WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!


Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |   ...   | 8 |

«Міністерство охорони здоров'я України Національний медичний університет ім. акад. О.О.Богомольця Терапевтична стоматологія дитячого віку За редакцією професора Л.О. Хоменко КИЇВ "Книга плюс" 1999 ББК ...»

-- [ Страница 3 ] --

проводиться без знеболювання). При хронічному періодонтиті, особ Каріозна порожнина характеризується невеликим вхідним от ливо постійного зуба, колір його змінюється на сіруватий. Препару вором. Інколи в уражену борозну заходить лише зонд, який там за вання емалево-дентинного з'єднання не супроводжується болісни тримується. Краї емалі, що закривають вхід у каріозну порожнину, ми відчуттями. Ці ознаки є підставою для проведення рентгенографії можуть крейдоподібно змінені, особливо апроксимальних по ураженого зуба, яка дозволяє поставити остаточний діагноз.

верхнях фронтальних зубів. Тому визначити глибину ураження ден Рентгенографія використовується інколи для діагностики при тину, а таким чином, і форму карієсу можна лише після препаруван хованих каріозних порожнин, розташованих на апроксимальних по ня каріозної порожнини, яке є досить болючим (якщо виконується верхнях зубів і невидимих під час огляду.

без знеболювання) через подразнення емалево-дентинного сполучен Глибокий карієс постійних зубів у дітей діагностується досить ня бором.

часто. Ця стадія карієсу характеризується тим, що до пульпи зали У дітей старшого віку, які соматично здорові, у зубах із сформо шається тонкий шар дентину. Патоморфологічно виявляються зміни ваним коренем діагностується хронічний середній карієс. Характер в одонтобластах та основній речовині пульпи, гіперемія та навколо ним для нього є повільне прогресування, дентин на стінках і дні ка судинні запальні інфільтрати. Каріозна порожнина розташовується ріозної порожнини досить щільний, коричневого кольору. Як прави у межах припульпового дентину. Тому зондування її дна досить чут ло, у таких дітей діагностується компенсована форма активності ка ливе. Діти можуть скаржитися також на біль від термічних і механіч ріозного процесу.

них подразників, який швидко минає після усунення.

Диференці йна ді агностика. Середній карієс постійних Диференці йна ді агностика. Диференціювати гострий зубів у дітей слід диференціювати насамперед із глибоким карієсом, глибокий карієс постійних зубів слід насамперед із хронічним фіброз ним пульпітом, гіперемією пульпи та гострим обмеженим пульпітом, хронічною формою періодонтиту.

Лікування карієсу у дітей Основною відмінністю карієсу від пульпіту є відсутність вільних нападів болю. Тому під час збирання анамнезу слід ретельно Лікування карієсу тимчасових зубів з'ясовувати, чи мав місце коли-небудь такий біль. Крім того, для пуль піту характерний триваліший біль від подразників. Тому під час про ведення термодіагностики слід звертати увагу на тривалість больо Лікування карієсу тимчасових зубів є надзвичайно важливою вих відчуттів після усунення подразника. Якщо біль одразу не зни і нелегкою проблемою дитячої стоматології. Адже від якісного ліку кає, а триває певний час, це є ознакою пульпіту. Після препарування вання карієсу залежить подальша доля тимчасово каріозної порожнини слід ретельно дослідити дно. Наявність на дні го зуба — можливість збереження його функції на весь фізіологіч каріозної порожнини ділянки вираженого розм'якшення дентину, а ний період існування в ротовій порожнині. Патологічний процес у також різкий біль під час зондування цієї ділянки є ознаками хроніч твердих тканинах тимчасових зубів поширюється швидко. Тому ного фіброзного пульпіту. Під час диференційної діагностики глибо лише своєчасне та ефективне лікарське втручання може стримати кого карієсу і хронічного фіброзного пульпіту слід враховувати та розвиток карієсу та перехід його в ускладнені форми. Ускладнений кож стан соматичного здоров'я дитини. Безперечно, у дітей, які хво карієс тимчасових зубів може несприятливо впливати на форму ріють на хронічні хвороби внутрішніх органів, мають суб- або деком вання та внутрішньощелепну мінералізацію твердих тканин пос пенсовану форму активності карієсу, частіше виправданий діагноз тійних зубів: від порушення формування емалі постійного зуба до "хронічний фіброзний пульпіт" при значній глибині каріозної порож загибелі його зачатка. Ускладнений карієс є причиною раннього ви нини.далення тимчасових зубів, що може порушувати процеси форму вання зубощелепної системи дитини в цілому та призводити до ви Для диференційної діагностики ураження постійних зубів зі никнення зубощелепних аномалій і деформацій.

сформованим коренем може застосовуватися метод електродонтоді агностики. Показники електрозбуджуваності пульпи в нормі не пе Саме тому метою лікування тимчасових зубів є досягнення три ревищують 2-6 мкА. У разі розвитку пульпіту цей показник підви валого терапевтичного ефекту. Лікар не повинен посилатися на те, щується до 25-40 мкА.

що тимчасові зуби лише короткий час перебувають у ротовій по рожнині і тому обмежуватися паліативними заходами. Методика лікування тимчасових зубів має бути так само радикальною, як і Лікування карієсу тимчасових зубів проводиться без пломбу вання (імпрегнаційний метод) або шляхом препарування каріозної порожнини та пломбування.

Вибір методу лікування, лікувальних засобів і пломбувально го матеріалу залежать від періоду розвитку і групової належності зуба, глибини ураження твердих тканин, локалізації каріозної по рожнини, перебігу патологічного процесу: гострий чи хронічний, а також від інтенсивності ураження зуба. Має значення стан імунної системи організму, наявність чи відсутність супутніх хвороб органів і систем, що визначає тактику загального лікування карієсу.

Лікування карієсу у дітей Імпрегнаційний метод. Під час лікування карієсу тимчасових срібла. Зішліфування здійснюють за допомогою карборундової чи використовують імпрегнаційний метод, або метод сріблення.

алмазної головки різної форми.

застосовують при лікуванні гострого і хронічного початкового та по Лікуван н я методом препарування і пломбуван верхневого карієсу тимчасових зубів, циркулярного карієсу та каріє я застосовують при поверхневому, середньому та глибокому карієсі су, що поширюється по площині, апроксимального карієсу фронталь тимчасових зубів. Воно полягає в якісному препаруванні та форму них тимчасових різців у період резорбції кореня, а також при локалі ванні каріозної порожнини і пломбуванні відповідним пломбуваль зації каріозної порожнини на поверхні у межах пла ним матеріалом. Слід зазначити, що препарування та формування ка щового дентину, коли препарування каріозної порожнини з будь-яких ріозної порожнини в тимчасовому зубі є складним завданням. Це зу причин неможливе.

мовлено насамперед поведінкою дитини, збільшеним слиновиділен Використовують 4 % спиртовий розчин нітрату срібла з наступ ням, а також особливостями будови тимчасових зубів. За даними Я.

ним відновленням 4 % розчином гідрохінону або 4 % розчином піро Ф. Комінек середнім може вважатися карієс тимчасових зубів галової кислоти для осадження нерозчинних солей срібла, які з'єдну лише до глибини каріозної порожнини приблизно 1,5-2,0 мм. Більш ються з декальцинованою поверхнею твердих тканин. Нітрат срібла глибокі каріозні порожнини, враховуючи розмір пульпової камери, в комплексі з органічними сполуками утворює що фор слід вважати глибоким карієсом.

мують захисну плівку на поверхні емалі або дентину. Срібло справ Препарування каріозної порожнини є складним етапом лікуван ляє також бактерицидну дію за рахунок денатурації білків бактері ня через те, що діти погано ставляться до цих маніпуляцій, особливо альних клітин. Проникає по дентинних канальцях на глибину до до застосування бормашини. Тому під час першого відвідування сто 0,5 дія), блокує що сприяє стабілізації каріоз матолога, особливо у маленьких дітей, по можливості не слід вико ного процесу.

ристовувати бормашину. Це відвідування має бути присвячене вста Лі кування методом Зуби, що підлягають новленню контакту з маленьким пацієнтом, щоб не залишити в імпрегнації, ізолюють від слини, поверхню очищують від нальоту психіці дитини негативної слідової реакції. Припустимим є здійснен за допомогою екскаватора і 3 % розчину перекису водню, висушують ня первинної часткової некротомії (видалення некротичного денти повітрям. За допомогою ватної кульки наносять розчин нітрату срібла, ну ручним інструментарієм — емалевим ножем, екскаваторами відпо потім на 1-2 хв залишають відновлювач. Імпрегнацію проводять відної форми і розміру, та закриття порожнини дентинною пов' яз 3-4 рази щодня або через день. Курс імпрегнацій повторюють кожні кою. Під час другого відвідування лікар проводить остаточну некро міс.

томію, формування каріозної порожнини, антисептичну її обробку і Для імпрегнації, крім нітрату срібла, використовують 40 % роз пломбування.

чин цинку хлориду, 20% розчин калійферроціаніду.

Препарування каріозної порожнини полягає в інструменталь Як відновлювач, окрім гідрохінону, може використовуватися ному видаленні нежиттєздатних, уражених карієсом тканин зуба.

5 % розчин аскорбінової кислоти, галаскорбін, 40 % розчин глюкози.

Препарування складається з декількох пов'язаних між собою по Критерієм ефективної імпрегнації є стійке забарвлення ушкоджених слідовних етапів:

тканин в чорний колір. Саме тому, з естетичного погляду, сріблен — розкриття та розширення порожнини;

(видалення ня під час лікування карієсу постійних зубів не застосовують.

із зуба зруйнованого дентину та емалі);

У разі поверхневого чи площинного карієсу, що уражує жувальні — формування каріозної порожнини;

поверхні, пришийкові ділянки, вестибулярні поверхні зубів, в різців — оброблення країв порожнини.

і апроксимальні поверхні, можна проводити зішліфування каріозної Під час препарування каріозної порожнини доцільно дотриму поверхні з наступною імпрегнацією оголеного дентину нітратом ватися таких умов: 1) використовувати високі і надвисокі швидкісні Лікування карієсу у дітей бори з охолодженням водою;

2) не здійснювати значний тиск на до площини емалі. Формувати емалевий край слід дрібно-зернисти тканини зуба, тому до оборотних у пульпі за будь ми головками циліндричної або конічної форми відповідного розміру.

яких швидкостей обертання бора внаслідок перегрівання тканин зуба;

При препаруванні каріозних порожнин під пломбувальні мате 3) використовувати бори з твердих сплавів чи алмазні головки неве ріали з низькими адгезивними властивостями (амальгама, силікофос ликих розмірів, що зменшує перегрівання тканин;

4) використовува фатні цементи) доцільно дотримуватися принципів препарування, ти справні наконечники, що запобігає вібрації бора;

5) застосовувати розроблених Блеком, а саме:

гострі (бажано нові) бори;

6) проводити препарування переривчасто, — формувати порожнину шляхом профілактичного розширення що скорочує тривалість контакту бора з тканинами зуба.

зони карієсу для попередження його рецидиву. Такий підхід пе Розкриття каріозної порожнини полягає у видаленні навислої редбачає видалення всіх ямок і фісур на жувальній поверхні на краях входу в порожнину емалі з метою створення зручного дос- навіть у разі локалізованого ураження однієї з них. Тобто всі, тупу для огляду і подальшого препарування. Для виконання цієї опе- навіть маленькі каріозні порожнини штучно розширюють до рації краще скористатися турбінним наконечником, фісурним або горбків, випуклих поверхонь коронки — так званих імунних зон, кулястим алмазним бором. Кулястий бор уводять у каріозну порож- які майже не уражуються каріозним процесом. При цьому вида нину і уривчастими рухами (від дна порожнини назовні) видалять ляється значна частина здорових тканин зуба;

навислу емаль. При роботі фісурним бором його бічними гранями — каріозну порожнину формують з урахуванням та резистен випилюють надлишок тканин доти, доки стінки порожнини не ста тності пломбувального матеріалу. При цьому порожнині нуть прямовисними.

достатня глибина і формуються необхідні пункти;

починають гострим екскаватором, підібраним за — унаслідок формування отримують необхідну зручну форму по розміром каріозної порожнини. У плащовому дентині волокна роз рожнини. Іноді форму порожнини слід змінити, щоб зробити ташовані радіально, тому екскаватор слід заглиблювати в напрямку для пломбування;

до осі зуба, у дентині волокна розташовані танген — каріозний дентин видаляють увесь, головним чином при профілак ціально, тому екскаватор слід заглиблювати в поперечному напрям тичному розширенні порожнини і наданні коробкоподібної форми;

ку. Додержання цих правил запобігає випадковому оголенню пуль край додатково обробляють для видалення емалевих пи. Твердіші шари ураженого дентину видаляють за допомогою ку призм, що втратили опір, з метою запобігання рецидиву карієсу.

лястого або конусоподібного бора, виготованого з твердих сплавів.

Препарування каріозних порожнин за Блеком проводять у разі Некротичний дентин краще видаляти за допомогою наконечника ме пломбування амальгамою та цементами, що не мають хімічної адгезії ханічної бормашини.

до твердих тканин зуба.

Формування каріозної порожнини передбачає створення такої Метод біологічної доцільності при препаруванні каріозних по форми, б сприяла найліпшій фіксації пломби. Особливості фор рожнин був запропонований І. Г. Лукомським. При препаруванні за мування каріозної порожнини залежать від етапу розвитку зуба, ло методом Лукомського видаляють тільки уражені карієсом тканини калізації порожнини, глибини, матеріалу для по зуба. Перевага цього методу полягає в збереженні здорових тканин стійної пломби.

зуба, малому об'ємі стоматологічних втручань та зменшенні кількості Оброблення емалевого краю — останній етап препарування карі- використаних матеріалів. Недоліком методу є мож озної порожнини. У процесі препарування емалі пучки емалевих ливість розвитку карієсу на сусідніх ділянках зуба, випадіння плом призм, що мають радіальний напрямок, розсікаються, частково вида- би внаслідок недостатньої ретенції.

ляються. Пучки призм з такими дефектами згодом можуть руйнува Поява сучасних композиційних матеріалів, склоіономерних тися. Тому емалевий край рекомендується зрізати під кутом 40-45° 158 Лікування карієсу у дітей ментів та адгезивних систем дозволяє ширше використовувати ме- карієсу тимчасових зубів спрямоване на створен тод "біологічної доцільності" при препаруванні каріозних порожнин. ня умов для фіксації пломби. При формуванні порожнин II класу ча Під час лікування гострого або хронічного поверхневого та се- сто необхідним є утворення допоміжної порожнини на реднього карієсу в тимчасових зубах ретельно видаляють змінений поверхні. Дно такої порожнини має бути розташоване під емалево дентин на стінках та дні каріозної порожнини до незміненого за ко дентинним з'єднанням, її довжина повинна сягати за середину жу льором щільного дентину.

вальної поверхні. Уступ, що утворюється в місці переходу При формуванні каріозної порожнини І класу в тимчасових мо порожнини в допоміжну, слід згладити фісурним бором. Це необхід лярах нижньої щелепи, особливо пломбуванні амальгамою, для но для попередження злому запобігання прогресуванню кар- пломби в місці, де на неї при іозного процесу препарують усі падає значне жувальне наван фісури і об'єднують в одну по таження (мал. 33).

рожнину. При цьому утворюєть Після закінчення препа ся єдина порожнина, часто не рування апроксимальної по правильної форми, що повторює рожнини в тимчасовому зубі малюнок сприяє слід ретельно оглянути кон фіксації пломби. Дно каріозної тактну поверхню сусіднього порожнини може бути неодна зуба і з'ясувати, чи не ураже кової глибини, але в усіх випад на вона карієсом.

ках воно розташоване в дентині Препарування порож (мал. 32).

нин III, IV та V класів у тим У другому тимчасовому мо часових зубах є складним, лярі на верхній щелепі фісури ураховуючи анатомічні особ жувальної поверхні відокремлені ливості будови фронтальних одна від одної досить товстим тимчасових зубів. розкрит шаром емалі. Якщо карієс уражує тя і препарування слід прово фісури ізольовано і після препа дити з вестибулярної по рування між каріозними порож верхні. Це створює умови нинами залишається неушкод кращого огляду каріозної по жений шар зубних тканин, то рожнини і сприяє більш з'єднувати такі порожнини одну надійній фіксації пломби, чим необов'язково.

виправдовується косметич Мал. 32. Формування каріозних по- Мал.ЗЗ. Формування каріозних порожнин Лікування апроксималь ний недолік (мал.

рожнин І класу в тимчасових молярах: II класу в тимчасових молярах:

ного карієсу тимчасових мо Перед пломбуванням А — перший та другий тимчасовий мо- А — перший та другий верхні тимчасові мо лярів належить до складних слід провести антисептичну ляри верхньої щелепи;

Б — вигляд ляри;

Б — перший та другий нижні тимча сформованої дистальної фісури в дру- оперативних втручань.

сові моляри;

В — конвергенція апрокси- обробку каріозної порожнини.

гому тимчасовому В — перший мальних стінок порожнини II класу, сфор Формування каріозної по- При цьому слід пам'ятати, що та другий нижні тимчасові моляри мованої під амальгаму рожнини II класу при лікуванні дентинні канальці в тимчасо 11 — Лікування карієсу у дітей вому зубі широкі, шар дентину відносно тонкий, тому використання рієсу тимчасових зубів залежить від локалізації каріозної порожни спирту, ефіру та холодного струменю повітря небажане. З метою ан ни та стадії розвитку зуба.

тисептичної обробки слід застосовувати антисептики, що мають ши Для пломбування порожнин І класу у дітей раннього віку мо рокий спектр антимікробної активності, але не чинять цитотоксич жуть бути використані склоіономерні цементи та спеціальні силіко ної дії — фурацилін, ектерицид, мікроцид та фосфатні цементи для тимчасових зубів (інфантид, лактодент), що Варіантом лікування карієсу тимчасових зубів є атравматичне не потребують прокладки. У дітей старшого віку (період стабілізації відновлювальне лікування (АКТ — методика), запропоноване про кореня), коли є умови для формування каріозної порожнини, для фесором Тасо (Нідерланди). Ця методика передбачає пломбу пломбування порожнини І класу можна застосувати срібну амальга вання порожнини без препарування (тільки некректомія екскавато му з ізолюючою прокладкою з фосфат-цементу. Не виключається ром) матеріалами з протикаріозною дією (склоіономерні цементи, також застосування склоіономерних, композиційних матеріалів, ком компомери). Техніка виконання така: каріозна порожнина очищуєть померів або силіко-фосфатних цементів.

ся екскаватором, висушується і пломбується склоіономерним цемен Для пломбування порожнин II класу перевагу слід надати срібній том. Якщо лікування проведене на початкових стадіях карієсу, то воно амальгамі, композитним матеріалам, склоіономерним цементам, ком дозволяє повністю зупинити прогресування карієсу. Атравматичне померам. На пломбу в порожнині II класу припадає значне жувальне відновлювальне лікування спричиняє мінімум больових відчуттів, навантаження, тому матеріал для неї повинен бути насамперед меха практично не викликає у пацієнтів психоемоційного напруження. Цю нічно стійким. Цементні пломби в більшості випадків не витриму методику можна використовувати на всіх етапах розвитку тимчасо ють навантаження і відламуються у місці переходу основної порож вих зубів у дітей з підвищеною нервовою збудливістю.

нини в допоміжну. При пломбуванні каріозних порожнин III, IV, V Вибір матеріалу при лікуванні середнього ка- класів у тимчасових зубах використовуються склоіономерні цемен ти, компомери та композиційні матеріали.

При пломбуванні каріозних порожнин у тимчасових зубах, що знаходяться на стадії резорбції кореня, поряд із переліченими плом бувальними матеріалами можуть застосовуватися цинк-фосфатні цементи (фосфат-цемент, адгезор), цинк-фосфатні цементи з бакте рицидними включеннями (фосфат-цемент, що містить срібло, аргіл, діоксивісфат-цемент) та полікарбоксилатні цементи Р та ін.).

Мал. 34. Варіанти формування каріозних порожнин III класу в тимчасових різцях: А — формування додаткової площини у вигляді ластівчиного хвоста на вестибулярній поверхні;

Б — формування за незначних розмірів каріоз ної порожнини;

В — формування за наявності вираженої демінералізації в Мал. 35. Формування каріозної поверхні III класу в тимчасовому іклі:

пришийковій ділянці;

Г — вигляд із контактної поверхні А — вигляд з вестибулярної поверхні;

Б — вигляд з контактної поверхні Лікування карієсу у дітей Лікування глибокого карієсу Якщо після закінчення препарування дно каріозної порожнини тимчасових зубів тимчасового зуба відносно щільне, оголення пульпи під час препару вання не сталося, можна продовжити лікування зуба за схемою гос У тимчасових зубах глибину карієсу не можна визначити як аб- трого глибокого карієсу.

солютну величину. Про неї можна говорити лише відносно до об'єму Наступним етапом лікування гострого глибокого карієсу є ан пульпової камери або виходячи з відстані неї. Так, наприклад, карієс тисептична обробка каріозної порожнини. З цією метою використо у молярі завглибшки понад 2 мм у трирічної дитини слід вважати вують неподразнюючі антимікробні засоби широкого спектру дії, такі глибоким, ураховуючи об'ємну камеру в даному віці, тоді як фурацилін, ектерицид, етоній, мікроцид, граміцидин, поліміксина як каріозну порожнину такої самої глибини у дитини 7 років можна М сульфат.

розцінювати як середній карієс, тому що камера вже дещо Розчин антисептика необхідно попередньо підігріти до темпе зменшена внаслідок утворення пульпою вторинного дентину. Точна ратури тіла (36-37 ° С), аби не спричинити додаткового термічного оцінка глибини карієсу можлива лише за допомогою рентгенівсько подразнення пульпи. Після антисептичної обробки каріозну порож го знімка (Я.Ф.Комінек, 1968).

нину висушують струменем теплого повітря або ватними кульками і Діагноз гострого глибокого карієсу, як вже згадувалося вище, в на дно накладають лікувальну пасту. Найбільшого поширення набу тимчасових зубах повинен ставитися з певною пересторогою. Врахо- ли одонтотропні пасти, що містять гідроксид кальцію, та цинк-евге вується як стадія розвитку тимчасового зуба, так і стан соматичного нолова паста або цементи, виготовлені на основі. Достатній рівень здоров'я дитини та пов'язаний з ним ступінь активності каріозного функціональної активності пульпи в період стабілізації кореня тим процесу. Деякі автори повністю заперечують існування гострого гли- часового зуба дозволяє використовувати ці пасти з метою стимуляції бокого карієсу в тимчасових зубах (Т. Ф. Виноградова та співавт., дентиногенезу. Слід пам'ятати, що в період резорбції кореня тимча 1987). Інші автори менш категоричні щодо цього діагнозу. Вони вка- сового зуба використання засобів, що стимулюють дентиногенез, є зують, що у період стабілізації тимчасового зуба у соматично здоро- недоцільним.

вої дитини, особливо при локалізації каріозної порожнини на жу При використанні самотвердіючих лікувальних композицій, що вальній поверхні такий діагноз виправданий (Я. Ф. Комінек, 1968;

містять гідрооксид кальцію, таких ін., слід А. А. Колєсов та співавт., ).

завершити лікування гострого глибокого карієсу в одне відвідуван Лікування гострого глибокого карієсу проводять в одне-два ня. Для пломбування каріозної порожнини в таких випадках слід відвідування. Під час лікування гострого глибокого карієсу тимчасо- вибрати матеріали з високими адгезивними властивостями (склоіо вих зубів необхідно дотримуватися всіх принципів препарування номерні цементи, композити, компомери). Це забезпечить необхід каріозної порожнини так само ретельно, як і під час лікування каріє- ний герметизм пломби і попередить передчасне розсмоктування ліку су постійних зубів. вальної прокладки, а відтак — і розвиток ускладнень.

Слід ретельно видаляти розм'якшений дентин зі стінок каріоз- При застосуванні цинк-евгенолової пасти лікування гострого ної порожнини. Тільки в місцях проекції пульпи глибокого карієсу слід проводити у два сеанси. Це зумовлено тим, залишати невеликий шар розм'якшеного дентину. Після закінчення що постійні пломбувальні матеріали не сумісні з основою свіжопри препарування дна каріозної порожнини потрібно ретельно, але обе- готовленої пасти. Тому в перше відвідування на дно каріозної порож режно прозондувати все дно, щоб не залишити непоміченим місце, нини накладається густо замішана цинк-евгенолова паста та ставиться де може випадково оголитися пульпа. Якщо це сталося, то частіше за тимчасова пломба.У друге відвідування, коли цинк-евгенолова пас все є ознакою хронічного безсимптомного пульпіту в тим- та повністю затверділа на дні каріозної порожнини, можна ставити часовому зубі. Тому подальше лікування такого зуба слід продовжи- постійну цементну пломбу.

ти за схемою лікування хронічного пульпіту.

164 Лікування карієсу у дітей У разі значного розмякшення дентину на стінках і дні каріозної глибокою, тому що відроги пульпи у несформованих зубах значно порожнини всю після препарування заповнюють цинк-евгеноло виступають і можуть доходити майже до вою пастою (тимчасове пломбування). Під час другого відвідування нання. Тобто під час визначення глибини карієсу слід обов'язково (через 2-6 тиж) тимчасову пломбу із цинк-евгенолу повністю вида враховувати стадію формування постійного зуба. Що менша дитина, ляють, проводять остаточне препарування каріозної порожнини і то порівняно глибший і небезпечний карієс у постійному несформо ставлять постійну пломбу.

ваному зубі.

Для постійної пломби при лікуванні глибокого карієсу тимча Що ж до біологічних властивостей "молодої" пульпи, то мож сових зубів слід використовувати склоіономерні цементи, компоме на вважати сприятливими для лікування. Пульпа багата на крово ри, амальгаму, силідонт. Хронічний глибокий карієс тим носні та лімфатичні судини, містить велику кількість одонтобластів, часових зубів зустрічається в клініці рідко. Його можна діагностува що забезпечують пластичну функцію. Пульпа несформованих зубів ти наприкінці періоду стабілізації та інколи в період резорбції коре у соматично здорових дітей являє собою тканину з достатнім регене ня тимчасового зуба. Після препарування виявляється глибока карі ративним потенціалом, що сприяє лікуванню карієсу.

озна порожнина, але дно пігментоване і щільне на всьому протязі.

Лікування такого карієсу проводиться в одне відвідування шляхом Лікування гострого початкового карієсу препарування каріозної порожнини та її пломбування. Використо постійних зубів вувати спеціальні лікувальні прокладки на дно порожнини в даному разі немає потреби.

Лікування гострого початкового карієсу постійних зубів у дітей Як ізолююча прокладка бути використаний фосфат-цемент проводиться шляхом ремінералізуючої терапії. Успішно проведена або фосфат-цемент із бактерицидними добавками (діоксивісфат, ремінералізація каріозної плями запобігає утворенню каріозної по фосфат із сріблом, Вибір матеріалу проводить рожнини.

ся з урахуванням стадії розвитку тимчасового зуба (стабілізація, ре Ремінералізуюча терапія проводиться засобами, основними ком зорбція).

понентами є кальцій, фосфор, фтор інші мікроелементи. Вони застосовуються місцево у вигляді аплікацій, втирань та електрофо Лікування карієсу постійних зубів резу. Уведення макро- та мікроелементів у демінералізовану ділянку емалі ущільнює її, створює штучний бар'єр для дії карієсогенних Лікування карієсу постійних зубів є надзвичайно відповідаль ним завданням, оскільки його якість визначає подальшу долю існу- Із цією метою використовуються 0,01-0,1% розчин натрію фто вання постійного зуба. риду для полоскання ротової порожнини, та аплікації, 1-2% розчин Постійні зуби з незавершеним формуванням кореня відрізня- для електрофорезу у тверді тканини зубів, фторлаки, 3% розчин ре ються від зубів, розвиток яких уже закінчений. Шар твердих тканин моденту, 10% розчин кальцію глюконату або кальцію хлориду, 2,5% у них відносно тонший, вони містять меншу кількість мінеральних розчин гліцерофосфату кальцію для аплікацій або електрофорезу.

солей, тому вважаються "незрілими". Карієс у таких зубах розвиваєть- Більш ефективним є комбіноване застосування розчину ремоденту ся швидше, бактеріальні токсини легше проникають углиб тканин, або препаратів кальцію та фосфору з препаратами фтору.

швидше досягаючи пульпи. Пульпа дуже об'ємна як в коронковій, Ремінералізуюча терапія проводиться наступним чином: повер так і в кореневій частинах, що теж сприяє її швидкому інфікуванню.

хня зуба ретельно очищується від зубного нальоту екскаватором та Глибина карієсу в таких зубах не є величиною абсолютною. Інколи розчином перекису водню і висушується струменем повітря.

каріозна порожнина, що розташована в межах плащового дентину, є на ділянку зміненої емалі на хв накладають вату або марлеву 166 Лікування карієсу у дітей смужку, зволожену ремінералізуючим розчином (тампон міняють виявлення загальносоматичної патології, особливо в тому разі, коли через 4-5 хв). Після третьої аплікації ремінералізуючого розчину по є множинне ураження зубів.

верхню зуба висушують та накладають на неї на 2-3 хв ватний там пон, зволожений % розчином фториду натрію.

Лікування хронічного початкового карієсу Замість фториду натрію можна використовувати такі фторла ки, як 12", які наносяться на Коричневі та чорні коріозні плями характерні для хронічного ретельно висушену поверхню. Після завершення процедури не перебігу початкового карієсу.Такі ураження характеризуються про приймати або полоскати ротову порожнину упродовж 2 год.

з утворенням каріозної порожнини. З огляду це у разі Курс ремінералізуючої терапії складається з 15-20 сеансів, які виявлення значної за площею ділянки ураження можна проводити проводяться щодня або через день.

препарування та пломбування, не очікуючи поглиблення каріозної Препарати кальцію та фтору можуть водитися у тверді тканини порожнини. При незначних за площею дефектах емалі можна прово зубів за допомогою електрофорезу. У такому разі на курс лікування дити динамічне спостереження без втручання або провести зішліфо призначається 6-7 сеансів із препаратами кальцію 3-4 сеанси елек вування ураженої ділянки з наступною флюоризацією.

трофорезу фториду натрію.

Ефективність ремінералізуючої терапії визначається зникнен та середнього ням або зменшенням розміру вогнища демінералізації. Для об'єктив карієсу постійних зубів ної оцінки ефективності лікування застосовують вітальне фарбуван ня ураженої ділянки 2% водним розчином метиленового Це лікування не є особливо складним, якщо правильно визна початку курсу ремінералізуючої терапії та після завершення. Інтен сивність забарвлення оцінюють за шкалою синього ко- чити характер та глибину ураження. Однак при лікуванні такого ка льору. рієсу в постійних зубах із несформованим коренем не слід забувати особливості, що згадувалися вище. Потрібно надзвичайно обе Унаслідок проведеного лікування каріозна пляма може повністю режно ставитися до тканин зуба під час препарування, а саме: не до зникнути і відновитися природний блиск емалі, можуть зменшитися пускати перегрівання бора, виключити застосування антисептиків, її розмір та ступінь демінералізації емалі.Характер відновлення емалі що чинять цитотоксичну дію, а також пломбувальних матеріалів, що дією ремінералізуючої терапії повністю залежить від глибини змін здатні несприятливо впливати на пульпу.

у ділянці демінералізації. При початкових змінах в емалі, що клінічно Поверхневий та середній карієс постійних зубів у дітей лікують характеризуються невеликою за площею ділянкою ураження, може шляхом препарування та пломбування. Під час препарування обо відбутися повна її ремінералізація. При більш глибоких змінах в емалі в'язковою умовою є ретельне видалення розм'якшеного або пігмен повної ремінералізації досягти не вдається: дещо зменшується розмір тованого дентину зі стінок і дна каріозної порожнини до щільних, вогнища демінералізації, воно слабше забарвлюється барвниками.

незмінених за кольором тканин.

Важливою складовою частиною лікування вогнищевої деміне Під час формування каріозних порожнин слід ураховувати як ралізації є суворе дотримання правил догляду за ротовою порожни розташування самої порожнини, так і пломбувальний матеріал, яким ною, мета якого — не допустити утворення і тривалого існування зуб ця порожнина буде запломбована.

ного нальоту на місці ліквідованого вогнища демінералізації.

Під час формування порожнини І класу за Блеком передбачаєть Діти з вогнищевою демінералізацією емалі в постійних зубах ся залучення всіх, навіть не уражених, фісур жувальної поверхні в мають бути на диспансерному обліку у стоматолога і віднесені в III єдину порожнину, особливо в постійних зубах із незавершеним фор диспансерну групу. рекомендують обстеження у педіатра з метою муванням кореня. Це спрямовано як на запобігання розвитку вто Лікування карієсу у дітей ринного карієсу, так і на створення умов для надійної фіксації плом каріозних порожнин V класу труднощів не викли би, особливо з амальгамами.У верхніх постійних молярах, якщо ура кає. Звичайно формують у вигляді овала. Особливу увагу приділя жені фісури розділені значним шаром здорових тканин, можна пре ють обробці приясенної стінки порожнини. Якщо формуванню при парувати окремо, не з'єднуючи в одну. Це саме стосується і карієсу, ясенної стінки заважає нависаючий край ясен, що нерідко кровото що розташований у ямках на вестибулярній поверхні нижніх молярів.

чить, його слід ущільнити за допомогою припікаючих засобів (ваго Під час формування порожнини II класу в постійних молярах тила, та ін.) або під аплікаційним знеболенням зробити діа та особливо у премолярах обов'язковим є формування допоміжної термокоагуляцію. Можливе використання ретракційних ниток.

порожнини на жувальній поверхні, що забезпечує надійну фіксацію Для лікування карієсу жувальних поверхонь все частіше викорис пломби та сприяє рівномірному розподіленню жувального наванта товується метод "профілактичного" пломбування. Він був розроблений ження на пломбу.

з появою композитів, склоіономерних цементів — матері Якщо карієсом уражені обидві апроксимальні поверхні, що особ- алів з високою міцністю і значними адгезивними властивостями.

ливо часто спостерігається в премолярах, доцільним є формування При "профілактичному" пломбуванні дотримуються такого єдиної, так званої медіально-оклюзійно-дистальної (МОД) порож підходу: якщо при обстеженні виявлено, що карієсом уражена тільки нини, що охоплює обидві апроксимальні порожнини та фісуру або обмежена ділянка фісури, то після препарування порожнина плом фісури на жувальній поверхні.

бується композитом або склоіономерним цементом, а на інші ділян Порожнина НІ класу, як правило, не потребує формування до- ки фісур наноситься герметик.

поміжних ретенційних пунктів, тому що для пломбування найчасті Вибір гоюмбувального матеріалу для пломбування поверхнево ше використовуються композитні матеріали, які мають високу адге го та середнього карієсу постійних зубів визначається груповою на зію до тканин зуба завдяки використанню сучасних адгезивних сис лежністю зуба, що лікується. Для зубів жувальної групи, особливо тем. Основною умовою, що забезпечує високу косметичність пломб для порожнин II класу, незамінною є срібна амальгама, якій власти у фронтальних зубах, є надзвичайно ретельне видалення зміненого, ва необхідна в цих ділянках механічна міцність та надійне утриман особливо пігментованого, дентину зі стінок каріозної порожнини.

ня контактного пункту.

Надзвичайну складність для формування становлять порожни При дотриманні естетичних вимог для пломбування порожнин ни IV класу. У таких випадках обов'язково формується допоміжна І II класів можуть бути застосовані композитні матеріали для бічних порожнина на піднебінній поверхні верхніх або вестибулярний реставрацій як хімічного твердіння, так і фотополімерні (оральній )поверхні нижніх різців. За довжиною вона займає не мен Р-50 та ін.).

ше ніж половину піднебінної або оральної поверхні і може бути сфор Для пломбування каріозних порожнин III, IV та V класів у пос мована у вигляді ластівчиного хвоста.

тійних зубах повинні застосовуватись сучасні композитні матеріали Проте і таке формування інколи не забезпечує надійної фіксації як світлового твердіння у зв'язку з підвищеним навантаженням на пломбу за відсутності час Т. Р. Н.", та ін.

тини різального краю і кута коронки. У такому разі доводиться зас Значна кольорова гама цих матеріалів та високі фізико-хімічні вла тосовувати парапульпарні штифти для фіксації постійної пломби.

стивості дозволяють отримати максимальний косметичний ефект. Як Зробити це в період кореня досить важко, тому що ізолюючу прокладку, особливо в зубах з незавершеним формуванням при застосуванні штифтів існує загроза травмуван кореня, доцільно застосовувати склоіономерні цементи ня пульпи. Тому косметичне відновлення дефекту можна відкласти та ін.) або компомери. При до періоду повного сформування кореня, а каріозну порожнину після користуванні композитами слід надзвичайно обережно проводити про препарування запломбувати склоіономерним цементом.

травлювання емалі, особливо в зубах із несформованим коренем. По рушення цього етапу може стати причиною токсичного пульпіту.

170 Лікування карієсу у дітей Під час пломбування каріозних порожнин V класу поряд з пере трація гідроксильних іонів забезпечує певною мірою бактерицидну ліченими вище матеріалами можна застосовувати рідкі композитні дію. При безпосередньому контакті з пульпою зуба гідроксид каль матеріали (Кегг), цію спричиняє поверхневу коагуляцію білка, внаслідок чого тканина та компомери. пульпи, що розташована нижче, не ушкоджується, а стимулюється і формує захисний бар'єр із дентину.

г ост рог о г либоког о ка рі єс у До препаратів, що містять гідроксид кальцію, належить ціла зубі в у ді тей низка зарубіжних патентованих препаратів — (Німеччи на), (Кегг), (Великобританія), Успішне лікування глибокого карієсу не тільки забезпечує збе- та ін.

реження функції зуба, але й запобігає розвитку ускладнень карієсу.

Після внесення прокладки при значній гли Невдале лікування цієї форми карієсу є причиною загибелі пульпи бині каріозної порожнини можна додатково поставити ізолюю та розвитку різноманітних ускладнень.

чу прокладку з фосфат-цементу або склоіономерного цементу.

Особливістю препарування каріозної порожнини при лікуванні Лікування карієсу завершується накладанням постійної пломби гострого глибокого карієсу є неповне видалення розм'якшеного ден- з відповідного пломбувального матеріалу.

тину з дна каріозної порожнини. Однак це не означає, що дно порож Одонтотропну дію справляє також цинк-евгенолова паста нини зовсім не слід препарувати. Препарування дна слід обережно або створені на основі цементи. Перше проводити екскаватором та кулястим бором відповідного розміру при відвідування завершується накладанням цинк-евгенолової пас невеликих обертах бормашини, що запобігає випадковому оголен ти, твердіння якої відбувається в умовах ротової порожнини про ню рогу пульпи.

тягом 6-8 год. Під час другого відвідування частково видаляють Стінки каріозної порожнини повинні бути ретельно відпрепа- верхній шар тимчасової пломби із цинк-евгенолу, залишаючи рованими до щільного, не зміненого за кольором дентину. на дні каріозної порожнини. Ставлять ізолюючу прокладку з Після закінчення препарування каріозну слід ізолю- фосфат-цементу та постійну пломбу з відповідного пломбуваль вати від слини та антисептично обробити. З цією метою використо- ного матеріалу.

вують препарати, що мають широкий спектр антимікробної дії, про Застосування цинкоксид-евгенолових цементів як лікуваль тизапальний та знеболювальний ефект, але не чинять цитотоксичної ної прокладки при лікуванні гострого глибокого карієсу дозво дії на клітини пульпи. До них належать 0,02% розчин фурациліну ляє провести лікування в одне відвідування. Однак слід пам'ята (1:5000), 0,5% розчин етонію, мікроцид, 0,2% розчин ме ти про несумісність композиційних матеріалів з евгенолом.

фенаміну натрієвої солі, 2% розчин граміцидину, розчин Лікування хронічного глибокого карієсу постійних зубів у ну М сульфату.

дітей не викликає особливих труднощів, оскільки пульпа в тако Після антисептичної обробки каріозної порожнини слід му разі надійно захищена шаром вторинного дентину. Під час пре накласти лікувальну прокладку, що чинить одонтотропну дію. Най парування допускається залишати пігментований щільний дентин частіше з цією метою застосовують препарати, що містять гідроксид на дні каріозної порожнини. Спеціальних лікувальних прокладок кальцію. Дія одонтотропних паст заснована на стимуляції захисних у такому разі не потрібно. На дно порожнини накладають ізолюю властивостей пульпи зуба, які проявляються утворенням вторинно чу прокладку з фосфат-цементу або з фосфат-цементу і бактери го (замісного) дентину.

цидних добавок. Завершується лікування одним відвідуванням і одонтотропної дії гідроксид кальцію справляє протизапаль- накладанням постійної пломби з відповідного пломбувального ма ну дію внаслідок нейтралізації кислого середовища. Висока концен- теріалу.

Лікування карієсу у дітей Лікування декомпенсованої форми карієсу Помилки та при лікуванні карієсу карієсу зубів у дітей є проблемою не лише медичною, Під час та після лікування карієсу можливі помилки та усклад а й соціальною. Своєчасне і раціональне лікування забезпечує повно нення. У більшості випадків у виникненні винен лікар. Найчасті цінну функцію жування, запобігає розвитку одонтогенних запальних ше спостерігається таке ускладнення, як оголення пульпи під час пре процесів, тому є заходом профілактики багатьох хвороб.

парування каріозної порожнини в тимчасових і постійних зубах. Воно За даними літератури, близько дітей мають декомпенсова- зумовлене особливостями топографії пульпової камери в тимчасо ну форму карієсу. Вона характеризується більшою кількістю не тільки вих і постійних зубах, особливо з несформованим коренем. Найчас уражених зубів, а й каріозних порожнин, видалених зубів і зубів з тіше це ускладнення виникає під час препарування глибоких каріоз ускладненими формами карієсу. У таких дітей частіше випадають них порожнин і формування додаткової допоміжної порожнини.

пломби, швидше утворюються нові каріозні порожнини, незалежно Подальша тактика лікування такого зуба залежить від змін ден від якості гігієнічного догляду за ротовою порожниною зберігається тину, в межах якого сталося оголення пульпи. Якщо ріг пульпи ого високий гігієнічний індекс (наявність зубного нальоту).

лився в межах розм'якшеного каріозного дентину, особливо в тимча У разі декомпенсованої форми карієсу в тимчасових і особливо сових і постійних зубах із несформованим коренем, то це найчастіше постійних зубах потрібно обстежити дитину в педіатра, виявити су є ознакою хронічного фіброзного пульпіту. При цьому лікування слід путні соматичні хвороби та провести лікування у відповідних фахівців, проводити, як при хронічному фіброзному пульпіті з урахуванням а також рекомендувати дослідження стану імунологічної реактивності стадій розвитку зуба. Якщо оголення рогу пульпи сталося в межах дитини і проведення відповідної корекції виявлених порушень. Важ здорового дентину, наприклад під час формування допоміжної по ливою умовою ефективності лікування є корекція харчування, спря рожнини, пульпа має бути збережена шляхом закриття травмованої мованого на надходження до організму достатньої білків, ділянки кальційвмісною тверднучою прокладкою. У тимчасових зу ральних речовин, вітамінів, поліненасичених жирних кислот, обмежен бах на стадії резорбції кореня при випадковому оголенні пульпи про ня рафінованих вуглеводів, достатнє функціональне навантаження жу водиться її девітальна ампутація.

вального апарату і раціональний режим харчування.

Вторинний карієс — поширення каріозного процесу поряд з по Призначають препарати кальцію, фосфору, мікроелементи та ставленою раніше пломбою. Найчастіше причиною розвитку вторин вітаміни всередину. Схеми призначення лікарських засобів наведе ного карієсу є недостатнє або неповне видалення каріозного дентину но в розділі з ендогенної профілактики карієсу.

зі стінок каріозної порожнини. Тому завжди під час препарування Обов'язковим є навчання таких дітей раціональному догляду за каріозної порожнини будь-якої глибини стінки мають бути відпре ротовою порожниною з використанням лікувально-профілактичних парованими до здорових тканин, що визначається оглядом і зонду зубних паст, що містять мікро- і макроелементи. З цією метою чи ванням. Особливої уваги потребує так звана приясенна стінка карі щення зубів кілька разів проводять в умовах стоматологічного кабі озних порожнин класів. Недостатнє препарування цієї стінки нету під контролем лікаря.

пов'язане з побоюванням травмування ясенного сосочка, що супро Дітей з декомпенсованою формою карієсу відносять III групи дис- воджується небажаною кровотечею, яка ускладнює подальше препа пансерного спостереження. Вони мають бути оглянуті стоматологом 3-4 рування і пломбування. Проте недопрепарована приясенна стінка з проведенням відповідних санаційно-профілактичних заходів. в значній кількості випадків є джерелом вторинного карієсу.

Для екзогенної профілактики карієсу доцільно провести аплікацію Іншою помилкою, що призводить до розвитку вторинного карі пошкоджених зубів "Фторлаком" або "Ремодентом". Немінералізовані єсу, є неправильне накладання ізолюючої прокладки, яка ні в якому слід обов'язково покрити герметизуючими засобами для профілак разі не повинна покривати емалевий край каріозної порожнини і при тики фісурного карієсу.

ясенну стінку. Матеріали, що використовуються для ізолюючих про кладок, через деякий час розсмоктуються і утворюється тріщина між Стоматологічні пломбувальні матеріали, пломбою і стінкою каріозної порожнини, що призводить до розвитку вторинного карієсу. що застосовуються в дитячій У разі вторинного карієсу стару пломбу потрібно видалити, про терапевтичній стоматології вести повну некротомію і формування каріозної порожнини та за пломбувати Запалення міжзубного сосочка і резорбція кісткової тканини За своїм призначенням пломбувальні матеріали поділяють на міжзубної перегородки є результатом нависання краю пломби або не груп (М. М. Гернер та співавт., 1985): постійні, що застосовуються правильного формування контактного пункту. Тому під час пломбу для відновлення анатомічної форми та функції зуба;

тимчасові, що вання каріозних порожнин класів використання матриці має використовуються для тимчасового закриття каріозної порожнини в бути обов'язковим. Надзвичайно важливим моментом є правильне процесі лікування ускладненого або карієсу;

ліку уведення матриці (край її має розташовуватись у борозні) вальні, що застосовуються для прокладок під постійні пломбувальні та фіксація, що досягають шляхом використання спеціальних ут матеріали найчастіше з метою лікування глибокого карієсу;

пломбу римувачів. Якщо немає, можна застосувати невеликі дерев'яні або вальні матеріали для заповнення кореневих каналів зубів;

герметики пластмасові клинці або тугі ватні тампони, які слід увести в міжзуб (силанти), що застосовуються для закриття немінералізованих фісур ний трикутник і таким чином зафіксувати матрицю. Недотримання з метою профілактики карієсу.

цих вимог призводить до того, що під час конденсування пломби, особ У клініці дитячої терапевтичної стоматології вибір пломбуваль ливо з амальгами, матриця відхиляється і пломбувальний матеріал ного матеріалу повинен проводитися з урахуванням вікових особли виповнює міжзубний проміжок. Виправлення такої помилки поля востей будови зубів (тимчасових або постійних), групової належності гає в заміні пломби з дотриманням усіх вимог до контактних пломб.

зуба, стану пульпи, а також ступеня активності каріозного процесу.

Випадання пломби відразу або невдовзі після накладання най З позицій матеріалознавства пломбувальні матеріали для пос частіше зумовлене потраплянням слини в підготовлену до пломбу тійних пломб доцільно розділити на 4 групи залежно від природи:

вання каріозну порожнину. Інколи це пов'язано з недостатнім фор цементи;

композиційні пломбувальні матеріали;

адгезиви;

стомато муванням каріозної порожнини або неадекватним вибором логічні амальгами.

вального матеріалу.

Пломбувальні матеріали мають відповідати технологічним, Зміна кольору пломби через певний час зумовлена властивос функціональним, біологічним та естетичним вимогам, а саме:

тями пломбувальних матеріалів, рідше — порушенням методики ви не розчинятися у і ротовій рідині, тобто бути хімічно стійки користання композитів. Усунення цього недоліку полягає в заміні ми;

пломби новою, з якіснішого пломбувального матеріалу, кольорова після змішування бути придатними для роботи певний про гама якого дозволяє досягти потрібного ефекту.

міжок часу, протягом якого зберігати пластичність і здатність до моделювання;

мати високу адгезію до тканин зуба у вологому середовищі;

мати коефіцієнт теплового розширення, що наближається до тканин зуба;

тверднути в присутності води і слини протягом 5-Ю хв;

12 — мати малу теплопровідність, щоб тепло і холод не діяли на пуль Цинк-фосфатні цементи (фосфат-цемент, фос пу;

що містить діоксивісфат) мати мінімальне водопоглинання;

Позитивними якостями цих цементів є добрі термоізолюючі бути індиферентними до тканин зуба і слизової оболонки рото властивості, мала токсичність та відповідність матеріалу коефіцієн вої порожнини;

ту теплового розширення твердих тканин зубів. Проте вони мають і мати стабільний колір. Максимально імітувати тканини зуба деякі недоліки: порозність, значна усадка та розчинність, невелика після затвердіння;

механічна та хімічна стійкість порівняно із силікатними, силіко-фос не давати усадки після затвердіння, що дозволяє мати ідеальне фатними та іншими видами цементів. Останнім часом до складу крайове прилягання;

цинк-фосфатних цементів додають солі срібла та інші речовини, що мати рН, що наближається до 7 під час і після затвердіння;

надають цементам антимікробні та протикаріозні властивості.

мати твердість, що наближається до твердості емалі;

Фосфат-цемент. У дитячій стоматологічній практиці фосфат добре протистояти стиранню і не мати абразивних властивос цемент використовується найчастіше для ізоляційних прокладок, тей;

іноді як постійний пломбувальний матеріал - для тимчасових зубів мати антисептичні і протизапальні властивості;

на стадії резорбції кореня.

бути рентгеноконтрастними.

Бактерицидний фосфат-цемент, що містить срібло. До складу звичайного цинк-фосфатного цементу додано сіль срібла, що надає йому бактерицидні властивості.

Стоматологічні цементи У дитячій терапевтичній стоматології бактерицидний фосфат цемент застосовують як постійний пломбувальний матеріал для тим Стоматологічні цементи широко використовуються в часових зубів на стадії резорбції кореня, а також як ізоляційну про терапевтичній стоматології, особливо при пломбуванні тимчасових кладку, тільки в бічних зубах під пломби з амальгами та цементів.

зубів, а також як прокладки для захисту пульпи.

Випускаються бактерицидні цинк-фосфатні цементи, що містять Згідно із сучасною класифікацією (Б. 5. 1995), виділя інші бактерицидні речовини (СиО, та ін.). Останнім часом до ють 4 типи стоматологічних цементів:

складу цинк-фосфатних цементів запропоновано додавати фторид 1. Фосфатні:

олова у кількості 1-3 що безперечно підвищує карієсста цинк-фосфатні, тичний ефект.

силікофосфатні, Порошок фосфат-цементу на 75-90% складається з оксиду цин силікатні.

ку, решту становлять оксиди магнію, кремнію, кальцію та алюмінію.

2. Фенолятні:

Рідина являє собою водний розчин ортофосфорної кислоти, частко цинк-евгеноловні, во нейтралізований гідратами оксиду алюмінію та цинку.

Са - саліцилатні.

Цементна маса для прокладок або пломб готується шляхом 3. Полікарбоксилатні:

змішування рідини з порошком протягом 1-1,5 хв. Критерієм готов цинк-полікарбоксилатні, ності є така консистенція отриманої маси, коли вона не тягнеться за склоіономерні.

шпателем, а відривається, утворюючи зубці не вище ніж 1 мм. Не 4. Акрилатні:

слід додавати рідину до густо замішаної маси.

поліметилакрилатні, Силікатні цементи (силіцин, силіцин-2, відрізняють акрилатні.

ся від фосфатних цементів своїм складом. Порошок силікатного це 12* менту — це подрібнене скло, що складається з алюмосилікатів, спо підвищеного вмісту оксиду цинку в порошку та меншої кількості орто лук фтору та барвників. Рідина подібна до такої фосфорної кислоти в рідині. Це дозволяє використовувати без проте містить складові частини в дещо інших пропорціях. Силікатні ційних прокладок, що особливо зручно при пломбуванні неглибоких цементи мають кращі фізико-механічні властивості порівняно з фос каріозних порожнин у тимчасових зубах дітей раннього віку. Однак ці фатними цементами, стійкі в умовах ротової порожнини, мають колір цементи мають меншу механічну стійкість, тому разі пломбування кон і блиск, що наближається до емалі. Проте вони є досить крихкими, тактних каріозних порожин використання обмежене. У постійних погано витримують жувальне навантаження, можуть негативно впли зубах можуть використовуватися для ізоляційних прокладок.

вати на пульпу зуба. Силікатні цементи використовують переважно Цементи на основі фенолята містять у своєму складі оксид для пломбування каріозних порожнин І, III, V класів. не рекомен цинку та очищений евгенол або гвоздичну олію (85% евгенолу). Між дується використовувати для контактних пломб та для пломбування оксидом цинку та евгенолом у присутності води відбувається хімічна каріозних порожнин IV класу.

реакція з утворенням евгеноляту цинку. Реакція твердіння відбу вається дуже повільно, тому до складу цементів додають сполуки, що У дитячій терапевтичній стоматології силікатні цементи з відпо здатні прискорювати (наприклад, солі цинку). Цементи промисло відною ізолюючою прокладкою можуть застосовуватися в постійних вого виробництва тверднуть протягом 2-10 хв, набуваючи через зубах із сформованим коренем для пломбування каріозних порож хв достатньої міцності, що дозволяє ставити на прокладку з такого нин вищезгаданої локалізації. У тимчасових зубах силікатні цемен цементу постійну пломбу з амальгами.

ти рекомендується використовувати для пломбування депульпова них зубів.

Перевагою цинк-евгенолових цементів є, безперечно, Силікатні цементи замішують протягом 1 хв. Маса вважається тивний вплив на пульпу. Вони мають одонтотропні та протизапальні приготованою правильно, якщо при легкому надавлюванні шпате- властивості. Проте висока розчинність у ротовій рідині, а також низь лем поверхня стає вологою (блискучою) і не тягнеться за шпате- ка механічна міцність дозволяють застосовувати такі цементи тільки лем. При роботі із силікатними цементами не бажано користуватися для прокладок і тимчасового пломбування. Не слід застосовувати металевим шпателем та металевими матрицями. цинк-оксид-евгенолові цементи для прямого покриття пульпи, тому цемент — є сумішшю порошків що евгенол є сильним подразником. Він є також потенційним алер фосфатного (20%) та силікатного (80%) цементів. геном. Крім того, слід пам'ятати про несумісність композитних мате ріалів з прокладками, що містять евгенол.

Силідонт має добру адгезію, пластичний, менше виражені його токсичні властивості, він досить твердий і стійкий у порожнині, про- Хелатні цементи з гідроксидом кальцію те відрізняється за кольором від тканин зубів, що обмежує його зас- ін.). З'явилися на початку 60-х років. Це цементи фенолят тосування. ного типу, що засновані на реакції твердіння між гідроксидом каль Силідонт досить широко використовується в дитячій терапев- цію та іншими оксидами й ефірами саліцилової кислоти. Ці цементи тичній стоматології для пломбування каріозних порожнин І, II та V складаються з двох паст, яких містить гідроксид кальцію, а інша класів у тимчасових молярах, І, II та V класів у постійних молярах та - хімічні сполуки, що забезпечують швидке твердіння.

премолярах. Ізоляційна прокладка при роботі із силідонтом є обо Цементи, що містять гідроксид кальцію, широко застосовують в'язковою.

ся при лікуванні глибокого карієсу та для прямого покрит Методика приготування цементної маси із силідонту така сама, тя оголеної пульпи. перевагами є легкість використання, швидке як із силіцину. твердіння, позитивний вплив на пульпу. Недоліки: незначна міцність, можливість пластичної деформації, розчинність за наявності крайо Силікофосфатні цементи виключно для тимчасових зубів (лак вої проникності (негерметичне пломбування).

тодент, відзначаються низькою токсичністю за рахунок 180 цементи підвищуючи карієсрезистентність і запобігаючи розвитку вторин Порошок МІСТИТЬ ОКСИД цинку з добавками маг- ного каріеєсу.

нію та солей кальцію, рідина — це 30-50% водний розчин поліакри- Склоіономерні цементи використовуються для пломбування лової кислоти. Значними перевагами цих цементів є майже повна без- каріозних порожнин III, V класів у постійних зубах;

для тимчасових печність для твердих тканин і пульпи зуба та властивість хімічно реставрацій у постійних зубах із несформованим коренем.

зв'язуватися з емаллю і дентином. Вони ідеально підходять для плом Склоіономерні цементи є ідеальним пломбувальним матеріалом бування тимчасових зубів, тому що не потребують ізоляційної про для шіомбування каріозних порожнин усіх класів у тимчасових зу кладки і мають виражену адгезію до твердих тканин зуба.

можна використовувати як підкладочний матеріал, особливо при роботі з композитними матеріалами (табл. 23).

У постійних зубах полікарбоксилатний цемент застосовується підкладочний матеріал і для тимчасового шіомбування. Тривалість Замішують цементну масу протягом 30-40 сек. Робочий час ста змішування порошку з рідиною не повинна перевищувати 20-30 сек, новить 1 хв після закінчення замішування. Підсихання поверхні це з метою максимального використання адгезивних властивостей його 23. Деякі склоіономерні цементи і призначення слід використати протягом 2 хв. Якщо поверхня цементної маси стає тьмяною і в ній з'являються тонкі нитки, то ця порція цементу не придатна для використання.

Склоіономерні цементи це сучасні пломбувальні матеріали, що поєднують властивості силікатних та поліакрилових систем.

Склоіномерні цементи складаються з порошку (тонко змелено го фторсилікату кальцію і алюмінію) та рідини (50% водний розчин кополімеру - поліітаконової або поліакрил-полімалеїно вої кислоти). У деяких матеріалах додається до порошку, а як рідина для замішування використовується вода.

За загальноприйнятою класифікацією 1991), ви діляють декілька типів склоіономерних цементів:

тип — цементи для фіксації коронок, протезів, ортодонтич них апаратів Ріці І, Кеіас-Сет);

II ТИП — відновні (для реставрацій) (Ріці II, 1 підтип — для естетичних реставрацій;

2 підтип — для навантажених реставрацій IX).

III тип — цементи для підкладок ІопоЬопсі).

Склоіномерні цементи мають значну адгезію до твердих тканин зубів, вони міцно зв'язуються з дентином і композитними пломбу вальними матеріалами без попереднього протравлювання, мають високу біологічну сумісність з тканинами зуба. Зв'язок пломбуваль ного матеріалу з емаллю і дентином відбувається за рахунок хелат ного з'єднання карбоксилатних груп полімерної молекули кислоти з кальцієм твердих тканин зубів. Крім того, з маси склоіономера про тягом певного часу виділяється фтор, що дисоціює в тканини зуба, ментної маси та поява тонких ниток свідчать про початок твердіння Органічна матриця. У будь-якому композиційному пломбуваль і непридатності цієї порції для пломбування.

ному матеріалі органічна матриця представлена мономером. Вона Недоліками цементів є повільне твердіння, містить також інгібітор, каталізатор і агент рівнеяно низька міцність, деяка чутливість до вологи, рентгенопро (у фотополімерних).

зорість та можливий вплив на пульпу. Тому у разі гострого глибоко Мономер — це ВІ5-СМА, або бісфенолгліцидилметакрилат, що го карієсу рекомендується дно каріозної порожнини покрити каль має високу молекулярну масу і є основою композиційних матеріалів.

ційвмісною прокладкою, а потім шаром склоіономерного цементу зав Уперше ця сполука була використана у році товшки 1,5 мм. Останнім часом з'явилися склоіономерні цементи і в літературі іноді описується як "смола Бовена". Можуть викорис світлового твердіння (СС), (ЗМ)), що більш товуватись і інші мономери, такі як уретандиметилметак зручні і економні в роботі (табл.23). Вони містять у своєму складі еле рилат, -- триетиленглікольдиметакрилат та ін.

менти композитної основи і тому вважаються гібридними.

Інгібітор полімеризації (монометилефір гідрохінон) додається Ізоляційні лаки — це тонкі прокладки (лайнери). До складу лаків до полімерної матриці з метою забезпечення терміну зберігання та входять: наповнювач (оксид цинку), розчинник (ацетон або хлоро робочого часу пломбувального матеріалу.

форм), полімерна смола (поліуретан) і лікарська речовина (фторид Каталізатор — це речовина, що використовується для запуску, натрію, гідроксид кальцію). Ізоляційний лак вносять у каріозну по прискорення і активізації процесу полімеризації. толуї рожнину пензликом, рівномірно розподіляють його по стінках і дну, дин прискорює полімеризацію композитів хімічного твердіння, ме висушують струменем повітря. Рекомендується 2-3 шари лаку. Основне призначення ізоляційного лаку - захисти ти пульпу від токсичної дії пломбувального матеріалу.

Найвідоміші ізоляційні лаки:

ПОЗИТИВНИМИ ЯКОСТЯМИ лаків є висока хімічна СТІЙКІСТЬ, ВО ЛОГОСТІЙКІСТЬ, зменшення крайової проникності, бактеріостатичні та одонтотропні властивості. Основним недоліком є недостатній тер моізоляційний ефект, що обмежує використання лаків у глибоких каріозних порожнинах.

Композиційні пломбувальні матеріали Композиційні матеріали це сучасний клас стоматологічних пломбувальних матеріалів, високі фізико-механічні та естетичні вла стивості яких сприяють широкому застосуванню в практиці.

Композиційні пломбувальні матеріали складаються з трьох ос новних компонентів: органічної матриці (полімерна матриця), неор ганічного наповнювача (неорганічні частки), поверхнево-активних речовин (силанів) (мал.36).

Мал.36. Схема взаємодії окремих складових частин композиційного матері алу (за (Ж, 1991) тилефір бензоїл є активатором фотополімеризації і входить до скла експлуатації руйнується органічна основа, вона частково розчиняєть ду фотополімерних ся, що веде до випадання частинок наповнювача з органічної мат Речовина, що поглинає ультрафіолетове проміння, додається з риці. Це веде до подальшого збільшення шершавості пломб. На таку метою зменшення залежності композитів від сонячного світла. поверхню швидко осідають барвники, залишки що за Неорганічний наповнювач. Як наповнювач до складу композитів барвлює пломбу, утворюючи естетичний дефект. Пломба втрачає можуть входити кварц, барієве скло, діоксид кремнію, фарфорове форму, порушуються міжзубні контакти.

борошно та інші сполуки. Саме наповнювач визначає механічну У зв'язку із цим макронаповнені композитні матеріали викори міцність, консистенцію, рентгеноконтрастність, усадку і термічне роз- стовувались переважно для пломбування каріозних порожнин І та ширення композита. II класу, класу в бічних ділянках, тобто там, де необхідно досягти механічної міцності пломби незважаючи на невисоку естетичність.

Конфігурація, розміри і форма часток наповнювача можуть бути різноманітними, проте саме вони визначають властивості матеріалу і Мікронаповнені композиційні матеріали (мікрофіли) — ма теріали з розміром частинок наповнювача 0,04-0,4 мк. Це такі мате тому в основу класифікації композитів закладено розміри часток ріали, як наповнювача.

Класифікація композиційних пломбувальних матеріалів (ЗМ).

(за РЬіИірз, 1991) Пломби із цих матеріалів мають високі естетичні властивості, досконало імітують тканини зуба, добре поліруються і довго зберіга ють колір. Проте мікрофіли мають недостатню механічну міцність, що пов'язано з низьким вмістом наповнювача (до 50% маси і тільки 25% об'єму). Тому вони використовуються переважно для пломбу вання каріозних порожнин III, класів і дефектів емалі некаріозно го походження в місцях, де жувальне навантаження мінімальне.

Гібридні композиційні матеріали — це матеріали, розмір час Поверхнево-активні речовини. силани, які додаються до скла- тинок яких складає від 0,04 до 100 мк. З'явилися вони наприкінці ду композиційних матеріалів з метою поліпшення зв'язку неоргані- 70-х років і поєднують у собі якості макро- і мікрофілів. Гібридні ком чних частинок з органічною основою і утворення хімічно зв'язаного позити містять частинки наповнювача різних розмірів та якості. Зміна моноліту. співвідношення великих і малих частинок дозволяє цілеспрямовано змінювати властивості композитів. Найпоширенішими на сьогодні Композиційний матеріал набуває завдяки цьому підвищених є такі гібридні композиційні (ЗМ), механічної та хімічної стійкості і міцності, знижується водопогли нання матеріалу, підвищується стійкість до стирання і адгезія до твер гібридів містять 80-85% на дих тканин зуба.

повнювача.

Макронаповнені композиційні матеріали (макрофіли) — це матеріали з розміром частинок наповнювача 1-100 мк (частіше Ці композити небезпідставно вважаються універсальними, тому 20-50 мк). До них належить перша генерація матеріалів можуть застосовуватися для пломбування каріозних порожнин усіх (ЗМ), та ін. класів, а також для повної реставрації коронкової частини зуба і ре конструкції зубного ряду. Пломби з даних матеріалів мають багато Ці матеріали мають високу механічну міцність, хімічну стійкість, переваг: максимальна механічна міцність, хімічна стійкість, висока добре крайове прилягання, проте майже не поліруються і швидко естетичність і кольоростійкість, мінімальна усадка і висока адгезія.

змінюють колір. Як з'ясувалося, це відбувається тому, що в процесі 186 Залежно від механізму полімеризації всі композиційні та по Самотвердіючі композити випускаються у вигляді двох або лімерні матеріали поділяються на такі, що:

порошка та рідини. До складу входить ініціаторна система з пере хімічним шляхом (або самотвердіючі);

кису бензоїлу і ароматичних амінів. Перевагою композитів хімічного під дією тепла (використовуються для виго- твердіння є рівномірна полімеризація незалежно від глибини порож товлення вкладок лабораторним шляхом);

нини і товщини пломби. Проте є низка недоліків. Це - негомогенність полімеризуються під дією світла (табл. 24). маси для пломбування після змішування компонентів, обмежений робочий час, неекономність у роботі.

Таблиця 24. Характеристика композиційних матеріалів Композиційні матеріали, що твердіють під дією світла, викорис товуються останнім часом все ширше. Вони полімеризуються за ра хунок світлової енергії лампи, що дає високоінтенсивне блакитне світло з довжиною хвилі 450-550 нм, що здатне проникати на глибину 2-3 мм.

Інтенсивність випромінювання всіх галогенових ламп необхід но перевіряти спеціальними радіометрами. Відомо, що сила світло вого потока у 450-500 мВт/см2 (міліват на сантиметр квадратний) забезпечує єфективну полімеризацію матеріалу на глибині до 3 мм за 20 сек, а при силі світлового потока 300 мВт/см2 повноцінна пол імеризація не відбувається.

Відомо, що недоліком усіх композитів є полімеризаційна усад ка, що становить приблизно від 2 до 5 об'ємних відсотків. Причиною усадки є зменшення відстані між молекулами мономера в процесі ут ворення полімерного ланцюга. Міжмолекулярна відстань до поліме ризації становить 3-4 А (ангстрем), а після полімеризації — при близно 1,54 Саме тому наступним етапом у вдосконаленні компо зиційних матеріалів було створення адгезивних систем для емалі і дентину (табл. 25).

Під час роботи з фотополімерними матеріалами слід дотриму ватись таких рекомендацій, що сприятиме зменшенню полімериза ційної усадки матеріалу:

вносити в каріозну порожнину невеликі порції матеріалу, щоб товщина його шару становила 1,5- 2,0 мм.

використовувати адекватне джерело полімеризаційного світла з довжиною хвилі 450-500 мм;

спрямовувати джерело світла з протилежного пломбувальному матеріалу боку, проводити стартове засвічування через емаль;

дотримуватись часу полімеризації кожного шару відповідно до рекомендацій в інструкції.

188 кислотне протравлювання емалі, яке вперше запропонував Під дією кислоти відбувається селективне роз чинення периферійних і центральних зон емалевих призм і поверх ня емалі під електронним мікроскопом нагадує бджолині стільники.

Унаслідок механічного скошування емалевих призм і обробки емалі кислотою збільшується активна поверхня зчеплення з та поліпшується можливість проникнення гідрофобних адгезивів у поверхневий шар емалі.

Як емалеві адгезиви використовують або помірно наповнені суміші діакрилатів, що входять до основної речовини ком позитів. У зв'язку зі значною в'язкістю вони повільно проникають у товщу протравленої емалі. Після полімеризації адгезиву у міжприз мових ділянках емалі утворюються паростки, які механічно з'єдну ються з поверхнею емалі і сприяють таким чином мікроретенційно му зчепленню композита з поверхнею емалі.

Для кислотного протравлювання емалі використовують 37-50% При цьому слід пам'ятати, що темні кольори полімеризуються розчин або гель ортофосфорної кислоти, який наносять на поверхню довше, світлі — швидше:

емалі на 20-30 сек. Використання геля доцільніше, оскільки його за джерело світла має бути максимально наближеним до поверхні барвлення дозволяє контролювати якість нанесення і видалення, по пломбувального матеріалу;

передити потрапляння кислоти на слизову оболонку ротової порож під час роботи з галогеновою лампою слід дотримуватись правил нини, шкіру, безпеки: працювати в захисних окулярах і з захисним екраном;

Слід пам'ятати, що органічні утворення на зубах (зубний наліт, після завершення пломбування слід провести остаточне пелікула), що щільно прилягають до поверхні емалі, утруднюють до (фінішне) засвічування матеріалу. Зокрема, в порожнинах І і V ступ кислоти. Тому перед початком роботи з композитами слід ре класів відповідно з жувальної і вестибулярної поверхонь, у порож тельно очистити від них всі поверхні зуба за допомогою спеціальних нинах II, IV класів — з вестибулярної, оральної, жувальної по щіточок, гумових чашечок, штрипсів і полірувальних паст, які не верхонь.

містять фтору.

Дентинні адгезиви (праймери) суттєво відрізняються від ема Стоматологічні адгезиви левих, тому що наносяться на вологу поверхню, що містить значну (бонд-системи, або системи) кількість органічних речовин. Тому дентинні адгезиви на відміну від емалевих мають бути сумісними з водою, тобто гідрофільними.

Провідна роль у механізмі зчеплення композита з дентином на З метою поліпшення адгезії композиційних матеріалів до твер лежить так званому змазаному шару дентину. Він утво дих тканин зубів створено так звані бонд-системи (від англ. — рюється внаслідок препарування дентину і містить залишки гідрокс зв'язок). Існуючі на сьогодні бонд-системи можна умовно поділити іапатитів, відростків одонтобластів, денатурованих колагенових во на адгезиви до емалі, адгезиви до дентину і так звані багатоцільові локон."3мазаний" шар знижує проникність дентину, тому що заку (до емалі і дентину в одному флаконі).

порює дентинні і містить різноманітні мікроорганізми, здатні Емалеві адгезиви. Використанню емалевих адгезивів передує розмножуватися під пломбою. Тому при використанні композицій ня "змазаного" шару дентину і часткове розкриття дентинних ка них матеріалів виділяють два підходи до "змазаного" шару.

нальців. Водночас відбувається просочення дентину гідрофільними При першому підході зчеплення композита з поверхнею денти мономерами і проникнення у дентинні канальці з утворенням по ну досягають шляхом збереження і включення "змазаного" шару.

лімерних паростків. Цей механізм лежить в основі такої адгезивної Інший підхід передбачає розчинення "змазаного" шару та його моди системи, як фікацію за допомогою хімічних речовин.

Новим етапом у вдосконаленні адгезивних систем є створення У першому випадку "змазаний" шар повністю зберігається на універсальних що забезпечують адгезію і до емалі, і до поверхні дентину і просочується гідрофільними рідкими мономера дентину. Це такі адгезиви, як апсі Вопсі" 2, ми. При цьому він укріплюється і є безпосередньо зв'язуючою лан Вопсі (Кегг), (ЗМ)", Опе 5іер Вони кою між дентином і композитом. За цим принципом діють такі адге являють собою однокомпонентні системи, що поєднують властивості зивні системи, як Вопсі і праймера, і адгезива одночасно. Для застосування таких систем не (Кегг).

обхідно повністю видаляти "змазаний" шар, тобто застосовувати ме Другий механізм зчеплення композита з дентином передбачає тодику "тотального" протравлювання дентину. Останнім часом у попередню обробку дентину розчинами, які повністю або частково склад адгезивних систем додають сполуки фтору для підвищення ре розчиняють "змазаний" шар і розкривають дентинні канальці. При зистентності твердих тканин зуба і запобігання рецидиву карієсу.

цьому відбувається демінералізація поверхневого шару дентину, ого лення колагенових волокон органічного матриксу, активація іонів у з а с т ос у в а ння фот опол і ме рних дентині.

ма т е р і а л і в п е р е д б а ч а є Наступна аплікація праймера упродовж ЗО сек забезпечує про низку етапів:

никнення гідрофільних мономерів у розкриті дентинні канальці, про 1. Знеболення.

сочення демшералізованого поверхневого шару дентину і зчеплення 2. Професійна гігієна всіх поверхонь зуба, що пломбують, і з оголеними колагеновими волокнами. Утворюється так звана гібрид зубів, які розташовані поряд.

на зона, товщина якої досягає мк. Вона, з одного боку, забезпечує 3. Вибір відтінків матеріалу здійснюється най надійну фіксацію композита до дентину, а з іншого є бар'єром для частіше за допомогою колірної шкали При цьому поверхні як проникнення мікроорганізмів та інших речовин у товщу дентину.

зуба, так і шкали повинні бути зволожені, підбір кольору слід прово Такий механізм в дентинних адгезивах дити при денному (природному) освітленні.

Вопсі (ЗМ). Видалення "змазаного" 4. Препарування каріозної порожнини.

шару при користуванні цими адгезивами проводиться за допомогою Основним принципом препарування зубів для проведення рес кислотного, так званого тотального протравлювання дентину упро таврацій є щадне препарування. Високі адгезивні властивості ком довж 15-20 сек. До протравленої поверхні дентину слід ставитися позиційних матеріалів зумовлюють можливість менш радикального обережно, ні в якому разі не пересушувати, щоб не пошкодити ого препарування каріозних порожнин, ніж це визначено принципами лені волокна колагену.

Блека. Основною вимогою препарування під композиційні матеріа Механізм зчеплення композита з дентином, що полягає в утво ли є ретельне видалення некротизованого, розм'якшеного або пігмен ренні зони, бути досягнутий також при обробці ден тованого дентину.

тину так званими праймерами. До складу Під час препарування емалі слід повністю видалити нежиттє поряд з гідрофільними мономерами входить та або інша органічна здатну, змінену в кольорі емаль. Крім того, по емалевому краю фор кислота. Під дією таких праймерів відбувається частково розчинен мується скіс емалі під кутом 45° — так званий фальц. Він формується для вертикального розкриття емалевих призм, необхідний для 1 і. Ребондинг. Це нанесення емалевого адгезива на сформовану збільшення площі контакту емалі з адгезивом і композитом, а також і полімеризовану пломбу з метою ліквідації мікропростору між плом для маскування лінії поділу композит. Під час препарування бою та емаллю, а також можливих мікротріщин на поверхні компо порожнин І і II класу фальц не формується.

зита.

5. Протравлювання емалі і дентину є надзвичайно відповідаль Шліфування і полірування композитної пломби проводить ним етапом, оскільки помилки, допущені в процесі протравлювання ся з метою надання остаточної форми і блиску природної емалі.

твердих тканин зуба, можуть призвести до розвитку ускладнень.

Для цього застосовуються алмазні бори з тонким алмазним напилен Згідно з останніми дослідженнями, час для протравлювання стано ням, карбідні фінішні бори, для апроксимальних поверхонь вико вить ЗО сек, із них упродовж сек протравлюється дентин. Травиль ристовують штрипси і флоси.

ний гель спочатку наносять на емаль, а через сек — на дентин.

Кінцевим етапом є полірування, що проводиться із застосуван 6. Змивають травильний гель звичайною водою упродовж ням спеціальніх полірувальних головок різної форми для композитів 45-60 при цьому сила струменя води має бути помірною.

та полірувальних паст, що додаються до набору матеріалу.

7. Висушування каріозної порожнини проводять дуже обереж Під час роботи з композиційними матеріалами можуть виника но, щоб не пошкодити поверхню протравленого дентину. Струмінь ти ускладнення. Можливе виникнення болю в зубі після проведення повітря спрямовують косо на емаль, щоб уникнути пересушування методики тотального протравлювання. Найчастіше це є наслідком дентину.

недосконалої діагностики, коли внаслідок глибокої каріозної порож 8. Унесення праймера. Першу порцію праймера вносять у карі- нини розвивається хронічний пульпіт. Безперечно, тотальне протрав озну порожнину спеціальним пензликом з певним надлишком, (ве- лювання спричинить його загострення. Тому в сумнівних випадках ликою краплею) і залишають на ЗО сек. За цей час праймер має змогу доцільно провести ЕОД.

проникнути в глиб дентину і просочити колагенові структури.

Іншим, досить частим ускладненням після відновлення зуба ком цього наносять другий шар праймера, злегка підсушують його стру позиційним матеріалом є післяопераційна чутливість дентину, мікро менем повітря і полімеризують під дією світла упродовж 20 сек.

підтікання рідини з дентинних канальців і розгерметизація пломб.

9. Нанесення адгезива. Адгезив також наноситься пензликом на Під чутливістю дентину розуміють гострий, тривалий, локалі поверхню емалі і праймованого дентину, надто ретельно в ділянці зований біль, що виникає у відповідь на тактильні, температурні або емалевого фальця. також злегка підсушують струменем по осмотичні подразники. біль не виникає самовільно і припиняєть вітря і полімеризують упродовж ЗО сек.

ся після усунення подразника. Подразнювальну дію може справляти 10. Унесення композита. Пломбувальна маса вноситься в карі- і жувальне навантаження.

озну порожнину за допомогою гладилок та штопферів із тефлоно Причинами виникнення гіперчутливості дентину можуть бути вим або титановим покриттям. Товщина кожного шару композита порушення методики тотального протравлювання, недостатнє вими не повинна перевищувати 1,5-2 мм. Пошарова техніка внесення ком вання кислоти з каріозної порожнини після протравлювання, пере позита дозволяє досягати максимальної полімеризації і зменшення сушування дентину, глибоке проникнення адгезиву в дентинні ка усадки. Під час опромінення композита слід по можливості нальці та його недостатня полімеризація. Проблема гіперчутливості ризувати композит через емаль або через раніше накладені шари ком дентину може бути пов'язана з мікропідтіканням і розгерметизацією позита з метою максимального "приварювання" композита до емалі пломби, що особливо часто зустрічається при відновленні каріозних або до прилеглих шарів. Друге опромінення проводять перпендику порожнин II, III, IV, V класів, тобто тих, в яких є приясенна стінка.

лярно до поверхні композита. Слід пам'ятати, що усадка матеріалу Для запобігання мікропідтіканню і розгерметизації пломб слід спрямована до джерела світла.

використовувати ираймери, які надійно "запечатують" дентинні ка 194 Під час формування порожнини для амальгами як в тимчасо нальці, а також техніку направленої полімеризації, зменшує пол вих, так і в постійних зубах особливе значення має співвідношення імеризаційну усадку композита.

стінок і дна. Дно порожнини має бути плоским. Мезіальна та дис — це новий клас гоюмбувальних композиційних ма тальна стінки порожнини І класу повинні утворювати з дном кут теріалів, що поєднують у собі якості композитів і склоіономерних Для надання амальгамовій пломбі надійної фіксації кут між цементів. вирізняють насамперед висока адгезія до твердих тка дном та щічною і язиковою стінками в порожнині І класу має бути нин зуба, особливо до дентину, за рахунок використання адгезивних гострим — 80-85°. Глибина каріозної порожнини має бути систем, позитивна дія слідового виділення фтору. Вони не потребу щоб забезпечити надійну фіксацію пломби. Край емалі слід зрізати ють попереднього протравлювання твердих тканин зубів, що змен під кутом 40-45° до площини емалі. Якщо під час препарування по шує ризик ускладнень та спрощує методику роботи з ними.

рожнини горбки жувальної поверхні значно стоншуються, слід вко Найвідомішими представниками цього класу матеріалів є ротити на 2 мм і відновити амальгамою, щоб запобігти виникненню АР" Р-2000 (ЗМ), фрактури стінки зуба.

Нуіас Вони застосовуються для Під час формування порожнини II класу обов'язково формують пломбування порожнин усіх класів у тимчасових зубах та порожнин додаткову порожнину на жувальній поверхні. При цьому дно додат класів - у постійних.

кової порожнини має бути плоским. Мезіальна або дистальна стінки Компомери, як і цементи, можуть використову додаткової порожнини повинні утворювати дном кут Кут ватись як шар або самостійно при пломбуванні карі між щічною та язиковою стінками і дном додаткової площини - гос озних порожнин у несформованих постійних зубах у дітей і підлітків, трий (80-85°) (див. мал.ЗЗ). Глибина додаткової порожнини має бути тому що вони не потребують протравлювання дентину.

1,25-1,5 мм. Приясенна стінка основної порожнини має утворювати з дном основної порожнини кут 80-85° (мал.37).

Стоматологічні амальгами Амальгама — це сплав ртуті з одним або кількома металами.

Амальгама має високі твердість, міцність, стійкість до середовища ротової порожнини, чинить антисептичну дію. Матеріал при правиль ному приготуванні практично не дає усадки, добре зберігає контактні пункти в місцях, де є підвищене механічне навантаження. Саме тому амальгама досі залишається пломбувальним матеріалом вибору для бічних зубів як тимчасового, так і постійного прикусів у дітей. ви користовують для пломбування каріозних порожнин І, II та класів у молярах, у постійних зубах як із сформованими, так і несформова ними коренями. У тимчасових зубах срібна амальгама використо вується переважно в період стабілізації для пломбування каріозних порожнин такого ж розташування.

Слід ураховувати, що адгезія амальгами до твердих тканин зуба незначна, пломба утримується переважно за рахунок механічної ре тенції в каріозній порожнині. Тому формування каріозної порожни Мал. 37. Кути нахилу стінок каріозної порожнини II класу при формуванні її ни під пломбу з амальгами має певні вимоги.

під амальгаму співвідношення ртуті і порошка ретельно дозоване. При цьому важ На сьогодні існує три генерації амальгам (табл.2б).

ливо, щоб капсули були герметичними, що попередить потрапляння Недоліки першої генерації були пов'язані з наявністю в них фа- ртуті в навколишнє середовище. Змішування проводять у вібрацій зи (гамма-2) — сполуки олова з ртуттю, з чим пов'язані нестійкість них змішувачах (амальгамозмішувачі). Для запобігання техногенно до корозії та дещо знижена міцність. Амальгами другої та третьої ге- му забрудненню ртуттю кабінет, де готують і використовують амаль нерацій не мають фази вони містять атомарну мідь та срібно-оло- гаму, слід обладнати відстійником для збирання її відходів. Це доз в'яно-мідну тирсу. Вони стійкі до корозії, мають низький коефіцієнт волить не допустити потрапляння ртуті в каналізаційну систему.

теплового розширення, що забезпечує достатнє крайове прилягання, Приготована амальгама забирається з капсули за допомогою постійно блищать.Така амальгама не потребує сильної конденсації амальгамтрегера або амальгамового пістолета. Внесення в порожни під час пломбування.

ну поєднується з конденсацією. Амальгама вноситься спочатку ма Сучасні амальгами мають у складі порошка частинки різної фор- ленькими порціями, а потім дещо більшими. Для конденсації амаль ми: голкоподібні, дископодібні, сферичні. Форма частинок визначає гами є штопфери різних розмірів і різної геометричної форми.

час змішування, твердіння і техніку обробки. Конденсування амаль- заповнення каріозної порожнини амальгамою з невеликим надлиш гами з частинками сферичної форми не потребує значного тиску. ком моделюють анатомічну форму зуба. Надлишки видаляють за Амальгама з частинками дископодібної форми потребує більшого тис- допомогою моделювального інструмента (карвер або Фрама).

ку при конденсуванні, проте легше полірується, вона має тенденцію Після видалення матриці надлишки амальгами з апроксимальної до стискання, а з частинками голкоподібної форми - до розширення. поверхні видаляють тонким серпоподібним інструментом, а крихти Робочий час у різних амальгам коливається від 4 до 10 хв. Пере- амальгами з міжзубного проміжку — за допомогою зубної нитки.

вищення робочого часу негативно відбивається на якості амальгами.

Полірування пломби проводять через 24 год після пломбуван Амальгама має бути внесена в підготовлену каріозну порожнину ня, використовуючи коричневі і зелені силіконові поліри для оброб відразу після її приготування. Міцність пломби з амальгамами, що ки жувальної поверхні. Для полірування апроксимальних поверхонь формується через хв приготування, зменшується 40%.

використовують смужки (штрипси) або зубні нитки в поєднанні з Нині велика увага приділяється попередженню забруднення полірувальною пастою.

навколишнього середовища і впливу парів ртуті на організм людини під час приготування амальгами. Перевага надається використанню разових капсул, що виключає контакт з вільною ртуттю. У капсулах Таблиця 26. Деякі стоматологічні амальгами властивості Профілактика карієсу у дітей Система соціальних заходів, спрямованих на профілактику кар Профілактика карієсу у дітей ієсу, пов'язана із забезпеченням здорового способу життя — дотри мання раціонального режиму праці та відпочинку, науково обгрун Значна поширеність карієсу та інтенсивність ураження ним ди тованих норм харчування та особистої гігієни.

тячого населення зумовлюють актуальність профілактики цієї хво Медичні заходи щодо профілактики карієсу спрямовані на роз роби. Тому допомога дітям має стати якісною, набу робку і впровадження етіологічно і патогенетично обгрунтованих за ти профілактичного напрямку. Саме в цьому полягають резерви мож собів і методів впливу на організм та органи ротової порожнини з ливого зниження захворюваності зубів і тканин у дітей.

метою підвищення стійкості до карієсу, а також на зниження карі Профілактика — це система державних, соціальних, медичних, єсогенності несприятливих чинників ротової порожнини.

гігієнічних заходів, спрямованих на забезпечення високого рівня здо До гігієнічно-виховних заходів щодо профілактики карієсу нале ров'я і запобігання розвитку хвороби.

жать гігієнічне виховання населення з питань стоматології, поширен Система державних профілактичних заходів є безперечно най ня знань про здоровий спосіб життя, прищеплення навичок з догля важливішою. Вона спрямована на охорону навколишнього середо ду за органами ротової порожнини і утримування здоровими.

вища, охорону здоров'я матері і дитини. Реалізація державної систе Санітарна освіта з питань стоматологічної профілактики ми заходів з охорони здоров'я спрямована насамперед на антенатальну передує гігієнічному навчанню з догляду за ротовою порожниною і профілактику хвороб, формування і розвиток здорової дитини супроводжує (мал.38).

Основні принципи санітарно-освітньої роботи, сформульовані експертами ВООЗ, такі:

усі профілактичні стоматологічні процедури повинні містити елементи навчання;

необхідний інтегрований підхід до кожної вікової та соціальної груп людей;

матеріал для прищеплення навичок повинен містити нову інфор мацію, привертати до себе увагу людей;

стоматологічна санітарна освіта повинна бути частиною загаль них програм санітарної освіти, тому що стоматологічне здоров'я за лежить від загального стану організму, поведінки і звичок людини, а також від стану навколишнього середовища;

інструкція із стоматологічної санітарної освіти повинна мати науковий характер.

Виділяють чотири організаційні форми санітарної освіти: бесі да з пацієнтом один на один;

проведення групових бесід або дискусій;

утворення комітетів, груп із пропаганди санітарних і медичних знань за місцем роботи або навчання;

розповсюдження санітарно-освітніх Мал. 38. Діаграма, що відображує епідеміологічну модель хвороби у взаємодії знань за допомогою засобів масової інформації.

первинних і вторинних чинників та основні напрямки профілактики Методи стоматологічної освіти — це бесіди, лекції, семінари, уро (за О. 1985) ки здоров'я, ігри тощо. Лекцію або бесіду про карієс слід розпочати з Профілактика карієсу у дітей викладення суті цього захворювання і його ускладнень. Необхідно Ендогенна профілактика карієсу має розпочинатися ще в ан висвітлити роль загального стану організму у виникненні карієсу, тенатальний період розвитку дитини. Це зумовлено тим, що процеси характеру харчування, оздоровчих заходів. Метою стоматологічної формування і мінералізації зубів починаються в ембріональний пе санітарної освіти і гігієнічного навчання населення є формування ріод розвитку дитини і тривають після народження. Закладення, звички регулярно доглядати за ротовою порожниною. Досягнення формування і первинна мінералізація тимчасових зубів відбувають цієї мети здійснюється через певні етапи: знання розуміння ся в антенатальний період розвитку дитини. Закладення і формуван переконання навик звичка. ня зачатків постійних зубів розпочинаються на 4-5-му місяці вагіт ності, процес первинної мінералізації коронок постійних зубів завер Розпочинати санітарно-освітню роботу з питань стоматологіч шується на 7-8-му році життя.

ної профілактики доцільно серед педагогів та медичних працівників Антенатальна профі лактика спрямована насамперед дитячих закладів і шкіл. Після цього необхідно організувати зустріч на підтриманім здоров'я вагітної, профілактику в неї соматичних та з батьками з метою залучення до участі в спрямованих інфекційних хвороб у цей період, а також забезпечення повноцінно на поліпшення здоров'я дітей. Найважливішим етапом санітарно го харчування. Стоматолог має брати участь у складанні раціону хар освітньої роботи є беспосередня робота з дітьми. Уроки, бесіди з пи чування вагітної.

тань профілактики стоматологічних захворювань проводяться дифе Для профілактики карієсу у дітей та жінок у період вагітності ренційовано, з урахуванням віку дітей.

надзвичайно важливим є надходження до організму достатньої Відповідно до рекомендацій ВООЗ стоматологічні профілак кількості солей кальцію, фосфору, фтору та інших мікроелементів, а тичні заходи складаються з двох основних етапів єдиного профілак також вітамінів. Так, вагітній жінці потрібно щоденно вживати 1,5 г тичного процесу: первинної і вторинної профілактики.

кальцію, 2,5 г фосфору, 3 мг фтору, 2,5 мг тіаміну броміду, Пе рв инна пр о фі л а к т ик а — це система державних, 5000-10 000 МО кальциферолу (вітаміну на добу. Потреба в цих соціальних, медичних та гігієнічно-виховних заходів, спрямованих речовинах суттєво зростає з 4-го місяця вагітності. Мікроелементи на усунення причин та чинників ризику виникнення карієсу, а та містяться в морській капусті, м'ясі криля, морській рибі, буряці, ка кож на підвищення опірності організму дитини до дій несприятли пусті, горіхах. Існують спеціально розроблені композиції вітамінів і вих чинників навколишнього і побутового середовища.

мінералів для вагітних жінок (наприклад, "Прегнавіт"), призначен Вт о р и нн а п р о фі л а к т и к а — це комплекс заходів, ня яких є виправданим у період вагітності.

спрямованих на раннє виявлення хвороби, запобігання виникненню У процесі спостереження за вагітними потрібно своєчасно вно рецидивів, прогресуванню процесу та його ускладнень.

сити корективи в харчовий раціон. Підставами для цього є висо Основними завданнями первинної профілактики є: створення умов кий приріст карієсу, гострий його перебіг, клінічні ознаки гіповіта для повноцінного формування і первинної мінералізації твердих тка мінозу, повторна вагітність через короткий проміжок часу, супутні нин зуба;

забезпечення фізіологічного перебігу процесу дозрівання твер хронічні хвороби. У таких випадках виправданим є призначення дих тканин зуба (вторинна мінералізація), а якщо необхідно — стиму вагітній лікарських засобів, спрямованих на підтримання необхідної лювання цих процесів;

запобігання або усунення розвитку карієсу.

кальцій-фосфорної рівноваги.

Розрізняють етіологічну (етіотропну) і патогенетичну профілак Суттєве значення у формуванні стійкості до карієсу зубів має тику карієсу. Етіологічна профілактика спрямована на зменшення стан здоров'я дитини на 1-му році життя та харчування її в цей пері кількісного та якісного складу карієсогенної мікрофлори (зубного од. Найкращим продуктом для новонародженого є грудне молоко нальоту), поліпшення самоочищення зубів, дотримання гігієни ро матері. Природне вигодовування забезпечує організм новонародже тової порожнини. Патогенетична профілактика карієсу охоплює ме ного всіма необхідними речовинами і не потребує будь-якої корекції.

тоди ендогенної та екзогенної профілактики.

Профілактика карієсу у дітей У разі штучного вигодовування слід максимально компенсувати його Дефіцит білкової в період розвитку зуба може призводити недоліки. Контроль за харчуванням дитини здійснює педіатр.

до порушення структури емалі, що формується. Особлива роль нале Організм дитини, який росте і розвивається, особливо у віці 6- жить незамінним амінокислотам (аргінін, лізин, аланін, гліцин, та років, коли значно збільшуються зріст, маса тіла, кількість пролін, тирозин), обмін яких порушується при карієсі.

зубів, відчуває підвищену потребу в солях кальцію, вітамінах, білках, Певне значення має збалансованість мінерального складу хар фторі. Тому харчування дитини має бути збалансованим як в чових продуктів, а саме: оптимальним є співвідношення кальцію і кількісному, так і в якісному відношенні (мал. 39).

фосфору від 4:5 до 1:1,5, магнію і кальцію — від 1:3 до 1:2. Надлишок Діти старшого віку і дорослі повинні споживати протягом дня в фосфору і жирів пригнічує засвоєння кальцію, а білків і магнію — середньому 80-100 г білків, 400-500 г вуглеводів, 80-100 г жирів активізує його. Найбільш збалансованим щодо вмісту кальцію, фос (у тому числі 10% рослинних жирів), до 0,1 г вітамінів, до 20 г солей фору і жирних кислот є козине молоко та його продукти;

щодо каль (у тому числі 10 г кухонної цію і фосфору — абрикоси, персики, вишня, слива, черешня, морська та річкова риба;

щодо кальцію, фосфору і магнію — яблука, редис, квасоля, гарбуз, капуста білокачанна, риба. Найбільша кількість во дорозчинних сполук фтору міститься у вищих сортах чаю і морській капусті. Велика кількість мікроелементів міститься в морепродуктах:

м'ясі криля, мідіях, "Океан" та ін. (табл. 27).

Найкращим джерелом кальцію є молоко та молочні продукти, які сприяють повноцінній мінералізації емалі. Вміст кальцію в мо лоці становить у сирі — у сирковій масі — мг%;

0,5 л молока забезпечує добову потребу дитини (школяра) в кальції.

Джерелом кальцію також є бобові, горіхи, яєчний порошок, вівсяна крупа, м'ясо, овочі, фрукти.

Найнесприятливіший вплив на тверді тканини зубів чинять вуг леводи, більшість яких (сахароза, фруктоза, глюкоза) легко фермен тується мікроорганізмами зубного нальоту з утворенням органічних кислот, здатних посилювати процеси демінералізації емалі. З метою зниження карієсогенного потенціалу вуглеводів слід рекомендувати пацієнтам зменшити загальну кількість вживаного цукру, частоту вживання цукру та інших вуглеводів;

не утримувати довго в ротовій порожнині солодку (льодяники, карамель тощо);

по можливості замінювати легко ферментовані вуглеводи на такі, що не метаболізу бактеріями ротової порожнини — сорбітол, ксилітол, цикла мат, аспартам, сахарин.

У рекомендаціях із раціонального харчування не слід забувати й про те, що — це чинник самоочищення ротової порожнини, при родного звільнення від м'якого зубного нальоту. Тому посилення самоочищення ротової порожнини є вживання твердої Мал. 39. Вплив харчування на розвиток зубів до і після прорізування Профілактика дітей (сирі овочі, тверді фрукти). Хороше тренування зубо-щелепної сис теми відбувається під час вживання твердої сухої що підвищує Таблиця 27. Вміст фторидів у різних продуктах харчування (за 1960) слиновиділення. Тверду рекомендують дітям для вироблення у них звички до жування, для поліпшення росту й розвитку зубо-ще лепної системи. Бажано вживати овочі та фрукти після солодкої, липкої, м'якої а також у проміжках між основними прийомами Крім того, жувальне навантаження сприятливо діє на тканини пародонта, підвищує вміст захисних чинників у ясенній рідині.

Велике значення в період первинної та вторинної мінералізації мають іони фтору. Механізм захисної дії фтору на емаль полягає в заміні групи ОН" на іони в гідроксіапатиті емалі і формуванні фто рапатиту або фториду кальцію — Це залежить від концентрації фтору: при низьких частіше формується фторапатит, є стійким до дії кислот, понад % — утворюється шар фториду кальцію, що покриває емаль. Фтор гальмує фермент енолазу, за допомогою чого переривається цикл гліколізу і зменшуєть ся утворення молочної кислоти. Фтор гальмує бактеріальний обмін у зубній бляшці, а також утворення позаклітинних полісахаридів (мал.40). Кількість фтору в організмі залежить від його вмісту у питній воді і харчових продуктах.

Ендогенна профілактика карієсу полягає насамперед у сис темному призначенні сполук фтору. Вони можуть надходити до організму людини з питною водою, фторованим молоком, кухонною сіллю, таблетками або краплями фториду натрію.

Показаннями до призначення сполук фтору є:

висока захворюваність на карієс серед населення;

низький вміст фтору в питній воді (менше ніж половина опти мальної дози для кожної кліматичної зони);

відсутність додаткових джерел системного надходження фто ридів.

Найбільш виражений карієсстатичний ефект фторидів спосте рігається в разі надходження оптимальної кількості фторидів в організм у період формування зубів і мінера лізації емалі. Це пов'язано з тим, що в емалі в достатній кількості ут ворюються фторапатити, які є більш стійкими до дії кислот зубного нальоту. Основним джерелом надходження іонів фтору у тверді тка 206 Профілактика карієсу у дітей ція приросту карієсу при цьому досягає 40%. Фторування питної води нини зубів у період внутрішньощелепної мінерелізації є кров. Тому діє на емаль зубів протягом усього життя людини.

головним завданням ендогенної профілактики карієсу шляхом зас Ефект фторування кухонної солі наближається до ефекту фто тосування сполук фтору є забезпечення достатнього вмісту фто рування питної води. Його можна буде рекомендувати в тих випад ру у сироватці крові.

ках, коли фторування питної води неможливе з економічних або тех Штучне фторування питної води є порівняно дешевим, абсолют нічних причин. Оптимальна концентрація фторидів у солі становить но безпечним і найефективнішим методом ендогенної профілактики 200-250 мг/кг. При цьому редукція приросту карієсу становить близь карієсу зубів. Для штучного фторування питної води на водогінних ко 50%. Промисловий випуск фторовано-йодованої солі розпочато у станціях додають розчинні сполуки фтору, створюючи оптимальну Закарпатській області.

концентрацію фтору в питній воді — 1-1,2 мг/л.

Фторування молока є альтернативним методом уведення фто Фторування питної води сприяє зниженню приросту карієсу в ридів в організм. Технологія фторування молока відносно проста. До тимчасових зубах на у постійних на 50-60%. Збільшується молока найчастіше додають фторид натрію або монофторфосфат на кількість осіб з інтактними зубами, знижується швидкість прогресу трію. Для дітей дошкільного віку оптимальною є концентрація фто вання каріозного процесу, зменшується кількість ускладнень карієсу.

риду в молоці, що складає 2,5 мг/л, для дітей шкільного віку — до У регіонах, де відсутнє централізоване водозабезпечення, може 5 мг/л. Фтороване молоко слід вживати у віці від 3 до 12 років по використовуватись альтернативний метод — фторування води в шко мг (1 стакан) щодня протягом днів на рік. Редукція прирос лах (концентрація фтору в питній воді становить 2-3 мг/л). Редук ту карієсу при цьому становить 30-50 %.

Таблетки фториду натрію є засобом системної профілактики карієсу зубів у разі дефіциту вмісту фтору в питній воді. признача ють дітям віком від 2 до 15 років протягом 250 днів на рік. Згідно з рекомендаціями ВООЗ таблетки фториду натрію в регіонах з по мірним і низьким рівнем захворюваності на карієс призначають тільки тим дітям, які мають високий ризик виникнення карієсу. При цьому доза фториду 0,5 мг на добу призначається дітям після 3 років.

У регіонах з високою поширеністю карієсу тимчасових і пос тійних зубів препарати фтору призначають із віку з ура хуванням вмісту фтору в питній воді (табл.28).

Із препаратів іноземного виробництва застосовують Таблиця 28. Схема дозування фтористих препаратів, що враховує вміст фтору в питній воді (ВООЗ, 1995) Мал. 40. Механізми дії фторидів та взаємодія (за 6. 1985) Профілактика карієсу у дітей одна таблетка якого містить 0,25 мг фтору (0,55 мг натрію фто Кальцію лактат (Саісіі порівняно з кальцію глюконатом риду), і — в одній таблетці — 1 мг фтору (2,2 мг є більш ефективним у разі перорального застосування, оскільки фор натрію фториду). Таблетки приймають 1 на добу, вранці після мує в кишечнику середовище, яке сприяє всмоктуванню кальцію. Ви сніданку, дітям молодшого віку дають з молоком або кашею. При цьому пускається в порошку і таблетках по 0,5 г.

забезпечуегься як місцевий, так і загальний ефект дії фгору, тому найдо Кальцію гліцерофосфат призначають усе цільніше після сніданку почистити зуби і розжувати таблетку. Прийман редину по 0,05-0,2 г на прийом. Курс лікування — 1 міс.Повторний ня таблеток натрію фториду можна чергувати з призначенням вітафтору.

курс проводять через 3 міс. Гранули гліцерофосфату містять кальцію Тривалість курсу 200-250 днів рік.

гліцерофосфату частин, натрію гліцерофосфату 2 частини, цукру — комбінований фгоровмісний препарат, в 88 частин. Приймають по 1/2-1 чайній ложці 2-3 рази на добу.

одній чайній ложці (5 мл) якого ретинолу пальмінату (вітамі Обмін кальцію пов'язаний з обміном фосфору. Добова потреба ну А) - 3300 МО (0,00182 г), ергокальциферолу (вітаміну Б) - 400 МО організму у фосфорі становить 1,5 г. Для нормального фосфорно г), аскорбінової кислота г, нагрію фгориду — Пре кальцієвого обміну важливе не лише достатнє надходження фосфо парат приймають всередину під або через хв після неї один ру в організм, а й ступінь його засвоєння тканинами. Всмоктування раз на день. Дітям віком від років його призначають по 1/2 чайної кальцію і фосфору, яке відбувається в стінках тонкої кишки, зале ложки, із 7 до 14 років — по 1 чайній ложці. Препарат вживають щоденно жить від співвідношення кальцію і фосфору і регулюється кальци протягом 1 міс;

після двотижневої перерви курс лікування повторюють.

(вітаміном і паратирином.

Повторні курси рекомендується проводити 4-6 разів на рік з перервою Фітин містить 36% органічно зв'язаної фосфорної влітку.

кислоти. Як і інші препарати фосфору, стимулює кровотворення, Ендогенне призначення фторидів для профілактики карієсу потре посилює ріст і розвиток кісткової тканини, нормалізує стан нервової бує регулярного контролю і дотримання запобіжних заходів. Основний системи при хворобах, пов'язаних з недостачею фосфору в організмі.

шлях виведення фторидів з організму із сечею. Тому для визначення Призначають 3 рази на добу протягом 6-7 тиж;

дітям віком до 1 року рівня його надходження в організм був запропонований метод визначен — 0,05-0,1 г, до 2 років — 0,1 г, 3-4 років — 0,15 г, 5-6 років — 0,2 г, ня добової екскреції фторидів із сечею.

7-9 років — 0,25 г, 10-14 років — 0,25 г-0,3 г на прийом.

Доведено, що у віці до 15 років із сечею виводиться 50% фтори Крім препаратів кальцію, фосфору та фтору для профілактики ду, що надійшов в організм;

у віковій групі 16-19 років — 55%;

у до карієсу застосовують вітаміни, зокрема, кальцифероли (препарати рослих 60%. для отримання даних про надходження фторидів вітаміну ТУ), ретинол (вітамін А), аскорбінову кислоту і вітаміни групи В.

показник добової екскреції фториду із сечею Таблиця 29. Безпечні рівні сумарного добового споживання фтору 15 років слід помножити на коефіцієнт 2,0;

для осіб 16-19 років — на 1,8;

для осіб 20 років і старших на 1,66.

Біологічним маркером надлишкового надходження фтору в організм є розвиток флюорозу (табл.29).

Для ендогенної профілактики карієсу застосовують також пре парати кальцію.

Кальцію призначають дітям до 1 року по г, 2-4 років — років - 7-9 років — років — по 2-3 г 2-3 рази на добу. Курс лікування — 1 міс. Через 3 міс курс повторюють. Примітка. Оптимальна кількість фтору в раціоні дорослої людини становить мг/на добу.

210 Профілактика карієсу у дітей 1-2 курси (20-25 сеансів) для стимуляції природ Недостатність ретинолу, тіаміну (вітаміну аскорбінової кис ного синтезу вітамінів групи у шкірі дитини.

лоти послаблює мінералізацію дентину, що проявляється збільшен Мікроелементи (стронцій, кобальт, хром, нікель, мідь, цинк, мо ням кількості інтерглобулярних проміжків, виникненням в емалі заг лібден, ванадій) впливають безпосередньо на тканини зуба, змінюю либлень і борозен. Такі зуби більше піддаються ураженню карієсом, чи структуру та хімічний склад;

діють на зубний наліт, гальмуючи тому препарати цих вітамінів застосовують для ранньої профілакти або активуючи обмінні реакції;

впливають на властивості та хімічний ки карієсу.

склад слини і мікрофлору ротової порожнини;

діють на фермента Джерелом аскорбінової кислоти є овочі, ягоди і фрукти, тивні процеси в слині і тканинах зуба. Основне значення мікроеле містять клітковину, потрібну для кращого травлення, а також міне ментів — підвищення резистентності твердих тканин зуба до карієсу.

ральні солі. Вітаміни групи В містяться у м'ясі, яйцях, печінці, з Для профілактики дисбалансу мікроелементів, особливо в пері борошна грубого помелу, гречаній і вівсяній крупах.

од вагітності, лактації, а також формування мінералізації кісткової Для синтезу ретинолу в організмі потрібний каротин, велика тканини зубів у дітей доцільно вживати морську капусту.

кількість якого міститься в моркві. Вживання тертої моркви зі смета Морська капуста містить комплекс мікро ною або рослинною олією сприяє кращому засвоєнню ретинолу. Рос елементів. Для медичних цілей випускається у вигляді порошку або линна олія містить альфа-токоферол (вітамін Е) і незамінні поліне гранул по г в упаковці. Розроблена харчова добавка з морської насичені жирні кислоти. Можна рекомендувати - продукт капусти під назвою "Еламін".

дієтичного харчування, багатий на цей вітамін.

Профілактика карієсу за схемою Ю.В.Федорова, В.О.Кошевсь При раціональній організації харчування немає потреби у зас проводиться протягом 1 міс двічі на рік (квітень-травень і тосуванні синтетичних вітамінних препаратів.

вересень-жовтень) і полягає в щоденному уведенні в раціон дітей Призначення ергокальциферолу (вітаміну холекальцифе дошкільного віку гліцерофосфату кальцію (по 0,5 г) у другі страви і ролу (вітаміну і ретинолу для профілактики карієсу доцільне в вітамінів групи мг) та (5 мг) у треті страви.Дітям шкільного період формування та мінералізації зубів. Кальцифероли містяться у віку замість вітамінів у харчовий раціон (салат) додають морську ка невеликій кількості в яєчному жовтку, ікрі, вершковому маслі та мо пусту з розрахунку 0,5 г на дитину.

лоці, у великій кількості у поєднанні з ретинолом — у печінці та жи Значне обмеження в раціоні рафінованих вуглеводів (конди ровій тканині риб.

терські, борошняні вироби, варення, солодощі та ін.) істотно змен Метаболіти кальциферолів є складовою частиною системи, яка шує вплив карієсогенних чинників у ротовій порожнині.

забезпечує підтримання нормального рівня кальцію в крові. Крім того, Є кілька перспективних шляхів зменшення карієсогенної ролі до цієї системи належать: кальційзв'язуючий білок, який за участю вуглеводів: обмеження кількості і зниження частоти вживання;

кальційактивованої лужної фосфатази і кальційзалежної АТФ-ази заміна вуглеводів, що метаболізуються в ротовій порожнині (сахаро забезпечує всмоктування кальцію з дистального відділу тонкої киш за, фруктоза, глюкоза), на такі, що не метаболізуються (сорбіт, ксиліт, ки та фіксацію його в кістковій тканині;

транспортні білки, які спри маніт), і скорочення часу перебування вуглеводів у ротовій порож яють перенесенню метаболітів кальциферолів до органів і тканин;

нині шляхом видалення залишків під час полоскання;

обмеження ферментні білки, які здійснюють гідроксилювання кальциферолів у здатності вуглеводів до простими щодо виконан печінці і нирках, а також гормони — кальцитонін і паратирин.Каль ня та ефективними є такі рекомендації: не солодкого на ніч, а цитонін посилює депонування кальцію в кістковій тканині, а також у проміжках між прийомами не вживати солодке як остан рин сприяє утворенню активних метаболітів кальциферолів, що суп ню страву. Якщо ці рекомендації порушуються, слід почистити зуби роводжується підвищенням рівня іонізованого кальцію в крові.

або прополоскати ротову порожнину.

На 2 3-му році життя в осінньо-зимовий період призначають Профілактика карієсу у дітей У раціоні дитини обов'язково мають бути сирі овочі і фрукти, що плівку, яка щільно покриває емаль і залишається на від кількох забезпечує організм вітамінами, мінеральними речовинами, кліткови годин до кількох тижнів, справляючи таким чином пролонговану дію ною, створює для жувального апарату достатнє функціональне наван щодо вивільнення фтору і надходження його до складу емалі. Вміст таження і стимулює функцію слинних залоз.

сполук фтору в лаках різний — від 0,1 УОСО) до 6% Екзогенна профілактика карієсу. Методи екзогенної профілак 12, лаки рекомендують використовува тики карієсу зубів використовуються після прорізування зубів і пе ти кожні 3-6 міс особам із високим ризиком виникнення карієсу. Ре редбачають вплив беспосередньо на тверді тканини зубів. Мета цих дукція приросту карієсу внаслідок використання фторвмісних лаків методів підвищення карієсрезистентності емалі шляхом рекристал становить близько 50%.

ізації гідроксіапатиту, тобто насичення емалі іонами кальцію, фосфо гелі випускаються переважно за кордоном. такі пре ру і фтору. Для цього потрібні розчини кальційвмісних препаратів — парати, як (УОСО).

10% глюконату кальцію, 5-10% підкисленого фосфату кальцію і 2,5% ВОНИ наносяться на зуб за допомогою спеціальних пластмасових ло гліцерофосфату кальцію. Показаннями до застосування є наявність жок для верхньої і нижньої щелеп і утримуються протягом 15- інтактних зубів із незавершеною мінералізацією.

Досить поширеним нині є аплікаційний метод профілактики ка Курс лікування 15-20 аплікацій або процедур електро- рієсу (за П. Є. В. Боровським). Для аплікацій використову форезу (вводити з анода). Через 5 міс курс лікування повторюють. ють 10% кальцію глюконату, 4% розчин фтористого натрію.

Використовують також фітат, хлорид, ацетат і нітрат кальцію, фос- Зуби спочатку обробляють розчином кальцію глюконату форвмісні препарати — натрієву сіль гексофосфорної кислоти, моносіль (15-20 хв), а потім натрію фториду (3-5 хв). На курс — від 5 до гексофосфорної кислоти, монофторфосфат, триметафосфат натрію або процедур щодня або через день. Рекомендується два курси на рік.

кальцію.

Для одночасного уведення обох активних іонів кальцію і фосфо ру слід використовувати гліцерофосфат кальцію, фосфат кальцію, мо нофосфат кальцію.

Уведення іонів фтору значно прискорює мінералізацію емалі.

Ефективність застосування фтору зумовлена тим, що після прорізу вання зуба емаль протягом 3-4 років перебуває в стадії дозрівання, особливо на 1-му році після прорізування зуба. У цей період до емалі зубів дитини проникає у три рази більша кількість іонів фтору, ніж до емалі дорослої людини. Для місцевого призначення використовують ся різні препарати фтору: фторид натрію, олова та цинку, міді, срібла, монофосфат натрію. Методи застосування препаратів: полоскання, ротові ванночки, аплікації. Форма препаратів розчини, гелі, лаки.

Полоскання Найчастіше для полос кання використовують розчин натрію фториду в концентрації 0,05;

0,2% відповідно раз на день, раз на тиждень або раз на два тижні. Три валість полоскання — 1-2 хв, кількість розчину — близько мл.

Мал. 41. Морфологічна будова жувальної поверхні постійного Обробка зубів фторвмісними лаками є одним із найефективн та постійного моляра Б. Вигляд у скануючому електронному мікроскопі іших засобів екзогенної профілактики карієсу. Лаки утворюють (за 3. Ріпкпат,1996) 214 Профілактика карієсу у дітей Доцільним є проведення герметизації борозен зубів невдовзі Підвищує проникнення мінеральних речовин у тканини зуба з прорізування: перших постійних молярів — у віці 5-6 років, пер ротової рідини і ремінералізуючих розчинів електрофорез.

ших премолярів у віці 9-10 років, других премолярів у електричного струму іони накопичуються в тканинах зуба, утворюють років, других молярів — у 12-13 років. Концепція герметизації депо, що сприяє прискоренню мінералізації.

фісур з'явилась близько 200 років тому, проте практичного втілення Метод герметизації є найефективнішим методом екзоген вона набула лише в 70-ті роки нинішнього століття, коли з'явились ної профілактики карієсу. Він передбачає профілактику карієсу жу композиційні матеріали (табл. ЗО).

вальної поверхні молярів шляхом заповнення інтактних фісур та інших Основні вимоги до герметизуючих засобів: стійка адгезія до тка анатомічних заглиблень здорових зубів адгезивними матеріалами (гер нин зуба у вологому середовищі;

міцність на стискання та стійкість метиками),що перешкоджають контакту зубної поверхні зі слиною, щодо стирання;

тверднути при кімнатній температурі у вологому се мікрофлорою, зубним нальотом.

редовищі протягом 2-3 хв;

стабільність кольору і не змінювати забар Морфологічна будова жувальної поверхні постійних зубів є до влення тканини зуба;

технологічність, яка дозволяє застосовувати сить складною, з великою кількістю складок, заглиблень, мікроско пічних пор в емалі в умовах клініки.

Фісури на жувальній поверхні можуть мати різну анатомічну бу- Особливо важливою є виражена адгезія до твердих тканин зуба, дову. Вирізняють відкриті або У-подібні фісури та глибокі і вузькі яка забезпечує мінімальну крайову проникність і механічну міцність, фісури, що майже сягають дентинно-емалевого з'єднання. оскільки карієспрофілактичний ефект герметизуючого засобу реалі Саме в таких фісурах карієс розвивається особливо часто (мал. 42). зується в тому коли він закриває борозни протягом не менш як 12-24 міс. Зараз розроблено особливий різновид стоматологічних матеріалів — герметизуючі засоби, або силанти, які використовують ся виключно для герметизації борозен. За своїми фізико-хімічними властивостями вони близькі до композиційних матеріалів.

Таблиця ЗО. Показання до герметизації здорових (некаріозних) оклюзійних поверхонь (за 6. 1985) Мал. 42. Морфологічна будова фісур на жувальній поверхні: А — широкі, відкриті, фісури;

Б — глибокі, закриті, І-подібні фісури (за Профілактика карієсу у дітей лярне дворазове на день чищення зубів протягом двох років знижує Нижче наведено класифікацію герметиків, що застосовують інтенсивність ураження карієсом на 30-40%. Проте 60-80% дітей для герметизації борозен.

шкільного віку мають незадовільний гігієнічний стан ротової порож нини, що свідчить про недотримання ними гігієнічних вимог. Це зу мовлено не лише нерегулярним доглядом, а й невмінням правильно чистити зуби, необізнаністю щодо кратності чищення зубів, трива лості рухів щіткою та питань вибору гігієнічних засобів. Досвід пока зує, що необхідний рівень гігієнічних навичок і систематичний дог ляд за ротовою порожниною дітей можна забезпечити тільки у співдружності стоматологів, вихователів дитячих дошкільних зак ладів, учителів і батьків. Зараз у багатьох школах, стоматологічних поліклініках створюються кабінети гігієни ротової порожнини. По ряд із навчанням дітей правильному догляду за ротовою порожни ною кабінет є методичним центром щодо поширення гігієнічних знань серед дітей. Із цією метою проводяться також виставки гігієнічних засобів догляду за зубами і ротовою порожниною, здійснюється сан ітарно-гігієнічне виховання методичного персоналу дитячих садків, шкіл, а також учителів.

Для гігієнічного догляду за ротовою порожниною використову ються зубні щітки, пасти, порошки, еліксири, розчини для полоскань, зубочистки і зубні нитки (флоси).

Зубними щітками користуються для видалення залишків та зубного нальоту з усіх поверхонь зубів і міжзубних проміжків. Зубна щітка складається з ручки та головки (робочої частини), на якій зак ріплені пучки синтетичної або природної щетини.

Методика герметизації борозен: 1) ретельне очищення зуба за Ефективність використання зубної щітки визначається допомогою полірувальної пасти, яка не містить олії і фтору;

2) ізолю- ним індивідуальним добором з урахуванням її жорсткості, форми і вання зуба від слини;

3) протравлення емалі 37% розчином фосфор- розміру робочої частини.

ної кислоти протягом сек;

4) ретельне промивання водою про- Існує 5 ступенів жорсткості зубних щіток:

тягом ЗО сек;

5) висушування;

6) нанесення герметизуючого засобу дуже жорсткі 1);

на борозни;

7) опромінення протягом 40 сек;

8) контроль в жорсткі (№ 2);

разі використання середньої жорсткості 3);

Гігієна ротової порожнини м'які (№ 4);

Метою гігієнічного догляду за ротовою порожниною є очищен- дуже м'які (№ 5).

ня її від залишків зубного нальоту, мікробного і клітинного дет- Вибір зубної щітки залежить від віку пацієнта, стану зубів і ясен.

риту, а також уведення засобів, що позитивно впливають на її органи Дитячі зубні щітки, як правило, виготовляються з дуже м'якого або і тканини. Згідно з даними епідеміологічних досліджень ВООЗ регу- м'якого волокна. Зубні щітки такого ж ступеня жорсткості слід вико Профілактика карієсу у дітей ристовувати і пацієнтам із захворюваннями пародонта. Жорсткі та но 3 хв. Не слід просувати нитку з великим зусиллям, щоб не дуже жорсткі щітки можна рекомендувати тільки особам зі здорови дити ясна (мал. 43).

ми яснами, проте неправильному користуванні вони можуть трав Нитки, просочені 2% розчином натрію фториду, є водночас і за мувати ясна і приводити до стирання твердих тканин зуба.

собом для профілактики карієсу контактних поверхонь.

Найраціональніша зубна щітка для дорослих має головку зав Діти можуть самостійно користуватися флосами приблизно з довжки 25-30 мм і завширшки 10-12 мм. Ряди щетинок мають роз 9-Ю років.

ташовуватись рідко, на відстані 2-2,5 мм один від одного і не більше Зубочистки застосовують для додаткового очищення міжзубних ніж три в ряду. Висота щетинок не повинна перевищувати мм.

проміжків і бічних поверхонь зубів. Вони ефективні при обробці широ Дітям віком 2-5 років рекомендується зубна щітка розмір, ро ких міжзубних проміжків. Частіше застосовуються зубочистки з пласт бочої частини 2 см, 5-7 років — років — до см. Термін маси. За формою робочої частини вони можуть бути плоскі, трикутні користування однією зубною щіткою не повинен перевищувати або круглі. Зубочистку розташовують під кутом приблизно 45° до зуба, 3- занурюючи робочу частину в ясенну борозну, просувають притиску Зубні нитки (флоси) є предметами гігієни для очи ючи до поверхні зуба, у міжзубний проміжок до контактної точки.

щення контактних поверхонь зубів. Вони виготовляються із штуч Зубні пасти є поширеним засобом догляду за ротовою порож них волокон (нейлону, вощеного і невощеного шовку), можуть мати ниною. Вони містять у своєму складі абразивний наповнювач (хімічно круглу або плоску форму. Плоска і вощена нитка більш зручна, ос осаджену крейду, дикальцій фосфат, пірофосфат кальцію, силікат кільки вона не рветься і охоплює велику поверхню зуба. Іноді для алюмінію ін.);

зв'язуючий компонент — гідроколоїд (гліпероль;

на ниток застосовують спеціальні утримувачі. За кордоном випускають трієва сіль диметилцелюлози;

альгінат натрію та ін.);

поверхнево ся нитки, просочені фтористими та іншими лікувально-профілактич ними засобами. Для очищення міжзубних проміжків нитку завдовж ки 30-40 см накручують на середні пальці рук і натягують великими пальцями правої та лівої руки. У такому положенні вводять до міжзубного проміжку, притискують до апроксимальної поверхні зуба, потім виконують 6-7 рухів у передньо-задньому або нижньо-верх ньому напрямку. Далі таку ж саму процедуру повторюють з іншими міжзубними проміжками. Тривалість становить приблиз 31. Вибір зубної щітки залежно від віку Мал. 43. Техніка використання флосів:

— нитку завдовжки 30-40 см накручують на середні пальці рук;

б — нитку натягують великими пальцями правої та лівої руки;

в — нитку уводять до міжзубного проміжку;

г — нитку притискують до апроксимальної поверхні зуба і очищують її Профілактика карієсу дітей бути нейтральними, володіти очищувальними та поліруючими влас активні речовини (алізаринова олія;

лаурилсульфат натрію та ін.);

тивостями, мати приємний запах, смак і вигляд;

давати охолоджую антисептики і дезодоровані речовини.

чий та дезінфікуючий ефект;

бути нешкідливими;

не мати подраз Крім того, до складу пасти можуть бути введені лікувально-про нювального та алергізуючого впливів.

філактичні добавки: лікарських рослин, мікроелемен Ефективність чищення зубів залежить від кількості та якісного ти, ферменти (табл. 32).

складу абразивних компонентів, що входять до складу пасти.

Залежно від того, чи є подібні добавки в складі пасти, поділя Лікувально-профілактичні зубні пасти за характером впливу ють на дві великі групи: гігієнічні, які призначені лише для очищен можуть бути двох типів: 1) протикаріозні: а) з вмістом фтору;

б) пре ня зубів і ротової порожнини від залишків і зубного нальоту, а паратів кальцію і фосфору;

2) протизапальні і стимулювальні: а) з також для дезодорації ротової порожнини;

лікувально-профілактичні, вмістом ферментів;

б) екстрактів лікарських рослин;

в) вітамінів і до яких як додаткові компоненти входять біологічно активні засоби.

біостимуляторів;

г) з додаванням солей;

д)такі, що впливають на Зубні пасти повинні відповідати певним вимогам: вони мають обмінні процеси у кістковій тканині.

Таблиця 32. Антимікробні агенти, що входять до складу зубних і еліксирів Найпоширенішими пастами є (за Р. Ті. 1993) такі, що містять сполуки фтору. Ці пасти рекомендують дітям і до Таблиця 33. Приблизний хімічний склад фторвмісних паст (за О.

1995) Профілактика карієсу у дітей рослим для профілактики карієсу зубів. До складу фторвмісних паст чищення зубів.Вміст активного фтору в гелях становить від до вводять фториди натрію, олова, монофторофосфат, підкислений фос 1,5%. Ремінералізуюча дія гелю здійснюється шляхом дифузії речо фатами фтористий натрій, останнім часом і органічні сполуки фтору вини з нього в слину, а з неї — у тверді тканини зубів. Типовими геля (амінофториди) (табл. 33).

ми є (Німеччина), (Болгарія), Бленд а-Мед Згідно з рекомендаціями ВООЗ (1984) оптимальна концентра ція іону фтору в зубних пастах становить 0,1%. Зубні пасти для до Зубні порошки мають переважно очищувальну дію. З точки зору рослих містять від до 0,76% натрію фториду або від 0,38 до лікувально-профілактичної дії вони цінності не мають, тому що вве натрію монофторфосфату. У складі зубних паст для дітей сполуки дення до складу лікувальних компонентів ускладнене. Останнім фтору містяться в значно меншій кількості (до 0,023%).

часом спостерігається чітка тенденція до скорочення випуску зубних Дослідження профілактичної дії фторвмісних зубних паст щодо порошків.

карієсу продемонстрували, що використання знижує приріст ка Зубні еліксири — допоміжні гігієнічні засоби для ротової порож рієсу у дітей на нини у вигляді рідини. Вони є водними або спиртовими розчинами, Вибір гігієнічних або лікувально-профілактичних паст залежить до яких додають різні речовини: вітаміни, антисептики та ін. Елікси від стану зубів і тканин ротової порожнини. Дітям із здоровою слизо- ри справляють дезодораційну (освіжаючу) дію на ротову порожни вою оболонкою ясен та без ураження зубів карієсом можна рекомен- ну. Вони використовуються, як правило, для полоскання після чи дувати для догляду за ротовою порожниною спеціальні зубні пасти, щення зубів, а також після вживання для видалення залишків.

які мають приємні смакові якості: "Ну, погоди!", "Ягодка", "Красная Гігієнічний догляд за ротовою порожниною слід розпочинати з шапочка", "Буратино", "Детская" та ін. Яскраве оформлення паст та дворічного віку, коли у дитини формується тимчасовий прикус. Спо смакові якості мають сприяти прищепленню дітям гігієнічних на чатку дитині краще користуватися лише зубною щіткою без пасти.

вичок.

Важливо привчати дитину чистити кожен усіх боків. років При множинному ураженні зубів карієсом, а також з метою його дитина має чистити зуби двічі на день: зранку та увечері перед сном.

запобігання дітям рекомендують користуватися зубною "Че Г.М.Пахомов (1982) описав стандартний метод чищення зубів яка містить спеціальний протикаріозний компонент при якому зубний ряд верхньої і нижньої щелеп умовно Ремодент. З цією метою дітям старшого віку можна користуватися на шість сегментів. Зуби чистять послідовно спочатку на верхній, а лікувально-профілактичними зубними пастами "Жемчуг", "Арбат", потім на нижній щелепі. Підмітаючими рухами (донизу для верхньої "Фтородент", "Ремодент", щелепи і догори для нижньої) видаляють зубний наліт з жувальних Якщо у дітей є хвороби тканин пародонта (гінгівіт, зубів, роблять кілька обертально-поступальних рухів і закінчують для чищення зубів слід рекомендувати хлорофілвмісні пасти — "Ек- чищення сегменту коловими рухами щітки. Згодом переходять стра", "Лесная", а також такі, що містять екстракти наступного сегменту і т. ін. (мал. 44).

різних лікарських рослин, — "Ромашка", "Азулена", "Чародійка" та ін.

Під час навчання дітей чищенню зубів доцільно лічити рухи пасти — відносно нова лікарська форма в стомато щітки. На кожній поверхні потрібно робити по 10 парних рухів логії. Вони мають високі піноутворюючі властивості, приємні на смак, щіткою з обов'язковим залученням ясенного краю. Чищення розпо мають різне забарвлення, проте очищувальні властивості нижчі чинають з жувальної групи зубів верхньої щелепи: жувальні поверхні порівняно з пастами, що містять крейду або дикальційфосфат. Зав чистять обертально-поступальними рухами, вестибулярні - підміта дяки наявності внутрішніх водних структур гель ючими рухами від ясен, а оральні — шкребучими. Потім послідовно до складу хімічно несумісні речовини, тому що водна оболонка запо так само чистять премоляри і фронтальні зуби, після чого перехо бігає хімічній реакції між ними. Гелі застосовуються для аплікацій і дять на інший бік щелепи. У такій самій послідовності чистять усі 224 зуби на нижній щелепі. Завершують чищення вертикальними руха ми щітки при зімкнутих щелепах у фронтальній ділянці і коловими Некаріозні ураження рухами в ділянці жувальних зубів. На чищення зубів витрачається близько 3 хв, протягом яких здійснюється 300-320 парних рухів зуб зубів ною Якість проведеного чищення зубів може бути перевірена хом забарвлення зубного нальоту йодвмісними розчинами або спе Некаріозні ураження твердих тканин зуба у дітей у кількісному ціальними барвниками (еритрозин), а гігієнічний стан визначається відношенні є не дуже значною, проте різноманітною за клінічними за індексами, які дозволяють дати об'єктивну оцінку.

проявами і походженням групою хвороб. Більшість із них вивчені недостатньо, що утруднює лікування, а надто профілактику.

Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |   ...   | 8 |

© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.