WWW.DISSERS.RU

ÁĹŃĎËŔŇÍŔß ÝËĹĘŇĐÎÍÍŔß ÁČÁËČÎŇĹĘŔ

   Äîáđî ďîćŕëîâŕňü!


Pages:     | 1 ||

ŤĎĐĹÇČÄĹÍŇ ĐÎŃŃČÉŃĘÎÉ ÔĹÄĹĐŔÖČČ ×čňŕňĺë˙ě ćóđíŕëŕ ŤĐîńńč˙ â ăëîáŕëüíîé ďîëčňčęĺť XXI âĺę ńňŕâčň ďĺđĺä Đîńńčĺé íîâűĺ âŕćíűĺ çŕäŕ÷č. Ńđĺäč íčő – îďđĺäĺëĺíčĺ ěĺńňŕ íŕřĺăî ăîńóäŕđńňâŕ â ńňđĺěčňĺëüíî ěĺí˙ţůĺěń˙ ...ť

-- [ Ńňđŕíčöŕ 2 ] --

‰‡fl „‰‡‚ ‚ ‚fl ‡fl ‡‡‰, ‡ ‡‡ ‚‡‡: ‰‚ „‚‚. ‡ ‡‡‡ ‚, ‚‰‚ „ ‚ ˇ‰ ‚‡ „‚ ‰‚‚fl fl‰‚, ‡„ ‚‰fl, ‚, ‚ ‡ ‡ ‡.

‡ ‡‚fl ‚ ‡ „‰‡‚.

, ‚fl ‡ ‡ ‡‚‡ ‚ : ‡‡ˇ,,, fl.

‡‚‚ ‡‡ˇ ‡ ‡ ‰ „ fl ‡ ˇ, ‰‰ ‚ ‡‡ fl ‰ ˇ. ‚ ‰fl ‡‰ ‡ „ ‰‡fl. fl, ‡‡‚‡fl fl ‚‚‡‡ ‡ ‚, ‰‰‚‡ ‡‰. ‡‰‚ ‡‚, ‰‡, ‚‚‰ ‡„ ‚flfl ‚ ‡ ‚ ‡‡, ‰‰‚‡ ‡ ‡‡‡, ‡ „ ‚-‡‚. ‰ ‡‚ ‡‚, ‡ ‡‡ˇ ‡, ‚‡ ‚‡: fl ˇ‰ ‡‚fl 50 ‰‡‚, 30 ˇ‚‡fl ‡‡ˇ „‰‡‚‡.

ˇ‚‡ ‚‡‚, fl ‡‡ˇ ‡ ‚‰fl ‡‡‚ ‡‡, ‚fl‡ ‰ ‚‚‡.

‡ˇ ‚ ˇ ˇ „‚ ‰‡ ‰„ ‡ ‰, ˇ ˇ ‡ Ť‡‚flť, ‡fl ˇ ‚‡ [154] ‹ 1 • / • : ‰ ‚ ‡‡ˇ-‡ ‚ ‚‡ ‡ ‰fl ‡ ‚ ‡ Ť‰‚‡ ‡‡ˇ„ ‡ť.

‡‡fl ‡‰‡fl, ‰fl ‚, ‚‰ ‡‡‚ „‚‡ ‡ Ť‰‚„‰‡‚ť ‚. fl ‡ ‚‡‚‡ fl ‡, ˇ fl, ‰ ˇ ‡‡ ‚‡ ‡‡‡ ‚ ‡‚ ‡‡ ‡ „‚‡fl, ‡‡, ‚‰, ‚fl ‡„‡ ‡‡ ‡ ‡„ ‰‡ ‚. ‚fl ‡‡ ‚‡‡: ‰‚ ‡ ‡‡ ‚, ‚‰‚ „ ‰‚‚fl ‡„ ‚‰ fl ‡.

‰ ‰‚‚ ‡‡ fl ‡‚. ‡‰‡ Ť‡ť ‚‰fl ‚ „‡‚„ ‚‡„‡ ‡‡ ‡‡ˇ ‡. ‚‡„‡ ‡ ‡‡‚ ‚ ‚‚ ‡ ‰ ‚fl ‡‡. ‡‰fl ‡ ‡, ‚ ‚, ‚‰, ‡ ‡‰‰ ‡, „ ‡ ‡‰ ‚ ‡‡„ fl, ‚ ‡‡fl. fl‰‚ ‡, ‡ „‚ ˇ ‚ „‡‚, ‡ ‰ ˇ ˇ‡‡‚‡ ‰‰ ‡‡ ‡.

fl ‡fl ‚fl ‡ ‡‚, ‰‡ ‡ ‰‡ ‡ fl‚flfl ‰fl. fl ‡, ‚‡ ˇ‡„‰‡fl ‰‚fl Ť‚ť, ‚ ‚‰ ‡ „‡‡fl.

‚ ‰‰‚‡ ‡‡‡ ‚‡ ‡ ‰‡ ‡ „ „‰‡‚‡. ‡„‰‡fl ‰‡ ‡, ‰‰‡ ‡ ‡, ‚ ‚ ‰‡„ ‡‡ ‰.

‰fl ‚‚‰, ‚ ‰‡‚fl ‚fl ‡ ‡ ˇ ˇ‡‰‡ ‰‡ ‡ „‚‡fl „‡ ‚ ‚fl ‡‚‚‡fl, ‰ ˇ‡ ˇ ‚ ‡ ‡ ‚ ‡.

‡‡fl, ‚‡‚ ‚‡ ‚‡, fl ‰fl, ‡ fl„ ‡‡. fl ‡‡‚ ‚, ‚-‚, ‚ ‡, ‚-‚, ‡ˇ ‡‚ ‡ ˇ‚. ‡‰‡ ‚fl‚‡fl ‡„ ‡„ ‡, ‡‡ ‡ -‡„ „‚‡fl.

„‚‡ ‡‡ˇ „‰‡‚ ‰‡ ‡ ‡-ˇ‡ „. ‡ ‡‡ˇ, fl ‡fl ‰fl ‡‡‚ ‡, ‚ ‰ ‰ ‚. ‚ ‡‡ˇ‚ fl‚ ‡ ˇ‰ ˇfl ˇ‡ ‡fl – ‰ fl ‡‚‚ ‚, ‹ 1 • / • 2002 [155] ‡ ‡‡ ‡‚ ‡ ‰‡‚ ‡„ ˇˇ ˇ ‡‰ ‡‡ ˇ‚ ‡‡ˇ 11 flˇfl.

fl ‡„ ˇˇ ‡ ˇ‚ ‡‚‡, ‚‚‡ „ ‰., ‰fl ‚, ˇ ‰ ‚ ‰‡ ‚ ‚, ‚‚‡ ‰ ‰ ‚‚ ‚ ‡. ‚ ‚‡fl ˇ‡ ˇ„‚ ‚‡ ‚ ‰‰ ‡fl ‰ˇfl ‡„ ‡ ‡ ‡‰‡, ‡‡‚ ‡ ‡ˇ ‡‡ ‡.

‚ ˇfl‚, ‡, ‰ ˇ‰ ‰‚‚‡ ‡, ‡fl ‚‰‚‚‡ ‡ ˇ ‡. ‡‰ ‡ ‰‡ ˇ ‚, ‚ ‚‡fl, ‰‡, ‚ ˇ ‰ „. ‚ ‡ Ť‰‡ť ˇ, ‚ ‡, ˇ‰ ‰‚‚‡ ‚ ‰, ‚ ‚ ‚ ‡, ‡ ‚ ‡‡ ‰‡‰ Ť‚‡ ‡ť.

ˇ‡ ‚‡ ‡, 11 flˇfl ‡‰‡ fl ‰ „‚ ‰ ‰‚ ‰ ‡ ‡ ‚ ‡ˇ. ‡‡, ‡„ „‚ ‡‡fl ‰‚‡ ‚ ‡‡ˇ-‡„ „‚‡fl, ‡ ‡ ‰‚‡ ˇ‰ ‚ ‡‡ Ť‚‡‡ť.

‰ ˇ‰fl ‚‡ ˇ ‰ ‚ „‚fl fl ‰ ‡‡ ‚ ‡ ‚ ‡‡. „‡, „‡‚ ‰fl fl‚flfl ‰‚ fl ‚ ‡ ‚ ‚ ‡ fl ‡‚„ ‡fl, ‡ ‚„ ‡‰‰‡‡ ‡. ‡ fl ‡‰ ˇ‚ „‡, ‡ ‡‰ Ť‰‡ ť ‰„ ‡‡, ‚ ‚ ‰ ‡.

„‡‚ ‰‚fl ‰fl ‚ ‡‡‡ ‡ ‡ Ť‡‡ˇ ť ‡, ‡ˇ „ˇ‡ ‡ ‡, ‚ ‰‡ ‰ ‚ ‡, ‚ ‚fl„‚‡fl ‚ ‚ ‡fl. ‰ ‡, ‚ ‰ ‡‰ ‰‡, ‚‰fl, „ fl, ‡‡‚ ‡ ‡ ‡ ˇ„, ‚‚ ‡ ‡ (‚ 1991-„) ‚ ‡ ‰‡. ‚ ‡ ˇ ‰ ‚„ ‡fl ‡, ‡‚, ‰‡ ‚ ‰ fl‰. „ ‡ ˇ‰fl ‚‡ fl ‚ ˇ ‡‡ ‡ ˇ„ ‰‡ ‡, ‰‡ fl, ‚fl ‚ ‚fl ‚ „ fl fl‰„ fl.

[156] ‹ 1 • / • : ‰ ‚ ‡„ „‚‡fl ‚ ‡ ‡‡ ‡ ‚ ‡ ˇ ‚‡‡ ‰ fl. ‰, ‰‡ ˇ ‰‡‚ ‡‡ ‡ ‰‚, ‰‡ ‚ ‡ ‡ ‡‚ ‚‡ ‚ ‰‡. ‰„, ‡ „ ‚fl ‚ ‡ ‡‰‰‡‡ ‡ ‡ „‡ ˇ ‡‚‡ ‰fl. „‡fl ‡ fl ‚‰fl, ‡‰ ˇ‡„‰‡‰„ ‡‚fl, „fl fl ‰ ‡‚, ‚‚ „ ‡‰ ‚ ‰ ‚. „ ˇ‰ ‰‡‚‡. ‡ˇ ‰ ‰‡ ‡‚ ‡‡ˇ „‰‡‚‡. ‡‡fl, ‰‡ ‚‡‡ „ ‡‡fl ‚,, ‚‰, ‡fl ‚‡ ‡‰ ‚„ ‡‚‡ ‚ ‡‡ˇ ‰‚ ‡ „‚‡fl ‡-‡„ ‡.

ˇ‰ ‚. ‡‡, ‰fl ‚„ ‰‡ ‰‚‡fl ‡‡ Ť‚‡‡ť, ‡ ‚‚‡fl ‚ ‚fl ‰‚ fl ‡‡ˇ ‡‡ ‡.

Ť‚‡ť ‡‡ˇ‡‚‡ Ť‰ ‡ť,.. ˇ ‡ ‰‚fl, ‡‡‚‚‡fl ‡ fl. ‡‡ Ť‚ť ˇ‰ ‚ ‚‡ˇ‡ ‰‡ ‡ ‡‡ „ ‚‡fl, „ ‡‡ ‡ „ ‡ ‡ ˇ, ˇ ˇ‰ fl ‡.

‚fl ‰‡ ‡, ‡ ˇ‰fl ‚‚ ‰, ‚ ‡‚ ‡‚ ‰ ‡‡‚‡ ‰fl, ‚‡ ‡‡ ‰‡ ‚‡ ‡‡ ‚ ‡ˇ („).

‡‚‡ ‚ ‡fl ‚fl ˇ‰ „‡‰ ‰.

ˇ „ ‡‡ ‡fl, ‰‚ „ ‚‡ ‚ ˇ ‡‚„ ‰‡‚fl ‚. ‚‡, ‰‡ ‰, ‡‚fl ‡ ‚ ˇ‚.

‹ 1 • / • 2002 [157] „fl‰ ‚‡: ‡fl ‡ ‡ ‚ ‡‚ ‚‡ ‚fl„ ‡‡ ‰ ‡fl ‚ „ „‚ flfl ‡‡ ‡ ‚ ‡‡‰ ‡‰ ‡‚ ˇ Ťˇ‡„ ‰‡‡ť ‡‰ ‡‚ ˇ ‡‰‡‚ ‚ Ť‡ ť ‚ – ‰‡ ‡ ‡‰ ‡‚ „fl‰ ‚‡:

‡fl ‡ ‡ ‚ ‡‚ ‚‡ ‚fl„ ‡‡ ‰ Ńňđîóá Ňýëáîňň. ŤÎňâĺňńňâĺííűé „fl‰ ‡‚‡ fl‚ ‰ ‡ ďî Đîńńčč: Ďđčńňđŕńňíűé îáçîđ. ‚ ‰ ďđĺçčäĺíňńęîé äčďëîěŕňččť. (The fl „ ‰‡, ‚‡„ Russia Hand: A Memoir of Presidential ‚ ‰fl ˇ ‚‡fl Diplomacy. By Strobe Talbott. New York: ˇ‡. ‡ Random House, 2002, 480 pp.) ‚ „, ‚‰ ‚ ‡ ‚ ‚fl,, ‡ ˇ ˇ ‡ˇ- ‚ ‡‰. ‡ ‚ ‰, ‡‰ ‚ ‰ ˇ‡ ‚ ˇ – ‡‡ „, ‡ ‡ ‡ ‡ ‡‡ ‚‡ ‡‰fl ‡ „‰‡- ‚ ‚ ‚ ˇ. ˇ ‚‡ ‚ ‡‰-. flflfl,, ‡ ‚‚ ‡ ‡ ‡ ‡ - ˇ ˇ „‡‚ Ť‚‚ fl, ‡ ‡ ‡- ť ‚ ‡‚‚.„‡fl. ‚ ‚- ‚flflfl, „‡ ‚ ‡‚ ‰‚ ‡‰- ‚ „‡‰ ˇ ‚‡ ‡ ‡ ˇ‚‡, „ ˇ ‰‡‚fl.

‚„ ‡‰fl -, ‡‡ ˇ, ‰‡. „ Ť‚‚ - ‰‡fl ‚fl ‰ ť ˇ ‡ ‰ ‚, ‡‡ ‡„ ‰ ‡ ‡ ‡‡- ˇ‚‡ ‚ fl ‚ 90- „‰ - ‡ ˇ ‰‡ ˇ, ‡ „ fl. ‚‚‚‡ ˇ‡ ‡ ‡‚ ‚‡ ‚ ˇ, ‡ ‚‡ ‚‡fl fl, ‰‡ ˇ‡‚‡ ˇ‡- ‚.

‡ ‡. ˇ ‡ ‡ ‰„ ‰fl. „ ˇ‡ - ‡‡ ‰ - ‡ ‡ - ‰ ‚„fl‰ ‚ ‡ ‰ „‡ ‚‡ ‰ ˇ‡„‡ ‡‚ ‡ ‡„ ‰‡‰. fl‚flfl ‰‚‡. ‡‡fl fl ˇ- ‰ ‡‰, fl ‚‡‡ ‚ ‡ Foreign Affairs ‹ 4 ˇ ‰‚ ‡ ‚‡fl.

(/‡‚„) ‡ 2002 „‰ ‡flfl ‡, ‚fl‡ [160] ‹ 1 • / •, ˇ ‰‡‚fl „ Ťˇ- fl‰„ fl. „ ‰ ť, ‰‡ ˇ- ‚‡„ ‰flfl ˇ‡ ‰‡ fl, ‚ ‡‡‚‡fl ‡ˇ‡ „. ‡ ˇ ‚‚ ‰‚ ‡‰‡ ‚ ‚ „‚ Ťť, ‡ ‡ - ‡., „‰ ‡‡ ‰‡ ‰‡„, : fl‰„ fl ˇ‡ ‚ ˇ „‚fl Ť‰‡ť, ‰‡‚‡ Ťť. ‡‡, „‡ ‡ ‚‡ ‚‚‚‡ ˇ‡ - fl ‚ fl‰ „‰‡‚ ‡ ‚‡ ‡ ‡‡- ‚fl- ‚‡ ˇ‡. ‡ˇ‡ ‚ fl ‡, ‡ ‚fl ‚ - ‰‰ ˇ‡, ‰ ‚ ‰. ‡ ‡‚‡ Ťˇ ‰ ‚‡ ‡ˇ‰‡ ‡ fl ‚‡ť. ‰‰, fl‚ ‰. - fl ‚ „‰ ‰‚‡ ‡, ˇ ‡ ‚‡fl - ˇ ‚‡ˇ‡ ‡ ‚ „‡ fl ‰„ ‡ – ‡‡flfl ‡‚- ‚„ fl „ (1991), ‰‰ˇ ‰ˇ‡ ‰ ‡ ˇ „ „ „ ‡‰‚. ‡‰‚ ˇ ‡ ‡, ‡‚fl ‡ ‚‚‡ fl ‰ ˇ „ ‰‡‚‡ ‡ ‚ ‡.

‰ ‡ ‚‡ ‡‰ fl ‚ ˇ‚, ‚ ‡, ‚ ‡‰‰. ‡‡ ‡fl ˇfl‚ ‡, fl ‰fl ‰ fl ˇ, ‡ ‰ ‰ ‚, „ ‚‡‰‡ ‚ ‡- ‡fl ‡ ‰‚fl‡ ‚ ‰‡‚ fl, ‡ ‡ ‰ -‚, Ť„‡ ‡‡ – „‡‡ť. ‰ ‡ ‚ „‡‡ ‰‚, ‡‰, ˇ‰ ‰. ‡ ‡. ‡‡ ‡ fl ‡ ‰fl‰, ‚ ×ňî-ňî íŕőîäčě, ÷ňî-ňî ňĺđ˙ĺě ‚‡ ‡‡ ‰ ‚‡ ‚‰‡ ˇ- ‚ ‚ ‰‡ ˇ ‡‡ ‚‰‡ ‡ ‚‰‚ fl ‡ ‡‡ ‰‚ ‰fl ‡‡- ‚„ fl ‚ ‡‡ ˇ‚„ ‚.. ‡ ‚ Ť 90- „‰‡ ˇ, ‡- „‡ ‡‡ – „‡‡ť, ˇ fl:

„ ‰ ‰: ‚ ‡‰ ˇ‰ ‡ ‡‡fl ‡‰‡ ‡.

‹ 1 • / • 2002 [161] „ ‰ ‡ ‡ ť. ‰‚‡ ˇ‡ ‡„, ‡ ‚ˇ ˇ ‚‡fl – ‚ - ‡ ‚ ‰ „‡ fl ‡‡‚ ‚ ˇ ‡ ‰ ‚‡fl ‚ ‚ ‡‚ ‚‚ ‰‚ ˇflfl ‡ Ť‰ ‰‡fl „‡- „ ť, ‡ ‚‡ ‡ ‚ 1995 „‰. ˇ,. „fl‚, ‡ ‚‡ ‰. ‰ ‡‚‡‚fl ‰fl‡, ˇ ‚ ‡ „‡ 1995- ‚ ‡‚‚, „ ‰ ˇ „ ‡‚‡ Ť‰‡ fl ˇ ť, ‡‡, ‡ ‡‚ ‡‚, ‰- „ ‰‰‚‡. ‚, ‚‰ ˇ ‡‚‡ ‡‡ „- ‡‡‚ ‡ ‡ ˇ‚ ‡ ‰ ‚‡ - ‰ ‚ ‚ ‚ „‡ ‚‚. „‡‰‡ ‚. ‡ ˇ, ‡ˇ‡ ‰‡‡ ‡‡‡fl, ‡ - ‚ „ ˇ ‚‚‡fl ‡ fl, ‚fl ‰ ‰- ‡ Ť‡fl„ ‰‡‡ ‡fl, ‡‚‡ ‡ „‡‰ ‡ ‚ „ ‡‡ť, ˇ‡‡ „ Ť‰‡ ‡‰‡ ‡ ‚ ‰‡„‡. ‚‡, ˇ‡‰ ˇflˇ‚ ‚,, „‡‚‡fl ‡ť. ˇ, ‡ „ ‰ ‡‡‡ ˇ ‡. ‡‡ „, ‚ ‰ flfl: ‡„ ‚‰ ‡ ‰‡. ‚ ?

‡- ‡„ ˇ ‰- ‰‡ ˇ‡ fl, ˇ‡;

ˇ‚‡, „‡‚ ˇ‡ ˇflflfl, ‚ ‰ ‰‚‰ ‰ ‡. - ‰, ‰„ fl ˇfl ‚‚ ‡‡ ‡ ‰, ‚, ‚ „ ‡‡ ‚ ‰ ‡ ‚‡‰‚ ‚. ‡ ˇ ˇfl‚. ‡fi, ‡, „‰‡ ‰ ‡ ‰‚‡ ‡ ‡ ‡ ‚‰‚‚‡ ‡ ‚- ‡ ‡ ‡‡,. - ‚‰, ‡ ‚ fl ‡, „ ˇfl ˇ‡- ‚ ‡ ‰ ‰ ‚‡fl ‚, ˇ ‚, ‡‚. fl ‡ fl‚ ˇ ˇ ‰‡ Ť‡‰flť. - „ ˇ‚ ‡‡‡ ‚, ‚, ‚ ˇ‰ - ‚‡ ‚‡ „ ‚ ‡‰ ‡ ‚‰ ˇ ‚;

‡ ‡.

‰„ ‡ ‚„‡fl. ˇ ‡‡ ˇ, ‡, ‚„ fl‚ ‡‰ ‚ ‡„, ˇ ‡„ ‡, ‰‡ ˇ‡ ˇ fl fl ‰- ‡‚fl ‡„fl ‡ ‡„ ‰‡ fl ‚‡, ˇ‡. ‚., ‡‚, ‚ ˇfl, ‡‚ ‰‡‰:

Ëč÷íîĺ ńóňü ďîëčňč÷ĺńęîĺ Ť, ‡, ‡fl‰ ‡„‡,, „‡fl, fl‡ť. ˇ‡, ‰‡ Ť‡ ‚ ‰ [162] ‹ 1 • / • fl ‚ „. - ˇ ˇ‡ ‰ˇfl ˇ‡fl ‡ ‰ ‰ „, ‡, ‡ „-.

fl, ˇ ‡‡ ‡ ‡ ‚ ‡ „., ‡‰fl „‡‚‡. ‡„‡ ˇ, ‚‰ ‚ - ˇ‡ ‚‡ ‰‚‡ ‡ ˇfl, – ‡ ˇ ‡ ‡‡‰ ‰‡‰ ‡. fl ‰‡ ‰‡ ‚. ‡ ‚ Đîńńč˙ áĺç đóńńęčő ‰‡ ‚ ‡‡ ‚„fl ‚‰‚ ˇ‡,, ‰ ‰‚‡ ‚, ‡ ‚‰fl ‰‡, ‰‡ ˇ- ‚‰‚ ‚, ‡ ‡fl Ť‰„ ť, ‡ ‚ ‰‡ ‰‡‰ ˇ‡ ˇ„‡fl ‰„. ‰ˇ- ˇ‚.

‡fl ‰‰‡ ‚‡ Ďđĺńňóďëĺíčĺ, íî áĺç íŕęŕçŕíč˙ ‡„ ‡ ‡ ‡- ‡. ‰, fl‚ ˇ „‚fl, ‰‰ ‡‰‡ „ fl. ‡ ‡fl ‰„ – ˇ‡„‡‚‡ ‰fl ‚ ‰‚‡. ‡‡ ‡ ˇfl, ‡ ‡ ‡ ‚‰ ‚ - ‰ ‡‚‡‚‡ „ ‚ ‚ ‡. ‡ fl ‡„‡ ˇ‰ fl ‚‰ ‚ˇ, ‡„‡ ‰‡, ‡‚, ‡ ‡ ‚ – ‡ ‰„‚‚, ‡ ‰‡ ˇ‰ ‚ˇ ‚-. ˇ ‰‡‡‚ „, ‚- ‡‡. ‚ „ ‚ ‡ ‡‰ ‡„‡, ‡fl „‡ ‡‚‡ ‰‡. ˇ‡ ‚fl ‡ ‡‡ ‰ ‰- ˇ‡, ‚‡fl ‡„ ‚„fl‰‡. ˇ‡ ‚ ‡fl, fl ‚ ‡ ‰‡‰ ˇ- ‰‡, ‚, ‚‚‚‡ „ ‡- ‡ ‡?

‡ (‚‡fl ˇ‡): ‰fl ‡ „ ‡, ‚‡ ‚ ‚ˇ fl‚fl ‡ „, ‡fl ‚ ‚ fl, ‡‡:

‡‡, fl ‡ „ ‰ „ˇ ‰fl‚ fl. ˇ, ‚‡ ‰‡- ˇfl ‚flfl ‚,. ‡ ‡ ‡‰ ‰‚‰ ‰‡ ‡‡, ‡‡ ˇ‡‡. ‡ „‡‡ ‡ ‚‡fl ‡ ‰‡ ‚ - ‡„‡ ‚‰‚‡, „‡‡ ‚‰ ‚ˇ‚. - ‰‡ ‚‡ fl‚ ‰ ‚ ‚, ‰ ˇ, fl- ‡ ‡‡ ‡ ‚, ‡ ‚, ‡ ˇ ‰‡‡ ‡‡‚ ‡‡: ˇ ‡‚ ‚‡. ‡ ‡‚‡, ‡‚ „‡‡, ‡ ‹ 1 • / • 2002 [163], ‡ ‰‡‚ „‡‰‡ ‚ ‚ fl, ‚ ˇ‡, ‚‰ Ť‡ť, ‚fl- ‚‡, ‡ ‡ ‡‰‚, ˇ‚‡fl Ť, ‡ť – ‚‡, ‡fl ‡fl. - „. ‡ ˇ‰ ‡‡‰ „‡‡ ‚fl‚ ‚ ‚‚‡ ‡.

‡ ‡‚„ ‚fl ‰ Ńâčäĺňĺëü ě˙ňĺćŕ ‰‚ fl ‚ ‡fl‚ ‚‚‡ Ť‡ ‡„ť, „‰ ‡ ‡‚‡‚‡ „‡‚ ˇ ‚‡ „‡‰‡ ‡ fl- ‚‡ ‡ ‰ fl 1999 „ ‰‚„‡fl ‡. ‚‰- ‰‡, „‰‡ ˇ‡ ‡‚‡ ‚‡ ‚ ‚‡ „, ‡ ‰‡ ‚‡ ‚. ‰ ‡ ‚‰ ‡‚ fl ‡ – ‚ ‰ ˇ- ‚ ‡ „‡‰‡ ‚‡ -, ‰ ‡ ‚ ‚ ‚‚‰ ˇ‰ ‡‚ ‚‡. ‡‡ - ‚ ‡‚ ‡ ˇ ‰ ‡„ ‚- ˇ ‡‡‚ ‚ ‚. ‡ ‰, ‚ ‚ ‚, ‰‡ ‰ ‰‚‡ ‰ ‰ ˇ ‚‚‰ ‚‡. - ‚fl ‰ ‡‡‡ „, ‚ ‚ ‡‚‡ ‡„ˇ fl‡. ‚‰ ‚„fl, ‚fl ‡ ‡‚ ˇ ‡‡‚‡ ˇ ‡ ‰‚ ‡‚ ‡, ‡‰- ˇ ‚ - ‡ˇ‡‚, ‚ - ‡„ fl ‚, ‡ ‚ – fl.

‰‚‡ fl ‡‡‰‡ ‚ ‡‡ „ ‚ ‡„‚‡‡ ‰ ‰‰ ‰‡. ‰ ‡‡.

ˇ ‡fi, ‚,, ‡ „‡ ‰‡ ‚. „ ‡fl, ‚‰‡fl ‚, ‡‚, ‡‰- ‚ ‡ „‡‰‡„ fl.

‡ ‡ ‡ ‰‡‚ ‚‡‡fl ˇfl 11 fl, ‚ Ť‚ˇ‰ ť ‚. ˇ ‚‡ Ť‡‰ ‚ ‚„fl‰ ˇ‡ ‚fl ‡ ˇ‰flť ‚ ‚, ‚ ‚ fl ‰. ˇ, „‰ ˇ ‚: ‡, -‰„, ‡ ‰ „, ‚‚‡ ‡‡fl ˇ. Ť‚‡ ‚ ‡ ‡ť. ‚‡ - ‡ „‡ „‡ˇ„, ˇ‡, ‡‡ ‰ ˇ „‡-‡ Ť‡ Ť‚ „ˇ ‰‡‚ť ‡, ‡- ‡ ‡ ť, ‡ ‚ ‡ˇ, „‰ ‡‚flfl ‡. ‚‡ ‚, „‡ ‰ ‚fl, - ‰, Ť ‰‡ ‚ ˇ, fl fl - ť. ˇ, ‡‚ ‰ ‚- ‡ ‰ ‚ ‚. „‰‡ ‡ ‡, ‚‡ ‰ ‡, ‚, Ťflť, CNN ‚‡ fl ‰ ‡‡‡ ‡ ‡ ˇ. ‡, ‡ˇ. ‡ ‡ ˇ- ˇ, ‡‡ ‰‚‡ ‚‡ [164] ‹ 1 • / • Ďđĺäĺëű Ťőčěččť fl ‚‡‡‡ – „‡-‚ ‰ ‚‡‚ ‰ ‚fl‡ ‡ ( ‡‡ ‰„‡ ‚‡- ‰‡ ‡ „ Evel-shoff – ‚‡‚) „- „‡‡fl ‚‰‚‡, ‡, ‡ ‡-‚ ‡ ‚‡., Ťˇ‡fl ‡ť, ‡ ‚‰- ‚ ‡‚. ‡, „‰‡ Ť‡ť ‚‰‚ ‡, ˇ fl ‚ (‡ ‚‡fl - ‡‡ ‡ ‚ ‚‡ Ťˇ ‡ ‰ „ ‚‡‚). ť, „ ‰ˇfl – „‡‚flfl ‡‡ ‡ - ‚‡fl ‡, fl ˇ‡ „‚‡ ‰ˇ ‚, ˇ ‚-, ˇ ‰ ( ‰‡- ‡ ‰‡.

‚ ‡) ‰ - „ ˇ‡ ‡‰‚‡ fl fl‰ ‡ ‡‡ ‡‡ˇ‡‚‡, ‚ ‚ ‚fl ‡fl ‡‚ ˇˇ‡- ‚ ˇ ‡, ‡‚ ‰‚. ‰fl ‰ ‰-, ˇ ‡‚. ‚ ‡„ ˇ ‰‡‚ ˇ‰‡- „ „. ‡, ‚. ‡ fl „- ‚ ‡ ‚ ‚‚ ˇ ‰„ ‡‡ ‡ ‡ ‡ ‰‡ ‚ ‡ ‡ ‚‡‚‡ „ - ˇ‡‡ ‚‡fl ‡ fl ‚‚ ‚‡‚‡fl, ˇ ‚‰- ‰‡ fl „ ‚fl - ‚, ‡‡.

‚‡fl ‰‡. ‚fl, ˇ‰ ‚fl ‡ ‡‡ ˇˇ‡‰‚, ‡ – ‡ ‡ ‰‰ ‡ ‡ fl, ‡ ‡‚ ‚‡ ‰‡. ‡ ˇ‰, fl‡ ‰‚fl ‚ ‚. ‚‰‚ ˇ‡, ‰‡‡ ‰‚ ‡ ‡- ‡, ‰‡ fl ‡ fl „ ‡‡, fl‡ ‰‡ ‡- ˇ ‡ ‡ ‰fl, ‚. ‚‡ ‚‡ ‰ ‰ˇ ‚. ‚‚ ‡‡‡ ‰‡ ‡ ‰ˇfl, ˇ ‰‚‡fl, ‚ ‰‡ ‰fl ‡ ‡, ‡ ‡ ‡ ‚‡‚‡ ‚‡‡. ‚fl ‰. ‰‡ ‡ ‰fl ‡ ‚‡‡- ‡ ˇ‡ ‰, ‚ ‡‡, ‰fl- – ‚ ‚.

ˇ ‚ ‰‚. ‡- ‰., ‡fl, ‚‡, ‡ ˇ ‚‰- ‡, ‰fl „, ‚ ‰ˇ ‡‚- ‚‰, ‚ ‚. ‚‡ : ‰‚ fl „‡‚ „ ‡‡‡ ˇ‡ ‰‡ ‡ ‡ ‡‡‡, ‡ ‚‡ ‰‡ ˇ ‚fl ‰‚‡ ˇ ‰‡ ‡‚‡fl ‡‡ - ‚ Ťť.

‡„ ‡ˇ‡. ‰‡ „‡ ˇ‡ ‡‡‚fl ‡ ‡‰‡fl: ‡, ‡ ‡ ‰, „„ ‹ 1 • / • 2002 [165] ‰ˇfl ‡„ ‰‡ Ť- ‚‡ „fl ‰„, ť? ‰ „ ‡ ‡‚‡ ‚‡. ‡ ˇ, ‰‡ „‰‡ ‡‰fl ‰„ ‰- ‚ ˇ‰ ˇ ‡ ‡ „, ‚ˇ ‡? „ ‰, ‡ ‰fl ‰‡, ‡fl - ‚ ‡ˇ ‚, ‡fl, ‡ Ťť? ‡‡ ‚fl, ˇ‰ ‰‡fl ‚fl ‰ ˇ ‡‰flfl, „‰‡ ‚- ‚‰. „, ‡ fl ‰‡ fl ‚ ‚‡- fl ˇ, fl ‰ fl ‰fl „, ˇ ‡ˇ‡fl „‡.

‚ ‡fl ˇ, ‚fl‡ ‡fl ‚ „ ‰‡‡ ˇ ‰‡ C„ „‚ Čăîđü Čâŕíîâ. Âíĺří˙˙ ďîëčňčęŕ ˇ ‚ Đîńńčč â ýďîőó ăëîáŕëčçŕöčč. Ńňŕňüč č ‚ Ť ‡ť.

âűńňóďëĺíč˙ // Ě.: ÎËĚŔ-ĎĐĹŃŃ, 2002. ‚ ‰‚‡ ‡‚‡ ‡ ‚ // 415 ń. ISBN 5-224-03881-2. „., ‰, ‰‡ ˇ ‡. ‡, ‡ ‚, fl ‰‡ ‰‡ ‰fl ‚‰, ‚flfl ‡ „, ˇ ‚‡ ‚. ˇ‡‚- ‡‚fl ˇ ‡„‡, : ‰‡, ˇ ‰ ‚ ‰‚‡. ‡ ‰ ˇ‚., ‡‰, ‚fl „‚ „‡ „fl ‚‡‚‡ – ‚- ‰fl ‚„ ‰‡‡ ‡ ‰fl ‚ ‡ ‡ - ˇ ‰‡. „‰‡ ˇ ‡, ‚‡fl, ‡ fl ‡ ‡ „ ‡ ‚, ‡ ‡ ‡ (56 ‡- ‡ ‰, ‚ ‚‡ ) ‡‡ ‚‚‰, ‚, ‚‡ ‚ ‡‰‡ - „‡, ‡ ‡ ‚.

‡ ‚‰„ ‚ „ ‡‡‡ ‡fl ‡ ‚„fl‰.. „‚ –...,.. ‡‚‡‰ - ‡‚‰, ‚ ‡, ‰‡‰ ‡ () ‚‚‡ ‚‚ ˇ‡„„ fl.

, ‡. „‡‚„ ‰‡‡ ‡‡ ‰ : ‡‰‡‡ ‰‡ Ť‚‡fl ‡ ‰‡‰ - ‡ ‡ ‚, ˇ ‚‚‡ flť ‡‡„ ‡ ‡ ‡„ [166] ‹ 1 • / • ‚ ‚ ‚ - ‚. ‰ ˇ‰ ‡ - ‚‡, „ˇ‡‡fl ‚‡ Ťflť. ‰‚‰‰ ‡‡ ‚ ‡ ‰ ‚„ ‡ˇ ‡‚ ‡, ‚ ‚ fl ‡‡. ‚ ‡‡‚fl. fl ‚ - ‰‡„‡ ‰‡ ‡ ‰‡‰„ ‡ ‚ ‡ ‚: Ť…fl ‰‡ ‚‡‡ ‡‚ ‡ˇ ˇ ‡‚ ‡ ‚ ‡., ‡- „ˇ‡‡ť. ‡, „‡: ‰‡.

‡ ‚ ‡‚ ‚ - ‡ ˇ ‡‡. ‚ ‰‡„‡ ‡‰- ? ‰, ˇ ‡fl ‡‰ ‡ ‰‡fl ‚‡ ˇ Ť‰‡ ‚ ‡„ fl‚fl, ‡ ‚, ˇ‚ ˇ fl‚ ‰ ‰‡ Ť„ˇ‡, - „ˇ‡ „ť, ‡ ‰„ – „ˇ‡ ‚‰‚fl ‰‡‰ ‡fl Ť‚‡ ‰ ť. ‰fl „„ ‰ ‡, fl ‰‚‡ ‚‡ť. ˇ, ‡fl „‡fl ‡‚ ‚ ‡„‡‚ „ ‡ ‡‡‚‡, „ˇ‡‡ ‰‡ ‚ Ť‚ „ˇ‡‡ť. fl ‚ ‡‚, ‡ ‡‡ˇ „ fl „ˇ‡‡ ‰fl ‡‚‡ ‡„ Ťˇ‰ ‡ ‡ ‡‚ ‰fl ‡- ˇ‡fl ‡fl ‚fl ‚ ‡, ‰‚„‡fl ‡- ‚ť., ‰ ‡‚ ‚ ‚ ‡‚, Ťť ‡‡. ‚ ‰‡ ‚‚ Ť ˇ‚ ˇ ‡‚fl ‰ fl„‡ „‡ ‡ „ˇ‡„ ‡, – ‡‚‰‚ ‚ „ˇ‡‡. ‰‡ ‡ „ ‚‡‚. – ‡- fl ‡fl ‰‡‡ ‰‚ ‚‡ ‡‚‡ - ‡„ „‡‚„ – ‚„ ‰‡ ‰‡, - „ˇ‡‡ ‡‡ ‰ ‡‚fl ‡. fl ‡, ‡.

‰‡, ‰‡ ˇ‡, ‡ ‚ ˇ‰, Ť‚flfl ‡ ˇ‡ ˇ‰ ‡ „ˇ‡- ‡ ‰‡ fl ‡ ˇ‡ ‡ ‡. ‡, „ ˇ ˇ ‰„, ‡ ‡ ‡‡ ‡‚fl ˇ‰ ‰‰- ‚ ‡‡ ‚ť. ‚ fl Ť‰ť ‚ ‡„ ‰‡‚ ‡ ‰„ ‰‚ fl ‚ ‚ - ‡ ‡ ‡‡, ‡ „ „‰ ‚‰ „- ‚ ‡‚ ‡ ‡ ‡ ‚ ‡ ‡ - ‚ ‚ ‚‰ ‡fl ť.. ‰‡ ‚ ‰ ‚fl ‰‡ ‚‡ Ť‡‚fl ‡ ‡‡ ‚‡ fl „ˇ‡„ ‡ť ‰‡ ‚ ‚ ‡ˇ ‡„.

‡‰‚‡ ‰‡‚ ˇ, ‡ ‡‡‚ ‰„ ‰, ‚‡ ‰fl „‚‡fl ‚ - fl, ‡ ‰‚‡ „ ‚‡‚, ‹ 1 • / • 2002 [167] ‡‡ ‚‡fl ‡ ‡‡ ‡ ‚, ‡ ‡ ‡ ‚, ‡‡. ˇ, ‚ Ť‡ť ˇ „ˇ ‡„‚‡ ‡ ‚‚ „ ‚ ‰‚- ˇ‡‡ ‚ „‡ ‡ fl‚flfl ‡ ‡‡ „. ‚?

‰ ‡‡‰‡fl ‡fl -‚, ‡fl ‡, ‚ ˇ ‰ „fl ‚‡‚‡, ‡‰fl ‚ „ ‡‡, ‡- ‰ ‰, ˇflfl fl ‡ flfl, ‚flfl, - ‚‚. Ť‡fl ‰‡fl ‚‡ ‰‡‚. „ ‡ ‚ ‰‚ ‚ ‚fl ‡‰‡ ‡ ‡ ‚ ‡‰„‰‡- ‚ ‚ ‰‡‰ ‚ : - … ‚‰‚ ‰‡ ‚ ‚, ‚ „ ‡‚ ‚‡ ˇ „‡ ‡ ‡ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚„fl‰ ‡ „‡. fl ‡ - ‚ ‚ ‡‰‡ ‚‡ ‚ ‚ ‡ ‚ ť, –, ‚fl ‡ ‡‚., Ť‡ ˇ „ˇ ‡‡ ‚ ‚ ‡‰„- ˇ ‚, ‚flfl ‰‡‚, ‡ - ‡ ˇ„ „‰‡‚‡ ‡fl ‰ ‡ ‚ ‡- fl „ ‡. ‡ ‡ „‰‡‚. „ ‡ ˇ ‡ „ˇ ˇ‰ ‚‡fl „‡fl, ‚, ˇ‚ „ ˇ ‰‡‡ ‡fl ‡- ‡, ˇfl ‚‡ ‚. ť.

ˇ, ‡‚ -‚, ‚ ‡ „ ˇˇ ‚‰‚ ‡‰‡ ‡‰‡ ‡‡‰‡ ‡: ‚fl ‡. ‰flfl ‰‡ ‡‡ ‚ ‚ ‡- ‚ ‚ ‰,, ‡ fl ˇ‚- : Ť‡ ‡, ‡‡ ˇ‡. ‡, () ‡‰ fl ‚ ‡,, „‰‡ Ťť. „, ‡ ‡ ‚ ‡ ‡‚‰‡ ˇ‚fl ‚ ‡ˇ „‡‚‡ ‚ ‡ fl, ‡ ‡‡ ‡‚‡ ‰‡‚ ‡„ ‚ ‡- ‚ ť.

‰‚ ‰fl ‡fl ‚ -, ‡ „ ‡‚‡. ‡‡ ˇ, ‡- flfl ‡ ‚ ‚ ‚ ˇ‚ ‡. ‚ ‡‡ fl ‚‚ ‡- „ ‚‰‚‡ ‰ ˇ ‡‚ ‡ ‡. ‡ ‰ ‰‡ „‚, - ‚‰ ‡ ‚‰‚‡ „ ‰fl ˇ- ‡ Rand Corporation.

‡ ‡, „ ‰fl ‡„ ‰‡ ‰‚ ‡ ‡ˇ‚. ˇ, ‚ ‡, ‚ [168] ‹ 1 • / • ‰‡‰, ‡fl ‚ „ ‚. 2000 „‰‡. ‡ ‡, „ ‰fl ‡, ‰‡‚fl ˇ ‡‚‡ ‡‡‰ fl ˇ- ‰‚ ‰fl ‰‚‡., ‰‡ ‚- ‚. ‚flfl ‡ ‰ ‡ ‡ ‰‰ ˇ‡ ‰‡„ ‡‡‡, ‚, ˇ ‰‡ „‡fl ‡ ‰fl ‡‰‚‡ ˇfl. ‰‡‚‡.

‰‡, ‰fl - „ „fl ‚‡‚‡ ‡‚fl‡ ˇ‰ ‰‡ ‚, ‚fl‡ ‰: ‡fl ‰‡fl ‰, ‰‚‡ ‡‚‡. ‡‡, ‡ fl ‡.

‡ ‚‡ ‚ - ‡ ‚ ‡fl ‚ ‡ ‡ ‰, ‡‡‚ ‡- ‚ ‡ ‡‚, Ťˇ‚‡ ‰fl ‚ ‚‡fl „, „‰‡ ‚‰ ‚‚:

‡. ‚‰, ‰ ‚ ‡, ‡.

‚, ‚. ‰. ‡ – ‰„ ‚‚, „‡ „fl ‚‡‚‡ – - ˇ ˇ ‰‡. ‡, ‰‡, - fl ť.

flfl ‡‡ ‡ ‚ ‡‡‰ ‡‰ ‡‚ Ňîěŕń Ĺ. Ăđýě. Óďŕäîę č íĺóâĺđĺííîĺ ‡ ˇ ‰ ‰ âîçđîćäĺíčĺ Đîńńčč. (Thomas Graham. ‡. ‰‡ Russia’s Decline and Uncertain Recovery. ‚ ‚ ˇ fl‚ Carnegie Endowment for International. ‡ ‡ ‡ Peace. Wash., 2002), ‡‚‡ „‡‚ „ ‚ ‰‡ ‡ ‰ ‰‡„‡ ‚‡ „ ‚- „ „‰‡‚‡. „, ‡‚ ‰ ‚‡ ‡- fl ‡ ‡ ˇ‡ ‡ ‡‰fl ‡ fl ‡‡ ˇfl, ‰ ‚ ‚ ‡‡ ‡ ‡ ‡ ‰ ‰fl. ‡‡‰ ‡. ‡‰‡ ‰‡ „‡‚ ‚ „ ‰‚‡fl 1991 „‰‡. fl ‚fl‡, ‡ ˇ‰: ‚- ‚fl ‚ ‡‡‰, ‡‡ ‚‰, ‚- ‡‡. ‡ ‡‡‰ ‚‡ ‚ ‡„ ‚ ‰‡‚? ‰‡‡ ‚‡ ‡ ‡‚‡‡fl ‡‡‰, ‡ fl‚ ‰- Ť‚‡ť (. 6) – ‚ˇ‡‡fl ‡ ‡ ‚, ‡‰flfl ‡‚fl „‰‡‚, ‚ ‹ 1 • / • 2002 [169] ‚‡‚‡fl ‚ ‚‡. - Ť‚‰ ť,, ‡, ‡ ‡ Ť‚‡ť, ‡ ‡ ‡‚‡, ˇ ˇ ‡ˇ ‡ ˇ‚, ˇ‰ ‚, ˇ‚ ‚‡ ‚‰ ˇ „‚ ‡‰‡ ‰‡-, ‡ „ ‡. ‡‡‰ ‰, „- ‰‡‚. ‰‡ ‚ „‡ ‚, ‡- ˇ ‰ ‚ ‡ ‚‚‡fl ‡. ‰‡, ‚‰ ‡, ‡ ‰‡ ‡‡‰. ‰‡ ‚fl ‰ ‚ ‡, ˇ‡‚‡ ‡ ‰fl, ‡ ‡fl„ „‰‡‚‡ ˇ fl ‰ „‡ ‡ ‰‚ ‰‡ ‚fl.

- ˇ‡ ‚„ ‰‡ - ‡fl 1993-„, ‡‚ ‡fl ‡, ‚fl‡‡fl ‡‚‡ ‰ ‚‚‰, ‡ ‚‡ ‚„ ‡. ‚fl ‡ ‡‚‡ ‰‚‡fl ‚. ‰‡ ‡‰‡, ‡‡‚„fl ‚ 1970-, ‡ ‡ ‡‚‡ ‰ ‡ ‰‡‡ ‰- ‚ fl‚fl,, ‡ ‚ - ‡, ˇflflfl ‚ˇ‡, ‡ ‡ - ‡‚fl ‰‚ „ ‡. ˇ‡‚‡ ‡. ‰ ‚ fl‚ ‚‡ ‡ ˇ‡ ‚ Ť‰‡‡ ‚‡ť (. 26):

‡ ‚ ‡‡‰‡. ‚ - ‡ ‚ ˇ‡‚‡,, ‚ ˇˇ ‡ ‡ ‰ ‚„, ‡„‡ ‚flfl. ‰ ‡ ‡‚‡ Ť ‡ť ‡ „ˇfl ‡- (. 17–20), ˇfl - „ ‡ ‚. „‡ ‡‚. ‡‰‡, fl ‡ˇ ‚ ‡, ‡‚‡, ‡‡‚‡‡ ‚ ‚, ‡‚ ‡ ‡‚‡ ‡: ‡ ‡‡, ‡.

, ‡‰fl ‚ ‡‚, ‚- ‡‚‡ ‰ 1993 1999 „‰ ‚ ‡‰‡ - ‚ ‡fl „ „ fl ‡ ‚. ‡ ‰‡‚‡, ‚‚‡fl Ť‰‡ť ˇ‡, ‰ ‚„ ‡ ˇ - (. 25). ‡„‡, ‚‚‡, ‡ ‰‡ ‡ „ ‡‡, ˇ‡„‰‡fl ‚ ˇ‡‚‡ ‚ ‡- ‰‡ ‡.

‡. „„‡, ‡ ‡„ ‡ Ť‰ - ‚ „‡ ‡ť ‚‰ ‚ ‡ ‡- ‚, ‡fl „„ ‚ ‰‰ ‡‡‰‡, ‰‚- ‰‡‰. ‚‡fl ‰, ‚ ‚, fl ‚„ ‰‡, ‡‚ ‡‚, - ‡ ‡ „ ‰‚‡ ‡‡‰ ‚. ˇ ‚‡. fl ‡ ‡„‚ ‡‚ ‡fi, fl fl [170] ‹ 1 • / • ‡‰‡ ‡ ‡ ‚ˇ‰ ‚‡ ‚ ‡. ‚ „‚ ˇ‡ ‚. ‚ ‚ ‰‚„‡ ‚ ‡‡ ‡‰, ‚ ‡‚„ 1999- fl ‡„ „ ‡, ˇ, ‡‚- ˇ 11 flˇfl 2001 „‰‡.

‡, ‡‚ ‡- ‡‡‰‡ ‚„ ‡ ‚‡ „‰‡‚, ‰- ‰fl, ‰ ‰ ‚ ‚ ‡ ‚ ‡ -, ‡, ‰.

‚ - fl ‰‡‚fl ˇ ‰. ‡ ‡„‡ ‰ ‰‡ „ ‡ ‡ ‚ ‡ ‡ ‚- ‚‡‡‡ ‡‚‡‡ – fl. „ ‰ ‡„.

‡‡ ‡ „‡ Ťˇ‡‚ť, ‚‡, ‡‚‰‡ ‡ ‡‰ „‡‚, ‰ ˇ - ‰, ‡ ‡fl ‡ ‡ ‚‡. ‰‡ ‚ ‡‡‰‡. ‚‚‡ ‰ ‚ ‡ ‡‡- ‡‰ ‰fl ‚fl, ‰‡, ‡,, „‰flflfl ‰ „ „ ‰‡ ‡- „ ˇ„ ‡., ‡ ‡fl. ˇ‡ ‡ ‡ˇ ‚, ‚‡ ‚ ‰‡fl Ť‡ ť ˇ‰ ‡, „ „‡ ‚ (. 51), ‰ ‡ ‚ ‚‡‚ ‚.

‡ (Ťflť, ˇ, - ‡ ‰‡ ‡ „ ‰ ‡), ‡ ‡ „ ‰‡- ‚, ‚ ‡‚fl ‚ (‡‚ ‚ ‚fl „ˇ‡-, ‡‡ ‰‰‚‡ „‡)., ‰‚‡ ‡‚-, ˇ‰ ‰fl ‚, ‰ˇfl „ ‡ - ‚‡fl ‚ ‚ ‰‡‚. ‚ ‡ˇ – ‚ ˇ ‡‚‡ „‡‚ ‰‡ ‡, ‚ ‚fl ‚ ‚‰fl.

fl ‚ˇ‰ -, fl ‡ -‡fl fl ‡‚ ‚‡. ‡- ‚fl „‰‡‚, ‡ ‰‡ ‡ „ ‚ ‚ ‰‡- ‡ ‡ ‚, ‚fl‡ ‰ ‚‡fl ˇ‡‚‡fl. „‡ ‡, ‡ fl, ‡‚‡, ‡ „- ‡, ‡‚ ‡.

‡ „‚‡fl ‚ ‡‡‰ fl ˇ ‡‚ ˇ‰ ‚‡ ˇ ‡ ‚ ‰‡‚. ‡: ˇ ‰ ‰ ‡‰‡, ‡ „‡ ‚‡ ‚ ˇ- ˇ ‰ ‚‰ „ˇ‡ ˇ‡. ‡-. fl ‚‡fl ‚ „ „ ‰ ‰‰‚‡ - ‰fl ‚„ ‡, ‡ ‰ fl. ‚‡ ‡‰ ‡ˇ. ‰ˇfl ‚‡ ‰- fl fl„ „ ‡ ‚, ‰‡ ‚ ‚fl ‡, ‡ˇ, ‚ ‰fl ‰‚fl, ‡ ‰‡‰, – ‡ˇ‚‡fl ‰ ‡ ˇ‰ ‡‚ ‚ ‡fl ‰fl ‡.

‹ 1 • / • 2002 [171] ˇ Ťˇ‡„ ‰‡‡ť ‡‰ ‡‚ Ăîđäîí ×ŕí. Ăđ˙äóůčé ęđŕő Ęčňŕ˙. ‚‰ „ (Chang, Gordon G. The Coming Collapse. ‡‡ ‡ of China. New York: Random House. ‡ ‡ ‚ ‚ 2001 ISBN 0-375-50477-X) ‚„fl‰ ‡ ‰ˇ, ‰ ‡ ‡fl ‡ ˇ‡fl, ‰‡ ‚‡- ‡, „‡‡ ‡‡. „ fl ‡fl ‚ ‚‚‰ ‡ : Ť‡„fl ‡. Ťˇ‡ ‰‡ť ‡ ‡‡‰, ‚ ‚‰ ‡ˇ ‚ ˇ‡„ ‰flfl, ‡, ‰„ ‚fl ˇ‚‡ ‚ ‰‰‡ ‚ ‚ ‡‚ ‡‰ ‰‡ fl ‡ „‡ „ Ťfl‰ ‡ ‡flť ‰ ‡‡. ‡‡‰‡ ‚‰ ‡. ‡ ‡, „- ‚‰ť (. xvi). „ ‡fl ‡‡, ‡ ‚ „, ‚ ‰fl fl „„ ‰‚‡ ‰flfl. ‚ ‡‰, ‡„‡ ‡‚.

‡‚‡ – „ ‚‰‚- ‡ ‡ˇ ‚‰fl, ‚‰fl ˇ‡ ‚ ‡- ‚ ˇ‡ „‰ ‡‚fl‡fl ‚ ‡ ‚ ‡, ‡ ‡ ‡fl ‰‰‚‡ ‚ ‚ ‚ ˇ‚ ‡‡- „ ‡ ‡ ‡. ‡ ‚‡- ‚„ ‰‡ ˇ‡„flfl.

, ‡- ‡ ‰ ‚ ‚‡ : ‚ ˇ ‚„ Ť- fl, ‚‰ ‡, ‚ť ‡ ‚, ‰„ ‚ „‡ ‰.

‚fl ‚ ˇ ‚- ‡‡fl ‡fl ‚‰ ‡fl ‡ fl ‚‡ ‡‰„ „‰‚‡fl,. „ ‚ ‡ ‡‚‡ „ fl ‡fl ‚‡ ‡‰. ‚ ‰„ ‡‰‡ ‚‡fl ‚ „ – ‡ˇ ‡‡ ˇ‡ ‡ ‡-‰‡ ‡‚ ‡ ‡ Ťfl- „ ‡, ‡ ‚‡ ‰ ‡ť. - „ ‡‡, ‡ ‡ ‡:

‡‡‚, ˇ ‡‚‚‡- ‚, ‡fl ‰ ‡ ‡ fl ‡ fl ‚ fl ‡‚ ‡-‡ „‰‚ ‚,. ‚ ˇ.. ‡‚ – ‰..., ‚‰ ‡ ‰ ‡ ‡„ ‡, ‡-‡‚„ ‚‡ ‡‡ Ťfl ‚ „ˇ‡ ť.

[172] ‹ 1 • / • ‡ fl ‡ fl fl ‡ ‰ fl‡ ‡fi, ‡ ‰-. ‡ ‚‰‡ ‡, ‡ ‡ ˇ ˇ ‚ ‚ ‡ ‚‰‚ ‡, fl‰. ‰‡ ‰„„ ‡ ‚ ‡ Ť ‡ˇ‡‚‡ť (.

‡fl ‡ ‚‡ 67). ‰‡ ‚‰, ‰‚‡ ‰. ‰flfl ‡ ‚‰‚ ‚‡, ‡„‡ ‡, „- ‡‡fl, ‚ ‡ ˇ ‡ ‡‡ „ ‡‚‡ ‚ ‰, ‰‡ ‡ ‚ ‚ 2001 ‚„ ˇ‡‡. ‡ „‰‡. ‰‚‡ ‚, - ‚‡fl ‡‚ ‰„ ‡fl ‚ ‡ ‡- ‡ ˇ‡ ‡, ‡‚ fl ‚. ‚‰ ‡ „- ‡ ˇ ‰‰ ‡ ‰ ‰, ‚ ‡‚, ‡‡fl „ ˇ‰ ‡flfl ‡- ‡fl ‡ ‚‡ ‡ „‡ ‚‚ ‡ ‚ „‡ ‡‰‡, ‰fl fl ;

‚„ „ ˇ‰„.

, ‡‡, „ ‡‚fl ‡ ‚ ‡, ‚. - ‡‡‚‡ ‰‡ „ ‚ ‰ Ť‡‚‡‚ „‚ť, „‰‡ ‰, ‚‰ ‚, ‡fl. ‚‡fl ‡‡fl „fl.

‚ „‚ ‰- ‚‰ ‡‡ ‚‚,, ‡ „ ‰ „- ‚‚‡ ‡ ‚‡ ‡‡ ‡. ‡fl. ‚ ‰‡ „ ˇ ‚‚‡ ‚ - ‡, ‡fl ˇ ‚‰ ‡ ‡, ‡ fl ˇ ‡‰ ‚‰‚„‡ ˇ‚ ˇ‚‡ ‡ ‡ ‚ „- „‚. ‚fl ‡ ‚ ‰, ‡‚ ˇ - ‚‡‰„ ‡‡ 1950–70- „ ˇ fl ‡- ‰‚ ‚‰‡fl ‡ ˇ‡‚. „‰‡ ‡ ‡‚ ‚ ‡, ‚ ‡ ˇ‡ ‡ ‡ fl ‚ ‡ ‡‚ ‡ ‰, ‰‰‡ ‡, ‰- ‡. ‡, ‡‚ „‚ ‡ ‡‡ ‡ ‡-, ‡ ‚ ‡ ‚‚ ˇ‡- :

. ‡ ‚ ‡ ‚‡ ‡, Ť ‡ˇfl ‚ ˇ ˇ‰ fl‡ť (. 251), ˇ ‡‰‚‡ ‡„‚‡ ‡ -, fl ‚ flfl ‡. „‰‡‚‡ ‡‰ „‡fl ‡‚‡ ‚„fl‰ ‚- ˇ‡ ˇ „‰ ‚. ‰, - flfl.

‡ ‡‚‰‡ ‰- ‡ ‰‚‡, ‡ ‚ ‚‡‡ ˇ „- ‚‡ ‡„ ‰fl. ‰„ – ‰‡ ‚‡fl ‚ ‡ ‹ 1 • / • 2002 [173] ‡ ‚‰‚ ˇ ‚‰ ‡ ‚, ‚ ‡‚fl. - ‡fl ‡ „ˇ ˇfl, ‡‚fl‡‚ ‡, ‰ „ ‡‚‰ „ ‚. „ ‡‚ ‡‚‡ ‚ ‡‚‡ ‚ ‰‚ ‡‚. ‚, ˇ ‚, „ ‰ ‚‚ ‚fl ‰‡- ‰. fl, ‡, ‰‡ ‡ ‡ ‚‡, ‚ ‚‡ ‰ ‡ ˇfl ‚ ‡ ‚ ‰‡ ˇ‚. - ‡‚‡fl, ‚‰„ ‡‚fl ‰ ‡, „‰ ‚‡fl ‰‡- ‚ ‚‡‚ ‡fl ‚‡ ˇ ‡ ‰‡.

„‡‰‡‡ „‡ ‚ˇ‰ ‡ ‡„ ‡‡ ‚fl ‰„ ‚‡, ‡ ˇ‡- ‡ ‚ ‚fl ˇ ‡, ‚ ‚ ‡„‡. Ť„‰‡ ‡ ˇ‰ ‡fl. ‚‰, ‡fl ˇ‡ ‡ „‡‚ „ ‰ ‚‡, ‰‡ ‡ ˇ‚‡ „- ‡ ‡ ‚‰ ‡ ‡‚ ‡‰fl ‚‡- ‰‡, ‡ ˇ ‚. ‡ ť (. 272).

‚ ‚fl‡ ‰‡ ‚ ‡, ‡ ‡ ‡, ‡‚ ‡ ‚ ‡‚‡fl,, ‡ ‡„‡ ‚ ˇ ‚„‰.

‡, ‡ ‡‚‰ ˇ ‚„- „‡fl, ‡ˇ ‡ ˇ fl fl ‡‚„ ‡ ‰fl ‡ˇ ‚ fl. „‰‡ ‚‡ - ‡ ˇ‰ ‰‡‚fl ‚fl ‡fl -‡ ‰ ‚, fl, „‰fl ‰‚ ‡ ‡‚‡ ‚ ‡- ‡‚‰‚ ‡„‡ ‰‰ ‡ ˇ‰ ‚ ‰ ‚‚. ‰ „‰ ‚. ‡‚‡ ‡‚fl‡ ‡ ‡- ‰‰ fl ‰‡ ‰ ‡‰, „ ‚‡ ‡fl ‡‰‡ ‚‰ ‡ ˇ ‡ ‡‰‡. ‰‡ ‡ ‰. ˇ ‡ ‚fl‰ ‰‡fl. ‡- fl‚ ‡ -‡ fl „fl ‰‡. fl ‚ ‡‚‰ fl‰‡ ‡fl ‰ ˇ, ‰‚, ‡„‡ ‡ ‡, ‡ ‰ -, ‰ ˇ‰ ˇflfl ‚‡ ˇfl ‚ „‡‡ 400 ‰ 500 ‚ ‚. ‰‡ ‚„ ˇ‚‡. „ - ‰fl fl ‡‡ˇ ‡‰‡ ‡fl ‡ ‚‚fl ‚ ‚ ˇfl ‰flfl,, ‡‚‚, ‰‡ ‡‡,.

‚ ˇ„ „‡ -, ‡, ‡ ‰‡ ‚‰. ‡‡ ‰‚‰ ‡‰ ‡ ‚ ‡ fl ‡ ‚‡ ‡ ‡‡ˇ„ ‡‰‡‡ ‚‚‰ ˇ ‡‡ ‡ ˇ‡„. ‡ [174] ‹ 1 • / • ˇ‡ ‚‡‰‚ „ ‡‡fl ‚ ‰ (. 44), ‚‡ „‰, „‡ ‡.

‡ ˇ ‡‡ ‰ ˇˇ ‰fl ‰‡ „ ‰‡ ‡‡ ‚ ‚„ - ‰ ‡ ‚ – ‡fl. ‚ ‡„‡, ‚- „ ‡ ‡„ „ˇ fl ‚ ‡fl ‡‚ ˇ‡- ‡‡ ‰‚fl „ ‚‡ „‰fl, ‚ „ „ ‡‰‡, ‡, ‡ ˇ‡‡fl ‡ ‚„ ‡ ‡‡ˇ„. „‰‡ ‡ ‰ ‰‚ ‚„ ‚‡‡. ‡ ‰ ‡, „‰‡‚ fl‚ ‰fl ‚‡fl, ˇ ‰‰‡ fl ‡ ‡‡ˇ ‰. „ ‚‡ ‡fl ‡- ‚ ‡fl, „‰‡ ‚‰fl ‚ fl: ‰‡ ˇ‚ „‚ ‰‚ ‚ ‡ ‡„ ‡ ‰fl „‡, „‡. ‰ „ ‡ ‚ ‰„ fl ‡ ‡ ‡ ‡ ‚ ‡ ˇ‡‚‡ ‡ ‚‰ „ ‡‡, ˇ ‚ ˇ‡„, ‡ ‡ ‰ ‡ ‚fl. „‡ ‰ ‡- -: ‡ ˇ ‚ ‡ˇ‡ ‚ ‚‡‰ ˇ‡‚, ‡ ‡‚‚‡fl ‡, ‡‰fl ˇ ‡‚. fl ‡ ‡‰ ‰‡ ‡‚, ‚ ‚ ‰, ‚‰ -. Ť‡‰‡‡ ‡, „ ‚‡ Ť‚ ‚ť ‡‚, – ‡‡ˇ‡‚‡ ‰„ ‡ ‡‚, ‡‡ ‚- ‡ ‰‡ Ť ‡‡ť, ‡ ‡‚ ‚ ‰fl. ‚ ‰‚„‡ ‚‰ ‰ˇ ‡ ‰ ˇ ‚ ‚ ‚‡fl „, ˇ ‡ ‚‡‡‡ ‰‡‚flfl ‡ ‰‡- „‰‡ť, –. ‡ ‚: ‡ ‚ ‚‡, ‰ ‡ ‚ ‚ ˇ‡ ‡, ‡‰ - ‰ ‡ ‡. ‡, ‚„ fl. ‡ˇ ˇ ‡‡fl ‡ ‡ ‡ ‰‚‰ ‡- ‚‡ ‡, ‰‡‡fl ‚ fl, ‡‚‡‡fl ‚ ‡ ‡‰‡‚‡fl „ ‡ ‡ ‚fl ˇ‰, ˇ‡ ˇ‡ ‡‡‡ ‡, „‡ ˇ ‡‡- ‚. ˇ fl ‚ ˇ. ‡ ‰ˇ ‚‰ ˇ‰„ ‡ ˇ ˇ Ť ˇ‡ť, Ťť.

‹ 1 • / • 2002 [175] ˇ ‚‡fl ‡ „‡‡ ‚„ ‡‡‡ ‡‰‡‚ ‚ Äŕéíĺř ĒŃóçŕ.  ÷ĺě âĺëč÷čĺ Ŕěĺđč- „ ‡‚fl ˇ ‚ ‚ ęč. (D’Souza, D. What’s So Great About. Ť‡fl ‡ America // Washington (DC): Regnery ˇ ‚ ‡, Publishing Inc., 2002 XIV +218 pđ.) „ ‡‡,, ‡ ‚ ‰‚‡ť (. 29), – ‡ fl „‰‡, ‰fl„ ‡ ‡‚. ’‡ ‡‡ ‡„„ ‰fl 11 flˇfl, ‚- ‡„ ‰ ‚ ‚ ‰fl, fl ‡‡ ‰ ‚ ‡ „, ‡‡ ‰- „‡ ‚ ‡ ‚fl „ ‡fl„ „ ‚-. ‚‰fl ‚‡ ‡‡ „„. ‚ ‡‰‡ ‡ ‡ ˇ ‡fl‡ fl ‰„ ‰„‡.

„‡ ‡‡ ’, ‚‰„ - -‚, ‚„fl‰ ‡ ‡ ‚ ˇ- ‡‡‡, ‡‡ ‚ ‡ ‚ ‚ ‡‰‡ ‡‰‡ ‚ „-. ‡ „‡‡, ‡ ‚fl„ ‡‡‡ ‚„fl‰, ‚, ‡ ‚‡‰ˇ ‡„ ‡ ‰‡-. ‰ ‚„ ‡‡ „ ‚‡. ‰ ’ ‚ ‡ ‰ „ˇ‡„ ‰‚‡ ‡ ‰ ‡ˇ fl - fl ‡-ˇ ‡.

ˇ 2002 „‰‡ ‚ ‡ ‰‚‡fl „, ‰ ‡‚. ‡‡‡fl ‡ ‡, ‰‡‚ ‚ ‡‡- ‡ fl, ‡‰fl.

‚ˇ‰ ‰‡‚, ‰‡ ‡ ‡, ‡‡‰ ‰‚‡ fl‚‡fl ‡ - ‰ ‡ „ ‡. ˇ‡ ‚ ˇ ‡ˇ‡ ‚fl‡,, ‡- ‡‚‚.

‡‡ ‰ ˇ‚- -‚, ‡‡fl Ť ‡ť ‚‡, ‰fl‡fl Ť ‡„ ‚‰fl, ‡‡‰ ˇ‡.. ‚ – ‰..., ‡ ‚‰- fl ‡ ‡, ‡‰‡ ‡ ‰‚‡ ‰‡- ‡fl, fl ‚ ‡‰ „ ˇ‚‡, ‰‰‡ ‡-- ˇ‚‡ť (. 19). „ ‡‚„ ‚‡ ‡‡ „‚fl, ‰‡ ‡ ‚ ˇ‚ Ťfl ‚ „ˇ‡ ť ‚‡, ‡ „ ‡ [176] ‹ 1 • / • ‚ ‡‡‰ ‚‡. ‰‚„‡ ‡„ „‡?

-, ‡fl ‡- ‚, ‡‚ ‡ fl fl‰‡ ‡‡‰, ‚ ‡- fl‚ ‚ ‰‡ ˇ‰ ‡‡, ‡‚, ‡- ‡fl ‚‡ ‚ ‚ ‡ ‡ ‰ ˇ‚ ‚. ‡ ˇ‡, ‡‚ ‚„ ‡ Ťfl „‡ [‡‡] fl ‡‚ ‚„ ‚„ fl‰‡. ‚‡ ‚ ‰ ‚ ‡ fl ‰‡ ‡‚, ˇ‰ ‰‰ť (. 64). ‚ ‚ ˇ‡„‚ ‚flfl ‡ ‚, ‚ ‰‡‡ ˇ‚. ‡‚ ‡‚‚‡ ‚ ‚ ˇfl ‡ ˇ‚ ‚, „‡ ‡‡‰ ‡‡‰‡ ‚ ‚ ’‡ ‡- ‡ Ť ‚‡ť (.

‰ ‚ ‡‡‰ ‚‡. 50), ˇ‚ ‚‚ ‰‡, ‡‚fl ‡ ‡‚‚‡ ‰ ‡- ‰fl ‰„.

‡‰, ‡‚ „‡- ‡, ‚ ‡‡‰ ˇ‚ ‚ ‡ ‚‡ ‚ „ ‚ ‰ ‚fl ‡‚ ‰ ‰‚„ ‰‰‡. ‚‚‡ „ ‡ ‚ ‡‡ „ ‡‰fl ‚‡ ‡- „ ‚‡fl ‡‰ ‚‡ ‚‡‡fl ‡. ‰fl „, ‡ ‚ ‡„ ‡‡„ ˇ- ’‡ ‚ ‰fl „ ‚‡, ˇ‰fl ‰‡- ‰: ‡, ‡‡‰‡fl „. ‚‡fl „ ‚‡ ‰fl ‡‰, ‚‡‚fl ‚ fl ‰fl ‚ ‡. ‰‚‡ ‡‡‰ „, ‡‚ ‡,, ‰‚fl ‚ ‰, ‚‡ ‚ˇ‚ ‡‡‰ ‚‡- ‡‡‰ ‡ ‡ – ‡ ˇ‚, ‚‚‡ ‚‡ ‚fl, ‚ ‡ ‰‚ ‚.

„‰‡-ˇ ‡‚‚‡‡. ‡ - ‡‡ ‡fl, ‡ ‡‚, ’‡, Ťfl‚flfl - ‰ fl‚flfl ‡‡‰ ‰‚fl „fl, ˇ. ‡fl ‡ ‚ „ ˇ ‡‚‡ ‚‡ť ‰‡‚‡ ‡ ‚fl ‰ ‚‡ fl ‚ ‡ ‡ Ť, „ fl ‡‰. ’‡ ‰„ ‰„‡, ‡, ‡ ‰„ „ ‚ Ť „ ‰„‡ ť (. 12–13;

flť, ‡, ‚ ˇ‡. 88–89). fl ‡- „fl ‡‡‰‡ ‚‡ ‡ ˇ‚ ‚ ‚‚‰‡ ‚‚‡ ‚„ „‡ (. 47).

‡‡ ‡„‡. Ť‡ ‡ fl‚fl ‰ XIV–XV, ‡„‡ fl ‡ ‚ ‡‡‰„ ’‡, ‡‡‰ ‚‡ ‚fl‰ ‡, ‡ ‡‚‡fl ‡‡ „ ˇ ‡ ‰. ‡ť (. 66), –. ‚ ‰ „‰‡ ‚‡ ‡‡‰ ‚ ‚- ‡‚‡, ‡‡‰‡fl ‡fl ‹ 1 • / • 2002 [177] ‰‡ ‡‚ ‚- ‡ˇ‰‡ ’‡ ‚ ‡‡ „‰‡‚ ‚ ‰‚, ‚ ‡‚ Ť‡ –, ˇ‚‚‡‡ - ‡ ‚, ‡ ‚ˇ‰ „ ‚, ‡ fl‰ ‚ ˇ ‡‚‡‡ ‡ ‡‰‚ ‚;

‡ ‰ˇ‡ ‚. ‰, ˇ‚, ‡ ‚‡‚‡‚‡ť (. 193). ‡ ‚ ‚‡ ‡fl ‚ ‡‰fl ‡‰fl ‡‡‰ ‰‡ ˇfl ‡ ‚ fl ‡‚‡, ‚ ˇ ‡ ‡‚ ˇ. ‰ ‡, ‡‡ ‡‡ „‡ ‡‡ ’ fl‚fl ˇ ‚ ‡ ‰‚‡ ‰‚ ‡ ‰ ‚ „ ˇ‰.

‚ ‚ ‡ ‡‡fl- ‚‡fl ‡‚ ‡fl ‚ fl ‚ ‡‡‰ ‰„ ‚, ’‡ ‰ ‡‡. ‚ ‚‰ ‚‚‰, ‡‡‡, fl ‰‚ ‡‚‡fl - ‡ „‚‚ ‚ ‡fl ‚ „‡‚ ‰‚„‡ ‡, ‰‡‚fl ˇ „‡‰ ˇ „‡ ‚ XVI–XIX ‚‡. - ‰ ‡ ‡‡„ ‚‡, Ť‡ˇ- ˇ‚‡, ‚‡ ‰, ˇ‚ ‡ – - ‡, ‡.

ť, ‚ ‡ ˇ- ‚ ‚‡ ‡‚fl ˇ‡ ‰ ‚‡ ‚ ‚ ‡, „ ‡, Ť‡ˇ ˇ‚ ‡‚‡ ‡‚„ ‚ – ‡ť (. 9). fl ˇ‚‡, „‰‡ ‡ ‚ ‡ ‚fl ’‡ ‚‡fl – ‡‚„ ‚fl ‚ ‚ ‡ ‰fl ‡- „. „‰fl ‡‡‡ ‡ ‡‡‰ ‚‡. ‡ ‚‡fl ‚ ‰‡ ‰‚‡, ‚‚ ‚ ‰ „‚ ˇ‚. ‰ ‚‰, „fl ‡‡ „‡‚ ‡ fl ‡, ‚, ‡‡‚ ‡‡: ‰, ‚ ˇ ˇ ‚flfl. ‚ ‚, ‚, ‡‚ ‡ ‡‡„ ‰ ‡ ‰ ‡„ ‚‡ „‰fl ‡- ‰‡‚fl ˇ ‡‰‚ ‰‡. ‡‚‚ ‡fl. Ť - ‡‚ ‰ ‡‡, – ‰‚‡ ‡‚ ’‡, – ‡‡fl ‡ „‡-, ‡‚‡fl ‰‡ ‡ ‡‡, - ˇ ‡ ‰‰.

ˇ‡ ‰‡ ‡‚ ˇ ‡‚ ‚fl ‡ ‡‰fl ˇ‚„ ˇ„‡-, ˇ‰ ˇ ‰ ‚‡ť (. 78), ‡ˇ ‚‡ ‚‡ ‡fl ‡ ‡ fl ‚ ‰, ˇ‚- ‡ ‡‚‚‡ fl ‰ˇ‚fl ‚„ ‡. Ť‡ ‡‡ť, ˇ‡„flfl. ‡ ˇ ‰‡ ‡‡‡ ‡ [178] ‹ 1 • / • ‰ ‡‚‚ ‚ ‰ ‰fl- ‡„ ‡, fl,. fl ‡ ‡‚ „ ‚‚‰ ’ ‡fl ‡ - ‚‡, ˇ ‰ ‡‚‰ ‚ ‚„fl‰ ‡‡‰‡;

‰ ‚. ‡‚ „ „‡ fl‚flfl ‰ fl ‚., ‡fl ‰‚‡„ - ‚„ „, ˇ ‡„ ‡‡‡., ‡ ‰ ‡‰‚‡ ‚‡ ‚ ‚‡ ˇ ‡‡‡ ‰‡‡fl fl „ ‰‚fl.

‡, ‡‚‡, ‡ Ť‡ ť ‚ Ôđýíńčń Ôóęó˙ěŕ. Íŕřĺ ďîńň÷ĺëîâĺ- fl – ‡‰ˇ, ‡ ÷ĺńęîĺ áóäóůĺĺ (Francis Fukuyama. Our ‚ „ ‡fl.

Posthuman Future. New York: Farrar, „ ‰‡ ˇ„ Straus & Giroux. 2002. 272 pp.) ‚‚ ‡ ˇ„ ‚‰? ‡ ‚ ‡fl -‡ fl ‡‡ ‰‡ ‚ fl‡ ‚ „ ‰fl ‡‚‡ ‡‚ „ Ť Ť‡ ‚ ˇ‰ť.

ť ‡ fl, fl ‡‚‡, ˇ„ „ ‚ ‡ˇ fl‚flfl ‡ ‡ ˇ‰- ‡ ‚ ˇ ˇ. ‚‚ ‚ ‚ ‚ ‡ „, „ ‡, „„ ‡‚fl: - ‡, ˇ ‡ ‡ „, ‡- ‚ ˇ ‚‡ ‡ ‚ ˇ‡ ‡ ‚. ˇ fl‰„ fl ‡, ‡‚ ‡‚‚‡fl ‚- ˇ ‡ ‡ ‚‡ ˇ„. ‡ ‡‡ ‡ ‚ ‚ ‚, ‚- ‡ ‰ ‚‡fl ‚‡. ‡- „ ‡‡ ‰‡‰ ‚ Ť ‚‡ť,. ˇ„ ‚‚ ‰‚‡ ‡fl,. ‚ ˇ „ ˇ ‚‡ ‰fl „ „ ˇ ‚‡ Ť‰‚‡flť ‰. ‡‰ „- fl ‰fl ‰‡fl ‰ ‚ „ˇ „‡ - ‚‚ ˇ‡., „‚ ‰fl,, ‚ ‚‰‡ ‡‚, ˇ ‚ ‰, ˇ ‚ - ˇ‡ ‰ ‰ ‡, ‰‡ ‡ ‡„ ‡fl ‡‡ ‚ ‹ 1 • / • 2002 [179] ‡fl ‰‡, ˇ ‰‡ - ‡ ‰, ‚. fl‚flfl ‚ ‡ ‰, ‚ fl‡ ‡‡‚‡ ˇ ‡ Ť‡‚‡ť ‚ ‚fl. -‚, ‡‡- ˇ. ‡, „ ‚‰‚, ˇ„ ‡ ˇfl‡ ‚‰ ‡‚‡ „ ‡‡ ‚ ˇ‰ ‚fl ‡, ˇ ‡ ‡. -‚, ‡ ‡ ‡ˇ‡fl ‚ „ ‚‡fl. ‡ ‚‡ ‚ ‚‡fl ‡? ‚‰ ‡, ˇ ‡ ˇ„ ‰fl – ‰ˇ‡‡ ‰ ‚‡., ‚-, ‰- ˇ ‚ ‡ˇ ˇ ‡ ‚„‡fl ‡ˇ ‰fl ‚, („‡), ‰fl ‡fl ‚ ‚ - ‚‚ ‡‚ ‰ „ „‚‡fl ˇ„, ‡‚- ‚‡. ˇ‡ ˇ ˇ, ‡fl fl, ‡ - ‰, fl ‰ ‚‚ ˇ‚‡fl ‡‚- – ‰‡ ‡ ‡„ ‰fl. ‡ˇ, ‡ ˇ ‚‡ ‚‰ ‚‡ „‰‡ ‡ ‡. ‚ ‡ ‡ ‡‡‚‡ ‡, ‡ ‰‡- ‰‡„„‡, ‚‡, ‡ˇ‡ fl ‚ ‡ ‰: ‡ ‡ - ˇ? ‡ ‚ ‚‡ ‡ ‚ „‡, ‚‡, ‡ ˇ‚‡ ‡‚‡ „. Homo Sapiens ‚‡- „ ‚ ˇ‰ „‡ ‚ fl ‡fl ‚ ‡, - ‰‚ – ˇ ‚, ‡‡‚‡ ‚‡. - ‡‡?

‡‡‚‡ ‰‡ ‡- ‚‡ ‰‚„‡ „. ‚‰‚ „ ‡‚ ‡ fl‡ ‚‰ ‰ ‚‡ ‚‡ ‚ „ ‰‚‡ ‡‡‡ – Prozac Ritalin, -. ‰‚ „‰fl ‚ ‰ ‰fl ‡ flfl ‚ ‰fl fl flfl, ‚ ‰‡ ‡ˇ‚‡, ‡ ‡ ‡ ‰ – ‰fl ‚ ‚‰fl ‰. „‡ ‰‚fl. ‡‡ Prozac ‡‰‚‡ ˇfl ‡ -, ‚ ‡ ‰, ‡,, ‚ ‰‚ ‰- ‚ 1990- „‰ ‡ ‡ ‡‚‚- ‡ ‰‡ – ‡‡ ‡‚. Ritalin ‚‚‡ ‡ ‚‡ ‰ ‰fl ‰‡„ Ť‡fl ‚‡ť. ‡ ˇ‡ ‡ ‡ ‡‰fl ˇ „‰fl ˇ‡ ‡‡‡ ‰‚„‡-. ‡‰ ‰fl ‡, fl ‡ ‰- ‚fl ˇ ‡, ‰,, ‡ ‰. ‰‡ „‡‚ ‰ ‡‡ ˇ‡‚flfl ‰‚ ˇ ‡: ‚‡ - ‡ˇ‚. ‚ ‚, ˇ ‚ ‰‚‡ ‰fl fl ‰‡ ‚ ‚‰fl ‰. ‡‚ ‰‚: 105: [180] ‹ 1 • / • ‚ ‡‚ ‡ fl „-, – ‡ ‡fl., ‰fl ‡‚fl 122:100 ‚ ‡ „ ‰fl 117:100 ‚ ‡;

‚ ‡‡ ˇ‰„ ‚‰ ˇ ‰ ‡‚‡ ˇ - ‚ ‚ ‰ ‰ ‚ (. 80).. ‡ ‡ ˇ ‚ ‰fl XXI ‚‡ ‚, ‚ ‰‚ ‚ fl ‡ fl ‡, - ‰? ‡ fl fl‡fl ‡ ‰ˇ- ‡ ‰‡ ‡, „‰‡ ‡„ ‚‡‡ ‡ ‚- ‚ ‡ ˇ‡ ˇ‰ ‡‚. ‚‰ ‰ˇ‡fl ‰- fl ‡?

fl, ‡ ‚. fl‡ ‰‚‡fl ‡ „‰fl „‚fl ‡‚ - „ ˇ‰. ‡ ‡ ˇ- ‡, ‚‚ ‰‡‚ ‚ „„ ‰‡. ‡‡ˇ‡ ˇ‡ „„ ‡‚fl „, ‚fl - ˇ‰ ‰‡ ‰. ‚ ‰‡ ‚fl ‰fl fl‚fl ‡ ‚ ‰- ‚fl ‰„‡: ‰ ‰ „ ‡- ‰ ˇ, ‰„‚ „, ‡‡. fl ‚ ‚ ‡‡‰. ‡‡fl ‰ „ ‡ ‰‚ - ‰fl ‚„ ‚ ‡ ˇ‰ ‡ ‡‡, ‡ „- ‡. ‚ ‰fl ‰ ‡fl ‚‡- ?

‰„fl. ‡ ˇ‡, ‡‡ ‡fl ‚‡ fl‡ ˇ ‰ „ ‚‰ ‚ ‚‚ ‰‚‡, ‡ ‚ ˇ „‡‡‚‡. ‡‚ ‰‚ ‰. fl‚flfl fl ‚ ‚ ‰‡ ‰fl ‰„ „ - ‡ ‡‰ – fl ‰ ‡ ‡„ ‡‚‡: ‡ ‚- ‡ ‰, fl‡ ‰ ‚‚ „‚‡ ‰ ‡flfl ‡ „- ‰, ‚‚ ‰‚‡ ‡ ‚. - ‚‰ ‚‡ ‡ ‰‡ ‡‚ ‚ ‡- ‚, „‡‰‡. ˇ ‰‚‡ ‰ „ ˇ‰ ˇ‚‚‡ - ‚‡.

„‡‚ ‰„‡ ‰- ‚ ‡ … „‡,, ‡fl ‡ˇ‰‡fl ‚ - „‡‡fl ‡‡fl ‡‰‡fl.

‹ 1 • / • 2002 [181] – ‰‡ ‡ ‡‰ ‡‚ Ä. Č. Äýâčń, Ţ. Ď. Ňđĺéíč. Ďĺđâŕ˙ ‚ˇ ‡‡fl ‰‡.

őîëîäíŕ˙ âîéíŕ: íŕńëĺäčĺ Âóäđî ‚ „ˇ‡ ‡‡ Âčëüńîíŕ â ŕěĺđčęŕíî-ńîâĺňńęčő ‚‰ ‡ Ť‡ˇ‰‡, îňíîřĺíč˙ő. (D.E. Davis & E.P. Trani. ‰‚ ť (. 16).

The First Cold War: the Legacy of ‚ ‡„ ‰‡ Woodrow Wilson in U.S.-Soviet Relations. ‡ ˇ‡fl ˇ ‚‡ˇ‡ University of Missouri Press. Columbia and ‡‰‚‡ ‚ London. 2002. XIX+329 pp.) ‡‚‚‡fl ‚ ˇ. ‡ ‚‡ ‚ fl ‡, ‰‡fl ‚‡ - ‡„ ‚ ‡ „ ‰ ‚ ‡‡‡ „ ‡‚‚‡. ‰‡ ‚ ‚ ‰ 1940- „‰‚. - „ ˇ ‡‚‡ ‰‰ ‡ „ ‚‡ ‡‰ ‡fl ‚„ ‰‡„ ‡ˇ ‚ ‰ ‚‡ ‰- ‡, ‰ ‰‡ ‰‚ ‰ ‰‡- ‡ ‰fl ‚flfl ‡ ‚‚‰: ‰‡fl ‚‡ ‡‡‡ ‚. ‰fl ‡„ ‡. ‚‡, ‡„ ‚‡ ‡, „‰‡ ‚ 1913 „‰ ‰ ‚ ‡ ‡fl ‰‡, ‰- ‡‚‚. ‰ ‡‡ flˇ ‡, ‡‚‚, 1917-„ ‚ ‡‚‡ ‚ ˇ „‚ ‚ ‰‡„ ‚ ‚ ‡‡. ‡ ‰ ‰‚fl ‡- - fl.

‡ ‡‰ ‡‡. ‰‚‡, ‚ ‚ ‡„ ˇ‡‰‡ ‰‚fl.

‡ ‰. ‡- ‡‡‚‡fl ‡‡-‚ ‡ ‡, ‚ fl flˇ„ ‚‡, ‰, ‚ ‰ ‚ 1917 „- ‚ ‡‚‡, ‡ ‰‡ ‚‡ ‡ˇ ‰‡‚fl ˇ, ‡ ‚‰‚ „ ‚ˇ‡ ‰ ‡ ‰. ‚‡‡‚ ‚‰fl: ‡fl ‚ fl ‡ „‡‡ ‰- ‰‡, ‰‡fl ‡ ‰fl ‚ ‡ ‡„‚;

‚ ‚ ‡‡, „‡‚ ˇ‡, ‚ ‡ „‚ ˇ‚‡ ˇ‰ ‰ ‡‰‰‡ ‡ ‚‡‡ ‰‡ ‚;

‚fl ‡ ‚‰ ‡‡„ ‡. ‡- ‡ ‚„ ‡. ‡‰fl ‡ [182] ‹ 1 • / • ‡‰ ‚‡ ˇ‚‚, ‚ ‚ˇ‡ ‚‡‡ ‡ ‡ „‰‡, ‡‚ ‡‚‡ ‡ ‡‚ – ‚‰‡. ‰‡, ‡‡‚ ‡ ‡ ‰ ‚ fl‚flfl ‚ ‰‚ ‡‡ ‰fl ‰fl ‰ ˇ‡‚ ‚. ‡‡‡ ˇ‚ ‚ ‚‰‚ ‰ ‚ ‡ 1917 – ‡‡ 1918 „‰‚. ‰ ‚- ‚ ‚‡ ‰‚ ‡ ‚ ‡fl ‡, - ‡ „‚ ‰ ˇ‚‡ ‚„fl ‚‚ ‚ ‡ˇ‚ ‡‚ ‚ ‚. ‡‡fl ‡‰- ‚‡ ‡‡, ‡ ‡fl ‡‡ˇ‡‡ fl‰ ˇ- ‰„. ‰‡ „‡ ‡ ‰ ‰ ‡‚‚ ‡ ‡- ‚ ˇ‚.

‡ ‚ ‰‚. ‚ ‰‡- ‚ ‡‚, ‡ ‚‡„‡ ‡‰‰ ‡ ‡ – ‚ ‚ ‡ ˇ‰ ‚ ‚ ‡ ˇ ‡‚ ‡‡ ‡ ‡ ˇ‡‚‡ ‡ˇ‚-, ‚fl ‰‡ „ ‡‚‚‡, „‚„ ‰‡ ˇ‚‚. ‰‡ ‡ ‚. ‰‡ ‡‰‰‡ ‡ - ˇ „‡ ‰‡.

‰ ˇ ˇfl. ‡‚‚ ˇ- ‚‡ ‡‚ ‡ ‡‚ ‚‚ ‰‡ ‚‡. ˇflfl, ‡‡‰ ‚fl‚‚‡ ‚‰ ‚- ‚ ‡‰‡ fl ‚ ‚. ˇ‚‚.

‰flfl ‡‡‚fl ‚ - 1920 „‰, ‚, ‰ 1918 „‰‡ ‚ ‚ ‡ ‡‡‚‡fl ‚ ‰ ‡‚ ‚ ‚„ ‚ ‚‡fl ˇ‚ „‰‡‚‡, ‡‚ ‡‡, - „ ‡. ‡fl „ ‡‚ ‚‡ ‚ ‚‡‚‡ ‚ fl ‡ ‚, ‰‡‚ ‡ ‚ ‰‡. ‡‰‡ ‡- ‚ ‰ ‚‚‡ ‚ ‡„ ‰‡‡ ‡ ‚ ‚ ‡‡ ‚‡‡ ‚ ‚ ˇ ˇ‡ ‚‰‡ ‰ ‰‡‚. fl‚fl.

ˇ‡ ‡. ‡- „‰‡ ‡‰‡‡ ‡‡, ‡ ‡fl ‚fl ‡ ‡‚‡- „ ‚ ‡„ ‚‡„‡ ˇ „ ‡, ‡ ˇ- ‡‰‰, ˇ ‡ ‡ˇ, ‡ ‚ ‰ ‡‚ - ‡ ‡fl, ‚‰ ‚ ‚, ‡ˇ‡ Ť‰- ‚‡‚fl ‰‡„ ‡‚ ‡ ‚ť, ‡, „‰ - ‚‡ ‡‰‡ ‡ ‚‚‡, ‡‚ - ‡. „ ‡ ‚fl‡ ‡ ‚‡„ ‡ ‚ ‡. ‰‡, ‚‰ ‡ ‚ ‚‡.

‰‡, ‰, ‡ ‡‚- ‚ ‚fl 9 ‡‚„‡. „‰‡ ˇ‡ ‚‡ ‡ „‡fl ‡fl ‰‚fl ‡ ‚ ‚fl ˇ‰‡ ˇ, ‡, Ť ˇť ‚ ‚fl ‡- ‡‚‚, ‡ ‚ Ť‚ ‹ 1 • / • 2002 [183] ‰ ‚ť. ‡ ˇ‚- ‚ XX ‚‡, ‡‚ ˇ ˇfl‚ ‰‡- ‚‡ ‰‡‰ ‡ ‡‡ ‚ ‰ ‚„ fl.

„, ‡ - ‚‡ ‡ ‡ˇ‡ ‰ ‚. ‰‡‰ ‚ ‡‡ ‡ ‰‡„ - 1920- fl‚flfl „fl, ‡ ‡fl ‚„ ‡ – ‰- ‚‰‚ ‚ ‰ ‚ ‚‡ ‡‚‡ ‡‡- ‚‡ ‡ ‡‰‡ ‰, ‡ fl ‰‡„ ‰‡ ‰ ‚ ‚.

Ť‚ ‰ ‚ť. - ‚ ‚ ‡ ‡ ‰‡ ‚‰‚‚‡ ˇfl‡fl ‰ ‰‡‰ ‚‰ ˇ‰ ‡ „ - ˇ ‚‰‡‚ ‚‰‚‡ ‚ ˇ ‡ ‡‡fl ‚, ˇfl ‡ ˇ‚„ ‚flfl ‡ ‡- ‚flfl ‚. ‚‚, „‡ „‡ ˇ‚ ‚ 20- „‰ fl ‰ ‡‡ ‰ ‡. ‡, ‚‡ ˇ‚, „‚ ‚fl ‰‚ ‰ ‚ 40- ‡‡ ‡ ‡-- ˇˇ ‚ ‡ „„ ‚. ‡ ‡. ‡ ‡ fl ‚„ ‡ ‡‡ ‡ ‰‡fl ‰ ˇ- Ť‚ ‰ ‚ť ‚‡ ‡ ‡‰‡fl. ‚ 1933 ‰ ‚ ‚ ˇfl „‰ ‰ ‚ ‡ ‚-.

. ‚ ‡, ‚‚‡ fl ‡,, Ť‚‡flť ‡ ‡ ‡‡‡ fl ‡ ‡ ‰‡, ‚‰‚ ‡ ‚‡ ˇ‡fl ‚‡ ‚‚ ‡‰‡ - ‡ ‡ ‡. ‰ ‰ ‰‚, ‚fl ‚‰fl ‡‡„ ‰ ‡‡-- ‰‡‡ ˇfl ‚ ‰ ‚ fl 20- „‰‚ ‚- fl „ ‚‡.

[184] ‹ 1 • / • „ ‡‰‚ (‰‰‡) – ‰..., ‰‰‡ ‰‡ ‚‡ ‚ ˇ, ‡ ‰‡ ‡ ‚ „‚ – ‰..., ‡ ‰‰‡fl ‡ ‰‡‚ ‰ ˇ, ‡‚‰ ‰‡‰ ˇ‡ ‰ – ‰, ‰ ‡ ‰‡‰, ˇ‚ ‡ ‡ ‡‚ ‰‡‰ ‰‡ ‚ „‚ (‡ ‰‰‡fl) - ‰..., „ ‡‡... ‚‡ ‡‰ ‚ – ‡ ‡ ‰‡ ‡, ‡‰‚‡fl ‰‚ ‡‚ ‡, ˇ‚ „‡‚‡ ‰‡‚‡ Ť‡„ť (‚ ‡‚) ‡‰ ‚ – ‰‰‡ ‡ ‰‡‚ ‰ ˇ‰ ‡„‡ „ ‡‰‚ – ‰ Ť‡fl ‡‚fl ˇ‚ ‚flť, ˇ‚ ‡ ‚‰fl ‰‡ ‰‡ „ „‚ –..., ‡ ‰ (‚ ‡‚) ‡‰‡‚ ‰‚ - ‰..., ‡ ‚‰ ‡ ‰‚‡ ‰‡„ ˇ‚‡, ‰‰‡ ‡-‡‚„ ‚‡ ‡‡ Ťfl ‚ „ˇ‡ ť ‡ –, „‡‚‡ ‡„ ˇ‚‡ ‚ – ‡ ‚ 1982-1998 „„.

fl‡‚ ‚‰‚ -..., ‡ ‚-‰ Ť‡ť ‰ ‡‡‚ – -‰, ‡ ‰‰‡fl ‡ ‰‡‚ ‰, ‚ ‡ „fl, ‰ ‡ ˇ ‰‡‰ ˇ‡, ˇ‚ ‡ ‚‡ ˇ‡, ˇ‚ ‚ ‡ ‡ ˇ ‡‚ ‚‡‚ –..., ‰, ‰‡‚„ ‚‡ – ‡ ‡‚ – „‡ ‰ Ť‡ť ‡ ‡‚ –..., „‡‚ ‰‡ „‡ Ť‚flť ‡‰ ‚‚ – ‰...,, ‡ „‡„ ‰‡ Ť ‡ť, ˇ‚ ‰‡ ‚‡, ˇ‚ ‡‚, ˇ‚ ‡ ‚‰fl ‰‡ ‰‡ [186] ‹ 1 • / • ‡‰ ‚ – ‰...,, ‡ ‰‰‡fl ‰‡‚ ‰, ‰ ‡‡„ ‡, ‚‡ ‰ ‡‰‚ – „‡‚ ‰‡ ‡‡ Ťfl ‚ „ˇ‡ ť ‡‰ ‡‰‚ – ‰...,, ‡‰ ‡‰„ fl‚‡ ‡‚‚, ˇ‚ ‚‰ ‡ˇ„ ‡ ‡‚‚ ‰ – ‰ ‡ (‡‰ ‡) ‡, ‰ ‡„ ‡ ‰‡‰ fl‡‚ ‚ (‡ ‰‰‡fl) – ‰..., ‰ ‰‡ Ť‡ť ‡‰ ‚ – ‰..., ‚-‰ Ť ‰„ť, „‡-‡ ‚ ‡‚ ‡ ‡‚ – „‡‚ ‰‡ ‡„fl„ ‰‡fl Russia in Global Affairs ‡‰ ‡‰‚ – ‰ ‚ ‡‡‰, ‚‰ ‡‚ „‡ Ť‡ť ‚„ ‡‚ – ‡‡‰, ‰ „‚ ‡‡, ‰‡ ‰‡‚ ‰, - ‚ 1998-1999 „„.

„ ‰‡‰‚ – ‡ ‚‰fl ‰‡ ‰‡ – ‡‡ ‡‚fl ‰‡ ‰‡ ‚ (‚ ‡‚) ‡‰ ‡‰‚ –..., ‰‡ ‰‡‚ ‰ - ‰‰‡ Teltschik Associates, ˇ‚ ‚‰ ‡‚fl ‚ ‚‰‚‡ ‡‡ ‡ ‡‚ – ‰...,, ‚„ „‰‡‚„ ‡ ‰‡‰ () ‡, ‚‡ fl, ‰ – ‰ ‡ ‚‡ –..., ‰, ‡ ‰‰‡fl ‰‡‚ ‰, ‰‰‡ ‡ Ť ‡‚ ť – „‡‚ ‰‡ ‡‡ Foreign Affairs – ‡‚‡‰„ ‚‡, ‰ „ ‡, ˇ‚ ‡ ‡ ˇ „ ‚ –..., ‚-‰ „ ‡ ‚ ‰‡ (‡ˇ‰‡) „ ‡‰‚ –..., ‰‡, ‚‡ (‚ ‡‚) ‹ 1 • / • 2002 [187] - ‡‰‡‚ ‰‚ (‰‰‡) – ‰..., ‡ ‚‰ ‡ ‰‚‡ ‰‡„ ˇ‚‡ ‡ ‰‚ –..., ‚ ‰‰‡fl ‚‡ ‰‚ Ť‡ť, ‚‡ „‡ ‡‚‡ – ‰..., ‡‚ „‡ ‡ ‚ ‰ ‡‚ –..., ‚‰ ‡ ‰ ‚ –, ‚ ‚ ‡ ‡ ‡‰‚ – ‰..., ‚‰ ‡ ‰, ‡‚ ‡‰ ‡‰‚ – ‰..., ‚‰ ‡ ‰ „ – ‰...,, „‡‚ ‡ ‰ ‡‚ – ‰...,, ‡‚‡‰ ‰‡‚„ ‚‡ – ‡ ‚ –..., ‚‰ ‰‚‡ ‡‰ ‚‚ –..., ‰, ‡ ‡ ‰ ‡ „‰‡‚‡ ‡‚‡, ‡‰‚‡, ‰ ‡ ‡‚‚ ‡ ‡ ˇ‚ ‡‰ ‚‡‚ – ‰...,, ‡‚‡‰ „ ˇ ‡‰ „‚ (‰‰‡) – ‰ ‰„‚ ‡ Ťť ‡‚ – ‰ ‡ Ť “‡”ť, ‡‡‰ ‡‰ „ ‡ „ ‡‰‚ – ‰‰‡ fl ‰‡‚ ‰ ‡ ‡‚ ‚‚ ‡‰ ‚ –..., ‡‡‰ ‡‡‰, ‡‡‰ ‰‡‰ ‡‡‰ ‚fl, ‡ ‰fl ‡, ‰‰‡ ‚‡ ‰‚ Ť‡ť ‡‚ – ‰...,, ‡ ‰fl ‡, „‡ ‰ ‰„‚ ‡ Ť‚ „‡ ť, ‰ ‡ ‡„ ‡ ‡‚ - „‡ ‰ Ťť, ‚‡, ‚‡ ‡‚fl IATA, ‚‡ ‰‚ Ťť [188] ‹ 1 • / • Ęŕę ďîäďčńŕňüń˙ íŕ ćóđíŕë ŤĐîńńč˙ â ăëîáŕëüíîé ďîëčňčęĺť Âűőîäčň ÷ĺňűđĺ đŕçŕ â ăîä (ĺćĺęâŕđňŕëüíî):

íŕ đóńńęîě ˙çűęĺ – ŤĐîńńč˙ â ăëîáŕëüíîé ďîëčňčęĺť, íŕ ŕíăëčéńęîě – Russia in Global Affairs ĎÎÄĎČŃĘŔ ÍŔ ĐÓŃŃĘÎßÇŰ×ÍÎĹ ČÇÄŔÍČĹ Íŕ ďî÷ňĺ – ďîäďčńíîé číäĺęń â Îáúĺäčíĺííîě ęŕňŕëîăĺ ŤĎđĺńńŕ Đîńńččť, ňîě 1:  ęŕňŕëîăĺ äë˙ Ěîńęâű – ńňđ. Ďîäďčńíŕ˙ öĺíŕ íîěĺđŕ (ń ó÷ĺňîě ďî÷ňîâîé äîńňŕâęč) äë˙ ÷ŕńňíűő ëčö – 202 đóá. 84 ęîď.

äë˙ ďđĺäďđč˙ňčé č îđăŕíčçŕöčé – 213 đóá. 16 ęîď.

 ęŕňŕëîăĺ äë˙ Đîńńčč – ńňđ. Ďîäďčńíŕ˙ öĺíŕ íîěĺđŕ (áĺç ó÷ĺňŕ ďî÷ňîâîé äîńňŕâęč) – 182 đóá. 20 ęîď.

Äë˙ ńňđŕí ŃÍĂ – ďî ęŕňŕëîăŕě ăîńóäŕđńňâĺííűő ďđĺäďđč˙ňčé-đŕńďđîńňđŕíčňĺëĺé.

Ďîäďčńíŕ˙ öĺíŕ íîěĺđŕ (áĺç ó÷ĺňŕ ďî÷ňîâîé äîńňŕâęč) – 217 đóá. 55 ęîď.

Ęŕę ďîäďčńŕňüń˙ íŕ ćóđíŕë ŤĐîńńč˙ â ăëîáŕëüíîé ďîëčňčęĺť ×ĺđĺç ÇŔÎ ŤĚĘ-Ďĺđčîäčęŕť čëč ôčđěű-ďŕđňíĺđű ÇŔÎ ŤĚĘ-Ďĺđčîäčęŕť (äë˙ ďîäďčńęč çŕ đóáĺćîě):

ďîäďčńíîé číäĺęń â ęŕňŕëîăĺ ŤĚĘ-Ďĺđčîäčęŕť: ÇŔÎ ŤĚĘ-Ďĺđčîäčęŕť 129110, Ěîńęâŕ, óë. Ăčë˙đîâńęîăî, Tĺë.: (095) 281-9137, 281-9763;

Ôŕęń: (095) 281- E-mail: info@periodicals.ru http://www.periodicals.ru Öĺíŕ çŕ ăîäîâîé ęîěďëĺęň (áĺç ó÷ĺňŕ äîńňŕâęč) – 30 äîë. ŃŘŔ čëč đóáëĺâűé ýęâčâŕëĺíň ďî ęóđńó ÖÁ ĐÔ íŕ äĺíü îďëŕňű ĎÎÄĎČŃĘŔ ÍŔ ŔÍĂËÎ- Č/ČËČ ĐÓŃŃĘÎßÇŰ×ÍÎĹ ČÇÄŔÍČĹ ÇŔ ĐÓÁĹĆÎĚ ×ĺđĺç ôčđěó East View Publications Ďîäďčńíîé číäĺęń â ęŕňŕëîăĺ — äë˙ đóńńęî˙çű÷íîăî čçäŕíč˙: äë˙ ŕíăëî˙çű÷íîăî čçäŕíč˙: East View Publications Ňĺë.: 1-763-550- 3020 Harbor Lane N. Ôŕęń: 1-763-559- Minneapolis, MN 55447 Ĺ-mail: eastview@eastview.com USA http://www.eastview.com Öĺíŕ çŕ ăîäîâîé ęîěďëĺęň ŕíăëî˙çű÷íîăî čçäŕíč˙ (áĺç ó÷ĺňŕ ńňîčěîńňč äîńňŕâęč): äë˙ ńňđŕí Ĺâđîďű č Ŕçčč – 50 äîë. ŃŘŔ äë˙ Ŕěĺđčęč – 60 äîë. ŃŘŔ Öĺíŕ çŕ ăîäîâîé ęîěďëĺęň đóńńęî˙çű÷íîăî čçäŕíč˙ (áĺç ó÷ĺňŕ ńňîčěîńňč äîńňŕâęč) – 30 äîë. ŃŘŔ ×ĺđĺç ĐĹÄŔĘÖČŢ – çŕďîëíčňĺ ęâčňŕíöčţ č îďëŕňčňĺ â ëţáîě îňäĺëĺíčč Ńáĺđáŕíęŕ ĐÔ – çŕďîëíčňĺ ďîäďčńíîé ęóďîí č ďđčřëčňĺ ĺăî âěĺńňĺ ń ęâčňŕíöčĺé îá îďëŕňĺ (čëč ĺĺ ęîďčĺé) ďî ôŕęńó: (095) 206-8661, ďî Ĺ-mail: subscribe@globalaffairs.ru čëč ďčńüěîě ďî ŕäđĺńó:

ŔÍÎ ĐČÄ ŤĂëîáóńť 103873, Ěîńęâŕ, óë. Ěîőîâŕ˙, ä. 11, ńňđ. 3 ŤÂť Öĺíŕ îäíîăî íîěĺđŕ ďđč ďîäďčńęĺ ÷ĺđĺç đĺäŕęöčţ íŕ đóńńęî˙çű÷íîĺ čçäŕíčĺ (ń ó÷ĺňîě ÍÄŃ):

ń ďî÷ňîâîé äîńňŕâęîé – 184 đóá. 30 ęîď.

ń ęóđüĺđńęîé äîńňŕâęîé (ă. Ěîńęâŕ) – 192 đóá. 20 ęîď.

Öĺíŕ îäíîăî íîěĺđŕ ďđč ďîäďčńęĺ ÷ĺđĺç đĺäŕęöčţ íŕ ŕíăëî˙çű÷íóţ âĺđńčţ (áĺç ó÷ĺňŕ ńňîčěîńňč äîńňŕâęč) – 30 äîë. ŃŘŔ (â đóáë˙ő ďî ęóđńó ÖÁ ĐÔ íŕ äĺíü îďëŕňű) ďëţń 35 đóá. çŕ äîńňŕâęó ęŕćäîăî íîěĺđŕ.

ĎÎÄĎČŃÍÎÉ ĘÓĎÎÍ äë˙ ôčçč÷ĺńęčő ëčö Âíčěŕíčĺ!

Íĺ çŕáóäüňĺ óęŕçŕňü â ďîäďčńíîě ęóďîíĺ ňî÷íűé ďî÷ňîâűé ŕä đĺń, ďî ęîňîđîěó âű őîňčňĺ ďîëó÷ŕňü ćóđ íŕë, číäĺęń č âŕř íîěĺđ ňĺëĺôîíŕ (äë˙ îďĺđŕňčâíîé ńâ˙çč).

ĎÎÄĎČŃÍÎÉ ĘÓĎÎÍ äë˙ ţđčäč÷ĺńęčő ëčö Âíčěŕíčĺ!

Íĺ çŕáóäüňĺ óęŕçŕňü â ďîäďčńíîě ęóďîíĺ ňî÷íűé ďî÷ňîâűé ŕä đĺń, ďî ęîňîđîěó âű őîňčňĺ ďîëó÷ŕňü ćóđ íŕë, číäĺęń č âŕř íîěĺđ ňĺëĺôîíŕ (äë˙ îďĺđŕňčâíîé ńâ˙çč).

Pages:     | 1 ||

Š 2011 www.dissers.ru - ŤÁĺńďëŕňíŕ˙ ýëĺęňđîííŕ˙ áčáëčîňĺęŕť

Ěŕňĺđčŕëű ýňîăî ńŕéňŕ đŕçěĺůĺíű äë˙ îçíŕęîěëĺíč˙, âńĺ ďđŕâŕ ďđčíŕäëĺćŕň čő ŕâňîđŕě.
Ĺńëč Âű íĺ ńîăëŕńíű ń ňĺě, ÷ňî Âŕř ěŕňĺđčŕë đŕçěĺů¸í íŕ ýňîě ńŕéňĺ, ďîćŕëóéńňŕ, íŕďčřčňĺ íŕě, ěű â ňĺ÷ĺíčč 1-2 đŕáî÷čő äíĺé óäŕëčě ĺăî.