WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!


Pages:     | 1 |   ...   | 6 | 7 || 9 |

«DICTUM FACTUM ДО 200-РІЧЧЯ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. В. Н. КАРАЗІНА ТА 175-РІЧЧЯ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ПЕРЕКЛАД АНГЛОМОВНОЇ ЮРИДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ...»

-- [ Страница 8 ] --

компенсація (збитків тощо) consideration for parole розгляд на предмет умовного звільнення consistency узгодженість, послідовність constitute становити constitute a tort становити делікт constitutional передбачений Конституцією, конституційний constitutional law конституційне право constitutional prohibitions конституційні заборони constitutional provisions конституційні положення constitutional requirements конституційні вимоги constitutional system конституційний лад consumer credit transactions. кредитні операції при купівлі-продажу товарів широкого вжитку consumer goods товари широкого вжитку consummate the marriage оформити шлюб остаточно contempt of court неповага до суду contempt proceedings процедури, пов’язані з неповагою до суду contested issues спірні питання continual interruption постійне переривання continuing contract постійно діюча угода continuing jurisdiction чинна юрисдикція continuity спадкоємність contract угода;

укладати угоду contract law договірне право contract price or value грошова сума або вартість угоди contract specifies угода передбачає contributory negligence пряма недбалість control acts попереджувати вчинки controls обмеження conventional mortgage звичайна іпотечна застава convey передавати (право власності на нерухомість) convey interest передати частку власності conveyance акт про передачу правового титулу convict the defendant засуджувати підсудного conviction засудження conviction following a trial засудження за результатами судового процесу co-owner співвласник copy of the indictment примірник обвинувачення correctional treatment виправні заходи correspondence листування correspondence to you and from you вхідна та вихідна кореспонденція corrupt activity корупційна діяльність corrupting підкуп cost of document preparation and вартість підготовки документів та recording реєстрування cost of the insurance and tax escrows страхові та податкові виплати cost of the mediation витрати, пов’язані з посередництвом cost of the title examination вартість пошуку правового титулу cost of the title insurance policy вартість полісу для страхування правового титулу costs витрати counsel порада, консультація, допомога counterclaim зустрічний позов counteroffer контроферта counterpart відповідник county auditor окружний аудитор county court окружний суд county jail окружна в’язниця county recorder окружний реєстратор county recorder’s office окружний відділ реєстрації county sheriff окружний шериф county treasurer окружний скарбник (завідувач фінансового відділу) court action судове переслідування court costs судові витрати court enforcement actions заходи примусового впливу court martial військовий суд Court of Claims Претензійний суд court of special jurisdiction суд спеціальної юрисдикції court order судовий наказ court proceedings судочинство court reporter судовий секретар court session засідання суду court’s officer представник суду courteous чемний courts and procedures суди та порядок проведення засідання cover стосуватися;

регулювати;

поширювати свою дію;

регулювати (законом) cover expenses etc покривати витрати тощо cover increased costs покривати зрослі витрати creative творчий credit card account рахунок через кредитну картку credit card offenses махінації з кредитними картками (як злочин) credit for good behaviour залік часу за добру поведінку credit for jail time залік часу, проведеного у в’язниці credit the deposit нараховувати відсотки на депозит crime-free life життя без порушень закону crimes outside the Criminal Code правопорушення, що не входять до Кримінального кодексу criminal cases кримінальні справи criminal conduct злочинна поведінка criminal convictions вироки у кримінальних справах criminal history кримінальне минуле criminal law карне право criminal liability кримінальна відповідальність criminal offense кримінальний злочин criminal penalties кримінальні покарання criminal proceedings кримінальне судочинство criminal prosecution кримінальне переслідування criminal record досьє злочинця, минулі правопорушення, кримінальне минуле (підсудного);судимість cross-claim перехресний позов (до співпозивача або співвідповідача) cross-examination перехресне опитування;

перехресний допит cruel punishment жорстоке покарання culpable mental state злочинний намір custodian піклувальник customs традиції, звичаї damage збитки damages спричинення шкоди;

компенсаційні відшкодування damages for breach of contract компенсаційні відшкодування за порушення угоди damages for disability компенсаційні відшкодування за спричинення непрацездатності damages for loss of future earning компенсаційні відшкодування за втрату здат power ності заробляти у подальшому житті damaging statements заяви, які завдають шкоди dangerous offender небезпечний злочинець deadline встановлений крайній термін deadlock заходити у глухий кут deal with matters вирішуваити питання dealer дилер death penalty смертна кара debris уламки debt борг debts of the estate майнові борги deceased покійний;

померлий decedent небіжчик;

покійний decently habitable у пристойному стані (про приміщення) decide a case виносити рішення у справі decide questions of fact вирішувати питання факту (злочину) decision рішення decision by the jury вердикт журі (присяжних) decision must be awarded рішення повинно бути прийнятим на користь declarant заявник declare a mistrial оголосити судовий розгляд недійсним declare somebody outlaw оголошувати поза законом decline відмовитися decree постанова суду deductible такий, що може вираховуватися deductions відрахування deed акт про передачу права власності на нерухомість defamation розповсюдження неправдивої інформації;

наклеп default невиконання зобов’язань;

не виконувати свої зобов’язання;

не змогти виплатити домовлену суму defeat (the right) подолати (право) defendant відповідач;

обвинувачений;

підсудний defense attorney адвокат відповідача defense of alibi захист посиланням на алібі defense of duress захист посиланням на примус defense of necessity захист посиланням на необхідність defense to an eviction захист від виселення defensive purposes захисні цілі defer відкладати degree of crime ступінь тяжкості злочину degree of negligence ступінь недбалості degrees of felony ступені тяжкості фелонії (тяжкого злочину) delay відкладати;

затримка delay payment відстрочувати оплату (платіж) delegation of the functions делегування функцій deliberate personal injury навмисне заподіяння тілесних ушкоджень deliberation нарада присяжних delinquent делінквент delinquent child неповнолітній правопорушник delivery придбання (доставка) demolition знесення (будівлі) deny спростувати, заперечувати deny the charge заперечувати звинувачення denying of probation відмова в умовному звільненні dependent child дитина, яка перебуває на утриманні deposit депозит deposition запротокольоване письмове свідчення (свідка) під присягою;

зняття письмових свідчень під присягою deprive of life позбавити життя deprived позбавлений deputy депутат dereliction of public duty невиконання громадського обов’язку derogatory statement принизлива заява desecration наруга над святинями designate зазначати designed to protect призначений для захисту desired resolution бажане рішення destitute без засобів для існування detain затримувати detention затримання determine встановлювати determine the balance визначати баланс determine the facts встановити фактичну сторону справи detriment шкода;

руйнівний ефект developmental disabilities вади, фізичні або розумові die intestate померти, не залишивши після себе заповіту die testate померти, залишивши після себе заповіт difficult experience непросте випробування dignity гідність direct examination початкове опитування;

прямий допит свідка стороною, яка його виставила direct appeal пряма апеляція direct evidence прямі свідчення (докази) directives інструкції directly безпосередньо disability інвалідність disbalance перевага disclosure підготовка, розкриття (документів у справі);

надання інформації disclosure statement декларація продавця discount не брати до уваги;

дисконтувати discount the note дисконтувати розписку discount the testimony не брати свідчення до уваги discourage запобігати discovery збирання документів у справі discretionary with the court на розсуд суду discriminatory treatment of the дискримінація непрацездатних disabled discuss the case розголошувати матеріали справи disinherit позбавляти спадщини disinheritance позбавлення права на спадщину disinterested особисто незацікавлений dismiss відхиляти (позов, обвинувачення), відмовляти (у позові);

припиняти (справу) dismiss from office звільняти з посади dismiss the case закривати справу dismiss the jury розпускати журі dismissal of criminal charges відхилення обвинувачень у вчиненні злочину disorderly conduct порушення громадського порядку dispose передавати dispute спір disregard вилучати, не включати, ігнорувати;

не брати до уваги disreputable place непорядне місце disrespect to the judge неповага до судді disseminating matter harmful to розповсюдження матеріалів, шкідливих для juveniles молоді dissolution (of marriage) розторгнення (шлюбу) distribute the assets of the estate передати майнові активи distribution in cash розподіл готівкою distribution in kind розподіл натурою distribution of the estate розподіл спадкового майна district округ district court районний (міжрайонний, окружний) суд disturb the neighbors турбувати сусідів division of power поділ влади divorce розлучення divorce decree судове рішення щодо розлучення do one’s duty виконувати власний обов’язок document with blank spaces незаповнений документ domestic policy внутрішня політика domestic relations cases судові справи, пов’язані із стосунками у родині domestic relations court суд у справах сім’ї domestic violence насильство в сім’ї (родині) double jeopardy ризик повторного притягнення до криміналь ної відповідальності за одне й те ж саме правопорушення down payment завдаток draft простий вексель draft a will укладати заповіт draw виписувати (вексель) draw inferences робити висновки drawer векселетримач driving while under the influence of керування автомобілем у нетверезому стані alcohol drug abuse вживання наркотиків drug dependent наркотично залежний drug laws закони, що забороняють торгівлю наркотиками drug or alcohol abuse program програма для виправлення алкоголіків та наркоманів drug trafficking розповсюдження наркотиків duarable power of the attorney for довгострокове доручення на прийняття health care рішень у питаннях життя та смерті due care належна обережність duty обов’язок dwelling unit квартира early release дострокове звільнення earned time credit зароблене пільгове скорочення строку ув’язнення earnest money deposit авансовий депозит easement сервітут (частка власності іншої особи щодо ділянки землі, яка дозволяє власнику обмежене використання такої ділянки) economic independence економічна самостійність effective дієвий;

ефективний effective date дата набуття чинності efficient кваліфікований efficient trial дієве судове засідання elections вибори Electronic Fund Transfer Act Закон про електронний переказ грошових коштів electronic money transfer machine електронний апарат для переказу грошей electronically monitored detention затримання з електронним моніторінгом emergency надзвичайна ситуація eminent domain право держави на відчуження приватної власності emotionally biased testimony свідчення, що ґрунтуються на емоціях employee працівник employer роботодавець employment зайнятість (населення) employment record трудова діяльність (стаж) empowered уповноважений enact приймати, встановлювати enact laws приймати закони encourage discussion заохочувати обговорення (справи) encumbrance застава (заставна) на майно;

обтяження endangering children наражати дітей на небезпеку enforce примусово запроваджувати у судовому порядку enforce the contract домагатися виконання умов угоди через суд enforce the judgment виконувати рішення суду у примусовому порядку enforce the state power використовувати примусові повноваження державної влади enforceable contract угода, виконання якої може здійснюватися шляхом примусової судової процедури;

угода, що має позовну силу enforcement of rights примусова реалізація прав engage in sexual relations вступати у статеві зносини enhancement посилення enhancement of the penalty посилення покарання Enlightenment thinker мислитель епохи Просвітництва enter one’s signature розписатися entertainer конферансьє entirely повністю entity організація;

суб’єкт права entry into legal force набрання законної сили entry of judgment винесення рішення entwine with переплітатися з environmental laws екологічне законодавство Equal Employment Opportunity Комітет у справах надання рівних Commission можливостей працевлаштування equal rank один рівень equality рівноправність equality of the parties to a trial before рівність учасників судового процесу перед the law and court законом і судом equipped придатний, доцільний;

споряджений, обладнаний equipped with a silencer обладнаний глушником equivalent courts прирівняні суди escrow closing укладання документa, що набуває формаль них властивостей документа за печаткою лише після виконання зазначеної в ній умови essence of a contract зміст угоди establish визначати;

встановлювати establish defense підтримувати захист доказами establish liability встановлювати відповідальність establish the account надати доступ до рахунку establish the case доводити факт злочину;

обґрунтувати позов establish the ground rules домовлятися про головні правила establish the status of the title встановити статус титулу на право володіння establishment установлення estate майно estate taxes майнові податки estates subject to administration майно, що підлягоє управлінню ethnic intimidation залякування за етнічними ознаками evaluation of the case оцінка справи evict виселяти eviction виселення evidence докази evidence obtained through involuntary докази, отримані під примусом confession evidence of title докази правового титулу evidence that can be allowed or докази, які можуть бути подані при розгляді admitted into the case справи ex post facto laws закони, що мають зворотню силу examine the document вивчати документ examining attorney адвокат, який допитує examining witnesses опитування свідків excessive punishment надмірне покарання exchange of reports of experts, medical обмін висновками експертів, лікарів та reports and hospital records лікарень exclude evidence вилучити доказ із слухання exclusive jurisdiction виняткова юрисдикція exclusive position виняткове становище exclusively authorize the courts наділяти тільки суди правом excuse поважна причина excuse from performing the agreement звільнити від обов’язку виконувати угоду executive branch виконавча гілка влади executor виконавець духівниці exemplary damages зразкове відшкодування, штрафні збитки exercise здійснювати;

користуватися exercise care виявляти обережність exercise right etc. використовувати право тощо exercise the functions and power привласнювати функції і повноваження expectations and inheritances перспективи та наявність майна, що може бути успадковане expected (anticipatory) breach of the очікуване порушення договору (угоди) до contract настання терміну виконання expenditures for the maintenance of видатки на утримання судів courts expense of a trial витрати на судочинство expiration of the term закінчення терміну expire припинитися із закінченням терміну, закінчуватися explicit condition of delivery позитивно сформульована умова поставки express позитивно сформульований, експліцитний express contract позитивно сформульована угода extensively значною мірою extent of treatment обсяг дій extortion вимагання, шантаж extraordinary court надзвичайний суд extraordinary importance надзвичайна важливість і вагомість extraordinary remedies надзвичайні засоби судового (правового) захисту extraordinary writ надзвичайний судовий наказ face amount номінальна сума;

сума, зазначена у документі;

повна сума face conviction бути під загрозою засудження face to face віч-на-віч facilitator помічник factual determination встановлення фактичної сторони злочину factual situations фактичні обставини fail to appear in court не з’явитися до суду failure (to do something) невиконання (певної дії) failure of consideration неодержання компенсацій fair чесний fair notice своєчасне повідомлення;

чітке пояснення fairly presented неупереджено представлений fall short виходити за рамки false alarm фальшивий виклик (поліції тощо) false arrest незаконний арешт false imprisonment незаконне ув’язнення family counseling консультування з питань сім’ї family law сімейне право family lawsuit сімейна справа (у суді) family responsibilities родинні обов’язки family situation сімейний стан family tree генеалогічне (родове) дерево fashion a solution especially suited to приймати особливе рішення, враховуючи the particular disputants особливості спору fashion a special solution знайти особливе рішення fatally weak цілковито непереконливий Federal Housing Administration Федеральна адміністрація з питань житлового забезпечення federal income tax федеральний прибутковий податок federal law федеральний закон fee simple ownership просте (абсолютне) право власності fee simple title правовий титул на просте (абсолютне) право власності;

просте (абсолютне) право власності fees гонорари felon кримінальний злочинець felonious sexual penetration злочинне статеве проникнення felony фелонія (категорія тяжких злочинів) felony of the first degree кримінальний злочин першого ступеня fiduciary довірена особа;

фідуціарій file a certificate of registration оформляти реєстраційне свідоцтво file the will in the court реєструвати заповіт у суді filed case поданий позов filing fees мито за реєстрацію final arguments прикінцеві аргументи (адвокатів сторін) final determination остаточне вирішення final judgment остаточне рішення;

заключне судове рішення final order заключний судовий наказ finance charge фінансове зобов’язання;

суми, виставлені для сплати finance the balance for two years виплачувати розстрочку протягом двох років financial institutions фінансові установи financial situation матеріальне забезпечення;

фінансовий стан find a person guilty визнавати особу винною find estate property ідентифікувати майно finding of fact встановлення факту злочину fine штраф fined оштрафований firearm enhancement for felonies збільшення міри покарання за застосування вогнепальної зброї firearms вогнепальна зброя firebomb запалювальна бомба first offender правопорушник, що вчинив протиправну дію вперше five percent interest п’ятивідсоткове нарахування (на депозит) fixtures фізичні структури flat payment виплата фіксованого розміру flexibility гнучкість focus on true interests зосередитися на справжніх інтересах follow certain guidelines виконувати певні умови following trial на післясудовому етапі for reasons of health за станом здоров’я for the life term довічно (на довічний термін) foreclosure позбавлення права викупу заставленого майна;

перехід заставленого майна у власність заставотримача foreclosure of a judgment lien перехід арештованої нерухомості боржника у власність кредитора на виконання рішення суду foreign judgment зовнішнє судове рішення (в суді іншого штату) foreign policy зовнішня політика;

зовнішньополітична діяльність (політика) forfeit any deposit втрачати права на повернення застави;

відмовитися від застави forfeiture конфіскація forfeiture of property конфіскація майна forgery підробляння (документів тощо) formal офіційний formal rules of evidence офіційні правила подання доказів foster child прийомна дитина fractional share частка fraud шахрайство fraudulent marriage contract шахрайський шлюбний контракт freedom of assembly свобода зібрань freedom of speech свобода слова freedom of the parties to present свобода сторін у наданні суду доказів evidence free-ride period пільговий термін full contract price or value повна вартість або ціна за угодою full knowledge повне усвідомлення full power to contract повна правоможність укладати договір fully served повністю відбутий (термін покарання) fund transfer переказ грошей (коштів) fundamental fairness загальні принципи справедливості fundamental law основний закон;

конституція funeral expenses витрати, пов’язані із похованням gambling гемблінг, злочинна експлуатація азартних ігор gardianship опіка garnishment накладання арешту на майно боржника, яке знаходиться у третьої особи general index to the records загальний індекс реєстрів general jurisdiction загальна юрисдикція general jurisdiction court суд загальної юрисдикції general outline загальне уявлення generation покоління geographic extent географічні межі поширення give a 30-days’ notice попереджати за 30 діб give a notice попереджати give expert opinion давати експертну оцінку give grounds for a suit for damages надати підстави для початку судової справи щодо компенсування збитків give rise to a cause of action давати підстави для позову, розпочинати справу give testimony давати свідчення go through with the bargain розірвати угоду good behavior гарна поведінка good credit rating гарна репутація у кредиторів goods and merchandise товари govern керувати;

управляти (майном);

регулювати government intrusion втручання з боку влади government official державний службовець graft підкуп;

хабарництво;

хабар grand jury велике журі grant надавати grant ownership надати право власності grant a divorce надавати розлучення grantee особа, яка одержує право grantor особа, яка передає право greater penalty збільшена міра покарання greater weight and believability більша вага та правдоподібність grievance скарга groom наречений gross neglect of duty серйозне нехтування обов’язками guarantee rights забезпечувати права guarantees of implementation гарантії здійснення guardian опікун (для нагляду за дітьми) guilt should be proved beyond any забезпечувати доведеність вини поза будь reasonable doubt якими сумнівами guilty act протиправна дія guilty finding вирок “винний” guilty party винна сторона guilty persons винні особи guilty plea заява “винний”;

визнання вини guilty state of mind злочинний намір habeas corpus relief proceedings слухання про правомірність утримання під вартою habeas corpus writ наказ habeas corpus (судовий наказ для перевірки законності утримання під вартою) habitual drunkenness хронічний алкоголізм habitual truancy from home постійні втечі з дому habitual truancy from school постійне невідвідання школи handle розглядати harboring criminal надання притулку злочинцю harm шкодити;

шкода harmful error серйозна помилка have a cause of action мати підставу для початку судової справи have a command of the state language володіти державною мовою have a right (to) мати право (на) have an outstanding balance мати борг have full power бути повністю правоможним have grievances adjusted вирішувати скарги have legal remedies (against) мати підстави для судового захисту have the authority мати право health and safety охорона здоров’я та безпека праці health laws законодавство про охорону здоров’я hear cases appealed from the lower переглядати справи в апеляційному та courts касаційному порядку hear claims for money розглядати фінансові претензії hearing cases in the courts of appeals розгляд справ у апеляційному порядку hearing cases in trial courts розгляд справ у першій інстанції hearsay чутки heinous crime (offense) резонансний (жахливий) злочин heir спадкоємець high court верховний суд high-level executive керівник високого рівня high-ratio loan позика з високою питомою вагою процентної ставки відносно вартості майна history of the offender особова справа правопорушника hold a hearing провести засідання hold by a deposit утримувати на депозиті hold civilly liable вимагати відшкодування через суд у цивільних справах hold liable притягати до відповідальності hold over on one’s rental term проживати у приміщенні після закінчення терміну угоди про оренду hold somebody liable притягнути будь-кого до суду hold the other party liable for breach of розпочати щодо іншої сторони судову справу contract з порушення угоди hold until the initial appearance утримуватися під вартою до появи у суді holder in due course правомірний тримач holder of easement власник сервітуту home solicitation sale купівля-продаж у помешканні покупця homeless бездомний homicide вбивство honor честь hospital and doctor bills вартість перебування у лікарні та лікування hospital expenses витрати на медичні послуги hostile ворожий hostile environment наявність ворожого оточення hostility ворожість housing житлове забезпечення human rights права людини hung jury присяжні, які не дійшли спільної думки identify the premises встановити місце розташування illegal незаконний;

заборонений законом illegitimate child незаконнонароджена дитина immaterial evidence доказ, що не має суттєвого значення;

несуттєвий доказ immunity недоторканність;

звільнення від відповідальності impact сила дії;

вплив impanel the jury вибирати журі присяжних impartial неупереджений implement life and death decisions виконувати рішення щодо життя або смерті implement the agreed terms виконати погоджені умови implement the verdict виконати вердикт implementation втілення в реальність;

виконання implied такий, що випливає з поведінки;

конклюдентний implied condition квазіумова implied contract квазіугода implied through actions такий, що випливає із змісту дій impose накласти (покарання тощо) impose a charge заявляти претензії;

запроваджувати збір impose a criminal penalty (on) призначати кримінальне покарання impose a duty накладати (ставити за) обов’язок impose a sentence призначати вирок impose restrictions запроваджувати обмеження impose the disposition накладати покарання impossibility of performance неможливість виконання impossibility to exercise one’s неможливість виконання повноважень authority imprison ув’язнювати imprisonment ув’язнення improper admission of evidence необґрунтований допуск доказів improper exclusion of evidence необґрунтоване відхилення доказів improper material неналежний матеріал in cases provided by law у визначених законом випадках in custody під вартою in good faith сумлінно in lieu of замість in the interests of justice в інтересах правосуддя in the interim тимчасово in the most favorable light у найбільш вигідному ракурсі in the name of Ukraine іменем України inadequate remedy неналежний спосіб захисту inadmissible (evidence) неприйнятний, неприпустимий (доказ) inciting to violence підмовляння до насильницьких дій include the evidence долучити свідчення incompatibility несумісність incompatibility of interests несумісність інтересів incompetence юридична недієздатність incompetent evidence неправоможні докази incriminate oneself обмовляти самого себе incur debts накопичувати борги incur debts by the estate акумулювати борги через майно indeterminate sentence невизначений вирок;

вирок до невизначеної міри покарання;

не визначена у вироку міра покарання indict обвинувачувати, оформляти обвинувальний акт indictment обвинувальний акт;

обвинувачення indifferent байдужий indigent незаможний individual rights права особи individual’s freedoms свободи особи indivisible неподільний indorse передавати (вексель тощо) indorsement індосамент industrial (arbitration) court господарський (арбітражний) суд industrial safety техніка безпеки на виробництві inequality of power нерівномірний розподіл повноважень inferred provisions умови контракту, щодо змісту яких неважко зробити висновки inflame збуджувати (настрої тощо) inflict double punishment карати двічі за один і той самий злочин inform the accused of rights роз’яснити обвинуваченому його права informal неофіційний informal procedure неофіційна процедура inheritance спадщина initial disclosure первинна декларація продавця initiate an order ініціювати розпорядження initiate discovery ініціювати збір документів у справі injunction заборонна норма;

судова заборона injured party потерпіла сторона;

сторона, якій заподіяли збитки injury ушкодження injury or loss to the plaintiff тілесне ушкодження, майнова шкода або обмеження прав заявника innocent conduct поведінка, яка не виходить за межі закону innuendo натяк insane person психічно хвора особа;

неосудний inspection перевірка, огляд, розгляд installment note розписка покупця про купівлю у розстрочку installment sale продаж на виплат institute розпочати;

ініціювати instructions by the judge to the jury напутні слова судді присяжним insurance страхування insurance policy страховий поліс insurance premiums відсотки за страховим полісом intangible нематеріальний intelligence розумові здібності intentional torts навмисні делікти intentionally caused physical injury навмисна фізична травма interest відсотки прибутку;

відсотки на грошові виплати;

частка у володінні майном interest in land частка у власності на землю interest rate процентна ставка interest refund відшкодування процентів interfere with the exercise of rights перешкоджати реалізації прав interfere with the tenant’s privacy безпідставно порушувати недоторканість приватного життя наймачів interim order (ruling) проміжний судовий наказ, проміжна судова постанова interim/emergency guardian тимчасовий (надзвичайний) опікун intermediate court проміжний суд intermediate court of appeals проміжний апеляційний суд intermediate step проміжна ланка internal affairs внутрішня діяльність;

внутрішні справи international relations міжнародні відносини interpret тлумачити;

трактувати interrogatorу опитувальний перелік, перелік питань для допиту interwoven взаємопов’язаний intestate не залишивши заповіту;

який не залишив заповіту intimidation залякування introduce evidence at a trial використовувати докази в суді introduction of corresponding запровадження відповідних організаційних structures структур intrusion upon privacy порушення недоторканості приватного життя invalid нечинний;

такий, що не має юридичної сили invalidate скасовувати investigation розслідування inviolability недоторканість involuntary confession зізнання під примусом irrelevant такий, що не має відношення irrelevant evidence нерелевантний доказ is alleged як стверджується issue видавати (документ) issues raised in the appeal зміст апеляції item or service річ або послуга jailed ув’язнений jewelry коштовності job advancement просування по службі job benefit надання привілеїв по службі job-protected leave відпустка із збереженням робочого місця John Lackland Іоанн Безземельний joint bank account спільний банківський рахунок joint ownership спільна власність joint tenancy спільне володіння житловим приміщенням judge оцінювати;

суддя (нижчого та проміжного рівнів) judge’s charge напутні слова судді judge’s finding рішення судді judges’ self-management судове самоврядування Judges’ Qualification Committee Кваліфікаційна комісія суддів judgment судове рішення judgment creditor кредитор за постановою суду judgment entry ухвала судового рішення;

виконання судового рішення judicial branch судова гілка влади judicial system судова система jurisdiction сфера повноважень, юрисдикція juror присяжний jury foreman голова (старшина) присяжних jury is complete формування складу журі завершено jury poll підрахунок голосів присяжних jury’s deliberations засідання присяжних juvenile неповнолітній juvenile court суд у справах неповнолітніх;

підлітковий суд juvenile delinquents неповнолітні правопорушники juvenile detention home приміщення для утримання неповнолітніх правопорушників juvenile traffic offender неповнолітній порушник правил безпеки руху keep accurate records вести точний облік keep land records вести поземельну книгу keep track of property taxes вести облік сплати податків на нерухомість kidnapping кіднепінг;

викрадання людини з метою викупу knowledge усвідомлення наслідків вчинку labor and industry праця та виробництво labor laws трудове законодавство lack proper care не одержувати належного піклування land records поземельна книга land registration реєстрація земель land registry земельний кадастр land use and development землекористування landlord домовласник landowner землевласник large-scale широкомасштабний last resort остання інстанція late appeal апеляція, подана пізніше встановленого терміну late charges пеня за прострочення виплат late payment charges відсотки за прострочення виплат law “On the Promotion of Youth Закон “Про сприяння соціальному Development in Ukraine” становленню та розвитку молоді в Україні” law enforcement officer правоохоронець law in effect чинний закон law or regulation affecting health or закон, що встановлює вимоги щодо безпеки safety здоров’я чи життя lawful arrest законний арешт lawful meeting законні збори law-governed state правова держава laws on retail installment sales закони, що регулюють угоди з продажу на виплат lawsuits судові справи leading questions навідні запитання lease орендна угода;

лізинговий документ leased property орендоване майно leasehold передача нерухомості в оренду leasehold estate орендована нерухомість leasehold interest орендована частка майна leave of court дозвільне рішення суду, дозвіл суду legal acts правові акти legal assumption of the responsibility юридично оформлене прийняття на себе відповідальності legal bodies судові органи legal counsel юрист-консультант;

юрисконсульт legal defense судовий захист legal description законодавче визначення legal devices юридичні механізми legal disability юридична недієздатність legal disability пораження у правах legal duty встановлений законом обов’язок legal relations правовідносини legal separation узаконене роздільне проживання (чоловіка і дружини) legality of imprisonment законність ув’язнення legally competent юридично дієздатний legislative bodies законодавчі органи legislative enactment законодавчий акт legitimacy законність lender кредитор lenient поблажливий lessee орендар lesser offense менш тяжке правопорушення lessor орендодавець letters of administration судове повноваження на управління майном померлого піклувальнику про спадкове майно letters testamentary судове повноваження на виконання заповіту виконавцю духівниці liability відповідальність libel пасквіль (письмовий наклеп) license дозвіл;

ліцензія license number номерний знак (автомобіля тощо) licensed broker ліцензований брокер lien право утримання (арешту) майна lienholder особа, яка має право утримання (арешту) майна life estate довічне володіння майном life sentence довічне ув’язнення life tenant довічний власник life-sustaining treatment заходи для підтримання життя limit criminal laws обмежувати кримінальні закони limited authority обмежені повноваження limited guardian опікун з обмеженими повноваженнями limiting the number of expert witnesses обмеження кількості експертів для виступу свідками у суді lineal descendents спадкоємці по прямій лінії lineup пред’явлення для упізнання (з шереги осіб) lingering means способи, що продовжують страждання liquor control контроль за виробництвом, продажем та вживанням спиртних напоїв;

правила контролю за виробництвом, продажем та вживанням спиртних напоїв listing of expenses and special перелік витрат та особливих компенсацій damages litigation тяжба;

процес, судовий спір live up to дотримуватися (вимог тощо) live up to standard дотримуватися норми, виконувати вимогу live up to the contract дотримуватися умов угоди living allowance грошове утримання living will інструкції на період передсмертного стану loan позика loan agreement позикова угода local facility місцевий виправний заклад local court місцевий суд local court rule постанова місцевого суду local government місцеве самоврядування local jail місцева в’язниця locality місце;

округ long-term contract довготерміновий контракт lose by default програти справу внаслідок неявки до суду lost wages втрачена заробітна плата Magna Charta Велика хартія вільностей main concern головний зміст maintain a calm environment створити спокійну атмосферу maintain the premises підтримувати порядок у приміщеннях maintaining estate assets утримання цінностей, що складають майно major divisions основні розділи major groups основні групи make a plea to the indictment зробити заяву щодо визнання або невизнання власної вини make a statement робити заяву make amendments вносити поправки make bail вносити заставу make informed decisions приймати відповідальні рішення make verdict виносити вердикт maker векселедавець making laws прийняття законів malicious gossip(s) зловмисні плітки malicious prosecution зловмисне судове переслідування mandamus writ наказ mandamus (судовий наказ посадовій особі про виконання вимог заявника) mandatory обов’язковий для виконання mandatory nature of court decisions обов’язковість рішень суду mandatory sentence обов’язковий вирок marital relationship шлюбні відносини marketable title бездоганний правовий титул marriage license дозвіл на шлюб marriage vows шлюбні клятви marriage without proper consent несанкціонований шлюб marshalling of liens розподіл майна між кредиторами maximum term in prison максимальний термін ув’язнення mayor’s court суд мера (міського голови) means of communication засоби зв’язку measure the defendant’s conduct оцінювати поведінку підсудного media засоби масової інформації mediation посередництво mediation proceeding процедура посередництва mediation report звіт про результати процедури посередництва mediator посередник medical aid медична допомога medical examination медична експертиза medical providers медичні працівники medieval середньовічний meet new situations розв’язувати нові проблеми meet one’s obligations додержуватися зобов’язань meet the limitations дотримуватися обмежень meet the requirements відповідати вимогам meeting of the minds порозуміння menacing threats залякування з погрозами mental anguish моральні муки mental defect порушення психіки mental disease психічна хвороба mental incompetent психічно хворий, неосудний mental injury моральна травма mental or physical problem психічні або фізичні відхилення mentally deficient розумово відсталий mentally ill психічно хворий mentally retarded розумово відсталий merchandise товари methods or techniques методи або способи military crimes військові злочини militia міліція mineral rights право на видобуток корисних копалин minimum term in prison мінімальний термін ув’язнення minitrial міні-судовий процес minor незначний;

неповнолітній minor child неповнолітня дитина minor civil case найменш серйозне правопорушення minor damage незначні збитки minor injury незначна травма minor misdemeanor незначний місдімінор (правопорушення, що межує з адміністративними правопорушеннями) minor offenses незначні правопорушення minor traffic offense незначне порушення правил дорожнього руху miscellaneous offenses інші правопорушення misdemeanor місдімінор, незначне правопорушення mistrial оголошення судового розгляду нечинним;

неправильний судовий розгляд mixed property змішаний тип майна modify judgments змінювати рішення суду modify sentences варіювати вироки;

змінювити вироки monetary damage грошове відшкодування;

покарання шляхом грошових виплат monetary jurisdiction грошова юрисдикція (підсудність) monetary value грошова цінність money damages for the loss грошова компенсація збитків money judgments рішення про присудження грошової суми;

грошові відшкодування month behind місячна заборгованість mortgage іпотечна застава mortgage assumption прийняття на себе зобов’язань щодо іпотечної застави mortgage bond іпотечна застава mortgage deed іпотечний акт mortgage foreclosure перехід заставленої нерухомості у власність заставотримача mortgage payment виплата іпотечної заставної mortgage property закласти нерухомість через іпотечну закладну mortgage (real-estate) loan іпотечна позика mortgagee кредитор в іпотечній заставі most powerful з найширшими повноваженнями motion клопотання motor vehicle транспортний засіб motor vehicle licensing ліцензування транспортних засобів motor vehicle registration реєстрація транспортних засобів motor vehicle violation point system система нарахування штрафних балів за порушення правил дорожнього руху motor vehicles and traffic транспортні засоби та безпека дорожнього руху MP (Member of Parliament) депутат multiple offenses кілька правопорушень одночасно multiple ownership колективна власність municipal court муніципальний (міський, районний) суд municipal law муніципальний закон municipal ordinances муніципальні постанови municipal workhouse муніципальна виправна в’язниця municipality муніципалітет murder вбивство із заздалегідь сформованим злим умислом mutual promises взаємні зобов’язання mutual respect взаємоповага mutuality of obligation взаємність зобов’язань national security національна безпека natural resources природні ресурси nature of the charge суть обвинувачення nature of the offense суть злочину necessaries речі першої необхідності need for protecting the public необхідність захисту громади neglect нехтувати;

не доглядати neglected child недоглянута дитина negligence необачність;

недбалість;

халатність negligence cases делікти, пов’язані з недбалістю negligibility недбалість negotiability обіговість negotiable обіговий;

такий, що підлягає обговоренню negotiable instrument обіговий документ negotiate (transfer) the note випускати розписку в обіг negotiation переговори neutral referee нейтральний арбітр next-of-kin найближчі родичі no bill незатверджений проект обвинувального акту no contest plea заява “відмова від продовження спору” nonbinding solution необов’язкове для виконання рішення non-performance невиконання угоди non-probate assets цінності, що не відносяться до юрисдикції суду у справах успадкування non-probationable offender правопорушник, який не підлягає умовному звільненню non-probationable offense правопорушення, яке не передбачає умовного звільнення nonresidential parent батько-неопікун (батько або мати, що проживає окремо від дитини) nonsupport ухилення від сплати аліментів not bound незобов’язаний not exceeding що не перевищує not guilty by reason of insanity plea заява “не винний з причини неосудності” not guilty plea заява “не винний” not lose one’s temper тримати себе в руках not properly charge an offense не свідчити достатньою мірою про вчинення злочину not subject to criminal liability не може відповідати у судовому порядку notarized нотарільно засвідчений notary public нотаріус notice of cancellation повідомлення про скасування notice of the charge повідомлення про пред’явлення обвинувачення notified повідомлений notify повідомляти notorious persons особи з лихою славою nuncupative усний obey виконувати obey an order виконувати рішення (наказ) object заперечувати;

заявити протест objection протест;

заперечення objective об’єктивний obligate oneself брати на себе зобов’язання obliterate перекреслювати observance of the laws виконання законів obtain одержати;

отримувати obtained by fraud отриманий завдяки шахрайству of major proportions у значних масштабах offender’s social history суспільне минуле правопорушника offense правопорушення offense of violence насильницький злочин, насильство offenses proscribed by state law діяння, визначені у законодавстві штату як правопорушення offer оферта official посадова особа;

офіційний Ohio Department of Youth Services Відділ відбуття покарань молоддю штату Огайо Ohio General Assembly Генеральна Асамблея штату Огайо Ohio Rules of Civil Procedure Норми проведення судового засідання у штаті Огайо Ohio State Bar Association Асоціація юристів штату Огайо Ohio State Medical Association Асоціація медичних працівників штату Огайо Ohio Supreme Court’s Rules of Норми нагляду Верховного суду штату Огайо Superintendence omission бездіяльність;

нездійснення дії;

недогляд;

невиконання своїх обов’язків on account of the default у зв’язку з невиплатою on demand за вимогою on one’s own motion за власним рішенням on the ground that на підставі того, що on the suggestion of за поданням open account відкритий рахунок open court відкрите судове засідання opening statements попередні виступи (адвокатів сторін) openness of a trial гласність судового процесу operation функціонування;

пробіг (автомобіля) opposing party супротивна сторона oral contracts усні контракти oral plea усна заява ordinances місцеві муніципальні постанови original contract первинна угода original jurisdiction первинна юрисдикція;

юрисдикція суду першої інстанції originate виникати originate from походити out of place недоречний outlaw особа поза законом outline закріплювати outline of the facts виклад фактів out-of-pocket expenses фактичні витрати outrageous брутальний;

неприпустимий outrageous conduct обурлива поведінка outright повністю overbalancing непритаманний;

що порушує рівновагу overcome the circumstantial evidence спростувати непрямий доказ overrule the objection відхиляти заперечення (протест) overseer наглядач;

контролер overturned on appeal скасований внаслідок подання апеляції owe завдячувати ownership in fee просте (абсолютне) право власності pain and suffering біль та страждання painful means болісні способи panel of judges колегія суддів parking lot місце для паркування автомобілів parks and public recreation парки та місця відпочинку parole звільняти (умовно-достроково) під чесне слово Parole Board Рада з питань умовно-дострокового звільнення partial distribution часткова передача майна partial performance часткове виконання partition of property розподіл майна party сторона (у справі) party that requested to testify сторона, яка запросила дати свідчення party to a contract сторона, яка уклала угоду;

сторона в угоді pass a challenge не скористатися правом відводу pass ownership передати право на власність pass the fee title передавати титул на просте право власності patient abuse or neglect жорстоке поводження із хворими або невиконання обов’язків щодо них pay cash платити готівкою pay off the balance completely before достроково та повністю виплатити всю the final payment is due суму pay the final installment внести останній внесок payable-on-death account рахунок, кошти з якого виплачуються лише після смерті його власника payment in installments виплата в розстрочку peace officer поліцейський;

пристав penalty покарання pending на час;

(аж) до;

в очікуванні pending a presentence investigation до закінчення вивчення справи pending court costs необхідні судові витрати pending trial до слухання справи penitentiary виправний заклад penitentiary term виправний срок pension plans with named beneficiaries пенсійні поліси із зазначенням бенефіціаріїв people’s assessor народний засідатель per stripes метод “за смугами” peremptory challenge відвід без мотивування perfect performance бездоганне виконання perform the contract виконувати зобов’язання (контракт) performance виконання (угоди) periodic rate періодична ставка periodic review періодичній перегляд perjury лжесвідчення permanently unconscious state кома (мед.) permit дозволяти persistent disobedience систематичне невиконання вимог personal characteristics особистісні характеристики personal injuries заподіяні особі травми personal property особиста власність personal recognizance особисте зобов’язання явки до суду personal security of judges особиста безпека суддів personal solicitation особиста пропозиція pertinent information доречна інформація pervasive поширений;

який поширюється;

непристойний pervasive sexual innuendo непристойний натяк petit jury мале журі petition подавати клопотання;

клопотання petition the government подавати петицію до уряду physical and mental condition фізичний і психічний стан physical or mental injury фізична або моральна травма place from which minors are excluded місце, яке неповнолітнім не дозволяється by law відвідувати за законом place on probation умовно звільняти під нагляд;

звільнити умовно-достроково;

помістити під пробацію placed under legal restraint який перебуває під юридичним обмеженням свободи placement in custody встановлення опіки placing the child in protective встановлення за дітьми охоронного нагляду supervision placing under arrest арешт(ування) plain (prejudicial) error судова помилка, здатна вплинути на правомірність судового рішення plaintiff позивач;

заявник plan тип угоди plat карта в горизонтальній проекції plea bargaining угода про визнання вини (у найменш тяжкому злочині), торгівля зізнанням plea of guilty визнання власної провини plea of no contest визнання власної провини plead guilty визнати себе винним pleading письмова заява, змагальний папір pleading “guilty” заява “винний” pleading “no contest” заява про відмову від продовження спору pleading “not guilty by reason of заява “не винний з причини неосудності” insanity” pleading “not guilty” заява “не винний” pledge заставляти (майно) policy спрямованість (політика);

поліс pollution control боротьба із забрудненням довкілля possession of weapons зберігання зброї;

володіння зброєю possible amendments to the pleadings можливі поправки до змагальних паперів possible consequences можливі наслідки post conviction relief пом’якшення покарання після винесення вироку post-trial proceedings післясудові процедури potential penalty можливе покарання powers повноваження prayer прохання preauthorized transfer переказ, стосовно якого було віддано розпорядження precedent прецедент precondition передумова prejudicial упереджений preliminary hearing попереднє слухання premarriage counseling передшлюбні консультації premises приміщення prenuptial agreement передшлюбна угода preparation of cases for hearing підготовка справ до судового розгляду preparation of the judgment entry підготовка судової постанови prepare the defense intelligently розумно підготувати захист preponderance of the evidence більша вагомість (переконливість) доказів prerequisite передумова prescribe legal rules розробляти (встановлювати) правові норми present claims against the estate подавати претензії на майно present evidence подавати (наводити) докази presentation of evidence давання свідчень;

подання доказів presentation of witnesses виклик (виставлення) свідків presentence investigation вивчення справи (особистості та життєвих обставин підсудного) перед оголошенням вироку presentence investigation report звіт про вивчення справи Presidential acts акти Президента pretermitted heirs незгадані у заповіті спадкоємці pretrial activity досудовий етап pretrial conference досудова нарада prevail мати верховенство, переважати prevent запобігати prevent from proceeding завадити заслуховувати конкретну справу prevent the influence of unreliable запобігати впливу ненадійних доказів evidence prevention of performance перешкоджання виконанню pricing policy цінова політика primary responsibility переважні обов’язки Prime Minister прем’єр-міністр principal довіритель principal function найголовніша функція principle of functioning принцип діяльності principles засади;

норми principles of legal procedure засади судочинства prior conviction попереднє засудження, раніша судимість prior criminal record довідка про минулі правопорушення підсудного prior law правова норма, яка була чинною раніше priority першочерговість probable cause вагома підстава probate administration управління спадковим майном probate court суд у справах успадкування probate court costs судові витрати (суду у справах успадкування) probate law право про успадкування probation пробація (вид умовного звільнення під нагляд);

ухвалення (заповіту) probation revocation hearing слухання щодо умовного скасування вироку procedendo writ наказ procedendo (наказ суду нижчого рівня продовжити слухання та винести рішення) procedural questions процедурні питання procedure established by law порядок, встановлений законом procedure to establish порядок утворення proceed продовжити розгляд справи proceedings процедури proceeds of assets виторг від цінностей process of law правова процедура proclaim adherence to a religion проголосити прихильність до будь-якої релігії produce a witness виставляти свідка professional appraiser професійний оцінювач professional malpractice професійне порушення етики чи закону prohibit the conduct забороняти поведінку prohibited act заборонене діяння prohibition writ заборонний наказ prohibition (заборона суду ниж чого рівня заслуховувати конкретну справу) promisee кредитор (особа, яка отримує вигоду від наданого їй зобов’язання) promises of leniency обіцянки пом’якшити покарання promisor боржник (особа, яка дає зобов’язання) promissory note простий вексель promote сприяти promote agreement сприяти досягненню домовленості pronouncement that he or she is dead оголошення померлим pronouncement that he or she is missing визнання безвісно зниклим proof of title документ, що засвідчує правовий титул proper доцільний proper or necessary subsistence належні або необхідні засоби для існування proper person відповідна особа properly належним чином properly executed належно оформлений property власність;

майно property being granted майно, що передається property damage заподіяні збитки;

майнова шкода property damage offenses злочини, що заподіюють шкоду майну property division розділ майна property law майнове право property settlement вирішення майнових питань proportionally reduce пропорційно зменшувати propounded запропонований proratio of real estate taxes пропорційний розподіл виплати податків на нерухомість prosecution сторона обвинувачення prosecution for murder судове переслідування за вбивство prosecutor прокурор prospective можливий prospective buyer потенційний покупець prospective juror потенційний присяжний protect the citizens’ rights and freedoms захищати права і свободи громадян protection захист protection of job security захист посадового становища prove доводити prove beyond a reasonable doubt довести так, аби не існувало жодної достатньої підстави для сумнівів prove evidence доводити перед судом переконливість доказів prove the grounds for divorce доводити підстави для розлучення provide надавати, забезпечувати provide an outline викладати загальну систему provide for передбачати (у законі тощо) provide for contingencies містити положення про непередбачувані обставини provide for justice забезпечити справедливість provide for the maintenance забезпечувати фінансування provide for the rule of law забезпечити додержання законності provide housing for the military надавати притулок військовим provide time limits встановлювати часові обмеження provide with наділяти provided за умови, що providing and enforcing a remedy визначення розмірів відшкодувань та їх стягнення provision забезпечення;

положення;

пункт (закону тощо) provision of a contract положення угоди provision of the accused’s right for забезпечення обвинуваченому права на захист defense provision of the accused’s right to file забезпечення апеляційного та касаційного appeals оскарження рішення суду proximate cause безпосередня причина psychological well-being психологічний стан public health охорона здоров’я населення public hearing відкриті слухання public officials посадові особи public prosecutor’s support to the підтримання державного обвинувачення в accusation on the part of the state суді прокурором public records громадський архів public trial відкритий судовий процес public utilities комунальні послуги public welfare громадський добробут public works суспільні роботи public wrong кримінально карана шкода суспільству publicity розголос punishment for contempt of court покарання за неповагу до суду punitive damages штрафні збитки, каральні відшкодування purchase contract контракт на купівлю pure food and drug laws законодавство про якість харчових продуктів та ліків purported на який претендують purpose призначення;

умисел pursuant to the order за наказом put somebody on the stand змусити давати свідчення в суді put to death позбавляти життя;

страчувати qualifications of the mediator кваліфікація посередника qualify (for) отримати право (на) question опитувати quickie Mexican divorce швидке мексиканське розлучення quid pro quo в обмін на щось quitclaim deed акт відмови від права quo warranto writ наказ quo warranto (судовий наказ про перевірку правомірності претензій) racketeering рекетирство range of penalties коло покарань rape and other sexual assaults зґвалтування та інші сексуальні насильницькі дії rational procedure раціональна процедура raw materials сировина read into the transcript of the заносити до судового протоколу proceeding read the indictment зачитувати обвинувачення reading the rights зачитування прав real estate нерухоме майно, нерухомість real estate commission комісійна винагорода за продаж нерухомості real property нерухоме майно, нерухомість realistic evaluation реалістична оцінка realty нерухоме майно, нерухомість rearing виховання rearrest and detention повторний арешт та ув’язнення reasonable розумний reasonable behaviour розумна поведінка reasonable certainty розумне усвідомлення reasonable companionship or visitation відвідування та спілкування з дітьми у with children розумних обсягах reasonable outcome найбільш імовірний результат справи reasonable possibility розумна підстава reasonable solution розумне вирішення (спору) reasonably prudent person розумно обачлива особа reasoning аргументація recall the offender повторно викликати правопорушника reckless conduct безрозсудна поведінка recklessness груба необережність (необачність) recognize визнати recording of a trial by technological фіксування процесу технічними засобами devices records of deeds реєстр свідоцтв про передачу права власності на нерухомість records of mortgages реєстр іпотечних актів recover damages одержувати компенсацію за спричинену шкоду;

одержати відшкодування recover real estate обернення стягнення на нерухомість recover the value повернути витрати reduce the monthly rent зменшити орендну плату reduce the payments зменшити обсяг виплат reduce the term зменшити строк refer the case передати справу (до іншої інстанції) referendum референдум reformation внесення змін (до угоди) refrain from doing утриматися від певних дій refund відшкодування (частини) сплаченої суми refund the deposit повернути депозит refusal відмова refuse to execute one’s promises відмовлятися виконувати власні зобов’язання refute спростувати;

заперечувати refute the evidence спростовувати докази regain the capacity повернути здатність regardless of незважаючи на regional arbitration courts обласні арбітражні суди regional court обласний суд regular probation звичайне умовне звільнення regular trial court звичайний суд першої інстанції regulatory offense регулятивне правопорушення rehabilitative program програма, спрямована на реабілітацію особи і злочинця;

реабілітаційна програма rehabilitative treatment реабілітаційні заходи reimburse відшкодовувати reimbursement відшкодування reject відхиляти, відкидати;

усувати reject the will відхиляти заповіт relations взаємовідносини relative earning abilities відносна спроможність заробляти гроші release on parole звільняти під чесне слово;

звільнити умовно достроково з ув’язнення relevant evidence докази (свідчення), що мають відношення до справи, яка розглядається reliable evidence надійні свідчення (докази) relief відшкодування relieve звільняти (від процедур) relieve of the marriage obligations звільняти від шлюбних обов’язків religious freedom свобода віросповідання relinquish поступитися;

відмовитися від виконання relinquish basic concerns поступатися головними принципами rely on the defense of “alibi” заперечувати свою вину, посилаючись на алібі remainder решта (суми) remainder interest наступне майнове право remainderman суб’єкт наступного майнового права remand (judgments) повертати для перегляду (судові рішення) remand the case повертати справу до суду першої інстанції remand the case for a new trial передавати справу на нове розслідування remedy засіб судового захисту;

покарання remedy for breach of contract засіб захисту від порушення умов угоди remodeling of the premises модернізація приміщення remote heir далекий родич (спадкоємець) render a nonbinding solution приймати рішення, необов’язкове для виконання renounce one’s religion зректися власної релігії rent оренда приміщення;

орендна плата rent withholding утримання орендної плати rented property орендоване (наймане) майно repair bills вартість ремонту приміщень repeal a law скасувати закон repeat consideration повторний розгляд repeat offender рецидивіст (правопорушник, що вчинив протиправну дію повторно) repeat offenses повторні правопорушення replace the motor vehicle for a new one обміняти придбаний автомобіль на новий reports of examinations and tests звіти про проведені розслідування та тести repository місце зберігання repossess the items повертати товари represent the state представляти державу representation представництво (статусу спадкоємців) repudiate the agreement скасовувати угоду request of the attorney звернення з боку адвоката rescission скасування;

анулювання rescission of a contract розірвання угоди reserve відносити residential parent батько-опікун (батько або мати, з яким (якою) проживає дитина) resisting arrest чинення опору під час затримання resolve the dispute вирішувати спір respond to реагувати на responsibility відповідальність responsible for the violation відповідальний за порушення restitution реституція restraint обмеженість свободи прийняття рішень restructuring перебудова resultant terror паніка, що виникла внаслідок цього retail installment sale роздрібний продаж на виплат (у розстрочку) retail sale роздрібний продаж retain залишати retain a security interest утримувати забезпечувальний інтерес retaliate діяти на відплату retaliatory action репресалія;

відплатна дія retirement benefits вихідна допомога retrial повторний судовий розгляд retroactive laws закони, які мають зворотну силу return пред’явлення (обвинувачення) reverse скасовувати (рішення) reverse the conviction скасовувати вирок reverse the decision скасовувати рішення review перегляд(ати) review on appeal розгляд апеляції review the case переглядати справу reviewing court decisions перегляд судових рішень revoke скасовувати revoke probation скасовувати умовне звільнення;

замінити умовний термін на фактичне ув’язнення revoking the operator’s license анулювання прав водія revolving budget account contract контракт, що ґрунтується на використанні револьверних кредитних рахунків revolving charge accounts револьверні кредитні рахунки right against self-incrimination право не свідчити проти себе right of survivorship право спадкоємця, яке наступає внаслідок смерті іншого спадкоємця right to an attorney право на адвоката right to bail право звільнення під заcтаву right to counsel право на адвоката right to indictment право на обвинувальний акт right to remain silent право мовчати;

право не відповідати на запитання right to veto право вето rights and duties права і обов’язки rights claimed under the law права, що проголошуються в законах rights granted under the law права, що надаються законом riot бунт, вчинення заворушень risk that the offender will commit ймовірність вчинення повторного злочину another crime robbery пограбування із застосуванням насильства;

розбій round table closing “закриття”(угоди) на зразок “круглого столу” royalty періодичні відрахування rule on the admissibility of evidence визначати припустимість доказів rules and principles норми та принципи rules established by the parties правила, встановлені сторонами Rules of Evidence Правила подання доказів rules of procedure процесуальні норми rules of superintendence правила нагляду за процедурою проведення засідань safecracking злам сейфів safety of the community безпека громади sale at auction продаж з аукціону sale of real estate продаж нерухомості sales pitch торговельне приміщення scale градуювати schedule of visitation розклад відвідування (дитини) scope діапазон scope of duties обсяг обов’язків scope of powers обсяг повноважень screening devices засоби відсіювання search обшук search warrant ордер на обшук second cousin триюрідний брат second cousin once removed триюрідний племінник secure witnesses гарантувати явку свідків до суду secure better treatment отримати послаблення secure payment забезпечувати сплату secure the payment of a debt забезпечити виплату боргу secured transactions забезпечені ділові операції securities цінні папери security запорука security agreement угода на утримання забезпечувального інтересу security deposit страховий депозит security interest забезпечувальний інтерес (відсоток) seek a remedy шукати засоби судового захисту seek legal advice звернутися з консультацією до юриста seizure накладання арешту (на майно), виїмка, конфіскація selection of a jury добір присяжних self-defense самозахист (захист без адвоката) self-incrimination свідчення проти самого себе;

самообмова;

самообвинувачення;

давання невигідних для себе показань send to jail (or prison) доправити до в’язниці sentence винесення вироку;

вирок;

виносити вирок sentence to a minimum term засуджувати на мінімальний термін sentence to the statutory maximum засуджувати на максимальний термін, term передбачений законом sentencing винесення вироку sentencing law закон, що регулює винесення вироків separation agreement угода про роздільне проживання подружжя за згодою між ними separation of powers поділ влади sequester the jurors накласти “арешт” на присяжних serious offense тяжкий злочин;

серйозне правопорушення serve відбувати;

вручати (судовий документ) serve the sentences concurrently одночасно відбувати покарання за всі правопорушення serve the sentences consecutively відбувати покарання за кожне правопорушення окремо serve the term відбувати (відбути) строк service of process вручення виклику до суду servicemen/women військовослужбовці set off the value вирахувати витрати set standards встановлювати критерії settle conflict вирішувати конфлікт settle disputes улагоджувати спори settle the estates розподіляти майно settlement врегулювання settlement before trial домовленість ще до суду severe суворий sex discrimination дискримінація за статтю sexual harassment сексуальні домагання shall not be permitted не дозволяється shared parenting спільна опіка shock parole шокове умовно-дострокове звільнення під чесне слово shock probation шокове умовне звільнення (після відбуття місячного терміну у виправному закладі) під нагляд shoot and kill застрелити shop торгуватися shortened version of the dispute скорочена версія спору sibling рідні (однокровні) брат або сестра sign laws підписувати закони simplification of the questions to be tried спрощення питань, що виносяться на розгляд six years’ experience досвід роботи не менше шести років sketch of the scene схема (дорожньо-транспортної) пригоди;

схема місця злочину skid marks гальмівний шлях slander наклеп в усній формі;

обмова small claims division відділ дрібних позовів social protection соціальний захист social relations суспільні відносини social security соціальний захист social value суспільна цінність sole body єдиний орган sovereign will of the people суверенна воля народу sovereignty суверенітет sparing ощадливий speak clearly говорити чітко special care особливий догляд special court особливий суд special interest rates особливі умови щодо процентної ставки specialized court спеціалізований суд;

галузевий суд specific чітко визначений;

конкретний specific performance виконання в натурі specific types of cases окремі категорії справ speedy швидкий speedy trial судовий процес за процедурою спрощеного судочинства spell out визначати split sentence розділений вирок spoliate зіпсовувати spousal support підтримка (одного з) подружжя (іншим) spouse будь-хто з подружжя (чоловік або дружина) stabilize стабілізувати standard of living рівень життя state викладати;

проголошувати state affairs administration управління державними справами state any defenses or claims заявляти вимоги і претензії state facility виправний заклад штату state law закон штату state penal institution виправний заклад штату state power bodies державні органи влади state programs програми на рівні штату state sovereignty державний суверенітет statement заява;

виклад statute статут, закон statute of descent and distribution закон про перехід майна у спадщину та розподіл спадкового майна statutes of limitations закон про позовну давність statutory статутний;

який визначено законом;

такий, що регулюється статутом statutory causes встановлені законом підстави для позову statutory law статутне право statutory maximum term максимальний строк, передбачений законом statutory right право, передбачене законом statutory term встановлений законом строк stay within the budget не виходити за межі бюджету stocks акції strata of the population верстви населення strict liability безумовна відповідальність;

сувора відповідальність strict penalty суворе покарання strict time limitations чітко визначені терміни structure устрій study group дослідницька група subject matter зміст subject matter jurisdiction предметна юрисдикція (підсудність) subject to danger піддавати небезпеці subject to duress під примусом subject to fraud внаслідок шахрайства subject to undue influence внаслідок стороннього впливу subjected to neglect такий, якого не доглядають submission of a statement of подання заяви про відставку resignation submission of cases for hearing призначення справ до судового розгляду subordinate підпорядкований;

підлеглий subpoena повістка про явку до суду subsequent law пізніше прийнятий закон subsequent return наступне повернення substantial compliance with the виконання суттєвої кількості умов угоди agreement substantial factor істотний чинник substantial performance суттєве виконання substantially fulfill the requirements of по суті виконувати вимоги угоди a contract substitute замінник succession правонаступництво sue переслідувати у судовому порядку;

шукати (у суді);

розпочинати справу;

притягувати до відповідальності sue for damages подати до суду, вимагаючи відшкодування sue on written contracts висувати претензії щодо письмових контрактів suffer одержувати (поранення тощо) suffer losses зазнавати збитків sufficient достатній, необхідний suggest the answer підказувати відповідь suit to collect a bill справа про несплату рахунка summarize the evidence узагальнювати докази summary judgment винесення рішення за процедурою спрощеного судочинства summary jury trial судовий процес за спрощеною процедурою судочинства за участі присяжних summons виклик до суду, повістка supershock probation супершокове умовне звільнення (після відбут тя шести місяців ув’язнення у виправному закладі штату за умови добровільної учас ті в курсі лікування від наркоманії) supervision нагляд supervision and approval of the probate нагляд та згода суду у справах успадкування court supplant замінювати supplement доповнювати;

додаток suppress evidence забороняти використання доказів у справі;

не використовувати докази;

вилучати докази зі справи Supreme Arbitration Court of Ukraine Вищий арбітражний суд України supreme law of the nation найголовніший закон країни supreme legal bodies вищі судові органи surgical care хірургічний догляд survey топографічна карта survivor ownership володіння, що наступає внаслідок смерті іншого спадкоємця survivorship право спадкоємця, що виникає внаслідок смерті інших спадкоємців survivorship bank account банківський рахунок з правом успадкування, що наступає після смерті іншого спадкоємця suspect підозрюваний;

підозрювати suspend a fine відкласти сплату штрафу suspend a jail sentence відкласти виконання вироку suspended відкладений suspended term відкладений строк ув’язнення suspending or revoking the registration призупинення або анулювання реєстрації sustain the objection приймати заперечення;

підтримати протест tailor penalties визначити покарання tainted зіпсований take an inventory of the property проводити інвентаризацію майна take an oath присягати, складати присягу take charge of the property наглядати за майном take precedence мати переважальну силу take steps вживати заходів take the defense away позбавляти права на захист taking decisions прийняття рішень taking into custody взяття під варту tangible матеріальний tangible evidence вагомі докази tax estate податкове майно tax liens право на утримання майна у разі несплати податків taxation оподаткування taxation policy податкова політика ten percent bond десятивідсоткове зобов’язання явки до суду tenancy наймання приміщення tenancy in common спільне володіння житловим приміщенням tenant квартиронаймач, орендар tendency схильність tender пропозиція term of not more than one year ув’язнення на термін не більше одного року term provided by the statute термін, встановлений законом terminal cancer невиліковна форма раку terminal condition передсмертний стан terminate припиняти (дію);

припинятися terminate the authority припиняти повноваження terminate the rental agreement припинити дію угоди про оренду termination of his or her citizenship припинення громадянства terms of the purchase умови продажу (купівлі) terms totalling сукупна тривалість строків territorial jurisdiction територіальна юрисдикція testamentary capacity заповідальне право та дієздатність testator заповідач testify давати свідчення testify third-hand свідчити посиланням на третю особу testify under oath давати свідчення під присягою testimony свідчення (свідка) that appears on the record зафіксований у протоколі theft крадіжка theft offense крадіжка (як злочин) thinker мислитель threaten the use погрожувати застосувати three-judge panel колегія із трьох суддів time credit пільгове скорочення терміну ув’язнення time for earned credit зароблені пільги щодо скорочення терміну ув’язнення time for performance обумовлений термін виконання time off for good behavior скороченя строку за гарну поведінку title examination правовий пошук титулу title insurance страховий поліс (проти дефектів) правового титулу title to a public office право особи на відповідну посаду у громадській установі tort делікт (незначне правопорушення) tort law деліктне право torture тортури;

застосовувати тортури torture into confessing змусити зробити зізнання під тортурами total monthly balance загальна сума кредиту за місяць totalitarian governing свавілля totally disregard the testimony повністю вилучати свідчення trade-in передача продавцю будь-яких речей в рахунок придбання traditional litigation традиційна судова процедура traffic accident дорожньо-транспортна пригода traffic cases справи, пов’язані з дорожньо транспортними пригодами;

справи про порушення правил дорожнього руху traffic hazard загроза безпеці руху traffic offenses порушення правил дорожнього руху traffic ticket квитанція на штраф за порушення правил дорожнього руху transaction комерційна операція;

угода;

контракт transcript of the evidence розшифрована стенограма протоколу судового засідання transcript of the trial proceedings стенографічний протокол судового засідання transfer переказувати, передавати;

переносити;

передача transfer by adverse possession передача права власності на нерухомість на основі правового титулу, незважаючи на претензії іншої особи transfer by inheritance передача майна у спадщину transfer by operation of law передача права власності на нерухомість внаслідок дії закону transfer by prescription передача права власності на нерухомість за давністю transfer real property передавати право власності на нерухомість transfer tax збір за передачу власності transferee індосант (особа або організація, яка одержала розписку від продавця) travel-and-entertainment card картка для подорожування та розваг treat bail forfeitures as a plea of guilty розглядати вилучення застави як визнання вини treatment facility спеціальний лікувальний заклад treatment of offenders ставлення до правопорушників treatment program спеціальна лікувальна програма tremendous advantage величезна перевага trespass порушення меж власності trial судовий процес trial court суд першої інстанції trickery обман(ювання) true достовірний true bill затверджений проект обвинувального акту trust траст (довірче товатиство);

виконання обов’язків trustee особа, яка розпоряджається майном на підставі довірчої власності type of financing спосіб виплати (фінансування) typewritten form друкована форма unanimous одностайний unauthorized transfer несанкціонований переказ (грошей) unbroken chain of recorded title процес послідовної передачі титулу unconditional promise безумовне зобов’язання uncovered знайдений under a regular legal procedure у встановленому законом порядку under certain circumstances за певних обставин under guard під охороною under oath під присягою under the influence of drugs під впливом наркотичних засобів underlying offense злочин, на якому ґрунтуються злочинні дії undermine спростувати unexcused failure непорушення (справи) без вагомих підстав unfair advantage несправедлива вигода Uniform Commercial Code Уніфікований комерційний кодекс unify об’єднувати unilateral contract одностороння угода unique унікальний United States Supreme Court Верховний суд Сполучених Штатів Америки university-level degree in Law вища юридична освіта unlawful detention незаконне затримання unobtainable by other means незамінний;

якого не можна отримати іншими способами unpaid balance сума, що підлягає виплаті unreasonable delay невиправдане затягування unreasonable risk безпідставний ризик unreasonable search необґрунтований (незаконний) обшук unreasonably безпідставно unrequested merchandise незамовлені товари unruly child непокірна дитина unsecured appearance bond незабезпечене письмове зобов’язання явки до суду unspecified wrongdoing правопорушення, зміст якого не визначено until a verdict of guilty is rendered by до винесення обвинувального вироку судом a court unusual punishment незвичайне покарання uphold затвердити (рішення) usage and customs звичаї та традиції used car вживаний старий автомобіль utility bills рахунки за комунальні послуги vagrant persons бродячі особи vague нечітко визначений;

неясний vague statement нечітка заява valid такий, що має юридичну силу;

чинний valid deductions законні вирахування (з суми депозиту) valid excuse достатня підстава;

поважна причина valid will юридично дійсний заповіт validity обґрунтованість, чинність valuable right or interest важливе право або інтерес vandalism вандалізм vehicular homicide вбивство за обтяжуючих обставин під час керування транспортним засобом venue місце розгляду;

судовий округ, в якому повинна слухатися справа verdict вердикт verdict of guilty обвинувальний вирок;

вердикт “винний” Verkhovna Rada Верховна Рада Veterans Administration Адміністрація з питань ветеранів viable вагомий;

здійсненний vicious persons аморальні особи victim impact statement вступна заява потерпілої сторони victim of sexual activity об’єкт сексуальних домагань violate порушувати violate conditions of one’s probation порушувати умови умовно-дострокового звільнення violate constitutional rights порушувати конституційні права violation of civil rights порушення громадянських прав violation of requirements порушення вимог violence насильство visitation rights право відвідування (дітей) vitality життєздатність voir dire процес добору присяжних voluntarily добровільно voluntary добровільний voluntary admission добровільний вступ (запис на лікування тощо);

добровільне зізнання voluntary dismissal from office звільнення за власним бажанням voluntary plea добровільне визнання vulnerable вразливий waive відмовлятися (від права) waive a constitutional right відмовлятися від конституційного права waiver відмова (від права тощо) waiver of performance відмова від виконання угоди waiver of rights відмова від прав waiver of trial відмова від права на судовий процес wanton необґрунтований;

зловмисний wanton conduct безвідповідальна поведінка war intervenes починається війна ward підопічний warrant ордер (на арешт);

слугувати підставою (виправданням) warrant of attorney доручення (документ) warranty deed гарантійний документ про передачу права власності на нерухомість water and sanitation водопостачання та каналізація waywardness неслухняність weapons and explosives control контроль за правилами виробництва, прода жу та зберігання зброї і вибухових речовин wear down with questioning стомлювати допитами weights and measures метрологія welfare agency відділ соціального забезпечення well reasoned добре (зловмисно) обґрунтований wide notoriety широке розповсюдження will заповіт willful absence добровільна (зловмисна) відсутність win the case виграти процес with regard for the safety of others враховуючи необхідність забезпечення безпеки інших осіб with the consent of за згодою withdraw відкликати withhold approval відкликати погодження;

висловлювати невдоволення withhold rent утримувати орендну плату withhold services припинити надавати послуги without a hearing before a judge без слухання справи суддею without charge без будь-яких відсотків without consent без згоди without notice of any claim or defense без зауважень та претензій without proper care or support без належного догляду та підтримки witness свідок workable solution взаємоприйнятне рішення workers’ compensation компенсація робітникам workhouse трудова колонія written authority судове повноваження written form бланк written law писане право wrong without harm порушення без спричинення шкоди wrongful act правопорушення UKRAINIAN – ENGLISH абсолютна свобода absolute privilege абсолютна форма захисту absolute defense авансовий депозит earnest money deposit автоматична зброя automatic firearms автоматичний касовий апарат automatic teller machine автомобільна аварія automobile accident адвокат attorney адвокат відповідача defense attorney адвокат за рахунок держави attorney provided at state expense адвокат позивача attorney for the plaintiff адвокат, який допитує examining attorney адміністративна справа administrative case адміністративне право administrative law адміністративний суд administrative court Адміністрація з питань ветеранів Veterans Administration адміністрування administration адресувати address адюльтер (подружня зрада) adultery аж до pending акт відмови від права quitclaim deed акт про передачу права власності на deed нерухомість акт про передачу правового титулу conveyance Акт, який регулює переказ грошових сум Electronic Fund Transfer Act електронними засобами акти Президента Presidential acts активи assets активи та зобов’язання assets and liabilities акумулювати борги через майно incur debts by the estate акцепт acceptance акції stocks аліменти alimony алкоголік alcohol addict альтернативи alternatives альтернативне вирішення спору alternative dispute resolution (ADR) аморальна особа vicious person антикваріат antiques антитрастівське законодавство anti-trust laws анулювання rescission анулювання прав водія revoking the operator’s license апеляційна юрисдикція appellate jurisdiction апеляційний округ appellate district апеляційний суд appelate court апеляція appeal апеляція, подана пізніше встановленого late appeal терміну арбітр arbitrator арбітраж arbitration аргументація reasoning арешт(ування) placing under arrest асоціація власників (квартир тощо) condominium Асоціація медичних працівників штату Огайо Ohio State Medical Association Асоціація юристів штату Огайо Ohio State Bar Association аукціон auction бажане рішення desired resolution байдужий indifferent балонна угода balloon note банківський рахунок bank account банківський рахунок з правом успадкування, survivorship bank account що наступає після смерті іншого спадкоємця банківський рахунок, що виплачується після pay-on-death bank account смерті власника батько-неопікун (батько або мати, що nonresidential parent проживає окремо від дитини) батько-опікун (батько або мати, з яким residential parent (якою) проживає дитина) без будь-яких відсотків without charge без засобів для існування destitute без зауважень і претензій without notice of any claim or defense без згоди without consent без належного догляду та підтримки without proper care or support без слухання справи суддею without a hearing before a judge безвідповідальна поведінка wanton conduct бездіяльність omission бездоганне виконання perfect performance бездоганний правовий титул marketable title бездомний homeless безпека громади safety of the community безпідставний ризик unreasonable risk безпідставно unreasonably;

arbitrarily безпідставно порушувати недоторканість interfere with the tenant’s privacy приватного життя наймачів безпосередня причина proximate cause безпосередньо directly безпосередньо обумовлена гарантія applicable express warranty безрозсудна поведінка reckless conduct безумовна відповідальність strict liability безумовне зобов’язання unconditional promise бенефіціарій (особа, в інтересах якої beneficiary здійснюється майно за дорученням) берглері burglary бесіда conference бігамія (двоєженство або двоємужжя) bigamy білль про позбавлення прав та конфіскацію bill of attainder майна Білль про права Bill of Rights біль та страждання pain and suffering більша вага та правдоподібність greater weight and believability більша вагомість (переконливість) доказів preponderance of the evidence бланк written form болісні способи painful means борг debt боржник (особа, яка дає зобов’язання) debtor, promisor боржник за постановою суду judgment debtor боротьба із забрудненням довкілля pollution control брати на себе виплату внесків за іпотечну assume and pay the existing mortgage заставу продавця брати на себе зобов’язання obligate oneself брати на себе ризик поразки bear the risk of failing бродяча особа vagrant person брутальний outrageous будівництво та безпека праці building construction and safety будь-хто з подружжя spouse бунт riot бути засудженим за be convicted of бути здатним заплатити за послуги afford an attorney адвоката бути зобов’язаним be bound to бути молодшим встановленого законом be underage мінімального віку бути недійсним be barred бути під загрозою засудження face conviction бути підвладним be influenced бути пов’язаним контрактом be bound by the contract бути повністю правоможним have full power бути при повному розумі be of sound mind бути при своєму розумі be in reasonable possession of one’s wits бути примушеним давати свідчення be forced to give testimony бути усуненим (звільненим) be excused в інтересах правосуддя in the interests of justice в обмін на щось quid pro quo в очікуванні pending вагома підстава для подання позову probable cause вагомий viable вагомі докази tangible evidence вади (фізичні або розумові) developmental disabilities важливе право або інтерес valuable right or interest вандалізм vandalism варварські способи barbaric means варіювати вироки modify sentences вартість перебування у лікарні та лікування hospital and doctor bills вартість підготовки документів та cost of document preparation and реєстрування recording вартість полісу для страхування правового cost of the title insurance policy титулу вартість правового пошуку титулу cost of the title examination вартість ремонту приміщень repair bills вбивство homicide вбивство за обтяжуючих обставин aggravated murder вбивство за обтяжуючих обставин під час vehicular homicide керування транспортним засобом вбивство із заздалегідь сформованим злим murder умислом вважати (доказом) accept векселедавець maker векселетримач drawer вексель про визнання вироку “винний” cognovit note величезна перевага tremendous advantage Велика хартія вільностей Magna Charta велике журі grand jury вердикт verdict вердикт “винний” verdict of guilty вердикт журі (присяжних) decision by the jury верстви населення strata of the population Верховна Рада Verkhovna Rada верховний суд high court Верховний суд Сполучених Штатів Америки United States Supreme Court вести облік сплати податків на нерухомість keep track of property taxes вести поземельну книгу keep land records вести точний облік keep accurate records вживаний (старий) автомобіль used car вживання наркотиків drug abuse вживати заходів take steps взаємні зобов’язання mutual promises взаємність зобов’язань mutuality of obligation взаємовідносини relations взаємопов’язаний interwoven взаємоповага mutual respect взаємоприйнятне рішення workable solution взяти дитину під свою опіку assume the guardianship of the child взяття під варту taking into custody вибирати журі присяжних impanel the jury вибори elections вибуховий пристрій bomb вивчати документ examine the document вивчення справи (особистості та життєвих об- presentence investigation ставин підсудного) перед оголошенням вироку вигода benefit виграти процес win the case видавати (документ) issue видавець картки card issuer видатки на утримання судів expenditures for the maintenance of courts визнавати admit визнавати особу винною find a person guilty визнавати справедливість фактів, викладених admit the truth of the facts in the у звинуваченні accusation визнання admission визнання безвісно зниклим pronouncement that he or she is missing визнання власної провини plea of guilty;

plea of no contest;

guilty plea визнати (право тощо) recognize визнати себе винним plead guilty визначати establish;

spell out визначати баланс determine the balance визначати припустимість доказів rule on the admissibility of evidence визначений законом statutory визначення розмірів відшкодувань та їх providing and enforcing a remedy стягнення визначити покарання tailor penalties виїмка seizure виклад statement виклад фактів outline of the facts викладати (зміст тощо) state викладати загальну систему provide an outline виклик (виставлення) свідків presentation of witnesses виклик до суду summons викликати упередженість у присяжних bias the jury виключна юрисдикція exclusive jurisdiction виключне становище exclusive position виконавець духівниці executor виконавча гілка влади executive branch виконання (рішень тощо) implementation виконання (угоди) performance виконання в натурі specific performance виконання законів observance of the laws виконання обов’язків trust виконання судового рішення judgment entry виконання суттєвої кількості умов угоди substantial compliance with the agreement виконати судове рішення satisfy the judgment виконувати (постанову, наказ тощо) obey виконувати вердикт implement the verdict виконувати вимоги abide by;

live up to standard виконувати власний обов’язок do one’s duty виконувати зобов’язання (контракт) perform the contract виконувати певні умови follow certain guidelines виконувати погоджені рішення (умови) implement the agreed terms виконувати положення угоди comply with the contract виконувати рішення (наказ) obey an order виконувати рішення суду у примусовому enforce the judgment порядку виконувати функції act використовувати (право тощо) exercise (right etc.) використовувати докази в суді introduce evidence at a trial використовувати примусові повноваження enforce the state power державної влади викрадання (людей) abduction викрадання людини з метою викупу kidnapping вилучати disregard вилучати доказ зі слухання exclude evidence вилучати докази зі справи suppress the evidence вимагання extortion вимагати відшкодування через суд hold civilly liable винайм (вартість послуг) адвоката attorney fees винесення вироку sentence;

sentencing винесення рішення entry of judgment винесення рішення за процедурою спрощеного summary judgment судочинства винести позитивне рішення щодо розгляду affirmatively choose to establish the procedure виникати originate виникати при виконанні рішення arise while implementing a verdict виникнення права arising of the right винна сторона guilty party винні особи guilty persons виносити вердикт make verdict виносити вирок sentence виносити рішення у справі decide a case випадково accidentally виписувати (вексель) draw виплата в розстрочку payment in installments виплата іпотечної застави mortgage payments виплата фіксованого розміру flat payment виплачувати розстрочку протягом двох років finance the balance for two years виправдання (у справі) acquittal виправний заклад penitentiary виправний заклад штату state penal institution;

state facility виправний строк (термін) penitentiary term виправні заходи correctional treatment випускати розписку в обіг negotiate (transfer) the note вирахувати витрати set off the value вирішення майнових питань property settlement вирішувати конфлікт settle conflict вирішувати питання deal with matters вирішувати питання факту (злочину) decide questions of fact вирішувати скаргу have grievance adjusted вирішувати спір resolve the dispute вирок sentence;

verdict вирок “винний” guilty finding вирок з присудженням невизначеної міри indeterminate sentence покарання вироки у кримінальних справах criminal convictions виселення eviction виселяти evict висловлювати невдоволення (якістю withhold approval виконання контракту) виставляти свідка produce a witness висувати підстави для розлучення allege the grounds for divorce висувати претензії щодо письмових sue on written contracts контрактів виторг від цінностей proceeds of assets витрати costs витрати на медичні послуги hospital expenses витрати на судочинство expense of a trial витрати, пов’язані з посередництвом cost of the mediation витрати, пов’язані з похованням funeral expenses вихідна допомога retirement benefits виховання rearing виходити за рамки fall short вичерпний кодекс (забороненої) поведінки comprehensive code of conduct вища юридична освіта university-level degree in Law Вищий арбітражний суд України Supreme Arbitration Court of Ukraine вищі судові органи supreme legal bodies виявляти неповагу до суду be in contempt of court виявляти обережність exercise care відбувати покарання за кожне serve the sentences consecutively правопорушення окремо відбувати (строк тощо) serve (the term) відбувати строк одночасно (з іншим строком) serve the term concurrently відвід без мотивування peremptory challenge відвід на конкретній підставі challenge for cause відвідування та спілкування з дітьми у reasonable companionship or розумних обсягах visitation with children відводити (суддю, свідка тощо) challenge відділ відбуття покарань молоддю штату Ohio Department of Youth Services Огайо відділ дрібних позовів small claims division відділ соціального забезпечення welfare agency відкидати reject відкладати defer;

delay відкладений suspended відкладений строк ув’язнення suspended term відкласти виконання вироку suspend a jail sentence відкласти сплату штрафу suspend a fine відкликати withdraw відкликати погодження with hold approval відкрите судове засідання open court відкритий рахунок open account відкритий судовий процес public trial відкриті слухання public hearing відмова refusal;

waiver відмова в умовному звільненні denying of probation відмова від виконання угоди waiver of performance відмова від прав waiver of rights відмова від права на судовий процес waiver of trial відмовитися від виконання relinquish відмовитися від застави forfeit a deposit відмовитися від прав на депозит forfeit the deposit відмовляти (у позові) dismiss відмовлятися decline відмовлятися виконувати власні зобов’язання refuse to execute one’s promises відмовлятися від конституційного права waive a constitutional right віднесений на рахунок attributable відносити reserve відносна недбалість comparative negligence відносна спроможність заробляти гроші relative earning abilities відписувати bequeath відплатна дія retaliatory action відповідальний за порушення responsible for the violation відповідальність liability;

responsibility відповідати вимогам meet;

comply with;

conform to (the requirements) відповідати конкретній ситуації address particular concerns відповідати поясненням comport with the explanation відповідач defendant відповідна особа proper person відповідний строк appropriate term відповідний судовий наказ appropriate court order відповідник counterpart відповідність законів conformity of laws (with) відправляти правосуддя administer justice;

administer the law відпустка зі збереженням робочого місця job-protected leave відрахування deductions відсотки за прострочення виплат late payment charges відсотки за страховим полісом insurance premiums відсотки на грошові виплати interest відсотки прибутку interest відстрочувати оплату (платіж) delay payment відхилення обвинувачень у вчиненні злочину dismissal of criminal charges відхиляти reject відхиляти заперечення (протест) overrule the objection відхиляти заповіт reject the will відхиляти позов, обвинувачення тощо dismiss відшкодовувати reimburse відшкодування benefits;

remedies;

relief;

compensation;

reimbursement відшкодування за втрату здатності damages for loss of future earning заробляти у подальшому житті power відшкодування за спричинення недієздатності damages for disability відшкодування процентів interest refund відшкодування сплаченої суми refund відшкодування фактичних збитків compensatory damages військовий злочин military crime військовий суд court martial військовослужбовець serviceman/woman віч-на-віч face to face включатити положення про непередбачувані provide for contingencies обставини власник картки cardholder власник сервітуту holder of easement власність property влаштування commitment внаслідок стороннього впливу subject to undue influence внаслідок шахрайства subject to fraud внесення змін (до угоди) reformation вносити заставу make bail вносити зміни (поправки) amend вносити останній внесок pay the final installment вносити поправки amend;

make amendments внутрішні справи internal affairs внутрішня діяльність internal affairs внутрішня політика domestic policy вогнепальна зброя firearms водопостачання та каналізація water and sanitation володіння зброєю possession of weapons володіння, що наступає внаслідок смерті survivor ownership іншого спадкоємця володіти державною мовою have a command of the state language ворожий hostile ворожість hostility вплив impact впливати на результат affect the outcome впливати на свідчення affect the testimony вразливий vulnerable враховуючи необхідність забезпечення безпеки with regard for the safety of others інших осіб врегулювання settlement;

adjustment вручати (судовий документ) serve вручення виклику до суду service of process встановити різний порядок виконання вироку alter the sentence implementation встановити фактичну сторону справи determine the facts встановлений законом обов’язок legal duty встановлений законом строк statutory term встановлений крайній термін deadline встановлені законом підстави для позову statutory causes встановлення опіки placement in custody встановлення охоронного нагляду за дітьми placing the child in protective supervision встановлення фактичної сторони злочину factual determination встановлення факту злочину finding of fact встановлювати enact;

determine;

establish встановлювати відповідальність establish liability встановлювати критерії set standards встановлювати місце розташування identify the premises встановлювати статус титулу на право establish the status of the title володіння встановлювати часові обмеження provide time limits встановлюватися судом be fixed by the court вступати в дію apply вступати у статеві зносини engage in sexual relations вступна заява потерпілої сторони victim impact statement вступні промови (адвокатів сторін) opening statements втілення в реальність implementation втілювати рішення щодо життя або смерті implement life and death decisions втрачати права на повернення застави forfeit a deposit втрачена заробітна плата lost wages втручання з боку влади government intrusion вхідна та вихідна кореспонденція correspondence to you and from you вчинення головного з пов’язаних між собою commission of the underlying offense злочинів вчинення заворушень riot вчинення злочину commission of the crime вчинки інших acts of others вчинювати злочин commit a crime вчинювати правопорушення commit an offense гаданий злочин alleged offense галузеві суди specialized courts гальмівний шлях skid marks гарантії здійснення guarantee of implementation гарантійний документ про передачу права warranty deed власності на нерухомість гарантувати явку свідків до суду secure witnesses гарна поведінка good behavior гарна репутація у кредиторів good credit rating гемблінг gambling генеалогічне (родове) дерево family tree Генеральна Асамблея штату Огайо Ohio General Assembly географічні межі поширення geographic extent гідність dignity гласність судового процесу openness of a trial гнучкість flexibility говорити чітко speak clearly голова (старшина) присяжних jury foreman голова Верховного суду Chief Justice головний зміст main concern гонорар fee господарський (арбітражний) суд industrial (arbitration) court гостра форма communicable form готівка, одержана внаслідок продажу cash developed from the sale градуювати scale громадський архів public records громадський добробут public welfare громадські установи public institutions громадянський арешт citizen’s arrest грошова компенсація збитків (шкоди) money damages грошова сума або вартість угоди contract price or value грошова цінність monetary value грошова юрисдикція (підсудність) monetary jurisdiction грошове відшкодування monetary damage;

money judgment грошове утримання living allowance груба необережність (необачність) recklessness давання невигідних для себе показань self-incrimination давання свідчень presentation of evidence давати експертну оцінку give expert opinion давати підставу для позову give rise to a cause of action давати свідчення give testimony;

testify давати свідчення під присягою testify under oath далекий родич (спадкоємець) remote heir дата набуття чинності effective date двостороння угода bilateral contract декларація продавця disclosure statement делегування функцій delegation of the functions делікт (незначне правопорушення) tort делікти, пов’язані з недбалістю negligence cases деліктне право tort law делінквент delinquent депозит deposit депозитний сертифікат certificate of deposit депутат MP (Member of Parliament);

deputy державний службовець government official державний суверенітет state sovereignty десятивідсоткове зобов’язання явки до суду ten percent bond детальний виклад фактів злочину bill of particulars дилер dealer дисконтувати discount дисконтувати розписку discount the note дискримінація за статтю sex discrimination дискримінація непрацездатних discriminatory treatment of the disabled дитина, покинута батьками abandoned child дитина, яка перебуває на утриманні dependent child діапазон scope дієве судове засідання efficient trial дієвий effective дієздатна доросла людина competent adult дія (на відміну від бездії) affirmative act діяння, визначені у законодавстві штату як offenses proscribed by state law правопорушення діяти на відплату retaliate для покриття суми угоди to pay the remaining balance до pending до винесення обвинувального вироку судом until a verdict of guilty is rendered by a court до закінчення вивчення справи pending a presentence investigation до слухання справи pending trial добір присяжних selection of a jury добре обґрунтований well reasoned добровільна (зловмисна) відсутність willful absence добровільне визнання voluntary plea;

voluntary admission добровільний voluntary добровільний вступ (запис на лікування тощо) voluntary admission добровільно voluntarily довгострокове доручення на прийняття duarable power of the attorney for рішень у питаннях життя та смерті health care довготерміновий контракт long-term contract доведення перед судом переконливості доказів prove evidence довести справу до кінця assert the case довести так, аби не існувало жодної prove beyond a reasonable doubt обґрунтованої підстави для сумнівів довідка про правовий титул abstract of title довідка про минулі правопорушення підсудного prior criminal record довірена особа agent;

fiduciary довіритель principal довічне володіння майном life estate довічне ув’язнення life sentence довічний власник life tenant довічно (на довічний термін) for the life term доводити prove доводити підстави для розлучення prove the grounds for divorce доводити факт злочину establish the case догляд за дітьми child support договірне право contract law додатковий строк additional time додаткові роз’яснення additional explanations додаток supplement додержуватися зобов’язань meet one’s obligations дозвіл license дозвіл на шлюб marriage license дозвіл суду leave of court дозвільне рішення суду leave of court дозволяти permit доказ evidence доказ, що не має суттєвого значення immaterial evidence докази правового титулу evidence of title докази (свідчення), що мають відношення до relevant evidence справи, яка розглядається докази, отримані під примусом evidence obtained through involuntary confession докази, які можуть бути подані при розгляді evidence that can be allowed or справи admitted into the case документ, що засвідчує правовий титул proof of title продавця долучити свідчення include the evidence домагатися assert домагатися виконання умов угоди через суд enforce the contract домовласник landlord домовленість ще до суду settlement before trial домовленість щодо прийнятності певних agreement on certain facts or доказів admission of certain evidence домовлятися про головні правила establish the ground rules доповнення (угоди) amendment доповнювати supplement допоміжний ancillary допомога (консультативна) counsel допомога та пояснення assistance and direction доправити до в’язниці send to jail or prison доправити до суду bring into court доречна інформація pertinent information дорожньо-транспортна пригода traffic accident доручення (документ) warrant of attorney досвід роботи не менше шести років six years’ experience дослідницька група study group достатній sufficient достатня підстава valid excuse;

reasonable cause достатня підстава, аби порушити справу cause of action достатня форма захисту complete defense достовірний true дострокове звільнення early release достроково та повністю виплатити всю суму pay off the balance completely before final payment is due доступний available досудова нарада pretrial conference досудовий етап pretrial activity досягати поставленої мети achieve goal досягнення віку attainment of the age досьє злочинця criminal record дотримуватися (вимог тощо) abide by;

live up to дотримуватися норми live up to standard дотримуватися обмежень meet the limitations дотримуватися правил подання доказів abide by the rules of evidence дотримуватися умов угоди live up to the contract доцільний proper друкована форма typewritten form економічна самостійність economic independence експліцитний explicit;

express експлуатація водних видів транспорту boating екстремальні ситуації emergencies електронний апарат для переказу грошей electronic money transfer machine ефективний effective єдиний орган the sole body житлове забезпечення housing житлово-будівельний кодекс building and housing code життєздатність vitality життя без порушень закону crime-free life жорстоке поводження із хворими або patient abuse or neglect невиконання обов’язків щодо них жорстоке покарання cruel punishment з самого початку at the outset за певних обставин under certain circumstances за вимогою on demand за власним рішенням on one’s own motion за добру поведінку for good behaviour за законом as a matter of law;

by law за згодою with the consent of за згодою суду authorized by court за наказом pursuant to the order за поданням on the suggestion of за принципом спеціалізації based on the specialization principle за принципом територіальності based on the territorial principle за станом здоров’я for reasons of health за умови, що provided заcтава bail забезпечені ділові операції secured transactions забезпечення provision забезпечення апеляційного та касаційного provision of the accused’s right to file оскарження рішення суду appeals забезпечення обвинуваченому права на захист provision of the accused’s right for defense забезпечити виплату боргу secure the payment of a debt забезпечити додержання законності provide for the rule of law забезпечувальний інтерес (відсоток) security interest забезпечувати provide забезпечувати права guarantee rights забезпечувати сплату secure payment забезпечувати справедливість provide for justice забезпечувати утримання provide for the maintenance заборонене діяння prohibited act заборонений законом illegal заборонна норма injunction заборонний наказ (заборона суду нижчого prohibition writ рівня заслуховувати конкретну справу) забороняти bar (from) забороняти використання доказів у справі suppress evidence забороняти поведінку prohibit the conduct завадити заслуховувати конкретну справу prevent from proceeding завдаток down payment завдячувати owe завершити операцію купівлі-продажу close a sale завершити справу conclude the case загальна сума кредиту за місяць total monthly balance загальна юрисдикція general jurisdiction загальне право common law загальне уявлення general outline загальний індекс реєстрів general index to the records загальний суд common pleas court загальні принципи справедливості fundamental fairness загроза безпеці руху traffic hazard зазнавати збитків suffer losses зазначати designate зазначений specified зайнятість населення employment закінчення терміну expiration of the term закінчуватися (про термін дії тощо) expire заключне судове рішення final judgment (order) заключний судовий наказ final judgment (order) Закон “Про сприяння соціальному Law “On the Promotion of Youth становленню та розвитку молоді в Development in Ukraine” Україні” Закон про громадянські права Civil Rights Act закон про давність позову Statute of Limitations закон про перехід майна у спадщину та statute of descent and distribution розподіл спадкового майна закон штату state law закон, що встановлює вимоги щодо безпеки law or regulation affecting health or здоров’я чи життя safety закон, що регулює винесення вироків sentencing law закони щодо охорони довкілля environmental laws закони щодо охорони здоров’я health laws закони щодо умов праці labor laws закони, що забороняють торгівлю drug laws наркотиками закони, що мають зворотню силу retroactive laws;

ex post facto laws закони, що регулюють угоди з продажу на laws on retail installment sales виплат законний арешт lawful arrest законні вирахування (з суми депозиту) valid deductions законні збори lawful meeting законність legitimacy законність ув’язнення legality of imprisonment законодавство про якість харчових продуктів pure food and drug laws та ліків законодавче визначення legal description законодавчий акт legislative enactment законодавчі органи legislative bodies закривати справу dismiss the case закриття (продажу) closing закриття (угоди) на зразок “круглого столу” round table closing залежний від алкоголю alcohol dependent залишати retain залік часу, проведеного у в’язниці credit for jail time залякування intimidation залякування з погрозами menacing threats залякування за етнічними ознаками ethnic intimidation залякувати bully замах на вчинення злочину attempt замінити умовний термін на фактичне revoke probation ув’язнення замінники substitutes замінювати supplant замість in lieu of заносити до судового протоколу read into the transcript of the proceeding заохочувати обговорення (справи) encourages discussion запалювальна бомба firebomb заперечення objection заперечувати deny;

object;

refute заперечувати звинувачення deny the charge заперечувати свою вину, посилаючись на алібі rely on the defense of “alibi” заплутувати bully запобігати prevent;

discourage запобігати впливу ненадійних доказів prevent the influence of unreliable evidence заповідальне право та дієздатність testamentary capacity заповідач testator заповіт will заподіювати cause заподіяні майнові збитки property damage заподіяні особі травми personal injuries запорука security запровадження відповідних організаційних introduction of corresponding структур structures запроваджувати збір (митний тощо) impose a charge запроваджувати обмеження impose restrictions запропонований propounded запротокольоване свідчення (під присягою) deposition зарахування часу, проведеного у в’язниці credit for jail time зароблені пільги щодо скорочення терміну time for earned credit ув’язнення засади principles засади судочинства principles of legal procedure засвідчувати acknowledge;

attest засіб захисту від порушення умов угоди remedy for breach of contract засіб судового захисту remedy засідання присяжних jury’s deliberations засідання суду court session заслуховувати справу bring a case засоби відсіювання screening devices засоби зв’язку means of communication засоби масової інформації media застава (заставна) на майно encumbrance застава за звільнення з-під варти bail bond застава за явку до суду appearance bond застава за явку до суду відповідача bail bond заставити нерухомість через іпотечну mortgage property заставну заставляти (майно) pledge застосовувати закон apply the law застосовувати тортури torture застосовувати(ся) applу застосування своїх прав asserting one’s rights застрелити shoot and kill засудження conviction засудження за результатами судового conviction following a trial процесу засуджувати condemn засуджувати на максимальний термін, sentence to the statutory maximum передбачений законом term засуджувати на мінімальний термін sentence to a minimum term засуджувати підсудного convict the defendant затверджений проект обвинувального акту true bill затверджувати вирок affirm the conviction затвердити (рішення) affirm;

uphold затримання detention затримання з електронним моніторінгом electronically monitored detention затримка (у часі) delay затримувати detain зафіксований у протоколі that appears on the record захисні цілі defensive purposes захист protection захист від виселення defense to an eviction захист посадового становища protection of job security захист посиланням на алібі defense of alibi захист посиланням на необхідність defense of necessity захист посиланням на примус defense of duress захищати права і свободи громадян protect the citizens’ rights and freedoms заходи для підтримання життя life-sustaining treatment заходи примусового судового впливу court enforcement actions заходити в глухий кут become deadlocked;

deadlock зачитування прав reading the rights зачитувати обвинувачення read the indictment заява (виступ) statement заява (письмова) pleading заява (скарга) complaint заява “винний” “guilty” plea;

pleading “guilty” заява “відмова від продовження спору” “no contest” plea заява “не винний” “not guilty” plea;

pleading “not guilty” заява “не винний з причини неосудності” “not guilty by reason of insanity” plea;

pleading “not guilty by reason of insanity” заява про відмову від продовження спору pleading “no contest” заява про факти, що спростовують affirmative defense обвинувачення заяви, які завдають шкоди damaging statements заявити протест object заявляти assert заявляти вимоги і претензії state any defenses or claims заявляти претензії claim заявник claimant;

plaintiff;

declarant збирання документів по справі discovery збирати майно assemble estate property збиратися для проведення мирних акцій assemble for peaceful purposes збитки damages збільшена міра покарання greater penalty збільшення міри покарання за застосування firearm enhancement for felonies вогнепальної зброї збір за передачу власності transfer tax збори (податки) assessments;

charges збуджувати inflame зважена відповідь appropriate answer звернення з боку адвоката request of the attorney звернутися з консультацією до юриста seek legal advice звертатися до address звинувачення charge звичаї та традиції usage and customs звичайна іпотечна застава conventional mortgage звичайне умовне звільнення regular probation звичайний суд першої інстанції regular trial court звільнення від відповідальності immunity звільнення за власним бажанням voluntary dismissal from office звільнення на час до початку судового розгляду being free pending trial звільнення під заcтаву bail звільнити від обов’язку виконувати угоду excuse from performing the agreement звільнити умовно-достроково place on probation звільнитися під заставу be free on bail звільняти (від процедур) relieve звільняти (умовно-достроково) під чесне слово parole звільняти від шлюбних обов’язків relieve of the marriage obligations звільняти з посади dismiss from office звільняти під чесне слово release on parole звільняти умовно-достроково з ув’язнення release on parole звіт account звіт про вивчення справи presentence investigation report звіт про результати процедури mediation report посередництва звіти про проведені розслідування та тести reports of examinations and tests зґвалтування та інші сексуальні насильницькі дії rape and other sexual assaults згода consent здатність capacity здібність capacity здійсненний viable здійснення аборту (абортів) abortion здійснювати exercise здійснювати (процедури) conduct здійснювати керівництво administer здійснювати правосуддя administer justice здоровий глузд common sense земельний кадастр land registry землевласник landowner землекористування land use and development зізнання під примусом involuntary confession зіпсований tainted зіпсувати spoliate злам сейфів safecracking зловмисне судове переслідування malicious prosecution зловмисний wanton зловмисні плітки malicious gossip(s) злочин, за який передбачена смертна кара capital case злочин, на якому ґрунтуються злочинні дії underlying offense (felony) злочин, що інкримінується alleged offense злочин, що, як вважають, мав місце alleged offense злочини, що заподіюють шкоду майну property damage offenses злочинна експлуатація азартних ігор gambling злочинна поведінка criminal conduct злочинне статеве проникнення felonious sexual penetration злочинний намір guilty state of mind;

culpable mental state змагальний папір pleading змагальний процес adversary proceeding зменшення строку за гарну поведінку time off for good behavior зменшити обсяг виплат reduce the payments зменшити місячну орендну плату reduce the monthly rent зменшити строк reduce the term зміна обставин changing circumstances змінювати рішення modify judgments змінювити вироки modify sentences зміст subject matter зміст апеляції issues raised in the appeal зміст угоди essence of a contract змішаний тип майна mixed property змусити давати свідчення в суді put somebody on the stand змусити зробити зізнання під тортурами torture into confessing знайдений uncovered знайти особливе рішення fashion a special solution значною мірою extensively знесення (будівлі) demolition зняття письмових свідчень під присягою deposition зобов’язувати постати перед судом bind over зобов’язаний надати bound to provide зовнішнє судове рішення foreign judgment зовнішньополітична діяльність foreign policy зовсім невідповідні докази blatantly improper evidence зосередитися на справжніх інтересах focus on true interests зразкове відшкодування exemplary damages зректися власної релігії renounce one’s religion зробити заяву щодо визнання або невизнання make a plea to the indictment власної вини зробити зізнання confess зустрічний позов counterclaim ігнорувати disregard ідентифікувати майно find estate property іменем України in the name of Ukraine імовірність вчинення повторного злочину risk that the offender will commit another crime інвалідність disability індосамент indorsement індосант (особа або організація, яка transferee (the person or entity which одержала розписку від продавця) received the note from the seller) ініціювати institute ініціювати збір документів у справі initiate discovery інструкції directives інструкції на період передсмертного стану living will інтереси клієнта client’s concerns інформація про минуле особи background інші правопорушення miscellaneous offenses Іоанн Безземельний John Lackland іпотечна застава mortgage іпотечна заставна mortgage bond іпотечна позика mortgage (real-estate) loan іпотечний акт mortgage deed істотний чинник substantial factor йти назустріч adjust;

meet smb. half-way Кабінет міністрів Cabinet of Ministers каральні відшкодування punitive damages карати двічі за один і той самий злочин inflict double punishment карне право criminal law карта в горизонтальній проекції plat картка для подорожування та розваг travel-and-entertainment card квазіугода implied contract квазіумова implied coundition Кваліфікаційна комісія суддів Judges’ Qualification Committee кваліфікація посередника qualifications of the mediator кваліфікований efficient квартира dwelling unit квартиронаймач tenant квитанція на штраф за порушення правил traffic ticket дорожнього руху керівник високого рівня high-level executive керування автомобілем у нетверезому стані driving while under the influence of alcohol керувати govern кіднепінг kidnapping кілька правопорушень одночасно multiple offenses клопотання motion;

petition кодиціль (доповнення до заповіту) codicil колегія із трьох суддів three-judge panel колегія суддів panel of judges колективна власність multiple ownership коло покарань range of penalties кома (мед.) permanently unconscious state комерційна мета commercial purpose комерційна операція (commercial) transaction комерційні векселі commercial paper комісійна винагорода за продаж нерухомості real estate commission Комітет у справах надання рівних Equal Employment Opportunity можливостей працевлаштування Commission компенсаційні збитки compensatory damages компенсаційні відшкодування за порушення угоди damages for breach of contract компенсація (збитків тощо) consideration;

damages компенсація за моральні муки compensation for mental anguish компенсація за спричинений біль compensation for pain компенсація за спричинені страждання compensation for suffering компенсація робітникам workers’ compensation комунальні послуги public utilities (services) конкретний specific конституційне право constitutional law конституційний лад constitutional system конституційні вимоги constitutional requirements конституційні заборони constitutional prohibitions конституційні положення constitutional provisions конституція constitution;

fundamental law консультація counsel консультування з питань сім’ї family counseling контракт contract, transaction контракт на купівлю purchase contract контракт, що ґрунтується на використанні revolving budget account contract револьверних кредитних рахунків контролер overseer контроль за виробництвом, продажем та liquor control вживанням спиртних напоїв контроль за правилами виробництва, прода- weapons and explosives control жу та зберігання зброї і вибухових речовин контроферта counteroffer конфіскація forfeiture;

seizure конфіскація майна forfeiture of property конфісковувати appropriate;

confiscate конфісковувати майно confiscate property конфлікт інтересів conflict of interests Концепція судово-правової реформи Concept of the Legal Reform користуватися exercise корупційна діяльність corrupt activity коштовності jewelry крадіжка theft крадіжка (як злочин) theft offense крадіжка із зламом breaking and entering кредит за відкритим рахунком charge account кредитний рахунок charge account кредитні операції при купівлі-продажу consumer credit transactions.

товарів широкого вжитку кредитор lender кредитор (особа, яка отримує вигоду від promisee наданого їй зобов’язання) кредитор за постановою суду judgment creditor кредитор в іпотечній заставі mortgagee кривдити abuse кримінальна відповідальність criminal liability кримінальне минуле criminal history кримінальне минуле (особи) criminal record кримінальне переслідування criminal prosecution кримінальне судочинство criminal proceedings кримінальний (тяжкий) злочин felony кримінальний злочин criminal offense кримінальний злочин першого ступеня felony of the first degree кримінальний злочинець felon кримінальні покарання criminal penalties кримінальні справи criminal cases кримінально карана шкода суспільству public wrong кумулятивно concurrently (with) купівля будинку в розстрочку mortgage payments купівля-продаж у помешканні покупця home solicitation sale лжесвідчення perjury листування correspondence лізинговий документ lease лікар, який опікується хворим attending physician лікування або нагляд care or treatment ліцензія license ліцензований брокер licensed broker ліцензування транспортних засобів motor vehicle licensing майно estate;

property майно, що передається property being granted майно, яке підлягає управлінню estates subject to administration майнова шкода property damage майнове право property law майнові борги debts of the estate майнові податки estate taxes максимальний строк, передбачений законом statutory maximum term максимальний термін ув’язнення maximum term in prison мале журі petit jury матеріальне забезпечення financial situation матеріальний tangible мати борг have an outstanding balance мати верховенство prevail мати виправдання be justified мати відношення apply мати заборгованість за орендну плату be in arrears for rent мати місячну заборгованість be a month behind мати наслідком carry мати переважальну силу take precedence мати підстави для судового захисту have legal remedies (against) мати підставу для початку судової справи have a cause of action мати право (на) be entitled (to);

have a right (to);

be eligible for мати право (повноваження) have the authority махінації з кредитними картками (як злочин) credit card offenses медична допомога medical aid медична експертиза medical examination медичні працівники medical providers менш тяжке правопорушення lesser offense метод “за смугами” per stripes методи або прийоми methods or techniques методи ведення підприємницької діяльності business practices метрологія weights and measures минулі правопорушення (підсудного) criminal record мислитель thinker мислитель епохи Просвітництва Enlightenment thinker мито за реєстрацію filing fees міжнародні відносини international relations міжрайонний (окружний) суд district court міліція militia;

police мінімальний термін ув’язнення minimum term in prison міні-суд mini-trial місдімінор misdemeanor місце locality місце для паркування автомобілів parking lot місце зберігання repository місце розгляду venue місце, яке неповнолітнім не дозволяється place from which minors are excluded відвідувати за законом by law місцева в’язниця local jail місцеве самоврядування local government місцевий виправний заклад local facility місцевий суд local court місцеві муніципальні постанови ordinances місця загального користування common areas міський (районний) суд municipal court модернізація приміщення remodeling of the premises можливе покарання potential penalty можливий prospective можливі наслідки possible consequences можливі поправки до змагальних паперів possible amendments to the pleadings моральна травма mental injury моральні муки mental anguish муніципалітет municipality муніципальна виправна в’язниця municipal workhouse муніципальна рада (міста або села) city (village) council муніципальний закон municipal law муніципальний суд municipal court муніципальні постанови municipal ordinances на підставі того, що on the ground that на післясудовому етапі following trial на розсуд суду discretionary with the court на час pending на який претендують purported набирати загальних ознак assume the general characteristics набирати законної сили become competent набрання законної сили entry into legal force набувати чинності become effective навідні запитання leading questions навмисна фізична травма intentionally caused physical injury навмисне заподіяння тілесних ушкоджень deliberate personal injury навмисні делікти intentional torts нагляд supervision нагляд та згода суду у справах про supervision and approval of the успадкування probate court наглядати за майном take charge of the property наглядач overseer надавати confer;

provide;

Pages:     | 1 |   ...   | 6 | 7 || 9 |

© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.