WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!


Pages:     | 1 |   ...   | 4 | 5 || 7 | 8 |   ...   | 9 |

«DICTUM FACTUM ДО 200-РІЧЧЯ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. В. Н. КАРАЗІНА ТА 175-РІЧЧЯ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ПЕРЕКЛАД АНГЛОМОВНОЇ ЮРИДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ...»

-- [ Страница 6 ] --

VOCABULARY – надання (розкриття) disclosure утримувати retain a security інформації забезпечувальний interest інтерес власник картки cardholder виклад statement рахунок через credit card право ознайомлюватися cardholder’s кредитну картку account з рахунками власника billing rights картки видавець картки card issuer розрахунковий період billing period первинна декларація initial disclosure мати борг have an outstandi продавця ng balance періодична ставка periodic rate щорічне повідомлення annual statement про права щодо of billing rights виставлення рахунків обрахувувати compute finance дата набуття чинності effective date фінансові оплати charges річна процентна annual розмір додаткового amount of a ставка percentage rate збору surcharge накопичуватися accrue опротестування challenging billing помилок щодо errors нарахувань пільговий термін free-ride period помилковий рахунок billing error відсотки на грошові interest вирішити спір resolve the dispute виплати визначати баланс determine the підтвердити отримання acknowledge balance receipt TEXT Кредитні картки та надання інформації покупцю (власнику картки). Перш ніж використовувати рахунок через кредитну картку, видавець картки має надати одержувачу картки первинну декларацію продавця у письмовій формі. Така деклара ція має зазначати періодичну (місячну) ставку, що використовується при обрахуванні фінансових оплат, та річну процентну ставку щодо таких виплат, коли вони почина ють накопичуватися;

наявність пільгового терміну (протягом якого не сплачуються відсотки на грошові виплати);

спосіб, що використовується для визначення балансу, на основі якого обраховуються фінансові виплати;

а також, якщо утримується за безпечувальний інтерес, опис майна або речі, яку придбав власник картки. Нарешті, первинна декларація продавця має включати виклад прав власника картки ознайом люватися з рахунками відповідно до федерального закону, що регулює такі дії.

На додаток до первинної декларації, видавець картки має надавати власнику картки періодичну інформацію (рахунки) за кожний розрахунковий період, за який власник картки має борг.

На додаток до первинної декларації та періодичних повідомлень, видавець картки має подавати таку інформацію: щорічне повідомлення про права щодо виставлення рахунків, якщо такі права не перелічуються у кожному рахунку, що надсилається власнику картки;

письмове повідомлення про будь-які зміни умов контракту або порядку використання рахунку (щонайменше за 15 діб до того, як такі зміни набудуть чинності);

наявність та розмір будь-якого додаткового збору.

Процедура опротестування будь-яких помилок щодо нарахувань є такою. Власник картки має повідомити у письмовій формі видавця картки про помилку у нарахуванні протягом 60 діб після одержання першого помилкового рахунку. Видавець картки має вирішити спір протягом 90 діб з дня отримання письмової скарги на помилковий рахунок. Якщо спір неможливо вирішити одразу ж, видавець картки має надіслати власнику картки письмове повідомлення із підтвердженням отримання скарги. Таке повідомлення має бути вислано власнику скарги протягом 30 діб після отримання скарги видавцем картки.

VOCABULARY – роздрібний продаж retail sale товари широкого consumer goods вжитку продаж на виплат installment внести останній to pay the final sale внесок installment комерційна операція transaction потриманий used car автомобіль розписка покупця про installment завдаток down payment купівлю у розстрочку note іпотечна позика mortgage виплачувати роз- finance the balance строчку протягом for two years двох років повертати товари repossess the зменшити обсяг reduce the payments items виплат угода на утримання security прискорення виплат acceleration of забезпечувального agreement payments інтересу балонна угода balloon note у зв’язку з on account of the невиплатою default вексель promissory відшкодування interest refund note процентів для покриття суми to pay the достроково та pay off the balance угоди remaining повністю виплатити completely before balance всю суму final payment is due TEXT Роздрібний продаж на виплат (у розстрочку). Роздрібний продаж на виплат (у розстрочку) є комерційною операцією, в якій покупець виплачує вартість покуп ки протягом певного часу, вносячи періодичні виплати. Складовими таких опера цій обов’язково є розписка покупця про купівлю у розстрочку, а також наявність забезпечувального інтересу (як при іпотечній позиці) в об’єктах, які є предметом купівлі-продажу, що дозволяє продавцю повертати товари, якщо борг не виплачу ється. Зазвичай контракт, угода на утримання забезпечувального інтересу та розпис ка включаються до одного документа. Прикладом продажу у розстрочку може бути купівля автомобіля.



“Балонні угоди”. Балонною угодою називається вексель, відповідно до якого покупець погоджується зробити низку невеликих виплат та останню велику виплату для покриття суми угоди. Балонні угоди дозволяються в операціях, пов’язаних із купівлею-продажем товарів широкого вжитку, лише за умови, якщо така угода має пункт, що дозволяє покупцю внести останній внесок на таких самих або кращих умовах, ніж попередні невеликі внески.

Припустимо, наприклад, що особа купує потриманий автомобіль за доларів у розстрочку на два роки, вносячи завдаток у 100 доларів. Приймаючи до уваги грошові виплати, які потрібно здійснити до повної суми, покупець звичайно платив би більше 50 доларів щомісячно. Аби зменшити обсяг виплат, покупець може укласти балонну угоду, за якою він здійснить 23 виплати на суму 35 доларів кожна та останню виплату на суму 397 доларів. Закон вимагає, щоб покупець мав змогу внести останній внесок на таких самих або кращих умовах, ніж попередні внески.

Прискорення виплат. Якщо в операції з купівлі-продажу товарів широкого вжитку покупець не вніс черговий внесок і термін запізнення платежу перевищив діб, продавець може прискорити виплату. Тобто, продавець може вимагати виплати повної суми угоди у зв’язку з невиплатою.

Відшкодування процентів. Покупець, який достроково та повністю виплачує всю суму, має право на пропорційне відшкодування процентів або грошових виплат.

Exercise 10. Study the Vocabulary below, then listen to Text 7 in English. Use your shorthand to write it down. Translate it into Ukrainian.

VOCABULARY – home купівля-продаж notice of cancellation повідомлення про solicitation у помешканні скасування sale покупця personal особиста trade-in передача продавцю будь solicitation пропозиція яких речей в рахунок придбання sales of real продаж deposit депозит estate нерухомості insurance страховий discount the note дисконтувати розписку policy поліс stocks акції negotiate (transfer) the note пускати розписку в обіг bonds облігації apply вступати в дію licensed ліцензований laws on retail installment законодавство, що регулює broker брокер sales угоди з продажу на виплат dealer дилер transferee (the person or індосант (особа або орга entity which received the нізація, яка одержала роз note from the seller) писку від продавця) sales at продаж з notify повідомляти auction аукціону valid чинний state any defenses or claims вживати засоби судового захисту та вимоги sales pitch торговельне приміщення Exercise 11. Study the Vocabulary below, then listen to Text 8 in Ukrainian. Use your shorthand to write it down. Translate it into English.

VOCABULARY – транспортний motor vehicle контракт, що ґрунтується revolving budget засіб на використанні револьвер- account contract них кредитних рахунків набувати чинності become тип угоди plan effective підпадати під conform to загальна сума кредиту за total monthly місяць balance безпосередньо applicable без будь-яких відсотків without charge обумовлена express гарантія warranty придбання delivery відкритий рахунок open account (доставка) пробіг operation перенести решту боргу carry the balance of (автомобіля) на наступний місяць the statement into the following month мати підстави для have legal rem- суми, виставлені для finance charge судового захисту edies (against) сплати примушення про- compelling the відсотки за прострочення late payment давця виправити seller to repair виплат charges несправності the defects обміняти придба- replace the накладатися на рахунки assess on an account ний автомобіль на motor vehicle новий for a new one відшкодувати refund the сума, що підлягає виплаті unpaid balance витрачену суму purchase price кредитні операції consumer переносити carry forward to the при купівлі-про- credit заборгованість на next billing period дажу товарів transactions наступний розрахунковий широкого вжитку період револьверні revolving картка для “travel and кредитні рахунки charge подорожування та розваг entertainment” card accounts Exercise 12. Work in pairs. Study the Vocabulary below and then translate Text into Ukrainian.

VOCABULARY – fund transfer переказ грошей initiate an реалізувати order розпорядження Electronic Закон про електронний loan позика Fund Transfer переказ грошових коштів Act electronic електронний апарат для special особливі умови щодо money transfer переказу грошей interest процентної ставки machine rates automatic teller автоматичний касовий negotiable обіговий, такий, що може machine апарат бути предметом переговорів unauthorized несанкціонований переказ shop торгуватися transfer грошей charge нарахування merchandise товари preauthorized переказ, стосовно якого було transfer віддано розпорядження TEXT Electronic Fund Transfers. The Electronic Fund Transfer Act establishes the basic rights, liabilities, and responsibilities of consumers who use electronic money transfer ma chines (automatic teller machines). The terms and conditions involving a consumer’s ac count must be disclosed in readily understood language at the time the consumer contracts for the electronic fund transfer service. In addition to certain other specific requirements, the disclosure must include: (1) the consumer’s liability for unauthorized transfers;

(2) the person or office to contact with questions;

(3) a statement of any charges involved in the service;

(4) the circumstances under which the financial institution will, in the ordinary course of business, disclose information concerning the customer’s account to third per sons;

(5) the consumer’s right to stop payment of a preauthorized electronic fund transfer and how to initiate such an order;

and (6) the statement of consumer’s right to receive documentation of electronic fund transfers.

Small Loans. Loan companies must be licensed by the state. They are permitted to make small loans – loans up to $ 5,000 – at special interest rates. They may charge up to 28 percent per year for the first $ 1,000, or part thereof, and up to 22 percent per year on the remainder of any loan. The loan company use 25 percent as the maximum rate. Further, interest rates are negotiable. Buyers should not blindly accept the interest rate which is offered. They should shop for the best possible interest rate and terms. Further, they should negotiate. Just because an interest rate figure, or any other item, is in writing or is printed does not mean that it cannot be changed. Sellers of money as well as sellers of merchandise can change the terms of their documents.

Exercise 13. Work in pairs. Study the Vocabulary below and then translate Text into English.

VOCABULARY – підприємницька business незаповнений document with blank операція transactions документ spaces ощадливо sparingly мати відношення apply платити готівкою pay cash гарна репутація у good credit rating кредиторів не виходити за межі stay within йти назустріч adjust бюджету the budget брати на себе obligate відстрочувати оплату, delay payments зобов’язання oneself виплати оренда приміщення rent вести точний облік keep accurate records купівля будинку в mortgage вихідна і вхідна correspondence to you розстрочку payments кореспонденція and from you відсотки за страховим insurance такі, що можуть deductible полісом premiums вираховуватися додержуватися meet one’s федеральний federal income tax зобов’язань obligations прибутковий податок надзвичайна ситуація emergency TEXT Здоровий глузд у підприємницьких операціях. Використовуйте кредит ощад ливо. Кредити є недешевими, а тому їх слід використовувати лише у крайньому ви падку. Із стратегічної точки зору, набагато вигідніше платити готівкою, тому що гро ші, які ви заощадите, можуть бути використані для купівлі інших товарів та послуг.

Не виходьте за межі власного бюджету. Не беріть на себе зобов’язання щодо сум, які вам важко буде виплатити. Пам’ятайте, вам слід сплачувати за оренду приміщення або за купівлю будинку в розстрочку, купувати харчові продукти та одяг, сплачувати за послуги лікаря та стоматолога, виплачувати відсотки за страховим полісом, додержуватися власних зобов’язань щодо виплат за автомобіль та інші великі придбання, підтримувати функціонування приміщень і обладнання та ремонтувати їх, а ще мати певні заощадження на випадок надзвичайних ситуацій та для відпочинку.

Дійте з відкритими очима. Не підписуйте будь-які угоди, якщо ви не усвідомлюєте повністю їх зміст, а також ваші права та обов’язки. Прочитайте кожний документ, який вам пропонують підписати. Не підписуйте незаповнені документи – усі рядки мають бути заповненими, а непотрібне має бути закреслене, якщо воно не має відношення до змісту угоди. Не підписуйте нічого з того, що ви не розумієте, спершу порадьтеся зі своїм юристом.

Виконуйте свої зобов’язання. Якщо ви вже взяли на себе зобов’язання, додержуй теся його. Гарна репутація у кредиторів може бути дуже цінною. Погана репутація у кредиторів може створити для вас фінансові проблеми. Інколи неможливо виконати власні зобов’язання у визначений термін: тоді зв’яжіться з кредитором і обговоріть ситуацію. Кредитори часто йдуть назустріч або тимчасово відстрочують оплату.

Ведіть точний облік. Важливо зберігати (1) копії всіх документів, які ви підписуєте;

(2) копії будь-якої вихідної та вхідної кореспонденції відносно купівлі та оплати;

та вести (3) облік всіх виплат. Якщо виникне суперечка або помилка, у вас будуть власні архіви. Нарешті, записи щодо виплат у рахунок погашення іпотечної позики під будівництво будинку нададуть вам докази щодо виплати відсотків по цих позиках. Відсотки, які ви сплачуєте на ці позики, можуть вираховуватися із загальної суми, яку ви подаєте у декларації для визначення розміру федерального прибуткового податку, що підлягає виплаті вами.

VOCABULARY ENGLISH – UKRAINIAN acceleration of payments прискорення виплат (платежів) accrue накопичуватися acknowledge receipt підтвердити отримання adjust йти назустріч amount of a surcharge розмір додаткового збору annual percentage rate річна процентна ставка annual statement of billing rights щорічне повідомлення про права щодо виставлення рахунків applicable express warranty безпосередньо обумовлена гарантія apply вступати в дію;

мати відношення;

застосовуватися assert стверджувати;

заявляти;

домагатися assess on an account накладатися на рахунки automatic teller machine банкомат;

автоматичний касовий апарат balloon note балонна угода bearer пред’явник become effective набувати чинності bill of exchange переказний вексель (тратта) billing error помилковий рахунок billing period розрахунковий період bonds облігації business transaction підприємницька операція card issuer видавець картки cardholder власник картки cardholder’s billing rights право власника картки ознайомлюватися з рахунками carry forward to the next billing period переносити заборгованість на наступний розрахунковий період carry the balance of the statement into перенести решту боргу на наступний місяць the following month certificate of deposit депозитний сертифікат challenging billing errors опротестування помилок щодо нарахувань charge нарахування charge account кредитний рахунок;

кредит по відкритому рахунку cognovit note вексель про визнання вироку “винний” commercial paper комерційні векселі;

обігові документи compelling the seller to repair the примушення продавця виправити defects несправності compute finance charges обрахувувати фінансові оплати conform to підпадати під consumer credit transactions кредитні операції при купівлі-продажу товарів широкого вжитку consumer goods товари широкого вжитку correspondence to you and from you вхідна та вихідна кореспонденція cover поширювати свою дію;

регулювати (законом) credit card account рахунок через кредитну картку dealer дилер deductible такі, що можуть вираховуватися delay payment відстрочувати оплату (платежі) delivery придбання (доставка) deposit депозит determine the balance визначати баланс disclosure надання (розкриття) інформації disclosure statement декларація продавця discount дисконтувати;

дисконт discount the note дисконтувати розписку document with blank spaces незаповнений документ down payment завдаток draft простий вексель draw виписувати (вексель) drawer векселетримач effective date дата набуття чинності Electronic Fund Transfer Act Закон про електронний переказ грошових коштів electronic money transfer machine електронний апарат для переказу грошей emergency надзвичайна ситуація entity організація;

суб’єкт права establish the account надати доступ до рахунку federal income tax федеральний прибутковий податок filing fees мито за реєстрацію finance charge фінансове зобов’язання;

суми, виставлені для сплати finance the balance for two years виплачувати розстрочку протягом двох років free-ride period пільговий термін fund transfer переказ грошей good credit rating гарна репутація у кредиторів goods and merchandise товари have an outstanding balance мати борг have legal remedies (against) мати підстави для судового захисту holder in due course правомірний тримач home solicitation sale купівля-продаж у помешканні покупця in good faith сумлінно indorse передавати (вексель тощо) indorsement індосамент initial disclosure первинна декларація продавця initiate an order реалізувати розпорядження installment note розписка покупця про купівлю у розстрочку installment sale продаж на виплат insurance policy страховий поліс insurance premiums відсотки за страховим полісом interest відсотки прибутку;

відсотки на грошові виплати interest rate процентна ставка interest refund відшкодування процентів keep accurate records вести точний облік late charges пеня за прострочення виплат late payment charges відсотки за прострочення виплат laws on retail installment sales законодавство, що регулює угоди з продажу на виплат lender кредитор licensed broker ліцензований брокер loan позика maker векселедавець meet one’s obligations додержуватися зобов’язань merchandise товари mortgage іпотечна застава;

іпотечна позика mortgage payments платежі за іпотечною заставою motor vehicle транспортний засіб negotiability обіговість negotiable обіговий;

такий, що підлягає обговоренню negotiable instrument обіговий документ negotiate (transfer) the note пускати розписку в обіг notice of cancellation повідомлення про скасування notify повідомляти obligate oneself брати на себе зобов’язання on account of the default у зв’язку з невиплатою on demand за вимогою open account відкритий рахунок operation пробіг (автомобіля) pay cash платити готівкою pay off the balance completely before достроково та повністю виплатити всю the final payment is due суму pay the final installment внести останній внесок pay the remaining balance для покриття суми угоди periodic rate періодична ставка personal solicitation особиста пропозиція plan тип угоди preauthorized transfer переказ, стосовно якого було віддано розпорядження promissory note простий вексель properly executed належно оформлений real estate нерухомість reduce the payments зменшити обсяг виплат refund відшкодування (частини) сплаченої суми rent оренда приміщення replace the motor vehicle for a new one обміняти придбаний автомобіль на новий repossess the items повертати товари rescission скасування;

анулювання resolve the dispute вирішити спір retail installment sale роздрібний продаж на виплат (у розстрочку) retail sale роздрібний продаж retain a security interest утримувати забезпечувальний інтерес revolving budget account contract контракт, що ґрунтується на використанні револьверних кредитних рахунків revolving charge accounts револьверні кредитні рахунки sale at auctions продаж з аукціону sales of real estate продаж нерухомості sales pitch торговельне приміщення secured transactions забезпечені ділові операції security agreement угода на утримання забезпечувального інтересу security interest забезпечувальний інтерес shop торгуватися sparing ощадливий special interest rates особливі умови щодо процентної ставки state any defenses or claims вживати засобів судового захисту і висувати претензії statement виклад stay within the budget не виходити за межі бюджету stocks акції total monthly balance загальна сума кредиту за місяць trade-in передача продавцю будь-яких речей в рахунок придбання transaction комерційна операція transfer переказувати, передавати transferee (the person or entity which індосант (особа або організація, яка received the note from the seller) одержала розписку від продавця) travel-and-entertainment card картка для подорожування та розваг unauthorized transfer несанкціонований переказ грошей unconditional promise безумовне зобов’язання Uniform Commercial Code Уніфікований комерційний кодекс unpaid balance сума, що підлягає виплаті used car потриманий автомобіль valid чинний valid excuse достатня підстава;

поважна причина warrant of attorney доручення (документ) without charge без будь-яких відсотків without notice of any claim or defense без зауважень і претензій UKRAINIAN – ENGLISH автоматичний касовий апарат automatic teller machine акції stocks анулювання rescission балонна угода balloon note без будь-яких відсотків without charge без зауважень without notice of any claim or defense безпосередньо обумовлена гарантія applicable express warranty безумовне зобов’язання unconditional promise брати на себе зобов’язання obligate oneself векселедавець maker векселетримач drawer вексель про визнання вироку “винний” cognovit note вести точний облік keep accurate records видавець картки card issuer визначати баланс determine the balance виклад statement виписувати (вексель) draw виплачувати розстрочку протягом двох років finance the balance for two years вирішити спір resolve the dispute відкритий рахунок open account відсотки за прострочення виплат late payment charges відсотки за страховим полісом insurance premiums відсотки на грошові виплати interest відсотки прибутку interest відстрочувати оплату (платіж) delay payment відшкодування (частини) сплаченої суми refund відшкодування процентів interest refund власник картки cardholder внести останній внесок to pay the final installment вступати в дію apply вхідна та вихідна кореспонденція correspondence to you and from you гарна репутація у кредиторів good credit rating дата набуття чинності effective date декларація продавця disclosure statement депозит deposit депозитний сертифікат certificate of deposit дилер dealer дисконтувати discount дисконтувати розписку discount the note для покриття суми угоди to pay the remaining balance додержуватися зобов’язань meet one’s obligations домагатися assert доручення (документ) warrant of attorney достатня підстава valid excuse достроково та повністю виплатити всю суму pay off the balance completely before final payment is due електронний апарат для переказу грошей electronic money transfer machine за вимогою on demand забезпечені ділові операції secured transactions забезпечувальний інтерес security interest завдаток down payment загальна сума кредиту за місяць total monthly balance Закон про електронний переказ грошових Electronic Fund Transfer Act коштів закони, що регулюють угоди з продажу на laws on retail installment sales виплат заявляти вимоги і претензії state any defenses or claims заявляти assert зменшити обсяг виплат reduce the payments індосамент indorsement індосант (особа або організація, яка одержала transferee (the person or entity which розписку від продавця) received the note from the seller) іпотечна застава (позика) mortgage йти назустріч adjust картка для подорожування та розваг travel-and-entertainment card комерційна операція transaction комерційні векселі commercial paper контракт, що ґрунтується на використанні revolving budget account contract револьверних кредитних рахунків кредит по відкритому рахунку charge account кредитний рахунок charge account кредитні операції при купівлі-продажу товарів consumer credit transactions.

широкого вжитку кредитор lender купівля-продаж у помешканні покупця home solicitation sale ліцензований брокер licensed broker мати борг have an outstanding balance мати відношення apply мати підстави для судового захисту have legal remedies (against) мито за реєстрацію filing fees набувати чинності become effective надання інформації disclosure надати доступ до рахунку establish the account надзвичайна ситуація emergency накладатися на рахунки assess on an account накопичуватися accrue належно оформлений properly executed нарахування charge не виходити за межі бюджету stay within the budget незаповнений документ document with blank spaces нерухомість real estate несанкціонований переказ грошей unauthorized transfer обіговий negotiable обіговий документ negotiable instrument обігові документи commercial paper обіговість negotiability облігації bonds обміняти придбаний автомобіль на новий replace the motor vehicle for a new one обрахувувати фінансові виплати compute finance charges опротестування помилок щодо нарахувань challenging billing errors організація entity оренда приміщення rent особиста пропозиція personal solicitation особливі умови щодо процентної ставки special interest rates ощадливий sparing пеня за прострочення виплат late charges первинна декларація продавця initial disclosure передавати transfer передавати (вексель тощо) indorse передача продавцю будь-яких речей в рахунок trade-in придбання переказ грошей fund transfer переказ, стосовно якого було віддано preauthorized transfer розпорядження переказний вексель (тратта) bill of exchange переказувати transfer перенести решту боргу на наступний місяць carry the balance of the statement into the following month переносити заборгованість на наступний carry forward to the next billing розрахунковий період period періодична ставка periodic rate підпадати під conform to підприємницька операція business transactions підтвердити отримання acknowledge receipt пільговий термін free-ride period платіж за іпотечною заставою mortgage payment платити готівкою pay cash поважна причина valid excuse повертати товари repossess the items повідомлення про скасування notice of cancellation повідомляти notify позика loan помилковий рахунок billing error потриманий автомобіль used car поширювати свою дію cover право власника картки ознайомлюватися з cardholder’s billing rights рахунками правомірний тримач holder in due course пред’явник bearer придбання (доставка) delivery примушення продавця виправити несправності compelling the seller to repair the defects прискорення виплат (платежів) acceleration of payments пробіг (автомобіля) operation продаж з аукціону sales at auction продаж на виплат installment sale продаж нерухомості sale of real estate простий вексель draft;

promissory note процентна ставка interest rate пускати розписку в обіг negotiate (transfer) the note рахунок через кредитну картку credit card account реалізувати розпорядження initiate an order револьверні кредитні рахунки revolving charge accounts регулювати (законом) cover річна процентна ставка annual percentage rate роздрібний продаж retail sale роздрібний продаж на виплат (у розстрочку) retail installment sale розмір додаткового збору amount of a surcharge розписка покупця про купівлю у розстрочку installment note розрахунковий період billing period скасування rescission стверджувати assert страховий поліс insurance policy суб’єкт права entity сума, що підлягає виплаті unpaid balance суми, виставлені для сплати finance charge сумлінно in good faith такий, що підлягає обговоренню negotiable такі, що можуть вираховуватися deductible тип угоди plan товари goods;

merchandise товари широкого вжитку consumer goods торговельне приміщення sales pitch торгуватися shop транспортний засіб motor vehicle у зв’язку з невиплатою on account of the default угода про утримання забезпечувального security agreement інтересу Уніфікований комерційний кодекс Uniform Commercial Code утримувати забезпечувальний інтерес retain a security interest федеральний прибутковий податок federal income tax фінансове зобов’язання finance charge чинний valid щорічне повідомлення про права щодо annual statement of billing rights виставлення рахунків UNIT REAL PROPERTY LAW Exercise 1. Read and translate (see the Introduction for details).

Real Property. The terms real property (1), real 1–3. нерухоме майно, estate (2), and realty(3) all refer to land, to buildings нерухомість;

and other fixtures (4) on land, to different kinds of in- 4. постійна приналежність terests in land (5), and to various rights which go along нерухомості;

фізичні with land or some interest in it. Fixtures, crops, and min- структури;

erals are sometimes referred to as “mixed property” 5. частки у володінні (6), because they have some characteristics of both real землею;

and personal property (7). There are many degrees of 6. змішаний тип майна;

ownership of land, ranging from full ownership down to 7. особиста власність;

permission from the owner to use a portion of the land 8. повна (абсолютна) for specific purposes. All of these degrees of ownership власність;

may be called “interests in land”. (The term “interest in 9. матеріальний;

land” is usually used to describe degrees of ownership 10. нематеріальний;

which are less than complete ownership (8).) Certain 11. акції;

types of ownership carry particular rights, such as the 12. облігації;

right of a landowner to receive any rent the land might 13. активи;

yield. 14. спільний банківський Personal Property. Broadly speaking, personal рахунок;

property is anything that is not real property. The key 15. рахунок, кошти з якого characteristic of personal property is its movability. виплачуються лише після Personal property can be tangible (9) or intangible смерті його власника;

(10). Tangible personal property is property that can 16. право спадкоємця, що be moved and which has physical existence. Intangible виникає внаслідок смерті personal property includes various rights or interests інших спадкоємців.

which are not capable of being touched or seen. Exam ples include ownership of stocks(11) and bonds (12), ownership of a debt, and the right to bring a legal ac tion. Personal property includes assets(13) in a bank ac count, interest in a joint bank account (14), or a pay able on death account (15). A joint and survivorship (16) bank account is an account in the names of two or more persons who have an equal right to the assets in the account and the right of survivorship. The payable on death account (“POD”) is an account payable on re quest to one person during his or her lifetime and upon his or her death to one or more named persons.

Exercise 1A. Match the phrases in column A with their equivalents in column B.

AB 1. The terms real property, real estate, and А. Особиста власність – це будь-яка влас realty all refer to land, to buildings and ність, за виключенням нерухомого майна.

other fixtures on land, to different kinds Головною ознакою особистої власності є її of interests in land, and to various rights рухомість. Особиста власність може бути which go along with land or some inter- “матеріальною” або “нематеріальною”.

est in it. Fixtures, crops, and minerals are Матеріальна особиста власність – це ру sometimes referred to as “mixed proper- хома власність, яка має матеріальну фор ty”, because they have some characteris- му. Нематеріальна власність включає різні tics of both real and personal property. права або частки володіння, що не мають матеріальної форми.

2. The term “interest in land” is usually В. Прикладами нематеріальної особистої used to describe degrees of ownership власності є володіння акціями та облігація which are less than complete ownership. ми, наявність боргу або права подати позов Certain types of ownership carry particu- до суду. Нематеріальна особиста власність lar rights, such as the right of a landowner включає активи на банківському рахунку, to receive any rent the land might yield. частку на спільному банківському рахунку або рахунку, кошти з якого виплачуються тільки після смерті його власника.





3. Personal property is anything that is C. Термін “нерухоме майно” або “нерухо not real property. The key characteristic мість” позначають землю, будівлі та інші of personal property is its movability. фізичні структури на землі, а також різні Personal property can be tangible or in- види частки власності на землю та права, tangible. Tangible personal property is що виникають внаслідок володіння зем property that can be moved and which лею або її часткою. Фізичні структури, що has physical existence. Intangible per- знаходяться на землі, сільськогосподарські sonal property includes various rights or рослини, що ростуть на ній, а також при interests which are not capable of being родні копалини, що знаходяться під землею, touched or seen. інколи позначаються терміном “змішаний тип майна”, тому що вони мають ознаки і нерухомого майна, і особистої власності.

4. Examples of intangible personal prop- D. Спільний або співспадкоємницький ра erty include ownership of stocks and хунок – це рахунок на ім’я двох або більше bonds, ownership of a debt, and the right осіб, які мають однакові права на активи на to bring a legal action. Personal property рахунку та право на успадкування. Рахунок, includes assets in a bank account, interest кошти з якого виплачуються лише після in a joint bank account, or a payable on смерті його власника, – це рахунок, щодо death account. виплат з якого робиться розпорядження од нією особою ще за її життя, але кошти з яко го виплачуються одній або кільком іншим особам тільки після смерті першої особи.

5. A joint and survivorship bank account is Е. Термін “частка у володінні” звичайно an account in the names of two or more per- використовується для позначення різних sons who have an equal right to the assets ступенів володіння землею, всі з яких ха in the account and the right of survivorship. рактеризуються лише частковими правами The payable on death account is an account на неї. Конкретні типи власності передба payable on request to one person during his чають відповідні конкретні права, такі як or her lifetime and upon his or her death to право власника землі одержувати оплату за one or more named persons. її оренду.

Exercise 1B. Translate into Ukrainian.

1. joint and survivorship bank account;

2. intangible personal property;

3. tangible personal property;

4. interest in land;

5. equal right to the assets in the account;

6. owner ship of stocks and bonds;

7. real property;

8. real estate;

9. right of survivorship;

10. right to bring a legal action;

11. mixed property;

12. complete ownership;

13. any rent the land might yield;

14. payable on death account;

15. assets in a bank account;

16. key characteris tic of personal property is its movability;

17. realty;

18. degrees of ownership;

19. physical existence;

20. interest in a joint bank account.

Exercise 1C. Translate into English.

1. частка у володінні;

2. спільний або співспадкоємницький рахунок;

3. будь-яка власність, за виключенням нерухомого майна;

4. будівлі та інші фізичні структури на землі;

5. право власника землі одержувати оплату за її оренду;

6. рухома власність, яка має матеріальну форму;

7. різні види частки володіння землею;

8. вони мають ознаки як нерухомого майна, так і особистої власності;

9. права щодо активів на рахунку;

10. різні ступені володіння землею;

11. нематеріальна особиста власність;

12. права, які виникають внаслідок володіння землею або її часткою;

13. часткові права;

14. володіння акціями та облігаціями;

15. активи на банківському рахунку;

16. право на успадкування;

17. типи власності тягнуть за собою конкретні права;

18. змішаний тип майна;

19. “нерухоме майно” або “нерухомість”;

20. рахунок, кошти з якого виплачуються лише після смерті його власника.

Exercise 1D. Listen to text 1D in English. Use your shorthand to write it down.

Translate it into Ukrainian.

Study the Vocabulary below and then proceed to the exercises VOCABULARY – abide by виконувати вимоги life tenant довічний власник co-owner співвласник mortgage заставляти (property) нерухомість через fee simple просте (абсолютне) іпотечну закладну ownership право власності fee simple title правовий титул на mortgagee кредитор в іпотечній просте (абсолютне) заставі право власності ownership in fee просте (абсолютне) право власності grant надати (право (ownership) власності) pass (ownership) передати (право на власність) holder of власник сервітуту remainder interest наступне майнове право easements landowner землевласник lessee орендар remainderman суб’єкт наступного майнового права life estate довічне володіння майном rent орендна плата Exercise 2A. Match the phrases in column A with their equivalents in column B.

Use Vocabulary 2.

AB 1. Full ownership of real property is called А. Поміж інших важливих прав, що при “fee simple ownership”, “fee simple title”, таманні повному володінню нерухоміс or sometimes just “ownership in fee”. The тю, є такі: використовувати нерухомість characteristics which distinguishes fee sim- на власний розсуд;

отримувати орендну ple title from lesser grades of ownership is плату, вироби або прибуток, який при the right to pass full ownership to someone носить нерухомість;

заставляти нерухо else, whether during the original owner’s мість через іпотечну заставу;

обмежува lifetime or upon her death. ти використання нерухомості;

дозволяти іншим особам користуватися нерухоміс тю;

продавати нерухомість.

2. Among other important rights included in В. Повний власник нерухомості може fee simple ownership are the right to: use the передавати право власності на таку не real property as one sees fit;

take the rents, рухомість іншій особі на термін, “від products, or profits the property yields;

мірений її життям”. Такий тип власності mortgage the property;

limit the use of the називається “довічним володінням май property;

allow others to use the property;

ном”. Особа, яка володіє таким довічним and sell the property. правом, називається “довічним власни ком”. За деякими важливими винятка ми, довічний власник може поводитися зі своєю власністю таким же чином, як і повний власник.

3. The fee simple owner must: pay taxes on С. Довічний власник не може давати роз the land;

abide by zoning and other restric- порядження щодо використання неру tions on the use of the land;

honor the rights хомості після власної смерті. Довічний of others who own an interest in the land власник не може продати свою абсолют (co-owners, tenants, lessees, mortgagees, ну частку власності у нерухомості. Коли holders of easements, etc.). Further, the fee з’являється довічна власність, визна simple owner must use the land in such a чається і суб’єкт наступного майнового way that the use does not interfere with the права. Особа, яка є суб’єктом наступно rights of other landowners and the public. го майнового права, автоматично одер жує титул простого права власності на всю нерухомість після смерті довічного власника.

4. It is possible for a fee simple owner to D. Повний власник нерухомості має: ви grant ownership of her property to another плачувати податки на землю;

виконува person for the duration of that other person’s ти вимоги зонування та інших обмежень life. This type of ownership is called a life щодо землекористування;

поважати пра estate. The person who holds the life estate ва інших осіб, які мають власні частки is called a life tenant. With certain important у землі (співвласники, квартиронаймачі, exceptions, a life tenant can treat the proper- орендарі, кредитори в іпотечній заставі, ty in much the same way a fee simple owner власники сервітуту тощо). Крім того, can treat her property. особа, яка повністю володіє землею, має використовувати її таким чином, щоб не порушувати прав інших землевласників та громадськості.

5. The life tenant cannot dictate how the prop- Е. Найповніше право за ступенем влас erty will be distributed upon the life tenant’s ності називається “простим правом death. The life tenant cannot sell a fee simple власності”, “простим титулом на влас interest in the property. When a life estate is ність” або, інколи, просто “простим пра created, a remainder interest is also created. вом”. Ознакою, що відрізняє простий The person who holds the remainder interest титул на власність від нижчих ступенів (the remainderman) automatically acquires володіння, є право передавати повну fee simple title to the property when the life власність на нерухоме майно будь-кому tenant dies. іншому ще за життя власника або після його смерті.

Exercise 2B. Translate into Ukrainian.

1. life tenant;

2. grant ownership of her property;

3. abide by zoning and other restric tions;

4. lessee;

5. automatically acquires fee simple title;

6. fee simple owner;

7. honor the rights of others who own an interest in the land;

8. landowner;

9. remainderman;

10. for the duration of one’s life;

11. take the rents, products, or profits the property yields;

12. mort gage the property;

13. remainder interest;

14. co-owners;

15. mortgagee;

16. life estate;

17. tenant;

18. the right to: use the real property as she sees fit;

19. holders of easements;

20. fee simple interest in the property.

Exercise 2C. Translate into English.

1. просте право власності;

2. повний власник нерухомості;

3. довічний власник;

4. не порушувати прав інших землевласників;

5. простий титул на власність;

6. до вічне володіння майном;

7. виплачувати податки на землю;

8. одержувати орендну плату;

9. право передавати повну власність на нерухоме майно;

10. закласти неру хомість через іпотечну заставну;

11. співвласник;

12. виконувати вимоги зонування;

13. власники сервітуту;

14. прибуток, який приносить нерухомість;

15. квартиронай мачі;

16. суб’єкт наступного майнового права;

17. абсолютна частка власності у не рухомості;

18. орендар;

19. використовувати нерухомість на власний розсуд;

20. кре дитори в іпотечній заставі.

Exercise 2D. Listen to text 2D in Ukrainian. Use your shorthand to write it down.

Translate it into English.

Study the Vocabulary and then proceed to the exercises VOCABULARY – common спільна власність joint tenancy спільне володіння ownership житловим приміщенням condominium асоціація власників (квартир тощо) multiple колективна власність convey (interest) передати (частку ownership власності) outright повністю defeat (the right) подолати (право) partition (of розподіл (майна) property) dissolution (of розторгнення (шлюбу) survivor володіння, що наступає marriage) ownership внаслідок смерті іншого спадкоємця divorce розлучення fractional share частка tenancy in спільне володіння жит common ловим приміщенням joint ownership спільна власність terminate припиняти дію Exercise 3А. Match the phrases in column A with their equivalents in column B.

AB 1. The usual type of multiple owner- А. Спільне володіння на правах майнового най ship of property is tenancy in com- му з правом успадкування, що виникає внаслі mon, in which each owner has an док смерті іншого спадкоємця, – це тип власнос undivided, fractional share of the ті, який регулюється статутом. Спільне володін property. The shares may be equal or ня на правах майнового найму загалом схоже на unequal. Regardless of the size of his спільне володіння, за винятком одного – спіль share, each tenant in common enjoys ний власник має право успадкування, що вини full ownership of his share, and can кає внаслідок смерті іншого спадкоємця. Тобто, sell, mortgage, use, or dispose of it якщо один із співвласників на правах майнового as a full owner. If one tenant wishes найму помирає і на момент смерті він володіє своєю to take his share, he may file a law- часткою майна, тоді співвласники, що залишилися suit to partition the property. живими, розподіляють цю частку між собою.

2. Joint tenancy with right of sur- В. Найтиповішим прикладом колективної влас vivorship is a kind of ownership ності є загальне володіння житловим приміщен created by statute. Joint tenancy is ням на правах оренди, в якому кожний власник similar to tenancy in common, ex- має неподільну частку майна. Частки можуть cept that joint tenants have a right of бути рівними або нерівними. Незалежно від роз survivorship. That is, when a joint міру власної частки, кожний колективний влас tenant dies still owning her share, ник повністю володіє власною часткою і може the surviving tenants divide that продати її, закласти по іпотеці, використовувати share among them. або позбавитися її таким же чином, як це робить повний власник. Якщо один із колективних влас ників забажає забрати свою частку, він може по рушити судову справу щодо розподілу майна.

3. The right of survivorship may be C. У власності кондомініумного типу поєдну defeated where, for example, all joint ються ознаки особистої та колективної власнос tenants “convey” (sell) their interest, ті. Якщо особа є власником кондомініуму, то за or the joint tenants are husband and звичай вона є власником певного блоку (напри wife and their marriage is terminated клад, квартири) кондомініуму, а також – спіль by divorce or dissolution. It should ним власником частини “загальних елементів” be noted that joint and survivor own- кондомініуму.

ership is commonly used for personal property as well as real property – a joint bank account, for example, nor mally is joint and survivor property.

4. Condominium ownership is a D. Право на успадкування можна подолати, hybrid of individual and multiple якщо, наприклад, усі спільні власники переда ownership. When a person is a con- ють власні правові титули на свою частку не dominium owner, he normally owns рухомості (продають її) або ж спільні власники a portion of the property involved є чоловіком та дружиною, шлюб яких перестав outright, and a portion as a tenant in існувати внаслідок розлучення або розірвання common. шлюбу. Слід зауважити, що відношення спіль ної власності з правом успадкування, що ви никає внаслідок смерті іншого спадкоємця, по ширюються як на особисту власність, так і на нерухомість. Наприклад, спільний банківський рахунок є прикладом спільної власності з пра вом успадкування, що виникає внаслідок смерті іншого спадкоємця.

Exercise 3B. Translate into Ukrainian.

1. condominium ownership;

2. all joint tenants “convey” their interest;

3. joint ten ancy;

4. joint and survivor property;

5. multiple ownership;

6. marriage is terminated by divorce or dissolution;

7. undivided, fractional share of the property;

8. shares may be equal or unequal;

9. own a portion of the property outright;

10. each tenant in common enjoys full ownership;

11. joint tenants have a right of survivorship;

12. file a lawsuit to partition the property;

13. tenant in common;

14. regardless of the size of his share;

15. sell or mort gage the share;

16. right of survivorship;

17. use his share or dispose of it as a full owner;

18. surviving tenants divide that share among them;

19. survivor ownership is commonly used for personal property;

20. right may be defeated.

Exercise 3C. Translate into English.

1. право на успадкування можна подолати;

2. власність кондомініумного типу;

3. колективна власність;

4. спільне володіння на правах майнового найму з правом успадкування, яке виникає внаслідок смерті іншого спадкоємця;

5. усі спільні влас ники передають власні правові титули на свою частку нерухомості;

6. гібрид осо бистої та колективної власності;

7. загальне володіння житловим приміщенням на правах оренди;

8. тип власності, який регулюється статутом;

9. кожен власник має неподільну частку майна;

10. шлюб перестав існувати внаслідок розлучення або ро зірвання шлюбу;

11. власник певного блоку;

12. на момент смерті він володіє своєю часткою майна;

13. право успадкування, яке виникає внаслідок смерті іншого спад коємця;

14. спільне володіння;

15. кожний колективний власник повністю володіє власною часткою;

16. спільний банківський рахунок;

17. спільний власник частини “загальних елементів” кондомініуму;

18. може продати, закласти по іпотеці, вико ристовувати або позбавитись її;

19. порушити судову справу щодо розподілу майна;

20. поширюються як на особисту власність, так і на нерухомість.

Exercise 3D. Listen to text 3D in English. Use your shorthand to write it down.

Translate it into Ukrainian.

Study the Vocabulary below and then proceed to the exercises VOCABULARY – easement сервітут lien право утримання (арешту) майна encumbrance застава (заставна) на lienholder особа, яка має право майно утримання (арешту) flat payment виплата фіксованого майна розміру marshalling of розподіл майна між foreclosure перехід заставленого liens кредиторами майна у власність заставотримача mineral rights право на видобування природних копалин lease орендна угода leasehold орендована частка priority першочерговість interest майна royalty періодичні відрахування leasehold орендована частка secure the забезпечити виплату боргу estate нерухомості payment of a debt lessor орендодавець statutory такий, що регулюється license дозвіл;

ліцензія статутом tax liens право на утримання майна у разі несплати податків tenant орендар, наймач Exercise 4A. Match the phrases in column A with their equivalents in column B.

AB 1. If the owner gives temporary possession А. Сервітут – це офіційний дозвіл, нада and use of her property to another in return ний у письмовій формі через документ for the payment of rent or something else про передачу права власності на нерухо of value, by means of a written agreement мість або якийсь інший документ такого called a lease, the party to whom possession типу на використання майна іншої особи.

of the property is given acquires a lease- Звичайно, сервітути видаються комуналь hold interest or leasehold estate. In such a ним підприємствам для встановлення та case, the landowner is called the lessor and обслуговування систем подачі води, газу, the person to whom the property is rented каналізаційних систем тощо, що прохо is called the lessee or tenant. The term, or дять через ділянки землі, які належить time, of the lease may be weeks, months, певним власникам. Ліцензія – це неофі or years. ційний дозвіл користуватися майном ін шої особи, наприклад, ходити стежкою, що проходить через її володіння.

2. A “lien” is a charge or encumbrance on В. Нерідко трапляється так, що багато property to secure the payment of a debt суб’єктів мають право утримання одного or the performance of some act. There are й того ж самого майна. У таких випадках, many other types of liens: a tax lien, a judg- якщо одна особа, яка має право утриман ment lien, etc. The procedure for enforcing ня, вимагає реалізації такого права, про a lien is called foreclosure. це повідомляється всім іншим, хто ма ють подібні права, і їх заяви розгляда ються в межах однієї судової справи. Ця процедура називається “розподіл май на між кредиторами”. Деякі типи прав на утримання користуються перевагою.

Наприклад, за законом, заставне право на майно у рахунок виплати податків має реалізовуватися у першу чергу.

3. Frequently, property will be subject to C. Власник може передати права на ви many liens. In such cases, when one lien- добуток корисних копалин на ділянці holder sues to foreclose, all lienholders are власної землі нафтодобувній компанії в notified and their claims dealt with in the обмін на разову виплату, що здійснюєть same suit. This process is called “marshal- ся після підписання орендної угоди, а та ling of liens”. Some liens, for example tax кож на роялті (періодичні відрахування) liens, have statutory priority. обсягом, наприклад, в 1/8 вартості нафти чи газу, видобутих на цій ділянці.

4. An easement is formal permission, grant- D. Якщо власник майна передає на обме ed in writing by deed or similar document, жений час іншій особі право володіння to use another’s property. Easements are майном та його використання в обмін на commonly granted to utility companies to орендну плату або будь-що інше, що має install and maintain water, sewer, etc. gas, цінність, на основі письмового договору, across private property. A license is informal який називається орендною угодою, то permission to use another’s property, e.g. to сторона, яка одержує права на володіння use a path across an owner’s property. нерухомістю, одержує орендовану частку майна (нерухомості). У такому випадку власник землі називається “орендода вець”, а особа, яка її орендує, називається “орендар” або “наймач”. Термін оренди може вимірюватися тижнями, місяцями або роками.

5. An owner might lease the mineral rights to Е. “Право утримання (арешту)” – це збір her property to an oil exploration company або обтяження на майно з метою забез in return for a flat payment when the lease is печення виплати боргу або виконання signed, plus a royalty of, for example, one- певної дії. Існують багато видів такого eighth of the value of any oil or natural gas права: заставне право на майно в рахунок brought to the surface. забезпечення сплати податків, заставне право внаслідок судового рішення тощо.

Процедура реалізації права утримання (арешту) називається “перехід заставле ного майна у власність заставотримача”.

Exercise 4B. Translate into Ukrainian.

1. lease the mineral rights to her property;

2. easement;

3. property will be subject to many liens;

4. marshalling of liens;

5. in return for a flat payment;

6. formal permission, granted in writing by deed or similar document;

7. when one lienholder sues to foreclose;

8. charge or encumbrance on property to secure the payment of a debt;

9. procedure for enforcing a lien is called foreclosure;

10. royalty;

11. judgment lien;

12. some liens, for example tax liens, have statutory priority;

13. license;

14. the party acquires a leasehold interest or leasehold estate;

15. when the lease is signed;

16. lessor;

17. lienholders are notified;

18. is informal permission to use another’s property;

19. lessee or tenant;

20. their claims are dealt with in the same suit.

Exercise 4C. Translate into English.

1. право утримання (арешту);

2. орендна угода;

3. багато суб’єктів мають право утримання того самого майна;

4. власник майна передає на обмежений час іншій особі право володіння майном та його використання;

5. збір або закладна на майно, аби забезпечити виплату боргу або виконання певної дії;

6. орендна плата;

7. заяви розглядаються в межах однієї судової справи;

8. заставне право на майно у рахунок забезпечення сплати податків;

9. розподіл майна між кредиторами;

10. права на во лодіння нерухомістю;

11. орендодавець;

12. сторона, яка одержує орендовану част ку майна (нерухомості);

13. заставне право внаслідок судового рішення;

14. застав не право на майно у рахунок виплати податків має реалізовуватися у першу чергу;

15. неофіційний дозвіл користуватися майном іншої особи;

16. орендар;

17. процеду ра реалізації права утримання (арешту);

18. сервітут;

19. офіційний дозвіл, наданий у письмовій формі через документ про передачу права власності на нерухомість або будь-який інший документ такого типу;

20. перехід заставленого майна у власність заставотримача.

Exercise 4D. Listen to text 4D in Ukrainian. Use your shorthand to write it down.

Translate it into English.

Exercise 5. Translate into English.

1. право утримання (арешту);

2. спільне володіння житловим приміщенням на правах оренди;

3. орендна угода;

4. тип власності, що регулюється статутом;

5. ба гато суб’єктів мають право утримання того самого майна;

6. кожний власник має неподільну частку майна;

7. власник майна передає на обмежений час іншій особі право володіння майном та його використання;

8. шлюб перестав існувати внаслідок розлучення або розірвання шлюбу;

9. збір або закладна на майно, аби забезпечити виплату боргу або виконання певної дії;

10. просте право власності;

11. орендна пла та;

12. повний власник нерухомості;

13. заяви розглядаються в межах однієї судової справи;

14. довічний власник;

15. заставне право на майно у рахунок забезпечення сплати податків;

16. не порушувати прав інших землевласників;

17. розподіл майна між кредиторами;

18. простий титул на власність;

19. права на володіння нерухоміс тю;

20. закласти нерухомість через іпотечну закладну;

21. орендодавець;

22. право передавати повну власність на нерухоме майно;

23. сторона, яка одержує орендо вану частку майна (нерухомості);

24. одержувати орендну плату;

25. заставне право внаслідок судового рішення;

26. сплачувати податки на землю;

27. заставне право на майно у рахунок сплати податків має реалізовуватися у першу чергу;

28. дові чне володіння майном;

29. неофіційний дозвіл користуватися майном іншої особи;

30. частка у власності;

31. орендар;

32. різні ступені володіння землею;

33. процедура реалізації права утримання (арешту);

34. сервітут;

35. права щодо активів на рахунку;

36. офіційний дозвіл, наданий у письмовій формі через документ про передачу права власності на нерухомість або будь-який інший документ такого типу;

37. вони ма ють ознаки як нерухомого майна, так і особистої власності;

38. перехід заставленого майна у власність заставотримача;

39. різні види частки володіння землею;

40. право на успадкування можна подолати;

41. рухома власність, яка має матеріальну форму;

42. власність кондомініумного типу;

43. право власника землі одержувати оплату за її оренду;

44. колективна власність;

45. будівлі та інші фізичні структури на землі;

46. спільне володіння на правах майнового найму з правом успадкування, що ви никає внаслідок смерті іншого спадкоємця;

47. будь-яка власність, за виключенням нерухомого майна;

48. усі спільні власники передають власні правові титули на свою частку нерухомості;

49. гібрид особистої та колективної власності;

50. спільний або співспадкоємницький рахунок.

Exercise 6. Translate into Ukrainian.

1. mixed property;

2. right of survivorship;

3. complete ownership;

4. use his share or dispose of it as a full owner;

5. any rent the land might yield;

6. surviving tenants divide that share among them;

7. payable on death account;

8. survivor ownership is commonly used for personal property;

9. assets in a bank account;

10. right may be defeated;

11. key characteristics of personal property is its movability;

12. their claims are dealt with in the same suit;

13. realty;

14. lessee or tenant;

15. take the rents, products, or profits the property yields;

16. is informal permission to use another’s property;

17. degrees of ownership;

18. li enholders are notified;

19. physical existence;

20. lessor;

21. interest in a joint bank account;

22. when the lease is signed;

23. mortgage the property;

24. the party acquires a leasehold in terest or leasehold estate;

25. remainder interest;

26. license;

27. co-owners;

28. some liens, for example tax liens, have statutory priority;

29. mortgagee;

30. judgment lien;

31. life estate;

32. royalty;

33. tenant;

34. procedure for enforcing a lien is called foreclosure;

35. the right to: use the real property as she sees fit;

36. charge or encumbrance on property to secure the payment of a debt;

37. holders of easements;

38. when one lienholder sues to foreclose;

39. fee simple interest in the property;

40. formal permission, granted in writing by deed or similar document;

41. joint tenants have a right of survivorship;

42. in return for a flat payment;

43. file a lawsuit to partition the property;

44. marshalling of liens;

45. tenant in common;

46. property will be subject to many liens;

47. regardless of the size of his share;

48. easement;

49. sell or mortgage the share;

50. lease the mineral rights to one’s property.

Exercise 7. Fill in the missing words in the text below and then translate into Ukrainian. Use Vocabulary – 2 and Exercise 2A.

TEXT Types of Real Property Ownership. Fee Simple. Full ownership of (1) prop erty is called “fee (2) ownership”, “fee simple (3) ”, or sometimes just “ownership in (4) ”. The characteristics which distinguishes fee simple title from lesser grades of (5) is the right to pass (6) ownership to someone else, whether during the original (7) lifetime or upon her death. Among other important (8) included in fee simple ownership are the right to: use the real _ _ (9) as she sees fit;

take the (10), products, or profits the property yields;

(11) the property;

(12) the use of the property;

(13) others to use the property;

and (14) the property.

The fee simple owner must: pay (15) on the land;

abide by (16) and other restrictions on the use of the (17);

honor the rights of others who own an (18) in the land (co-owners, tenants, (19), mortgagees, holders of (20), etc.). Further, the fee simple owner must (21) the land in such a way that the use does not (22) with the rights of other (23) and the public.

Life Estate and Remainder Interest. It is possible for a fee simple owner to _ _ (24) ownership of her property to another person for the (25) of that oth er person’s life. This type of ownership is called a life (26). The person who holds the life estate is called a life (27). With certain important exceptions, a (28) tenant can treat the (29) in much the same way a (30) simple owner can treat her property. The life tenant cannot dictate how the property will be (31) upon the life tenant’s death.

The life tenant cannot sell a fee simple (32) in the property. When a life estate is created, a (33) interest is also created. The person who holds the remain der interest (the (34)) automatically acquires fee simple to the property when the life tenant dies.

Exercise 8. Work in pairs. Translate the following two texts into Ukrainian. Use Vocabulary 3–4 and Exercises 3A–4A in case of difficulties.

TEXT Types of Joint or Common Ownership. In Ohio, the usual type of multiple ownership of property is tenancy in common, in which each owner has an undivided, fractional share of the property. The shares may be equal or unequal. Regardless of the size of his share, each tenant in common enjoys full ownership of his share, and can sell, mortgage, use, or dispose of it as a full owner. If one tenant wishes to take his share, he may file a lawsuit to partition the property.

In Ohio, joint tenancy with right of survivorship is a kind of ownership created by statute. Joint tenancy is similar to tenancy in common, except that joint tenants have a right of survivorship. That is, when a joint tenant dies still owning her share, the surviving ten ants divide that share among them. The right of survivorship may be defeated where, for example, all joint tenants “convey” (sell) their interest, or the joint tenants are husband and wife and their marriage is terminated by divorce or dissolution. It should be noted that joint and survivor ownership is commonly used for personal property as well as real property-a joint bank account, for example, normally is joint and survivor property.

Condominium ownership is a hybrid of individual and multiple ownership. When a person is a condominium owner, he normally owns a portion of the property involved out right, and a portion as a tenant in common. For example, in a condominium, each resident might own his own apartment (unit) in fee simple and be a tenant in common with other apartment owners as to halls, stairways, pools, walks, and other common areas, including the ground on which the building stands.

TEXT Leasehold Estate. If the owner gives temporary possession and use of her property to another in return for the payment of rent or something else of value, by means of a written agreement called a lease, the party to whom possession of the property is given acquires a leasehold interest or leasehold estate. In such a case, the landowner is called the lessor and the person to whom the property is rented is called the lessee or tenant. The term, or time, of the lease may be weeks, months, or years.

Mortgages and Liens. A “lien” is a charge or encumbrance on property to secure the payment of a debt or the performance of some act. There are many other types of liens: a tax lien, a judgment lien, a mechanic’s lien, etc. The procedure for enforcing a lien is called foreclosure. Frequently, property will be subject to many liens. In such cases, when one lienholder sues to foreclose, all lienholders are notified and their claims dealt with in the same suit. This process is called “marshalling of liens”. Some liens, for example tax liens, have statutory priority.

Easements and Licenses. An easement is formal permission, granted in writing by deed or similar document, to use another’s property. Easements are commonly granted to utility companies to install and maintain water, sewer, etc. gas, across private property.

A license is informal permission to use another’s property, e.g. to use a path across an owner’s property.

Mineral Rights and Similar Interests. An owner might lease the mineral rights to her property to an oil exploration company in return for a flat payment when the lease is signed, plus a royalty of, for example, one-eighth of the value of any oil or natural gas brought to the surface.

Exercise 9. Work in pairs. Study the Vocabulary below and then translate the fol lowing texts into English.

VOCABULARY – передавати право влас- transfer real акт відмови від права quitclaim deed ності на нерухомість property акт про передачу deed обумовлений акт conditional deed права власності на нерухомість лізинговий документ lease передавати (право convey власності на нерухомість) іпотечна заставна mortgage передача майна у transfer by спадщину inheritance акт про передачу conveyance спадкоємець heir правового титулу власність на землю interest in land заповіт will передача нерухомості в leasehold небіжчик decedent оренду заставляти (майно) pledge передавати право transfer real власності на property нерухомість забезпечувати сплату secure payment наступне майнове remainder interest право іпотечний акт mortgage deed довічне володіння life estate особа, яка передає grantor право спадкоємця, яке right of право наступає внаслідок survivorship смерті іншого спадкоємця особа, яка одержує grantee передача права transfer by право власності на operation of law нерухомість внаслідок дії закону майно, що передається property being передача права transfer by granted власності на adverse нерухомість на основі possession правового титулу, незважаючи на претензії іншої особи гарантійний документ warranty deed передача права transfer by про передачу власності на prescription права власності на нерухомість за нерухомість давністю просте (абсолютне) fee simple title сервітут easement право власності TEXT Як передається власність на нерухомість. Документи про передачу права власності на нерухомість, лізингові документи, іпотечні закладні та інші акти про передачу правового титулу. Переважна більшість форм власності на землю пе редається за допомогою документів на передачу власності на нерухомість. Переда ча нерухомості в оренду здійснюється через орендну угоду. Іпотечна закладна – це власність у ділянці землі, яка заставляється у рахунок забезпечення або гарантії сплати. Така застава здійснюється за допомогою документа, який називається “іпо течним актом” або просто “закладною”. Передача власності у нерухомості назива ється “передачею правового титулу на нерухомість”. Крім того, основні документи, орендний договір та іпотечний акт, є контрактами або їхніми частинами, а також актами про передачу правового титулу на володіння конкретною часткою власності у нерухомості.

Власність на землю може передаватися за допомогою документа про передачу права власності на нерухомість, у якому вказується: прізвище особи, яка передає право;

прізвище особи, яка одержує право, та характеристика майна, що передається.

Гарантійний документ про передачу права власності на нерухомість застосовується для передачі титулу на просте (абсолютне) право власності. Акт відмови від права – це те саме, що і гарантійний документ про передачу права власності на нерухомість.

Іпотечний акт схожий на документ про передачу права власності на нерухомість, але надання такого права за іпотечним актом є обумовленим.

Майно, яке передається у спадщину. Коли особа помирає, його частка власності у нерухомості передається: спадкоємцям, зазначеним у заповіті або особам, які успадковують майно за законом, коли заповіт відсутній. Успадкування може також відбуватися внаслідок того, що певні особи володіють наступним майновим правом щодо майна, яке знаходилося у довічному володінні небіжчика, або внаслідок права спадкоємця, яке наступає внаслідок смерті іншого спадкоємця.

Передача внаслідок дії закону. Власність на нерухомість може бути передана без формальної передачі правового титулу. Така передача відбувається внаслідок винесення відповідного вироку у суді.

Передача внаслідок володіння на основі правового титулу, незважаючи на претензії іншої особи та за давністю. У деяких випадках титул на право володіння нерухомості або її частки передається тому, що її формальний власник недбало відноситься до власних прав, тобто внаслідок “володіння на основі правового титулу, незважаючи на претензії іншої особи” (просто використовуючи нерухомість протягом 21 року). Таким самим чином, право на використання нерухомості, особливо у сервітутах, може бути передано за давністю, тобто внаслідок фактичного її використання та бездіяльності законного власника щодо такого використання.

VOCABULARY – поземельна книга land records карта в горизонтальній plat проекції вести (поземельну keep (land топографічна карта survey книгу) records) окружний реєстратор county recorder окружний аудитор county auditor реєстр свідоцтв про records of deeds окружний скарбник county treasurer передачу права влас- (завідувач фінансового ності на нерухомість відділу) реєстр іпотечних актів records of вести облік keep track of mortgages сплати податків на property taxes нерухомість загальний індекс general index to секретар суду clerk of the court реєстрів the records земельний кадастр land registry суд у справах probate court успадкування реєстрація земель land registration окружний шериф county sheriff встановити статус establish the зовнішнє судове foreign judgment титулу на право status of the title рішення володіння оформляти file a certificate правовий пошук титулу title examination реєстраційне of registration свідоцтво операція (торговельна transaction бездоганний правовий marketable title тощо) титул окружний відділ county процес послідовної unbroken chain реєстрації recorder’s office передачі титулу of recorded title місце зберігання repository передавати титул на pass the fee title просте право власності TEXT Типи поземельних книг. У штаті Огайо основні поземельні книги ведуться окружними реєстраторами. Найважливішими є реєстри свідоцтв про передачу права власності на нерухомість та іпотечних актів, а також загальний індекс цих реєстрів.

Ще одним важливим реєстром є “земельний кадастр”. Реєстрація земель вимагає проведення судової процедури, аби встановити статус титулу на право володіння. Як тільки такий статус встановлюється, оформлюється відповідне реєстраційне свідоцтво і всі наступні операції та заяви фіксуються в ньому. В окружному відділі реєстрації також зберігаються топографічні карти місцевості та карти у горизонтальній проекції.

Інші службовці на рівні округу також ведуть важливі земельні реєстри. Окружний аудитор та окружний скарбник (завідувач фінансового відділу) відповідають, поміж іншого, за облік сплати податків на нерухомість. Секретар суду загального права веде відповідну документацію у своєму суді. Архіви судів у справах успадкування також надзвичайно важливі для визначення статусу власності на майно. Окружний шериф веде облік зовнішніх судових рішень у справах, що починалися в даному окрузі (зовнішніми називаються судові рішення, прийняті судами інших штатів).

Правовий пошук титулу;

бездоганний правовий титул. Повне вивчення статусу правового титулу може бути досить складним. У штаті Огайо таке вивчення не є потрібним. Правила щодо бездоганного правового титулу визначаються статутом. Відповідно до цього статуту, якщо правовий пошук титулу показує, що процес його послідовної передачі не переривався протягом останніх 40 років, то це вважається доказам “титулу на просте (абсолютне) право власності”, що дозволяє припустити, що особа, яка володіє титулом на даний момент, має титул на просте право власності, тобто має право його передачі.

Exercise 10. Study the Vocabulary below, then listen to Text 7 in English. Use your shorthand to write it down. Translate it into Ukrainian.

VOCABULARY – offer оферта be bound by the бути пов’язаним contract контрактом identify the встановити місце default не змогти виплатити premises розташування домовлену суму terms of the умови продажу hold somebody притягнути будь-кого до purchase liable суду down payment завдаток sue for damages подати до суду, вимагаючи відшкодування type of спосіб оплати Federal Housing Федеральна адміністра financing Administration ція з питань житлового забезпечення interest rate процентна ставка Veterans Адміністрація з питань Administration ветеранів proof of title документ, що засвід- conventional звичайна іпотечна чує правовий титул mortgage застава продавця certificate of свідоцтво про high-ratio loan позика з високою пито title правовий титул мою вагою процентної ставки порівняно з вар тістю майна

Abstract

of довідка про правовий assume and pay the брати на себе виплату title титул existing mortgage внесків за іпотечну заставу продавця title insurance страховий поліс mortgage прийняття на себе проти дефектів assumption зобов’язань щодо правового титулу іпотечної застави assessments збори (податки) Exercise 11. Study the Vocabulary below, then listen to Text 8 in Ukrainian. Use your shorthand to write it down. Translate it into English.

VOCABULARY – докази правового титулу evidence of остаточне closing statement title оформлення угоди контракт на купівлю purchase авансовий депозит earnest money contract deposit хронологічний перелік chronological збір за передачу transfer tax summary власності громадський архів public вартість правового cost of the title records пошуку титулу examination страховий поліс титулу title вартість полісу cost of the title insurance для страхування insurance policy правового титулу “закриття” (продажу) closing страхові та cost of the податкові виплати insurance and tax escrows “закриття” на зразок круглого round table вартість підготовки cost of document столу closing документів та preparation and реєстрування recording укладання документа, що на- escrow пропорційний proration of real буває формальних властивос- closing розподіл виплати estate taxes тей документа за печаткою податків на лише після виконання зазна- нерухомість ченої в ній умови врегулювання adjustment комісійна real estate винагорода commission відрахування deductions Exercise 12. Work in pairs. Study the Vocabulary below and then translate Text into Ukrainian.

VOCABULARY – landlord домовласник cover (expenses покривати (витрати etc) тощо) tenant наймач credit the deposit нараховувати відсотки на депозит rented property орендоване (наймане) five percent interest п’ятивідсоткове майно нарахування (на депозит) leased property орендоване майно valid deductions законні вирахування (з суми депозиту) decently у пристойному стані tenancy наймання приміщення habitable interfere with безпідставно refund the deposit повернути депозит the tenant’s порушувати privacy недоторканість приватного життя наймача common areas місця загального rent withholding утримання орендної користування плати parking lot місце для паркування dwelling unit квартира автомобілів comply with відповідати вимогам live up to дотримуватися (вимог (законів тощо) тощо) building and будівельно-житловий law or regulation закон, що встановлює housing code кодекс affecting health or вимоги щодо безпеки safety здоров’я чи життя maintain the підтримувати be current in rent не мати заборгованості premises порядок у payments з орендної плати приміщеннях disturb the турбувати сусідів give a 30-days’ попередити за 30 діб neighbors notice security deposit страховий депозит reduce the monthly зменшити орендну rent плату TEXT Landlord and Tenant. Obligations of the Landlord. The landlord’s obligations to ten ants are: (1) to keep the rented or leased property (premises) decently habitable;

and (2) not unreasonably interfere with the tenant’s privacy. The landlord must ensure that common areas (parking lots, stairs, halls, sidewalks, etc.) are clean and safe, and that the structure complies with building and housing codes.

Obligations of the Tenant. The tenant’s basic obligations are to: (1) use and maintain the premises in a proper manner;

(2) not disturb the neighbors;

and (3) timely make the rent or lease payments.

Security Deposits. Landlords often require new tenants to make a security deposit (commonly equal to one month’s rent). The purpose of the deposit is to cover unpaid rent and any damage to the rental property caused by the tenant. If the deposit is more than $ or one month’s rent (whichever is greater), and the tenant is in possession for six months or more, the landlord is required to credit the deposit with five percent interest. Within days after a tenancy is ended, the landlord must refund the deposit plus interest and less valid deductions.

Rent Withholding. A tenant in a building having four or more dwelling units may withhold rent if the tenant reasonably believes the landlord has failed to live up to the la ndlord’s obligations, or if the landlord is found to be in violation of any law or regulation affecting health or safety. In order to withhold rent, the tenant must be current in his rent payments and give the landlord 30-days’ notice of his intention to withhold rent. If the pr oblem is not fixed, the tenant may withhold rent by depositing the rent payments with the clerk of the local municipal or county court. At the direction of the court, the rent withheld may be applied to correct the problem, or the court may order the monthly rent reduced until the problem is remedied.

Exercise 13. Work in pairs. Study the Vocabulary below and then translate Text into English.

VOCABULARY – виселення eviction покривати зрослі cover increased витрати costs репресалія retaliatory action модернізація remodeling of the приміщення premises утримувати орендну withhold rent припинити дію угоди terminate the rental плату про оренду agreement діяти на відплату retaliate захист від виселення defense to an eviction припинити надавати withhold одержати recover damages послуги services відшкодування виселяти evict винайм адвоката attorney fees мати заборгованість be in arrears for передумова prerequisite за оренду плату rent проживати у hold over on звернутися з seek legal advice приміщенні після one’s rental term консультацією до закінчення терміну юриста угоди про оренду знесення будівлі demolition попереджати give a notice у значних масштабах of major застосування своїх asserting one’s proportions прав rights TEXT Виселення як репресалія. Якщо наймач скористувався своїм правом утримання орендної плати, домовласник не може на відплату підвищити розмір орендної плати, припинити надавати йому послуги або намагатися виселити його. Дії домовласника не вважаються репресалією, якщо: наймач сам створив проблему, на підставі якої утримує орендну плату;

наймач має заборгованість за оренду плату;

наймач продовжує проживати у приміщенні, хоча термін угоди закінчився;

розв’язання проблеми вимагає знесення будівлі або реконструкції у таких масштабах, що наймач втратить своє приміщення. Підвищення орендної плати для модернізації приміщення або покриття зрослих витрат на підтримання будівлі не вважаються репресаліями.

Якщо домовласник застосовує репресалії, наймач має право повернутися до орендованого ним приміщення (якщо його виселили), припинити дію угоди про оренду або використати репресивну дію домовласника як підставу для захисту від виселення. Наймач також може одержати відшкодування за понесені збитки та (у розумних межах) за винайм адвоката.

Виселення. Як передумова виселення, домовласник має попередити про нього наймача щонайменше за 3 доби до цього. Попередження має містити рекомендацію наймачу звернутися за консультацією до юриста, якщо він не є певним щодо власних прав. Повістка, виписана судом наймачу, має повідомити, що наймач: (1) не може бути виселений, якщо його право на проживання не скінчилося (право наймача займати приміщення закінчується, якщо, наприклад, закінчився термін оренди або якщо наймач порушив угоду);

(2) не може бути виселений в результаті репресалії з боку домовласника за застосування своїх прав;

(3) якщо він депонував орендну плату у суді, він повинен продовжувати депонувати її і може бути виселений, якщо цього не зробить;

(4) він має право звернутися до суду з проханням призначити суд присяжних з приводу виселення;

(5) він має право на консультації юриста. У будь якій справі, пов’язаній з виселенням, суд визначає, хто має право на орендоване або винаймане приміщення і може також встановити усі права та відповідальність домовласника та наймача.

VOCABULARY ENGLISH – UKRAINIAN abide by виконувати (вимоги) abstract of title довідка про правовий титул adjustment врегулювання asserting one’s rights застосування своїх прав assessments збори (податки) assets активи assume and pay the existing брати на себе виплату внесків за іпотечну заставу mortgage продавця attorney fees винайм (вартість послуг) адвоката be bound by the contract бути пов’язаним контрактом be current in rent payments не мати заборгованості з орендної плати be in arrears for rent мати заборгованість з орендної плати bonds облігації building and housing code житлово-будівельний кодекс certificate of title свідоцтво про правовий титул chronological summary хронологічний перелік clerk of the court секретар суду closing “закриття” (продажу) closing statement остаточне оформлення угоди common areas місця загального користування common ownership спільна власність complete ownership повна (абсолютна) власність comply with відповідати вимогам (законів тощо) conditional deed обумовлений акт condominium асоціація власників (квартир тощо) conventional mortgage звичайна іпотечна застава convey передавати (право власності на нерухомість) convey interest передати частку власності conveyance акт про передачу правового титулу co-owner співвласник cost of document вартість підготовки документів та реєстрування preparation and recording cost of the insurance and tax страхові та податкові виплати escrows cost of the title examination вартість пошуку правового титулу cost of the title insurance вартість полісу для страхування правового титулу policy county auditor окружний аудитор county recorder окружний реєстратор county recorder’s office окружний відділ реєстрації county sheriff окружний шериф county treasurer окружний скарбник (завідувач фінансового відділу) cover (expenses etc) покривати (витрати тощо) cover increased costs покривати зрослі витрати credit the deposit нараховувати відсотки на депозит decedent небіжчик decently habitable у пристойному стані deductions відрахування deed акт про передачу права власності на нерухомість default не змогти виплатити домовлену суму defeat (the right) подолати (право) defense to an eviction захист від виселення demolition знесення (будівлі) dissolution (of marriage) розторгнення (шлюбу) disturb the neighbors турбувати сусідів divorce розлучення down payment завдаток dwelling unit квартира earnest money deposit авансовий депозит easement сервітут (частка власності іншої особи щодо ділянки землі, яка дозволяє власнику обмежене використання такої ділянки) encumbrance обтяження;

застава (заставна) на майно escrow closing укладання документа, що набуває формальних властивостей документа за печаткою лише після виконання зазначеної в ній умови establish the status of the встановити статус титулу на право володіння title evict виселяти eviction виселення evidence of title докази правового титулу Federal Housing Федеральна адміністрація з питань житлового Administration забезпечення fee simple ownership просте (абсолютне) право власності fee simple title правовий титул на просте (абсолютне) право власності;

просте (абсолютне) право власності file a certificate of оформляти реєстраційне свідоцтво registration five percent interest п’ятивідсоткове нарахування (на депозит) fixtures фізичні структури flat payment виплата фіксованого розміру foreclosure перехід заставленого майна у власність заставотримача foreign judgment зовнішнє судове рішення fractional share частка general index to the records загальний індекс реєстрів give a 30-days’ notice попереджати за 30 діб give a notice попереджати grant (ownership) надати (право власності) grantee особа, яка одержує право grantor особа, яка передає право heir спадкоємець high-ratio loan позика з високою питомою вагою процентної ставки по відношенню до вартості майна hold over on one’s rental проживати у приміщенні після закінчення терміну term угоди про оренду hold somebody liable притягнути будь-кого до суду holder of easement власник сервітуту identify the premises встановити місце розташування intangible нематеріальний interest in land частка у власності на землю interest rate процентна ставка interfere with the tenant’s безпідставно порушувати недоторканість приватного privacy життя наймачів joint bank account спільний банківський рахунок joint ownership спільна власність joint tenancy спільне володіння житловим приміщенням keep (land records) вести (поземельну книгу) keep track of property taxes вести облік сплати податків на нерухомість land records поземельна книга land registration реєстрація земель land registry земельний кадастр landlord домовласник landowner землевласник law or regulation affecting закон, що встановлює вимоги щодо безпеки здоров’я чи health or safety життя lease орендна угода;

лізинговий документ leased property орендоване майно leasehold передача нерухомості в оренду leasehold estate орендована нерухомість leasehold interest орендована частка майна lessee орендар lessor орендодавець license дозвіл lien право утримання (арешту) майна lienholder особа, яка має право утримання (арешту) майна life estate довічне володіння майном life tenant довічний власник live up to дотримуватися (вимог тощо) maintain the premises підтримувати порядок у приміщеннях marketable title бездоганний правовий титул marshalling of liens розподіл майна між кредиторами mineral rights право на видобуток ресурсів mixed property змішаний тип майна mortgage іпотечна заставна mortgage property заставляти нерухомість через іпотечну заставну mortgage assumption прийняття на себе зобов’язань щодо іпотечної застави mortgage deed іпотечний акт mortgagee кредитор в іпотечній заставі multiple ownership колективна власність of major proportions у значних масштабах offer оферта outright повністю ownership in fee просте (абсолютне) право власності parking lot місце для паркування автомобілів partition (of property) розподіл (майна) pass (ownership) передати (право на власність) pass the fee title передавати титул на просте право власності payable-on-death account рахунок, кошти з якого виплачуються лише після смерті його власника personal property особиста власність plat карта в горизонтальній проекції pledge заставляти (майно) prerequisite передумова priority першочерговість probate court суд у справах успадкування proof of title документ, що засвідчує правовий титул продавця property being granted майно, що передається proration of real estate taxes пропорційний розподіл виплати податків на нерухомість public records громадський архів purchase contract контракт на купівлю quitclaim deed акт відмови від права real estate нерухоме майно, нерухомість real estate commission комісійна винагорода real property нерухоме майно, нерухомість realty нерухоме майно, нерухомість records of deeds реєстр свідоцтв про передачу права власності на нерухомість records of mortgages реєстр іпотечних актів recover damages одержати відшкодування reduce the monthly rent зменшити орендну плату refund the deposit повернути депозит remainder interest наступне майнове право remainderman суб’єкт наступного майнового права remodeling of the premises модернізація приміщення rent орендна плата rent withholding утримання орендної плати rented property орендоване (наймане) майно repository місце зберігання retaliate діяти на відплату retaliatory action репресалія right of survivorship право спадкоємця, яке наступає внаслідок смерті іншого спадкоємця round table closing “закриття”(угоди) типу круглий стіл royalty періодичні відрахування secure payment забезпечувати сплату secure the payment of a debt забезпечити виплату боргу security deposit страховий депозит seek legal advice звернутися з консультацією до юриста statutory такий, що регулюється статутом (законом) stocks акції sue for damages подати до суду, вимагаючи відшкодування survey топографічна карта survivor ownership володіння, що наступає внаслідок смерті іншого спадкоємця survivorship право спадкоємця, що виникає внаслідок смерті інших спадкоємців tangible матеріальний tax liens право на утримання майна у разі невиплати податків tenancy наймання приміщення tenancy in common загальне володіння житловим приміщенням tenant орендар, наймач terminate припиняти (дію) terminate the rental припинити дію угоди про оренду agreement terms of the purchase умови продажу title examination правовий пошук титулу title insurance страховий поліс (проти дефектів) правового титулу transaction операція (торговельна тощо) transfer by adverse передача права власності на нерухомість на основі пра possession вового титулу, незважаючи на претензії іншої особи transfer by inheritance передача майна у спадщину transfer by operation of law передача права власності на нерухомість внаслідок дії закону transfer by prescription передача права власності на нерухомість за давністю transfer real property передавати власність на нерухомість transfer tax збір за передачу власності type of financing спосіб виплати (оплати) unbroken chain of recorded процес послідовної передачі титулу title valid deductions законні вирахування (з суми депозиту) Veterans Administration Адміністрація з питань ветеранів warranty deed гарантійний документ про передачу права власності на нерухомість will заповіт withhold rent утримувати орендну плату withhold services припинити надавати послуги UKRAINIAN – ENGLISH авансовий депозит earnest money deposit Адміністрація з питань ветеранів Veterans Administration акт відмови від права quitclaim deed акт про передачу права власності на нерухомість deed акт про передачу правового титулу conveyance активи assets акції stocks асоціація власників (квартир тощо) condominium бездоганний правовий титул marketable title безпідставно порушувати недоторканість interfere with the tenant’s privacy приватного життя наймача брати на себе виплату внесків за іпотечну assume and pay the existing заставу продавця mortgage бути пов’язаним контрактом be bound by the contract вартість підготовки документів та cost of document preparation and реєстрування recording вартість полісу для страхування правового cost of the title insurance policy титулу вартість пошуку правового титулу cost of the title examination вести (поземельну книгу) keep (land records) вести облік сплати податків на нерухомість keep track of property taxes виконувати (вимоги) abide by винайм (вартість послуг) адвоката attorney fees виплата фіксованого розміру flat payment виселення eviction виселяти evict відповідати вимогам (законів тощо) comply with відрахування deductions власник сервітуту holder of easements володіння, що наступає внаслідок смерті іншого survivor ownership спадкоємця врегулювання adjustment встановлювати місце розташування identify the premises встановлювати статус титулу на право establish the status of the title володіння гарантійний документ про передачу права warranty deed власності на нерухомість громадський архів public records діяти на відплату retaliate довідка про правовий титул abstract of title довічне володіння майном life estate довічний власник life tenant дозвіл license докази правового титулу evidence of title документ, що засвідчує правовий титул продавця proof of title домовласник landlord дотримуватися (вимог тощо) live up to житлово-будівельний кодекс building and housing code забезпечити виплату боргу secure the payment of a debt забезпечувати сплату secure payment завдаток down payment загальне володіння житловим приміщенням tenancy in common загальний індекс реєстрів general index to the records закон, що встановлює вимоги щодо безпеки law or regulation affecting health здоров’я чи життя or safety законні вирахування (з суми депозиту) valid deductions “закриття” (продажу) closing “закриття”(угоди) на зразок круглого столу round table closing заповіт will застава (заставна) на майно encumbrance заставити нерухомість через іпотечну заставну mortgage property заставляти (майно) pledge застосування своїх прав asserting one’s rights захист від виселення defense to an eviction збір за передачу власності transfer tax збори (податки) assessments звернутися з консультацією до юриста seek legal advice звичайна іпотечна застава conventional mortgage земельний кадастр land registry землевласник landowner зменшити орендну плату reduce the monthly rent змішаний тип майна mixed property знесення (будівлі) demolition зовнішнє судове рішення foreign judgment іпотечна заставна mortgage іпотечний акт mortgage deed карта в горизонтальній проекції plat квартира dwelling unit колективна власність multiple ownership комісійна винагорода (з нерухомості) real estate commission контракт на купівлю purchase contract кредитор в іпотечній заставі mortgagee лізинговий документ lease майно, що передається property being granted матеріальний tangible мати заборгованість за оренду плату be in arrears for rent місце для паркування автомобілів parking lot місце зберігання repository місця загального користування common areas модернізація приміщення remodeling of the premises надати (право власності) grant (ownership) наймання приміщення tenancy наймач tenant нараховувати відсотки на депозит credit the deposit наступне майнове право remainder interest не змогти виплатити домовлену суму default не мати заборгованості з орендної плати be current in rent payments небіжчик decedent нематеріальний intangible нерухоме майно real estate;

real property;

realty нерухомість real estate;

real property;

realty облігації bonds обумовлений акт conditional deed одержати відшкодування recover damages окружний аудитор county auditor окружний відділ реєстрації county recorder’s office окружний реєстратор county recorder окружний скарбник (завідувач фінансового county treasurer відділу) окружний шериф county sheriff операція (торговельна тощо) transaction орендар lessee;

tenant орендна плата rent орендна угода lease орендована нерухомість leasehold estate орендована частка майна leasehold interest орендоване (наймане) майно rented property;

leased property орендодавець lessor особа, яка має право утримання (арешту) майна lienholder особа, яка одержує право grantee особа, яка передає право grantor особиста власність personal property остаточне оформлення угоди closing statement оферта offer оформляти реєстраційне свідоцтво file a certificate of registration п’ятивідсоткове нарахування (на депозит) five percent interest передавати (право на власність) pass (ownership) передавати власність на нерухомість convey real property;

transfer real property передавати титул на просте право власності pass the fee title передавати частку власності convey interest передача майна у спадщину transfer by inheritance передача нерухомості в оренду leasehold передача права власності на нерухомість transfer by operation of law внаслідок дії закону передача права власності на нерухомість за transfer by prescription давністю передача права власності на нерухомість на transfer by adverse possession основі правового титулу, незважаючи на претензії іншої особи передумова prerequisite перехід заставленого майна у власність foreclosure заставотримача періодичні відрахування royalty першочерговість priority підтримувати порядок у приміщеннях maintain the premises повернути депозит refund the deposit повна (абсолютна) власність complete ownership повністю outright подати до суду, вимагаючи відшкодування sue for damages подолати (право) defeat (the right) поземельна книга land records позика з високою питомою вагою процентної high-ratio loan ставки відносно до вартості майна покривати (витрати тощо) cover (expenses etc) покривати зрослі витрати cover increased costs попереджати give a notice попереджати за 30 діб give a 30-days’ notice право на видобуток ресурсів mineral rights право на утримання майна у разі невиплати tax liens податків право спадкоємця, що виникає внаслідок смерті right of survivorship;

survivorship інших спадкоємців право утримання (арешту) майна lien правовий пошук титулу title examination правовий титул на просте (абсолютне) право fee simple title власності прийняття на себе зобов’язань щодо іпотечної mortgage assumption застави припинити дію угоди про оренду terminate the rental agreement припинити надавати послуги withhold services припиняти (дію) terminate притягнути будь-кого до суду hold somebody liable проживати у приміщенні після закінчення терміну hold over on one’s rental term угоди про оренду пропорційний розподіл виплати податків на proration of real estate taxes нерухомість просте (абсолютне) право власності fee simple title;

fee simple ownership;

ownership in fee процентна ставка interest rate процес послідовної передачі титулу unbroken chain of recorded title рахунок, кошти з якого виплачуються лише після payable-on-death account смерті його власника реєстр іпотечних актів records of mortgages реєстр свідоцтв про передачу права власності на records of deeds нерухомість реєстрація земель land registration репресалія retaliatory action розлучення divorce розподіл майна partition of property розподіл майна між кредиторами marshalling of liens розторгнення (шлюбу) dissolution (of marriage) свідоцтво про правовий титул certificate of title секретар суду clerk of the court сервітут (частка власності іншої особи щодо easement ділянки землі, яка дозволяє власнику обмежене використання такої ділянки) спадкоємець heir співвласник co-owner спільна власність common ownership;

joint ownership спільне володіння житловим приміщенням joint tenancy спільний банківський рахунок joint bank account спосіб виплати (оплати) type of financing страховий депозит security deposit страховий поліс (проти дефектів) правового title insurance титулу страхові та податкові виплати cost of the insurance and tax escrows суб’єкт наступного майнового права remainderman суд у справах успадкування probate court такий, що регулюється статутом statutory топографічна карта survey турбувати сусідів disturb the neighbors у значних масштабах of major proportions у пристойному стані decently habitable укладання документа, що набуває формальних escrow closing властивостей документа за печаткою лише після виконання зазначеної в ній умови умови продажу terms of the purchase утримання орендної плати rent withholding утримувати орендну плату withhold rent Федеральна адміністрація з питань житлового Federal Housing Administration забезпечення фізичні структури fixtures хронологічний перелік chronological summary частка fractional share частка у власності на землю interest in land UNIT PROBATE LAW Exercise 1. Read and translate (see the Introduction for details).

Probate law (1) is the law which concerns the proper 1. спадкове право;

administration (2) of the estates of persons who have died. 2. провадження (справ);

This includes the payment of taxes and just debts, and the 3. влаштування;

transfer of all property to the appropriate people or entities.

4. психічно хворий;

Probate law also addresses many other issues:

5. розумова відсталий;

commitment (3) of the mentally ill (4) and mentally 6. усиновлення (удочеріння);

retarded (5) for care and treatment;

adoption (6);

ap 7. опікуни (для нагляду за pointment of guardians (7) and conservators (8) to дітьми);

care for children and other persons who cannot care for 8. опікуни (для нагляду за themselves or their property;

and the issuance of mar дорослими);

riage licenses (9). In addition, in most counties the pro 9. дозвіл на шлюб;

bate court has jurisdiction over juvenile (10) matters.

10. неповнолітній;

Each common pleas court in Ohio has a “Probate Di 11. суд у справах vision” which is commonly called the “Probate Court” успадкування;

(ll). Its main duties are: the supervision (12) of the ad 12. нагляд;

ministration of decedents’ (13) estates and the protec 13. померлі;

tion of the interest of certain persons who are particularly 14. вразливий;

vulnerable (14) to loss or harm, for example, next-of 15. найближчі родичі;

kin (15) and other heirs (16) entitled to an inheritance 16. спадкоємці;

(17);

children;

beneficiaries (18) of trusts (19);

persons 17. спадок;

спадщина suffering from mental illness or disability (20);

persons 18–19. бенефіціарії трастів suffering from developmental disabilities (21);

and per (особи, в інтересах яких здій sons suffering from other physical disabilities.

снюється розпорядження Protecting Persons in Need of Care. In Ohio, the майном за дорученням);

probate court appoints guardians for both minors and 20. розумова відсталість;

adults;

handles adoptions and applications to hospital 21. розумові або фізичні ize persons who may have mental problems.

вади;

Safeguarding Personal and Property Rights. When 22. виконавці духівниці;

a person dies, his property must go to: (1) the persons 23. піклувальники про named by him in his will;

or (2) where there is no will, спадкове майно;

to the heirs named in Ohio law.

24. особи, які розпоряджа Supervising Those in Positions of Trust. Executors ються майном на підста (22), administrators (23), guardians, conservators, ві довірчої власності;

trustees (24), attorneys-in-fact (25), and other persons 25. особи, які діють у суді за who act on behalf of third persons are “fiduciaries” дорученням;

(26). Fiduciaries are in positions of trust and act under 26. “фідуціарії” (довірені the supervision of the probate court.

особи).

Exercise 1A. Match the phrases in column A with their equivalents in column B.

AB 1. Probate law is the law which concerns the А. Головними функціями суду у справах proper administration of the estates of per- успадкування є нагляд за провадженням sons who have died. This includes the pay- у справах щодо майна померлих та захист ment of taxes and just debts, and the transfer інтересів певних осіб, які є особливо враз of all property to the appropriate people or ливими щодо спричинення їм збитків або entities. шкоди, наприклад, найближчі родичі та інші спадкоємці, які мають право на спад щину;

діти;

бенефіціарії трастів (особи, в інтересах яких здійснюється адміністру вання майном за дорученням);

психічно хворі або розумово відсталі люди;

особи, з розумовими або фізичними вадами та ін валіди.

2. Probate law also addresses many other В. Суд у справах успадкування призна issues: commitment of the mentally ill and чає опікунів як для неповнолітніх, так і mentally retarded for care and treatment;

дорослих, розглядає справи, що стосу adoption;

appointment of guardians and ються усиновлення (удочеріння), а також conservators to care for children and other питання госпіталізації психічно хворих.

persons who cannot care for themselves or Коли особа помирає, її майно має пере their property;

the issuance of marriage li- йти до: (1) осіб, яких вона назвала у за censes and juvenile matters. повіті;

(2) якщо заповіт відсутній – до спадкоємців за законом штату Огайо.

3. The main duties of the Probate Court C. Спадкове право – це право, що регу are: the supervision of the administration лює належне провадження справ щодо of decedents’ estates and the protection of майна померлих. Сюди входять сплата the interest of certain persons who are par- податків та просто боргів, передача май ticularly vulnerable to loss or harm, for ex- на відповідним особам або організаціям.

ample, next-of-kin and other heirs entitled to an inheritance;

children;

beneficiaries of trusts;

persons suffering from mental illness or disability;

persons suffering from devel opmental disabilities;

and persons suffering from other physical disabilities.

4. The probate court appoints guardians for D. Виконавці духівниці, піклувальники both minors and adults;

handles adoptions про спадкове майно, опікуни для нагляду and applications to hospitalize persons who за дітьми та іншими особами, які не мо may have mental problems. When a person жуть доглядати за собою або власним май dies, his property must go to: (1) the persons ном, особи, що розпоряджаються майном named by him in his will;

or (2) where there на підставі довірчої власності, особи, які is no will, to the heirs named in Ohio law. діють у суді за дорученням та інші особи, що діють від імені третіх осіб, є “фідуціарі ями” або довіреними особами. З причини наділення їх довір’ям, фідуціарії діють під наглядом суду у справах успадкування.

5. Executors, administrators, guardians, Е. До юрисдикції спадкового права вхо conservators, trustees, attorneys-in-fact, дять також багато інших справ: влашту and other persons who act on behalf of third вання психічно хворих та розумово від persons are “fiduciaries”. Fiduciaries are in сталих осіб під опіку та на лікування;

positions of trust and act under the supervi- усиновлення (удочеріння);

призначення sion of the probate court. опікунів для нагляду за дітьми та іншими особами, які не можуть доглядати за со бою або власним майном;

видача дозволу на шлюб, а також справи неповнолітніх.

Exercise 1B. Translate into Ukrainian.

1. under the supervision of the probate court;

2. handle adoptions;

3. property must go to the heirs;

4. supervision of the administration of decedents’ estates;

5. fiduciaries are in positions of trust;

6. applications to hospitalize persons who may have mental problems;

7. persons named in his will;

8. persons who are particularly vulnerable to loss or harm;

9. attorneys-in-fact;

10. next-of-kin and other heirs entitled to an inheritance;

11. com mitment of the mentally ill and mentally retarded for care and treatment;

12. adoption and appointment of guardians and conservators;

13. trustees;

14. beneficiaries of trusts;

15. proper administration of the estates of persons who have died;

16. persons suffering from developmental and physical disabilities;

17. conservators;

18. issuance of marriage licenses and juvenile matters;

19. transfer of all property to the appropriate people or enti ties;

20. Probate court appoints guardians.

Exercise 1C. Translate into English.

1. справи неповнолітніх;

2. опікуни для нагляду за дітьми та іншими особами, які не можуть доглядати за собою або власним майном;

3. майно має перейти до осіб, яких вона назвала у заповіті;

4. найближчі родичі та інші спадкоємці, які мають право на спадок;

5. видача дозволу на шлюб;

6. особи, які розпоряджаються майном на підставі довірчої власності;

7. призначення опікунів для нагляду за дітьми та іншими особами, які не можуть доглядати за собою або власним майном;

8. справи, що стосуються усиновлення;

9. спадкове право;

10. особи, в інтересах яких здійснюється розпорядження майном за дорученням;

11. усиновлення;

12. особи, які діють у суді за дорученням та інші особи, що діють від імені третіх осіб;

13. належне провадження справ щодо майна померлих;

14. госпіталізація психічно хворих;

15. влаштування психічно хворих та розумово відсталих осіб під опіку та на лікування;

16. фідуціарії діють під наглядом суду у справах успадкування;

17. передача майна належним людям або організаціям;

18. суд у справах успадкування призначає опікунів;

19. виконавці духівниці та піклувальники про спадкове майно.

Exercise 1D. Listen to text 1D in English. Use your shorthand to write it down.

Translate it into Ukrainian.

Study the Vocabulary below and then proceed to the exercises VOCABULARY – attest засвідчувати take precedence мати переважну силу draft (a will) укладати (заповіт) testamentary заповідальне право capacity та дієздатність notarized нотаріально засвідчений testator заповідач nuncupative усний will заповіт restraint обмеженість свободи прийняття рішень Exercise 2A. Match the phrases in column A with their equivalents in column B.

Use Vocabulary 2.

AB 1. Any person age 18 or older, who has a А. Вимога щодо необмеженості свободи sound mind and memory, and is not under прийняття рішень заповідачем означає, restraint, can make a valid will. In order to що заповідач не має бути примушений have the ability to make a will, or testamen- укладати заповіт, або заповіт конкретно tary capacity, a testator only needs to: un- го змісту, шляхом примусу, шахрайства derstand that she is making a will;

know the чи неналежного впливу на нього.

general extent of her property;

understand the relationship she holds with those who may have claims on her generosity;

and ap preciate her relationship with members of her family.

2. The requirement that a testator is not un- В. Заповіт має бути укладений у пись der restraint means that a testator cannot мовій формі, підписаний заповідачем be coerced, defrauded, or improperly influ- та засвідчений двома правомочними (та enced into making a will, or into making a незацікавленими) свідками. Краще до will in a certain way. держуватися звичайної практики: (1) за повідач повідомляє свідкам, що це є його заповіт;

(2) заповідач підписує заповіт у присутності свідків;

(3) свідки підпису ють заповіт. Закон не вимагає нотаріаль ного засвідчення заповіту.

3. A will must be in writing, signed at the C. Інші умови такі: свідки записують end by the testator, and attested by two зміст заповіту та підписують його про competent (and disinterested) witnesses. It тягом десяти днів з дня заяви заповідача;

is better to follow the ordinary practice of: письмовий заповіт реєструється у суді (1) testator telling the witnesses that this у справах про успадкування у шестимі is her will;

(2) testator actually signing the сячний термін з дня смерті заповідача.

will in the witnesses’ presence;

and (3) the Нарешті, усний заповіт не має переваж witnesses signing the will. The law does not ної сили над письмовим заповітом, який require that a will be notarized. було укладено раніше.

4. An oral, or “nuncupative”, will is valid to D. Будь-яка особа від 18 років і старша, transfer personal property – not real prop- яка є при повному розумі та пам’яті, а erty – under certain conditions: the will is також свобода прийняття рішень якої не made by testator while testator is dying and є обмеженою, може укласти юридично knows she is dying;

testator states her will чинний заповіт. Аби мати передумови to two competent, disinterested witnesses для укладання заповіту, або заповідальне whom testator has specifically asked to hear право та дієздатність, заповідач має лише her last will;

розуміти, що він складає заповіт;

знати обсяг власного майна;

розуміти форму відносин, які він має стосовно осіб, що можуть розраховувати на його щедрість;

цінувати відносини з іншими членами родини.

5. Other conditions include: the witnesses Е. Усний (неписьмовий) заповіт є юри write out the will and sign it within ten days дично чинним у плані передачі особис of testator’s statement;

and, the written will тої власності (але не нерухомості) за is filed with the probate court within six певних умов: заповіт виголошується за months after the testator’s death. Finally, an повідачем у передсмертний період, коли oral will cannot take precedence over a pre- заповідач розуміє, що він помирає;

запо viously valid written will. відач висловлює свій заповіт двом пра вомочним та незацікавленим свідкам, яких заповідач спеціально запросив, аби виголосити перед ними свій заповіт.

Exercise 2B. Translate into Ukrainian.

1. sign within ten days of testator’s statement;

2. whom testator has specifically asked to hear her last will;

3. transfer personal property – not real property;

4. law does not require that a will be notarized;

5. written will is filed with the probate court within six months after the testator’s death;

6. sound mind and memory;

7. will must be attested by two competent (and disinterested) witnesses;

8. know the general extent of her property;

9. oral will cannot take precedence over a previously valid written will;

10. testamentary capacity;

11. testator actually signs the will in the witnesses’ presence;

12. “nuncupative” will;

13. those who may have claims on her generosity;

14. a testator cannot be coerced, defrauded, or improp erly influenced into making a will;

15. the will is made by testator while testator is dying and knows she is dying;

16. make a valid will;

17. appreciate relationship with members of one’s family;

18. testator states her will to two competent, disinterested witnesses;

19. have the ability to make a will;

20. testator is not under restraint.

Exercise 2C. Translate into English.

1. юридично дійсний для передачі особистої власності (але не нерухомості);

2. свобода прийняття рішень не є обмеженою;

3. передумови для складання запо віту;

4. знати обсяг власного майна;

5. заповіт висловлюється заповідачем у перед смертний період;

6. усний заповіт не має переважної сили над письмовим заповітом, який було складено раніше;

7. скласти юридично дійсний заповіт;

8. протягом деся ти днів з дня заяви заповідача;

9. заповідач розуміє, що він помирає;

10. заповідач не має бути змушений складати заповіт через примус, шахрайство або неналежний вплив на нього;

11. підписаний заповідачем і засвідчений двома правомочними (та незацікавленими) свідками;

12. заповідач висловлює свій заповіт двом правомочним та незацікавленим свідкам;

13. закон не вимагає нотаріального засвідчення запові ту;

14. заповідальне право та дієздатність;

15. у шестимісячний термін з дня смер ті заповідача;

16. яких заповідач спеціально запросив, аби виголосити свій заповіт;

17. письмовий заповіт реєструється у суді у справах про успадкування;

18. заповідач має розуміти, що він складає заповіт;

19. свідки записують зміст заповіту та підпису ють його;

20. при своєму розумі та пам’яті.

Exercise 2D. Listen to text 2D in Ukrainian. Use your shorthand to write it down.

Translate it into English.

Study the Vocabulary and then proceed to the exercises VOCABULARY- amend вносити поправку revoke скасовувати codicil кодиціль (доповнення до separation угода про роздільне заповіту) agreement проживання подружжя за згодою divorce decree судове рішення щодо між ними розлучення obliterate перекреслювати spoliate зіпсувати Exercise 3А. Match the phrases in column A with their equivalents in column B.

AB 1. Ohio law states that a will cannot affect А. Заповіт може скасовуватися кількома the distribution of the testator’s property un- способами. Найчастіше укладається но less the will is filed with the probate court вий, або пізніший, заповіт. Останній за for purposes of administering the estate ac- часом заповіт скасовує всі попередні за cording to law. повіти, укладені заповідачем. Заповідач може також скасувати власний заповіт ще кількома способами, а саме: анулювати, порвати, перекреслити або знищити його.

2. When an original will is misplaced, de- В. Заповідач має особисто виконати такі stroyed, or spoiled (“spoliated”) in some дії, бути присутнім при їх виконанні або way, a copy can be admitted to probate, pro- дати письмові інструкції іншій особі вчи vided: it can be proven that the will is valid нити такі дії від імені заповідача. Важливо and is the last will of the testator, and that мати на увазі, що необхідно мати докази the testator did not know that the will was стосовно того, що дії скасування, розри misplaced, destroyed, or spoliated. вання тощо було вчинено заповідачем.

3. A will can be revoked in a number of C. До заповітів часто вносяться поправки ways. The most common way is by making внаслідок умов, що містяться у судових a new, or later, will. The latest will revokes рішеннях про розлучення або в угодах all previous wills made by testator. A tes- про роздільне проживання подружжя tator can also revoke a will by taking the за згодою між ними. Коли суд виносить following actions with the intention of re- рішення про розлучення подружжя або voking the will: canceling it;

tearing it up;

ухвалює угоду про розірвання шлюбу, obliterating it;

or destroying it. судове рішення скасовує ті положення заповіту, що стосуються колишнього чо ловіка та колишньої дружини. Поправки до заповіту можуть також вноситися че рез “кодиціль” (доповнення до запові ту) – документ, вимоги до якого є такими ж, як і до заповіту. В усіх випадках, коли заповідач є правомочним, скасування по переднього заповіту є безумовним.

4. The testator must personally take such D. Якщо оригінал заповіту втрачено, actions, be present when such actions are знищено або зіпсовано будь-яким чином, taken, or give another person written in- для ухвалення заповіту можна подати ко structions to take such action on testator’s пію за таких умов: існує можливість до behalf. It is important to know that proof вести, що заповіт є юридично чинним та of the testator’s actions and intent is neces- останнім за часом заповітом заповідача, sary where there is an apparent cancellation, а також що заповідач не знав, що заповіт tearing, etc. було втрачено, знищено або зіпсовано.

5. Wills are often amended by the condi- Е. За законодавством штату Огайо, запо tions stated in divorce decrees or separation віт не може впливати на розподіл майна agreements. When a court issues its decree заповідача, якщо заповіт не зареєстро or order in a divorce case, or approves a вано у суді у справах про успадкування settlement in a dissolution of marriage, the з метою управління спадковим майном court’s order revokes the provisions in a will відповідно до законодавства.

for former husbands or wives.Wills may be amended by a “codicil”, a document which meets the same requirements as an original will. Where the testator is competent, the re vocation of a prior will is absolute.

Exercise 3B. Translate into Ukrainian.

1. revocation of a prior will is absolute;

2. proof of the testator’s actions and intent is necessary;

3. will can be revoked in a number of ways;

4. testator is competent;

5. apparent cancellation;

6. copy can be admitted to probate;

7. wills may be amended by a “codicil”;

8. will cannot affect the distribution of the testator’s property;

9. obliterating;

10. will is filed with the probate court;

11. court’s order revokes the provisions in a will;

12. testator must personally take such actions;

13. it can be proven that the will is valid;

14. last will of the testator;

15. for purposes of administering the estate;

16. conditions stated in divorce decrees or separation agreements;

17. according to law;

18. latest will revokes all previous wills made by testator;

19. will is misplaced, destroyed, or spoiled (“spoliated”);

20. writ ten instructions to take such action on testator’s behalf.

Exercise 3C. Translate into English.

1. заповідач є правоможним;

2. для ухвалення слід подати копію;

3. до запові тів часто вносяться поправки;

4. письмові інструкції іншій особі вчинити такі дії від імені заповідача;

5. оригінал заповіту втрачено, знищено або зіпсовано;

6. заповідач має особисто виконати такі дії;

7. це анулює положення заповіту, які стосуються екс-чоловіка та екс-дружини;

8. відповідно до законодавства;

9. останній за часом заповітом заповідача;

10. необхідно мати докази;

11. анулювання попереднього заповіту є безумовним;

12. з метою управління спадковим майном;

13. заповіт може анулюватися кількома способами;

14. поправки до заповіту можуть вноситися через “кодиціль”;

15. складається новий, або пізніший, заповіт;

16. заповіт не зареєстровано у суді у справах про успадкування;

17. останній за часом заповіт анулює усі попередні заповіти;

18. можливо довести, що заповіт є юридично дійсним;

19. заповідач може анулювати заповіт ще кількома способами;

20. заповіт не може впливати на розподіл майна заповідача.

Exercise 3D. Listen to text 3D in English. Use your shorthand to write it down.

Translate it into Ukrainian.

Study the Vocabulary below and then proceed to the exercises VOCABULARY – accept the will приймати заповіт invalidate скасовувати afterborn незгадані у заповіті діти living allowance грошове утримання children pretermitted heirs незгадані у заповіті bequeath відписувати спадкоємці deceased покійний probate управління спадковим administration майном disinherit позбавляти спадщини dispose передавати reimburse відшкодовувати funeral витрати, пов’язані із reject the will відхиляти заповіт expenses похованням spouse подружжя Exercise 4A. Match the phrases in column A with their equivalents in column B.

AB 1.The general rule is that a testator can use a А. Той із подружжя, хто залишився жи will to dispose of his or her property in any вим, також має право на одержання гро way, or to any persons, the testator wants. шового утримання у сумі 25000 доларів, There are important exceptions to this gen- а також право продовжувати мешкати у eral rule. родинному будинку протягом року. Той з подружжя, хто залишився живим, має також право на один автомобіль, який не відписувався їй (йому) у заповіті. Така особа має також право на відшкодування витрат, пов’язаних із похованням помер лого чоловіка або померлої жінки.

2. While a testator can disinherit others, a В. Закон має спеціальні застереження, що testator cannot entirely disinherit his or автоматично змінюють заповіт у певних her spouse by making a will which specifi- ситуаціях. Якщо після укладання запо cally disinherits the spouse. The law gives віту у заповідача народжуються діти, за the surviving spouse certain choices which гальним правилом є те, що такі діти (діти prevent total disinheritance of the assets заповідача, що народилися після укла which are subject to probate administra- дання заповіту або “не згадані у запові tion. The surviving spouse can accept the ті діти”) мають право на таку ж частку will and take whatever share of the estate у майні заповідача, що й інші його діти.

the will provides, or reject the will and take Якщо заповідач розведений або йому на whatever share he or she is entitled to under дано дозвіл розірвання шлюбу, то пункти the law. заповіту, що стосуються його/її колиш нього чоловіка або дружини, скасову ються.

3. A surviving spouse is also entitled to a C. Заповідач не має права заповідати living allowance of $ 25,000 and to remain будь-що свідкам заповіту. Такі пункти in the family home for one year. The sur- заповіту вважаються недійсними, хоча viving spouse also has the right to have one вони не скасовують заповіту в цілому, за automobile which was not specifically be- винятком ситуації, коли свідки є єдини queathed (given) in the will. The surviving ми бенефіціаріями.

spouse also has the right to be reimbursed for the payment of the funeral expenses of the deceased spouse.

4. The testator cannot leave a gift to the D. Заповідач може позбавити спадщини witnesses to the will. Such gifts are invalid, будь-кого, за винятком власного подруж although they do not invalidate the entire жя. Тобто, він/вона не може укласти за will unless such persons are the only ben- повіт таким чином, щоб повністю по eficiaries. збавити спадщини власну дружину або власного чоловіка. Закон надає тому з по дружжя, хто залишився живим певні аль тернативи, що не дозволяють його повно го позбавлення права успадкування. Така особа може прийняти заповіт і відповід ну частку майна, відписану у ньому, або відхилити заповіт і взяти собі ту частку майна, що встановлюється законом.

5. The law has special provisions which au- E. Загальним правилом є: заповідач може tomatically change a will in some situations. скористатися заповітом, аби передати Where there are children born to testator after власне майно будь-яким способом та a will has been made, the general rule is that будь-яким особам, за бажанням заповіда these children (called “afterborn children” or ча. До цього загального правила є важли “pretermitted heirs”) are entitled to share in ві винятки.

the estate the same as testator’s other children.

Where the testator is divorced, or granted a dissolution of marriage, the provisions in the will for testator’s former spouse are revoked.

Exercise 4B. Translate into Ukrainian.

1. afterborn children;

2. testator cannot leave a gift to the witnesses to the will;

3. te stator can disinherit others;

4. unless such persons are the only beneficiaries;

Pages:     | 1 |   ...   | 4 | 5 || 7 | 8 |   ...   | 9 |





© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.