответствие с процедурите на чл. 6 (с) от Регламент на Съвета (eC) Axis 3 – Quality of life in rural areas and diversification of the rural economy 1974/2006.

Първоначално залесяване на неземеделски земи 7. 341 Придобиване на умения и постигане на обще- 2010-2013 61 437 12 223 2007- First afforestation of non-agricultural land ствена активност с оглед на подготовката и These measures will be implemented in the entire programming period 2007-2013, with the exception възстановяване на горския потенциал и въвеждане на прилагането на стратегии за местно развитие of Measures 143, sub-measure 2 of 431 and 611, which will be implemented until the end of 2009.

13 226 превантивни дейностиRestoring forestry potential and introducing 2007- Skills acquisition and animation with a view to prepar Seven Measures will be introduced at a later stage, after a change to the rdP to introduce the relevant prevention actions ing and implementing a local development strategy measure details in line with the procedure in Article 6 (c) of Commission regulation (eC) No 1974/2006.

26 част i Part i част i Part i c) Подкрепа за развитието на биологичното земеделие като екологосъобразен метод g) Conserve soil and water resources, including in those areas affected by severe erosion and Раздел 4: агРОеКОлОгичНа ПРОгРаМа На SeCTioN 4: The Agri-eNviroNMeNT на селскостопанско производство, който е и икономически изгоден. at risk of high nutrient losses (e.g. Nitrate vulnerable Zones) or other forms of agricultural pollution;

d) Съхраняване на генетичното разнообразие чрез подкрепа за опазването на застра бългаРия ProgrAMMe oF BulgAriA шени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство, и традиционни h) encourage farmers on a voluntary basis to manage agricultural lands in Natura 2000 sites in сортове от земеделски култури особено, когато те предоставят допълнителни еко- line with the aims and requirements of the Birds and habitat directive, prior to the introduction Природните ресурси, традиционният ландшафт и биоразнообразието са част от на- Natural resources, traditional landscapes and biodiversity are parts of the national heritage. The логични ползи за обществото. of mandatory land management obligations in these areas.

ционалното богатство. Опазването, възстановяването и подходящото им управление main aim of sustainable rural development in Bulgaria is to preserve, restore and maintain these e) Съхраняване на биоразнообразието чрез насърчаване на опазването на обработ- Scope and actions e главната цел на устойчивото развитие на селските райони в българия. Подобно на valuable assets. As in many other european regions, one of the biggest challenges for the process ваеми земи с висока природна стойност (полу-естествени местообитания), които The measure consist five schemes, each made up of a series of packages, clearly linked to the много други райони в европа, едно от големите предизвикателства за преструктурира- of restructuring and redeveloping the rural economy in Bulgaria is to achieve the best possible bal са застрашени в случай на промяна на начина на земеползване, интензификация на specific objectives above.

нето и съживяването на икономиката на селските райони в българия е постигане на най- ance between the guarantee of food supply, the necessity to preserve the rural environment and производството и/или изоставянето им, включително и чрез подкрепа за традици подходящия баланс между осигуряването на хранителни продукти, нуждата от опазване the need to stimulate economic growth, including creating new job opportunities.

The overall structure of the measure is follow:

онните животновъдни практики в определени територии.

на околната среда в селските райони и необходимостта от насърчаване на икономиче The measure “Agri-environmental payments” is part of the National Agri-environmental Program of f) Поддържане и възстановяване на традиционния селскостопански ландшафт и ха- фиг. ското развитие, в т. ч. създаване на нови възможности за трудова заетост.

Bulgaria and its main goal is to encourage the introduction of nature-friendly agricultural produc рактеристики на ландшафта, които имат културна, природна или екологична стой Мярка 214 Axis Мярката агроекологични плащания е част от националната агроекологична програма на tion methods. The total indicative budget for this measure for the whole period 2007 – 2013 is € ност, особено по отношение на биоразнообразието.

българия и нейната главна цел е да поощри въвеждането на природосъобразни методи Агроекологични плащания Agri-environment Payments 435. 340. 701.

g) запазване на почвените и водните ресурси, включително в районите, които са за на земеделско производство. Общият бюджет на мярката за целия период 2007-2013 г. е земеделски земи с висока Характеристики на ландшафта традиционно Agri-environmental payments will be granted to farmers to compensate for extra labour input, the сегнати от силна ерозия или са застрашени от замърсяване с хранителни веще 435 340 701 евро.

природна стойност (вПС): (Хл) животновъдство (Ж) use of more resources and sometimes the losses because of nature conservation restrictions. ства (напр. в нитратно уязвимите зони) или от други форми на замърсяване от high Nature value Farmland Scheme landscape Features Scheme (lF) Traditional livestock Breeding агроекологичните плащания ще бъдат отпускани на селските стопани, за да бъдат под depending on the selected agri-environmental activity, payments, based on area unit, vary from 20 селскостопански източници. Scheme (lB) (hNv) Хл 1: Равнинен ландшафт крепени за това, че полагат повече труд, влагат повече ресурси и понякога пренебрег lF 1: lowland Mosaic landscapes Ж 1: Опазване на застрашени to 505 euro per hectare. Agri-environmental payments can be received in combination with direct ВПС 1: възстановяване и h) Подпомагане на земеделските стопани, които доброволно поемат задължение да от изчезване местни ват загубите в името на опазване на природата, която е богатство за всички нас. в поддържане на недоизпасани Хл 2: Създаване, възстановяване area payments, as well as the payments for the so called less favoured areas. in some cases управляват земеделски земи в местата по Натура 2000 в съответствие с целите и породи затревени площи с вПС и поддържане на полски зависимост от избраната агроекологична дейност, плащанията, базирани на единица when the farmer is not eligible for receiving direct area payments, they can still apply for “Agri lB 1: Preservation of local изискванията на директивите за птиците и местообитанията, преди въвеждането hNv 1: restoration and Maintenance of граници площ, варират от 20 до 505 евро/ха. агроекологичните плащания могат да бъдат по environmental payments”. This counts for instance for direct payments for alpine pastures hired in undergrazed hNv grassland lF 2: Creation, restoration and Main- Breeds in danger of Being на законови задължения по управлението на тези земи.

лучавани в комбинация с преки плащания за площ, както и с тези за, така наречените, lost for Farming tenance of Field Boundaries the National Parks “Pirin” and “Tsentralen Balkan”, when they are covered by stones and rocks but ВПС 2: възстановяване и Ж 2: Планинско Обхват и направления Хл 3: традиционно отглеждане на необлагодетелствани райони. в определени случаи, когато площите с които стопаните поддържане на преизпасани still fit for grazing.

животновъдство овощни култури затревени площи с вПС кандидатстват, не са избираеми за преки плащания за площ, може да се кандидатства Мярката се състои от 5 подмерки, всяка от които включва серия от направления, тясно lB 2: Traditional Shepherd Sys lF 3: Maintenance of Traditional hNv 2: restoration and Maintenance of The specific objectives of giving support to farmers participating in the NAEP are to:

само за мярка “агроекологични плащания”. Недопустими за преки плащания, например, tems (Mountain Pastoralism) orchards свързани със специфичните цели, посочени по-горе. overgrazed hNv grassland биха могли да бъдат наети високопланински пасища в Националните Паркове “Пирин” и a) increase the awareness and knowledge of farmers about the impact (positive and negative) ВПС 3: Поддържане на местообита Опазване на почвите и цялостната структура на мярката е следната: фиг. “централен балкан”, когато те са заемани от камъни и скали, но са подходящи за паша. of agricultural practices upon the environment, especially in relation to the management of ния на водолюбиви птици водите (Пв) hNv 3: Maintenance of Waterfowl soil and water and the conservation of biodiversity;

Подмерките и направленията, защриховани в зелено, са приоритетни, и в момента рабо Soil and Water Protection за да получават агроекологични плащания, стопаните трябва на доброволен принцип да habitats Scheme (SW) тят. Прилагането на всички останали направления от подмерките ще започне през 2010 Кандидат поемат екологични задължения за пет последователни години. това изискване е поста- b) Promote the use of environmental planning in farm management practices such as multi ВПС 4: Поддържане на местооби Пв 1: въвеждане на г., след промени в ПРСР, с цел актуализиране на изискванията и уточняване и условията земеделски annual nutrient management planning and crop rotation;

вено, защото агроекологичните дейности не могат да дадат незабавни резултати и да тания на защитени видове в сеитбооборот за за прилагането на тези направления. обработваемите земи на ОвМ производител постигнат внезапен положителен ефект върху околната среда. опазване на почвите и c) Support the development of organic farming as an environmentally-friendly method of agricul hNv 4: Maintenance of habitats of водите Applicant tural production with economic potential;

Прилагането на мярката стартира със следните направления:

Protected Species in Arable Специфичните цели за подпомагането на земеделските стопани, участващи в НАЕП, SW 1: Crop rotations for Soil and farmer lands in iBAs Water Protection са насочени към: d) Preserve genetic variety by supporting the conservation of local breeds at risk of being lost to 1. биологично земеделие (бз):

Pages:     || 2 | 3 |

© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.