WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!


Pages:     | 1 | 2 ||

«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ М. В. Гридчина Курс лекций 3-е издание, стереотипное Киев 2004 1 ББК 65.290-93я73 Г83 Рецензенты: В. Б. Захожай, д-р экон. наук, проф. ...»

-- [ Страница 3 ] --

2. В промышленно развитых странах ассортимент и объем услуг, оказываемых учреждениями рыночной инфраструктуры, постоянно возрастают. В частности, коммерческие банки оказывают юридичес ким лицам различные дополнительные услуги по эффективному уп равлению остатками денежных средств на текущих счетах, депозит ному и кредитному обслуживанию.

3. В отечественной практике рынок финансовых услуг ограничен;

не сформирована сеть надежных финансовых компаний, которые обеспечивают качественное обслуживание;

сложно получить досто верную информацию о финансовой устойчивости того или иного банка, страховой компании или других финансовых посредников.

1. В чем заключается выгода передачи финансовому посреднику вы полнения некоторых операций по управлению финансами фирмы?

2. Откуда можно получить информацию о надежности финансовой компании?

3. Какие дополнительные услуги могут оказывать коммерческие бан ки юридическим лицам?

Литература [5;

8;

13;

18] Приложение Коди Дата (рік, місяць, число) Підприємство “Віртуал” за ЄДРПОУ Територія Україна за КОАТУУ Форма власності колективна за КФВ Орган державного управління за СПОДУ Галузь промисловість за ЗКГНГ Вид економічної діяльності за КВЕД Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума Адреса БАЛАНС на 31 грудня 2001 р.

Форма № 1 Код за ДКУД На початок На кінець Код Актив звітного звітного рядка періоду періоду I. Необоротні активи Нематеріальні активи:

залишкова вартість 010 116,8 124, первинна вартість 011 116,9 124, знос 012 0,1 0, незавершене будівництво 020 123,8 211, Основні засоби:

залишкова вартість 030 516,2 528, первинна вартість 031 1187,3 1215, знос 032 671,1 686, Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств інші фінансові інвестиції 045 3,8 14, Довгострокова дебіторська заборгованість Відстрочені податкові активи Інші необоротні активи 070 36,2 54, Всього за розділом I 080 796,8 933, Продолжение прил. II. Оборотні активи Запаси:

виробничі запаси 100 37,7 35, тварини на вирощуванні та відгодівлі незавершене виробництво 120 23,8 27, готова продукція 130 1,2 0, товари 140 0,8 1, Векселі одержані Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість 160 41,9 51, первинна вартість 161 42,6 52, резерв сумнівних боргів 162 0,7 0, Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом з виданими авансами з нарахованих доходів 190 1, із внутрішніх розрахунків Інша поточна дебіторська заборгованість 210 41,6 117, Поточні фінансові інвестиції 220 80, Грошові кошти та їх еквіваленти:

у національній валюті 230 5,2 7, в іноземній валюті Інші оборотні активи Усього за розділом II 260 153,9 321, III. Витрати майбутніх періодів Баланс 280 950,7 1255, На початок На кінець Код Пасив звітного звітного рядка періоду періоду I. Власний капітал Статутний капітал 300 378,3 378, Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал 330 464,7 682, Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Окончание прил. ( ) ( ) Неоплачений капітал Вилучений капітал 370 ( ) ( ) Усього за розділом I 380 843,0 1061, II. Забезпечення наступних витрат і платежів Забезпечення виплат персоналу 400 0,7 0, Інші забезпечення 410 0, Цільове фінансування Усього за розділом II 430 0,7 0, III. Довгострокові зобов’язання Довгострокові кредити банків Довгострокові фінансові зобов’язання Відстрочені податкові зобов’язання Інші довгострокові зобов’язання Усього за розділом III IV. Поточні зобов’язання Короткострокові кредити банків 500 7,5 24, Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями Векселі видані 520 1,5 1, Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 62,0 101, Поточні зобов’язання за розрахунками:з одержаних авансів 540 9,0 24, з бюджетом 550 7,4 9, з позабюджетних платежів 560 14,0 17, зі страхування 570 0,3 0, з оплати праці 580 0,3 0, з учасниками із внутрішніх розрахунків Інші поточні зобов’язання 610 4,8 13, Усього за розділом IV 620 106,8 193, V. Доходи майбутніх періодів Баланс 640 950,7 1255, Керівник Головний бухгалтер Приложение Коди Дата (рік, місяць, число) Підприємство “Віртуал” за ЄДРПОУ Територія Україна за КОАТУУ Орган державного управління за СПОДУ Галузь промисловість за ЗКГНГ Вид економічної діяльності за КВЕД Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума Звіт про фінансові результати за 2001 р.

Форма № І. Фінансові результати Код За звітний За Стаття рядка період попередній період 12 3 Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 548,6 243, Податок на додану вартість 015 10,3 4, Акцизний збір Інші вирахування з доходу Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 538,3 238, Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 399,5 171, Валовий:

прибуток 050 138,8 66, збиток Інші операційні доходи 060 15,7 3, Адміністративні витрати 070 31,1 23, Витрати на збут 080 31,6 24, Інші операційні витрати 090 2,9 0, Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток 100 88,9 22, збиток Продолжение прил. 12 3 збиток Дохід від участі в капіталі Інші фінансові доходи Інші доходи 130 33,7 25, Фінансові витрати Втрати від участі в капіталі Інші витрати 160 2,2 0, Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток 170 120,4 47, збиток Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 27,7 3, Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток 190 92,7 43, збиток Надзвичайні:

доходи витрати Податки з надприбутку Чистий:

прибуток 220 92,7 43, збиток ІІ. Елементи операційних витрат Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період Матеріальні затрати 230 399,8 304, Виплати на оплату праці 240 49,3 37, Відрахування на соціальні заходи 250 16,3 12, Амортизація 260 24,7 26, Інші операційні витрати 270 31,9 27, Разом 280 522,0 407, Окончание прил. ІІІ. Розрахунок показників прибутковості акцій Назва статті Код За звітний За попередній рядка період період Середньорічна кількість простих акцій Скоригована середньорічна кількість простих акцій Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію Дивіденди на одну просту акцію Керівник Головний бухгалтер Приложение Підприємство “Віртуал” Територія Україна Галузь промисловість Одиниця виміру: тис. грн.

Звіт про рух грошових коштів за_2001 р.

Форма № За звітний За попередній період період Стаття Код Над- Вида- Над- Вида ход- ток ход- ток ження ження 12 3 4 5 І. Рух коштів у результаті операційної діяльності Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 010 120, Коригування на:

амортизацію необоротних активів 020 24,7 хх збільшення (зменшення) забезпечень 030 0, збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 040 17, збиток (прибуток) від неопераційної діяльності 050 31, Витрати на сплату відсотків 060 хх Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах 070 159, Зменшення (збільшення):

оборотних активів 080 168, витрат майбутніх періодів Збільшення (зменшення):

поточних зобов’язань 100 87, доходів майбутніх періодів Грошові кошти від операційної діяльності 120 3, Сплачені:

відсотки 130 х 14,2 х податки на прибуток 140 х 27,7 х Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 3, Рух коштів від надзвичайних подій Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 3, Окончание прил. ру д р ц 12 3 4 5 діяльності 170 3, ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація:

фінансових інвестицій 180 66,0 хх необоротних активів 190 хх майнових комплексів Отримані:

відсотки 210 хх дивіденди 220 хх Інші надходження 230 хх Придбання:

фінансових інвестицій 240 хх необоротних активів 250 хх майнових комплексів 260 хх Інші платежі 270 хх Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 66, Рух коштів від надзвичайних подій Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 66, ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу 310 хх Отримані позики 320 15,0 хх Інші надходження 330 хх Погашення позик 340 х 8,7 х Сплачені дивіденди 350 хх Інші платежі 360 хх Чистий рух коштів від надзвичайних подій 370 6, Рух коштів від надзвичайних подій Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 6, Чистий рух коштів за звітний період 400 14, Залишок коштів на початок року 410 5,2 хх Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 17, Залишок коштів на кінець року 430 7,7 хх Керівник Головний бухгалтер Приложение Підприємство “Віртуал” Територія Україна Галузь промисловість Одиниця виміру: тис. грн.

Звіт про власний капітал за _ 2001 р.

Форма № Додат- Нероз- Інший Статут- Пайо- ковий Резерв- поділе- Неопла- Вилу- додат Стаття Код ний вий вкладе- ний ний чений чений Разом ковий капітал капітал ний капітал прибу- капітал капітал капітал капітал ток 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Залишок на початок року 010 378,3 464,7 843, Коригування:

Зміна облікової політики Виправлення помилок Інші зміни Скоригований залишок на початок року 050 378,3 464,7 843, Переоцінка активів:

Дооцінка основних засобів Продолжение прил. 12 3 5 7 8 9 10 4 Уцінка основних засобів 070 –12,5 –12, Дооцінка незавершеного будівництва 080 30,0 30, Уцінка незавершеного будівництва Дооцінка нематеріальних активів Уцінка немате ріальних активів Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 92,7 92, Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди) Спрямування прибутку до статутного капіталу Продолжение прил. 12 3 5 7 8 9 10 4 Відрахування до резервного капіталу Внескі учасників:

Внески до капіталу 180 108,0 108, Погашення заборгованності з капіталу 190 108,0 108, Вилучення капіталу:

Викуп акцій (часток) Перепродаж викуплених акцій (часток) Анулювання викуплених акцій (часток) Вилучення частки в капіталі Зменшення номінальної вартості акцій Окончание прил. 12 3 5 7 8 9 10 4 Інші зміни в капіталі:

Списання невідшкодованих збитків Безкоштовно отримані активи Разом змін у капіталі 290 17,5 92,7 108,0 218, Залишок на кінець року 300 378,3 482,2 92,7 108,0 1061, Керівник Головний бухгалтер 1. Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність” від 16 липня 1999 р. № 996–IV // Галицькі контракти. — 1999. — № 36.

2. Балабанов И. Т. Основы финансового менеджмента: Как управлять ка питалом. — М.: Финансы и статистика, 1996. — 400 с.

3. Бланк И. А. Основы финансового менеджмента: В 2 т. — К.: Ника-Центр, 1999. — 512 с.

4. Бланк И. А. Торговый менеджмент. — К.: Изд-во УФИМБ, 1997. — 408 с.

5. Брігхем Є. Основи фінансового менеджменту: Пер. з англ. — К.: Мо лодь, 1997. — 1000 с.

6. Бромвич М. Анализ экономической эффективности капитальных вложе ний: Пер. с англ. — М.: ИНФРА-М, 1996. — 432 с.

7. Бухалков М. И. Внутрифирменное планирование. — М.: ИНФРА-М, 1999. — 391 с.

8. Ван Хорн Дж. Основы управления финансами: Пер. с англ. — М.: Фи нансы и статистика, 1999. — 800 с.

9. Вітлінський В. В., Пернарівський О. В., Баранова А. В. Оцінка кредито спроможності позичальника та ризику банку // Фінанси України. — 1999. — № 12. — С. 91–105.

10. Глазунов В. Н. Финансовый анализ и оценка риска реальных инвести ций. — М.: Финстатинформ, 1997. — 135 с.

11. Едронова В. Н., Мизиковский Е. А. Учет и анализ финансовых активов. — М.: Финансы и статистика, 1995. — 272 с.

12. Ізмайлова К. В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2000. — 152 с.

13. Ковалев В. В. Введение в финансовый менеджмент. — М.: Финансы и ста тистика, 2000. — 768 с.

14. Ковалев В. В. Финансовый анализ. — М.: Финансы и статистика, 1997. — 512 с.

15. Крейнина М. Н. Анализ финансового состояния и инвестиционной при влекательности акционерных обществ в промышленности, строитель стве и торговле. — М.: МВ-Центр, 1994. — 256 с.

16. Крейнина М. Н. Финансовый менеджмент. — М.: Дело и Сервис, 1998. — 304 с.

17. Нікбахт Е., Гропеллі А. Фінанси: Пер. з англ. — К.: Основи, 1993. — 384 с.

18. Основы корпоративных финансов: Пер. с англ. / С. Росс и др. — М.: Ла боратория базовых знаний, 2000. — 720 с.

19. Первозванский А. А., Первозванская Т. Н. Финансовый рынок: расчет и риск. — М.: ИНФРА-М, 1994. — 192 с.

20. Сутормина В. М., Федосов В. М., Рязанова Н. С. Фінанси зарубіжних корпорацій. — К.: Либідь, 1993. — 274 с.

21. Устенко О. Л. Предпринимательские риски. — К., 1996. — 160 с.

22. Фінанси підприємств / За ред. А. М. Поддерьогіна. — К.: Вид-во КНЕУ, 1999. — 384 c.

23. Фінансова звітність за національними положеннями (стандартами) бух галтерського обліку: Практич. посіб. — Д.: ТОВ “Баланс-клуб”, 2000. — 368 c.

24. Финансовый анализ деятельности фирмы. — М.: Ист-сервис, 1995. — 240 с.

25. Финансовый менеджмент / Г. Б. Поляк, И. А. Акодис, Г. А. Краева и др. — М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997. — 518 с.

26. Финансовый менеджмент / Под ред. Е. С. Стояновой. — М.: Перспекти ва, 1996. — 405 с.

27. Финансовый менеджмент. Теория и практика / И. Т. Балабанов, Е. В. Бы кова и др.;

Под ред. Е. С. Стояновой. — М., 1997. — 574 с.

28. Шелехов К. В., Бигдаш В. Д. Страхование. — К.: МАУП, 1998. — 424 с.

Введение........................................................................................................................................ Тема 1. Функции финансового менеджера и организация финансовой работы на предприятии........................................................... 1.1. Цель и задачи управления финансами предприятия................... 1.2. Основные функции финансового менеджера................................. 1.3. Организация финансовой работы на предприятии..................... Тема 2. Информационная база финансового менеджмента.............................. 2.1. Состав и содержание финансовой отчетности............................... 2.2. Управленческий учет как источник информации о затратах и результатах............................................................................ 2.3. Внешняя информация, используемая в финансовом менеджменте...................................................................................................... Тема 3. Оценка и прогнозирование финансового состояния предприятия............................................................................................................... 3.1. Основные показатели финансового состояния предприятия и их взаимосвязь................................................................. 3.2. Показатели, используемые для экспресс-анализа финансового состояния и оценки кредитоспособности предприятия......................................................... 3.3. Прогнозирование вероятности банкротства................................... Тема 4. Определение потребности в финансовых ресурсах и внутрифирменное финансовое планирование..................................... 4.1. Задачи, объекты и методы внутрифирменного финансового планирования...................................................................... 4.2. Методы определения плановой прибыли.......................................... 4.3. Состав и содержание финансовых планов предприятия........... Тема 5. Управление формированием и использованием прибыли.

Ценовая и дивидендная политика предприятия................................... 5.1. Использование операционного анализа в управлении формированием прибыли............................................ 5.2. Определение базовой цены и разработка направлений ценовой политики............................................................. 5.3. Выбор дивидендной политики................................................................ 5.4. Методы начисления и выплаты дивидендов.................................... Тема 6. Управление оборотными средствами предприятия.......................... 6.1. Определение постоянной и сезонной потребности в оборотных средствах............................................................................. 6.2. Политика финансирования оборотных средств......................... 6.3. Эффективное управление запасами................................................... 6.4. Управление дебиторской задолженностью................................... 6.5. Эффективное управление денежными средствами.................... Тема 7. Управление инвестиционным портфелем предприятия................. 7.1. Состав инвестиционного портфеля................................................... 7.2. Инвестиционные операции и изменение стоимости денег во времени.................................................................. 7.3. Учет инфляции в инвестиционных операциях........................... 7.4. Управление реальными инвестициями.......................................... 7.5. Управление финансовыми инвестициями...................................... Тема 8. Управление капиталом предприятия в долгосрочном периоде................................................................................... 8.1. Оценка стоимости капитала, привлекаемого из различных источников....................................................................... 8.2. Средневзвешенная стоимость капитала и пути ее уменьшения................................................................................ 8.3. Управление структурой капитала...................................................... Тема 9. Управление финансовыми рисками.......................................................... 9.1. Классификация финансовых рисков................................................. 9.2. Способы оценки уровня риска............................................................. 9.3. Стратегия и тактика управления рисками..................................... Тема 10.Финансовый менеджмент и рыночная инфраструктура................ Приложения............................................................................................................................... Список использованной и рекомендуемой литературы.................................... У пропонованому курсі лекцій розглянуто основні методи та прийоми, які вико ристовуються для ефективного управління фінансовими ресурсами, активами під приємства, фінансовими ризиками. Особливу увагу приділено методам управління капіталом підприємства, оборотними коштами, інвестиційним портфелем, форму ванням і використанням прибутку;

оцінюванню та прогнозуванню фінансового ста ну підприємства.

Для студентів вищих навчальних закладів, слухачів системи підготовки, пере підготовки та підвищення кваліфікації, а також керівників підприємств.

Навчальне видання Грідчіна Марина Володимирівна ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ Курс лекцій 3-тє видання, стереотипне (Рос. мовою) Відповідальний редактор О. Г. Таран Редактор О. І. Маєвська Коректори Л. Г. Бурлакіна, О. П. Макаренко Комп’ютерне верстання Т. І. Губанова Оформлення обкладинки О. В. Овчинніков Підп. до друку 29.06.04. Формат 60 84/16. Папір газетний. Друк офсетний.

Ум. друк. арк. 9,3. Обл.-вид. арк. 8,7. Тираж 5000 пр. Зам. № 4- Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП) 03039 Київ-39, вул. Фрометівська, 2, МАУП Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб’єктів видавничої справи ДК № 8 від 23.02. Друкарня ТОВ “Техніка ЛТД” 04119 Київ-119, вул. Білоруська, 36а Свідоцтво ДК № 54 від 17.04.

Pages:     | 1 | 2 ||

© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.