WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!


Pages:     | 1 |   ...   | 7 | 8 ||

«DICTUM FACTUM ДО 200-РІЧЧЯ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. В. Н. КАРАЗІНА ТА 175-РІЧЧЯ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ПЕРЕКЛАД АНГЛОМОВНОЇ ЮРИДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ...»

-- [ Страница 9 ] --

grant надавати притулок військовим provide housing for the military надавати розлучення grant a divorce надаватися be granted надання інформації disclosure of information надання привілеїв по службі job benefit надання притулку злочинцю harboring criminal надати (право власності) grant (ownership) надати доступ до рахунку establish the account надзвичайна важливість і вагомість extraordinary importance надзвичайна ситуація emergency надзвичайний суд extraordinary court надзвичайний судовий наказ extraordinary writ надзвичайні засоби судового (правового) extraordinary remedies захисту надійні свідчення (докази) reliable evidence наділяти provide with наділяти тільки суди правом exclusively authorize the courts надмірне покарання excessive punishment найбільш імовірний результат справи reasonable outcome найближчі родичі next-of-kin найголовніша функція principal function найголовніший закон країни supreme law of the nation найкращий із можливих шляхів best available way наймання приміщення tenancy наймач (приміщення) tenant найменш серйозне правопорушення minor civil case наказ habeas corpus (судовий наказ для habeas corpus writ перевірки законності утримання під вартою) наказ mandamus (судовий наказ посадовій mandamus writ особі про виконання вимог заявника) наказ procedendo (наказ суду нижчого рівня procedendo writ продовжити слухання та винести рішення) наказ quo warranto (судовий наказ про quo warranto writ перевірку правомірності претензій) наказ суду court order накладання арешту (на майно) seizure накладання арешту на майно боржника attachment накладання арешту на майно боржника, яке garnishment знаходиться у третьої особи накладати (обмеження тощо) impose накладати (ставити за) обов’язок impose a duty накладати покарання impose the penalty накладатися на рахунки assess on an account накладання обмежень imposing restrictions накласти “арешт” на присяжних sequester the jurors наклеп defamation наклеп в усній формі slander наклеп у письмовій формі libel накопичувати бали accumulate points накопичувати борги incur debts накопичуватися accrue належна обережність due care належним чином properly;

adequately належні або необхідні засоби для існування proper or necessary subsistence належно оформлений properly executed напад assault направлення (на лікування тощо) commitment направляти (до лікарні тощо) commit (to a hospital etc) напутні слова судді присяжним judge’s charge (instructions) to the jury нарада присяжних deliberation наражати дітей на небезпеку endangering children нараховувати відсотки на депозит credit the deposit нарахування charge наречена bride наречений groom наркотично залежний drug dependent народний засідатель people’s assessor наруга над святинями desecration насильницький злочин offense of violence насильство violence насильство в сім’ї (родині) domestic violence наслідки consequences наступне майнове право remainder interest наступне повернення subsequent return натяк innuendo національна безпека national security наявність ворожого оточення hostile environment не брати до уваги disregard не брати свідчення до уваги discount the testimony не визначена у вироку міра покарання indeterminate sentence не виконувати свої зобов’язання default не використовувати докази у справі disregard evidence не виходити за межі бюджету stay within the budget не відповідати вимогам be defective не включати disregard не доглядати neglect не дозволяється shall not be permitted не з’явитися до суду fail to appear in court не залишивши заповіту intestate не змогти виплатити домовлену суму default не мати заборгованості з орендної плати be current in rent payments не може відповідати у судовому порядку not subject to criminal liability не одержувати належного піклування lack proper care не підпадати під be ineligible for не свідчитти достатньою мірою про not properly charge an offense вчинення злочину не скористатися правом відводу pass a challenge небезпечний злочинець dangerous offender небіжчик decedent невизначений вирок indeterminate sentence невиконання (певної дії) failure (to do something) невиконання громадського обов’язку dereliction of public duty невиконання своїх обов’язків omission невиконання угоди non-performance невиліковна форма раку terminal cancer невиплата зобов’язань default невиплачена заробітна плата unpaid wages невиправдане затягування unreasonable delay недбалість negligibility;negligence недогляд omission недоглянута дитина neglected child недоречний out of place недоторканність inviolability;

immunity незабезпечене письмове зобов’язання явки до суду unsecured appearance bond незаконне затримання unlawful detention незаконне позбавлення волі false imprisonment незаконне ув’язнення false imprisonment незаконний illegal незаконний арешт false arrest незаконнонароджена дитина illegitimate child незамінний unobtainable by other means незамовлені товари unrequested merchandise незаможний indigent незаповнений документ document with blank spaces незатверджений проект обвинувального акту no bill незважаючи на regardless of незвичайне покарання unusual punishment незгадані у заповіті діти afterborn children незгадані у заповіті спадкоємці pretermitted heirs нездійснення дії omission незначна травма minor injury незначне порушення правил дорожнього руху minor traffic offense незначне правопорушення misdemeanor незначний minor незначний місдімінор minor misdemeanor незначні збитки minor damages незначні правопорушення minor offenses незобов’язаний not bound нейтральний арбітр neutral referee нематеріальний intangible неможливість виконання impossibility of performance неможливість виконання повноважень impossibility to exercise one’s authority неналежний матеріал improper material неналежний спосіб судового захисту inadequate remedy необачність negligence необґрунтоване відхилення доказів improper exclusion of evidence необґрунтований wanton необґрунтований (незаконний) обшук unreasonable search необґрунтований допуск доказів improper admission of evidence необов’язкове для виконання рішення nonbinding solution необхідний sufficient необхідні судові витрати pending court costs необхідність захисту громади need for protecting the public неодержання компенсацій failure of consideration неосудний mental incompetent;

insane person неофіційна процедура informal procedure неофіційний informal неповага до судді disrespect to the judge неповага до суду contempt of court неповнолітній minor;

juvenile неповнолітній порушник правил безпеки руху juvenile traffic offender неповнолітній правопорушник juvenile delinquent;

delinquent child неповнолітня особа minor;

minor child неподільний indivisible непокірна дитина unruly child непорушення справи без вагомих підстав unexcused failure непорядне місце disreputable place неправильний судовий розгляд mistrial неправомочні докази incompetent evidence неприйнятний (доказ) inadmissible (evidence) неприпустимий outrageous неприпустимий (доказ) inadmissible (evidence) непристойний pervasive непристойний натяк pervasive sexual innuendo непритаманний overbalancing непросте випробування difficult experience непрямі свідчення (докази) circumstancial evidence нерелевантний (доказ) irrelevant (evidence) нерівномірний розподіл повноважень inequality of power нерухоме майно real estate;

real property;

realty нерухомість real estate;

real property;

realty несанкціонований переказ грошей unauthorized transfer несанкціонований шлюб marriage without proper consent неслухняність waywardness несправедлива вигода unfair advantage нести відповідальність be liable to несумісність incompatibility несумісність інтересів incompatibility of interests несуттєві докази immaterial evidence неупереджений impartial неупереджено impartially неупереджено представлений fairly presented неформальні умови informal procedure нехтувати neglect нечинний invalid нечітка заява vague statement нечітко визначений vague неясний vague номерний знак (автомобіля тощо) license number номінальна сума face amount норми rules;

principles Норми нагляду Верховного суду штату Огайо The Ohio Supreme Court’s Rules of Superintendence Норми проведення судового засідання y The Ohio Rules of Civil Procedure цивільній справі у штаті Огайо носити при собі carry within one’s reach нотарільно засвідчений notarized нотаріус notary public об’єкт сексуальних домагань victim of sexual activity обвинувальний акт indictment обвинувальний вирок verdict of guilty обвинувач accuser обвинувачений defendant, accused обвинувачення indictment;

charge;

accusation обвинувачувати indict;

charge;

accuse обґрунтованість validity обґрунтувати позов establish the case обернення стягнення на нерухомість recover real estate об’єднувати unify об’єктивний objective обіговий negotiable обіговий документ negotiable instrument;

commercial paper обіговість negotiability обіцянки пом’якшити покарання promises of leniency обладнаний глушником equipped with а silencer обласний арбітражніий суд regional arbitration court обласний суд regional court облігації bonds обман(ювання) trickery обмежені повноваження limited authority обмеженість свободи прийняття рішень restraint обмеження controls обмеження кількості експертів для виступу limiting the number of expert свідками у суді witnesses обмежувати кримінальні закони limit criminal laws обмін висновками експертів, лікарів та exchange of reports of experts, лікарень medical reports and hospital records обмінювати придбаний автомобіль на новий replace the motor vehicle for a new one обмова (усний наклеп) slander обмовляти самого себе incriminate oneself обов’язковий mandatory обов’язковий вирок mandatory sentence обов’язковий для виконання binding;

mandatory обов’язок burden, duty обов’язкове свідчення проти самого себе compulsory self-incrimination обов’язковість рішень суду mandatory nature of court decisions обраховувати фінансові оплати compute finance charges обставини circumstances обставини вчинення злочину circumstances of the offense обсяг дій extent of treatment обсяг обов’язків scope of duties обсяг повноважень scope of powers обтяження encumbrance обумовлений акт conditional deed обумовлений термін виконання time for performance обурлива поведінка outrageous conduct обшук search огляд inspection оголосити судовий розгляд недійсним declare a mistrial оголошення померлим pronouncement that he or she is dead оголошення судового розгляду нечинним mistrial оголошувати вердикт announce the verdict оголошувати поза законом declare somebody outlaw оголошуватися у судовому порядку be adjudicated a delinquent правопорушником одержати відшкодування recover damages одержувати obtain одержувати (поранення тощо) suffer одержувати гроші collect the money одержувати компенсацію за спричинену recover damages шкоду одного рівня of equal rank одностайний unanimous одностороння угода unilateral contract одночасно concurrently (with) одночасно відбувати покарання за всі serve the sentences concurrently правопорушення окремі категорії справ specific types of cases окремо виділяти allocate separately округ district;

locality окружна в’язниця county jail окружний аудитор county auditor окружний відділ реєстрації county recorder’s office окружний реєстратор county recorder окружний скарбник (завідувач фінансового county treasurer відділу) окружний суд county court окружний шериф county sheriff окружні суди county courts;

district courts операція (торговельна тощо) transaction опитувальний перелік interrogatorу опитування свідків examining witnesses опитувати question опіка gardianship опікун (для нагляду за дітьми) guardian опікун з обмеженими повноваженнями limited guardian опікунство над дитиною child custody оподаткування taxation опротестування помилок щодо нарахувань challenging billing errors орган (організації тощо) body органи державної влади state power bodies органи державного управління bodies of state rule організація entity ордер (на арешт) warrant ордер на обшук search warrant оренда приміщення rent орендар lessee;

tenant орендар (житла) tenant орендна плата rent орендна угода lease орендована нерухомість leasehold estate орендована частка майна leasehold interest орендоване (наймане) майно rented property;

leased property орендодавець lessor основа backbone основний закон fundamental law основні групи major groups основні розділи major divisions особа поза законом outlaw особа, яка діє у суді за дорученням attorney-in-fact особа, яка звично вживає алкоголь alcohol addict особа, яка має право утримання (арешту) lienholder майна особа, яка одержує право grantee особа, яка передає право grantor особа, яка розпоряджається майном на trustee підставі довірчої власності особи з лихою славою notorious persons особиста безпека суддів personal security of judges особиста власність personal property особиста присутність (пропозиція) personal solicitation особисте зобов’язання явки до суду personal recognizance особистісні характеристики personal characteristics особисто незацікавлений disinterested особливий догляд special care особливий суд special court особливі умови щодо процентної ставки special interest rates особова справа правопорушника history of the offender остання інстанція last resort остаточне вирішення final determination;

final judgment остаточне оформлення угоди closing statement отриманий завдяки шахрайству obtained by fraud отримати послаблення (режиму) secure better treatment отримати право (на) qualify (for) отримувати obtain оферта offer офіційний formal;

official офіційні правила подання доказів formal rules of evidence оформити шлюб остаточно consummate the marriage оформляти обвинувальний акт indict оформляти реєстраційне свідоцтво file a certificate of registration охорона здоров’я населення public health охорона здоров’я та безпека праці health and safety оцінка справи evaluation of the case оцінювати judge;

assess оцінювати нерухоме майно appraise estate property оцінювати поведінку підсудного measure the defendant’s conduct очікуване порушення договору (угоди) до expected (anticipatory) breach of the настання терміну виконання contract очікувати розгляду справи await trial очна ставка confrontation оштрафований fined ощадливий sparing п’ятивідсоткове нарахування (на депозит) five percent interest паніка, що виникла внаслідок цього resultant terror парки та місця відпочинку parks and public recreation пасквіль (письмовий наклеп) libel пенсійні поліси із зазначенням бенефіціаріїв pension plans with named beneficiaries пеня за прострочення виплат late charges первинна декларація продавця initial disclosure первинна угода original contract первинна юрисдикція original jurisdiction перебувати на пробації be under suspension перебудова restructuring перевага disbalance переважати previal переважні обов’язки primary responsibility перевірка inspection перегляд судових рішень reviewing court decisions перегляд(ати) review переглядати справи в апеляційному та hear cases appealed from the lower касаційному порядку courts переглядати справу review the case переговори negotiations передавати transfer;

dispose передавати (вексель тощо) indorse передавати (право на власність) pass (ownership) передавати право authorize передавати право власності на нерухомість convey real property;

transfer real property передавати справу на нове розслідування remand the case for a new trial передавати титул на просте право власності pass the fee title передавати частку власності convey interest передати майнові активи distribute the assets of the estate передати справу (до іншої інстанції) refer the case передача transfer передача майна у спадщину transfer by inheritance передача нерухомості в оренду leasehold передача права власності на нерухомість transfer by operation of law внаслідок дії закону передача права власності на нерухомість за transfer by prescription давністю передача права власності на нерухомість на transfer by adverse possession основі правового титулу, незважаючи на претензії іншої особи передача продавцю будь-яких речей в рахунок trade-in придбання передбачати (у законі тощо) provide for передбачений Конституцією constitutional передсмертний стан terminal condition передумова condition;

precondition;

prerequisite передшлюбна угода prenuptial agreement передшлюбні консультації premarriage counseling переказ грошей fund transfer переказ, стосовно якого було віддано preauthorized transfer розпорядження переказний вексель (тратта) bill of exchange переказувати transfer перекреслювати obliterate перелік витрат та особливих компенсацій listing of expenses and special damages перелік питань для допиту interrogatorу перенести решту боргу на наступний місяць carry the balance of the statement into the following month переносити transfer переносити заборгованість на наступний carry forward to the next billing розрахунковий період period переплітатися з entwine with переслідувати в судовому порядку sue перехід арештованої нерухомості боржника у foreclosure of a judgment lien власність кредитора на виконання рішення суду перехід заставленого майна у власність foreclosure заставотримача перехід заставленої нерухомості у власність mortgage foreclosure заставотримача перехресний допит cross-examination перехресний позов (до співпозивача або cross-claim співвідповідача) перешкоджання виконанню prevention of performance перешкоджати реалізації прав interfere with the exercise of rights періодична ставка periodic rate періодичні відрахування royalty періодичній перегляд periodic review перспективи та наявність майна, що може expectations and inheritances бути успадковане першочерговість priority писане право written law письмова заява pleading письмові свідчення (свідка) під присягою deposition під впливом наркотичних засобів under the influence of drugs під вартою in custody під охороною under guard під примусом subject to duress під присягою under oath підвищення по службі advancement підготовка документів у справі disclosure підготовка справ до судового розгляду preparation of cases for hearing підготовка судової постанови preparation of the judgment entry піддавати небезпеці subject to danger підказувати відповідь suggest the answer підкуп corrupting;

graft підлеглі subordinates підлітковий суд juvenile court підлягати be subject to;

be eligible (for) підлягати арешту be subject to arrest підлягати відповідальності за порушення be liable on any promise to pay bail обіцянки, даної при внесенні застави підлягати реабілітації be amenable to the rehabilitation підлягати управлінню be subject to administering підлягати юридичній відповідальності be liable for legal responsibility підмовляння до насильницьких дій inciting to violence підозрюваний accused;

suspect підозрювати suspect підопічний ward підпадати під be subject to;

conform to підпал arson підписувати закони sign laws підпорядкований subordinate підприємницька операція business transactions підприємницькі структури business organizations підрахунок голосів присяжних jury poll підробляння (документів тощо) forgery підробляння чеків (як злочин) bad check offenses підстава для апеляції basis of an appeal підстава для подання цивільного позову civil cause of action підстава для позову cause of action підтвердити отримання acknowledge receipt підтримання державного обвинувачення в суді public prosecutor’s support to the прокурором accusation on the part of the state підтримати протест sustain the objection підтримка (одного з) подружжя (іншим) spousal support підтримка дітей child support підтримка іншого з подружжя spousal support підтримувати захист доказами establish defense підтримувати порядок у приміщеннях maintain the premises пізніше прийнятий закон subsequent law піклувальник custodian піклувальник (для нагляду за дорослими) conservator піклувальник про спадкове майно administrator піклувальник про спадкове майно без заповіту administrator de bonis non піклувальник про спадкове майно з доданим administrator de bonis non with will заповітом annexed піклування caring пільги на скорочення строку earned time credit пільгове скорочення терміну ув’язнення time credit пільговий термін free-ride period післясудове пом’якшення покарання post-conviction relief післясудові процедури post-trial proceedings платити готівкою pay cash по суті виконувати вимоги угоди substantially fulfill the requirements of a contract побиття battery поблажливий lenient пов’язаний умовами контракту bound to a contract пов’язані проблеми (питання) associated issues поважна причина valid excuse поведінка conduct поведінка, яка не виходить за межі закону innocent conduct поведінка, яка шкодить чи загрожує здоров’ю conduct which injures or endangers або моралі health or morals повернути витрати recover the value повернути депозит refund the deposit повернути здатність regain the capacity повертати для перегляду remand (judgments) повертати справу до суду першої інстанції remand the case повертати товари repossess the items повідомлений notified повідомлення про пред’явлення обвинувачення notice of the charge повідомлення про скасування notice of cancellation повідомляти notify повістка до суду summons;

subpoena;

citation повна (абсолютна) власність complete ownership повна вартість за угодою full contract price or value повна правоможність укладати договір full power to contract повна сума face amount повне виконання complete performance повне усвідомлення full knowledge повністю entirely;

outright повністю вилучати свідчення totally disregard the testimony повністю відбутий (термін покарання) fully served повністю закінчити передачу майна completely settle and close the estate повноваження powers повторний арешт та ув’язнення rearrest and detention повторний розгляд repeat consideration повторний розгляд справи retrial повторний судовий розгляд retrial повторні місдімінори consecutive misdemeanors повторні правопорушення repeat offenses повторно викликати правопорушника recall the offender пограбування із застосуванням насильства robbery погрожувати застосувати threaten the use подавати (наводити) докази present evidence подавати клопотання petition подавати петицію до уряду petition the government подавати претензії на майно present claims against the estate поданий позов filed case подання доказів presentation of evidence подання заяви про відставку submission of a statement of resignation подання інформації admission подання усіх доказів закінчено all the evidence is in подати апеляцію appeal подати до суду, вимагаючи відшкодування sue for damages податкова політика taxation policy податкове майно tax estate поділ влади division (separation) of power(s) подолати (право) defeat (the right) подружжя (чоловік або дружина) spouse поза всякими сумнівами beyond a reasonable doubt позбавити життя deprive of life позбавити права на одержання компенсації bar from recovering damages позбавлений deprived позбавлення права викупу заставленого майна foreclosure позбавлення права на спадщину disinheritance позбавляти життя put to death позбавляти права на захист take the defense away позбавляти спадщини disinherit поземельна книга land records позивач claimant;

plaintiff позика loan позика з високою питомою вагою процентної high-ratio loan ставки відносно вартості майна позикова угода loan agreement позитивно сформульована угода express contract позитивно сформульована умова поставки explicit condition of delivery позитивно сформульований express позовна заява complaint покарання penalty;

remedy покарання за неповагу до суду punishment for contempt of court покарання шляхом грошових виплат monetary damage покійний decedent;

deceased покоління generation покривати (витрати тощо) cover (expenses etc) покривати зрослі витрати cover increased costs поліцейський пристав peace officer положення (документа тощо) provision положення угоди provision of a contract померлий decedent;

deceased померти, залишивши після себе заповіт die testate померти, не залишивши після себе заповіту die intestate помилковий рахунок billing error помістити під пробацію place on probation помічник facilitator помічник судді aid to the judge пом’якшення покарання після винесення вироку post conviction relief поняття concept попереджати give a notice попереджати за 30 діб give a 30-days’ notice попереджувати вчинки control acts попереднє засудження prior conviction попереднє слухання preliminary hearing попередні виступи (адвокатів сторін) opening statements попередні заяви (виступи) адвокатів opening statements попередня судимість prior conviction поправка amendment порада counsel пораження у правах legal disability порозуміння meeting of the minds порушення breach порушення без спричинення шкоди wrong without harm порушення вимог violation of requirements порушення громадського порядку disorderly conduct порушення громадянських прав violation of civil rights порушення меж власності trespass порушення недоторканості приватного життя intrusion upon privacy порушення правил дорожнього руху traffic offenses порушення присяги breach of oath порушення професійної етики чи закону professional malpractice порушення психіки mental defect порушення угоди breach of contract порушення цивільних справ bringing civil lawsuits порушувати violate порушувати конституційні права violate constitutional rights порушувати умови умовно-дострокового violate conditions of one’s probation звільнення порушувати цивільну справу bring a civil lawsuit порядок утворення procedure to establish порядок, встановлений законом procedure established by law посадова особа official;

public official посередник mediator;

broker;

mediator посередництво mediation посилення enhancement посилення покарання enhancement of the penalty послідовність consistency послідовно consecutively поставити під обґрунтований сумнів cast a reasonable doubt постанова місцевого суду local court rule постанова суду decree постійне невідвідання школи habitual truancy from school постійне переривання continual interruption постійні втечі з дому habitual truancy from home постійно діюча угода continuing contract поступатися relinquish поступатися головними принципами relinquish basic concerns потенційний покупець prospective buyer потенційний присяжний prospective juror потерпіла сторона injured party походити originate from початкове опитування свідка стороною, яка direct examination його виставила починається війна war intervenes починати діяти become operative поширений pervasive поширені правопорушення common offenses поширювати свою дію cover поширюватися (на) affect;

applу to права громадянина citizen’s rights права і обов’язки rights and duties права людини human rights права особи individual rights права, що надаються законом rights granted under the law права, що проголошуються в законах rights claimed under the law правила контролю за виробництвом, liquor control продажем та вживанням спиртних напоїв правила нагляду за процедурою проведення rules of superintendence засідань Правила подання доказів Rules of Evidence правила та принципи rules and principles правила, встановлені сторонами rules established by the parties право вето right to veto право виставляти рахунки власником картки cardholder’s billing rights право відвідування (дітей) visitation rights право держави на відчуження приватної eminent domain власності право звільнення під заcтаву right to bail право мовчати right to remain silent право на адвоката right to an attorney (counsel) право на видобуток корисних копалин mineral rights право на обвинувальний акт right to indictment право на утримання майна у разі несплати tax lien податків право не відповідати на запитання right to remain silent право не свідчити проти себе right against self-incrimination право особи на відповідну посаду у title to a public office громадській установі право про успадкування probate law право спадкоємця, що виникає внаслідок right of survivorship;

survivorship смерті інших спадкоємців право утримання (арешту) майна lien право, передбачене законом statutory right правова держава law-governed state правова норма, що була чинна раніше prior law правова процедура process of law правовий пошук титулу title examination правовий титул на просте (абсолютне) право fee simple title власності правові акти legal acts правовідносини legal relations правомірний тримач holder in due course правоможний укладати договір competent to contract правоможні свідчення (докази) competent evidence правонаступництво succession правоохоронець law enforcement officer правопорушення wrongful act;

offense правопорушення, зміст якого не визначено unspecified wrongdoing правопорушення, що не входять до crimes outside the Criminal Code Кримінального кодексу правопорушення, що не передбачає умовного non-probationable offense звільнення правопорушник, який вчинив протиправну дію first offender вперше правопорушник, який не підлягає умовному non-probationable offender звільненню працівник (найманий) employee праця та виробництво labor and industry пред’явити обвинувачення arraign пред’явлення (висунення) обвинувачення arraignment пред’явлення (обвинувачення) return пред’явлення для упізнання (з шереги осіб) lineup пред’явник bearer предметна юрисдикція (підсудність) subject matter jurisdiction представляти державу represent the state представник суду court’s officer представництво (статусу спадкоємців) representation прем’єр-міністр Prime Minister претензійний суд Court of Claims прецедент precedent прецедентне право case law привласнення функцій appropriation of the functions привласнювати функції і повноваження exercise the functions and power придатний equipped придбання (доставка) delivery призначати вирок impose a sentence призначати кримінальне покарання impose a criminal penalty (on) призначений для захисту designed to protect призначення (мета) purpose призначення справ до судового розгляду submission of cases for hearing призупинення або анулювання реєстрації suspending or revoking the registration приймати accept приймати апеляцію accept the appeal приймати відповідальні рішення make informed decisions приймати закон adopt a law;

enact a law приймати заперечення sustain the objection приймати особливе рішення, враховуючи fashion a solution especially suited to особливості спору the particular disputants приймати (постанову тощо) adopt;

enact приймати присягу take one’s oath приймати рішення, не обов’язкове для render a nonbinding solution виконання прийняти заповіт до виконання accept the will прийнятий adopted прийняття законів making laws прийняття на себе зобов’язань щодо mortgage assumption іпотечної застави прийняття на себе ризику assumption of risk прийняття рішень taking decisions прийомна дитина foster child прийомні батьки adoptive parents прикінцеві аргументи (адвокатів сторін) closing statements;

final arguments прикладати свідчення attach the evidence примирення conciliation примірник обвинувачення copy of the indictment приміщення premises приміщення для утримання неповнолітніх juvenile detention home правопорушників примус coercion примусити compel примусити прийти до суду compel to attend the trial примусова реалізація прав enforcement of rights примусово запроваджувати enforce примушений compelled примушення продавця виправити compelling the seller to repair the несправності defects примушувати compel принизлива заява derogatory statement принцип діяльності principle of functioning припинення громадянства termination of his or her citizenship припинити дію угоди про оренду terminate the rental agreement припинити надавати послуги withhold services припинитися із закінченням терміну expire припиняти (дію) terminate припиняти (справу) dismiss (the case) припиняти повноваження terminate the authority припиняти(ся) terminate припускати assume прирівняні суди equivalent courts природні ресурси natural resources прискорення виплат (платежів) acceleration of payments пристав peace officer присягати take an oath присяжний juror присяжні, які не дійшли спільної думки hung jury притягати до відповідальності hold liable;

sue притягнути будь-кого до суду hold somebody liable прихований concealed пробація (вид умовного звільнення під нагляд) probation пробіг (автомобіля) operation провадження (справ) administration проводити інвентаризацію майна take an inventory of the property проводити судове засідання hold a hearing проголосити прихильність до будь-якої релігії proclaim adherence to a religion проголошувати state програма для виправлення алкоголіків та drug or alcohol abuse program наркоманів програма на рівні штату state program програма, спрямована на реабілітацію особи і rehabilitative program злочинця програти справу внаслідок неявки до суду lose by default продаж з аукціону sale at auction продаж на виплат installment sale продаж нерухомості sale of real estate продовжити розгляд справи proceed проживати у приміщенні після закінчення hold over on one’s rental term терміну угоди про оренду прокурор prosecutor проміжна ланка intermediate step проміжна судова постанова interim order (ruling) проміжний апеляційний суд intermediate court of appeals проміжний суд intermediate court проміжний судовий наказ interim order (ruling) пропозиція tender пропорційний розподіл виплати податків на proratio of real estate taxes нерухомість пропорційно зменшувати proportionally reduce просте (абсолютне) право власності fee simple title;

fee simple ownership;

ownership in fee простий вексель draft;

promissory note просування по службі job advancement протест objection противаги balances протилежна сторона adverse party протиправна дія guilty act протиправне проникнення до приміщення з burglary наміром вчинити тяжкий злочин або кра діжку протокол судового засідання transcript of the proceeding професійний оцінювач professional appraiser прохання prayer процедура посередництва mediation proceeding процедура примирення conciliation процедури proceedings процедури, пов’язані з неповагою до суду contempt proceedings процедурні питання procedural questions процентна ставка interest rate процес добору присяжних voir dire процес послідовної передачі титулу unbroken chain of recorded title процесуальні норми rules of procedure пряма апеляція direct appeal пряма недбалість contributory negligence прямий допит свідка стороною, яка його direct examination виставила прямим голосуванням by direct vote прямі свідчення (докази) direct evidence психічна хвороба mental disease психічні або фізичні відхилення mental or physical problem психічно хвора особа insane person психічно хворий mental incompetent;

mentally ill психологічний стан psychological well-being пункт (закону тощо) provision Рада з питань умовно-дострокового Parole Board звільнення районний суд district court рахунки за комунальні послуги utility bills рахунок через кредитну картку credit card account рахунок, кошти з якого виплачуються лише payable-on-death account після смерті його власника раціональна процедура rational procedure реабілітаційна програма rehabilitative program реабілітаційні заходи rehabilitative treatment реагувати на respond to реалізувати розпорядження initiate an order реалістична оцінка realistic evaluation револьверні кредитні рахунки revolving charge accounts регулювати (законом) govern;

cover регулятивне правопорушення regulatory offense реєстр іпотечних актів records of mortgages реєстр свідоцтв про передачу права records of deeds власності на нерухомість реєстрація земель land registration реєстрація транспортних засобів motor vehicle registration реєструвати заповіт у суді file the will in the court резонансний (жахливий) злочин heinous crime;

heinous offense рекетирство racketeering рекомендований лист certified mail репресалія retaliatory action реституція restitution референдум referendum рецидивіст (правопорушник, що вчинив repeat offender протиправну дію повторно) речі першої необхідності necessaries решта (суми) remainder решта майна balance of the estate ризик повторного притягнення до криміналь- double jeopardy ної відповідальності за одне й те саме пра вопорушення рівень життя standard of living рівність учасників судового процесу перед equality of the parties to a trial before законом і судом the law and court рівноправність equality рідні (однокровні) брат або сестра sibling річ або послуга item or service річна процентна ставка annual percentage rate рішення decision рішення повинно бути прийнятим decision must be awarded рішення про присудження грошової суми money judgment рішення судді judge’s finding робері (розбій) robbery робити висновки draw inferences робити заяву make a statement роботодавець employer родинні обов’язки family responsibilities розбій robbery розв’язувати нові проблеми meet new situations розганяти break up розгляд inspection;

consideration розгляд апеляції review on appeal розгляд на предмет умовного звільнення consideration for parole розгляд справ у апеляційному та касаційному hearing cases in the courts of appeals порядку розгляд справ у першій інстанції hearing cases in trial courts розглядати consider;

handle;

treat розглядати вилучення застави як визнання treat bail forfeiture as a plea of guilty вини розглядати факт(и) consider the fact розглядати фінансові претензії hear claims for money розглядатися (суддею, журі) be tried (by a judge, a jury) розголос publicity розголошувати матеріали справи discuss the case розділ (книги тощо) chapter розділ майна property division розділений вирок split sentence роздрібний продаж retail sale роздрібний продаж на виплат (у розстрочку) retail installment sale розірвання угоди rescission of a contract розірвання шлюбу dissolution of marriage розірвати угоду go through with the bargain розклад відвідування (дитини) schedule of visitation розкриття документів у справі disclosure розлучення divorce розмір додаткового збору amount of a surcharge розписатися enter one’s signature розписка покупця про купівлю у розстрочку installment note розповсюдження матеріалів, шкідливих для disseminating matter harmful to молоді juveniles розповсюдження наркотиків drug trafficking розповсюдження неправдивої інформації defamation розподіл батьківських прав та обов’язків allocation of parental rights and responsibilities розподіл готівкою distribution in cash розподіл майна partition of property розподіл майна між кредиторами marshalling of liens розподіл натурою distribution in kind розподіл спадкового майна distribution of the estate розподіляти майно settle the estates розпорядник майна administrator розпочинати institute розпочинати справу give rise to a cause of action;

sue розпочинати щодо іншої сторони судову hold the other party liable for breach справу з порушення угоди of contract розпускати журі dismiss the jury розрахунковий період billing period розробляти правові норми prescribe legal rules розслідування investigation розторгнення (шлюбу) dissolution (of marriage) розумна підстава reasonable possibility;

reasonable cause розумна поведінка reasonable behaviour розумне вирішення (спору) reasonable solution розумне усвідомлення reasonable certainty розумний reasonable розумно обачлива особа reasonably prudent person розумно підготувати захист prepare the defense intelligently розумові здібності intelligence розумово відсталий mentally deficient;

mentally retarded розшифрована стенограма протоколу transcript of the evidence судового засідання роз’яснити обвинуваченому його права inform the accused of rights руйнівний ефект detriment самозахист (захист без адвоката) self-defense самообвинувачення self-incrimination самообмова self-incrimination свавілля totalitarian governing свідок witness свідоцтво про правовий титул certificate of title свідчення (свідка) testimony свідчення проти самого себе self-incrimination свідчення, що ґрунтуються на емоціях. emotionally biased testimony свідчити посиланням на третю особу testify third-hand свобода віросповідання religious freedom свобода зібрань freedom of assembly свобода слова freedom of speech свобода сторін у наданні суду доказів freedom of the parties to present evidence свободи особи individual’s freedoms своєчасне повідомлення fair notice секретар суду clerk of the court сексуальні домагання sexual harassment сервітут (частка власності іншої особи easement щодо ділянки землі, яка дозволяє власнику обмежене використання такої ділянки) середньовічний medieval серйозна помилка harmful error серйозне нехтування обов’язками gross neglect of duty серйозне правопорушення serious offense сила дії impact сировина raw materials система compilation система нарахування штрафних балів за motor vehicle violation point system порушення правил дорожнього руху систематичне невиконання вимог persistent disobedience сільгоспродукти agricultural products сімейне право family law сімейний стан family situation сімейні справи (в суді) family lawsuits скарга complaint;

grievance скасований внаслідок подання апеляції overturned on appeal скасовувати revoke;

invalidate;

reverse;

repudiate;

cancel скасовувати рішення reverse the decision скасовувати умовне звільнення revoke probation скасовувати вирок reverse the conviction скасовувати закон repeal a law скасовувати угоду repudiate (cancel) the agreement скасування rescission скасування угоди repudiation (cancellation) of a contract скасування шлюбу annulment of marriage складати присягу take an oath складні справи complicated cases скорочена версія спору shortened version of the dispute скороченя строку за гарну поведінку time off for good behavior скривджена дитина abused child словесна образа чи погроза фізичним assault насильством слугувати підставою (виправданням) для warrant слухання про правомірність утримання під habeas corpus relief proceedings вартою слухання щодо умовного скасування вироку probation revocation hearing смертна кара death penalty соціальний захист social security;

social protection спадкоємeць heir спадкоємність (політики тощо) continuity спадкоємці по прямій лінії lineal descendents спадок inheritance спеціалізований суд specialized court спеціальна лікувальна програма treatment program спеціальний лікувальний заклад treatment facility співвласник co-owner співпідозрюваний co-defendant співучасть у діях associating with співучасть у злочині complicity спільна власність common ownership;

joint ownership спільна опіка shared parenting спільне володіння житловим приміщенням tenancy in common;

joint tenancy спільне проживання cohabitation спільний банківський рахунок joint bank account спірні питання contested issues спір dispute спосіб альтернативного вирішення спору alternative dispute resolution (ADR) спосіб виплати (фінансування) type of financing способи, що продовжують страждання lingering means справа (у суді) case справа про несплату рахунка a suit to collect a bill справи за нововиявленими обставинами cases with newly obtained evidence справи про порушення правил дорожнього руху traffic cases справи, пов’язані з дорожньо-транспортними traffic cases пригодами спричинення настання події bringing about the event спричинення шкоди causing damages сприяти promote сприяти досягненню домовленості promote agreement спроба відмовитися від виконання зобов’язань attempted disavowal спростовувати докази refute the evidence спростувати deny;

undermine;

refute спростувати непрямий доказ overcome the circumstantial evidence спрощення питань, що виносяться на розгляд simplification of the questions to be tried спрямованість (політика) policy стабілізувати stabilize ставлення до правопорушників treatment of offenders стаж роботи адвокатом у галузі права attorney’s experience становити constitute становити делікт constitute a tort стаття (документа) article статут statute статутне право statutory law статутний statutory стверджувальний акт affirmative act стверджувати assert створити підстави для початку судової give grounds for a suit for damages справи щодо компенсування збитків створити спокійну атмосферу maintain a calm environment стенографічний протокол судового засідання transcript of the trial proceedings стомлювати допитами wear down with questioning сторона (у справі) party сторона в угоді party to a contract сторона обвинувачення prosecution сторона, яка запросила дати свідчення party that requested to testify сторона, яка уклала угоду party to a contract сторона, якій заподіяли збитки injured party стосуватися cover страховий депозит security deposit страховий поліс insurance policy страховий поліс (проти дефектів) правового title insurance титулу страхові та податкові виплати cost of the insurance and tax escrows страхування insurance страчувати put to death стримування checks ступінь недбалості degree of negligence ступінь тяжкості злочину degree of crime стягнення (штрафу тощо) collection стягнення збитків у цивільному порядку civil damages суб’єкт наступного майнового права remainderman суб’єкт права entity суверенітет sovereignty суверенна воля народу sovereign will of the people сувора відповідальність strict liability суворе покарання strict penalty суворий severe суд загального права common pleas court суд загальної юрисдикції general jurisdiction court суд мера (міського голови) mayor’s court суд першої інстанції trial court суд присяжних за спрощеною процедурою summary jury trials суд спеціальної юрисдикції court of special jurisdiction суд у справах неповнолітніх juvenile court суд у справах сім’ї domestic relations court суд у справах успадкування probate court суддя (нижчого та проміжного рівнів) judge суди та порядок проведення засідання courts and procedures судимість (особи) criminal record судова гілка влади judicial branch судова заборона injunction судова помилка, здатна вплинути на plain (prejudicial) error правомірність судового рішення судова система judicial system судове переслідування court action судове переслідування за вбивство prosecution for murder судове повноваження written authority судове повноваження на виконання заповіту letters testamentary виконавцю духівниці судове повноваження на управління майном по- letters of administration мерлого піклувальнику про спадкове майно судове рішення judgment судове рішення щодо розлучення divorce decree судове самоврядування judges’ self-management судовий захист legal defense судовий наказ court order судовий округ, в якому повинна слухатися справа venue судовий пристав bailiff судовий процес trial;

litigation судовий процес за процедурою спрощеного speedy trial судочинства судовий процес за процедурою спрощеного summary jury trial судочинства з участю присяжних судовий секретар court reporter;

clerk of the court судовий спір litigation судові витрати court costs судові органи legal bodies судові справи lawsuits судові справи, пов’язані зі стосунками в родині domestic relations cases судочинство court proceedings сукупна тривалість строків terms totalling сума, зазначена у документі face amount сума, що підлягає виплаті unpaid balance суми, виставлені для сплати finance charge сумлінно in good faith супершокове умовне звільнення (після відбут- supershock probation тя шести місяців ув’язнення у виправному закладі штату за умови добровільної учас ті в курсі лікування від наркоманії) супротивна сторона opposing party суспільна цінність social value суспільне минуле правопорушника offender’s social history суспільні відносини social relations суспільні роботи public works суттєве виконання substantial performance суть злочину nature of the offense суть обвинувачення nature of the charge сфера повноважень jurisdiction схема (дорожньо-транспортної) пригоди sketch of the scene схема місця злочину sketch of the scene схиляти compel схильність tendency таблиця для визначення розміру застави bail schedule такий, що випливає з поведінки implied такий, що випливає із змісту дій implied through actions такий, що має юридичну силу valid такий, що може застосовуватися applicable такий, що не має відношення irrelevant такий, що не має юридичної сили invalid такий, що підлягає обговоренню negotiable такий, що регулюється статутом statutory такий, якого не доглядають subjected to neglect такі, що можуть вираховуватися deductible творчий creative територіальна юрисдикція territorial jurisdiction термін, встановлений законом term provided by the statute техніка безпеки на виробництві industrial safety тимчасовий (надзвичайний) опікун interim/emergency guardian тимчасово in the interim тип угоди plan тілесне ушкодження або майнова шкода injury or loss to the plaintiff заявнику тлумачити interpret товари goods;

merchandise товари широкого вжитку consumer goods топографічна карта survey торгівельне приміщення sales pitch торгівля зізнанням plea bargaining торгуватися shop тортури torture традиції customs традиційна судова процедура traditional litigation трактувати interpret;

treat транспортний засіб motor vehicle транспортні засоби та безпека дорожнього motor vehicles and traffic руху траст (довірче товариство) trust тримати себе в руках not lose one’s temper триюрідний брат second cousin триюрідний племінник second cousin once removed трудова діяльність employment record трудова колонія workhouse трудове законодавство labor laws турбувати сусідів disturb the neighbors тягар burden тягти за собою carry тягти за собою можливе покарання carry a potential penalty тяжба litigation тяжкий злочин serious offense;

felony тяжкий злочин, вчинений за обтяжуючих aggravated felony обставин у визначених законом випадках in cases provided by law у встановленому законом порядку under a regular legal procedure у зв’язку з невиплатою on account of the default у значних масштабах of major proportions у найбільш вигідному ракурсі in the most favorable light у пристойному для мешкання стані decently habitable ув’язнення imprisonment ув’язнення на термін не більше одного року term of not more than one year ув’язнювати imprison увага concern ув’язнений jailed угода contract;

bargain;

transaction угода, виконання якої може здійснюватися enforceable contract шляхом примусової судової процедури угода на утримання забезпечувального security agreement інтересу угода передбачає contract specifies угода про визнання вини (у найменш тяжкому plea bargaining злочині) угода про роздільне проживання подружжя за separation agreement згодою між ними угода, що має позовну силу enforceable contract удочеріння adoption узагальнювати докази summarize the evidence узаконене роздільне проживання legal separation узгодженість consistency укладання документа, що набуває формальних escrow closing властивостей документа за печаткою лише після виконання зазначеної в ній умови укладати (заповіт) draft (a will) улагоджувати спори settle disputes уламки debris умисел purpose умови звільнення conditions of release умови контракту, щодо змісту яких неважко inferred provisions зробити висновки умови продажу (купівлі) terms of the purchase умовно звільняти під нагляд place on probation уникати avoid унікальний unique Уніфікований комерційний кодекс Uniform Commercial Code упереджений biased;

prejudicial уповноважений authorized;

empowered управління державними справами state affairs administration управління спадковим майном administration of estates;

probate administration управляти (майном) govern усвідомлення наслідків вчинку knowledge усиновлення adoption усна заява oral plea усний nuncupative усні контракти oral contracts установлення establishment устрій structure усувати reject утримання орендної плати rent withholding утримання цінностей, що складають майно maintaining estate assets утриматися від певних дій refrain from doing утримувати забезпечувальний інтерес retain a security interest утримувати на депозиті hold by a deposit утримувати орендну плату withhold rent утримуватися під вартою до появи у суді hold until the initial appearance ухвала судового рішення judgment entry ухвалення (заповіту) probation ухвалити вердикт agree on a verdict ухвалити заповіт admit the will ухилення від сплати аліментів nonsupport ушкодження injuries фактичне ув’язнення actual incarceration фактичний actual фактичні витрати out-of-pocket expenses фактичні збитки actual loss фактичні обставини factual situations фальшивий виклик (поліції тощо) false alarm Федеральна адміністрація з питань Federal Housing Administration житлового забезпечення федеральний закон federal law федеральний прибутковий податок federal income tax фелонія (категорія тяжких злочинів) felony фідуціарій (довірена особа) fiduciary фізична або моральна травма physical or mental injury фізичний і психічний стан physical and mental condition фізичні структури fixtures фіксування судового процесу технічними recording of a trial by technological засобами devices фінансове зобов’язання finance charge фінансовий стан financial nituation фінансові установи financial institutions формування складу журі завершено jury is complete функціонування operation хабар graft;

bribe хабарництво graft;

bribery халатність negligence хірургічний догляд surgical care хронічний алкоголізм habitual drunkenness хронологічний перелік chronological summary цензура censorship цивільна та кримінальна юрисдикції civil and criminal jurisdiction цивільне правопорушення civil wrong цивільні справи civil matters цілковито непереконливий fatally weak цінні папери securities цінності assets цінності, що не відносяться до юрисдикції non-probate assets суду у справах успадкування цінова політика pricing policy частка fractional share частка у власності на землю interest in land частка у володінні майном interest часткова передача майна partial distribution часткове виконання partial performance чемний courteous чесний fair честь honor чинення опору під час затримання resisting arrest чинна юрисдикція continuing jurisdiction чинний valid чинний закон law in effect чинність validity чітке пояснення fair notice чітко визначений specific чітко визначені терміни strict time limitations член Верховного суду Associate Justice чутки hearsay шантаж extortion шахрайство fraud шахрайський шлюбний контракт fraudulent marriage contract швидке мексиканське розлучення quickie Mexican divorce швидкий speedy широке розповсюдження wide notoriety широкомасштабний large-scale шкода detriment;

harm шкода, яку можна компенсувати compensable injury шкодити harm шлюбні відносини marital relationship шлюбні клятви marriage vows шокове умовне звільнення (після відбуття shock probation місячного терміну у виправному закладі) шокове умовно-дострокове звільнення (після shock parole відбуття місячного терміну у виправному закладі) під чесне слово штраф fine штрафні збитки exemplary damages;

punitive damages шукати засіб судового захисту seek a court remedy що не перевищує not exceed що порушує рівновагу overbalancing щорічне повідомлення про права щодо annual statement of billing rights виставлення рахунків юридична недієздатність incompetence;

legal disability юридичне обмеження свободи placement under legal restraint юридичні механізми legal devices юридично дієздатний legally competent юридично дійсний заповіт valid will юридично оформлене прийняття на себе legal assumption of the responsibility відповідальності юрисдикція jurisdiction юрисдикція суду першої інстанції original jurisdiction юрисконсульт, юрист-консультант legal counsel як стверджується as alleged який не залишив заповіту intestate який поширюється pervasive якого не можна отримати іншими способами unobtainable by other means Навчальне видання Л. М. Черноватий, В. І. Карабан, Ю. П. Іванко, І. П. Ліпко Переклад англомовної юридичної літератури Навчальний посібник Англійською мовою Редактор О. В. Дерепа Коректор Ж. С. Швець Комп’ютерна верстка: Л. Н. Слободянюк Підписано до друку 3.04.06. Гарнітура Times.

Формат 701001/16. Папір офсетний. Друк офсетний.

Ум. друк. арк. 53,3. Наклад 1000 прим. Зам. № ПП “Нова Книга” 21029, м. Вінниця, вул. Квятека, Свідоцтво про внесення до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції ДК №103 від 30.06.2000 р.

Тел. (0432) 52-34-80, 52-34-82 Факс 52-34- E-mail: newbook1@vinnitsa.com www.novaknyha.com.ua

Pages:     | 1 |   ...   | 7 | 8 ||

© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.