WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!


Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 9 |

«DICTUM FACTUM ДО 200-РІЧЧЯ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. В. Н. КАРАЗІНА ТА 175-РІЧЧЯ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ПЕРЕКЛАД АНГЛОМОВНОЇ ЮРИДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ...»

-- [ Страница 2 ] --

final judgment первинна юрисдикція original jurisdiction перегляд судових рішень reviewing court decisions перегляд(ати) review переглядати справи в апеляційному та hear cases appealed from the lower касаційному порядку courts передбачений Конституцією constitutional підготовка справ до судового розгляду preparation of cases for hearing підлягати be subject to повертати для перегляду (рішення) remand (judgments) покарання penalty попередні слухання preliminary hearings посадова особа official поширюватися на apply to права громадянина citizen’s rights правила нагляду за процедурою проведення rules of superintendence засідань право особи на відповідну посаду у громадській title to a public office установі правові акти legal acts правовідносини legal relations претензійний суд Court of Claims привласнення функцій appropriation of the functions привласнювати функції і повноваження appropriate the functions and power призначати кримінальне покарання impose a criminal penalty (on) призначення справ до судового розгляду submission of cases for hearing призначення, мета purpose прийняття рішень taking decisions примусити compel прирівняні суди equivalent courts продовжити розгляд справи proceed проміжна ланка intermediate step проміжний апеляційний суд intermediate court of appeals проміжний суд intermediate court процедури proceedings процесуальні норми rules of procedure районний суд district court рішення decision розгляд справ у апеляційному та касаційному hearing cases in the courts of порядку appeals розгляд справ у першій інстанції hearing cases in trial courts розглядати handle розглядати фінансові претензії hear claims for money розділ chapter розшифрована стенограма протоколу судового transcript of the evidence засідання свободи особи individual’s freedoms сімейні справи (в суді) family lawsuits скасовувати (рішення) reverse спір dispute справа (у суді) case справи за нововиявленими обставинами cases with newly obtained evidence справи, пов’язані з дорожньо-транспортними traffic cases пригодами сторона (у справі) party стягнення (штрафу тощо) collection суд загального права common pleas court суд мера (міського голови) mayor’s court суд першої інстанції trial court судова помилка, здатна вплинути на plain (prejudicial) error правомірність судового рішення судова система judicial system судовий захист legal defense судовий процес trial судові витрати court costs судові органи legal bodies судові справи lawsuits тлумачити interpret трудова колонія workhouse тягар burden у встановленому законом порядку under a regular legal procedure ув’язнення на термін не більше одного року term of not more than one year уповноважений empowered фелонія (категорія тяжких злочинів) felony цивільна та кримінальна юрисдикції civil and criminal jurisdiction цивільні справи civil matters член (Верховного) суду Associate Justice штраф fine юрисдикція суду першої інстанції original jurisdiction UNIT LEGAL PROCEDURE-1 CIVIL CASES Exercise 1. Read and translate (see the Introduction for details).

Where and When Cases must be brought. The first pro- 1. процедурні питання;

cedural questions (l) in any case are: where must the case 2. поданий (позов);

be filed (2), and when must the case be filed. Statutes of 3. закон про давність limitations (3) concern “when” cases must be filed. Jurisdic- позову;

tion governs the power of Ohio’s courts to deal with different 4. кримінальні types of civil lawsuits and criminal prosecutions (4). Venue переслідування;(5) concerns the location (6) of the particular court where a 5. місце розгляду;

case must be tried. Statutes of limitations provide time limits судовий округ, в якому for bringing civil lawsuits (7) and criminal prosecutions. повинна слухатися Jurisdiction. Generally, jurisdiction means the power of справа;

a court. Different courts have different powers, and a case 6. місце розташування;

can be brought only in a court with authority to deal with 7. порушувати цивільну it. There are several kinds of jurisdiction. “Subject matter справу;

jurisdiction” (8) is the power of a court to deal with particu- 8. предметна юрис lar kinds of cases. Monetary jurisdiction” (9) is the mini- дикція (підсудність);

mum or maximum dollar limit on civil cases that a particular 9. грошова юрисдикція court can handle. “Territorial jurisdiction” (10) is the geo- (підсудність);

graphic extent (11) of a court’s power.

10. територіальна A court has territorial jurisdiction over civil cases when юрисдикція;

the incident or transaction (12) on which the case is based 11. географічні occurred in the court’s territory or, in some cases, when the межі поширення, defendant (13) or the plaintiff (14) lives in the court’s ter- географічний кордон;

ritory. In criminal cases, a court generally has jurisdiction 12. комерційна операція, when the crime, or any essential part or “element” of the угода, контракт;

crime, occurred in the court’s territory.

13. відповідач, Venue. Whereas jurisdiction refers to the power of a обвинувачений;

court to try a case, venue refers to the place where it is to be 14. позивач, заявник;

tried. Usually, venue follows territorial jurisdiction in both 15. надаватися;

civil and criminal cases. Venue can be changed in criminal 16. резонансний cases when the change is necessary to secure a fair trial. A (жахливий) злочин;

change of venue might be granted (15), for example, in the 17. розголос;

trial of a particularly heinous crime (16) where publicity 18. збуджувати;

(17) has inflamed (18) local public opinion against the ac- збурювати cused (19).

19. обвинувачений.

Exercise 1A. Match the phrases in column A with their equivalents in column B.

AB 1. Generally, jurisdiction means the power А. “Грошова юрисдикція” – це той мінімум of a court. Different courts have different або максимум грошової суми позовів у ци powers, and a case can be brought only in a вільній справі, яку може розглядати суд.

court with authority to deal with it. “Територіальна юрисдикція” – це геогра фічні межі поширення повноважень суду.

2. Venue concerns the location of the particu- В. Тоді як юрисдикція стосується повно lar court where a case must be tried. Statutes важень суду щодо розгляду справи, місце of limitations provide time limits for bring- розгляду – це судовий округ, де справа ing civil lawsuits and criminal prosecutions. слухається.

3. A change of venue might be granted, for C. Місце слухання справи – це розташу example, in the trial of a particularly hei- вання певного суду, де повинна розгляда nous crime where publicity has inflamed lo- тися справа. Закони про давність позову cal public opinion against the accused. визначають часові обмеження щодо по рушення справи та кримінального пере слідування.

4. “Monetary jurisdiction” is the minimum D. Зміна місця слухання справи може or maximum dollar limit on civil cases that відбуватися, наприклад, у випадку су a particular court can handle. “Territorial дового розгляду резонансного злочину, jurisdiction” is the geographic extent of a коли розголос справи збурює громадську court’s power. думку проти обвинуваченого.

5. Whereas jurisdiction refers to the power Е. Загалом, термін “юрисдикція” означає of a court to try a case, venue refers to the “повноваження суду”. Різні суди мають place where it is to be tried. різні повноваження і справи можуть по рушуватися лише в тому суді, який має відповідні повноваження.

Exercise 1B. Translate into Ukrainian.

1. statutes of limitations;

2. to inflame local public opinion against the accused;

3. terri torial jurisdiction;

4. to secure a fair trial;

5. heinous crime;

6. the maximum and minimum dollar limit;

7. essential part or “element of the crime”;

8. venue concerns the location of the particular court;

9. the power of a court;

10. time limits for bringing civil lawsuits;

11. court with authority to deal with the case;

12. both civil and criminal cases;

13. criminal prosecutions.

Exercise 1C. Translate into English.

1. географічні межі поширення повноважень суду;

2. процедурні питання;

3. місце слухання справи;

4. повноваження суду;

5. де треба подавати позов та коли;

6. інцидент;

7. зміна місця слухання справи може відбуватися;

8. збурювати громадську думку проти обвинуваченого;

9. предметна юрисдикція;

10. надавати юрисдикцію;

11. грошова сума у цивільній справі;

12. резонансний (жахливий) злочин;

13. суд, уповноважений на розгляд справи;

14. у випадку, коли відповідач або позивач про живають на території вчинення злочину;

15. грошова юрисдикція;

16. територіальна юрисдикція.

Exercise 1D. Listen to Text 1D in English. Use your shorthand to write it down.

Translate into Ukrainian.

Study the Vocabulary below and then proceed to the exercises VOCABULARY- claimant позивач, заявник (written) pleading (письмова) заява notified повідомлений refrain (from утриматися (від дії) doing) challenge відводити (суддю, свідка, присяжного) injunction заборонна норма;

The Ohio Норми розгляду судова заборона Rules of Civil судових справ у sue розпочинати справу;

шу Procedure штаті Огайо кати (у суді);

пересліду complaint скарга, (позовна) заява вати у судовому порядку be entitled to мати право (на) summons виклик до суду, relief засіб судового повістка захисту;

issue видавати відшкодування prayer прохання lose by default програти справу вна слідок неявки до суду court order наказ суду service of process вручення виклику до суду certified mail рекомендований лист Exercise 2A. Match the phrases in column A with their equivalents in column B.

Use Vocabulary 2.

AB 1. The Ohio Rules of Civil Procedure А. Відповідач у судовій справі має право provide that a lawsuit is started by fil- знати, що проти нього порушено справу, ing a written pleading called a complaint і причину такого порушення. Відповідач with the proper court. може спробувати відхилити скаргу.

2. The defendant in a lawsuit is entitled В. Позовна заява має містити: (1) стислий та to know that he has been sued, and why. зрозумілий виклад обвинувачення, з якого The defendent may try to challenge the було б видно, що заявник за законом має пра complaint. во на засіб судового захисту;

(2) вимогу (про хання) мати такий засіб судового захисту, на який, як вважає позивач, він має право.

3. A civil case begins when the claimant, C. Повістка та додана до неї копія позовної or plaintiff, files a written statement of заяви разом називаються “виклик до суду”.

her claim (complaint) in a court. Вручення повістки та копії позовної заяви називається “врученням виклику до суду”.

Документи можуть передаватися особисто від повідачу, їх можуть принести до оселі відпові дача або ж надіслати рекомендованим листом.

4. The complaint must contain: (1) a short D. “Норми розгляду цивільних справ у шта and plain statement of the claim which ті Огайо” визначають, що судова справа shows that the plaintiff is entitled to re- розпочинається з подання заяви, яка нази lief under the law;

and (2) a demand (or вається позовною заявою, до відповідного “prayer”) for the kind of relief to which суду.

plaintiff believes she is entitled.

5. The summons and attached complaint Е. Цивільна справа розпочинається тоді, are known as “process”. The delivery of коли заявник, або позивач, подає до суду the summons and complaint is known свою позовну заяву у письмовій формі.

as “service of process”. Process can be served by delivering it directly to the de fendant, leaving it at his home, or send ing it to him by certified mail.

Exercise 2B. Translate into Ukrainian.

1. certified mail;

2. a written statement of the claim;

3. to challenge the complaint;

4. a summons is issued to the defendant;

5. a law suit is started;

6. injunction;

7. to file a written pleading;

8. to lose by default;

9. to be notified of the suit;

10. the Ohio Rules of Civil Pro cedure;

11. is entitled to know;

12. the summons and the attached complaint are known as “process”;

13. refrain from doing a certain thing;

14. service of process;

15. a court order;

16. the exact nature of the claim;

17. a demand (or “prayer”).

Exercise 2C. Translate into English.

1. звинувачення, викладені у письмовій формі;

2. відповідач у судовій справі;

3. у повістці зазначається, хто порушив проти нього справу;

4. стислий та зрозумілий виклад звинувачення;

5. упродовж 28 днів з часу подачі позовної заяви;

6. у заяві повинні міститися;

7. відхилити скаргу;

8. засіб судового захисту;

9. подати заяву, що називається позовною заявою;

10. судове розпорядження;

11. виклик до суду;

12. вручення виклику до суду;

13. виплата обумовленої грошової суми;

14. звинува чений має право знати, що проти нього було порушено справу.

Exercise 2D. Listen to Text 2D in Ukrainian. Use your shorthand to write it down.

Translate into English.

Study the Vocabulary below and then proceed to the exercises VOCABULARY – deny спростовувати, irrelevant такий, що не має заперечувати відношення admit визнавати party сторона (у справі) injured party потерпіла сторона motion клопотання counterclaim зустрічний позов dismiss відхиляти ancillary допоміжний opposing party супротивна сторона cross-claim перехресний позов summary винесення рішення за (до співпозивача або judgment процедурою спрощено співвідповідача) го судочинства Exercise 3А. Match the phrases in column A with their equivalents in column B.

AB 1. When a complaint or answer is А. Іноді позивач або відповідач можуть подава vague, the opposing party can file a ти позовну заяву, додаткову до головної справи motion to make the complaint or an- і спрямовану проти співпозивача або співвідпо swer definite and certain. відача;

така заява викладається у “перехресно му позові”. Якщо справа ясна, сторона у справі може подати клопотання про розгляд справи за процедурою спрощеного судочинства.

2. His answer might deny everything in В. У разі, коли позовна заява або відповідь на the complaint, admit some of the plain- неї не містять чіткого обґрунтування, супро tiffs claims and deny the rest, or admit тивна сторона може подати клопотання щодо most or all of the plaintiffs claims. чіткішого і конкретнішого формулювання звинувачення чи заперечення.

3. When a pleading contains irrelevant C. Якщо відповідач вважає, що він є потерпі material, the opposing party can file a лою стороною, він може відповісти на звину motion asking that the irrelevant mate- вачення позивача власним звинуваченням, яке rial be removed. називається “зустрічним позовом”.

4. Sometimes a plaintiff or defendant D. У відповіді він може заперечити все, зазна may have a claim, ancillary to the main чене у позовній заяві, визнати деякі звинува lawsuit against a co-plaintiff or a co-de- чення заявника і заперечити решту звинува fendant;

this claim is stated in a “cross- чень або ж визнати справедливість більшої claim”. If the case is clear, a party can частки звинувачень чи всіх звинувачень.

file a motion for summary judgment.

5. If the defendant feels that he is the Е. Коли заява містить матеріали, що не мають injured party, he might answer the прямого відношення до справи, супротивна plaintiffs suit with a lawsuit of his сторона може подати клопотання із прохан own, called a “counterclaim”. ням вилучити такі матеріали.

Exercise 3B. Translate into Ukrainian.

1. this claim is stated in a “cross-claim”;

2. to file a motion for summary judgment;

3. parties to a lawsuit;

4. to challenge each other’s pleadings by means of “motions”;

5. as king that the irrelevant material be removed;

6. additional material filed with the court show that a plaintiff is entitled to relief;

7. to admit some of the plaintiff’s claim;

8. the in jured party;

9. a claim, ancillary to the main lawsuit against a co-plaintiff or a co-defendant;

10. the defendant must file an “answer”;

11. to deny everything in the complaint;

12. when a complaint or answer is vague;

13. to dismiss the complaint.

Exercise 3C. Translate English.

1. заперечувати всі звинувачення;

2. клопотання до суду;

3. матеріали, що не мають відношення до справи;

4. зустрічний позов;

5. порушити справу;

6. формулю вання чіткішого і конкретнішого звинувачення та відповіді;

7. вилучати матеріали зі справи;

8. визнавати більшу частку звинувачень позивача;

9. відповідати на звину вачення позивача зустрічним позовом;

10. потерпіла сторона;

11. винесення рішення за процедурою спрощеного судочинства;

12. у звинуваченні не зазначається розмір відшкодування.

Exercise 3D. Listen to Text 3D in English. Use your shorthand to write it down.

Translate into Ukrainian.

Study the Vocabulary below and then proceed to the exercises VOCABULARY – permit дозволяти court reporter судовий секретар testimony свідчення (свідка) compel схиляти;

примушувати witness свідок interrogatory перелік питань для obtain одержати, допиту, опитувальний отримувати перелік discovery збирання документів propounded запропонований admission визнання, подання inspection огляд, розгляд, інформації перевірка, інспектування under oath під присягою medical медична експертиза examination deposition запротокольоване (під присягою) свідчення Exercise 4A. Match the phrases in column A with their equivalents in column B.

AB 1. When physical or mental condition is an А. Уся судова процедура, запитання та issue in a case, a party may request the court відповіді часто фіксуються у друкованій to order a medical examination. A party may формі. Сторону можуть примусити відпо compel another party to allow the inspection відати на запитання “опитувального пере of evidence. The parties may also be required ліку” (переліку питань у письмовій формі, to make admissions important for the case. запропонованого іншою стороною).

2. The Ohio Rules of Civil Procedure permit В. Коли під час розгляду справи ви the parties to a lawsuit to preserve the tes- никають питання щодо фізичного або timony of potential witnesses, and to obtain психічного стану сторони у справі, вона information or evidence from each other, має право зажадати від суду проведення through various methods known collective- медичної експертизи. Будь-яка сторона ly as “discovery”. може вимагати від іншої сторони перевір ки доказів. Сторони також можуть бути зобов’язані надати інформацію, важливу для розгляду конкретної справи.

3. The whole proceeding, questions and an- C. Суд має право обмежити або заборонити swers, is often transcribed into typewritten процедуру” надання документів”, коли вона form. A party may be compelled to answer спричинює надмірні моральні страждання, “interrogatories” (written questions pro- великі незручності або матеріальні збитки.

pounded by the other party). Запротокольовані свідчення, записані судо вим секретарем, тобто допит під присягою, можуть братися у сторін та свідків.

4. The court may limit or prohibit a discov- D. “Норми розгляду цивільних справ у ery proceeding if it would subject anyone Огайо” дозволяють сторонам у справі to undue annoyance, embarrassment, or ex- зберігати свідчення потенційних свідків, pense. Depositions, i. e. questioning under обмінюватися інформацією та доказами, oath recorded by a court reporter, may be використовуючи різні методи, які зага taken from parties and witnesses. лом називаються “збиранням або подан ням документів”.

Exercise 4B. Translate into Ukrainian.

1. to answer “interrogatories”;

2. the whole proceeding is often transcribed into type written form;

3. to obtain information or evidence from each other;

4. “depositions” may be taken from parties or witnesses;

5. mental condition is as issue in a case;

6. the answers are recorded by a court reporter;

7. a party may be compelled;

8. to preserve the testimony of potential witnesses;

9. to order a medical examination;

10. to make various admissions (disclosures) important to the case;

11. discovery proceedings;

12. to permit the parties to do something;

13. is questioned under oath;

14. written questions propounded by the other party.

Exercise 4C. Translate into English.

1. запротокольоване свідчення (під присягою);

2. питання щодо фізичного або психічного стану;

3. додаткова інформація;

4. змусити іншу сторону;

5. свідчення по тенційних свідків;

6. надання можливості сторонам ретельно підготуватися до судо вого розгляду справи;

7. опитувальний перелік;

8. провести медичну експертизу;

9. у друкованій формі;

10. обмінюватися інформацією та доказами;

11. судовий секретар.

Exercise 4D. Listen to Text 4D in Ukrainian. Use your shorthand to write it down.

Translate into English.

Exercise 5. Translate into English.

1. звинувачення, викладені у письмовій формі;

2. відшкодування;

3. у повістці зазначається, хто порушив справу;

4. стислий та зрозумілий виклад звинувачення;

5. суд, уповноважений для розгляду справи;

6. у випадку, коли відповідач або по зивач проживають на території, де вчинено злочин;

7. спростувати всі обвинува чення;

8. місце слухання справи;

9. матеріали, що не мають відношення до справи;

10. зустрічний позов;

11. грошова сума у цивільній справі;

12. процедурні питання.

13. упродовж 28 днів з часу подання скарги;

14. у заяві повинні міститися;

15. опо нент;

16. у звинуваченні не зазначається необхідність відшкодувань заявнику;

17. опитувальний перелік;

18. провести медичну експертизу;

19. у друкованій формі;

20. обмінюватися інформацією та доказами;

21. запитання та відповіді фіксуються у друкованій формі;

22. формулювання чіткішого звинувачення чи чіткішої відпо віді;

23. вилучати матеріали зі справи;

24. визнавати більшу частину звинувачень заявника;

25. відповідати на звинувачення заявника зустрічним позовом;

26. свідчен ня під присягою;

27. питання щодо фізичного або психічного стану;

28. додаткова інформація;

29. відповідати на позов;

30. подання заяви, що називається позовною заявою;

31. судове розпорядження;

32. винесення рішення за процедурою спрощено го судочинства;

33. потерпіла сторона;

34. де треба подавати позов та коли;

35. ін цидент;

36. місце слухання може бути змінене;

37. змусити іншу сторону;

38. свід чення потенційних свідків;

39. надати можливість сторонам ретельно підготуватися до судового розгляду справи;

40. збурити громадську думку проти обвинуваченого;

41. предметна юрисдикція;

42. надавати юрисдикцію;

43. повноваження суду;

44. ре зонансний (жахливий) злочин;

45. програти процес на підставі відмови від своїх прав;

46. виплата обумовленої суми;

47. обвинувачений має право знати, що проти нього було порушено справу;

48. географічні межі поширення повноважень суду;

49. судовий секретар.

Exercise 6. Translate into Ukrainian.

l. to file a motion for summary judgment;

2. the power of a court;

3. provide time limits for bringing civil lawsuits;

4. a court with authority to deal with the case;

5. the op posing party;

6. a demand (or “prayer”);

7. to obtain information or evidence from each other;

8. to challenge each other’s pleadings by means of “motions”;

9. refrain from do ing a certain thing;

10. service of process;

11. a court order;

12. the exact nature of the claim;

13. asking that the irrelevant materials be removed;

14. additional material filed with the court show that a plaintiff is entitled to relief;

15. to admit some of the plaintiff’s claim;

16. inflamed local public opinion against the accused;

17. territorial jurisdiction over civil cases;

18. to secure a fair trial;

19. the injured party;

20. a claim, ancillary to the main lawsuit against a co-plaintiff or a co-defendant;

21. the defendant must file an “answer”;

22. to deny everything in the complaint;

23. when a complaint or answer is vague;

24. to dismiss the complaint;

25. parties to a lawsuit;

26. civil and criminal cases;

27. criminal prosecutions;

28. the Ohio Rules of Civil Procedure;

29. to make various ad missions (disclosures) important to the case;

30. to answer “interrogatories”;

31. a party may be compelled;

32. the maximum and minimum dollar limit;

33. essential part or “ele ment of the crime”;

34. to be notified of the suit;

35. to defend himself;

36. is entitled to know;

37. “depositions” may be taken from parties or witnesses;

38. mental condition is an issue in a case.

Exercise 7. Fill in the missing words in the text below and then translate into Ukrainian. Use Vocabulary – 2 and Exercise 2A if necessary.

TEXT How a Civil Case Begins. A civil case begins when the (1), or plaintiff, files a written statement of her (2) (complaint) in a court. Her opponent, or the (3), must then be (4) of the suit, and given an opportunity to answer or (5) the complaint.

Complaint. The Ohio Rules of Civil Procedure provide that a (6) is started by filing a written (7) called a complaint with the proper (8).

The complaint must contain: 1) a short and plain statement of the claim which shows that the plaintiff is (9) to relief under the law;

and 2) a demand (or “ (10)”) for the kind of relief to which plaintiff believes she is (11). This “relief might be pay mint of a specified amount of money, or a court order (12) defendant to do or (13) from doing a certain thing (an “ (14)”), or other relief. Different kinds of (15) can be requested in the same complaint. If the plaintiff has not specified the damages sought, then at any time 28 days after the (16)of a complaint, the defendant may request that plaintiff state the amount of (17) sought.

Notice to the Defendant. The (18) in a lawsuit is entitled to know that he has been (19), and why. Accordingly, when a complaint is filed, a summons is (20) to the defendant. The (21) tells the defen dant who sued him, and when and where he must (22) himself. The sum mons also states that if he does not defend himself, he may (23) by default.

A copy of the complaint is attached to the summons so that the defendant will know the exact (24) of the claim against him. The summons and (25) complaint are known as “process”. The delivery of the (26) and complaint is known as “service of process”. Process can be (27) by delivering it direct ly to the (28), leaving it at his home, or sending it to him by (29) mail. Ser vice of (30) must be made within six months after the filing of the complaint.

Exercise 8. Work in pairs. Translate the following two texts into Ukrainian. Use Vocabulary 3–4 and Exercises 3А – 4A in case of difficulties.

TEXT Answer. When the defendant is notified he has been sued, he must file an “answer”.

His answer might deny everything in the complaint, admit some of the plaintiff’s claim and deny the rest, or admit most or all of the plaintiff’s claim. If the defendant feels that he is the injured party, he might answer the plaintiffs suit with a lawsuit of his own, called a “counterclaim”. Sometimes a plaintiff or defendant may have a claim, ancillary to the main lawsuit against a co-plaintiff or a co-defendant;

this claim is stated in a “cross-claim”.

Motions. The parties to any lawsuit can challenge each other’s pleadings by means of “motions”. For example, the defendant might file a motion to dismiss the complaint be cause the complaint does not show that the plaintiff is entitled to relief. When a complaint or answer is vague, the opposing party can file a motion to make the complaint or answer definite. When a pleading contains irrelevant material, the opposing party can file a motion asking that the irrelevant material be removed. Sometimes the pleadings and additional material filed with the court show that a plaintiff is entitled to relief (or that plaintiff is not entitled to relief), even without a trial and either party (plaintiff or defendant) can file a mo tion for summary judgment.

TEXT Discovery Proceedings. The Ohio Rules of Civil Procedure permit the parties to a law suit to preserve the testimony of potential witnesses, and to obtain information or evidence from each other, through various methods known collectively as “discovery”. The purpose of discovery is to permit all parties to prepare their cases thoroughly. “Depositions” may be taken from parties or witnesses. At a deposition, a party, or witness, is questioned under oath and his answers are recorded by a court reporter. The whole proceeding, questions and answers, is often transcribed into typewritten form. A party may be compelled to answer “interrogatories” (written questions propounded by the other party). A party may compel another party to allow the inspection of evidence and other items. When physical or mental condition is an issue in a case, a party may request the court to order a medical examina tion. The parties may be required to make various admissions (disclosures) important to the case.

Exercise 9. Work in pairs. Study the Vocabulary below and then translate the fol lowing texts into English.

VOCABULARY – суд спеціальної court of special Закон “Про сприяння Law “On the Promot юрисдикції jurisdiction соціальному становлен- ion of Youth Develop ню та розвитку молоді ment in Ukraine” в Україні” випливати (з provide for заходи примусового court enforcement тексту тощо) впливу actions адміністратив- administrative неповнолітні juvenile delinquents ний суд court правопорушники вирішувати settle disputes господарський industrial спори (арбітражний) суд (arbitration) court органи держав- bodies of військовий суд court martial ного управління state rule розробляти prescribe обласні і прирівняні regional (and правові норми legal rules до них арбітражні equivalent to them) суди arbitration courts суд у справах juvenile court Вищий арбітражний Supreme Arbitration неповнолітніх суд України Court of Ukraine TEXT Суди спеціальної юрисдикції. Зі ст. 125 Конституції випливає, що в Україні ма ють бути створені суди спеціальної юрисдикції. До них, насамперед, треба віднести адміністративні суди, метою діяльності яких є розгляд спорів між громадянами та органами державного управління.

Існує потреба й у розробці правових норм, пов’язаних з організацією та функ ціонуванням судів у справах неповнолітніх. Адже Закон від 5 лютого 1993 р. “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні” передбачає, що заходи примусового впливу до неповнолітніх правопорушників можуть визначати лише суди.

До судів спеціальної юрисдикції належать також господарські (арбітражні) і вій ськові суди. Господарські (арбітражні) суди забезпечують захист прав і законних ін тересів учасників господарських відносин (незалежно від форми власності, яку вони представляють). Систему цих судів складають обласні і прирівняні до них арбітраж ні суди та Вищий арбітражний суд України.

TEXT VOCABULARY – військові злочини military crimes міський municipal court (районний) суд соціальний захист social protection міжрайонний district court (окружний) суд військовослужбовці servicemen/women іменем України in the name of Ukraine вищі судові органи supreme legal bodies обов’язковий до mandatory виконання апеляційний суд appelate court безпосередньо directly місцевий суд local court народний people’s assessor засідатель Концепція судово- Concept of the Legal присяжний juror правової реформи Reform Військові суди розглядають лише справи про військові злочини та про соціаль ний захист військовослужбовців.

Конституція встановлює, що вищими судовими органами спеціалізованих судів є відповідні вищі суди.

В Україні відповідно до закону діють апеляційні та місцеві суди. Згідно з Кон цепцією судово-правової реформи це означає, що обласні та прирівняні до них суди функціонують як суди апеляційної інстанції щодо справ, розглянутих міськими чи окружними судами. До того ж Верховний Суд України може переглядати в апеля ційному порядку справи, що розглядалися будь-яким загальним судом. Місцевими визнаються районні та міжрайонні (окружні) суди.

Усі судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов’язковими до виконання на всій її території. Народ безпосередньо бере участь у здійсненні право суддя через народних засідателів і присяжних.

Exercise 10. Study the Vocabulary below, then listen to Text 7 in English. Use your shorthand to write it down. Translate it into Ukrainian.

VOCABULARY – statutes of закони про позовну sue on written претензії щодо limitations давність contracts письмових контрактів discourage запобігати oral contracts усні контракти unreasonable невиправдане personal injuries or заподіяні травми та delay затягування property damage збитки власності bring civil порушувати цивільні libel or slander наклеп в усній або lawsuits справи письмовій формі criminal кримінальне malicious зловмисне судове prosecution переслідування prosecution переслідування provide time встановлювати false imprisonment незаконне ув’язнення limits часові обмеження begin to run дія (обмежень тощо) professional професійне починається malpractice порушення етики чи закону arising of the виникнення права prosecution for судове переслідування right murder за вбивство unexcused непорушення справи felony фелонія, тяжкий failure без вагомих підстав злочин bar (from) забороняти misdemeanor адміністративне правопорушення recover real обернення стягнення minor незначне адміністра estate на нерухомість misdemeanor тивне правопорушення Exercise 11. Study the Vocabulary below, then listen to Text 8 in Ukrainian. Use your shorthand to write it down. Translate it into English.

VOCABULARY – у визначених за- in cases provided змагальність сторін у trial as an adversary коном випадках by law процесі proceeding кваліфікаційна Judges’ Qualificati- свобода сторін у на- freedom of the parties комісія суддів on Committee данні суду доказів to present evidence вища юридична university-level доведення перед су- prove evidence освіта degree in Law дом переконливості доказів стаж роботи у attorney’s experi- підтримання держав- public prosecutor’s su галузі права ence ного обвинувачення в pport to the accusation суді прокурором on the part of the state володіти держав- have a command забезпечення обви- provision of the accus ною мовою of the state lang- нуваченому права на ed’s right for defense uage захист порядок, встанов- procedure establis- гласність судового openness of a trial лений законом hed by law процесу особиста безпека personal security фіксування процесу recording of a trial by суддів of judges технічними засобами technological devices засади судочин- principles of legal забезпечення апеля- provision of the ac ства procedure ційного та касаційно- cused’s right to file го оскарження рішен- appeals судочинство court proceedings ня суду колегія суддів panel of judges обов’язковість рішень mandatory nature of суду court decisions законність legitimacy неповага до суду contempt of court рівність учас- equality of the par- неповага до судді disrespect to the judge ників судового ties to a trial before процесу перед the law and court винні особи guilty persons законом і судом забезпечити до- the guilt should be підлягати юридичній be liable for legal res веденість вини proved beyond any відповідальності ponsibility reasonable doubt Exercise 12. Work in pairs. Study the Vocabulary below and then translate Text into Ukrainian.

VOCABULARY – pretrial досудова нарада pretrial activity досудовий етап conference establish the домовлятися про alternative dispute спосіб альтернативно ground rules головні правила resolution го вирішення спору conclude the case завершити справу methods or методи та прийоми techniques deal with matters вирішувати settle conflict вирішувати конфлікт питання settlement before домовленість ще до negotiation переговори trial суду mediation посередництво simplification of спрощення питань, arbitration арбітраж the questions to що виносяться на minitrials міні-суди be tried розгляд listing of перелік витрат summary jury trial суд присяжних expenses and та особливих за спрощеною special damages компенсацій процедурою supplement доповнювати possible можливі поправки supplant замінювати amendments to до змагальних traditional litigation традиційна процедура the pleadings паперів exchange of обмін висновками speedy швидкий reports of experts, експертів, лікарів creative творчий medical reports, та лікарень effective ефективний and hospital mediator посередник records limiting the обмеження facilitator помічник number of expert кількості експертів maintain a calm створити спокійну witnesses для виступу environment атмосферу свідками у суді agreement on домовленість щодо promote сприяти certain facts or певних фактів realistic evaluation реалістична оцінка admission of або прийнятності reasonable solution розумне вирішення certain evidence певних доказів (спору) TEXT Pretrial Conference. Many courts require the parties to a civil case to attend a pretrial conference in order to establish the ground rules for the trial and to help conclude the case with the least amount of time and trouble. Many matters may be dealt with at the pretrial conference, including: the possibility of settlement before trial;

simplification of the ques tions to be tried;

the listing of expenses and special damages;

possible amendments to the pleadings;

the exchange of the reports of expert witnesses, medical reports, and hospital records;

limiting the number of expert witnesses;

and agreement upon certain facts or ad mission of certain evidence.

Alternative dispute resolution (ADR) is often a pretrial activity. ADR refers to a broad range of methods or techniques used to settle conflict. For example, negotiation, media tion, arbitration, minitrials, and summary jury trials are some of the methods or techniques that lawyers, courts, and others use as alternatives to traditional litigation. These methods or techniques are intended to supplement rather than to supplant traditional litigation. The methods and techniques used in ADR offer opportunities to find and use the best method to resolve particular conflicts or types of conflicts. ADR allows speedy, creative, and effective conflict resolution.

Mediation is one method of ADR which is often used by the courts. In mediation, the mediator, or neutral third party, guides the parties through the contested issues. The media tor is a facilitator and not a judge. The mediator attempts to maintain a calm environment which promotes the realistic evaluation of both sides of a conflict and allows the parties to develop a reasonable solution to the conflict.

Exercise 13. Work in pairs.Study the Vocabulary below and then translate Text into English.

VOCABULARY – недоторканність immunity закінчення терміну expiration of the term бути підвладним be influenced досягнення віку attainment of the age поширюватися на apply to за станом здоров’я for reasons of health листування correspondence неможливість impossibility to виконання exercise one’s повноважень authority засоби зв’язку means of порушення вимог violation of communication requirements приміщення premises несумісність incompatibility of без згоди without the consent інтересів interests затримувати detain порушення присяги breach of oath до винесення until a verdict of набрання законної entry into legal force обвинувального guilty is rendered by сили вироку судом a court обвинувальний verdict of guilty вирок забезпечувати provide for the припинення termination of his or фінансування maintenance громадянства her citizenship видатки на expenditures for оголошення pronouncement that утримання судів the maintenance of померлим he or she is dead courts визнання безвісно pronouncement that внутрішня internal affairs зниклим he or she is missing діяльність подання заяви про submission of відставку a statement of окремо виділяти allocate separately resignation судове judges’ self- звільнення за voluntary dismissal самоврядування management власним бажанням from office звільняти з dismiss from office припиняти terminate the посади повноваження authority TEXT Конституційний статус суддів. Конституцією і законами України гаранту ється незалежність і недоторканність суддів. Незалежність суддів виявляється у тому, що вони підвладні лише закону і будь-який вплив на них неприпустимий.

Недоторканність суддів поширюється на їхнє листування, засоби зв’язку, докумен ти, службові та приватні приміщення. Судді всіх рівнів не можуть бути без згоди Верховної Ради України, затримані чи заарештовані до винесення обвинувального вироку судом.

З метою забезпечення незалежності і недоторканності судів і суддів у Конститу ції України встановлено, що держава забезпечує фінансування та належні умови для функціонування судів і діяльності суддів. У Державному бюджеті України окремо визначаються видатки на утримання судів. Для вирішення питань внутрішньої ді яльності судів діє судове самоврядування.

Суддя звільняється з посади органом, що його обрав або призначив, у разі:

• закінчення строку, на який його обрано чи призначено;

• досягнення суддею 65 років;

• неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я;

• порушення суддею вимог щодо несумісності інтересів;

• порушення суддею присяги;

• набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

• припинення його (її) громадянства;

• визнання його (її) безвісно зниклим або оголошення померлим;

• подання суддею заяви про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням.

Повноваження судді припиняються у разі його смерті.

VOCABULARY ENGLISH – UKRAINIAN accused обвинувачений administrative court адміністративний суд admission визнання, подання інформації admit визнавати agreement on certain facts or домовленість щодо прийнятності певних admission of certain evidence фактів, певних доказів allocate separately окремо виділяти alternative dispute resolution (ADR) альтернативне вирішення спору;

спосіб альтернативного вирішення спору ancillary допоміжний appelate court апеляційний суд apply to поширюватися на arbitration арбітраж arising of the right виникнення права attainment of the age досягнення віку attorney’s experience стаж роботи у галузі права bar (from) забороняти be entitled (to) мати право (на) be granted надаватися be influenced бути підвладним be liable for legal responsibility підлягати юридичній відповідальності begin to run дія (обмежень тощо) починається bodies of state rule органи державного управління breach of oath порушення присяги bring a civil lawsuit порушувати цивільну справу certified mail рекомендований лист challenge відводити (суддю, свідка тощо) claimant позивач, заявник compel схиляти, примушувати complaint позовна заява, заява, скарга Concept of the Legal Reform Концепція судово-правової реформи conclude the case завершити справу contempt of court неповага до суду correspondence листування counterclaim зустрічний позов court enforcement actions заходи примусового впливу court martial військовий суд court of special jurisdiction суд спеціальної юрисдикції court order наказ суду court proceedings судочинство court reporter судовий секретар creative творчий criminal prosecutions кримінальні переслідування cross-claim перехресний позов (до співпозивача або співвідповідача) deal with matters вирішуваити питання defendant відповідач;

обвинувачений deny спростувати, заперечувати deposition запротокольоване свідчення (під присягою) detain затримувати directly безпосередньо discourage запобігати discovery збирання (подання) документів dismiss відхиляти (позов);

припиняти (справу) dismiss from office звільняти з посади disrespect to the judge неповага до судді district court міжрайонний (окружний) суд effective ефективний entry into legal force набрання законної сили equality of the parties to a trial рівність учасників судового процесу перед before the law and court законом і судом establish the ground rules домовлятися про головні правила exchange of reports of experts, medi- обмін висновками експертів, лікарів та лікарень cal reports and hospital records expenditures for the maintenance of видатки на утримання судів courts expiration of the term закінчення терміну facilitator помічник false imprisonment незаконне ув’язнення felony фелонія, тяжкий злочин filed case поданий (позов) for reasons of health за станом здоров’я freedom of the parties to present свобода сторін у наданні суду доказів evidence geographic extent географічні межі поширення guilty persons винні особи have a command of the state володіти державною мовою language heinous crime резонансний (жахливий) злочин immunity недоторканність impossibility to exercise one’s неможливість виконання повноважень authority in cases provided by law у визначених законом випадках in the name of Ukraine іменем України incompatibility of interests несумісність інтересів industrial (arbitration) court господарський (арбітражний) суд inflame збуджувати injunction заборонна норма;

судова заборона injured party потерпіла сторона inspection перевірка, огляд, розгляд internal affairs внутрішня діяльність interrogatorу опитувальний перелік, перелік питань для допиту irrelevant такий, що не має відношення issue видавати (документ) judges’ self-management судове самоврядування Judges’ Qualification Committee кваліфікаційна комісія суддів juror присяжний juvenile court суд у справах неповнолітніх juvenile delinquents неповнолітні правопорушники Law “On the Promotion of Youth Закон “Про сприяння соціальному становленню Development in Ukraine” та розвитку молоді в Україні” legitimacy законність libel наклеп у письмовій формі limiting the number of expert обмеження кількості експертів для виступу witnesses свідками у суді listing of expenses and special перелік витрат та особливих компенсацій damages litigation тяжба, процес, судовий спір local court місцевий суд lose by default програти справу внаслідок неявки до суду maintain a calm environment створити спокійну атмосферу malicious prosecution зловмисне судове переслідування mandatory обов’язковий до виконання mandatory nature of court decisions обов’язковість рішень суду means of communication засоби зв’язку mediation посередництво mediator посередник medical examination медична експертиза methods or techniques методи або прийоми military crimes військові злочини mini-trials міні-суди minor misdemeanor незначний місдімінор, незначне адміністративне правопорушення misdemeanor місдімінор monetary jurisdiction грошова юрисдикція (підсудність) motion клопотання municipal court міський (районний) суд negotiation переговори notified повідомлений obtain одержати openness of a trial гласність судового процесу opposing party супротивна сторона oral contracts усні контракти panel of judges колегія суддів party сторона (у справі) people’s assessor народний засідатель permit дозволяти personal injuries заподіяні травми personal security of judges особиста безпека суддів plaintiff позивач;

заявник pleading заява (письмова) possible amendments to the pleadings можливі поправки до змагальних паперів prayer прохання premises приміщення prescribe legal rules розробляти правові норми pretrial activity досудовий етап pretrial conference досудова нарада principles of legal procedure засади судочинства procedural questions процедурні питання procedure established by law порядок, встановлений законом professional malpractice професійне порушення етики чи закону promote сприяти pronouncement that he or she is dead оголошення померлим pronouncement that he or she is визнання безвісно зниклим missing property damage заподіяні збитки власності propounded запропонований prosecution for murder судове переслідування за вбивство prove evidence доводити перед судом переконливість доказів provide for випливати (з тексту тощо) provide for the maintenance забезпечувати фінансування provide time limits встановлювати часові обмеження provision of the accused’s right for забезпечення обвинуваченому права на захист defense provision of the accused’s right to забезпечення апеляційного та касаційного file appeals оскарження рішення суду public prosecutor’s support to the підтримання державного обвинувачення в суді accusation on the part of the state прокурором publicity розголос realistic evaluation реалістична оцінка reasonable solution розумне вирішення спору recording of a trial by technological фіксування процесу технічними засобами devices recover real estate спрямовувати стягнення на нерухомість refrain (from doing) утриматися (від дії) regional arbitration courts обласні арбітражні суди relief відшкодування service of process вручення виклику до суду servicemen/women військовослужбовці settle conflict вирішувати конфлікти settle disputes вирішувати спори settlement before trial домовленість ще до суду simplification of the questions to be спрощення питань, що виносяться на розгляд tried slander наклеп в усній формі social protection соціальний захист speedy швидкий statutes of limitations закон про позовну давність subject matter jurisdiction предметна юрисдикція (підсудність) submission of a statement of подання заяви про відставку resignation sue переслідувати у судовому порядку;

шукати (у суді);

розпочинати справу sue on written contracts висувати претензії щодо письмових контрактів summary judgment винесення рішення за процедурою спрощеного судочинства summary jury trial судовий процес за спрощеною процедурою судочинства з участю присяжних summons виклик до суду, повістка supplant замінювати supplement доповнювати Supreme Arbitration Court of Вищий арбітражний суд України Ukraine supreme legal bodies вищі судові органи terminate the authority припиняти повноваження termination of his or her citizenship припинення громадянства territorial jurisdiction територіальна юрисдикція testimony свідчення (свідка) The Ohio Rules of Civil Procedure норми проведення судового засідання у цівільній справі у штаті Огайо traditional litigation традиційна процедура судочинства transaction комерційна операція;

угода;

контракт trial as an adversary proceeding змагальність сторін у процесі typewritten form друкована форма under oath під присягою unexcused failure непорушення справи без вагомих підстав university-level degree in Law вища юридична освіта unreasonable delay невиправдане затягування until a verdict of guilty is rendered до винесення обвинувального вироку судом by a court venue місце розгляду;

судовий округ, в якому повинна слухатися справа verdict of guilty обвинувальний вирок violation of requirements порушення вимог voluntary dismissal from office звільнення за власним бажанням without consent без згоди witness свідок UKRAINIAN – ENGLISH адміністративний суд administrative court альтернативне вирішення спору alternative dispute resolution (ADR) апеляційний суд appelate court арбітраж arbitration без згоди without consent безпосередньо directly бути підвладним be influenced видавати (документ) issue видатки на утримання судів expenditures for the maintenance of courts визнавати admit визнання admission визнання безвісно зниклим pronouncement that he or she is missing виклик до суду summons винесення рішення за процедурою summary judgment спрощеного судочинства виникнення права arising of the right винні особи guilty persons випливати (з тексту тощо) provide for вирішуваити питання deal with matters вирішувати конфлікт settle conflict вища юридична освіта university-level degree in Law Вищий арбітражний суд України Supreme Arbitration Court of Ukraine вищі судові органи supreme legal bodies відводити (суддю, свідка тощо) challenge відповідач defendant відхиляти (позов) dismiss відшкодування relief військовий суд court martial військові злочини military crimes військовослужбовці servicemen/women внутрішня діяльність internal affairs володіти державною мовою have a command of the state language вручення виклику до суду service of process встановлювати часові обмеження provide time limits географічні межі поширення geographic extent гласність судового процесу openness of a trial господарський (арбітражний) суд industrial (arbitration) court грошова юрисдикція (підсудність) monetary jurisdiction до винесення обвинувального вироку until a verdict of guilty is rendered by a судом court доводити перед судом переконливість prove evidence доказів дозволяти permit домовленість ще до суду settlement before trial домовленість щодо прийнятності agreement on certain facts or admission of певних фактів або певних доказів certain evidence домовлятися про головні правила establish the ground rules доповнювати supplement допоміжний ancillary досудова нарада pretrial conference досудовий етап pretrial activity досягнення віку attainment of the age друкована форма typewritten form ефективний effective за станом здоров’я for reasons of health забезпечення апеляційного та provision of the accused’s right to file касаційного оскарження рішення суду appeals забезпечення обвинуваченому права на provision of the accused’s right for defense захист забезпечувати фінансування provide for the maintenance заборонна норма injunction забороняти bar (from) завершити справу conclude the case закінчення терміну expiration of the term Закон “Про сприяння соціальному Law “On the Promotion of Youth становленню та розвитку молоді в Development in Ukraine” Україні” закон про позовну давність statutes of limitations законність legitimacy замінювати supplant заперечувати deny запобігати discourage заподіяні збитки майну property damage заподіяні травми personal injuries запропонований propounded запротокольоване свідчення (під deposition присягою) засади судочинства principles of legal procedure засоби зв’язку means of communication затримувати detain заходи примусового впливу court enforcement actions заява complaint заява (письмова) pleading заявник claimant;

plaintiff збирання (подання) документів discovery збуджувати inflame звільнення за власним бажанням voluntary dismissal from office звільняти з посади dismiss from office зловмисне судове переслідування malicious prosecution змагальність сторін у процесі trial as an adversary proceeding зустрічний позов counterclaim іменем України in the name of Ukraine кваліфікаційна комісія суддів Judges’ Qualification Committee клопотання motion колегія суддів panel of judges комерційна операція transaction контракт transaction Концепція судово-правової реформи Concept of the Legal Reform кримінальне переслідування criminal prosecution кримінальні переслідування criminal prosecutions листування correspondence мати право (на) be entitled (to) медична експертиза medical examination методи та прийоми methods or techniques міжрайонний (окружний) суд district court міні-суди mini-trials місдімінор misdemeanor місце розгляду venue місцевий суд local court міський (районний) суд municipal court можливі поправки до змагальних паперів possible amendments to the pleadings набрання законної сили entry into legal force надаватися be granted наказ суду court order наклеп в усній формі slander наклеп у письмовій формі libel народний засідатель people’s assessor невиправдане затягування unreasonable delay недоторканність immunity незаконне ув’язнення false imprisonment незначний місдімінор minor misdemeanor неможливість виконання повноважень impossibility to exercise one’s authority неповага до судді disrespect to the judge неповага до суду contempt of court неповнолітні правопорушники juvenile delinquents непорушення справи без вагомих підстав unexcused failure несумісність інтересів incompatibility of interests Норми проведення судового засідання у The Ohio Rules of Civil Procedure цивільних справах у штаті Огайо обвинувальний вирок verdict of guilty обвинувачений defendant;

accused обласні арбітражні суди regional arbitration courts обмеження кількості експертів для limiting the number of expert witnesses виступу свідками у суді обмін висновками експертів, лікарів та exchange of reports of experts, medical лікарень reports and hospital records обов’язковий до виконання mandatory обов’язковість рішень суду mandatory nature of court decisions огляд inspection оголошення померлим pronouncement that he or she is dead одержати obtain окремо виділяти allocate separately опитувальний перелік interrogatorу органи державного управління bodies of state rule особиста безпека суддів personal security of judges перевірка inspection переговори negotiation перелік витрат та особливих listing of expenses and special damages компенсацій перелік питань для допиту interrogatorу переслідувати у судовому порядку sue перехресний позов (до співпозивача або cross-claim співвідповідача) під присягою under oath підлягати юридичній відповідальності be liable for legal responsibility підтримання державного обвинувачення public prosecutor’s support to the accusation в суді прокурором on the part of the state повідомлений notified повістка до суду summons подавати претензії щодо письмових sue on written contracts контрактів поданий (позов) filed case подання заяви про відставку submission of a statement of resignation подання інформації admission позивач claimant;

plaintiff позовна заява complaint помічник facilitator порушення вимог violation of requirements порушення присяги breach of oath порушувати цивільну справу bring а civil lawsuit порядок, встановлений законом procedure established by law посередник mediator посередництво mediation потерпіла сторона injured party поширюватися на apply to предметна юрисдикція (підсудність) subject matter jurisdiction приміщення premises примушувати compel припинення громадянства termination of his or her citizenship припиняти (справу) dismiss (the case) припиняти повноваження terminate the authority присяжний juror програти справу внаслідок неявки до lose by default суду професійне порушення етики чи закону professional malpractice прохання prayer процедурні питання procedural questions процес (судовий) litigation реалістична оцінка realistic evaluation резонансний (жахливий) злочин heinous crime рекомендований лист certified mail рівність учасників судового процесу equality of the parties to a trial before the перед законом і судом law and court розгляд inspection розглядати спори settle disputes розголос publicity розпочинати справу (судову) sue розробляти правові норми prescribe legal rules розумне вирішення спору reasonable solution of dispute свідок witness свідчення (свідка) testimony свобода сторін у наданні суду доказів freedom of the parties to present evidence скарга complaint соціальний захист social protection спосіб альтернативного вирішення alternative dispute resolution (ADR) спору сприяти promote спростувати deny спрощення питань, що виносяться на simplification of the questions to be tried розгляд спрямовувати стягнення на нерухомість recover real estate стаж роботи у галузі права attorney’s experience створити спокійну атмосферу maintain a calm environment сторона (у справі) party суд присяжних за спрощеною summary jury trials процедурою суд спеціальної юрисдикції court of special jurisdiction суд у справах неповнолітніх juvenile court судова заборона injunction судове переслідування за вбивство prosecution for murder судове самоврядування judges’ self-management судовий округ, в якому повинна venue слухатися справа судовий процес за спрощеною summary jury trial процедурою судочинства з участю присяжних судовий секретар court reporter судовий спір litigation судочинство court proceedings супротивна сторона opposing party схиляти compel такий, що не має відношення irrelevant творчий creative територіальна юрисдикція territorial jurisdiction традиційна процедура traditional litigation тяжба litigation у визначених законом випадках in cases provided by law угода transaction усні контракти oral contracts утриматися (від дії) refrain (from doing) фелонія felony фіксування процесу технічними recording of a trial by technological devices засобами швидкий speedy шукати (у суді) sue UNIT LEGAL PROCEDURE – 2 CRIMINAL CASES Exercise 1. Read and translate (see the Introduction for details).

How a Criminal Case Begins. There are four 1. пред’явлення;

common ways to begin a criminal case: (a) the filing 2. обвинувачення;

of a complaint by a private citizen;

(b) the return (l) of 3. велике журі;

an indictment (2) by a grand jury (3);

(c) in certain 4. ордер (на арешт);

cases, a proper arrest without a warrant (4), followed 5. виклик до суду;

by the filing of a complaint;

and (d) the issuance of a 6. вчиняти правопорушення summons or citation (5). (злочин);

Complaint. A criminal case can begin when a 7. поліцейський;

person goes to court and files a complaint that another 8. становити, складати;

person has committed an offense (6). The complaint 9. зазначати;

is followed by an arrest warrant or a summons which 10. як стверджується;

is served on the defendant by a peace officer (7). The 11. порушувати;

arrest or service of summons constitutes (8) service 12. взяття під варту;

of process which, as in civil cases, gives the accused 13. замість;

notice of the case against him.

14. просто;

The complaint in a criminal case is a statement of 15. арешт(ування);

the essential facts constituting the crime charged. It 16. звинувачення;

must designate (9) the statute or ordinance which the 17. попереднє слухання;

accused is alleged (10) to have violated (11). A warrant 18. передати справу до іншої is executed by arresting the defendant and taking him інстанції.

into custody (12). An officer can issue a summons in lieu of (13) arrest if it appears the defendant will come to court without being arrested. A summons tells the defendant when and where he must appear in court, and is merely (14) delivered to the defendant without placing him under arrest (15).

Indictment. A criminal case can begin with an indictment. Like a complaint, an indictment is an accusation (16). In general, indictments are accusations of felonious conduct against persons who have already been arrested and referred to the grand jury by a municipal or county court through a process called “preliminary hearing” (17). Grand juries, however, do not have to wait for cases to be referred (18), but can make direct indictments. When this is done, the indictment begins the case.

Exercise 1A. Match the phrases in column A with their equivalents in column B.

AB 1. A warrant is executed by arresting the А. Позовна заява у кримінальній справі – це defendant and taking him into custody. виклад основних фактів, що становлять зло An officer can issue a summons in lieu чин, в якому обвинувачується відповідач.

of arrest if it appears the defendant will come to court without being arrested.

2. A criminal case can begin when a per- В. Загалом, обвинувальний акт – це звину son goes to court and files a complaint that вачення у злочинній поведінці особи, яку another person has committed an offense. вже заарештовано та чию справу вже пере The complaint is followed by an arrest дано з муніципального або окружного суду warrant or a summons which is served on на розгляд великого журі під час так звано the defendant by a peace officer. го процесу “попереднього слухання”.

3. In general, indictments are accusations C. Наказ про затримання виконується шля of felonious conduct against persons who хом арешту обвинуваченого та взяття його have already been arrested and referred to під варту. Судова посадова особа може ви the grand jury by a municipal or county дати повістку до суду замість арешту, якщо court through a process called “prelimi- з обставин зрозуміло, що підсудний з’я nary hearing”. виться до суду сам без арешту.

4. The complaint in a criminal case is a D. Велике журі, проте, може й не чекати пе statement of the essential facts constitut- редачі справи, а пред’явити обвинувачення ing the crime charged. відразу.

5. Grand juries, however, do not have Е. Кримінальна справа може розпочатися, to wait for cases to be referred, but can коли особа йде до суду та подає позовну за make direct indictments. яву про те, що інша особа вчинила право порушення. Після подання позовної заяви поліцейський вручає обвинуваченому ор дер на арешт або повістку до суду.

Exercise 1B. Translate into Ukrainian.

1. make direct indictments;

2. the filing of a complaint by a private citizen;

3. complaint is followed by an arrest warrant or a summons;

4. the issuance of a summons or citation;

5. is a statement of the essential facts constituting the crime charged;

6. in lieu of arrest;

7. an indictment is an accusation;

8. preliminary hearing;

9. the return of an indictment by a grand jury;

10. designate the statute or ordinance;

11. a proper arrest without a warrant, followed by the filing of a complaint;

12. peace officer;

13. felonious conduct;

14. the arrest or service of summons constitutes service of process;

15. is alleged to have violated.

Exercise 1C. Translate into English.

1. розпочинати кримінальну справу;

2. пред’явлення обвинувачення;

3. позо вна заява, скарга;

4. пред’явлення обвинувачення великим журі;

5. повістка або ви клик до суду;

6. інша особа вчинила правопорушення;

7. виклад основних фактів;

8. арешт без ордеру;

9. статут або постанова;

10. процес вручення судових докумен тів;

11. вручається обвинуваченому, коли його не заарештовують;

12. повістка до суду замість арешту;

13. злочинна поведінка особи;

14. попереднє слухання.

Exercise 1D. Listen to Text 1D in English. Use your shorthand to write it down.

Translate into Ukrainian.

Study the Vocabulary below and then proceed to the exercises VOCABULARY – circumstances обставини offense of violence насильницький злочин, насильство suspect підозрюваний citizen’s arrest громадянський minor незначний, дрібний арешт (будь-яким traffic case справа про порушення громадянином) правил дорожнього руху law enforcement правоохоронець traffic ticket квитанція на штраф officer за порушення правил дорожнього руху theft offense крадіжка (як злочин) penitentiary term строк (термін) ув’язнення Exercise 2A. Match the phrases in column A with their equivalents in column B.

AB 1. In cases other than a felony, only А. За порушення правил дорожнього руху law enforcement officers can make an або за вчинення незначних правопорушень arrest. They can arrest without a war- поліцейський може видати повістку замість rant for any misdemeanor committed арешту (Незначними вважаються правопору in their presence. шення, за які накладається штраф, що не пе ревищує 100 доларів).

2. In traffic cases, or minor misdemean- В. Кримінальна справа може розпочатися з or cases, the officer can issue a citation арешту. За деяких обставин особа може бути in lieu of arrest. (A minor misdemeanor заарештована без ордеру на арешт.

is an offense punishable only by a fine not exceeding $ 100.) 3. A criminal case can begin with an ar- C. Подання скарги після арешту (або вручення rest. Under certain circumstances, a per- повістки) необхідне тому, що саме нею офіцій son can be arrested without a warrant. но розпочинається кримінальна справа у суді.

4. Filing the complaint after the arrest D. Коли будь-яка людина – чи то поліцей (or service of the summons) is neces- ський, чи то приватна особа – має вагомі sary because it formally begins the підстави вважати, що було вчинено кримі criminal case in the court. нальний злочин (тобто злочин, за вчинення якого передбачена смертна кара або тюремне ув’язнення), і вона певна, що підозрюваний вчинив його, тоді ця людина може затримати його, а потім подати позовну заяву.

5. If any person – whether peace officer Е. У випадках, що не відносяться до кримі or private citizen – has probable cause нальних злочинів, затримувати особу мають to believe a felony (a crime punishable право тільки представники правоохоронних by death or penitentiary term) has been органів. Вони можуть заарештовувати осіб committed and that a particular suspect без ордеру за незначні правопорушення, вчи committed, it, that person may place нені в їх присутності.

the suspect under arrest and then file a complaint.

Exercise 2B. Translate into Ukrainian.

1. under certain circumstances;

2. whether peace officer or private citizen;

3. traffic ticket;

4. a serious crime punishable by death or a penitentiary term;

5. probable cause to believe;

6. particular suspect;

7. law enforcement officers;

8. a theft offense or offense of violence;

9. traffic cases;

10. minor misdemeanor is an offense punishable only by a fine not exceeding $ 100;

11. file a complaint without delay;

12. formally begins the criminal case;

13. arresting officer;

14. arrested without a warrant.

Exercise 2C. Translate into English.

1. вагомі підстави вважати;

2. справа про порушення правил дорожнього руху;

3. за яке накладається штраф;

4. представники правоохоронних органів;

5. право за тримати особу;

6. за деяких обставин;

7. незначні правопорушення, вчинені у його присутності;

8. квитанція;

9. поліцейський;

10. здійснювати затримання;

11. офіцій но розпочинати кримінальну справу у суді;

12. повинен відразу ж подати позовну заяву;

13. підозрюваний;

14. арешт без ордеру.

Exercise 2D. Listen to Text 2D in Ukrainian. Use your shorthand to write it down.

Translate into English.

Study the Vocabulary below and then proceed to the exercises VOCABULARY – felon кримінальний злочинець regardless of незважаючи на indict обвинувачувати (за screening devices засоби відсіювання обвинувальним актом) confer надавати guilty party винна сторона offense правопорушення true bill затверджений проект no bill незатверджений обвинувального акту проект звинувачувального bind over зобов’язати постати акту (перед судом тощо) Exercise 3А. Match the phrases in column A with their equivalents in column B.

AB 1. Even though he was bound over for А. Суд загального права може повернути спра a felony, the grand jury may indict for ву на розгляд до відповідного муніципально a misdemeanor if the evidence sup- го або окружного суду, якщо обвинувачення ports only a misdemeanor offense. стосується незначного правопорушення.

2. When an accused felon is bound over В. Велике журі може пред’явити обвинува to the grand jury, the evidence against чення у будь-якому правопорушенні, якщо him is examined by the grand jury. If воно підкріплене доказами, незалежно від ха the accused is not a guilty party, the рактеру правопорушення, за яке було притяг jury will return a “no bill”. Otherwise нуто до відповідальності обвинуваченого.

they will return a “true bill”.

3. Indictment by grand jury in seri- C. Навіть коли його було притягнуто за тяж ous offenses is a right guaranteed by кий злочин, велике журі може пред’явити об both the United States and the Ohio винувачення лише у незначному правопору Constitutions. Preliminary hearing is a шенні, якщо докази є тільки стосовно такого right conferred by state statutes. Both правопорушення.

the grand jury and the preliminary hearing are screening devices.

4. The grand jury may indict for any D. Пред’явлення обвинувачення великим журі offense the evidence warrants, regard- у серйозних правопорушеннях – це право, що less of the offense for which the ac- надається Конституцією Сполучених Штатів cused was bound over. Америки та Конституцією штату Огайо.

Попереднє слухання – це право, що надаєть ся законами штату. І велике журі, і попереднє слухання є засобами відсіювання.

5. If the indictment is for a misdemean- Е. Якщо обвинувачений має постати перед or, the common pleas court may send великим журі, то саме воно і розглядає докази the case back to the appropriate munici- проти нього. Якщо обвинуваченого визнають pal or county court for trial. невинним, журі не затверджує проект обвину вального акту. В іншому випадку такий проект затверджується.

Exercise 3B. Translate into Ukrainian.

1. screening devices;

2. guilty party;

3. return a “true bill”;

4. grand jury may indict for any offense;

5. a crime was committed and that the accused committed it;

6. to dismiss a case;

7. indictment by grand jury in serious offenses;

8. a right conferred by state statute;

9. an accused felon is bound over to the grand jury;

10. regardless of the offense for which the accused was bound over;

11. to send the case back to the appropriate municipal or county court for trial;

12. no bill;

13. if the evidence supports only a misdemeanor offense;

14. held for trial before the common pleas court.

Exercise 3C. Translate into English.

1. поставати перед судом;

2. тоді справа закривається;

3. затвердити проект обвинувального акту;

4. право, що надається Конституцією Сполучених Штатів та Конституцією штату Огайо;

5. щонайменше 12 членів великого журі;

6. притягнуто за тяжкий злочин;

7. надається законами штату;

8. суд загального права;

9. притягнути до відповідальності підозрюваного;

10. докази стосуються незначного правопорушення;

11. відповідні муніципальні та окружні суди;

12. підозрюваний не є винною стороною;

13. пред’являти обвинувачення за будь-яке правопорушення;

14. засоби відсіювання.

Exercise 3D. Listen to Text 3D in English. Use your shorthand to write it down.

Translate into Ukrainian.

Study the Vocabulary below and then proceed to the exercises VOCABULARY – sufficient достатній retain залишати probable cause вагома підстава judge суддя (нижчого та проміжного рівнів) dismiss відхиляти (обвинувачення) waive відмовитися від права на судовий процес Exercise 4A. Match the phrases in column A with their equivalents in column B.

AB 1. If there is no probable cause to believe А. Метою цього слухання є розгляд дока any offense was committed, or no prob- зів проти обвинуваченого та встановлення able cause to believe the accused com- того, чи достатньо їх для проведення по mitted the offense, then the case against дальшого слухання справи.

the accused will be dismissed.

2. When a person is arrested for a felony, В. Підсудний має право відмовитися від he must be given a preliminary hearing попереднього слухання. У цьому випадку without delay. This hearing is held before справа автоматично передається на розгляд a municipal court or county court judge. великого журі.

3. The accused can waive preliminary C. Якщо не буде знайдено вагомої підстави hearing, in which case he is automati- вважати, що було вчинено злочин або, що cally bound over to the grand jury. злочин було вчинено саме підозрюваним, тоді справа проти обвинуваченого буде закрита.

4. Its purpose is to look at the evidence D. Коли особа заарештовується у звинува against the accused, and determine if it is ченні за вчинення тяжкого кримінального sufficient to warrant further proceedings. злочину, відразу ж проводиться попереднє слухання. Це слухання проводиться суддею муніципального або окружного суду.

5. If the judge finds the evidence supports Е. Якщо суддя встановить, що докази сто only a misdemeanor charge, he will re- суються лише обвинувачення у незначно tain the case for trial in his court. му правопорушенні, він залишає справу на розгляд у своєму суді.

Exercise 4B. Translate into Ukrainian.

1. preliminary hearing in felony cases;

2. to give a preliminary hearing without delay;

3. retain the case for trial in the court;

4. waive preliminary hearing;

5. insufficient evidence of any offense;

6. hearing is held;

7. determine if it is sufficient to warrant further proceed ings;

8. transfer the accused’s case;

9. dismiss the charge;

10. automatically bound over to the grand jury.

Exercise 4C. Translate into English.

1. суддя муніципального або окружного суду;

2. розгляд доказів проти обвину ваченого;

3. доказів по окремому правопорушенню недостатньо;

4. право відмови тися від попереднього слухання;

5. передати справу обвинуваченого;

6. проведення подальшого слухання;

7. автоматично передається на розгляд великого журі;

8. це не є судовим процесом.

Exercise 4D. Listen to Text 4D in Ukrainian. Use your shorthand to write it down.

Translate into English.

Exercise 5. Translate into Ukrainian.

1. make direct indictments;

2. the filing of a complaint by a private citizen;

3. minor misdemeanor is an offense punishable only by a fine not exceeding $ 100;

4. file a com plaint without delay;

5. complaint is followed by an arrest warrant or a summons;

6. a right conferred by state statute;

7. an accused felon is bound over to the grand jury;

8. the issuance of a summons or citation;

9. formally begins the criminal case;

10. screening de vices;

11. guilty party;

12. a crime was committed and that the accused committed it;

13. to dismiss a case;

14. indictment by grand jury in serious offenses;

15. true bill;

16. grand jury may indict for any offense;

17. arresting officer;

18. arrested without a warrant;

19. is a statement of the essential facts constituting the crime charged;

20. in lieu of arrest;

21. an indictment is an accusation;

22. under certain circumstances;

23. whether peace officer or private citizen;

24. traffic ticket;

25. preliminary hearing;

26. regardless of the of fense for which the accused was bound over;

27. to send the case back to the appropri ate municipal or county court for trial;

28. no bill;

29. the return of an indictment by a grand jury;

30. a serious crime punishable by death or a penitentiary term;

31. prob able cause to believe;

32. designate the statute or ordinance;

33. determine if it is suf ficient to warrant further proceedings;

34. transfer the accused’s case;

35. dismiss the charge;

36. waive preliminary hearing;

37. insufficient evidence of any offense;

38. hear ing is held;

39. a proper arrest without a warrant, followed by the filing of a complaint;

40. particular suspect;

41. law enforcement officers;

42. a theft offense or offense of vio lence;

43. peace officer;

44. felonious conduct;

45. if the evidence supports only a misde meanor offense;

46. held for trial before the common pleas court;

47. the arrest or service of summons constitutes service of process;

48. is alleged to have violated;

Exercise 6. Translate into English.

1. вагомі підстави вважати;

2. справа про порушення правил дорожнього руху;

3. суддя муніципального або окружного суду;

4. арешт без ордеру;

5. повістка до суду замість арешту;

6. формально розпочинати кримінальну справу;

7. надається зако нами штату;

8. суд загального права;

9. притягати підозрюваного до відповідальнос ті;

10. передати справу обвинуваченого;

11. проведення подальшого розслідування;

12. докази підтримують це правопорушення;

13. відповідні муніципальні та окружні суди;

14. смертний вирок або виправний термін;

15. представники правоохоронних органів;

16. затримати особу;

17. пред’явлення обвинувачення великим журі;

18. по стати перед судом;

19. засоби відсіювання;

20. повістка або виклик до суду;

21. інша особа вчинила правопорушення;

22. злочинна поведінка;

23. автоматично передається до великого журі;

24. це не є судовим процесом;

25. попереднє слухання;

26. за деяких обставин;

27. незначні правопорушення, вчинені в його присутності;

28. вручається обвинуваченому, коли його не заарештовують;

29. справа закривається;

30. затвердже ний проект обвинувального акта;

31. квитанція;

32. підозрюваний не є винною сторо ною;

33. пред’являти обвинувачення за будь-яке правопорушення;

34. поліцейський, що проводить затримання;

35. виклад основних фактів злочину;

36. офіційно розпо чати кримінальну справу у суді;

37. повинен відразу ж подати скаргу;

38. статут або постанова;

39. право, що надається Конституцією Сполучених Штатів Америки та Конституцією штату Огайо;

40. доказів по окремому правопорушенню недостатньо;

41. право відмовитися від попереднього слухання;

42. щонайменше 12 членів велико го журі;

43. притягнуто за тяжкий злочин;

44. вручення судових документів;

45. підоз рюваний;

46. подавати позовну заяву (скаргу);

47. пред’являти обвинувачення.

Exercise 7. Fill in the missing words in the text below and then translate into Ukrainian. Use Vocabulary – 2 and Exercise 2A.

TEXT Arrest. A criminal case can begin with an arrest. Under certain (1) a person can be (2) without a warrant.

If any person – whether a peace officer or a private – (3) has probable (4) to believe that a felony (a serious crime punishable by death or a (5) term) has been (6) and that a particular (7) committed it, that per son may place the suspect under (8) and then file a complaint. This is known as a citizen’s arrest.

In cases other than a felony, only law (9) officers can make an arrest.

They can arrest without a (10) for any misdemeanor committed in their (11). They can also arrest without a warrant for misdemeanors if they have rea sonable (12) to believe a theft (13) or offense of violence has been committed and that the suspect (14) it.

In any case in which an arrest without a warrant is (15), an of ficer can (16) a summons in lieu of arrest. In traffic cases, or mi nor (17) cases, the officer can issue a citation in lieu of arrest. (A mi nor misdemeanor is an offense punishable only by a (18) not exceeding $ 100.) A citation (a traffic (19) is an example) is a form of (20) complaint and summons.

When a person is arrested, or (21) a summons or citation in lieu of arrest, the arresting officer must file a complaint without (22). Similarly, where a per son makes a citizen’s (23), that person must file a complaint without delay. In citation cases, the (24) itself is filed because it includes the complaint. Filing the (25) after the arrest (or service of the summons) is necessary because it formally (26) the criminal case in the court.

Exercise 8. Work in pairs. Translate the following two texts into Ukrainian. Use Vocabulary 3–4 and Exercises ЗА – 4A in case of difficulties.

TEXT Grand Jury Action on Bindovers. When an accused felon is bound over to the grand jury, the evidence against him is examined by the grand jury. If the grand jury finds no probable cause to believe a crime was committed or, if one was committed, that the accused is not the guilty party, then it will return a “no bill”. The case is then dismissed. If at least 12 of the grand jury members find probable cause to believe that a crime was committed and that the accused committed it, then the grand jury will return a “true bill”. The grand jury may indict for any offense the evidence warrants, regardless of the offense for which the accused was bound over. Even though he was bound over for a felony, the grand jury may indict for a misdemeanor if the evidence supports only a misdemeanor offense. The accused then will be held for trial before the common pleas court. If the indictment is for a misdemeanor, the common pleas court may send the case back to the appropriate municipal or county court for trial.

In essence, both the preliminary hearing and the grand jury are screening devices. In dictment by grand jury in serious offenses is a right guaranteed by both the United States and the Ohio Constitutions. Preliminary hearing is a right conferred by state statute.

TEXT Preliminary Hearing in Felony Cases. When a person is arrested for a felony, he must be given a preliminary hearing without delay. This hearing is held before a municipal court or county court judge. It is not a trial. Its purpose is to look at the evidence against the accused, and determine if it is sufficient to warrant further proceedings. If there is no probable cause to believe any offense was committed, or no probable cause to believe the accused committed the offense (even though an offense was committed by someone), then the case against the accused will be dismissed. If the judge finds probable cause to believe both that a felony was committed and that the accused committed it, she must “bind over the accused” (transfer the accuser’s case) to the grand jury for further action. If the judge finds the evidence supports only a misdemeanor charge, she will retain the case for trial in her court. If the judge finds there is insufficient evidence of any offense, she will dismiss the charge. The accused can waive preliminary hearing, in which case he is automatically bound over to the grand jury.

Exercise 9. Work in pairs. Study the Vocabulary below and then translate the fol lowing texts into English.

VOCABULARY – письмова заява pleading заперечувати object клопотання motion не свідчити достат- not properly ньою мірою про charge an offense вчинення злочину обвинувачення charge не відповідати be defective вимогам усна заява oral plea не використовувати suppress the докази evidence заперечувати свою вину, rely on the на підставі того, що on the ground посилаючись на алібі defense of “alibi” that захист із посиланням на defense of alibi отримувати obtain алібі виклад фактів злочину bill of particulars TEXT Письмові заяви та клопотання у кримінальному процесі. На відміну від цивільного процесу, обвинувачений у кримінальній справі не подає письмового роз’яснення (відповіді) на обвинувачення;

тут цю функцію виконує усна заява обвинуваченого. Однак, у випадку, коли підсудний заперечує свою вину, посилаючись на алібі, він повинен подати до суду заяву у письмовій формі. По суті, захист із посиланням на алібі означає: “мене там не було, тому я не міг вчинити цей злочин”.

Існують деякі форми захисту (запити, відхилення заперечення), які підозрюваний може використати, подавши клопотання. Він може попросити подати виклад фактів злочину. Або ж він може заявити, що звинувачення, висунуті проти нього, не свідчать достатньою мірою про вчинення злочину чи не відповідають будь-яким іншим вимогам. Він також може вимагати, аби докази, висунуті проти нього, не використовувалися у справі на підставі того, що вони були отримані з порушенням його конституційних прав. За допомогою клопотань здійснюється багато інших форм захисту, заперечень та запитів.

TEXT VOCABULARY – збір документів у discovery звіти про проведені reports of examin справі розслідування та тести ations and tests підготовка disclosure ініціювати збір initiate discovery документів документів у справі заява statement сторона обвинувачення prosecution співобвинувачений co-defendant свідчення під присягою deposition довідки про минулі prior criminal бути примушеним давати be forced to give правопорушення record свідчення testimony підсудного вагомі докази tangible обов’язкове свідчення compulsory self evidence проти самого себе incrimination Збір документів у кримінальній справі. “Норми проведення кримінального процесу у штаті Огайо” дозволяють “збір документів у справі”. Цей процес у кримінальній справі має більше обмежень, ніж у цивільній справі. Він включає підготовку багатьох документів, включаючи: заяви, зроблені підозрюваним або співпідозрюваним у поліції;

довідки про минулі правопорушення підсудного (якщо такі є);

документи та інші вагомі докази;

звіти про проведені розслідування та тести;

прізвища свідків та інші матеріали. Захист повинен розпочати процес підготовки документів до справи із запиту щодо одного або кількох документів. Коли захист подає такий запит, сторона обвинувачення також отримує право вимагати відповідні документи від захисту. За деяких обставин може бути необхідним отримати свідчення свідка під присягою. Підсудний не може бути примушеним давати свідчення під присягою. Підсудні та свідки мають конституційне право не давати обов’язкових свідчень проти самих себе.

Exercise 10. Study the Vocabulary below, then listen to Text 7 in English. Use your shorthand to write it down. Translate it into Ukrainian.

VOCABULARY – arraignment пред’явлення right to bail право звільнення під звинувачення заcтаву indict оформити обвину- right to remain право не відповідати вальний акт silent на запитання bring into court доправити до суду reading the rights зачитування прав arraign пред’явити “not guilty” plea заява “не винний” обвинувачення read the indictment зачитувати deny the charge заперечувати обвинувачення звинувачення nature of the charge суть “not guilty by заява “не винний з обвинувачення reason of insanity” причини неосудності” plea copy of the примірник not subject to не може відповідати у indictment обвинувачення criminal liability судовому порядку enter one’s розписатися mental disease психічна хвороба signature make a plea to the зробити заяву що- mental defect порушення психіки indictment до визнання або “no contest” plea заява “відмова від невизнання влас продовження спору” ної вини right to an attorney право на адвоката admit the truth визнавати справедли of the facts in the вість фактів, викладе accusation них у звинуваченні attorney provided адвокат за рахунок “guilty” plea заява “винний” at state expense держави afford an attorney бути здатним conviction засудження за заплатити за following a trial результатами судового послуги адвоката процесу Exercise 11. Study the Vocabulary below, then listen to Text 8 in Ukrainian. Use your shorthand to write it down. Translate it into English.

VOCABULARY – вважати доказом accept обвинувачувати charge визнання власної plea of guilty;

торгівля зізнанням plea bargaining провини plea of no contest добровільне voluntary plea отримати secure better визнання послаблення treatment можливі наслідки possible витрати на expense of a trial consequences судочинство визнати себе винним plead guilty заносити до судового read into the протоколу transcript of the proceeding менш тяжке lesser offense висунення arraignment правопорушення обвинувачення Exercise 12. Work in pairs. Study the Vocabulary below and then translate Text into Ukrainian.

VOCABULARY – bail застава ten percent bond десятивідсоткове зобов’язання be free pending бути звільненим на час до face amount повна сума trial початку судового розгляду provided за умови, що deposit депозит be free on bail звільнятися під заставу forfeit the deposit відмовитися від депозиту personal особисте зобов’язання remainder решта (суми) recognizance unsecured незабезпечене письмове fail to appear не з’явитися до appearance bond зобов’язання суду TEXT Bail. When a person 18 or older is arrested, he is entitled to be free pending trial pro vided he can satisfy the court that he will come to all court hearings. An arrested person must be given the opportunity to be free on bail as soon as possible. Different guarantees of appearance in court may be required. “Personal recognizance” is the defendant’s written promise to appear. An “unsecured appearance bond” is defendant’s promise to appear, co upled with his personal, unsecured promise to pay a certain amount of money if he does not appear. A “ten percent bond” is the deposit of ten percent of the face amount of the required bond plus a written promise to forfeit the deposit and the remainder of the bond if defend ant fails to appear. For example, if the bond is $ 2,000, defendant would deposit $ 200 and promise to forfeit the entire $ 2,000 if he fails to appear. If defendant appeared throughout the case, 90 percent of the $ 200 he deposited, or $ 180 would be returned to him.

Exercise 13. Work in pairs. Study the Vocabulary below and then translate Text into English.

VOCABULARY – запорука security до слухання справи pending trial страховий поліс insurance policy справи про порушення traffic cases правил дорожнього руху застава за явку до bail bond;

розглядати заставу як treated bail forfeitures суду appearance bond визнання вини as a plea of guilty встановлюється is fixed by the відмова від права на waiver of trial судом court судовий процес таблиця для bail schedule норми нагляду The Ohio Supreme визначення Верховним судом штату Court’s Rules of розміру застави Огайо Superintendence без слухання without a hearing втрачати права на forfeit any deposit справи суддею before a judge повернення застави обвинувачений accused підлягає повторному is subject to rearrest арешту утримуватися під hold until підлягає відповідаль- is liable on any вартою до появи the initial ності за порушення обі- promise to pay bail у суді appearance цянки, даної при вне сенні застави умови звільнення conditions of повторний арешт та rearrest and detention release ув’язнення TEXT Застава. Гроші та власність можуть виступати запорукою того, що обвинувачений з’явиться до суду. Застава також може виступати у формі страхового полісу, що називається “заставою за явку до суду”. Сума застави за явку або за окремі незначні правопорушення встановлюється суддею за таблицею для визначення її розміру. У таких випадках особа може бути звільнена під заставу без слухання справи суддею.

При вчиненні тяжких злочинів підозрюваний утримується під вартою до появи у суді, під час якого суддя встановлює умови звільнення під заставу до слухання справи. Ці умови можуть включати особисте зобов’язання, дане суду, заставу разом з іншою умовою, яку суддя вважає необхідною для забезпечення появи обвинуваченого у суді.

Застава не є судовою процедурою. Деякі суди, особливо у справах про порушення правил дорожнього руху, дозволяли використання застави та розглядали її як визнання вини, відмову від права на судовий процес та сплату штрафу. Подібна практика забороняється нормами Верховного суду штату Огайо.

У випадку, коли особа не з’являється до суду, як було визначено його особистим зобов’язанням або заставою, вона втрачає всі права на повернення застави, підлягає відповідальності за порушення обіцянки, даної при внесенні застави, а також арешту та ув’язненню до початку судового процесу. Неявка до суду за особистим зобов’язанням не тільки тягне за собою повторний арешт та ув’язнення особи, але і є правопорушенням сама по собі.

VOCABULARY ENGLISH – UKRAINIAN accept вважати доказом;

приймати accusation обвинувачення accused обвинувачений admit the truth of the facts in the визнавати справедливість фактів, викладених у accusation звинуваченні afford an attorney бути здатним заплатити за послуги адвоката appearance bond застава за явку до суду arraign пред’явити обвинувачення arraignment пред’явлення (висунення) звинувачення attorney provided at state expense адвокат за рахунок держави bail заcтава, звільнення під заcтаву bail bond застава за явку до суду (відповідача);

застава за звільнення з-під варти bail schedule таблиця для визначення розміру застави be defective не відповідати вимогам be fixed by the court встановлюватися суддею be forced to give testimony бути примушеним давати свідчення be free on bail звільнитися під заставу be free pending trial звільнятися на час до початку судового розгляду be liable on any promise to pay bail підлягати відповідальності за порушення обіцянки, даної при внесенні застави be subject to rearrest підлягати повторному арешту bill of particulars детальний виклад фактів злочину bind over зобов’язувати постати перед (судом) bring into court доправити до суду charge звинувачення;

обвинувачення;

обвинувачувати circumstances обставини citation повістка до суду citizen’s arrest громадянський арешт co-defendant співобвинувачений commit an offense вчиняти правопорушення compulsory self-incrimination обов’язкове свідчення проти самого себе conditions of release умови звільнення confer надавати constitute становити conviction following a trial засудження за результатами судового процесу copy of the indictment примірник обвинувачення criminal record досьє злочинця, минулі правопорушення, кримінальне минуле (підсудного) defense of alibi захист посиланням на алібі deny the charge заперечувати звинувачення deposit депозит deposition письмові свідчення (свідка) під присягою;

зняття письмових свідчень під присягою designate зазначати disclosure підготовка, розкриття (документів по справі) discovery збирання документів по справі dismiss відхиляти (позов, обвинувачення), відмовляти (у позові);

припиняти (справу) enter one’s signature розписатися expense of a trial витрати на судочинство face amount номінальна сума;

сума, зазначена у документі;

повна сума fail to appear не з’явитися до суду felon кримінальний злочинець forfeit any deposit втрачати права на повернення застави;

відмовитися від застави grand jury велике журі guilty party винна сторона guilty plea заява “винний” hold until the initial appearance утримуватися під вартою до появи у суді in lieu of замість indict обвинувачувати, оформляти обвинувальний акт indictment обвинувачення;

обвинувальний акт initiate discovery ініціювати збір документів у справі insurance policy страховий поліс is alleged як стверджується judge суддя (нижчого та проміжного рівнів) law enforcement officer правоохоронець lesser offense менш тяжке правопорушення make a plea to the indictment зробити заяву щодо визнання або невизнання власної вини mental defect порушення психіки mental disease психічна хвороба minor незначний;

неповнолітній motion клопотання nature of the charge суть обвинувачення no bill незатверджений проект обвинувального акту no contest plea заява “відмова від продовження спору” not guilty by reason of insanity plea заява “не винний з причини неосудності” not guilty plea заява “не винний” not properly charge an offense не свідчити достатньою мірою про вчинення злочину not subject to criminal liability не може відповідати у судовому порядку object заперечувати obtain отримувати offense правопорушення offense of violence насильницький злочин, насильство on the ground that на підставі того, що oral plea усна заява peace officer поліцейський pending на час;

до;

в очікуванні pending trial до слухання справи personal recognizance особисте зобов’язання явки до суду placing under arrest арешт(ування) plea bargaining угода про визнання вини (у найменш тяжкому злочині), торгівля зізнанням plea of guilty визнання власної провини plea of no contest заява про відмову про продовження спору plead guilty визнати себе винним pleading письмова заява, змагальний папір pleading “guilty” заява “винний” pleading “no contest” заява про відмову від продовження спору pleading “not guilty by reason of заява “не винний з причини неосудності” insanity” pleading “not guilty” заява “не винний” possible consequences можливі наслідки preliminary hearing попереднє слухання prior criminal record довідки про минулі правопорушення підсудного probable cause вагома підстава prosecution сторона обвинувачення provided за умови, що read into the transcript of the заносити до судового протоколу proceeding read the indictment зачитувати обвинувачення reading the rights зачитування прав rearrest and detention повторний арешт та ув’язнення refer the case передати справу до іншої інстанції regardless of незважаючи на rely on the defense of “alibi” заперечувати свою вину, посилаючись на алібі remainder решта (суми) reports of examinations and tests звіти про проведені розслідування та тести retain залишати return пред’явлення (обвинувачення) right to an attorney право на адвоката right to bail право на звільнення під заcтаву right to remain silent право не відповідати на запитання Rules of Superintendence Правила нагляду screening devices засоби відсіювання secure better treatment отримати послаблення security запорука self-incrimination свідчення проти самого себе, самообвинувачен ня;

давання невигідних для себе показань statement заява sufficient необхідний summons виклик до суду suppress evidence забороняти використання доказів у справі;

не використовувати докази suspect підозрюваний taking into custody взяття під варту tangible evidence вагомі (матеріальні) докази ten percent bond десятивідсоткове зобов’язання явки до суду The Ohio Supreme Court’s Rules of норми нагляду Верховного суду штату Огайо Superintendence theft offense крадіжка (як злочин) traffic cases справи про порушення правил дорожнього руху traffic ticket квитанція на штраф за порушення правил дорожнього руху transcript of the proceeding протокол судового засідання treat bail forfeitures as a plea of розглядати заставу як визнання вини guilty true bill затверджений проект обвинувального акту unsecured appearance bond незабезпечене письмове зобов’язання явки до суду violate порушувати voluntary plea добровільне визнання waiver of trial відмова від права на судовий процес warrant ордер (на арешт) without a hearing before a judge без слухання справи суддею UKRAINIAN – ENGLISH адвокат за рахунок держави attorney provided at state expense арешт(ування) placing under arrest без слухання справи суддею without a hearing before a judge бути здатним заплатити за послуги адвоката afford an attorney бути примушеним давати свідчення be forced to give testimony в очікуванні pending вагома підстава probable cause вагомі докази tangible evidence вважати (доказом) accept велике журі grand jury взяття під варту taking into custody визнавати справедливість фактів, викладених у admit the truth of the facts in the звинуваченні accusation визнання власної провини plea of guilty;

plea of no contest визнати себе винним plead guilty виклик до суду summons винна сторона guilty party витрати на судочинство expense of a trial відмова від права на судовий процес waiver of trial відмовитися від застави forfeit a deposit відмовляти (у позові) dismiss відхиляти (позов, обвинувачення) dismiss встановлюватися суддею be fixed by the court втрачати права на повернення застави forfeit a deposit вчиняти правопорушення commit an offense громадянський арешт citizen’s arrest давання невигідних для себе показань self-incrimination депозит deposit десятивідсоткове зобов’язання явки до суду ten percent bond детальний виклад фактів злочину bill of particulars до pending до слухання справи pending trial добровільне визнання voluntary plea довідки про минулі правопорушення підсудного prior criminal record доправити до суду bring into court досьє злочинця criminal record за умови, що provided заcтава bail забороняти використання доказів у справі, не suppress evidence використовувати докази у справі зазначати designate залишати retain замість in lieu of заносити до судового протоколу read into the transcript of the proceeding заперечувати object заперечувати звинувачення deny the charge заперечувати свою вину, посилаючись на алібі rely on the defense of “alibi” запорука security засоби відсіювання screening devices застава за звільнення з-під варти bail bond застава за явку до суду appearance bond застава за явку до суду (відповідача) bail bond засудження за результатами судового процесу conviction following a trial затверджений проект обвинувального акту true bill захист посиланням на алібі defense of alibi зачитування прав reading the rights зачитувати обвинувачення read the indictment заява statement заява “відмова від продовження спору” “no contest” plea заява “не винний з причини неосудності” “not guilty by reason of insanity” plea заява “не винний” “not guilty” plea;

pleading “not guilty” заява “винний” “guilty” plea;

pleading “guilty” заява “не винний з причини неосудності” pleading “not guilty by reason of insanity” заява про відмову від продовження спору pleading “no contest” збирання документів по справі discovery звинувачення charge звільнятися на час до початку судового розгляду be free pending trial звільнення під заcтаву bail звільнитися під заставу be free on bail звіти про проведені розслідування та тести reports of examinations and tests змагальний папір pleading зняття письмових свідчень під присягою deposition зобов’язувати постати перед (судом) bind over зробити заяву щодо визнання або невизнання make a plea to the indictment власної вини ініціювати збір документів у справі initiate discovery квитанція на штраф за порушення правил traffic ticket дорожнього руху клопотання motion крадіжка (як злочин) theft offense кримінальне минуле (підсудного) criminal record кримінальний злочинець felon менш тяжке правопорушення lesser offense минулі правопорушення (підсудного) criminal record можливі наслідки possible consequences на підставі того, що on the ground that на час pending надавати confer насильницький злочин offense of violence насильство violence не використовувати докази у справі suppress evidence не відповідати вимогам be defective не з’явитися до суду fail to appear не може відповідати у судовому порядку not subject to criminal liability не свідчити достатньою мірою про вчинення not properly charge an offense злочину незабезпечене письмове зобов’язання явки до суду unsecured appearance bond незатверджений проект обвинувального акту no bill незважаючи на regardless of незначний minor необхідний sufficient неповнолітній minor номінальна сума face amount норми нагляду Верховного суду штату Огайо The Ohio Supreme Court’s Rules of Superintendence обвинувальний акт indictment обвинувачення charge;

indictment;

accusation обвинувачувати charge;

indict;

accuse обов’язкове свідчення проти самого себе compulsory self-incrimination обставини circumstances ордер (на арешт) warrant особисте зобов’язання явки до суду personal recognizance отримати послаблення secure better treatment отримувати obtain оформляти обвинувальний акт indict передати справу до іншої інстанції refer the case письмова заява pleading письмові свідчення (свідка) під присягою deposition підготовка (документів по справі) disclosure підлягати арешту be subject to rearrest підлягати відповідальності за порушення be liable on any promise to pay обіцянки, даної при внесенні застави bail підозрюваний accused;

suspect повістка до суду citation повна сума face amount повторний арешт та ув’язнення rearrest and detention поліцейський peace officer попереднє слухання preliminary hearing порушення психіки mental defect порушувати violate Правила нагляду Rules of Superintendence право звільнення під заcтаву right to bail право на адвоката right to an attorney право не відповідати на запитання right to remain silent правоохоронець law enforcement officer правопорушення offense пред’явити обвинувачення arraign пред’явлення (висунення) звинувачення arraignment;

return примірник обвинувачення copy of the indictment припиняти (справу) dismiss протокол судового засідання transcript of the proceeding психічна хвороба mental disease решта (суми) remainder розглядати заставу як визнання вини treat bail forfeitures as a plea of guilty розкриття (документів по справі) disclosure розписатися (поставити підпис) enter one’s signature самообвинувачення self-incrimination свідчення проти самого себе self-incrimination співобвинувачений co-defendant справи про порушення правил дорожнього руху traffic cases становити constitute сторона обвинувачення prosecution страховий поліс insurance policy суддя (нижчого та проміжного рівнів) judge судимість (підсудного) criminal record сума, зазначена у документі face amount суть обвинувачення nature of the charge таблиця для визначення розміру застави bail schedule торгівля зізнанням plea bargaining угода про визнання вини (у найменш тяжкому plea bargaining злочині) умови звільнення conditions of release усна заява oral plea утримувати під вартою до появи у суді hold until the initial appearance як стверджується is alleged UNIT TRIAL Exercise 1. Read and translate (see the Introduction for details).

The main steps in a trial include: selection of a jury 1. добір присяжних;

(1);

opening statements (2) by the attorneys;

presentation 2. попередні виступи;

of witnesses (3) and evidence (4) (the complaining party вступні промови (ад always goes first, and the defense next);

closing statements вокатів сторін) (5) by the attorneys;

instructions by the judge to the jury 3. виклик (виставлення) (6);

and deliberation (7) and decision by the jury (8). свідків;

The Trial as an Adversary Proceeding. A trial is an 4. давання показань, на adversary proceeding (9), that is, a contest between ведення доказів;

opponents. Each party presents evidence and argument. The 5. кінцеві аргументи judge’s function is to control the contest as a neutral referee (адвокатів сторін);

(10) and to rule on questions of law. The jury’s function is to 6. напутні слова судді decide questions of fact (11). присяжним;

Burden and Degree of Proof. The fact that a trial is a 7. нарада присяжних;

contest dictates the order in which its events proceed. The 8. вердикт журі (при initial burden falls on the complaining party – the plaintiff in сяжних);

a civil case, or the state in a criminal case. The complaining 9. змагальний процес;

party must first establish that party’s case (12). If the 10. нейтральний арбітр;

complaining party fails to establish a case, there is nothing 11. вирішувати питання for the defendant to refute (13).

факту (злочину);

Different kinds of cases require different degrees of proof.

12. доводити факт зло In most civil cases, the winner is the party whose position чину, обґрунтувати is supported by the preponderance of the evidence (14).

позов;

This means that the decision must be awarded (15) to the 13. спростовувати, запе party whose favorable evidence carries greater weight and речувати;

believability (16), even if the evidence is only a fraction 14. більша вагомість (пе more weighty and believable than the evidence favoring the реконливість) дока other party. Plaintiffs who are seeking an injunction or other зів;

extraordinary remedy (17) have a heavier burden of proof.

15. рішення повинно They must establish their case by clear and convincing бути прийнятим на evidence.

користь;

In a criminal case, the state must prove the defendant’s 16. більша вага та прав guilt beyond a reasonable doubt (18). This means that доподібність;

even if a preponderance of the evidence favors the state, 17. засіб судового and even if the state’s evidence is convincing, the decision захисту;

must be awarded to the defendant if a reasonable doubt of 18. поза всякими the defendant’s guilt remains.

сумнівами;

Exercise 1A. Match the phrases in column A with their equivalents in column B.

AB 1. A trial is an adversary proceeding, that is, А. Різні справи вимагають різного ступе a contest between opponents. The judge’s ню переконливості доказів. У більшості function is to control the contest as a neutral цивільних справ виграє та сторона, яка referee and to rule on questions of law. наводить переконливіші докази.

2. In a criminal case, the state must prove В. Головними стадіями судового процесу the defendant’s guilt beyond a reasonable є: добір присяжних;

попередні виступи doubt. адвокатів сторін;

виставлення свідків та наведення доказів (позивач (обвинувач) завжди виступає першим, за ним висту пає захист);

кінцеві аргументи адвокатів;

напутні слова судді присяжним;

нарада присяжних та вердикт журі.

3. Different kinds of cases require different C. Функцією журі присяжних є вирішен degrees of proof. In most civil cases, the win- ня питань факту злочину. Кожна сторона ner is the party whose position is supported наводить свої докази та аргументи.

by the preponderance of the evidence.

4. The main steps in a trial include: selec- D. Судовий процес – це змагальна про tion of a jury;

opening statements by the at- цедура, тобто змагання між сторонами.

torneys;

presentation of witnesses and evi- Суддя наглядає за змагальним процесом dence;

closing arguments by the attorneys;

як незалежний арбітр та консультує з пи instructions by the judge to the jury;

and тань права.

deliberation and decision by the jury.

5. The jury’s function is to decide questions Е. У кримінальній справі обвинувачення of fact. Each party presents evidence and повинно довести вину підсудного поза argument. всякими сумнівами.

Exercise 1B. Translate into Ukrainian.

1. different degrees of proof;

2. selection of a jury;

3. to prove the defendant’s guilt beyond a reasonable doubt;

4. deliberation and decision by the jury;

5. an adversary pro ceeding;

6. preponderance of the evidence;

7. a fraction more weighty and believable;

8. questions of fact;

9. closing arguments;

10. a contest between opponents;

11. neutral referee;

12. to rule on questions of law;

13. evidence favoring the other party;

14. more clear and convincing evidence;

15. extraordinary remedy;

16. presentation of witnesses and evidence;

17. initial burden falls on the complaining party;

18. believability;

19. to control the contest.

Exercise 1C. Translate into English.

1. вердикт журі;

2. судовий процес є змаганням;

3. сторона-заявник;

4. вага та ступінь переконливості доказів;

5. виставлення свідків та наведення доказів;

6. доводити вину підсудного поза всякими сумнівами;

7. переконливіші докази;

8. тягар лягає на сторону-заявника;

9. добір присяжних;

10. консультація з питань права;

11. вирішення питання факту злочину;

12. попередні виступи адвокатів сторін;

13. сторона-заявник завжди виступає першою;

14. вагоміші та переконливіші докази;

15. сумніви щодо вини підсудного все ще залишилися;

16. кінцеві аргументи адвока тів;

17. напутні слова судді присяжним.

Exercise 1D. Listen to Text 1D in English. Use your shorthand to write it down.

Translate into Ukrainian.

Study the Vocabulary below and then proceed to the exercises VOCABULARY – minor offenses незначні capital case злочин, за який правопорушення передбачена смертна кара petit jury мале журі apply поширюватися (на), potential penalty можливе покарання, застосовувати(ся) можлива міра покарання be tried (by a розглядатися (суддею, judge, a jury) журі) jurors присяжні provide надавати appropriate конфісковувати serious серйозні сompensation відшкодування offenses правопорушення eminent domain право держави на відчуження приватної imprisonment ув’язнення власності in advance заздалегідь, three-judge panel колегія з трьох суддів попередньо Exercise 2A. Match the phrases in column A with their equivalents in column B.

AB 1. When a criminal case is tried by a А. Відповідно, у цивільній справі не передба jury, it consists of 12 jurors in felony чається суд присяжних, якщо одна зі сторін cases and eight jurors in misdemeanor не подасть попереднє клопотання про участь cases. In most civil cases the jury usu- присяжних у письмовій формі.

ally consists of eight members, although the parties can agree to a lesser number.

2. In capital cases – criminal cases in В. Особи, звинувачені у незначних право which death is a potential penalty – a порушеннях (правопорушеннях, за які пе three-judge panel tries the case if a jury редбачене максимальне покарання у вигляді is waived. штрафу, що не перевищує 100 доларів), не мають права на суд присяжних.

3. The jury which actually hears cases C. У випадку, коли кримінальна справа роз is a “petit” (or “petty”) jury. The grand глядається судом присяжних, їх кількість jury does not hear cases, it determines становить 12 осіб у випадку кримінальних probable cause and issues indictments. злочинів, а при розгляді незначних правопо рушень – 8 осіб. При слуханні більшості ци вільних справ кількість присяжних звичайно дорівнює восьми, хоча сторони можуть по годитися і на меншу кількість.

4. Persons accused of “minor offenses” D. Склад присяжних, які фактично заслу (offenses where the maximum penalty ховують справу, називається “мале журі”.

is a fine not exceeding $ 100) are not Велике журі не заслуховує справи, а визна entitled to a jury trial. чає достатність підстави для позову та вису ває обвинувачення.

5. Similarly, juries are not provided Е. Справи стосовно злочинів, за які передба in civil cases unless one of the parties чається вища міра покарання (тобто кримі makes a written request for a jury in ad- нальні справи з можливим смертним виро vance of the trial. ком), розглядає колегія з трьох суддів, якщо сторони відмовилися від суду присяжних.

Exercise 2B. Translate into Ukrainian.

1. capital cases;

2. a person’s property is appropriated for a public purpose;

3. the right to trial by jury applies in many situations;

4. minor offenses;

5. agree to a lesser number of jurors;

6. “petit” jury;

7. serious offenses;

8. a potential penalty;

9. government’s right of eminent domain;

10. not entitled to a jury trial;

11. the right to a jury can be waived;

12. a written request for a jury in advance of the trial;

13. the maximum penalty;

14. issues in dictments;

15. not automatically provided;

16. six months’ imprisonment;

17. to determine probable cause;

18. consists of 12 jurors in felony cases;

19. a fine not exceeding $ 100;

20. case is tried by the judge alone.

Exercise 2C. Translate into English.

1. право на суд присяжних;

2. справу розглядає суддя одноосібно;

3. смертний ви рок;

4. шість місяців ув’язнення;

5. майно особи конфіскується;

6. мале журі;

7. право на суд присяжних поширюється на широке коло справ;

8. має право відмовитися від суду присяжних;

9. письмове клопотання про призначення суду присяжних;

10. при розгляді цивільних справ кількість присяжних дорівнює восьми;

11. вирішення пи тання щодо конфіскації присяжними у складі 12 чоловік;

12. колегія із трьох суддів;

13. примусова конфіскація приватного майна;

14. особи, звинувачені у незначних правопорушеннях;

15. штраф, що не перевищує 100 доларів;

16. визначити достатню підставу;

17. велике журі не заслуховує справу.

Exercise 2D. Listen to Text 2D in Ukrainian. Use your shorthand to write it down.

Translate into English.

Study the Vocabulary below and then proceed to the exercises VOCABULARY – prospective присяжний засідатель biased упереджений juror у справі, що підлягає voir dire [vuarrdir] процес добору розгляду присяжних open court відкрите судове peremptory відхилення без засідання challenge зазначення причини reject відхиляти, відкидати, alcohol addict особа, яка звично усувати вживає алкоголь;

алкоголік challenge for відхилення на cause конкретній підставі mental incompetent психічно хворий, неосудний drug addict особа, яка звично вживає наркотики;

наркоман be excused бути усуненим (звільненим) Exercise 3А. Match the phrases in column A with their equivalents in column B.

AB 1. There is no limit to the number of pro- А. Найпоширенішими причинами є такі ви spective jurors who may be challenged падки, коли присяжний: виступає стороною for cause. Each time a prospective juror або свідком у справі;

має родинні зв’язки з is excused, another will be interviewed. тією або іншою стороною;

має близькі під приємницькі або особисті стосунки з будь якою стороною;

вже сформував власну точ ку зору або ж упередженість щодо однієї із сторін.

2. There are two ways of rejecting po- В. Не існує обмежень щодо кількості при tential jurors: “challenge for cause”;

and сяжних у справі, що підлягає розгляду, “peremptory challenge”. кандидатури яких можна відхиляти на кон кретній підставі. Кожного разу, коли відхи ляється чергова кандидатура у присяжні, на її місце запрошують іншого.

3. Some of the more obvious reasons in- C. Процес добору присяжних називається clude that a juror: is a party or witness in “формуванням складу журі присяжних”.

the case;

is related to a party;

has some Кандидати у присяжні проходять співбесіду close personal or business relationship to з адвокатами кожної сторони на відкритому a party;

has already formed an opinion or судовому засіданні.

is otherwise biased.

4. The process of choosing jurors is D. Існує два види відхилення кандидатів у called “voir dire”. Potential jurors are in- присяжні: відхилення на конкретній підста terviewed in open court by each of the ві та відхилення без зазначення причини.

attorneys.

Exercise 3B. Translate into Ukrainian.

1. challenge for cause;

2. potential jurors;

3. to have some close personal or business relationship to a party;

4. the process of choosing jurors;

5. ways of rejecting potential ju rors;

6. voir dire;

7. peremptory challenge;

8. an alcoholic or drug addict;

9. are interviewed in open court;

10. to follow the proceeding and participate injury deliberations;

11. mental incompetent, or convicted felon;

12. obvious reasons;

13. has already formed an opinion or is otherwise biased.

Exercise 3C. Translate into English.

1. співбесіда з кандидатами у присяжні;

2. відхилення на конкретній підставі;

3. психічно хворий або вчинив тяжкий злочин;

4. наглядати за судовою процедурою та брати участь у засіданні присяжних;

5. близькі ділові або особисті стосунки;

6. від хилення без мотивування;

7. наркоман;

8. присяжні проходять співбесіду з адвока тами сторін;

9. кожного разу, коли відхиляється кандидат;

10. вже має власну точку зору;

11. коли потенційний присяжний виступає свідком у справі;

12. упереджений щодо однієї із сторін;

13. потенційні кандидати у присяжні;

14. алкоголік;

15. від крите судове засідання;

16. процес добору присяжних;

17. відхиляти кандидатуру у присяжні;

18. кандидат у присяжні відхилений.

Exercise 3D. Listen to Text 3D in English. Use your shorthand to write it down.

Translate into Ukrainian.

Study the Vocabulary below and then proceed to the exercises VOCABULARY- exercise використовувати, jury is complete формування складу (right etc.) здійснювати (право тощо) журі завершено pass a відмовитися від права відхи- take an oath складати присягу, challenge лення кандидата у присяжні присягати Exercise 4A. Match the phrases in column A with their equivalents in column B.

AB 1. When each side has run out of challenges for А. Коли вже використані всі права відхи cause, each side may exercise its peremptory лення (відводу), тоді можна вважати, що challenges. No reason need be given for pe- журі сформовано. Потім журі складає remptorily excusing a juror, but each party has присягу виконувати свої обов’язки на a limited number of peremptory challenges. лежним чином.

2. When all challenges are used or passed, В. Кожна сторона може лише тричі ви the jury is complete. The jury then takes an користати право відводу без зазначення oath to do its duty. причини. Кожна сторона по черзі вико ристовує своє право, починаючи із сторо ни заявника.

3. Each party is allowed three peremptory C. У кримінальних справах із вищою мі challenges. Beginning with the complaining рою покарання кожна сторона може ви party, each side takes turns exercising its pe- користати право відводу 6 разів, у тяж remptory challenges. ких кримінальних справах – 4 рази і при незначних правопорушеннях – 3 рази.

4. In criminal cases the number of peremp- D. Коли кожна сторона вичерпала пра tory challenges allowed each party is six in ва відводу на конкретній підставі, вона capital cases, four in all other felony cases, може використати своє право на відхи and three in misdemeanor cases. лення присяжного без мотивування. Для цього не потрібно зазначати причину, але кожна сторона має обмеження щодо кіль кості відводів без мотивування.

Exercise 4B. Translate into Ukrainian.

1. each party is allowed three peremptory challenges;

2. each side takes turns exercis ing its challenges one at a time;

3. run out of challenges for cause;

4. takes an oath to do its duty;

5. all challenges are used or passed;

6. limited number of peremptory challenges;

7. the jury is complete;

8. challenge is lost when the turn comes to use it and it is not used.

Exercise 4C. Translate into English.

1. не потрібно зазначати причину;

2. складає присягу виконувати свої обов’язки;

3. кримінальна справа щодо злочину, за який передбачена вища міра покарання;

4. надходить черга його використання;

5. обмеження щодо використання права відво ду без мотивування;

6. використати право відводу 6 разів;

7. формування складу журі завершено;

8. використати своє право відводу без мотивування;

9. вичерпати ліміт;

10. використати право;

11. обмежена кількість;

12. по черзі;

13. по одному відводу за одну спробу;

14. не скористатися правом.

Exercise 4D. Listen to Text 4D in Ukrainian. Use your shorthand to write it down.

Translate into English.

Exercise 5. Translate into English.

1. вердикт журі;

2. судовий процес є змаганням;

3. сторона-заявник;

4. вага та ступінь переконливості доказів;

5. право на суд присяжних;

6. справу розглядає суддя одноосібне;

7. штраф, що не перевищує 100 доларів;

8. визначити достатню підставу;

9. особи, звинувачені у незначних правопорушеннях;

10. виклик свідків та наведення доказів;

11. не потрібно зазначати причину;

12. складає присягу виконувати свої обов’язки;

13. наглядати за судовою процедурою та брати участь у засіданні присяжних;

14. близькі ділові або особисті стосунки;

15. відвід без мотивування;

16. доводити вину підсудного поза всякими сумнівами;

17. велике журі не заслуховує справи;

18. обмеження щодо використання права відводу без мотивування;

19. використати право відводу;

20. примусове відчуження приватної власності;

21. переконливіші докази;

22. співбесіда з кандидатами у присяжні;

23. відвід на конкретній підставі;

24. психічно хворий або який вчинив тяжкий злочин;

25. тягар лягає на сторону-заявника;

26. процес добору присяжних;

Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 9 |

© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.