WWW.DISSERS.RU

ÁĹŃĎËŔŇÍŔß ÝËĹĘŇĐÎÍÍŔß ÁČÁËČÎŇĹĘŔ

   Äîáđî ďîćŕëîâŕňü!


Pages:     || 2 |
-- [ Ńňđŕíčöŕ 1 ] --

ĎĐĹÇČÄĹÍŇ ĐÎŃŃČÉŃĘÎÉ ÔĹÄĹĐŔÖČČ ×čňŕňĺë˙ě ćóđíŕëŕ ŤĐîńńč˙ â ăëîáŕëüíîé ďîëčňčęĺť XXI âĺę ńňŕâčň ďĺđĺä Đîńńčĺé íîâűĺ âŕćíűĺ çŕäŕ÷č. Ńđĺäč íčő – îďđĺäĺëĺíčĺ ěĺńňŕ íŕřĺăî ăîńóäŕđńňâŕ â ńňđĺěčňĺëüíî ěĺí˙ţůĺěń˙

ěčđĺ, âűáîđ îďňčěŕëüíűő ńđĺäńňâ đĺŕëčçŕöčč ĺăî íŕöčîíŕëüíűő číňĺđĺńîâ, â ňîě ÷čńëĺ č â ńôĺđĺ âíĺříĺé ďîëčňčęč. Ćóđíŕë ŤĐîńńč˙ â ăëîáŕëüíîé ďîëčňčęĺť ěîćĺň ńňŕňü ďĺđńďĺęňčâíîé ďëîůŕäęîé äë˙ çŕčíňĺđĺńîâŕííîăî äčŕëîăŕ ýęńďĺđňîâ, ďîëčňîëîăîâ č ýęîíîěčńňîâ íŕ ýňč č äđóăčĺ ŕęňóŕëüíűĺ ňĺěű, č ňî, ÷ňî îí áóäĺň âűőîäčňü íŕ äâóő ˙çűęŕő, ďîçâîëčň ńóůĺńňâĺííî đŕńřčđčňü ęđóă ĺăî ÷čňŕňĺëĺé č ŕâňîđîâ, ďîěîćĺň ëó÷řĺ đŕçîáđŕňüń˙ â đĺŕëč˙ő íîâîăî âđĺěĺíč.

Ćĺëŕţ ÷čňŕňĺë˙ě ćóđíŕëŕ číňĺđĺńíűő âńňđĺ÷ íŕ ĺăî ńňđŕíčöŕő, ďîëĺçíîé číôîđěŕöčč č ăëóáîęčő ŕíŕëčňč÷ĺńęčő ěŕňĺđčŕëîâ.

Â. Ďóňčí ‰ ‡‡ ‚ „‰.. – ‰‰‡ ‰‡„ ‚‡....

..

(‡fl) Ťť....

‡..

‰‰‡..

‰‰‡fl „ ‚‡.. (‚ ‡‚) ()....

..

..

..

Ť “‡”ť (‚ ‡‚) (‡fl)..

..

..

..

..

..

‰‰‡ fl „‡‚ ‰‡, ‰.. (ˇ‡fl) ‰ ‡..

(‚ ‡‚) ‡‚ ‚‚..

..

(‡fl) () ‰‰‡..

‡-‡‚„.. () Ť‡ť ‚‡ ‡ ‰‰‡fl..

..

..

..

(‡fl) (‚ ‡‚) Ť‚ „‡ ť..

.. „‡‚ ‰‡ ‡„fl„ ‰‡fl..

..

Ťť -......

......

......

....

•‡ Ťfl ť, Ťfl ‚ť, Ť‚flť, Ť‚ ‚ť, Ť‡fl „‡‡ť, Ť‚ ť, Ť‰ť •‡ Ťť •‡ ‡„‚‡ Ť‡ť, Ťˇ‡ť •‡‰‡fl Ť ‚ť • •‡fl Ťť () „fl ‡‰‚‡‚ Ť ť • Ť “”ť • ‡fl IBS, PR Ťť ‹ 77- 3 fl 2002 „.

‡‚ ‰‡ ‰ fl‚ ‡‚ ‰‡ ‡„fl„ ‰‡fl ‡ ‚ ‰ ‰‡:

‡ ‰ ‡‚‰‡ ‡‡ fl, 103873, ‚‡ ‡ fl ‡‚‡ ‡fl‡ ‚‡. ‚‡fl, 11,. 3 Ťť.: (095) 504- ‚‚ ‰‡ ‰ E-mail: tvplot@rambler.ru.: (095) 206- ‡‰ fl‚ ‡ ‡‰ ‡: (095) 206- ‡‡ E-mail: info@globalaffairs.ru ‡‚‰ ‡ „‡ ‡ http://www.globalaffairs.ru ‚‰ ‡ ‡‡fl ‡ˇ.: (095) 940- ˇ‚ ‡ E-mail: market@cdpro.ru ‚‡ ‡ ‡‡ ‚ Ť‚‡fl ‰‰‡fl ‰ „‡fl ‹ 13ť ‰‡„ ‚‡ ‡‡ ‹ ‡ ‚‡ -‰‡ ˇ ‡ 7 000. „ (‚ ‡‚‰ 6 000.) • • ‹1 / ‰‡ ‚‰ ‚ „ ‡‡„‡‚ ˇ‡ ‰fl ‚ ‰fl ‡‰„ ‰ fl‚ ‡ ‡ ‚ ‡‚‚ ‡ ‰‡ ‚ ˇ ‡‚fl: „ˇ‡‡fl ‡‡‰‚‡fl ‡ ‰„ – ‡‡‰ ‰‡‰. ‚ ‡‚ ‚‰fl, ˇ‰ fl ‚, ‚ ‚ ‚ ‡ ‚‚ XXI ‚‡.

‚ „ fl „ˇ‡ ‚‚ ‰ ˇ‡ ‰flfl „fl ‚ ‚‡‚. ‡ ‡ „ ‡‚‡ ‚‰‚ ‰„‡ „ ‚‚‡ fl ‡‡. ‚‡ ‡‰ ‡‡,, ‡, ‰‡ ‚ ‡ ‡‚fl, ˇ ‚ „‡‚ ‰‚fl ‚ ‰fl. ‚‡ ‚„ ˇ‚‡ ˇ‰ ‡‚ „, ‚‰ ‚ ‚ fl‚ ‚, ‚‚.

‡‡ ‚ ‚‰fl ‡‰ ‚ „‚‡‚‡ ˇˇ? ‰ ‡ ‰‡‰ ‡ ‡‡‡ „‡‡ ‡‡‚fl -‚ ‡‡, ‡ ‰ ‚ ‡‡ˇ fl ‡‚„ ‡fl. ‰ ‡ – ‡ ‰ ‡ „, ‡ ‰‚‡ fl ‡ fl ‚ ‡ ‚.

‰ ‚‰? ‡, ‡ ˇ ‡„‰ 11 flˇfl 2001 „‰‡?

‚, ˇ, fl ˇ‰flfl ‚ ˇˇ ‡‡ fl ‡‚„ ‡fl. „‰‡ ‡ ‰ ‰‡‰ ‡, ‡ ˇ ‚‰‚fl ˇ‰ ‰. ˇ „, ˇ‰ ‚ fl ‰fl ˇˇ fl‰.

‰‡ ‰‚‡fl ‚‰‡‚‡?

‰ ‚ ‡ ‡ ‡ ‚„ flfl ‡‡ ‡ flfl ‚‡ Ťflť.

‡ ‚‡‚„ ‡ ‡‰‡ ‚‰ ‚ ‡ ‡, ‰‚‡ ‡‡ ‡, ‡‚‡‚„ ‰ ‡ Ť ‚ˇ‰ť. ˇ, ‚ ‚ ˇ ‡ „‚ ‰ ‡‚, ‡ ‚‡fl ‡.

‰ ‚ ‡ fi ‰‡fl ‡ ‡„‡, ˇ‰ ‰„ – ‡‡‚‡ ˇ ‰ˇ ‰‡ „„‡ ‚‡. ‡‡‚flfl ‰„ Ťˇ„‚ť ‡, ‡ ‚‡‡fl ‚ ‡fl‰„ „ ‡ˇ fl. ‡ˇfl ‡ ‰ ‡ ‡. ‰ ‡ fl ‡ ‡fl ‰, ‰ ‰ ‚‡ ˇ‰fl ‰, ‡ ‰‡‚ ‡ ‚ ‚.

‡‡‰, fl‡‚ ‚ ‰‡‚, ‚ ‡ fl ‡ fl XIX ‚‡, ‡ ˇ ‚. „‰fl, ‚ ‚ˇ„ ‰‚‡fl ‰„ „‰‡‚‡ fl ‰‡‰ ‡, ‡ ‚ ‡ „ ‡.

„‡ „ ‰fl „ˇ‡ ‡ ‚„ flfl.

‡ ‡‰, „ ‚ ‡ ‚ „‚, ‚‡ ‡ ‡ – ‡, ˇ‰fl ‰‚ ‡ ‡‡‰„ ‡. „‡ ‡ ‚ ˇ ‡‰flfl ‚ ˇ‡‚ fl: ‡ ‚ ‚ ‚ ‡ˇ ‚‚‚ ‡‚‡, ‚ ‡„‡fl ‡. ‡„‰‡fl ‚ ˇ fl ‚, fl ˇ‡ ‡ ‰ ‰.

ˇ‡‡fl ‡ XXI ‚: ‡‰flfl ‰„ ‡‚fl ‰ „‚ ‡‚‚‡fl, „‰fl fl fl, ‰„ ‡‚. ‡ ˇ fl ‡ ‚ „ „‰‡‚ ‚ ‚fl. ‡‡, ‡‚ ‰ ‰‚‡fl, ‡ ‚fl, ˇ ‚ ‡‚fl ‡ ‚. ‡ ‚ ‚, ‡‡‚‚ ‡ ‡‚fl ‰‚‡, ‚ˇ‰‚fl ‡fl ‰ ‚, ˇ.

‚‡ ‚‰ ‡, ‡ ˇ‡‡fl ‚‰ ‡‚‚‡ fl‰ ˇ‰. ‡ ‚, „ˇ‡‡fl ‡ ‚‡ ‚fl ˇ‰ ‚.

‚‰‡ ‡‚ ‡‡‡ ‚ Foreign Affairs, ‚‚‡‚„ ˇ ‚ ‡‡. ‡ ‚, ‚ ‚ ‡‡, ˇ ‚ ‚ ‡ ‡.

ˇ ˇ„‡ ‚ ‡ ‚‡ ‰‡‚ fl ‰ „‚ „‡‡ ‚ ‰‡‡ ‡‡. ‡‡ ‡ ‚‚‡ ‰‚ — ‚‰ ‚ ‚ ‚‡ „, ‡ fl ‡ ‚‚‡fl ‚ ‰ ‰fl.‹ 1 • / • ‰‡ ‡ ‡‡ : ‰ ‡ ‡ „‚‡ ˇ‚„ ‡?

‰‡fl ‡‡ Ťfl ‚ „ˇ‡ ť ˇ‡‡ ‚‰ ‚ ‚ „, ˇ ‡fl ‚ ‡ ‚ ‰ ‡„ ‡‡‡, ‚‡‚fl ‡ ‰fl ‚„ ‚‰‚‡. – Ť„‚ ť, ‚‰ ‰ ‡‚‡. ˇ‰ ‡‡‰ ‚„ ‡‚.

„fl‰ ‚‡:

‡fl ‡ ‡ ‡‡ ‰ ˇ ˇ ‡ ‚ ‚fl ‰‚ ‡‰‡ ‡, ‚fl ˇ‡‰‚‡ ‚„ ‡‰fl ‰‡.

‡fl ‚ „ „‚ ‚ ‚ „ ‡ ‡ ‰ „fl ‚‡ ‚‡ ‚fl ‰, ‡ fl‡ ‡ ‰ „‰ ‡„fl ‰‡.

flfl ‡‡ ‡ ‚ ‡‡‰ ‡‰ ‡‚ fl ‰‡‚fl ˇ ‰ ‰ ‰‡ „ ‡ ‡ ‚‡‡‡ ‡‚‡‡ — „ ‰ ‡ „, ‚ ‚ ‚ „ ‡, „‡‚ ‚ ‡‰‡ „ ‰‡.

ˇ Ťˇ‡„ ‰‡‡ť ‡‰ ‡‚ ‡ ‚ ‚‰‡‚;

ˇ „, ‡ ‰ ˇ ‡. ‚ ‰ ‡, ‡‚ ‡‚ „ Ťfl‰ ‡ ‡flť.

ˇ ‡‰‡‚ ‚ ˇ ˇ‚ ‡ –, ‡ˇ ˇ ‚ ‚ – ‡. ‡ ˇ‡‡ ‚‡ ‡ ’‡ ‚ „ Ť ‚ ť.

Ť‡ ť ‚ fl ‡ ‡, ‰‡ ˇ‰ ‚ ‚‡ ‡‡ ‡. ‡ ‡ fl‡, ‚ ‚ ‚ ‚fl ‡‚ ‚ ‡‚.

– ‰‡ ‡ ‡‰ ‡‚ ‰‡fl ‚‡ ‡‡‡ ‡ 40 ‡, ‡ ‰, ‡‡ ‰, ‡. ‰‡‚‡ ‡‡ ‡‰ ‚ ‰.

‰‡, ‡-‡‚ ‚ ‡‡ ‚‰:

‡‰ ‡, ‰ ˇ, ‡‰, ‡ ‡‚, ˇ‚ ‡ „‡ ‰‡‚ Fotobank ‡ fl ‡‚‚ ˇ‚‡ ‡‡‚ ˇfl‡ ‚‡‰‡ ‰‡ ‹ 1 • / • WE DO NOT REACT TO WORLD EVENTS.

WE ANTICIPATE THEM.

KNOWLEDGE IS POWER. And in this age of expanding global interplay and commerce, knowledge has never been more powerful. FOREIGN AFFAIRS is smart. Hard headed. Far-sighted. Thought-pro voking. We take on big ideas that have big implications for anyone with a vested interest in the shape of the world: financial analysts and corporate marketers, bankers and bondholders, statesme and scholars, lawyers and legislators.

FOREIGN AFFAIRS TACKLES QUESTIONS that demand broad vision and deep insight. We’re a forum where knowledgeable and powerful voices in foreign policy and events have their say. Most impor tant, at FOREIGN AFFAIRS, we aren’t devoted to conservative thinking. We aren’t devoted to liberal thinking. We’re devoted to thinking. That’s why we’re read right across the political spectrum, from boardroom to classroom, from the Kremlin to the Oval Office.

SOUND LIKE A PRIVILEGED DIALOGUE? It is. But to join in, you don’t have to be a foreign affairs expert. You just have to be willing to become one by subscribing to FOREIGN AFFAIRS. At half price.

Do it now.

We are happy to offer you, a reader of Russia in Global Affairs, a special 1-year subscription rate of US$57.00*!

Simply contact us (and mention keycode A02RGA) to receive this special rate:

FOREIGN AFFAIRS SUBSCRIPTION SERVICES, P.O. Box 420190, Palm Coast, FL 32142-9970 USA Tel: (386) 445-4662, Fax: (386) 446-5005, or Email: ForAff@palmcoastd.com *(This rate includes 6-bimonthly issues ($22), air-delivery ($35) and a full refund on all unmailed issues if at any time you are not satisfied with your subscription. If you are in the US, a 1-year subscription is $22.00.) All international orders must be prepaid, therefore, please make checks or international money orders payable to Foreign Affairs in US$ only. We also accept Mastercard, Visa and American Express as payment.

Please allow 6-8 weeks for the delivery of your first issue.

‚‰ ‚ ‚‡‡ ‡! ˇ „ˇ‡‡ ‚‚‡ ‚ ˇfl ‚ ‚ „ ‰ ‚‡ – ‚ ‰‡‚‡ ‡ ‰ ‚ ‡‡ Ťfl ‚ „ˇ‡ - Ť‡‚‡ „ť.

ť,, ‡ ‡‰- ˇ‡‚‡fl ‡ ‡ ‡ fl, ‡ ‡ ‚ ‚ – ‡‚ ‡ ‚ - ‚ ‡‚ ‡, ‡ ‡ ‡ ˇ ˇ‚‡ ‡‰‚‡ ‡ ‰. ‚‡ ‚‡ ‰fl ‰‡‚‡ ‡fl. ‡‡ ˇ ‡? ‰ ‰fl ‚ ‡ ‡‡fl ‚ ˇ, ˇ‚ „ ‡ ‡fl ‡ ˇ ‚„ ‡‚ ‡‡ ‚ ‰ fl- fl. flfl ˇ ‚„ ‡., - : ‰, ˇ ‚fl‡ ‡‡ ‡‚fl ˇ ‡ ‡, ˇ‡: ˇ- ‚ fl ˇ‡ ‡‚‡fl ˇ ‰‡ ‡‡- ‡ ‚„ „ ‰ ‰. -‡ ‡- ‰‡‚‡, ‚ ˇ„ ‚ ‰ ‚- ‚fl ‡ „ˇ‡.

‡„ ‡‡‡ ‰- ‡‰‡ ‡‡ Ťfl ‚ „ˇ‡ ‡‰ ˇ. ˇ‡ ť ‚‰ ‚, fl ‡ ˇ „ˇ- ˇ ‡ ˇ‚, ‰ ‡fl: ‡fl ‡‡ˇ ‚„ „ ‡‚ ‡, ˇ‰ ‚, ‡ ˇfl, ‡fl XXI ‚‡. fl‚ ˇ‚ ‚‡ ‡, ‰ ‚ ‚ ˇ‡, ‡ ‡-, ‚‡, ‚ ‡ ‚fl fl‡ ‡ ‰ „, ‡fl ‡ ‡‡ ‰ ‚„.. ˇ‡‡fl, ‰‡ ‡ - ‰ ‰fl ‚‡ ˇ‚ ‡‡- ‡ 5–10, – ‡, ‡‰‡ fl‡ ‚fl ˇ‰ ˇ‡ ‡‡fl ‚ ‡‡: ‡, ‡‚‡fl ‡ ˇˇ‡. ‰ ‡, „‡fl ‡, ‡ ‚„ ‰‡ ‡ ‰„ ‡fl. ‡ˇ‡- ‡‰, „‰,, ‹ 1 • / • 2002 [7] ‡ ˇ „ Affairs ˇ‰ fl ‚ ˇ ˇ‰‡ ‡ ‚- ‚‡ ‡ ‡ ‡‡. ‡„ ‚„ ‡‚fl. fl ‚ ‡‡ ‡ ‡ ‡ ˇ‡ ‡ fl ‡ ‡‚‡ www.globalaffairs.ru ‚ ‰fl ‡ˇ„ ‡fl ‡ ‰‡ - ˇ‡ ‰„ „ ‡, ‡ ‡- ‰‡.

‰, ‚‰fl ‚„ ‡‚‡, ‡, „ˇ‡‡. fl ‡-ˇ‡‚‡ ‚‡ ‡‡‚ ‡‰„ - ‡‡, ‡ ‡‡.

‡ – ‡ - ˇ ˇ‡„‰‡ ‡ ‡‚‚, ‡- ‚ — ‡ ‡, ‡ ‡ ‰fl ‡;

‚‡fl „‡ ‡ ‚‡ – ‡ ‡- ‚‡ ‡ ‰„‚ ˇ ˇ‡ ‚ ˇ‡ ˇ‚ ‚. „ ˇ‡„‡. ‡‰ ‡ ‡ ‡fl ‰‡ ‰‚- ‡ ‚‚ ‡‚ ‡. - „ ˇ‡. ‡, ‚ ‡ ˇ‰ ‰‚‡- ‰‡‚ ‚ ˇ‰‡fl ‡ ‡‰‡fl ‡ˇ- ‚ ‡‡ (Ťť, „ ‡, - Ť‡ť, Ť‡ť, ‚ ‚‰ ‚, Ť‚ „‡ť, ˇ‚ Ťť), ‡‚ ‰fl, ‰‚‡fl ‡- ‡‚‡ ‡ ‡fl Ť ‚„fl‰‚. ‡ ‰- -‰„ť, ‰‚‡ ‡ ‡ ‡‡ - ‰‡„ ˇ‚‡ ‚‡ ‡„‡‚‡- Ťť.

‚‡ ‡ ˇ ‡‡‡ ‡ Ťfl ‚ „ˇ‡ ˇ ť ˇ‰ ‚‰ „‚‡ ˇ ‡‡ ‚ „‰. ‚ ‡fl. fl ‡‰ ‡ ‡ ‡, ‡fl, ‚- ‰‡. ˇ‚- Ťfl ‚ „ˇ‡ ť ‡ ‰‡fl ‡ ‡‡ ‡ ‰ ‡ ‚ Foreign Affairs, ‡„ ‚fl„ ‰‚‡ fl‡. ‡‰fl, „ ‚ ‰‡fl, - ‰.

‚fl„.

‡‚ ‚‡ „ „‚ ‡ ˇ‚‡ „ ‡‡„‡‚, „ ‡‡. ‡ Foreign ‰‰‡ ‰‡„ ‚‡ [8] ‹ 1 • / • ˇ‡ ‰fl ‚ ‡‰„ ‡ Ť„ť ‡‡, ˇ- „‰fl „‡‚‡ ‚ – ‚fl„ „ˇ‡ ‰‡ ‚ ‚‰ˇ‡fl ‡ ˇ‡, ‰‡‚‡ - ˇ‡‡ˇ ‡‡ Ť-‡ ‡‚ ‡ ‡ ˇ- ‡ť, ‡, ‡ ‡ fl. ‡ ‰ – ‚fl‚fl ‰- ‚ ‡fl ˇ ‡‰‡. ‡, ‰‚„‡fl ˇ‡ ‚‡ ‰‚‡ ‡ ˇ‚ ‡‡ ‚, ‰ ‚„. ‚‚‡ ‡ ‰‚ – ˇ‰‡fl ‰‡ ‚„ - ‚‡‰ ‡ ‡‚ ‡, ‚ – ‡ ˇ ˇ ‚ ‚ - ‡: ‚‰ - ‡, ‚ „‡ ‡ˇ ‡ ‚„ -. ‡‡ ‚, ‚ fl‰‡, ‚‡ ‚„ ‚fl ‚ „ ‡‚fl ‡- „ˇ‡ fl, ‰„‡ ‚‚. ‰‚fl, ‡ ‡„‚ ˇ, ‰ˇ ‡ˇ ‰fl ˇ‡ ‚‚ ‚‚ ‰„ ‡‡„ ‰‡fl. ‡„‡ ‰ ‡‡, ˇ, ‚fl ‚ ‡ ‰ ‚.

‡ ‰ ‰ ‰‡ ‡‡ ‚ - ‰ ‰‡‚ fl‚ ‡, ‰‡‡:, ‡ ‚‡fl ‡, ‡ˇ‡fl ‡ ‡‚, ‡ˇ‡fl, ‰‡- flfl ‰„ ‰fl ‡fl ˇ‰ ‡ˇ fl‰‚„ fl fl, ˇ ‚‡ ‚ fl, ‡, ˇ ‚ fl ‚ ˇ ‚ ˇ ˇfl ‡ ‡- „‚ ‡. ‡, ˇ ‰„. ˇ‡ „ ‚- ‰‡fl ‰fl ‚„ ‡ ‚‚‡ ‚ ‡ ‚ ˇ‚„ „ ‚ ˇ‡ ˇ‚‚ ‚- ‚‡fl (‡ ‡‡ ‡‡ ‡‡‚‡, ‡‚‡‚ ‚‰ ‡‡‰ ‚„ ‡ ‡‚ ‚ ‚. ‚), „ ‰‡‚ „‰‡ ‡‡‰ ˇ‡‡‚ ‡- ˇ, ˇ‚‡ ‡ ‡ ˇ ‚ ‰‚, ‰ ‰, ‰‡‡‚ ‡ ‡„‚‡ ‰‡ ‚fl: ‡‰‡-‡ˇ‡, fl ‚,, ‰ ‡‡fl ‚- ‚flfl ‚ ‚.

‡, ‚‡ ‡‡fl ‚ ‰ „‰ „ ˇ ‰ fl‡. ‡‡ ˇ ‡ ‚fl ‹ 1 • / • 2002 [9] ˇ‡ ‰fl ‚ ‡‰„ ‚‡, ˇ ‰- ‡ˇfl ‡ ˇ ‡ ‰‡ ‡ ‡‡ ‡„ ‡ť, –.

‡‡ -‡ ‡ ‚‚ ‚ ‡‚‡ ‰, ‚‰‡fl - ‚‰fl, Ť ‚ ‚- ‡ ť, ‚ ‚. ‰ ‰‡ ‡ ‰‡. Ť‚ ˇ ‡„fl‰ ‚ „ ‚ ‰ ‚, – ‚fl, ‡‡‰ ‡- ‰‡, – ‰ ‡‚, ‚‡fl „‡- fl ‡ „ ‡‡, ‡‡, ‡ ‡ ‡ ‡ ‚‚‡ ‡‚ – ‡ ‡ ‚ ˇ ‚‡ ‰. ‡ ‚ ‡ť.

‚ ˇ ‚ - ‚ ‰, ‰‡ ‡ „ ˇ: ‰„‡ ‡ ‰ -, ‡ ‰ ‡, – ‡ flfl ‰„. ‰‚‡ ‚ ‰ ‡fl „ˇ‡‡fl - ‡‰ fl „ „‡ ‚ ˇˇ ˇ‰, - (ˇ ‡ ‚‰‡ ‚ ‚ ‡ ‚‰ ‡ fi), ‚ fl ‡ ‡. ˇ ‡- ˇ ‡ˇ ‚ ‚ ‰ „ ‡‚fl Ťť.

‚‰, ‡‚ ‰, ‡ ‰‚‡ fl‡‚ ‚‡ ‡ ‚ ‡‰, ‡fl, ‰ˇ‡‚fl ‰ -, fl ‡ ‚ „‚. ˇ ‡- ˇ, ‡‰ ‚‡fl ‚, ˇ„‡ Ť‡‰‚ ‚ť ‚ ‡‚ ‰‰‡ ‰fl ‰‡‰„ ‡. ‚ ‚ ‡ˇ.

‚ ‚ ‡ ‚‡‡ — ‚‰ ‡ ‡‡ ‡‡ ‚‡ ‡ ‡‰ ‚, ˇ ‡- ˇ ˇ‰ ‚„‰‡ ‡ ˇ‚ ‡- ‡‡, ‡‡ ‚ „ „ ‡‰fl. ‡‚‰- ˇ‡ ˇ. ‡‰ ˇ‡‰‡ ‚, ˇ ‰‡ ‚ ‡ ‡, „‰‡ „‰ ˇ-, ‚‡fl ‡ ‡, ‰ ‡ ‰‡. - ‚‡fl ‡ ‰-‰‚ ˇ ‡, ‡‚ „‡‚ ‡, ˇ‰ ‡„‰fl ‰‚„‡fl ‚ ‡‡.

11 flˇfl 2001 „‰‡. Ť‰ ‡‡, ˇ‰ ‰fl ‚‰‚‡ ‡fl‰‡, ‚‡ ˇ‡ ˇ„ fl‡ „ ‰ fl‚, ‰‡‚flfl ‚ ‚ - „‡‚ ‰‡ [10] ‹ 1 • / • ‡ ‡ ‡ ‚fl ‚ ‡ ‰‚ ˇ, ‰‚ ‡fl – ˇ‚. ‰ ‰, ( fl ‡ ‰‚, ‚ ‰) ˇ : fl‰ ‡fl‰ ˇ ‚, ‡‰‡ ˇ‡. ‡‚ ‡‡ fl ‡‚„ fl ‰‡fl. ‡‡ ˇ ‚‡fl, ‡ ˇ‡ ˇ‡ ‡‚ ‚ ‡ ‡, ‡ ‡ ‚ ‚ „‡‚‡ ‰‡‰ ‡ ‚ ‡‚‚ ‡ ‰‡ ‡ ‚ ‡‚‚ ‚‚ ‚ ‡‚‡ ‚‰fl ‡ ‰‡ ‡ ‚‚, ‚‚ ‚ fl ‡, fl fl ‰‡ ˇ., ˇ‡fl ˇ, „‰‡ ‚ (‰fl ˇ‚‡ ‰ ‚ „‰‡ ) ‚-‚ ˇfl ‡‚ ‡, homo sapiens ˇ fl ‚‡ ‚‚‡fl.

‚‚‡ Ť‚‡ ‡„ť ‚„‰‡ ‰fl ‰‚fl ‚‡ ‡‡‡: ‡‚ ‡ ‰ fl ˇ ‰ˇ. ‡ ˇ ‡‡‚fl ‡fl ‡‡‡.

‡ ‡ ‚ „ ‚‡ ‚‡ ‰‚ ‡‰„ ‡‡ ‚ ‰, ‚fl „‚ ‰ „ ‡.

‡ ‡ ‚fl ‚ ‡ ‰‚ ˇ, ‰‚‡fl – ˇ‚. ‰ ‰, ( fl ‡ ‰‚, ‚ ‰) ˇ : fl‰ ‡fl‰ ˇ ‚, ‡‰‡ ˇ‡. ‡‚ ‡ ‡ fl ‡‚„ fl ‰‡fl. ‰ ‰„‡‰‡ fl ‚ „‡ „ ‚ „‰fl ‡ fl ‡‰‡ ‡‚ ‰ ‡. ‡ ‡ ˇ ‚‡fl, ‡ ˇ‡ ˇ‡ ‡‚ ‚ ‡‡, ‡ ‡ ‚ ‚ „‡‚‡ ‰‡‰.

‡‚fl ‰ ‰‚ ‡‡‡ ‡ fl fl ‰‚ ‚ ‚‰. ˇ‡, ‚‡‡‚ ‡‡ ‚‡ ‰‡ ‚ ˇ fl‚, ˇ Ť‡‡‚ „‡‚.. ‰‡ – ‚‡ (‚ ‡‚), ‚ ‡ ‡ ‡ ‰ ‚ 1992–1994 „„., ‰‡ ‚ 1997– 1998 „„., ‡-‡‚„ ‚‡ ‡‡ Ťfl ‚ „ˇ‡ ť.

[12] ‹ 1 • / • ‡ ‚ ‡‚‚ „ ‰‡‡ť ‡ ‰ ‰. ‰ ‚ „ˇ‡‡ ‚ ‡‡fl ‡ ‚‡ ‚ ‚„ ‡ ‡ ‚ ‰ ‚ ‡‡, fl ‡‚‡ ‡‡‰. ‚ ˇ „ ‚‰ ‚ ‚‚‡ ‚ ‡‡‰‡ ‡‚‡ ‚fl ‡ ‚ ‡. ‡ ‡ ‚flfl : ‡ ˇ ˇfl ˇ‰ ‰„ „ ‡‚. ‰‡ fl‡fl ‡ ‚‚‡ ‚‡ ‚‡ 80 ‚ ‚„ ˇ„‡‚‡. ‚ XIX ‚‡ ‡‡fl ˇ„‡‡fl ‡‡ ‡ ‰‰‡ ‡ ‰ ‡fl ‰‚fl‡ ‚‰‡ ‡ ˇ‰, „‰fl ‡‚fl ‰.

‚ ˇ‰ ‡‚ ‡‰fl ‡ ‰‡‰„ ‡? ‡ ˇ‡„fl ‚ ‰fl ‡‰fl ‡ ‚„‰‡ ‡‚flfl ‡fl, ˇ‚ „ ˇfl, ‰ ‚„ ‡, „‰ ‡ ‚‚. ‚ ‚, ‡‡ ‡ ‡‡, ‚ ‚ ‡ ‡ fl ‰fl. ‡, ‡‚fl „ ‡‡ˇ ‚ ‚‰ ˇfl „ ‡„ ‰‚‚‡, ‚, fl ‡ˇ ‡‡„ ‡‡, fl ‚ ˇˇ ‚ ‚„ ‚‡„‡.

‰ ‰‡fl ‚‡fl, ‚ ‰ ‚ ‡ ‡‚ „ fl‰‡ ‡ ‚‡ „ ‡‡. ‡ ˇ‡fl ‰‡ „ ‰ ‡‚‡ Ť ‰‡‰ ť, ‚ „ ‡ ‡‡ ˇ ‡‰, ‚ ‰ ‡‰‚ ‡‚.

‡fl ‡‡ ‡ ‚ ˇ‡‰‡. ‡‚ ‰ ˇ„‡‚ ‡, ‡, „‡‚, ‡ ˇ„‡‚ ‰„ ‚ fl ‡‡ ‚. ˇ „ ˇfl fl 20 ‚ ‡fl „ ‡‡, „‰‡ ‡ ‚ ˇ ‰„ ‡‚fl fl fl ‚, ˇ‰ ‡‰‚‡ ‡ ‡, ‡ fl.

‚ „, ‡‚‚‡fl ‚ „ˇ‡‡, ˇ‚, ˇ ‚ ‚. ‰‡ ‰ ˇ ‚ „ ‡‚fl ‡ ˇ ‚. ˇ‡‡fl ‡ ‰ ‡‡ ‚‰‡ ‡ Ť‡ť, ˇ ˇ‡, ‚ ‡ ‚‡fl ‰„, ‚‡fl ‡ ‚‚‡. ‰‡, ‚‡ fl ‚ ‚ ‚fl Ť‡ť, ˇ ‡ ‡. ‡„ ‡ ‡fl, ‡ ‰‚‰‡ fl ‡ˇ ‡‚‚. ‚‡, „ˇ‡fl ‚, ‚ „‡‚ ‚‰ fl ‚ ‰ fl ‡ ‰, ‡ ‡ ‡.

‹ 1 • / • 2002 [13] ‡ ‰‡ fl ‚‚fl ‚ „ˇ‡ „‡‰ ˇ„,, ‡ ‡‚ ˇfl ‚ ‚ ‰, ‡ ‚ ‰‰. ‡‚‡ ˇ„, ‚ ‰‡‰ „‡‡fl, ‚‡ ‡- ‡‡‰ ‡‰ ‰‡, ‰‡‡.

‡fl ‡‡fl ‰ ‡ fl ˇ ‚‡ ‚. ‡ ‰‚fl ‡‡fl ‡‡ ‡‰ˇ, ˇ‡ „‰ ‚„‡ ‚ˇ‡ ‡ ‡‰ ‚ ‚‡. ‡ ‰ ‚ ‚‰: 2010 „‰‡ 40 % ‚„ ‡fl, 3 ‡‰‡ ‚, ˇ‰ ‡ ‰‡ ‚ ‰, ‚‡ ‡‡ ‡. „‡fl ‚‰ ‚, ‚ ‚ ‚ ‡ fl, „ ‡‡fl ‡‡.

fl ‚‚ ‡‚fl ˇ‚fl ‡ „ ‡‚ ˇ? ˇfl‚, ‚‡fl ‰ ‚‡, „‡‡ ˇ‡„„ ‡fl „ ‡. ‰‡ ‰ ‚‡ ‡„ ‰‡: ‡fl ‡ ‰ „‰‡‚, „ ‚fl ‡ ‚ ‡, ‡, „.

‚ ‚ ‡ ‰‡‚ „‡ ‚‰ ‰ ‚ ‰ ‰„‚‡ ‡‡ ‡‡„ fl ‚ fl ‡ ‰fl ‚‡ ‡. ‰ „ ‡‡, ‡ ‚ ‡ ‚‚‰ ‚‡ ‚‡: ‚‡ ‡‚ ˇ „ fl ‚ „ ‚‡ ‡ ‚ ‡. ‡‡fl ‡‡ ‡.

fl „ˇ‡ ˇ ˇ‡. ‡, ˇ ‡fl ˇ‰ ‚ ‡, ‡‚‡ ‚ ‡ ‚‡.

‰fl „‚, ‡ ‚‡ ‡‚ fl „‡‚‡fl ‰ ‡‡ ‡ ‡ ‡, ˇ‚ fl.

fl ‚‡ ‚: ‡ ˇ‰ ‡‡fl?

‚ ˇ ‡‚fl, ˇ „ˇ‡‡fl ‡‡‰‚‡fl ‡ ‰„ – ‡‡‰ ‰‡‰, ‚fl ‚ ‚.

„‰ ‰ ‚ ‡‰ ‰‚ ‚ fl ‡‚ fl -‚. ‡ ‡‡ fl„‚‡ ‡‡‡, ˇ‡ ‡‚‡ ‡ „‡ ‡‡. (‡ ‚ fl ˇ ‡ˇ.) ‡ ‰ ‡‚ ‰ ‡‚‡ ‚‰fl, ‡ ‚‡‰ ‚ ‚, ‰‚ ‰fl. ‡‚‡ ‚‰fl – ‚fl ‚ ‰„‚, ‰„ ‚ ˇ ‰ „‰‡‚‡, fl‚‡flfl ‡ [14] ‹ 2 • / • ‡ ‚ ‡‚‚ ‡ ˇ‰fl. ‡ ‡ „‡‚ ˇ‡ ‚ ‡‚, ‡, ‡ ‡fl ‡ ‚‡„‡ ‚‰ ‰‡‰ ‡‚. ‡‡ ‡‡ ‰ ‡ ‡ ‚fl.

‡ ‰ ‚ ‚, ‰, ‡ ‰„„ ‚flfl, ‡ ‰„ – ‡ ‚„fl ‡ ‰„ „‰ ‚„ ‚„ ‡‚‚fl. XXI ‚ ‡‡fl ‚ ‚fl ‡„ ‚‚fl ‰ ˇ‚ fl ‡, ‚„ ‡ ‰ ‰flfl ‡ fl, ‡ ‚‰fl ‚ ‚„. ‰ ‡, ‚‡ˇ‡ ‡‰„ ‰ ‰‡ ‚ ‚. XVII ‚‡ ‚ ‚ ‰‡‰„ ‡‰‡‚‡ ˇ ‰‚‡ ‡ – ‡‡ ‚ ‰ ‡‚‡‚ ‡.

‡‡ ˇ‡‚‡ „‡, ‡ ‡‚, ‰‡„‡fl „-ˇ ‚‡. ‡- ‡ ‡‰ ‡ ˇ fl ‡‚ ‚‰fl, ˇ, ˇ „ ‚ ‡.

‡ ‡ ‰ ‡ ‚ „ ‡ fl ‰ ‡‰‡, ‡ ‡ ˇ‡‡‡ ‡ ‚ ‰fl „ fl‚fl. „‡‡fl „‡‡fl ‚fl ‚‡, fl ‡fl „ ‡ ‡, ‚‚ ˇ‡ ‡ ‰fl „‰fl ‡‡ ‰ ‚‡fl.

, ˇ ‚„ ‚‰ ‡‚ ‡fl ‡‚‡, ˇ‰ ‰‡‚‡ ˇ ‚, fl‰ „ ‰ ‚‡ ‚ ‚fl. ‡, ‡‚ „ „‡‚ ˇ‡ „‰‡‚ fl, ‚‡fl ‰ ‡‡. ‰‡ ‡‚‡fl ‚‡ ‡‚fl ‰‡‰„ ‡ ‚‡, ‰fl, ‡ ‰. ˇ„ ‡ ‚, ‚ ‚ 1945 „‰‡, ‰fl ‡ ‚ ‰ „‰‡‚‡, ‡ ‰‚ ‡‚ ˇ „. „ „‚fl ‚ ‚fl Ť‚‡‡ ‚ť. ‡‚ ‡ ‚, „‰‡ ‰ ‡ ‚ „‰‡‚‡,, ‡‡ ‚fl.

‚‰ ‚ ‡ ˇ ‚‚ ‰‚ „ ‚‡‡ ‚ ‰‡‰-‡‚‚ „‡‡ ‡.

„ ‡fl ˇ fl, fl „ Ť‚‚‚‡ť ‡ (‡, ‚‰ ˇˇ‡‰‚ „‡‚), ˇ ‰ ‰‚fl ‰ ‰‡‚ ( ‚ ‚). „ ‡ ‡ ‰ „‰‡‚ ‡‚fl ‡, ˇ ‡‚‡ ‚? ˇ‡, ‚ ‰fl, ‡‚fl?

fl ‚ ‰ ˇ ˇ‡ ‡ ‚ ‡, ‹ 1 • / • 2002 [15] ‡ ‰‡ ‰‡fl ‚ ‰ „ – ‡, ‡ ‚ ‰ ‰‡ ‚ ˇ‚ ‡?

‡‡ ‡‰‚‡ fl ‚ ‰ ‡‡ – „ ˇ‡ ‚ fl ‡‡ˇ ‡, ‡ ‡‡ ‡‚‡ : ˇˇ ‡‚ „‡‰ ‡ ‡ ‡„ fl ‚ ˇ ‡ ‚‚‚‡ ‰‡‡ ˇ ˇ ‡ ‡‚fl. ‰ ‰ ‚fl ‡‚ ‰„ ‰ ‡„ ‡, ‚ „ ‡.

‰‡‚ ‚ ‡ ˇ ‚‡‚‡ fl, ‡ ‡‡ ‡ Ť ‡ť. ‚ ‚ „‚ ‰ ‡‡ ‡‚fl ‡‰‡ ‡‚‰fl fl‰‡ ‚ ‡.

„, ‡‡‚ ‡ ‰‡‰ ‰„‚‚ „‡ ‚ ‡ ‡‡ ‚ ‚fl ‡ˇ.

‡ ˇ ‰ ‡ ˇ‰ ˇ‡‰‡, „‡ ‚‡ ‡ „‰‡‚, fl ‚ ‚ ‡‡. ‡‡‰‚‡ „ ‚‚ ‡ ‡‚fl ‡ ‰‚ ‚‰‡‚. ˇfl „‡‚‡ ‡ ‡, ‰‡‰„ ‰‚‡ ‡‚ fl ‡‡ ‚.

‡‚ ‚ ‡ ?

‡ ‚ ‚„ fl‰‡. ‰‡‰ ‰ ‡ ‰ ‡‚‰‚ ‡„‡, Ť‚‡ – ‰‚‡ ‚. ‰ ‚„ ‡‡ ‰ ‡‚‚fl ‡ ‚ ‰‡‰ ť, ˇ, Ť‡ ‡‡‰‡, ‚‚‡ ‚‚ ‚„ ‰fl, „ ‰‡‚‡ ‰ˇfl ‚‡ ‚ ‚ fl‰ť.

‚ ‚ ‰ ‚ ‰ ‚ fl ‡ „ ‡‡, ‡ ‚‚‡ ‡‚ ˇ ‚‡ ‡ ‚ ‡. ‡, ‡, ‡ ‡ ‚ ‰ ‚‡, ‡ ‰„ ‡ ‡ fl 40. ‚ ‚fl ‡‰ ‡ˇ‡ „, ‰‡‚fl ‡ ‰fl ‚‚‡ ‚.

‚ ‰‡ ˇfl ‡‡ „.

fl ‰ ‚‡fl ‡ ˇ‰ ‡ ‡‚ ‡ ‚ˇ„, ˇ„ ‡‡fl, ˇ‚„ ‚‡‡ ‰.

‚ ‚fl‰ ‚ ˇ ‚, ‰‡fl „‡‰‡„ ˇ‚‡ ‚ ‡‡, ‰‚‡fl ‡ [16] ‹ 1 • / • ‡ ‰‡, „ ‡, ‡‡‚‡fl ‚‡‰‚fl ‰ ‚‡ ˇ‚. ‚ ‡fl ‚fl ‰ ‡‚ „‡‰‡ ˇ‚ ‡ ‚‡ fl. E‰‚ ‡‰‡fl ‚‡ – ‡‡ˇ‡ ‚ ‡‚ ‰‡‰„ ‚‰fl, ˇ ˇ fl ‰‡‚ fl ˇ‚ ‡. ‰ ‡‚fl „ ‡ fl‚fl fl ‰‡fl ‚ ‡‚.

ˇ ‡ ˇ‰ ‡‡ ‡ˇ ˇ‚ „‡‡ ˇ‰ ‡, ‡ ‚‡, ‚‚‚‡ ‚‡ ‡., ‡ ‚ „ ‰„ fl, fl „‡ ˇ ‚fl ‡‚ ‡ ˇfl. ‡ ‚ ‚ ‚ ‰‡ ‡, ‡ ‡‚ „ „‰‡‚, ‚ ‡‚‚‡fl, - ‰‡ ‚, ‡‡ ‰ ‰‡‰-‡‚‚, ‡ ‡. fl „‡ ˇ ‚ ‰fl „, ‡‡fl ˇ‚ ‡‚fl ‰‡ ‰ ‡.

fl ‚ ‚ ‚ fl ‰‚‡. „‰‡‚‡ ‡ ‚ ‚ ‚‡‰ ‚ ˇ‰ ˇ. ‡ ‡ ‚, ‚ ‚ ‚ ‚ ‡ ‡ ‚ ‰‡‰ ‡?

‚fl ‰‚‡fl ‰ ‡‚ ‚ ‚ ‚ ‰‡‚ ˇ ‚fl ‚ „‡ ˇ ‡fl. ‡ ‰„ ‰‡‚, ‚‡fl, ‚‰‡fl ‡, ‚‰‡fl, ‡ „„ ‡fl. ‡ flfl ‰ˇ ‡ ‚ ‰‰‡fl „‚‡. ‰, ‡, ˇ ‡‚ fl ‚ ‚ ˇ‚, „‡ ‡, ‚ ‡, „‰‡ ‚‡ ˇ ‚ ‰ ‰‚ fl ‚, ‡ ‰„, ‡ ‚ ‡fl ‚fl. ‚ ‡‚‚,, ˇ‡fl.

[18] ‹ 1 • / • ‚ „ „‡ ‚‚ ‚ ‡ ‡ fl, ‡ „ ‡‚‡ ‡ ‡ ‡ ‚ ‚ „‰‡‚ ‚.

„ ‡ ‡‚fl ‚ ˇ ‚‡ ‡‚, ‚ ‡ ˇ‰ ‚‡ fl ‰ ‡‰‡. ‡ ‡ ‚‰ fl ˇ‡fl ‚‚ fl „ˇ‡ ‚‚ ‰ ‡‡ ‚ ‚‰fl ‡‰ ‚ ‰ ‚‰?

fl „ˇ‡ ‚‚ ‚ ‚„fl‰ ‡ ‚ ‚ˇ„ ‡‚fl ‰ ‰‡‚ ˇ ‡ ‡ ‡: ‡ „ fl ‰‚‡ ‡‡ ‡‚‡‡‡ ‡‡‚fl ‡ ˇ‡‚ ‚ ‡ ‰‡ ‡‡‡ ‚. ˇ fl ‰. ‰ ‚ˇ‡, ‡‡fl „‡fl ˇ‡‚‡ fl „ ‚ ‡ ‡ ‡ ‚fl ‡ ‰‚fl ‚. ‡ fl ‚ ‡ ‰,, ‚, ‡, ‡‡ˇ‡‰ -‰-‡? ‡ ‡„ ‡‡‚‡ ‡ ‰ ‡‚‚‡? ‚ ‡‚fl ˇfl ‡,, ‚fl, fl, ‰ ‡ ‚ ‰ ‡ ‡ ‚‰‚fl ‰.

, ‚ ‚‡‡ ‰‚ ‚.

„, ˇ ‡, ‰‚„‡. ‰‡‚ ‡‡‰‡, ‰ ‚„ ‰‚ ‡‚ ‡, ‚ ‡„‡, ‚‡fl ‚ ‡ ‡‚‡ ‚ ‚‡. ‚‰ ‡ „‡‚ ‰‚fl ‚ ‰‡‰, ‡fl ˇ „ ‚‡ fl ‰ ‚‰‚ „ fl‰‡ ‡ ‚.

‚, ‰fl ‰fl ‰‡‰ ‡ ‡ ‰ ‚fl 11 flˇfl „ „‰‡. fl ‚‡ ‰„ ‡,, ‚„, ‡ ‚ ‚fl ‡ ‚ ‡‚ ‚ ˇ‡ ‰flfl.

-‚, ˇ‰ ‰„‡ ‚‚ ‚, ‡. ‡‡ XX ‚‡ ‡ ‡ ‡‚fl ‰ – ‡ ‚ 1974–1982 „„., ‰‰‡ InterAction Council (‚ ˇ‚ „‡‚ „‰‡‚ ‡‚‚). ‡‡fl ‡fl ‰„‚‡ ‡ ‚, ‡ ‡ ‡‰‡ InterAction Council ‚.

[20] ‹ 1 • / • fl „ˇ‡ ‚‚ ‡ ‡‰‡ ‚, „‰fl – ˇ, ‡ ‰fl ‰„ ‚fl 9 ‡‰‚. ‡ ‡ ‚‡ ‰fl ‚ „ ‡‚‡, ‡‡„‡ 100 ‡‡‰.

‡‡ ˇ‰ ‡‡fl ‚‰, ‡ ‡‡fl ‡ fl ‚ ‡‡ „ ‡ ˇ ‡‰‡ ‰‰‡ ‡ fl‰‡, ‡ ‡. -‚, ‰fl „ˇ‡. ‚ ‚fl ‚‰ ‚ ‡‡ ‚‰ ‚ ‰‚ ‰, ‚ „‰fl ‡ ‚ ‚ ‚fl fl.

‰ ‰, ‰„‡ ‚‚ ‚ ‡ ‡ fl, ‡ „ ‡‚‡ ‡ ‡ ‡ ‚ ‚ „‰‡‚ ‚ ‚,, ‚, ‡. ‚‰ ˇ ‚‡ „‡ ‚. ‡‰ ‡, ‡ „ ‡‡‰ „ ‡ ‡„fl‰ ‡‡,, „ ‰„ ‡‚ ‚‰ ‚‡‚ ‰ˇ‡. ‰‡‚‡, ˇ‚ ‡ ‚ ‰ˇ ‚„ ‚‡‚‡ ‚ ‚‰fl ‚ ‡ ‚.,, „ ‡ ‚‚fl ‡.

‡‡fl ‚„ ‚fl ‰‡ ‚, ‡‰ ˇ ‡‰‡fl ‚. ‚‡ ˇ ‰fl ‚ ‰ ‡;

‚‡ ‰„ ‡ ‰ ‡ ˇ‰ ‡„‚. ‰‚ ‰‚ ‰ ‡‡, ‡‚‡, ‰‡ ‰‡‡. fl‚fl ‰ ‡‚ „‰‡‚‡ ‰ ˇ‡, ‚fl „‡ ‡‚.

fl, ‚‡ ‡‰ ‡‡ ‚ fl ‡‚ „ˇ‡., ‡, fl, ˇ ‚ ‰fl, „ˇfl ‡ ‚. ‡, ‡‡ ‡„‡ ‰‡ ‚‡ ‡‰flfl ‡ „ˇ‡ ‡ ‡.

‡‡ ‡ ˇ‰, ‚‡ ‡‡ „ˇ‡‡. ‡ ‰ ‰‚‡ ‰flfl ‰, fl ‡ ‰fl ‚ fl ‚ ‡‚ „ˇ‡ ‚, ‰ ‚. ‚ ‚ ‡ ˇ ‚fl‡, ‚ „‡ ‡ ‰‡ „‰‡‚, ‡ ‰ ‚.

‰‚ ‡ ‡ „‡‡ fl‰ ‡‚ ‡ ‚. -‚,,, ‚‰ ‚ „ˇ‡‡ ‡ ( ‰‡). -‚, „ˇ‡‚‡ ‹ 1 • / • 2002 [21] ‰ ‡ ‚ „: ‚ ‡ „ ‡ ‰ ‡ ‚ ˇ ‡ ‚‡. -, ‚ „‚„ fl ‡ ‚ ‡ ˇ ‡‚‚‡fl ‡‚ ˇ‡‡ ‚‡ „ˇ‡‡ ‡‚ ‚ ‡„ ‡‡‡.

‡ „ˇ‡‡fl ‚‡‚‡ ‚ ˇ ‡ ‰fl ‡, ‡fl ‚ ˇ‡‚ ‰, ‡, ‚‰‚ „‚. ˇ‚ ‡‡ ‚ ‰„ ˇ‡„ ‡„ ‡‡‡, ‚‚‡ ‰‚‚ ‡ „ˇ‡‚ ‰‡‰ ‡‚‚ „‡‡. ‰‡, ‰‡, ‚,, ‚ „ ‡‚‰‚ ‚fl ‰ ‚ fl ‚fl ‡, ‡‚ ‡‰‡, „‰ ‚ „‡‡ ‰‡„‡ ˇ ‚fl fl ‚ ‡‚fl.

‡ ‡ –. ‚‡ „ˇ‡‡ 12 „‰‡‚ fl ‡ ‚ ‚‡‚ ‚ „ ˇ ˇ‰ ‰‡ ‡, ‰ ‚„ ‚ ‰ ‡‚ „‡., ‡‡‰‡, „‰‡‚‡ ‚„ ‡, fl ‚‡fl.

‡‚‚‡fl ‚„‰ „ˇ‡‡ ‚ ‡ ‡‚‡ ‡, „‰ ‡‚fl ‡‚fl ‚ ‚ ‡ ‡‚‚‡. fl ‡ˇ‚‡, ‰‡ ‡‚ ‚‡fl ‡ ‡‡ ‚‡ ‰ ‡‚, ‰ ‚ ‚ ‡ ‡, ˇ‡ ‰ ‡ ˇ‚. ‡ˇ fl – ‡, ˇ „‰‡‚-‚, ‡ ‡ ‚ ‰ ‡ Ť‡ ‡ „ť „‡, „, ‡‚‡ ‡fl fl.

, ‚ fl ‚‰fl „‰fl ‡ „. ‰‡fl ‡‚‚‡fl ‡ ‚‡ ‚, ‚‰ ‰ ‚ˇ‰ „‚, ‡ ˇ ‰ ‡ ‚ ˇ‚ ‚, ‡ ‚. ‚ ‚. „ ‡, ‰‰‡‚ „‚‡, ‚ ‰fl ‡„ ‰‚‡fl ‚, ‚ ˇ‡‡ ‚ ‚. „ „‰‡‚‡ ‚‡ ‚ ‡ ‰fl ‰fl ‚‚ ‡ fl‚ ˇ ˇfl ‚ ‡‰.

‰-‰, „ fl ‡‡‰ „-, ‰ ‰fl ‰‡‰„ ‚‡„ ‰‡ „ ˇ‡‡., ‰fl „‰‡ ‰fl ‰‚fl, ‚ ‡, ‰,, „ [22] ‹ 1 • / • fl „ˇ‡ ‚‚ ‡, „‡ ‡ ‡‡‰ ‡ ‡‚ ‡, ‚ ‡fl ‰‚‰‰ ‚ ˇ ‡ ‚ ‰„.

‡‚‡fl ‡fl ‡‡ ‚ ‰‚fl. ‡fl ‚ „ fl‡ ‡ ‚„ ‚‡„‡. ‰ˇ ‡‡fl, „‰‡ 30 ‡‡‰ ˇ‡ ‡‰‡ ‰‡fl ‡ ‚fl ‚‡ ‚. ‡ ‚ ‚‚‡fl ‚ ‡- ‚ „ ‰‡‚, ‡ ‡ ‚ ‰fl „ ˇ‡‡.

‰, ‚fl ‰ ‚ ‡‰‡, „‰ ˇ ‚fl fl ‡ ‡ –. 12 „‰‡‚ ‚ „ ˇ ˇ‰ ‚ ‰ ‡‚ „‡.

„ ‚ fl‚fl ˇ ˇ ‡„ ‚‡fl ‡ „ „‚‡fl. „‡‰ ‡‡‡ ‡‡ ‡ ‰ ‰‚, ‚‡ fl‚„ ‡‡‡, ‚‡fl ‰ „fl Ť ˇ‚ ‡ť ‚ „ ‡‡fl, – ‚ ‡, ‡ ‡ ‡‡‡ ‡ ‡‚ ‚ flfl.

„ ˇ ‚ ‚‡‰ ‚ ‡‚ „ˇ‡‚‡ ‡‚ ‚. ˇfl ‚‚‚‡ ‰‡‰‡fl ‡‰‡‡fl ‚ ‡‚, ˇ‡‚, ‰‚, ‡‚ ‡. ‰.

– ‰ ˇ‡ ‰, ‚ fl„‚‡ ‚ ‰‡fl. „ „‡‚ ‡‰‡ ‰ ‡ „ ˇ ‡ ‡ˇ „ˇ‡ ‚‡ ‡‚ ‚. ‰fl ‚, ‚‰‚ ‰‚fl ‡ ‡ ‚ ‡‡‚.

– ‡ fl ˇ‡„fl ‡‚ ‰‚ ‰‡‚. „‰ ‰ ‚ ‡ ˇ‡‡ ‚‚‡ ‚ ‡‰.

„‡ ‚ „‰ 400–500 ‰ ‰‡‚ ‡ˇ„ ‡‡ ‡, ‡ ‡‡‡ ‚‡ „. ‡fl, ‡ ‡‡ ‚ ‡‡ ‰‡ ‡ ‚ ‡ ‡‡, fl ˇ‚ ‡. fl ‚‡ ‚„‰, ‰‡ ‚ ˇ‰ ‡ ˇ ‚fl ‡ ˇ ‡‡ ‚‡, ‰‡‚ „ ‡ˇ ‚ ‰ ‡‚ ‚.

fl – ‚ „ ‰‡. ‡‚‡fl ‡ „ „ -‡ ‡‡‡ ‡‰fl ‚ ‡. ‰„ ‡‚‚‡ ‰„ ‡ ‡‚,, ˇ‰ fl ‚ „‰‡‚, ‡ ‡‡‡ ˇ ‚ fl ‚‚‚‡ fl, ‹ 1 • / • 2002 [23] ‰ ˇ‰ ‰fl ‰fl ˇ ‚ ‰.

30 ‰fl ‡fl ‚ ˇ‚ „‚ ˇ‰ ‡‚‡ ‰ ‚„ ‡. ‚ ‚‰flfl ‚ ‚‡: ‡‡ ‰‡, ‚ ‡ ‡. ‡ ‚ ‚ˇ‡ ˇ‡‡. ‰ ‰ ˇ‡ ˇ ‚‡ ‡ ˇ‡‚fl ‡ˇ ‰‡‡. ‰ ‚ ‚„ „ ‚‡ ‡ ‡, ‡ fl, ‡ ‚ ˇfl‡‚‡ ‰ ‚ ‡‰‡, ‰ ‚.

ˇ‰ – ‰‡ ‚‡ ‚„ ˇ‚‡.

‚fl ‡‡‰ ‡‚‡ ‰ ˇ ‡ 12 ‚‰‚ ‡ ‰, ‚ ‚ ‚fl ‡ˇ. „‰fl ‡ ‡‰‡‡ ‡fl ‚.

‡‡fl „ ˇ‡‡ „‡ ‡ ‡ ‚ ‚, ‡‚ ‡ „‰‡ „ ˇ ‰ ‚, ‡, ˇ‰ ‚ ‰‚‡ ‚fl. -‚, ‡‚‚‡ ‰ fl ‚ ˇ‰ „‚‡ ‰‡. -‚, ‡ ‚ ‡ ‰. „ ˇ‰ „‰‡‚‡ ‰fl ‚ ‡‰‚ ‚ ‚, ‡‚ – ‚ˇ‡‡fl ‰‡ ‰fl ‡ ‚‡ ‡ „ˇ‡‡fl fl, ‰‚, ‡ ‡ ‚ ‡‡ ˇfl‡ ˇ‰‡. „‡ ‡ ‡‚ ‡fl ‚fl. ‚ fl‰ ‡‚ ‡ ‰ ‚ ‚, ‡ ‡ ˇˇ‡‰‚ ‡ ‡‚‡ ‡ ‚fl „‡‰‡ ‚ ‡ ‡‚‡ ‡-‰‡. ‡, – ‰, ‡-‰ ‰‚ ˇ ‚fl „ fl ‰.

.

‚‰ ˇ‚‡ „ ‰‡‚, ‚ ‡‚‚‡fl, ‰‡ „‰fl, ‡‚fl ‰ ‚, ‰‡ ‡‚ ‡ ‡. ‡ ˇ „‚, ‡‡flfl ‚. „‚ ˇ ‡‚‡‰ ‡ ˇ ‚‰‡ ‚.

‡fl ‡ ‚ ‡ fl ‡‡ ‚ ‚ ‚fl. ‰ ‰ ‡‚ ‡ ‚ ‡ ˇfl‡‚ „‡ ‡‡, ‰‚ „‚‡ ‡ fl ‰fl.

„‡ ‰‚‡ ( !) fl ‰ fl‰ ‚ ‚ ‚ ‡‡., ‰‡ „‡ „, ‡ ‡‡.

[24] ‹ 1 • / • fl „ˇ‡ ‚‚ ˇ‰ ‚‡, ‡‡ fl‰ ˇ„‚‡ ˇ‡‰‡ ‡ ‰fl ‡‡, ‰ -‡ ‡‡ ‰ „‚‡. ‡ ‡ˇ‡ ‡fl ‚ ‡ ‡‚‡„ ‚‡, „‰ ‚‡‰ fl‚ ˇ‡„‡;

‡ˇ‚‡‡ ˇ‡‚‡ ‚, ‡ ‡ ‚ ‚‡ ‚, ‰fl ‚, ‚‡ ‡ „. (‚‰, ‡ ˇ‰ „‰‡‚ „ ‚„ ‡ ‚, ˇ „‡ ‚, ‡.) ‚ ‡‡ Ť ‡ť ‚ ‡ ‡. ‡ ‰‡ „ ‡, ˇ‰ ‚ ‰ ‡„ ‡ ‚fl‡ ‰ ˇ „‰‡‚ ‚ˇ.

‡ˇ ‡fl „‡ ‚ ‚ ‡, „‰ ‚ ‰ ‚fl ‡ fl‚‡fl ‡‡fl ‡ ‰ ‡ „ ‰‚ ‰fl ‚ ‡, ‚‡, ‡.

‡ ‡fl ‡ ‰‰ ‰ ‡‚,, ‚ ‚ ‰, ‚fl‡ ‰‚ fl ‡‰‚ ‡‚, „ ‰„ ‡‡ˇ „‰‡‚‡. ‡ ‡‡„‡ ‚, „ ‡‚ ‡„‡ ‰‡‚fl ‡ ‡‚ ‡. ‰‡ ‡‡‡fl ‡ ‡ ‡ fl ‰‚‡ ‚‰. „ ‚ ‡‰ ‡‡ ˇ ‰„‚‡ ‡‚ ‡ ‚ ‚.

‡ ‡‡‡ ‡‰‰‡‡ ‡ ‡‚‰ ‡ ‡ ‰ ‡ ˇ – ‰ ˇ‚‡ ‰ˇ ‡. ‡ ‚, flfl ‡‡fl ‚ ‡‡ – Ťfl ‚ ť – fl‚‡ ‚ ‡ ‡‰‰‡‡ ‡‚‡ ‰ ‚ „‰‡‚ ‚‡ ‡ ‚‡ ‡. „‡‡fl ‚‡ ‚ Ť-‡‰ť ‡ˇ‚ ‡ ˇ‡ ‡‚‡‡ ‚ ‡. ‡‚ ‡‡ ‚ ‚ ‰„„ „‰‡‚‡ ‚ fl ‡ˇ ‡ ‚‡ fl ‚‡ ‡. ‚‰ ‡‚ ‰fl fl ‰‡fl ˇ‡‡ ‰fl „‚‡fl „‰‡‚ ‚ – ‚ˇ‡‡fl „ˇ‡‡fl fl, ˇfl‡ ˇ‰‡. ‡fl ‚fl ‚ ‚, ‡ ‡ ˇˇ‡‰‚ „‡‰‡ ‚ ‡ ‡‚‡ – ‰, ‚fl „ fl ‰.

ˇ‚‡ ‰„ ‡ ‡fl ‰ ‚ fl ‚‚‡. ‰‡ ˇ„‡ ‡ ‡‚‚‡ ‚, ‡ ‰‡, ‡‡, ‡ ‰ „fl ‰‡‰, ‡ ‚‡ ˇ ‚ ‹ 1 • / • 2002 [25] ‰ fl, ‚ „‡ ‚‡. ‡ ‰ ‰flfl fl‚ ‚‰fl ‚fl ‡ ‚ ‡ ˇ‡„ „. ‡‚ ‚‡‚ ‰ ‡ ‚ ‚ – ‡ ‡„‡ ‰ „ ‡, ‡ ‡‚ ‚ ‡ ‰ ‡‰, ‰ ‰, ‰ ‡‡„ ‚‡.

‡‰ „‡‡ ‚ ‚ ‰, ˇ ‚‡fl ‡. ˇ ‰‚‡ ˇˇ ‡‚fl ˇfl‚. ˇ ˇ‰, ‰‡ ‰ ‡ ‡‚„‰‡ ‡‡ˇ‡ ‡„, ‚ ‚. ‡, ‚‡fl ‡fl ‚ Ť-‡‰ť ˇ‡ ˇ‡‡ ‚ „‡ ‡, ‡, ‡‡fl ‡fl ‡ ‡ ‰„„ „ ‰‡‚‡, ‚ ˇ‡fl ‰fl Ť-‡‰ť.

„ Ť‡ ‚ ‡ť, ‚„‡, ‡‡ ‡‚‚‡ ‡ ‚‡ ‚ ‚ ‚ ‰fl ‡fl „, ‰fl Ť-‡‰ť. ‡‰, „ ‰‚‡ ‡‚ ‡ ‚‡ ‰‡ „‚ ‰‚‡ ‡„. ˇ‚ ‚ ‡ ‡‚‡ ‡ ‡, ‚, ˇ‡fl ‡‚‚‡ ‚ ‚ ‰‚ fl – ‚‰ ˇfl‡‚‡ ‡-‡ ‚‡‡„ ‰„‚‡ ‡‡flfl ‡ ‡.

‚‰, ‡‚‚, ‚fl „ ‡, ˇfl‡ ‰‚ ‡‚‡ ‚ ‡, ‰ ‚ fl. ‡„ ‡‚‡ ‡ ‰‰ ‚ ‰‚, ˇfl‡ fl ˇ ‡fl ‰‚. ‡fl ‡fl ‚‚‡ ‚, ‰ ‡ ˇ‰ ‚‡ ‚ ‡, ˇ ‡ ‡fl ‡ ‡‰fl.

„ „‚fl, 11 flˇfl fl., ‰‡, fl, ‡ ‰‡‚fl ‡‡‚. ‚‚‚‡‚ fl‚, ‡ ˇ ‡ ‚‚ ‡ ‰ ‰‚ ‡ ‰‡‰ ‡. ˇ ‰ ‡ ‰„ ‚fl ‚‡ ˇfl ‡ ‰‚ ‚‰‡ ‚, ˇ „, ‚‰‡‚, ˇ ˇ.

‚ ‰ ‰‚‡ ‡ fl‚ ‚‡fl ‡„‡, ‡fl ‰ ‚ ‡„ fl ‰‡ „ ‡‚fl. „‰‡ ‚ Ť„‰‡‚‡ „ť, ˇ ‡ ‚ ‰„‚ ˇ ˇ. ‰‡„‡, „, ‡ ‚ 1998 „‰ ˇ ‚ ‚„‡ Ť‚ ‡fl ť, ‡flfl „ ‚ ‡ ‰‚fl. ‚ [26] ‹ 1 • / • fl „ˇ‡ ‚‚ ‡ ‰ ‰‚‰, „ ‡‡ ˇ‡fl ‡fl, ‰„ ‰‡‰ ‡, ˇfl ‡‚‡ ‡‚‡ ‰„‚‡, ‰‡, ‰ ‰.

‰ ‰‚fl – fl‚ ‚ ‚.

‰‚ ‚ ‡„ ˇ‡ ‚ XIX ‚ fl‡fl ‰‡. ‚ ‡ ‰ „ ‚, ‚ ‡ ‚ „, ‡ ‚‚‡ ‚‡ ‰„ „‰‡‚, „fl ‰fl ‡ ˇ. ‚ ‚ ‚ ‡‡ ‡‡ ‚ ‚ „ ‡, ‰‡ ‰ ‚„ ‡‚ ‡‡„ ‰‡ ‡. ‰ ‡‡ ‡, ‚‰‚‡, ‰‡‚‡ ‡‡ ˇ‡ ‚‚ ‡ ‚. ‚ ‚ ‰ ‚ˇ‡‰‡. ‡ ‰fl‡ ˇ‡fl ‡ ‚‡ ‚ˇ ‚ fl‰, ‚‡ ‡ ‚ fl. ‰‡ ‚‡ ‰‡‰ ‚ –,, „ ˇ‡‡, ‡‡fl ‡‡ ‡‡‡ ‡‚‚‡ fl ‡‡ – ‡‚ ‡‚fl ‚„ ‚„ fl‰‡.

fl, ‡‡ ‰ ‰ ‚fl – ‰, ‚ ‡ ‚fl ˇ‡‰‡ ‚ ‡‡. ‚ ‰ ‚,, ‡ ‚,, ‰, ˇ ‡ ‚‰‚‚‡‡ fl ‡‡‡., ‚fl ‚„, ‰ ‡ ‡ fl ‰ ‰‚.

XXI ‰‡‚ ‡ ‚‰ ‚‡„ ˇfl – ˇfl ‰, ‰, – ‰„. ˇ ‡ ‚‡ ‡ ‚‰‚ ‡‡fl ‡„„ ‚flfl ‡. ‰ ‚ fl‚ – ‡‡ ‚ ‚ ‚ fl‰ „‰‡‚ ‡. ‚‚‡ ‡„ ‡‰‡fl ‡„ ‚‰‚‡, ‰fl ‚ ˇfl ‰ ‰ˇ ‚ ‰. ‰ ‡, ‡ ‰fl ‡‡, ‚‡ ‰fl ˇ‚‡. „‡ fl, ‰‡‚ ‰„ ‚, ‚„, ‡‡‚‡fl ‡ ‰‚ ‰fl fl ‡„ ‰, ˇ ‰ ‚.

ˇ‰ ‰ ‡‡, ‡ ‰ ‚fl ‡ ˇfl ‚‰‡‚., ‰ ‚‡ „‰‡ ‚ ‡ ‰fl, ‡ ‰ ‰ ‡., ‚ ‚ ‡ ‰, ‡ ‡, ‚‰ ‚ ‚ ‰‡‚.

‹ 1 • / • 2002 [27] ‰ ‡‡fl ‡fl, „, ‡ˇ‰‡fl ‚ ‡, ‡fl ‚fl. ‰‚ ‚ ‡ ‰ „ ‡, fl ‚ ‚‡, ‡ ‚‡ fl, ‡ fl XIX ‰ ‰ XX ‚‡ ‡‡ ‚‡‡ ‡ ‚‚‡., ‡ ‰ ‚ ‚ ˇ, ‰‡ ‡‚ fl ‡-ˇ ‚ ‚ ‡„‚ ‡. (fl „‰fl fl „‡ ‡, ‡ ‡ ‚‡ ‚, ‰„ „‰‡‚‡, ‚ ‚ ‡ ‚fl‡ ‚, ‡‚fl, ‡ ‚„fl‰, ‡ fl‰ ‡.). ‡‡, fl ‚ ˇ, ‚‡‚‡ 11 ‡‚ fl ‡. ‰‡fl – ‰ ‚, ‡ ˇ„‡‡ ‰„ fl. ‡ ‰ „‰, ‡, ‡ ‚ ‡‚‰‡, ˇ ‰„ ˇ „, ‰.

‡ ‰‰ ‰fl. „‰fl fl „‡ ‚‡ ‚, ‡ ‚fl‡ ‚, fl‰ ‡. ‡‡, fl ‚‡‚‡ 11 ‡‚ fl‚, ‡ ˇ„‡‡ ‡, ‡ ‚ ‰.

‡ ‚ ‰‚ „ˇ ‡fl ‚ ˇ‡ ‚ „ ‚‡. ‚, - ‚ ‡ ‰‡ ˇ ‰‡ „ ‚‡‰‡ „‡ Ť‡‡ ‚ť.

‡‚ ‰‡‚ „ ‡‚fl‡ ˇ‡ ‚‡ ‡ ‡ˇ ‡‡ ‡„‡ Ť‚ ‚‡ť. „ ‡ fl ˇ -ˇ‰ ˇ ‚‚‰‡fl., ‡, ‡fl ‡. ‰‡ „, ‚fl‚‡ ‡‰fl ˇ‰‰ ‡‚, ‰ ‡. ‚ ‡‡, ‡ ‡‡‰ ‚ ‡‰fl „ˇ‡fl ‡‡fl ‡ ‡fl.

‡‡‰ ‚ „ ‚‡ ‚ ‡ˇ‰, ˇ‰ ˇ ‡ ‡ ‚ „. ˇ‡ ‰ˇ ˇ ‰ fl‰ ‚‡ ˇfl‚.

-‚, ‡ ‡ ‡‰ ‡„‡‚‡ ‚‡ „ ‚‡. ‡ ‡‚‰‚ ‚ „ ‡‚‡. ‡ ‚ ‡ fl ‚ „‡ ‰ ‚ ‡„„, ‰, ˇ‡ ‰fl ‚‡ – ‰„. „ ‡ [28] ‹ 1 • / • fl „ˇ‡ ‚‚ „‰‡‚‡ „ ‡fl ‰. – ‡.

-‚, ‚ „ ‡‡ „‡ ‡‡‚‚‡ ‡‚, ‡ ‡ „‰‡‚‡ ‚‡ ‰ ‚ ‡ ‚ „ ‡‚fl. ‰ ‡fl ‡ ‚‡ ‰ ‰‡ ‰ˇ ‚, ‡ – ‰ ‡ ‚‡‚ ‡. ‡ ˇ ‚ ‰, ‰, ‡‡, ‡„‡‰ ˇ‚ ‡, ‚‰ ‡.

‚, ‡‡‡, ‰ ‚ˇ ‚‚‡ ‰ 1945 „‰‡.

-, „ ‡‡ˇ ‡ „‰‡‚ ‰‚fl ˇfl ‚ ‡‡ˇ ‡, ‰ ˇ ‰, ‡ fl ‡. ‡ „‰‡‚‡ ˇ„‡ (‡, ‡) ‚ ‡fl, ˇ ‚ ‰‡ ‚ ‚ ‚, „ ‡ ˇ ‰‚ ‚ ‰‡‚ ‰ ‰ ˇ ‡.

‡ – ‰ ‡ ‚ „‰‡‚.

„‰fl ‚ ‚ – ‰„ „ ‡‚ ‰ ‡ „ – ‚‡ ˇ ‡‰‡ ‡. fl‡fl ‡fl ‡ ‚‚‡. ˇ ‡ ‚‡ ‚ fl ‡‡‰ ‰ „. ‰ ‡, ‡, ‚, ˇfl, „‚‡‚‡ „‡‚ ˇ‡ ˇfl‡, ‡ ‡‚‡ ‚‡.

‡‡‰‡ ‰‡ ˇ ‰„ ‰. ‡‡fl ‚ ‡, ‚ ‚‡ ‡, „‰‡ ‰‡fl ˇ‡ ‚‡‡ ‡ ‡ˇ‚. ˇ ‡ˇ‚, ‡‡‰ ‡‰ˇ flfl.

‡‡‰ ‚fl‰ ‡‚ ‰„ ‚‡ ‡‚fl ‚‡ ‚.

‡, ‡fl „ ‡‚‡ ‡ „ ˇ‡‡ ‡, ‡ „ ‡ ‰ fl ‚ ˇ‡. ‡ ˇ‰ ‚‡ fl ‰ ‡‰‡, ‰‚ ˇ‰ ‡‚fl ‚ ˇ ‚‡‡‚.

ˇ ‰ ‡‚ ‰„ ‰„‡, ‚ ‚fl ‚. ‰‡ – ˇ ‚. fl ‚ ˇ‰ „‡ ‡. ‚‡‚ ‚‚‰ ‚ ˇ‚‡fl ‚ ‡„ ‚. ‡‰„ ‚‡ ˇfl‡ ˇfl‡‚‡. ‚ ‚ ‰ ‡‡fl ‚‰ ‚ ‚, ˇ‰ ‰ „ ‰‡‰„ ˇ‡‡, ‰‚ ‰ ‰ ‚„ „‰‡‚‡. „ˇ‡ ‚ ‚ ‡‰„ ‚‰fl ‚‰ ‰‡ ‡ ‡ ‰ ‡, ‚‚‰‡ „‰‡‚.

• ‹ 1 / • [31] ‡‡ ‚ ‚‰fl ‚‚ ‡ ‰‚ ‡ ‡‰ ‚ ‰‡ „‰‡‚‡, ‡‰flfl Ť‡ ‰ť ‚„ ˇ‚‡ ‚ ‡‚ ‡ ‡‡ˇ‚ fl ‡‚„ fl? ‡fl ‚‰‡, ‚‰‚fl ‡ ‰‚‡ ( ‡‡ ‚ ‚ ‚), Ť‡ť ‡fl ‚ ‚ ‰‡‚? ‚ ‡ ‚, ‡‡ ‚ ‰ „‰ ‚ ‚„ ‡, ‰ ‚‡ ‚ ˇ‡‚, ‚fl ‚‰‡ ‡ ‰‡‰ ‡ ‡‡‡ „‡‡.

‚‰, ‡ „‰‡‚, ˇ‡‰‡ ‡‚„ ‚‡ ‚‡fl fl ‚ ‰‚‡ „ ‚, ‰‡‚, ‚‚‡ ‚fl „ „‡‡ „‚ ‚‡ ‡‚‡„ (‡„) ˇ„ ‡, ‚‡fl ‡‚‡„ fl ‚ „ Ť„flť fl‰ ˇˇ, ‡ ‡. ‡‰, ˇ‡„ ‚ fl‰„ ˇ‡ ‚‚ ‰ˇ ‰‚‡.

‚‚ ‚ „ -ˇ‰ ‰„ ‡ ‡‡ˇ ‚‡fl fl‰„ ‰‚‡fl, ‚ fl ‚‡fl ‡ ‡ fl‰„ fl. ‰.

‡-fl‰ ‚, ‡‡ ‡fl ‚ ‡ ‚ ‚‡‰‚, ‰‡„ ‚fl ‡‰. ‰ ‡ ‡ ‚‰fl ˇ‰„ ˇ‡ ‡ ‡, ‚ ˇ ‰fl ‚ ‡‚fl, ‡ ‚‡ ‡ fl ‡ ‡ ‡ ‡‰‡ ‡ ‰„ „‰‡‚.

‡ ‚‡‡, ‡‚„ fl.. ‚ – ‡ ‚‰ ‡ ˇ ‡„ fl‰ ‡‰ ‚ ‡, „‡-‡ ‡‡‡.

[32] ‹ 1 • / • ‡‡ ‚ ‚‰fl ‡‚‡‰ ‡‡‡ „‡‡, ‡fl ‡ ‰‰ ‡‡ ‚. „, ‡ ‡ Ťˇ ť „‰‡‚‡, „‰ ‡‡„‡fl, ‡ˇ‡ ‡„fl ‰fl ‚, ˇ‚ ‰„‚, „‚fl fl ‡‚„ fl, fl ‰‡ ˇ‚‚, ‰‡ „‡‡ ‚ ‡. ‰ Ť‰ť ‡, ‡ ‡‚, ‡‚‡ ‡ ‡.

‡ ‚‡ ‰fl?

‡ „‡‡ ‡„ ‚fl ‡fl ‡‡‡ 1980-.

‚ fl ‡‡‚ ‡ ‡ ‰‡ ‡ ‰fl ‚‰‚‡ ˇ‡ ‡ ‰ ‰‡. – ‚‡ 2010–2015 „‰‡ ‡„ „ ‡„ ‡‡ ‚ „.

ˇ‚ ‰‚ ‡ ‚. ‡fl ˇ ‡ Ť‡ˇ-3ť ‰‡ ‡ ‰ 1 ‡‚ fl‰‡ 100 ‰ ‚ „‰.

fl ˇ‡‡ ‚ ‡ fl‰„ fl ‚ ‚ „ ‰‡fl,, ‰‡, ‡ „ fl‚ fl ‚ ˇ ‚ (‡ ˇ‡‚). ‡ fl‰ „ ˇ‚ ˇ„‡ ‰‡ fl‰„ fl ‡, ‰‡ ‰ ‡‡‡ „fl, ‡ ‡ ˇ‚ ‚‡ ˇ‚„ ‡„ ‡‡.

ˇˇ ‡ ‰‚‡fl „, ‡‡ „‡„ ‡‡‡ – ‚fl ‡ fl‰ ‰‡‚ (‡‡) ‡ fl‰ ‡ (‡ ‡‰‚‡fl ‡‚fl). fl, ‰‡ ˇ ˇˇ ‡ ‚ ‡‚‡ „ ‡ ‰„ ‡‡ ‚ ‚ ‡ ‚ ‡‰ „ fl ‡ ‡ ‡-fl‰ ‚- „ ‚‰‚fl.

‡ ‚ ‡ ‡ˇfl ‰‡‰„ fl ‚ fl ‰‚ ˇ ‰‡ fl‰ ‰„ ‡‚„ fl, ‡ ‡ ‚‡‚ ‡ ‡ ‡ ‡‡ ‡ „‡ (‡‡ Ť‡-1ť ‰‡ ‡ ‰ 2 000 ‚ ‡fl ˇ‡‡fl ‡‡ ‡ ‰‡ ‚ ‡ ˇ ‚ ‡). 2015 „‰ ‡ ‚ „ fl‚fl, ‡‡, 10 – 20 ˇ ‚ ‡‚. ‡ ‡‡ ‡ Ť‰-2ť Ť‰-1ť ‚ ‚.

‡ ‡ ‰ ‰‡ ‰ fl ‡ fl‰„ fl fl ˇ ‡fl ‰‡ ‚ ‰fl. ‰‡, ‰‡‰ ‰ ‡‚ ‰‚fl fl ‡ ‚ ‡, ‡„‡ ‚ „ ‡‚ ˇ ‡ ‚. ‡ ‚ ˇ‡ ‡ ‡:

‹ 1 • / • 2002 [33] ‡‰ ‚ ‰‰‡fl, „‰‡ ‰‡ ‡ ˇ‡‰‡ fl ‡‚„ fl?

ˇ ‚ ‚fl,, ‰‰‚‡ ‰‡‰ „‡‡, ‰‡‚fl ‚ „‰ ‰„ „‚ ‡ ˇ„ ‡‡ˇ‡, ‚‡ ‚fl„ ‰‡ ˇ ‰‚‡ ‚‰‚fl, fl ‚ fl ‡‚„ fl. ˇ ‚‰ ‡ ‚„‰‡ ˇ‰ ‡‚‡ ˇ‚ ‡‡‰fl.

‰ ‡ ‚ „‰ „‰. ˇ fl‰ ‡fl‰‡ ‡ fl fl, ‡ ‰, ‚‰, ‚‰ ‡ ‡ ‰‚‡, ‡ ‰flfl ‚‰‚ ‡ fl‰ ‡fl‰‚ – ‚ ‡ ‚. „‡fl „‡ – ‡‡ ˇ ˇ ‚‰‚, ‡, ‡ˇ ‡ ‚‡, ‚ fl, ‡ ‡, ‰fl, fl. ‡ ˇ ‰ˇ ˇ„‡ ‰, ‰‚‡ ‡, ‡‰‡‚, ‡ ˇ fl‡ ‡, ‡‡‡, ‡, ‡ˇ‡‚‡ ‰flfl ‡‡ ‚‡. ˇ ‚‚‡ ‡‡, ‡ ‡‡ˇ‡ ‡ ‰‚fl fl fl ‡‚„ fl, ‰‡ ‡ „ „‡‚‡ ‚‚ ‡ ‡ ˇ ‡. ‚‡ ‚‡fl ‚, „‡‡ „‚ ‚‡ ˇ‚ ˇ„ ‡, ‚‡fl Ť„flť fl‰ ˇˇ,, ˇ‡„ ‰ˇ ‰‚‡.

‰‚ ‚‰‚fl „ ‡‡„ ‰‚‡, „ ˇ ‚ Ťˇť „‰‡‚: ‡‚ ‡‚, ‚fl ˇ ‰‚fl ‚‚ ‚ ‚‡‚.

fl ‚ˇ ˇ, ‰ ‚„ ˇ ‚ ‰. ‡ ‡ ‡, ‚ ‚fl fl ‡ (, ‰„‡ ˇ, fl,.) ‚ ‰ ˇ ˇ „‡ ‡ˇ, ‡‡fl fl ‡‚„ fl ‰‚ „ ‰‡‚, ‰‡‰ „‡. ‡ fl‚ ‚‚ ‰ Ťˇť ‡ ‚ fl ‡ˇ, ˇ‡‰‡ flfl ˇ‡‰‡ ‡‚„ fl, ‡‡ ‰‰‚‡., ‰‚fl ‚ ‰‡‰ ‰„‚‚ „‡ ‡‡ ‰‰‚‡fl ˇˇ ‰‡‰ ‡ ‚, ‚‡fl ‚ ‡‚ ‡, ‡ ‰‡fl ‚ ‰ ‡.

[34] ‹ 1 • / • ‡‡ ‚ ‚‰fl „‡ ‰„ fl, ‡ ‚- „‡ ‡‡‰ ‡‡‚ ‰fl ‚‰fl ‡, ‡ ˇ‰ „ˇfl ‰‚ ‚ ˇ‡ ˇ‡, ‚‡fl ˇ ˇˇ ‡‡ fl ‡ ‚„ fl ‰‚ „ ‰‡‚. ‰ ‚„ ‰ Ťˇť „‰‡‚‡ ‡‡ ‡, ‡ ‡ ˇ ‰‰‚‡ ‰‡‰.

‚ ‡ ‡fl ‚‡. ‰‡, ‰‡, ‚, ‰‡ ‚ ˇ ‚ ‚‚ „ ‡‡ ‡, ‡, ‚‰‚ ‡fl „ ‡ ‚. ‰ „‡fl ‰fl, ˇ‡‚‡ ‡fl ‰ ‚ ˇ‰‡ ‚ ‰‡. ‰‡‡fl ‡ ‡‚‡ ‰‡ ‡ ‡ˇ„ ˇ‡„fl‚‚‡fl ‰fl „‡‡, „‡ ‚ ‡‡ ‡‡, ‰‡ ‰‚fl ‚„ ˇ‚‡ ˇ ‚‡ „.

‡fl ‚ ‰fl ‚ ‚ ‰ ‡ fl ‚ ‚fl „ˇ‡„ ‰‚‡fl. ˇfl ‰, ˇ ‚ ˇ‡, ‚‰‚, ‰‚ ‚ ‰ ‡‚‡ ˇ‚. ‚„‰‡ „‚ ‡fl ‡ ‰‡ ‡‰ ‚, „‚fl ‚‚ ˇ. fl‚ ‚‡ ‚„ ‡‡‡‡ ‚ ‡ ‡ ‡ „ ˇ‚‡. ‰ ˇ‰ ˇ‚ fl, ‚, ‰‚‡fl ‡, ‡, ‚ ‡ –. „ ˇfl, ‡ ‚ ‚ ‡ fl‚flfl ‡ ‡‚, ‡ ‡‡, „. ˇ‚ ‰„ ˇ‰ ˇ‡‰‡ ‰ ‡‡‰,,, „ ˇ ‡ fl ‡- ‡ ‚ ‡ ‡.

„ ‚‡ – ‡‚‡ ‚ ‚flfl ‡ˇ fl‚ ‚‡ – ‡ (fl‰‡fl „ ‡ ‰‡‡ fl) ‡ (‡fl‚ ‰„ ‡ ‡ ‰fl ‡‰‚ ‰‡‚). ˇ, ‚ ‡‡‰ „ ‡, fl, ‡‡‡fl ˇ ‡ ‰ ‡‰‡ fl ‡ˇ‡‚ „‡ ˇ‡„ ‡, ‰‡ ‚‡ ‰fl ˇfl ‚„‰ ˇ‡‡fl ‰., ‰‡, ‡ˇ‚‡, ‡‚fl „‰‡ ‚ ˇ ‡‡ ‚‡fl.

‡ ‰‡? ‰‡ ‰ ‡ ‰‚ fl, „‡ ‚‡fl ‰‡‡fl, ‚ ‡ ‚ „ˇ‡ ‚‚ ‹ 1 • / • 2002 [35] ‡‰ ‚ ‡ ‚- „‡ „ˇ fl ‡‡‰?

‰ ˇ‰ ‰: ‡‡ ‰ ‚‡fl „ ‚ ‚‡ ‡‡, ‚‰‚ ‡ ‚‡ ‚fl ˇ ‰ ‚ ‰ ‡‡. ‡ ˇ ‡‡‰ ‰‰, ‚fl ‚ ˇ‡ ‰, ‰‚ ‡‚‡fl ‡‡. ‰‡ ‰fl ‚‡ˇ ‡fl ˇfl ‰„ ‡„ ‡‚‡, ‡ ‡‰ ‡fl, ‰ ‚„‰. ˇ‰‡ ‰„ ‡fl ‡, ‚‡‡fl ‡ ‚- „‡ ‡‡‰‡ ˇ „fl‰ ‡ ‰fl ‰‡‚, ‡ ‡ ‡‚‡fl ‚‚ ‚ ‚ ˇfl‡ ˇ‡. ‡ ‡‚‚ ‚ fl‰‡, ‡ „‡ ‰ ‡‡ fl ‡ ‰‚‡ ‚ ‡ ‡, ˇ ‚‚ ‰‡ ‡ – ‡, ‚ ‡‡ ‡ ‡ ‚‡ ˇ ‚‡ ‡„ ‚ˇ‡, „‡‚‡„ ‡„, fl ‰‡‰ ‡ ‡. ‡.

‰ˇ „‡ ˇ‚ ‚‡ ˇ ‚‡„ ‰‚fl, ‡ ˇ „‡‡ ‚‚‡‡ ‚fl. ‰‡ ‰fl ‡ ‡ ‰‡ ‡ ‚ fl ˇ ‰ ‰ ‚ ˇ‡ ‚.

‡ ‚ ‰„‡fl ‡‡fl ‡„fl ‚ ‚fl, „‰‡, ‚ ‚ Ťˇ ť ‚ ‡ ‡‰flfl? ‡ ‚ˇ ‡‡fl ‡„fl? ˇ, „ ‰ˇ„ ˇfl 11 flˇfl ˇ ‚ fl?

‡ ‡ ‡ ‡‰ „‡ ˇ‚‡ ‡ „‡: ˇ‰ ‰‡ „‚‚ „ˇ‡ ‡ ‚ ‡, ‚‰„ ‡‡‡. ‡, ‰. fl „‡fl „‡: ‰‚‡ ‡ „‰fl 11 flˇfl,, ‡fl ‡‡ ‡fl ‡ ‡‚, „ ‰‚‡ ‡ fl ‡ ‚„ fl. „‡‡ ‚ ‰‚ „ˇ‡ ‡, ‡ ‡‡ „‡‡, ‰‡ ˇ ‚‡‡ ‡ „ „‡ ‡‰‡, ˇ ‰ fl ‡ fl ‡‚„ fl. – ‚ ‡‡fl, ‚‚‚‡ fl ‡‰ ‡ ‡‚ fl‰, ˇ„ ‡‡‚, ‰‚‡ [36] ‹ 1 • / • ‡‡ ‚ ‚‰fl „‚, ‡‡ˇ‡ ˇ‰ ‡‰‡‚ fl‰ ˇ‡ ‚ „ ‡‡.

‚‰, ‰‡ „ˇ‡ ‡ – ‰, „ ‰‡‰. ‰ ‚‡fl ‡ ‡ „ ˇ ‡ fl. ‡ ˇ ‚ ‰‡ fl ‡‚„ fl, ‰‚‡ „ ‰ ‡‚ ‡ „, ‡ ‡ ‡ fl.

ˇ ‡ ‡‰‡ ‡. fl ‚ ˇ ˇ ‡ ‚ ‡ ‡ ‡ˇ, ˇ‰fl ‚„ ˇfl ˇ‚ ‰‡ ‡.

‡‡ ‚fl ‡‡ ˇ: „ fl fl ‡‚ „ fl ‡‡ ‡, ‚ ˇ ‚‰ ‡‰‡ ‡, ‡‡‡„ ‡ fl ‡fl, ‡‡fl. ‰‡ ‡‡fl ˇ„‡‡fl ‡‡ ‚ fl „‡‰ ˇfl ‰‡ ‚ ˇ‚ ‡‡‰fl, „‚fl ‰„. ‚ „‡‚ ˇ‡ ‰‡ ‰‚fl ‚ Ťˇť ‡, ‚‡fl ‡, ‡ ‰ ‡‡fl ‰‚‡fl ‡fl ‡ ‚ ‡ fl fl ‡‚„ fl ‰‰ ‰‡‰ ‚.

ˇ‰ „‡‚‡ ‚‚ ‡„ ‰ ‡, ‡ ‰‡‚ ˇ‡ „‡‡, ‡ ‡fl ‡ ‡‚ ‰‚fl ‡ ‚. ˇ‰ ‚. ‰‚ „ ‰ Ť„ť ‚fl, ‰‡„ ‡‡ˇ ‡‡, – ‰‡ ‡ ‡‡ ‡‰‡ ‚„ ˇ‚‡. fl fl ‰ ‚„ ˇ‰ ‰‡‰ ‰‰ ‡‡ ‚.

‰‡‰-‡‚‚‡fl ‡, ‚‡fl ‡‚, ‚ ˇ‡ ‰fl fl ‡ ˇ, ‰‡‚‡‡ ‰flfl ‡‡‰, ‚‡ ‚ „ˇ‡ ‚‚‡ ‰‡fl ‚ ‚.

‡ ‰‡fl ‡ˇ‡, ‡fl ‰‡‰ ‚fl‰ ‡ ‰‰‡fl. ‡ ‡ ‰ „‰fl. ‚ ‚‰‚ ˇfl‡ ‰ ‡‡fl ‚ ‡‡ˇ ‚ ‡ ‚ ‰ ‡‡ ‚. ‡, ‡, ‰ ‡‡ ‰ ‚ ‚ ‡ ‡ 30 ‡‚ ‡‚ ‡‡‚ ‰ ‚‡ ‡ ‚‰‡ fl ‡‚„ fl ‚ ‡ ‚‡ ‡ ‡‚‡„ ‰„ ‚‡fl. ‰‚‡fl ‚‰ ‚ ‚‰ ‡ˇ ˇ‚ „ ‰ ‡‰ ‚ ˇ ‚ˇ‡ ‡, ‡ ˇ ˇ‡ ‚ ˇ ‚ fl ˇ „‡fl „ ‰. fl‚ ‡ ˇ ‹ 1 • / • 2002 [37] ‡‰ ‚ ‰‡ ‡ˇ ‡. ‰ „ ˇ ˇ‚‡fl ‚ ‚„ ‡ ‡‚‰ ‡‚ ‰‡‰ ‡ ‚ˇ „‡ ‡‡. ‰‡„‡ ‚ ‡‡ ‡ ‚‡ ˇ‡ ‰„‚ ‚ ‰‡‰ „‡ ‡. ‚ ‡.

‡‰, ‰fl ‚„ ‰fl Ť‡ť ˇ‰ ‰‡‰. ‡ ‡‚‡fl ‚‚ ‡ ‚‚ ‚ fl‰‡, ‰ ‡‡ fl, ˇ ‚‚ ‰‡ ‡ ‡ ‚‡ ‚ˇ‡, „ ‡‚‡„ fl ‰‡‰ ‡. ‰ ‡„‡ ‡ ‡‡fl ‰‡ ‡‚ : ‚ „ˇ ‚ ‰ ‡ ‡, ‡ ‰ ‚„ ‡.

‡‡ˇ ‡‡ ‚‰‚, ‡ ‰ ˇ ˇ ‚‰ ‡, ‰‡ ‰„‡fl ‡‡ ‚ fl ‡ˇ ˇ‡‰‡ ‡ ‚- ‡. ‚‡, ‡ ˇ ‡, ‚ ‚‡fl ‡, ‚, ‡‚‡‚ ‡„‡ ‚ ˇ ˇˇ ‚ „‡. ‚ ‚‡fl ‚, ‡fl ˇfl ˇ flfl ‚ fl ‰‡ ‡. ˇ ‰‡ ‚‡ ‡‚‡ ‡ ˇ ‚ ‚„‰ fl Ťˇť „‰‡‚‡ ‚ ‚.

[38] ‹ 1 • / • ‰ ‚‰?

fl ‰ ˇ‰fl ‚ fl‰„ ‡ ‡‡ ‚ Ť-‡‰ť 11 flˇfl 2001 „‰‡ ˇ‰‡ ‚ ‡: ‚‚ ‡, ‡ ‡ „‡. ‡, ‡ ‚„‡‚fl, ‡ ‰ ‡‡ „‚ ‡„‡‚, ‚ „‚ ‡ ‚fl ‚ : ‡ „ˇ fl ‰. ‡„ ‰‡ ‰‡„‡, ‚‡„ ‡‡fl ‡ ˇ‡, ‰. ‰ ‡ ‚‰ ‚ ‚, ‚ „ ‚, ˇ‰fl, ‡‚‡fl, Ť‰ ‰‚‡ť, ‡‚‡fl ‡ ‰„ ‡ ‰„‡ „‰‡‚, fl ‰fl fl ‡‚‰‰‡ ‚ ‡ ‰, ‡ „‡fl ˇ ‡ˇ fl‚ ‡‚. ‡fl ‡ ‰‡, ‡‡ ‡‚‚ ˇ‡fl ‰ ‡ ‚ ‰„. ‡ „‰fl, fl „‰ ‚„ ‰fl, ‰ ‡ ‚‡ˇ‡ fl ‰‚‡ ‡„ ˇˇ „‡.

‡ ‚ ‡ ‚ ‚ ‡ ‡ ‚‚‡. ‡‰ ‡ ‡ˇ‚ „‡‰, ‰‡ ˇ‚ ‚. ‚ 90 ‡‡ ‡ ‡ ‚‡ 2 400 ‰‚‡ ‚, ‰‚‡ ˇ ‰fl ‡ ‚. ‡, ‚‰ ‰ ‡ ‚. ‰„, „ ‚ ‚‰ Ť-‡‰ť ‡‚‡ „ˇ., fl ‰fl ˇ fl ‚ ˇ‡, ‡ fl‚ ‚ ‡ – ‡‚‡‰„ ‚‡, ‰ „ ‡, ˇ‚ ‡ ‡ ˇ. ‰‡„ ‚‡ ‡‡ Ťfl ‚ „ˇ‡ ť. ‡ ‡‡ ‡‚‚‡ ‡„, ‚‰‚ ‡ ‚ ‡ ‡ ‡ Ť‰ ‚ ‚‰?ť (The Economist, 1 flˇfl 2001 „.) ˇ‡ ‡ ‡ ‰fl ‡ Ť‚ ‰‚‡: ‡fl ‚ fl‰„ ‡ť (The National Interest, ‹ 69, 2002) [40] ‹ 1 • / • ‰ ‚‰?

‡. ‚ ‡ ‡, ‚‡fl ‰ ‡, ‚ fl‚ ‰ ‡, ‡ ‚fl ‚ ‡‚ ˇ ‡ ‡ ‡ ‰‚fl. ‚ ‚ ‚ ‡ ‡ ‡‰ Ť„flť fl‰ ˇˇ 15 ‚ ‰ „‚, ˇ ‡fl ‡„, ‚‡ ‡ ‰ ˇ, fl‚ „‡, ‰fl fl. ‡„ ‡‡„ ‚‚ ˇ „ ‰‡ ‡ ‚ ‚, ‚‡fl ‡ ‰‡ „ ‡‚fl ‰ ‡, ‰‡‡, ‚ ‡‚, ‰‡ ‰‡ ‚, ‡ ‡ ‚‰fl ‡ ‡ ‡ ‡„‡.

‚ 1995- fl ‚ ‰: Ť ‡‡ˇ‡ ‰ˇ „‡ ‰‚, ‡ ‚ ‚‡fl ‰‡ ‡‚ fl‰„ ‡ ‰ ‡ „ ‰flflť. „‰fl fl ‚ ˇ‰ ˇ. fl‰„ „‡ ‡ ˇ ‚‰ ‚ ‡ ‡‡ ‡ ‰‡ „‡ ˇˇ fl, ‰„ ‡.

?

‡ ‰‡, ‡ fl ‡‡ ˇ‡, ‡fl ‰‡, ‰‡‚ ˇ‚‡fl fl ‚, ‰‡‰ ‚‡fl ‡ ‡‡fl ‡fl „‡ ‡ ‡ ˇ‡ ‡. ‡, ‚ fl‚‡ 2001 „‰‡ ‚ ‰ ˇ‰fl ‚‰‚ ‚‡ ‡ ‰ ‚ ‡ ‡ ˇ‡ ‰ ‡‰ ‰‚‡ Ť‡ ‰‡‰„ ‡ ‰‡‡‡ ‚ ˇ, ‡ˇ ˇ ‡‚‰ť. fl ‚ ‡ „ „‡‡, fl ‡ ‡„‡ ‰‚ Ť‡ˇ‡ť, ‡ ‡ ‡‡fl „‚fl ‡ ‡ „‡ „‡‡ ‡ˇfl. ‚fl ‚ ‡‰‡, ‡fl ‚ ‡ ‚, ‚, ˇ‡ ‡„ ‡‡ˇ‡ ‡ ˇ‡„‰‡ ‚ ‰fl ‡. ‰, ‚ ‚ ‰, ‰‚‡. ‰ ‚ ‚ „‡ ‚fl ‚ ‡ „ ‡.

‚ fl‚‡ 2001-„ ‡‡fl „‡, ‚„‡‚fl‡fl ˇ‚ ‰ ‡„ ˇ‚‡ ‚‡‰ ˇ‚ ‚ ‰ ‡ ‰ ‡, ‰‡‚‡ ‰‡‰ ˇ ‡‡- „‡ ‡ ‡‡fl. ‡‚ „‡‚„ ‚‚‰‡ ‚ ‰‡‰ ‚‰‡, Ť„‰fl ‡ˇ ‡‡ „ ‡‡ ˇ‡ fl‚flfl ‡‚„ ‡fl fl „ ‹ 1 • / • 2002 [41] ‚‰‚ ‡‡, „ ˇ ‚, ‰‡ ‡ ‚‡‰ˇ „‰‡‚‡ ‚‡ ‚ ‚ ‡ ‡ ˇ „‡‰‡„ ‡fl ť.

‰ ‰, ‡ – Ťˇ fl‰ ˇ‡ť ˇ, ‰„ ‰‡‚fl ˇ ‡ „. ‰ ‚ ‡ 2001 „‰‡ ‚‡‰ ‡‚‡, Ť‚ ˇ‚ ‚ 40 ‰ 80 fl fl‰ ˇ‡‚ ‡flfl ˇ ‰„ fl ‡‰‡ ‰ť. Ť ‰ ‚‡‰‡ ‚ ‚‰ „ť, ‰.

‡‰‡ ‚,,, fl „‚‡ fl‰ ‡ ‚, ‰‚‰‡: ‡ „‡‡ ‚.

‚‡fl „‡ ‡‚. fl‰„ fl „ ‰fl „ ‚‰‚‡ ‡‡‡ „‡, ‡ ‡. ‡ ‚‡ ˇ, ‰‚‡‰ ‡ ‰ ‚fl „ ‡ ‚ ‡‚‰ ‡ fl‰ ˇ‡, ‡ ˇ ‚‡. ‰fl fl fl‰ ‡‡‚ ˇ‚ ‚ ‡ ˇ, ‡ ‰‡ ‡‚ ‡ „‡.

‚ ‡, „‰‡ ‰ ‰‚‡ flˇ‡ 18,5 „ ‚ˇ„‡„ ‡‡, – „ ‚‡ ˇ ˇ ‰‡ ‰fl ‚‰‚‡ ‡ ˇˇ.

‚ 500 „‡‚ ‚ˇ„‡„ ‡‡, ˇ„ ˇ ‡ ‚ ‡‡‡ ‚ ‰ 90-, ˇ ˇ „‚ ˇ ‰‚‡ ‰‡ fl‰ ‡fl‰‚. ‰, ‡ ‚ ‡‡‡ ‡ fl‚ ‡„‚ ‡‡, ‚, Ť-‡‰ť. ‚‰ ‰‚ „ ‡‚‚ ˇ ‡ ‡‡. ‡flfl ‚ -‰, ‡. ‚‡ 2002 „‰‡ ‡‡ ‚ ‡ ‚‰ ‰‡‚ ‚ „ ‡ ‰„ ‰‡fl:

Ť…‡ˇ‡‰‡ [fl‰ ‡‡‚, „‰ ‰fl „‚fl fl‰„ fl ] ‡, fl ‡fl ‡‚ ˇ „ť. ‚ ‡ „ ‡‰ fl‚ ‡fl‚: Ť‡‡ ‡ ‡flfl ‡‡‚ ˇť.

1999- ‡fl‡fl fl ‚‡‡ „‡‚‡ „ ‰‡ ˇ„‡„ ‡‡ ˇ‚ ˇ, ‰ ‚fl‡ ‡. ‰ ‡‰‚‡ fl ‡fl ‡‚, ‡ ˇ ‚‚ ‰‡‡‡ fl ‰fl ‚‡fl ‡ ‰‚‡ ‡ ‚ ‡ ˇ „ (ˇ‚ ‡), ‰‡ „, ‚ ‚‰,.

‡fl „‡ ‡‚. ‚‰‚ fl‰„ ‚‡ – ‚ „‰‡ - ‚ ‡ Ť-‡‰ť ‰„ ‰ˇ„ ‰‡ „‚. ‡ ‰‡ „ fl ˇfl 15 „ ‚ ˇ„‡„ ‡‡ ‚„ 7 „ fl. ‡‚‰‡, ˇ‰ ‡ [42] ‹ 1 • / • ‰ ‚‰?

‡flfl ‡‡, ‚‰‚, ‡, ˇ ‡‡ ‡‡. ‚: „‡‚ – ˇ ‚ fl‰ ‡‡, „‰‡ ‡ „ „‚ fl ˇˇ ‡fl ‚ ‡. ‰‡ ‚ ‰fl ‡fl ‡‰‡‚ ‚‚ – ‚ ‡‰‡‚ ‡‡ ‡‚fl ˇ ˇˇ ‡‚‡fl ‚‚‡ ‚ ‚‰ ‡‰‡‚ ‡‰‚. ‚‡ ‡ ‡‚ fl‰ ˇˇ, ˇ ‚‚‡ ‡‚ ‡ ‡ ‡‡ ˇ.

fl „‡ ‡‚. ‚ ‚ fl fl‰ ‚ ˇ „‰ ‡. ‡‚ fl‰ ‚ ‡flfl ‡‡ ‰ ‡ ‚ ‰„ – ‡, ‚,. ‰. – ‰. ‰ ˇ‰ fl‰ ‡‡ ‚‡ ˇ‡ ˇ„ fl‡ „ ‰‡‚flfl ‚ ‚ ‡ˇfl ‡ ˇ ‡‡. ˇ 11 flˇfl ‚ ‚, ‚flfl „‚ ‡‚ ‚ -/-, ‚ ‰ 500. ‚„ 10 ‚ ˇ„ ‡ ˇ‚‡ ‰‚ „‚.

‡fl ‰‚‡ ‚ ‚fl fl‰ ‡‡‚ ‚, ‡‡ ‡‚‚ ‡‚‡fl „ ‰fl. 500 ‚ ‚, 11 ‚ „‚‚ ‰‚‡ ‡ ‚‡„‚ „‰ ˇ‚‡ ‚ -‡ „‡, 7 500 ‡ˇ ‰ ‡ ‡„‡ ‰‡ 51 fl ‡‰‚ ‚ ‡‡.

„, ‰fl fl ‚, ‡‚, ‚ ‡‚ ˇ‚‡ ‚ ‡ ‡. ˇfl ˇ‡, ˇ‚, ‰ ‡‰‡ – ‰‡ ‚ ‡ „ „‡ ˇ‰ „‡‡‚‡‡.

‡‡fl, ˇ Ť‚ ˇ‡ť fl‚flfl ‰fl „„‡ ˇ. fl ‰‚ ˇ ‰ „‰‡‚, ‡ fl „‡ ‚‰‚ ‚ ‡ fl „‡ ‡‡. ˇ‚‚ „‰‡‚‡ ˇ„‡ ‡ˇ‡‰ fl ‡ ‡‡‚.

„‡ ‡‡fl fl‰ ‡‡‚ ‚‡ ‚‰‚, ‚ ‡ ‚ ‡‚ ‚ ‰ ‰fl. ˇ‚ ‡ ˇ ‚ˇ‰, ‚ fl‰‡., ‚ˇ‰ ‰‚‰‡, ‚ ‡ˇ fl ‡‰ fl‰ ‡‡. ˇ fl‰ ˇ‚, ‡ˇ‡ ‚, 30 fl fl‰ ˇ‡fl‰‚ ‡‡ ‚ˇ„‡ „ ‡‡ fl, „ ˇ ˇ ‚‡ ‰fl ‚‰‚‡ 70 fl fl‰ ˇ‡fl‰‚.

fl ‡, ‚‚‡fl fl‰ ‡ ‡‡ ‡‡‚‡ ‚‡. ˇ‚‚‡ ‚‡ ‹ 1 • / • 2002 [43] ‡ „‡‚ ˇ ˇ‡, ‚ ‡‡- „‡, fl ‡‚ ‡ ‚ ‡ ‡‡ ‡‰‡ „‡‡ ‚ 1992 „‰. ‚‚ „‡ ‡ fl „‰ ‡ ‡‰ ‰‡‚ ‰fl ˇfl ˇ‡ ‡ fl‰ ˇ‡. ‡fl ‚fl ‡„‚‡ ‰„ ‡fl ˇfl fl‰„ ˇ‡fl‰‡ ˇ fl‰ ‡‡‚.

, ‚, ‡ ‚ ‚ ‡ – ‡ ˇ.

?

‚‚‡ ‡,, ‡ ‰ ‰, ‚ ‡ ˇ‡‰‡fl fl‰ ‡‡ ˇ ‡‰ „ ˇ „ ‡‰. ‚ 2000 „‰ ‚‡ ˇ, ‚ Ť-‡‰ť „ Ť ť ‚.

‚ ˇ‚ ‡ ‚‡ ‚‰ ‚‚‚ ‡‡ ‚ ‚ ‡‡ ‚ 1998- ‡: Ť‡‡fl 1993 „‰‡ ‡‡ ˇ ‡‰ ‰„ ‰‡ ‡ ˇ fl‰„ flť. ‚‰‚ ˇ‚„ ‡ Ť-‡‰ť, „‡‡fl fl‚fl‡ ‡ ‡‡ „ ‰fl. ‡ „‚ ˇ„‚ fl‰ ‡‡ ‚ ‡‡‰‚ ‡ ‡‚‰‚‡ ‚ ‡‡‡ „‰‡‚‡, ‚ ˇfl fl ‡ ‰„ ‡ ˇ‰‡ ‡ „‚‡.

Ť ‰‚ ‰‡fl ˇ [fl‰], – ‡fl‚ ‰‡‰ ˇ ‡‰, – fl ‚ˇ‡„‰‡ „‡ ‡ ť. 1998- ˇ ‚‡ ‡fl‚ Ť‰‡fl ˇˇ‡ ‡‡ť., ‚‡ ‡‰‡ ‡, Ť ‚‰ ‚‡, ‚‡ ‰‡ ‚ ‚ ‡‡ˇ ť ˇ ‡‰ ‚‰‡: Ť„ ‡ – ‚ fl, ˇ ‚ ‡ ‚ ‚‡„‚ „‡ť. ‚‰ Ť-‡‰ť ‡, ‡ ‡‰ ‡‡ ‡ ‰ ‚ ‡‡‡. ‡ ‡fl Ť-‡‰ť ‡ ‰‚ ‰fl ‡fl „ ‰‡‡.

‡ ˇ ‚‚‰,, ‡‚ ‡-ˇ „‰ „‡fl ‚, ‚‰fl ‚‰‚ ‡ ‚ ‡‡ ‚. ‰‡ ‰ ‚‡ „‚ ˇ „‡ ˇ‚‡ „‡‰‡ ‡ ‡ ‰„‡ Ť‡‰‡‚ť „‡, ‰ˇ ‚ ‚ ‚ ‡‚ ‡ ‡ -137.

‚‡ ‚‰‚fl ‰„ ˇ‚-‡‡ (‚ ‡, ‡ ‡‡‡ ‚ ‰„ „‡). ˇ ‚‡ ‰fl fl‰ ‡‡ ‡‚fl ‡ – ‡ ˇ‰ ‰, ‡ ‰ ‡‡ fl fl‡fl ‚‡ ‰‡fl ‡‚ „ „‰‡‚‡. „fl ‡ ˇ‡‰ fl‰ ‡ˇfl, „ [44] ‹ 1 • / • ‰ ‚‰?

‰‡‚ ‰fl ‚‰ ˇfl,,.

‰ fl‰ ‚‚ ‚ ˇ ‡ ‰‡‚ „ ‰fl, ‰fl, ‰‡ ‚ ˇ‰ „. ‰ ‚‚, „‰ ˇ, ‡ ‚ ‚ ‚.

?

ˇ ‰‚‡ fl‰ ‡‡, ˇ‰ ‰ ‚„ „‡‚‡ ‚ˇ ˇ – ‡ fl „‰, ‡ ‡ ‰‡ ‚. ˇfl „ ‚‚ ‰‡ ‰‡;

‰‚‡ ˇ ‚ ‡. „ „‡ ‰fl fl ‡ˇ‡‰„ ‚‚‡ fl‰ ‡‡‚ ‚‡, ‚‡‡fl ˇ‡.

‡ ‚ ˇ ‰‚‡fl fl‰ ‡‡ – ‰, ˇ ‡‡ ‰fl „ „‚fl ‡‡ ‚ ‡ ‚. ‚‡ ‚ ‰‚fl ˇ ‡ fl‰„ fl ‡‡‚.

‰ ‡‰‰‡ ‡ ‰‡, ‰ -‡‰ ‚‡ „ ‡ ‚, Ťˇ ‡ ˇ ‡ ˇ „ flť. flˇ 2000 „‰‡, ‚‡fl ‚ ‡ ‡ flfl, ‰ ‰ ‡ ‰fl ‰‚‡fl ‡‡fl fl‰„ fl, ‚ ‚‡ ˇ„‡„ ‡‡ fl ‚ ‚ ‚‰‚ „. ‚ ‰‡‡ ‚ ‡„ ‡‚, ‰‡ ‰‚fl ‰‡ ‚ ‡ 2002 „, ‡fl‚, ˇ‡ „‰‡‚‡ ˇ‰ ˇfl Ť‰‡‰ ‡‡ fl ‡‚„ ‡flť. „ ‚‡ ‡ ‡‡ ˇ ˇ‡‚‡ ‡‡- ‡ˇ „ „‡‡ ‚ ‡‡- ‡ˇ „ ˇˇ. ‡ ‡ Ť‚ť ˇ fl „‡ ‚‰ 20 ‡‰‚ ‰‡‚ ‡ ‚ ‡ ‡ fl ‡‚„ ‡fl.

‚‡ ‚ ‰. ‡, Ť„‡‡ ‡‡–„‡‡ť ‚ ‡ ‡ ‚‡‰ ‚ ‡ fl‰ ‡: ‡ fl ‰fl ‡ ‚ „ ˇ‚‚‡‡ ‡ fl‰ ‡‡‚.

, ‡, ‡ˇ‡ ˇ ˇ‡ fl‰ ˇ ‚ ‡‚‡. „‡ ‰‡‰‡ ‚‡ „, ‰‚ fl‰ ‡‡‚ ‚ - ‰‡fl ‚ ‡‰‡ ‚fl. fl‰ „‡ ‚fl „‡ ˇ‰‡fl, ‡‚ ‰ 2008 „‰‡. „ fl,, ‚, ‡fl ‡. ‰‚fl ‚ ‚ ˇ ˇ ‰‚, fl „ „, ‡fl, ‡‰‚‡„ ‡‚‡fl ‹ 1 • / • 2002 [45], ‡ ‡ ‰‡fl ‚„ ˇ‰fl, ‚„‡‚fl„, – fl‡ ‚ fl‰„ ‡.

‰ ‡‡ ‰ ‡‡‚‡ ‰‰‚‡ ‡ ‡‰„ ‡‡. fl‰„ ‡. -‚, ‡‡‰‚‡fl ‰‡ ‡„ fl‡, ‰ ‰ ‡ ‚ ‰„ ‰„‡, ‰‡ ‚ ‚, ˇ, ‰‡ fl ‚ fl fl‰„ fl.

‡‰ ‰‚ ‰ ‰‚‡, ‚‚ ‡ ‡ˇ ‚ ˇ‡., ‡‰ „‰‡‚ ‡fl ‚‡ ‡ ˇ‡ fl‰ ‡ ‡‚, ‚ ‰ ‡‚‡ ‚‡ ‚ˇ‡ ‡‚ fl ‚ ˇ. ‡ ‰fl „‡fl ‚ ‚ ‚‡fl, ˇ‡ fl ‚ fl‰„ ‚fl, „‰‡ ‡ ‡ ‡. ‡ ‚‡ ‚ ‡., ‰ ˇ „, ‰‡ ˇ ˇ‡ ‡‡fl ‡‚ ‡, ˇ ˇ ‡, ‡fl ‚ ‡ fl: „ ‰fl ‚fl ‚‡ ‡‰.

fl ‡‡fl.

fl ‚‰‚‡ „, ‡fl ‚ fl‡ ‡fl ‡‡ˇ -‡‡ ‡„, ‡‚‚‡ ‰ ‡ ‡ ‰ ‰‡‚, ‡‰ ˇ‰ ‚‡ ‰ ‚ ‰ ‚ ‰. ‰flfl ‚ ‡„ „‡ ‰‚, fl‰ ‰‡‚ ‰ ‡‚ ‚, ‚ ‚ ‚ ‚ Ť‡‰‡ ‰‡‰ ˇ‡ť.

‰ ‚ ‚ ‰ ‚‡ ‡‚ ‡‚ ‚ fl‰ „, ‚‰‚ ‡ ‡ flfl. ‰ „fl, ‚fl ‚‰ ‚ ‡ ‚ ˇ„‡ „ fl‰„ ‚‡, „ ‚ ‚‰‚ fl.

-‚, ˇ‰, ˇ ‚ fl fl ‡ ‰ ‰„ fl‰ „‰‡‚‡, ‰ ‚„ ‡‡, ‚ ‡ ˇ ‚‡ „‡ fl‰„ fl. ‡‰ ‡ „‰‡‚ ‰ „‡ ‰fl fl ‚ fl‰„ ‡, ‡ ‡, ‡‚‡fl ˇfl, ‚ ‚ ‚‚fl ‚‚ ‡‚ ‡‰‡‡ ‡fl fl‰„ fl ‡‡‚ ‡‡ ˇ‰ ‡. ‚‡ ‚ˇ‡ ‡‚ ‰fl „‡fl ‚ ‚ fl ‚ fl‰„ ‡.

‡, ‰ ˇ ‡‚ ‡, ˇ ˇ fl : „ ‰fl fl ‡‡fl.

-, ‡‡ˇ ‡„ fl‡ ‰ ‚‡ ‚ ‡ ‡‚fl ‡, ‡‡ ‚ Ť‰ „‡‡ť. ‡‰ „‰‡‚, ‡‡„‡ fl‰ ‡‡‡, ‰ ‚ ‚ ‚‡‰ ‚ ˇ [46] ‹ 1 • / • ‰ ‚‰?

‡. fl ‡ „‰‡‚‡, ˇ‡‰‡ fl‰. ‚, ˇ‰, ˇ fl‰‡fl ˇ‡ ˇ ‡ ‚‚‚‡‡ ‚ ‰‡‰ ‡‰‡. ˇ ‡ ‚‡ ‰ ˇ‡,, ‡ ‡‡, ‚‡fl „ „„‡ fl Ť-‡‰ť. fl „‚‡ ‰„ ‡. ‡ fl ˇ, ‚ ‡, „‰ fl ‰‚‡ ‡. ˇ‰ ˇ „ ‰‡‚‡ ‡ ‡fl fl‰ ‡‡‚, ˇ ‡fl ‡, ˇ ‰‡ ‚ ‚fl, ‚‡ ‰‡‰ ‡‰‡‡. ‰ -‡‡„ ‰‚‡ ‚ ‰‡ ˇ‡ fl: fl‚‡flfl 22 ‡‚„‡ 2002 „‰‡ ‡fl ‚‡ ‚ˇ„‡„ „ ‡‡ (‚ ‚‡„ ‰‚ fl‰ ˇˇ‡) ‡„ ‡‡ ‚, ‚ˇ „‡‰‡, ‡ ‰ ˇ‚ ‚.

-‚, fl ‰ ‚ fl, ˇ ‰‚‡ ‰‡ ‡‡ fl‰„ fl, ‚ ‡, ‚ ‡ ‡, ‡ ‚‡fl fl, ‡ ‡. ‡ ‡‚‡ ‡, ‰ ‚fl ˇ‡, fl ˇ ‚‰ „‰‡‚ ‡ fl‰ ‡ˇ. ‡‚, „‰‡ fl ‚fl ‰„ ‰„, fl‚flfl ‚ fl‰ „‰‡‚‡. ‚‡ fl ‡ – ‰fl ‡‡.

‡, ‚‡fl ‚ ˇˇ ‚ ˇ ‡‰‡ Ť-‡‰ť, ˇ‰ ‡‚‚‡ ‚‡ ˇ ‡‚‰‚‡ ‡, ‚ „‚ ‰ ‡ ‚ ‚, ‡ „‚ ‡-Ť„‚ť, fl fl ˇ ‡‚„ ‡fl.

‡‡ ‰ ‰ ‚‡ ‚ ‚ fl, ‚ ‚‡ ‡ fl‰ „. fl ‡fl ˇfl ‚ˇ‡fl, „ ‡‚, ‰fl ‰‚‡fl fl‰„ ‡ ‰ ‰‡‚‡ ‚ ‰ ‰ ‚. ‰‡ ˇ, ‰‡ ‡ ‡‚ ‰‚fl ‡‚, ˇ‰ ‚ˇ„ ‚„ ‰‚‡ ‰, ‰„ fl‰ ‡‡. ‡‚ ‚ fl ‰ ‰‡, ‡‚‚fl ˇ 11 flˇfl, ‰‡ ‰ ‰fl ‰fl ˇ. ˇfl‡.

Matthew Bunn, John P. Holdren, and Anthony Wier. Securing Nuclear Weapons and Materials:

Seven Steps for Immediate Action. Nuclear Threat Initiative and the Managing the Atom Project, 20 May 2002.

‡‰‡ „‡‡ ‡ ‚ ‡‚ ‚ ˇ‡ fl‰ „ 27 ‡fl 2002 „‰‡. ‡ ‡ ‡: http://lugar.senate.gov/052702.html ‹ 1 • / • 2002 [47] ‰‚‡fl ‚‰‡‚‡?

‰‡ ‡. ‡ ‡ ‡ ‡‰ ˇ,, ‰‚‡ ‡ ˇ‡, ˇ ‰‚‚‡ ‚ˇ‰... ˇ ‰ ‚ ‡, ‡ ‡ ˇ‰ fl. ‡ ‡fl ‡ – ‡ ‡ ‚‡‡ ‰ -‡‰, 2000 „‰ ‰‡ ‡fl ˇfl ‚‚‚‡ ‚ ‰‚fl ‰ ‡‡ ‚ ‚ˇ‰ ‡‚‰‚ … ˇ‰‡fl, ‚‰ „fl ‰ -‡‰, 2001 „‰ ‰ ‚ ‡ ‰ ‚ ‡ fi ‡‡‰, fl‡‚ ‚ ‡ ‡‰ ‰ ‚ ‡ ‚‡ ‚ ‚ ‡ ‡‡ ‰‡‡fl, ‚„ ‡ ‚‚‡ ‡‡‰‡ ‡‡‰ ‡, ‚ ‚ „ ‡‡‡, ‡‡ ˇ‰fl ‡‡‰ ‰‡‚ ‚ ‡‚‚ ‰ ‡‚. ‡‚, ‡ ‡„‡ ‡‰ ‡ ‰„, ˇ ‰„ ‚ ‰flfl fl „„ ‚‡‡„ ‡. ‚ ˇ, ‰ˇ ˇ ‡ ‰fl‰ „, ‰ ‚ ‡‰‡ ‰ : ‰ ‡‡ ‰ ‡‚‡fl ˇ ‚„ „‚‡, ‰ ‚‰ ‡‰„ ‚fl ‡ ˇfl ‚‰‚ ‡ ‡‚‚‡fl, ‡‚ fl‰, ‡‡‚ ‚, ‚‰‚fl fl.

‡‡ˇ ‡‡ ‡. ‡ ‡‡ ‰„ ‚ ‚fl ‡‰ ‰‚‡ ‚. ‰fl ‚ ˇfl, ‚ ‚ ˇ‡‡ ‰, ‚ ‡‡fl ‡‡fl ‡„fl „„‡. ‚‡ ‡fl ‰ ‚ ‚ Ť‰‚‚ť ‚‰‡‚, ‡fl ‡-‚? ‡ ‰ ‚‰ ‚ ˇ‡‚‡fl ‚ fl fl‰fl ‡ -‚?

‚ ‚fl ‰ ‚ : Ťˇ‡ ‡‡ ˇ ‡ť ( ‡);

Ťˇ‡‡fl ‚‡fl ‡„flť ( ˇ );

Ť‡‡‡fl ‡ ‡‡ ˇ‡ť (‡‰ ).

Ť‡ ‰‚fl ‡ ‚ ‡ ‚fl ‡ fl, ‡ ‡‡ ‡ť, ‡ ‚‰ ‡‡ ‰‡‰. ‡‡fl ‡‡.. – ‰...,, ‰ ‡ ‰‡‰ ‰‚‡ ‡ ‡‡‰, ‡‡‰ ‡‰ „‡‡ ‡ ‡‰ ‚ ‡.

[50] ‹ 1 • / • ‰ ‚ ‡‰‚‡fl ‚, ‡ ‡ ‡ ‚, ‡ ‡, fl ˇ ‰‡, ‚„‡, ‡ ‡‚, ‰‡‚, Ť‡‡ ‰ ‡ ˇ ( ‰‡ ‰‚ ) ‚ … ‡„ fl ‚‡ ‚ ‡‚ ‚‡, ‡ ˇ‡ ‰ť. ˇ‰ ‚ ‚ fl‚flfl ‡ ‡ ‡fl ‰‡‚„ ‡‚fl, ‡ Ť ‡‚ ‡ ‡, ‡fl ‡ ‰‚‡ ‚ „„ ‡‰ ‚. ‡fl ‰‚„‡ ‡ ˇ‡ „ˇ‡‡, ‡‡ ‡‡fl ‚ ‡‚‚‡ fl ‡‡ ‰‡ ‚ ( Ť‡ť) ‰ ‚ ‡ ‰‡ ‡‡‰, ‚‡fl ˇ‚ ‚, ˇ‚‡ ‡ ‰ ‡‚ ‰‡ „‡‰ ‡, ˇ ‡‚‚‡ť.

‚ ‚fl ‰ ‚ ‚ ‚ ‰ : ‡, ˇ‡‡ ‡‰‡ „‡‚‚‡ ‰ ‰‡‚.

‚ ‚ Ť‡‰‡ť.

‰flfl „ ‚„ ‡‚‡fl ‚ ˇ‡ ‚fl flˇfl 2001 „‰‡ ‚ ‡‡ ˇ‚ ˇ ‰‡ ‚ ‡.

„‰ ‚ - ‡„ ‡‡ ‰fl ‚‚ ‡ ‚‰‚, ‰‚‡, ˇ‡‰‡, ‰‚‡fl ‚‰‡‚‡, „„fl (, ‚‰fl ‡ „, „‰‡‚‡). ‡ ‚„ ‰fl ‡ ‡ ‡. ‡ ‚, ‡‰ ‡ ‚ ‚ ‡‡„‡ Ť‰‡‡ť ‡‚‡ Ť‡ ‚ ť. ‡ „‚ ˇ Ť ‚ˇ‰ť.

fl „ˇ ‰fl ‰fl fl ‰ ‡‚ ‚ ‚. -‚‡ ‚ ‚, ‚‰‡fl ‡‡, ‡, ‚‡, Ť‡‡fl flť, fl‚ ˇ ˇ‡ ‰fl ‚‚‡. ‰ ‚ 1786- ‡‰‡ Ť‡ ‡‚ ‚, ‚‡‡ ‚‡ ť.

‚ 1630 „‰, ‡‰fl ‡ ˇ ‡ˇfl, fl‚„ ‡ ‰ ‡, ‚ „ˇ‡ ‡‡‡ ‚‚ ‡ ‰, ˇ‰ ‡‡ ( ‰fl ‡, ‰‡ ‡‚) ‰fl ‡„ ‚‚‡: Ť„‰ ‡ ť, ‰‡ ‡‚fl ˇ fl. Ť ‰‡ „‰ ‡fl ‰fl ‚„ ‚ ‚‡ ‡ ‡ fl „, fl ‡‰ ‡ ‡ „ ‚ť.

‹ 1 • / • 2002 [51] ‡ flˇ fl Ť ť „‡‚-‰‡ ‡ ‡ ‚-‚. ‰‡ ‡ ‰ ‰‡fl, ‡ The Wall Street Journal The New York Times, ‚‚ ‡ ‡„‚ ˇ,, ˇ ‚ ˇ‡ ‰, ‡ ‡ ‡ ‡ „ ˇfl. ‰ ‡‡ „ ‡ ‚‚, Ť‰ ‡ ‚ ‚ XXI ‚ ‚‡ ˇ‡„‚ ‚‰‚ ‡ „ˇ‡ ‡ ‡‡ ‡‚ ‚‡fl, ‡ ‡ ˇ‡. ‡ ˇ ‰ ‚‰ ‚ ‚ ‚ „ ť.

‡ ‡„ ‡‡ fl‚ ‡ „‡ ‰‡‡ „‡ The Wall Street Journal ‡‡ ‡ Ť ‰fl ‡: ‡ ‚ ‚ ‡‡ ť.

‚fl ‡„ ‡‡ :, ‡‡, ‡ ˇ,, ‚‡ ‚ – ‡ ‡‡ ‡ ‡‡ ‰‡ ‰‡, „‰‡ Ť‚ ť, ‡ ‡ „‰‡ ‚ ‚fl flˇ ˇ‚ ˇ ‡ „‡‚ „ ‡ – ‡‡‰‡fl ‚‡, fl, ‡, ‰fl ‰. (‚„ 144 „‰‡‚‡) ‰ ‚ ‚ ‡. ‚ ‡‡ ‚fl ‚ ‰‡ ‡ ‚‡.

‚‡ ‡ fl‚ ‡‡fl fl ‚‡‡ ‚ fl ‡. ‡ ‡ ‡‚‡‚‡, ‡„ fl‡ ‚ ‚ ‰ (‰‡ Ť‡ ť ‚‰ ‡ ‡ fl) ˇ ‚.

ˇ‡ ‚‡fl ‡ ‚‰‚ ‡ Pax Romana (Ť ť), ‰ ‰ ‡‚‚‡: ‚‡fl fl ‡ ‚ ‚, ‰ ‡ ‚ ‡ ‚fl „‡. fl ŤPax Americanať ‚‡ ( ‡, ‰fl ‡‡‚) ‚ „‡‚ ‰.

‰ ‰‡‡fl The Wall Street Journal ‡‰ ˇ‡„ ‡‰, „‰‡ : Ť ‰ ˇflfl ‚ ‚ ‡‰ ‡, ˇ‰ ‚ ‚ ‡ ‚ˇ‰ť.

‡ ˇ ‚‡ ‚ Ťflť.

(‰‡ fl‚) ‡‡‰ „ ˇ ‚, ˇ ‰‡ ‚. ‡ 2001 „‰‡, „ ‚fl ‡ ‚ „, ‰ ‡‚, ‡ ‡ „ ‚ ‡fl ‡‡, ‡‡ ‡‚‡: Ťˇ‰‡fl ‡flť. 2002-„ „‡ „‚‡ ‰‡ ‡‚‡‰ ‚ ‰ ˇ ‡‚‡ Ť‡‡fl flť. ˇ ‡‡ ‡‰ ‡ ‡ ‡ „‚fl ‡ Ť‡ť, ‡ Ťˇfl‡‚‡ť „ ‡‰fl ˇ ‡‡„ ‚ fl. ‡„ [52] ‹ 1 • / • ‰ ‚ ‡‡‚‚‡ ‡‚‡, ˇ ‰flfl ‚.

ˇ ‰‚‡fl, ‡‡ ‡ ˇ‡ ‰‡ ‡‚ ‡ ‰ˇ ˇfl‡ ‰fl ‚„ ‡., ‰ ‚‚ ‚ ‡fl, ‡, ‚ ‡‡ – ‚‚ ‚‚ ‡, ‡‚‡fl, ‡ ‚‡.

2002 „‰‡ „‡‡ The New York Times ‡ ‡ Ť ˇ ť. ‡ˇ ‚‡fl ‰‡‚flfl ‡fl ‡ ‡: Ť„‰fl ‡ ‚‰‡‚‡ „„, ‚‡fl fl ‡ ‡ ‡. ‡‚ ˇ ‡ˇ ‡ ‡‚ ‡ť. ‚ The Wall Street Journal ‡ ‰ ‡„‚ Ť ‡ ‡ ť ‡: Ť – ‚‡‡fl flť ‰‡ ‡ ‚:

‡„ ‰ ‚‡ „‡‡, ‡ Ť‰ „ ˇ ‡, ‚ ‚ ‚‰‚ť.

‡‚ ‰‡ ‡‡ US News and World Report ‡ „‰ ˇfl‚, ‚‚ ‡ „ ‚ ‡ ‡ — novus imperio americanum.

‡‚‰‚ ‡‰ ‡‰ ‰‡ ‚‡ „‚: fl ‡‡, ‰ˇ‡fl ‰„fl ‡‚‡‡ ‚ ‡‡ ˇ‚. „, ˇ ‚ ‰ ‰‡‚, ‚‡‡ ‚ „‡‡ ‡ Ťflť.

‡ fl „ ‡fl ‡ ‰‡‡ ‡ ‡‡ „, ‚fl ‰. Ť‡ ť – ‡‰ fl (‡ ‡‰fl ‰ ‰‡ ‡„‡), „, ‡. ‡ ‡ ˇ‡ -ˇ‚ „ ‚. ‡fl ‡ fl ‚ ‚ fl, ‡ ˇ ‰fl ‚„ ‰‡. ‡ ‡‡‚ ‡, ‚‡fl ˇ‡‡ ‡‡ 1999-„,, Ť ˇ ˇ‡ ˇ‡ ‰‡ ‡‚ ‡‚, ‰, ‚, ‡‡fl ˇ ‚‰ ‡ ˇ‚ ‰ ‚flť.

‡‚ ‡„ ‰‡ „ ‚‡ ‚ ‡ˇ ‚fl ˇ ‡ – ‡ ‚ - ‚ ‰‡‰ fl. ˇ‡ ‡fl „‡, ‰„ ‡‡, ‚ ‰ ‡‚‡ ‡ ˇ‚„ ‚‡ ‰‡ ‡ ‡ ˇ‡ ˇ„‚‡ „, „ „‰‡‚„ ‡fl ‰‡ ˇ‚„ ‡‚‰„ ‰ ‡‚‡fl ‰‡‡‡ ‡‡ ‡„‡.

‰ ‰ ‡ ‡ ‚„ „ „„‡, „ ‡‚flfl ‡ ‹ 1 • / • 2002 [53] ‡ ‚ ˇ‡ 25. ‡, ˇ‚‡ ‚ ‚‡ ‚ ‡ The National Interest ( ‚‰ ‚ 2001 „‰ ‚ „ Ť ‡„‡fl ‡‰‡ť), ‚‡ ˇ‚‡ Ť‰„ ‡ ˇť ‚ „- ‚, ‡ ‚ ‡‡‚‡, „ ‡ ‰„ ‡‚‡. ‡‚‡ ‡‚‡ Ť„‡‚„ ‡ ‚‡ť – ‰‡ fl, ‡‡fl ˇ‡fl ‚‡ ‡ ˇ ‚‚ ‰ ‡‡.

‚‚ ‡‚fl ‡ fl ( ‰‡ „‡‡), ‰‚‡fl, ‚‰ ‡‡, ‰ ‡‰ ‡: „ˇ‡ ‚‡‡ ‡‡‡fl fl ‚ ‰‚.

‰ ‡‚‡, Ť ˇ‡‡‡ ‚‚‡ ‰ ‚ ‚‚‡. ‡ „‰‡ ˇ ‚ ‡ ‡‰ ‡ — ‡‚ ‡ ‡ ‚„ ‡fl — ‰‚ fl. fl „„ ˇ‚‡ ‚‚‡ ‚ ‡ˇ ‰ ‰ fl ˇ‡ ‡ ‡ ‚fl. ˇ‰ ‚ ‡ ˇ‡‡‡. ‰‡fl ‚ ‰‡‰„ ‰‚‡. ‡ ‰ ‡ ‚fl ‚ ‚ ‡‡‰ ‡ť.

‚ ‚ ‡‰‡ ‰‡ ‡-‡„ ‚‰‚ Ť‡ť, ‚ ‡‰‡ fl‚flfl ‚ ‚ fl ˇ ‡ ‚‡ ‚ ‚‡ ‰‡‚ ˇ, ˇ ˇ ‚‚ Ť‚ť. ‡‚ ‚ 2001- ‚ ‡ ‡ ˇ, ‚ ‡ ‡‡ ‚ ‚ ‚ ‚ „ˇ‡ ‚‡.

ˇ ‡‚ ‰ ‰ˇ„ ‰‡ ‡‚‚‡ ‚‡ ‡‚ fl – ‰‡ „‡ The Weekly Standard („‡ ‚‡‚ ‚, ‡‚‡„‡‰ ‚ „ fl), ‰ ‚‰ ‰fl ‰‡ ‡„ ˇ ‡„‡, „‚fl ‡‰ ˇ‡„ ‰‚‡ ‚ ‚-‚‡ ˇ ‡‡‡ ‰‡ ‰ ‡. The Washington Times ‚‚‡ Ť„„ ‚‡‚„ ‡„‚‡ ‚ ‡ť ‚ ‡‰‡ ‡-‡‰„. ‰ ‡ ‚ „ Ť‡„‚‡ť – ‡ „‰‡‚„ ‡fl, „ ˇ‡‡, ‡‚‰ ‡fl ‚ ‰‡ ‡‰ ˇˇ, ‡‚ „ ‰‡.

‰ ‡‡ ‚„ – – 1 ‡fl 2002 „‰‡ ‰ ‰‡ ‡‚‡fl ‰‡ ‚„ ‰‡‡‡ ‡‰ ‡‡ ‚ ‚fl ‡‡ ‡ New Yorker. ‰ ‡‚‡fl ‡‚‡fl ‡ – Ť„‡ ‚ť. ‰ Ť‚ ‚ fl‰ť, fl ‡‚ ˇ‚ ‚ ‡: Ť‚ ‰‡„‡ [54] ‹ 1 • / • ‰ ‚ ˇfl‡‚‡. ‰ – „‡‰ ˇ‚ ‡ ‡‚ „ˇ. „ ˇfl‡‚ – ˇ‡ ‰‰‚‡.

‡‚‚ ‚ ˇfl‡‚‡, ‡ ‰‚‡ ‰ ‚ ‚„ ‚‡. ‰‚‡, ‰„ ‡‚ ‚‡, ‰ ‚„ ‡‡, ‡ ‡‚ ‚‡fl. ‡ ‚‰ ‡‚ ‡ ‚‚ ‡ˇť.

‡ ‚fl ‡‡ ‡ Foreign Affairs ‰ ‰„ ˇ‡‡ ‡ˇ ‚ ‡ ‡‡ ‡‚‡ Ť ‰ ‡ť: Ť„‡ ‡‡ ˇ‰ ‡ ‰fl ‡‰‡ ‡, ‡fl ˇ‡ ‚flfl „… ‡ ‚ fl‚flfl „‡, ˇ „ „ ‚‡, ‚ ‰ „ ˇ‰‡fl ‰‡… ‚fl, „ ‚„ „‚‡ ‡ ˇfl‡‡ „‡ ‰ ť. ‡ˇ ‚‡ ‰‡ ‰ ‚‰‚ ‚ „‡, ‚ ‡„‚ (‰fl ‰ „ ˇ‡ ‡ ), ‡ ‚ „‡‡ ˇ‰ ‡. ‡fl „ „‡‡ ˇ ‚, ‚ ˇˇ ‡ ‚‡ ˇ ‚ ‡. „‡ Ť„ ˇ ‡ ‡, ‰‡ ‡‡‚ ‚‰ ‡‡‡ ‡ ‚ť.

‰fl ‡ ‚ „. ‰ „ ‡‚‡ ˇ ‡‡ ‚ ‰ ‰fl ‰‡ ‡ „ fl ˇ„ ‡ ‚„ ‰‚‡ „„.

2002- ‚ ‚ ‚ „ Ť‡ ‚‚: ‰‚ ˇ fl„ ‡ť. ‡ˇ, ‰ „ ‡ fl, ‰‡ „‡‚ ‚fl‡ Ť‚ť ‡ ˇ, ‡ ‡‚‡ ‡fl ‡. ‚ „‡, ˇ „‰‡ „ ˇ ‰, Ť ‡ ‰‡ „ fl ‡‰ ‚„‰„ ‡ fl ‡… ˇ‡ ‡fl ‡. ‡ ˇ‡ ‚ ‰ ‡ˇ ˇ‡„fl ‚„ fl‰‡ť.

‰ ‰ˇ‡‚ ‡„ ‚ XXI ‚ ‚‡ ‡ ‡ ‰‡ fl ‚ ‰‡‚: ŤXXI ‚ ˇ ‰ ˇ ‡‡, XX, ‡ ‡„ ˇ‰ ‚fl ˇ‡„ ‡ „ˇ‡ „„, ˇ‡fl ‡ ‚ˇ ‡ ‡‡, ‡‡ „ ˇ‡‰‡ flť. „fl ‡fl ‰‡‚fl ‡-„„‡ ‚ ‚„ ˇfl. ‡ ˇ ‡„‡ fl ˇ‰‡ ‡fl, Ť„„fl ‚‚ fl‚ “‚ fl” ‡, ˇ ‚ ‡‡ ť. ‚ ‚, ‡ – ‰‚‡fl ‚ ‰‡‚‡ (‡‚ ‡ fl‚flfl ‚ ‡fl ‰ ‚), ‹ 1 • / • 2002 [55] ‡ ‡ ‚, ‡„ ‡‡ ‡‚‡ ‚ fl‚, ‚ ‡ ‚‰‚, ‚ ‡ ‰ ‡.

?

‡‚ ‡‡ ‚ ˇ ‚‰fl ‡ ˇ‡ ‚, ‡ ‡ ‚ ‡‡ „.

‚, ‡ Ť„ˇ‡ ˇflť, ‡ ‡ ‡ „. fl fl, ‚ ‡ ‡. ‰ 1990 2000 „‰‡ ‡‡‡fl ‡ ‚‡ ‡ 27 %, „‰‡ ‡ ‡ ‡‰‚‡fl — ‡ 15 %, ‡ fl‡fl — ‡ 9 %. fl ‚ ‚ ‚‡‚ ‰ (‡‚fl ‚ 2002- 31,4 ‰.) ‚‡ ‰ 1996 2002 „‰‡ 25,9 ‰ 31,2 %. ˇ‡fl ‡fl ‰„‡ ‚‰‡ ‚, ‚‰‚ ‡ˇ‡ 1.

Ň ŕáëčöŕ ÂÂĎ âĺäóůčő ńňđŕí ěčđŕ â 2002 ă., ěëđä äîë. (ďđîăíîç) ŃŘŔ ßďîíč˙ Ăĺđěŕíč˙ Ôđŕíöč˙ Âĺëčęîáđčňŕíč˙ Čňŕëč˙ ĐÔ 10,7 4,0 2,2 1,5 1,5 1,2 0, : The World in 2002. London. The Economist Publications.

‚ 1990- ‡fl ‚ ‡ˇ ‚‡ 41 % ‡‡ ‚‰, ‚ ‡‡ ‰„ fl ‡ : 10 % ‚‡ ‚ ‚„. ‡ ‚ ˇ‰ ‚ ‰ ‡ˇ. 85 % ‰‚ ‡ ‡„ ˇ‡ ‚‚ ‚. ‰‚ ‰‰ ‚ ‡ ‡ ‡‰„ ‡‡‡ ‡‚ 38. ‰‡‚. ‡ ˇ‰ ‚ 2002 ‡‚ „‰ ‡‚ ˇ 100 ‰ ‰‡ ‚.

ˇ‰ ‡ˇ‰‡fl, „‚ ‰ ‰ ‡ ‡ ‡ ‡„‡ ‡, Ť „ˇ‡ fl, ‡‡fl. ‰‡‡fl ‡‚‡fl ‡‚ ‚ ‡ ‡ ‡‰fl ‰ ‚‰‚ „„‡‚ ‡‡„ ‰‚„ ‡. ‡ ‡ ‡‰‚ ‡‡ ‰„ ‰fl ‚‚‰, Ť‰ ‡ ‡‡ ‚‰‚‡ — ‚ ‰ ‡‚ — ‡ ‚ ‚ ‡, ‚‡fl ‚, ‰‡. ‰‡ ‡‡ ‡‚fl ‚ ‚ ‡ „‚‡, ‡ ˇ ‚‡ fl ˇ ‚ ‰ ť.

‚, ‡ ‡, Ť‰ ‡ ˇ ‰‚‡, ‡‚ ‚ ‡ ‡ ‡ ‚ „ ‡ ‰‡ ‡‚‡ť. [56] ‹ 1 • / • ‰ ‚ fl ‡ ‡ ‚ ‚‡. ‡ fl 60 ‡ ‡‰‚‡‡ ‡ ‚ ‰ 5 ‰ 14 % ‚„ „„.

‡ ‰‡‡ ‡‰ ‡„ ‰‡ : ‡ ˇ ‚ ‚ -, ‚‰ ‡‚‡, ‡ ˇ ‚ 40 ‡‡ ‡ ‚ ‡.

‡‰ ‚‡ ‡ ‚ ‡‚ 40 % ˇ‚ ‡‰‚. ‡ 2003 „‰ ‡‡‚‡ ‚ ˇ‰ ‚ ‰ ‰‡‚ – ˇ, ‡ ‚ ˇ‰ ‡. ‡ ˇ, ‚‡ ‰„ ˇ‚ ‚.

Ň ŕáëčöŕ Âîĺííŕ˙ ěîůü ŃŘŔ, čő ńîţçíčęîâ č Ťďîňĺíöčŕëüíűő ďđîňčâíčęîâť Âîîđóć. Ňŕíęč ÁĚĎ Ńŕěî- Âĺđňî- Ęđóďíűĺ ńčëű ëĺňű ëĺňű ęîđŕáëč ŃŘŔ č čő ńîţçíčęč ŃŘŔ 1 384 400 8 303 24 075 9 030 6 779 CŘŔ č ńîţçíčęč 4 930 330 30 839 64 679 18 650 11 997 Äđóćĺńňâĺííűĺ ŃŘŔ ńňđŕíű Čçđŕčëü 172 500 3 900 5 900 945 295 Ďŕęčńňŕí 612 000 2 285 1 000 665 187 Ńŕóä. Ŕđŕâč˙ 126 500 1 055 4 710 574 206 Ňŕéâŕíü 370 000 739 2 080 733 297 ŤĎîňĺíöčŕëüíűĺ ďđîňčâíčęčť Ęóáŕ 58 000 900 750 208 90 Čđŕí 513 000 1 135 1 145 269 718 Čđŕę 429 000 2 200 4 400 350 500 Ëčâč˙ 76 000 2 210 2 620 594 202 Ńĺâ. Ęîđĺ˙ 1 082 000 3 500 3 060 1 167 320 Ńóäŕí 104 500 170 488 46 28 Ńčđč˙ 316 000 4 850 4 785 640 221 Äđóăčĺ ęđóďíűĺ ńňđŕíű ĘÍĐ 2 470 000 7 060 5 500 3 632 497 Číäč˙ 1 303 000 3 414 1 697 1 498 431 Đîńńč˙ 1 004 100 22 300 29 665 5 397 2 788 : International Institute for Strategic Studies;

US Department of Defense, 2002.

‡‡ I ‚‡ ‰ ‡ ˇ‡‰‡ 395 ‚ ˇ‡‡ ˇ ˇ‡ ‚ 40 ‡ „‰‡‚‡ (5 ‚ ‡ ‚ 2002-). ‚‡‡ ˇ ‚‰fl ‰ ‹ 1 • / • 2002 [57] ‡ „ ‡. Ť‡ ‡‡„‡ 725 ‚ ˇ‡ ‡ ‰‡ ‚, 17 fl‚flfl ‡‡ˇ ˇ‡‡;

ˇ„ ‡ 1,4 ‚‡ 250 fl ‡ ‡ ‡ ˇ‡‡ť.

‡‡ ‚ ˇ‡ ‡ „ˇ‡‡ ‡‡ „‰‡‚ ‚, ˇ Ť‡ ‚‡ ‡‡„‡fl ‡ ‡, ‰flfl ‰ ‚‡fl ‚ ‡ ‡ ‚ť.

‰ ‰‡, ‡ ‰‡ ‰„ ‡ ‡„ ‰‚‡, ˇ ˇ‡ ‰ ‡, Ť ‰‡ ‡‡ ˇ‡ [‚] ˇ‰, ‚, „, ‚ „‡‡ ‡‚‚ ‡‡. ‡ ‰fl ‚‰ ‚‰ ‚ ‚ ‡‰ˇ ˇ ‰flfl, ˇ ‰ ‡‡„ ‚fl;

„‡‰ ˇ ‚fl ‰fl ‚‡fl ‚ ˇfl ‡, ‡ ‡ ‰fl ‚‡ ‚fl ‚„ „ ‚„ „‚‡ť.

‚ ‡fl ‡,.

‡ ‚‡ ‚ ˇ‚‡‡ ‚ ‡‰‚, ‰‰‚ ‰ 9 % ‚‡‚„ ‡‡„ ‰‡. ‚ ‡‰‚ ‰ „‡ ‰‚ ˇ‰ ‡„‡ ‰ 6 %. 2000 „‰ ‡ ‰ ‡‚fl 3 % ‡„, ‡ ‰ ‰ -‡‰ „ ‰‚ ‚ ‡‰ ‰ 4 %. ‰‡ ‚„ ‡flfl ‰fl ‡‡. ‡‚, ˇ‡fl ‡‡fl ‡‚fl ‡.

‡‰‚‡‚ ‰ ‚ ‡‡ˇ, ‚, ‡‰flfl ‚, ‡ ‚ ‚‡fl ‚ ‚ ‰fl. „‡ „ˇ‡‡fl ‚‡‡‚.

Ť‰‡‚‡fl ‚ ‚, ‰ ‡ ‚ ‰„ ‡ ‚ ‡‡ „ˇ‡ fl‰... ˇ‡fl ‡ˇ ‚„ fl‰‡, — ‚ „ ˇ, — ˇflflfl ˇ‡ ‡‡ ‡‡ „„ ‰‡‰ ‰, ‡ˇ‚ ‚‰‚ ‚ ‡... ‰‡‚-„„ ‰‡ ‰ ‡‡ ‰ ‰ ‚ˇ‰ ‚‡fl ‡‡ ‚ ˇ ‡ ‰‡ fl‰ť.

‡„ ‰ „, ‡‚‡fl ‡ „‡ ‚‚‡fl, ‚‡fl ‡„‰, ‰ˇ flˇ ‡‡, ‰‡‰‡fl ‡ ˇ ‚ ˇ‡‰ ‡‚fl ‡ˇ „‡‚‡ ‰‡‰ –. ‡ ‡„‡ ‡‡ ‰‚‡, Ť‚ ‚ ˇfl‰, ˇ„ ‡ „ ‰‡‚, ‚fl ‡‡‡ ˇ‚ ‰‚, ˇ ‰ ‡ „‡‰‡ ‚ ‡ (‚ ‡ ‰ ‚ „‡‰‡ ‚‡ ‡), ˇ ‰ [58] ‹ 1 • / • ‰ ‚ ‰ ‚ „‡‚‚ ‰‡‚., fl ‡ ‰fl ‡‚ „‡‰‡ ‡‚, ‡‡fl ‰‡‚‡ ˇ‰ ‰‚‚‡, ‰fl ˇ‚ ‚ť.

‡‡fl „‡ ˇ‡fl ‡, ‡ ‡ ‡ ‚ ‡‡‰, ‚‰ ‚ ‰. ‰ ‡fl ‰‚fl Ť‡ˇ ‡ˇť fl‚ ‚ ‡‡ – „ˇ ‡ ‚fl ‚ ‚ ‰ ‚flfl ‡fl ‚„ ‚fl. fl ˇ ‚‚ ‡„ ‰ ‚‡ ‰ ‰ ‰‚fl ‰ „. C fl, ‡, ‡‚„ ‰‚‡fl ‡‡ fl‡ ‡, Ť‡ ‡ „, ‰‡ ‰ ‚ ˇ ‚ ť. ‡fl ‡ ˇ‚, ‰ ‡ ‡ ‚‰ ‰ fl‰.

?

‰‚‡ ‡„„ ‰‡ ‚‰ ‡ ˇ ‚ ‚, Ť‡ „‰fl ˇ‡‰‡ ˇ ‚‡.

‚ ˇ‡‰‡ ‡, ‡ ‚‰ ‡‡„‡fl ‚ ‚ ‚fl ‚ ‰ ‡ ‡. ‡ ˇ‡ ‰‡ „‡‰ ˇ ‚‡, ‰fl ‚ˇ„ ˇ‡„‡, ‚ ‰fl ˇ‚„ť. „‡fl ‚‡ – „‡fl ‚‚ ‡ ‚ ‰fl ‚. ‚ ‰ ˇ‡ ‚ ‚ ˇ. ‰ ˇ‰, fl ˇ ‡, ‡‰, ‚ ‡ ‰‡ Ť„ ‡‰‡ť., Ťˇ‰ť, ‚„, ˇ‰ ‡‰‡ ‰ ‚fl ‡‰‡ ‰ „, ‡.

‚ ‰„ ‡ ‡‚‡, Ť‚ ‡‡ ‡‡ ‚ ‡‚ ‰‚fl ‚ „„ ‡.

‡ „ ‚ ‡‰ ‡, ‰, ‰ ‰‡ ˇ‰‰… ˇ, ‡‰‡ ‡ – ‡ ‡ ‰‚ „ „‰‚‡, ‰‡‚ ‚ ‰‚‡ ‡ ‰ ‡‰ „‰‚ ‚, – ˇ‰ ‡‰fl ‡‚‡ ˇ‰ ‡ ‡, ‡ ‰ ‡ ‚ ‡‡ ‡‡ť.

‰ ‡‚„ fl ‡‚, ˇ‡„‰‡fl ‡ ‚‚, ‡fl ‚ „ ‡.

‡‚‡ (‰ ‚„ ) ˇ‰ ‚ ‡fl ‚‡‡fl ‡, ‡ ‚‡‡‡fl ‡. ‡ ‚ ‡ ‰‡fl ‚ ‡‡ – ‡,, ‡, „, „ ‰ ‡‡. ‰ ‡ ‡ ‡ ‚ ‚‰ ‡fl 150 ‡ ‡‚ ( ‚ ‡‚). ‚‡ ‡‡ ˇ‰ ‹ 1 • / • 2002 [59] ‡ ‡fl ‚‚ ‡‚‡ – fl‰fl.

‡ ‡ ‡ ˇ, ‡„ ‚‡ -‡, Ť ˇ „ (‡‡ ‡‚‡. –..) ˇ‰ „‰‚‚‡ ‚ ˇ‚‡, ˇ‡‚ „‡‰‡ ‡‚, „‡ ‚fl. „ˇflfl „ ‚ ‚ ‡‡, ‡‚‚‡ ‰ ‡ ‰„ ‡ ˇ‡‚‰fl ‡‚„ ‡fl, ‚ ˇ„. fl‰ ˇ‰‚fl ˇ ‡ ‡‡ˇ, ‡‚ ‚‡‚ „ ‚ „ ‡fl ‚„ „‡ť.

‡ ‡, ‚ 2050 „‰ 20 25 „ ‰‡‚ ‡ ‡fl ˇ ‚ ‡, ˇ ‡. ‡ ‚ ‰fl ˇ‰ ‰ ‡‡fl „. ‚„ ‰fl „‰‡‚‡, ‚ ‡ ‰ ‚‡‡ „. ‰, ‰ ‚„ ‡ – ‡, ‰, „, ‡, ‡ ‡ ‡ ‡‡, ‡ ‰‡ ‚‡‡‡, ‰fl ‡‡ „ ‡. - „‚ ‡ ‚‡, ‡‡ ‡‡‰ ˇ „‰‚ „‡‚‡ „ ‚‚ ‚fl. ˇ „‚ ‰ ‡ fl‚ ‚ „‡ ‚ ‚fl? ‰ ‡ ‚ ‡‡„ ˇ‚‡ ‡ ‡fl ‡‡fl ‰‡‡‡fl ‚‡ – ‡ ‚ ‡ ‡‡‰‡ ‰ ‰‡fl ‚ ‚fl ‚„ fl‚fl ‡ 11 flˇfl.

, „‰‡ ‡ ‰‡ ‚ ‡fl „‡. ‡fl, ‚‡fl ‡‡fl ‚ fl‚ ‚ ‚‡ ‡‡‰‡. flˇ ‡, Ť, ‡ ‚ „ „ ‡‚‚‡, ‡fl ‡ flfl, ‡ ‰ ‰ „ ‡ť. ‡ ‚ ˇ‡fl ‰‚‡ ‡‚ „ ‡fl (Ť„flť fl‰ ‚, ˇ‡ ˇ‡, „‡ ‡‚fl ‚‚‡), ‚‡ ‚‡ ‡ ‚„ ˇ‚‡ (‡, „, ‰‡.). „‡ ‡‡fl fl ‡‚„ ‡fl ‡ „‚‡‡. ‡ ‚ ‡ ‡‰‡‚ ˇ ‚ ‰ ‚.

Cox M., Ikenberry J. and Inogouchi T. (eds). American Democracy Promotion: Impulses, Strategies, and Impacts. Oxford: Oxford University Press, 2000.

Ibid.

Patrick S. More Power to You: Strategic Restraint, Democracy Promotion, and American [60] ‹ 1 • / • ‰ ‚ Primacy (ŤInternational Studies Reviewť, Spring 2002, p. 122).

. : Chace J. Imperial America and the Common Interest (The World Policy Journal, Winter 2002, p. 19) Cutter B., Spero J., Tyson L. New World, New Deal. A Democratic approach to Globalization (ŤForeign Affairsť, March/April 2000, p. 80).

Boot M. The Savage Wars of Peace. Small Wars and the Rise of American Power.

New York: Basic Books, 2002.

Ibid.

Zuckerman M. A Second American Century (ŤForeign Affairsť, May-June 1998, p. 18–31).

The National Interest, Winter 2001/02, p. 41.

Kissinger H. Diplomacy. New York: Touchstone, 1994, p. 21.

The Washington Post, March 19, 2002.

New Yorker, April 1, 2002, p.12.

Mallaby S. The Reluctant Imperialist. Terrorism, failed States, and the Case for American Empire (Foreign Affairs, March/April 2002, p. 2–7).

Kaplan R. Warrior Politics: Why Leadership Demands a Pagan Ethos. New York, 2002, p. 46.

Pfaff W. The Coming Clash of Europe with America (ŤThe World Policy Journalť, Winter 1998/99, p. 6).

Kagan R. and Kristol W. The Present Danger (ŤThe National Interestť, Spring 2000, p. 67).

Heisburg F. American Hegemony? Perceptions of the US Abroad (ŤSurvivalť, Winter 1999–2000, p. 16).

The World in 2002. The Economist Publications. London, 2002, p. 86;

The Economist, June 29–July 5, 2002 (Present at the Creation, p. 4).

Rielly J. (ed.). American Public Opinion and U.S. Foreign Policy, 1995, Chicago: Council on Foreign Relations, 1995, p. 24–25.

Haass R. The Reluctant Sheriff. The United States After the Cold War. N.Y., 1997, p. 2.

The World Policy Journal, Fall 1996, p.114–115.

The Economist, June 29, 2002, (A Survey of America’s World Role, p. 8).

Renwick N. America’s Word Identity. The Politics of Exclusion.

New York: St. Martin’s Press, 2000, p. 96.

Survival, Winter 1998–99, p.185.

Ikenberry J. America’s Liberal Hegemony (Current history, January 1999, p. 26).

Rieff D. Sustaining the Unsustainable (The World Policy Journalť, Spring 1999, p. 97).

Maynes Ch. W. America’s Fading Commitments (The World Policy Journal, Summer 1999, p. 12).

New York Times, April 9, 2002.

New York Times Book Review, June 1, 2002.

Ibid.

Jenkins Ph. New Christian Kingdom: Coming of Global Christianity. N.Y., 2001.

Kaplan R. The World of Achilles. Ancient Soldiers, Modern Warriors (The National Interest, Winter 2001/02, p. 39).

‹ 1 • / • 2002 [61] ‚ ‰ ‡‡ ‡ ‰fl ‡ fi ‚ ‡ ‚‰‚ ‰ 11 flˇfl 2001 „‰‡ ‡, ‚, ‡ ‡ ‰ ‚ ‡‡. flˇ‡fl ‡„‰fl ‡, ‡fl ‡‡ „. ‰ˇ ˇ ‡‡ ‡‡ (1862) fi ‡ˇ‡ (1941) ‡‚ ‚ ‡, ‡ ˇ fl 11 flˇfl ‡‡ ‰ ‚‰ ‚ ‡„ ‚. ‚ „‡‡ ‚‰, ‡ ‡‡ ˇ‡-ˇ „ „‚„ ‡, ‡ˇ‰‡, ‡ „‡‰‡ ‚ˇ‡‚‡ ‡ ‚ ‚ 100-‡ ˇˇ‚. „‰‡ ˇ‡ ‚ ‡ ‰, ‚ ‡‡ fl, ‚ ‡ ‡„‡ fl ‚‚.

‰. ‚fl ‚ ‡ ‡ ‰‚ ‡, ‡ ‚fl ‡‡. ‡, „ ‰ ˇ - ‰‡. ‡ ‡‡, ‚ ˇ ‰ ‚ ˇ ‡. ‰ ‡‚ ‚‚ fl‚fl ‚‡„;

‚‚ ‡fl‚ ˇ ‚ˇ‚ ‰ Ťť Ťˇť,, ‡‡ ˇ, ‡‚„‰‡ ˇ ‡‚fl ‰ ‚. 20 flˇfl 2001 „‰‡ „‡ ‡ ‚ ‚: Ťˇ ‚ ‡, ˇ ‚ ‡ť. ‚‡ ‰‡ ‡ ‡ ‰ ‡‡ : ˇ ‚ ‚ ‰ ‚‡ ‰ˇ ( ‡), ˇ – ‚‡ ‚‡‚ ( ). ˇ‡. „‰‡‚‡, ‚ˇ ‚, „‚: ˇ„. fl, ‡‰fl ‡ ‡, „fl „ ‚ ‡‰ ‡ fi, ‚ ‰‡ ‰‡‰„ ‰‡ ‡‡ Newsweek, ‡ˇ‡ ‡‰ „ ˇ ‡‡ ‚, ‚ 2003 „. ‚ ‚ ‚ ‰‡‚ Oxford University Press. ‡‡fl ‡fl ˇ‚‡‡ ‚ ‡ Foreign Affairs ‚ ‹ 5 (flˇ – flˇ) ‡ 2002 „.

[62] ‹ 1 • / • ‚ ‰ ‰‚, ‚ ‡‡„ ‰‡ ‚‡ ‚ ‚. ‰,, ‚‡ „‚ ‡, ‚‡‰‚ „ ‡‡‡.

„‰‡ ‚„‡‡fl ‰‡ ‡ ‡ ‰‚ fl ‚ ‡‡ ‚, ‚ ‡ ‡‚ ‰fl ‰ ‡‰‡. ‡ ‚‡, ˇ ‡‚‰‡ ˇ‰ ‡‚ ‚ ‰‡‰ ‰‡. ‡ ‰‡ ‚ ‡‡ „‰‡‚‡ ‚„ ‡, „‡‡ ‡ ‚, ‡‡ Ť-‡‰ť ‡ ‰‰ ‰‚fl Ť‡ˇ‡ť. ‡ ‡ ‚‰‡ ‡‰‚ ‡ ‚ ‡, ‰„fl – ‰‡‡ ‚‡‡ˇ – ‚‡ ‡ 15 „‡‰‡ ‡, ‚‚ ‡ 11 flˇfl.

„, ‰‡ ‡ „‡ ‚ fl ‡, ‰ – ‚‰ ‡‰ ‰‡‚ ‰fl ‰ ‚ ‰ fl‡-‡. ‚ ‡, ‚ ‚ ‰ ‡‡, ˇ ‡ ‡„, ‰„ ‰„. ‰ ˇˇ ‡, ‡ ‚ ‡ Ť ‡ť (‰‡ ‚ ‡ ‚ ‰„ „‰‡‚), ‡ ‡‰ ‚„‡ ‡‚ ‡ ‚‚ ‰‡ ‚ ˇ ‡.

Ť ‰ ‡ˇ‡fl ‚ ‡‡, – ‡fl‚ ‡-, ˇflflfl ‚ ˇ„fl‰ ‚ ‰ ‰‚. – ‰ „‚, fl ‰‡. ‰‡ fl, ‡‚‚‡fl ‰ ‡ ‡ť.

,, ‡fl ‡, „‰ fl fl„ ‡ fl „, ‡ ‡ ‰ ‚‰‚fl ‚flfl ‡, ‡ ‰fl ‚‡. -‚, - ‡ ‚. ‚ ‰„, ‡‚„, „ ‡fl ‚ ‰ ‡ ‚ „‡‡ ‡‡ ‰‡ ‰‚‚‡ :

ˇ „ ‡ ‡‚‡‚‡ ‡‡ ‰ ‡ ‰‚‡ ‰ ‡ ‰ ‡fl ‚‡ „., ‚ ‡‡ ‰, ˇ‰‡ ‡‡ ‡.

‚‡ ‰„. ‰, ‚ˇ‚, ‡, „‰ ‡‡‰. ‚‡fl ‰„ ‡ ‚ ‰‚fl, ‰ - ‰ ‡. ‡‡ – Ťˇ ‚ť ‰ ‡‡ ‚ ‚ ‚ ‡? ˇ, fl ‚ ‚‰ ‚ – ‡ ‡‡fl Ť‡fl ‰ˇ‚‚ť, ‡ ‡„ ‡‡‡ ‡ ‡‡‡ ‡‰‡fl? ‰‡‚‡fl ˇ? ‡„ ‚‰ — ‡‡ ˇ ‡‰ ‚ ‚‚ ‡ ‡‚, ‡ ‡‚ „‰‡‚‡, ‰‰‚‡. ‡ ‡‡ ? ˇ, „‰‡‚‡, ‚‰, ‚‡ ‡, ‚ Ť‡ „ ‡ ‚‚‡ ‹ 1 • / • 2002 [63] ‡ fi „‰‡‚ť? „‰‡ „ ‡ ‰ ‚‰‡, ‚‚ ‚ ˇ ˇ ‡‰‡?

‡ ‡, ‡ ‚‰ ˇfl ‡ ‚‰‡‚‡, ‡ ‡ ‰fl ‰ˇ ‡ˇ ‚‡fl. ‚fl ‡ „‚ ‡ ‚‡, „ ‡‚‚‡,, ‰ ‰ ‡‚‡fl ‚‡ ‡‰ ‰, ‰ „ „‰‡‚‡ fl ‡ ‚‡. ˇ‡fl, „‰ ˇ‡ ‚ ‚, ‡fl ‚ ‚ˇ ˇ„ ‚‡„‡, ‚ ‚‡ ‰, ‡ ‡‚, ‰‚ ‰‡‚ – ‡ ‚ ‡. „‰ ‡‰ „‚‚ ‰ ‡ Ťˇ ť, ‚ „‚ „‡‡ () – ‡ fl „ˇ‡ ‚‡. ‡ ˇ‡ „‚ ‚‡ ‚„‰ „ˇ‡ ˇ‰‡ ‚ ‰‚fl. ‰‡ ‰‚ ‡.

‰‡, ‰fl ‚, ‚ ‚„ ‰‡ ‡ ‚ ‚‡, „‰ ‡ ‰‡fl, ‰ „ ‰‚fl. ‚ ‚„ ‚‰fl ‚ ‰‡ ‚ ‚‰, ‡ ˇ „‡ ‰fl„‚‡. „‡ ‡ ˇ‰ ‡ ‚‡ „ ‰‡ ‚fl ‡‰ ‡ ‰ ‡, ˇ‡ „‚ ˇfl‡ ‰fl fl.

‚ ‡fl ‚fl ˇfl ‰‡ ‡‚‚ ‡‚ ‚fl‡‡ „ˇ‡ flfl ‚‡ ‡ ˇ‡ : ‡ ‚ ‡ ‡ ‡ ‰‡‰„ ˇ‚‡.

fl‚ ˇ‰. ˇ‡fl ‡ fl ‚ ‡‚ ‡„‡ ‡ ‚ˇ‰ ‰‚ ‡‡‚‡fl ‡ ‚‡‰ˇ ‡., ‰‡ˇ ‚fl‚‚‡ ‡‡ ‡ˇ ‰‡‰„ „‚„ ‰‡, ‡‚ ‚ ‚ 2002 „‰‡ „ ‚‡ ‚ ‰‚‡ ‡ ‚ ‰fl., ‡ ‰‡‰ ˇ‚ ‡ ‰fl „‚‚, „‚‡ ‰. ‡ ‰ ‡ ‰ „ –, ‡ „ˇ‡„ fl ˇ ‚ „ „‰‡ ‡- ‡ ‡‡ ‡‰‡. ‰ ‰ ‰‡‚„ ‰‡ ‡‡ ‡- ‚‡, ‰„ ‰ ‰‚, ‚fl‚ ‚ ‚ ‡‰‡, ‚‡ flfl ‚ ˇ‚, ‰‚ ‡ ‡ ‡.

‰‡‚fl ˇ, ‡ ‰„ ‰ ‚‡ ‡ ‡ ˇ‰ ‚ „‡. 11 flˇfl ‚‚ ‡ ‚fl ‚„ ‚‚‡fl ‚‚‡‡ ‡ V ‡‡ ‡‡ ‡ ‰ ‡ ‡ ‡‡‰ ‡ ‚ ‚ ‡fl‡. „‰‡ ˇ ‡‰ [64] ‹ 1 • / • ‚ ‡‰ ‡‡‚ ‚„ ‡fl ‡ ‚‡ ˇfl‚, ‚ ˇ‰, Ť‡‡ ‡‰‡‡ ‰ ‡ť.

‡ ‡ ‰‡, ‡fl, ‡‡ ‚ ‚ ‚ ˇ„ ‰‡. ‡‚‚ ‰‚ ‰ ‡‚‰‚‡ ‰ ‰‚fl ‡‡ „ ‚‰‚‡. ‚ ‰ fl – ‡ ‚ ‡ – ‡ fl ‚ ‰ ‰‚. ‚ „‰‚‡ ‚ ‡, ‡ ‚ ‰‡‰„ „‚„ ‰‡ ‰fl ‡„ „‚‡ ‡ ‡. fl ‡ˇ‰fl ‡ ‰‡fl ‡„ „‰‡‚‡ ˇ ‰‡ ‚ˇ‡ ‚‡, ‚ ‚, fl, ‰ ‡. ‰‡ ‚„ ‰‡ ‡- ‰‡fl, ‰ ‚„ ‚‰fl ‚ ‰fl„‚‡. „‡ „ ‰‡ ‚fl ‡, ˇ‡ ‚ ‡fl ‚fl ‡‚ ‚fl‡‡ „ˇ‡ ˇ‡ ‰‡‰„ ˇ‚‡.

‡‡‰ ‚, ˇ 11 flˇfl ‰ ‡ ‚ fl‚ ‰‚‡ ‡ ˇ‰ fl‚, ‡ ˇ‰. ‡ ˇ‡‰‡ fl ‚ ‰‚? ‡, ‡, ‡‡fl, ‰‡ ‡ ‰‚‚‡ ‚ ‡‡ ‰‚ – fl ‰ ‚‡fl ‡ ‰‡‚fl.

‰, fl, ‰‚‡ „‚ ‰ ‡‡ ˇ‰, ‰fl „, ˇ Ť-‡‰ť ‡. ‰flfl fl‚fl, ‡‚‡ ‡‡ ‚ „‡‚‡ ‚fl ‚‡ ‡ ‡‡‰.

‰ ‰‡ ‡ ‡‡,, ‚‰ ‚ ˇ ‡‰‡, ‚fl‚„ ‰ ‡ ‡ ˇ‡„ „‡.

‚‡ ‚ „‡‡ „ ‚‡ ‚ ‚ ‚. ‚fl, ‰‡, ‰‡ „ ‡‡‡, ‡ ‚‡ ‰‰‚‡ ‰‡‰ ˇ ‚ ‚‰ ‚, fl ‡ ‰. ‡ ˇ‰‡ ‚, ‡‚‡ „‰‡‚ ‚ ‡ ‡ ‡, ‡ „‡‡, ˇ‰ „ ‰‚.

‡ ‰, ‡fl, ‡fi, ‚ ‚‚. ‚ „‡ ‚ ‚ - ‡fl‚: Ť„‰‡ ‚ fl‚fl ‡‡ „‰‡‚ ‚ XVII ‚ ‡ ˇ ˇ ˇ‡ „fl ‚ ˇ ‡ ˇ‡, ˇ ‚ ‰ ‚ ‰‡‚‡ ‚‰ ‚‡ť. ‰‡ ‚, ‡‡„ ‡‚‚‡ ‡‡fl ‰„ ‰„ ‡, ‡ ‡. ‡ ‚ ‚‚ „ ‰‚, ‚ ‡‰ ‹ 1 • / • 2002 [65] ‡ fi ‡‰‡ ‡‰‡ ‡, ‡fl ‰‡ ‰ fl. fl „‚‡, ‰‡ ‚‰fl ‚fl ‚‡ ‚ „‡‚ ‚. ‡ ‰,, ‡, ‡ ‚„fl‰‚ ‡ ‡‰fl. „ ‰fl ‡‚‚‡ ‰ ‚ ‡, ‡‚‡ ˇ„ ‡ ‚, ˇ„fl‰ ‡‡, ‰‡ ‚ ‚ Ť‚ fl ‚ˇ‰ť. ‚ ‚ ‡‰‡ ‰ ‡ ‚ ˇ‡;

‡‚‰‡, fl ‚‡ fl ‚. ‡‡, ˇ‡ ‚ ‚ ‰ ‚„fl‰‚, ‚ ‚ ‰ „ ˇ‚‡fl ‡, ‡, ‰‡‡ 11 flˇfl. ‡ ‡ ‚„fl‰‚, ‚ ‚‰ ‡‚fl„ ‰‡ ‚‡ ‡ ˇ‰ ˇ‡‚ ‚ ‚‚, fl‚ ‡‡,, ‡, ‡ ‰ ‡ ‰ ‡ ‰‚.

„ – ‰„ ‡‡, ‡ ‰‚‡ ‡‡. ‚ ‡ ‡‡fl, ‚‰ ‚‡ ˇ„fl ‡. ‰ ‡fl ‚„‡‚ „ˇ‡ ˇ‚, ‚ ‡‡ ˇ ‡ ‚ ‡ – „‡‡‡ ‰ ‡‡ „ ‡. ‰‡, ‰‚‡ ‡ „ ‡ (‡, ˇ‚ fl‚), ‡ ‰ ‡ ‡fi ‡ „ˇ‡, ‡ ‡ ‚‡ ˇfl. ‡ „‰‡ ‡ ‚‰, ‚‡‰‡ ‰ ‡fl‡ ‡‡, ‰ ‰‡ ‡‡‡ ‚, ‡‰‡ ‡ ‰ ‰‡‚‡ ‚‡ ‰‚ ‚ ‡.

‰ – ‰‡‰ „‚ ‰: ‡‚‚ ‡ ˇfl ‡‚ ‚ ‚‡, „‰‡ ‡‡ ‡ ‡‡ ‰‡ ‰, ‡ ‡.

ˇ‡fl ‰ ‚‚ ‡ – ‡fl ˇ ‚. ‡‰‡ „ ‰„‡ ‚‡ ˇ fl. ‚‰ ‰‡‰ ‡ ‡, ‡ ‚„‰‡ ‡ ‚‡„‡. ‚ ‚‰‡fl ‡, ‚, ‡‰‡‡, ‡ ‡ ‡ ‡. ‚fl, ‚ ‚ ˇ‰fl ‡‚ ‡fl ‡: ‡ ‡ „‡‡ ‡ ‚‚‡ ‰ ‚.

, ‡‚.

‡ ‚ ˇ‚‡ ˇ‰‡ „ ‡. ‡ ‡‰‡, ‡ ˇ‰, ‰ ‰‚‡ ‚‡ ‚‡: ‰‡‡fl ‡ ˇ ‚ ‡‰ ‡ Ť ‰‡ť. ‡ ‡, ‡ ‰ ˇ‚ ‚‡‚ ‰ ‡ ‡‡, Ť„„‡ť.

‚ ˇ‰ ‚, ˇ‰ ‚‰fl ‚ ‡ [66] ‹ 1 • / • ‚ ‚ ‰„ ‡ ‚‡., ‚ ˇ‰ ‚ ‚, ‡ ‡‡ „‰ ‚. ‚ „„‡ ‡ ‡‚ ‚‚ ‡fl‰, ‚ ‚ ‚ 70- „‰‡ „ ‚‡. fl ‡, ‡ ‚ ‚, ‡, „ ‚fl‡‚, – „ˇ‡. ‡, ‡„‡, ‰ „ ‡‚. „ ‡, ‡‚‡ ‰‚‰‡fl ‡ ‚„ ‡ ‚ 1991 „‰, ‡ ‡ˇ‚ ‰fl fl, ‡ ‡ „, ‡ ‰‡ ‰ˇfl ‡ fl „‚‡ ‚‡ ˇ (). ‰‡fl – ‰‡ ‡‡‰ ‡ ‡.

‚‚ „„‚ ‚‰ ‡ ‚ ‡ ‰ ‡ ‡ „ˇ‡ ‚ ‰fl. ‡‰ ‡‡, „‡‚‡ ˇ „ ‡‚‡fl ‰‡‚„ ‰‡‡‡, ‚ ‰ ‚ ‚‡ ‚ – ‰ ‡ – Ť‰ „‡ť. ‰‡„‡, ‡ ˇ‰ ‰„ ‡ „‡‡ ‡ ‚ ‡ ‰„‚ „‡, Ť ‡ ‚„ ‡ť, ˇ‰ ‚ ‡ fl. ‰fl ‡ ‡ ˇ, ‡ fl‚‡. ‡ ‚‡fl ‡ ‡fl ‚ „ ‰ ‡‡, ‡‰ ‰, Ť ‰‡ ‰‚ ‚ ‡„ ˇ ‰‡, ‡ ‰‚‡ ˇť. ‡, „‰‡ ‚‰‚ ˇfl ‚ ‡ ˇ‡ ‚ ‚, ‚ ‡, ‚„ ˇ: ‡ ‡‡ ‰‡ ‡‚‡‚, ‡‚ ˇfl ˇ „ ‡.

,, „‡‚ ‚, ‡„ ˇ‡‡fl ‚ ‚, ‚ ‡: Ť ‰‡ť. ‰‡ ‰‚ ‚ ‰ ˇ„‡ ‰‡, ‰‡ ‚ ‚fl ‚. ‰‰ ‰ ‰‡„‡ ‰, ˇ‰‡ ‚‡ ‡.

‡, ‚ ‚fl ‚ ‚ ‚ ‰ „‚ ‚„ ‡ ‚ fl Ťˇ ‚ ‚‚‡ť., ‚ ‚ ‡ ‚‰fl ‡ ‡, ‰‡‚‡, ˇ ‡‚ ‡ˇ ‡‡‰„ ‰‡„ ‡‡ ‡ ‰ ‡ „, ‡ ‡ ‡-.

‡ ‡ fl„ „ ‚, ‡ ‡ ‡, „‚ ‚ -. ‰ ˇ „‚ ‰‡ ‡ ‚‚ ‡‡‡ ‡, ‡ ‡‡‚. ‡ ‡ ‚ Foreign Affairs ‡ ‡, ‡‡ ‰‚ ‡‡‡: ‚ ‰‡‚fl ‚ ‚ ‚‡ Ť ‡ť. ‡ ‡ ‡ ‡ ‚fl ‰ ‚ ‚ ‚ˇ ‰‡, „ ˇ ‰‚ ˇfl ‚ ‚. „‰‡ ‰ ‡ ‹ 1 • / • 2002 [67] ‡ fi ‚‡ ‡‡, ‚ ˇ ‰ ‰ ‡ ‡ fl ‚ ‡ ‡‡, ‡ ‡.

fl ‡, ‡ ‚‰ ‚ ‚ ‚„ ‡. ‡„ ‡, ‡ ‡‡fl ‡fl ‚. ‡ ‚ ‰„ ‡‚ ‰ ‡fl ‡ – ‡ ‡ ˇ‡ ‚‡, „‰‡ ‚ 20 flˇfl ‚„‡ ‚ Ť‡‰‡ ‚ ‚‡‰ ‰„ ‰‚‡‰‡„ ‚‡ť.

‡, ‡ ‰ ‚ ‚ ‰. ‡, „‰‡ ‰„ Ť-‡‰ť, fl, ‚ ‚‡ ‡fl‚fl ‚ ‰ ‚‡fl,, ‡‚‡ ˇfl Ť‚‡ ť, ‰ ‰‡ ‚„fl‰‚ ‡‰‡.

‡ ‰fl ‰ ‡ ‡‡, ‡ ‰flfl. ‡ ‰ ‡ ‚‰, ‰ ‡ ‰ ‡‡ˇ ‚‚ ‡ ‚ „ ‰‡‚ ‚‰ ‡‡. ‡fl,, ‰‡‡fl ‡‡‡ ˇ ‡ (‚‡ fl, ‡fl, ‚ ˇ ˇ ‰ˇ ‚ ‰‚fl ‚ ‡‡). ‡‰ ˇ‰ ‚ ‡ ‚ ‚ ˇ‡ ‡ ‡, ‰‡ ‡, ˇ ‡ ‚ ‡‚‡, ‡ ‚ „‡‡. ‡„ ˇfl ‰fl, ‰‡ˇ ˇ‰ ‰ „, ‰‡ ‡‡‰ ‡ ‰ ‰ ‚ ‰‚fl ‚ ‚ ‚ fl – ‰„., ‡ˇ‡fl ‡ ‰ ˇ. ‡ ‡ ‚, ‰ ‡ ‰„ „ ‡ – ‚.

, ˇ„ ‡fl ‰‚‡fl ‡ „ˇ ‡‡„ ‡ ‚ ‡ ˇ ‰‚fl ‡ ‡ ‡,, ‡ ‚, ‡ ˇ ‚.

‡fl ‡ - ‡‚fl ‡‡ ‡‰. ‡ ‚ ‚„fl‰, ‡‡ ‰ ‡. ‰fl „ ‰fl ‚ ‚fl.

‡ ‰ 11 flˇfl ‰ „‡ ‡‰ ‡ ‚ ‰ ‡ ‚ „ ‡‰‡ ‚, ‡‡fl „‚‡fl ‚ ‚‡fl ‡‡ „‡ ‡fl ‡ ‰, ‡‡‚‡‚ ‡ ‰fl ‡‡. ‚, fl ‡ ˇ‰ „ ‰‰‡fl ˇ‰„ ‡ ‡‡‚ ‡ˇ‚ ‡‡ ‡„ ‚ ‡„‚„ ‚‡, ‡ ‡‚‰.

Ť ‰‚‚‡, „‰‡ „‡ ‰ ‚, – ‡‡ ‡. – ‰‡ „‚ ‚ „ť.

[68] ‹ 1 • / • ‚ „‰, ‡ ‡‡‡,, - ‰ ‡‡ ‚ ‚ „. ‚fl ‡ ‚ ‰„ „‰‡‚‡, ‚ ‡ ‚ ‰ ‚‚, ‚flfl ‚flfl ‡, ‰ ‡ - ‡‚flfl ‡.

‡ ‡ ‡‡‡ ‰ ‚‡, „‡ ˇ „ ‡‡., ‰ Ť„ˇ‡‡ť, ‚ ‚ ‚fl fl ‚‰ ˇ, ˇ ˇ„ ‡‡. ˇ-, ‰ ‚‡„‡ ‰fl ‡ fl‚flfl ˇ, ˇˇ ‡ ‡ ‡‡. XIX ‚ ‡ ‰ ‡, ‚‡fl ˇ ˇ, ‡ ˇ‡‰‡fl ‚. ‚‡‡ ‡‡ ‚ ‡. ‚‡„‡ ‚ fl ‚.

‰‚‡‰‡ ‰ ‡ ˇ ‚fl ‚ ‚, „‰‡ ‡ fl ˇ‚ ‡: ‡‡‡ – ˇ‡fl ‰fl, ‡ – ‡. ‚fl ‰ ‚ ‡‚‡fl ‡ˇ‰‡ ˇ ‚, „ˇ‡ ‚fl ‚‡ ‡ ‚ ‡., „‰‡ ‚ˇ‚ ‡‚, „ ‰ ‰‚fl, ‰. fl „‡ ‚ ‡ ˇ ‚ ‰ ‡ ‰fl „ ‚ ‡ ˇ.

‚ ‡‚ ‡, ‡ ‡‡‡ fl‡. ‡‚‰‡. ‡ ‰ ‰‚ fl – ‰„ ˇ. ‡ ‰„ „ ‡ –, ˇ„ ‡ „ˇ ‡‡„ ‰‚fl ‡ ‡ ‡, ˇ ‚. ‰ ‰‚fl ‚ ‡ ‰ ˇ ‡, ‰‡‰‡fl ‡ ‰fl, ‡ ‡ ‰fl fl ‡, – ˇ ‡, ‡.

„ ‡‡‡, ‚ ˇ‡ „ ‡ ‚ ‡ ‰ ‡, ˇ‰ fl ‰: ‡ ‚fl, ‡ ‡ fl ‚‚fl ‚‡‡ ‚ ‰‡ ‡ „‡,, „ ‡, ‚ „ ‡., ‡ ‡‡ ‡,,, ‚‡‚‡ „ˇ‡, ‚ ‚fl fl ‡‡‰, ‰ ˇ„‡. ‡‡ „fl, ‡ ‰‰fl, ˇ, ˇ‰‡fl fl, ‚. ‰ ‚‡ ˇ „ˇ ‡ ‡, ‚ ‡. ˇ ‰‡‰ –, ˇ‡, ‰‡ ‰ ‚‡ ‰,, ‡ „‡ ‡‡ „ ‚ () – Ť‰‡ ‚ ť. ‚ fl‚ ‚ ‚ ‰‡ ‡ˇˇ ‰‡‰, ‹ 1 • / • 2002 [69] ‡ fi ‰fl ‰‡fl ‚ˇ‰,, ‚„‰‡ fl‚flfl.

‡‡ ‰ ‡ ‚ ‚„ ‚‚‡fl – ‚ ‡, ‡ ˇ ‚‚ ‚‡. ‡ ‡‰ ‡ fl:, ˇ‰fl ‚ ‡, ‚‡ „, ‡‰fl. ˇ ‚ ‚ ‡ ‰, „‰‡ ‡ ‚, ‡ „ ˇ „ˇ‡ ‡‡, ‡ ‡‡ ‚ˇ‰ ‡‡ ‡ ‰‡‰. ‰ ‡‡ ˇ‰ fl ‚ ‚fl ‚ ‡. fl „ ˇ ‡ ‚ ‡ „‡‚ ‚ ‰‡‚ – ‚ˇ‰, ‰ ‡‡fl ‰„ ‚ ‡ „‡‚ ‚ – ˇ ˇˇ ‡‰. ‡ – ‡fl ‡ „ˇ‡„ ˇ‚‡, ‡ ‰‡„.

‰fl ‡‰‡ ‡ „‡‚ ‚ ‚ ‡, ‡ ‚fl, „ˇ‡ ˇ‚. ‡ ‡‡fl ˇ‡‡fl ˇ ‚‰„ ‡‡‡ ˇ‰‡ ‰fl „, ˇ ˇ ‚ ‰ ‡. ˇ ‚‡ ‚ 2000 „‰, ‚‡fl ‡‰ ‡fl ‚fl‡, Ťˇ‰ ‰‚‚‡ ‰fl ‡‡ ‚, ‡ ‚ ‡„- ‡„ ‰‡‰„ ˇ‚‡ť.

‚‡ ‡‚‡ ‚, ‚ ˇ‚ ‰‡‚, „ˇ‡ ‰‚‡ ‡;

„ˇ ‡, ‡ ‚ „ˇ‡‚‡ ˇ‚ ‡ ‰‚‚‡ ‚ ‡, ‚‡‡ ‡‚ ‡. ˇ, ‚fl‡, ‡, ‡, ‡„‡ ‰‡‰ ‚ ˇ‡‡ ‰fl ‚ ‚, ‡ ‰.

ˇ‡‡fl, ‚ ‚ ‚‡‡‚, ‡‚ ‰ ‚ „ ‡„‚ ‡ ‡‚‡ ‚‚. ‡‡‡ ‚‰‚, ‰‡ ‚ ‡ ‡fl ‡ ‡„ ˇ‡, ‰‡ ‡ ‰‚‡ ˇ‡ ‡ ‰ fl ‡ˇ ‡‚‚, ‡ ‰ ‡‡ ‡‡ ‡ „‚ ‚‰ ‡‚‚ „‡‡ (). ‡ ‡ ‰ ‚„ ‰‡‡‡ ˇ ˇ, Ť” ‡‰‡”, ‚, ‡‚‡fl ‡ ť. ‰ ‡ ‡‡fl ‰‡‰ ‡‚ ‡ -. ‡ ‡‡ ˇ ‡‡‡ ‰„ „ ‰‡‚, ‰ ‚ ‡‡‡ ‚ ‚‡ ˇ, ‚‡. ‡ ‡‚‡‡ ‡ ‰‚ ‡ fl 90- „‰‚: ‡ ‰ ‰fl ‰‚‡ ‚ ˇfl.

[70] ‹ 1 • / • ‚ ‚ ‡„‡ ‡ ‡‚ ‰‡‰ ‡‡ fl‚flfl ‚ ‡ ˇ ‚, ‡ ˇ ‚. ‰‡‰‡fl ‡ ‚fl‡ ‡ ‰‰ ‡ ‚„ ‚‰‚‡. ‡fl ‡‡fl ‚ „‡‡ ‡‡‡, ˇ ‡ ‚ ‚‰fl ‡, ‡fl ‡ ‚ „fl ‡ ‡‚fl ‰‡‰„ ‡. ‡, ‚fl‡fl ‚‰fl‡fl ‡‡‡fl ‡fl ‡, ‡, ‚ ‚ ‰‰‚ ‡ˇ ‰‡. ‚‰ ˇ ‚ ‚ ‚ ‚ XXI ‚‡. ‚‡, ‚ ‚, ‡ „‰‡ ‡, ‡‚ ‡ˇ ‰‡‰.

‚‡‡, ‡fl, „ ‡ ‡ ‰‡‰. „ ‰ – Ť‰‡‰ ˇ‚ť. ‡‡fl ‰‡‰, ‡ ‚ ‚ ‚‡: ‚ ‡ ‚flfl ‚fl ‰ ‡, ‡‚‚‡ ‡‰‡, ‡‰fl ˇ fl. ‡‰ ‚‰ ‚ ‡ ‡, ‚‚‡ „ ‚ ‡ ‚ ;

‚ „‡‡, ‰ˇ, – ‡‡, ‚‡‡‚‚‡ ‚fl.

‰fl ‰‡‰„ ˇ‚‡ ‡ ‡ ‚. ‡‡‚ ‚ ‰„ ‰‡‚ ‰‡ ‚‚ ‰ ‡‡. ‰ ‚ „ˇ‡ „‚ –, fl, fl, ‰‡ ‡ – „‚fl ‰flfl ˇ ‚‚ ‰ ‚ ‰‡‚. fl‰‡ fl‚ ‡„ ‚‰fl ‡ ‡. ‡ ‰ ‰fl ‰‡ ‡ ˇ‚‡ ‡‚ ‚ – ‡ „ˇ‡‡fl ‡ fl‡ (‡). ‚‡ ‡„ˇ‡ – ‡ ‡ ‚ ‡‡ ‚‰ ( ˇ ‡). ˇ ˇ‡ „ „‚„ ‡ – ‡ ‚‡ ‚‡ ‰‚‡ (‡ ).

‡ ˇ‰‡, ‡‡‡ ˇ‰ ‚ ‡ ‚ ‡ ‚‰: – ‡ ‰‡‰ „ ˇ‚‡. fl „ ˇ ‡‡fl ‡ˇ ( ‡ Ť-‡‰‡ť ˇ‡ ‡ ‡„‡ ‚ „‡‡) „‚‡, ‰ ‡ ‡ ‰‡fl ‚ ‡ ‚‰ – ‡ ‰ ‡‡-‡. ‚ ‡ ‡ ‡‰‡fl ‡ ‰‡ ‡‚ ‰‚ fl ‚ ‡‡. ‡„ ‚fl ˇ ‰‡ ‰‡ ‚ ‡, ‚ ‡ ‡ ‡. ‰‚, ‰‚ ‚ ‰‡‚ „ ‚, ‚ ‚‰‡, ˇ‚‡ ‡‚ ‰‰.

‡fl, ‚‡ ‚‡‡fl ˇ‡ ‡‡fl ‹ 1 • / • 2002 [71] ‡ fi fl ‡‚„ ‡fl – ‰ ‰fl ‡‡‚ ‡‡ ‚‡ fl ‰‡‰„ ˇ‚‡. ‡‰ ‰fl ‡ ‡‚fl ‚ „ ‡. fl ‡‡ ‚ „‡‚ „ ‰‡‚fl, ‚„, ˇ‡ ‡, ‡ „‰‡‚‡, ‡, „ ‰‡ ‡ ‚‡ ‚‰. ‡‰ ‡, „ ‡ ‡ „‚ „ ‡‚ ‰ ˇ Ťˇ‡„ ‡‰ ‡ť, ‡ ‰‚ ‡ ‰ ‚‰. ‡ ‡fl ‚‡‡fl ˇ‡ ‡ˇ‡, ‡ ‡fl ‚flfl ˇ‡ ‰‚‡ ‡‚ ‚ ‰, fl ‡.

‡fl, ‚‚‡fl ‡fl ˇ‡ ‰, ‰‡ ‰‚‚‡, ‚‰fl ‚ ‡ ‰ ‚‰fl ‡ ‰‡‰ ‡. ‡ ‡‰ fl‚ ‚‡ ‡‡ ‡. ‚‡ ‚ „ ‚fl, ‡‡fl„fl ‚, ‡‡ ‡ –, ‡, ‰‡ ‡ ‚ – „‰‡‚, ‚‰fl ‡, ˇ‰‡ ‡ ‡. ‰fl ‚‡, ‡‰ ‡fl ‡ ‡ ‰ ‡ ‡‡, fl ˇ fl‡, ‰‚ ‰fl fl ‡‰‡, ‰ – „‚ ‚ ˇ ‡ fl‰ ‡, ‚fl ˇ„ ‚fl. ‡„ ‡‡fl ˇ ‡ ‰‚, ‡fl ‚‚‡fl. ‰ ‡fl ‡ ‰‡‡ ‚„‡ „‡fl, fl ‚, - fl‚‚‡‡ ‡ „‰‡‚ ‚, ˇ ˇ „‰ fl.

‡‡fl ‡‰‡fl „‰‡ ‰‚ ‡, ˇ‰ ‡‚fl ‚, fl‰ ˇ„‚. ‡, ‚ ‡‡ 2001 „‰‡ ‡‰‡fl ‡ fl„‡ ‚ ‡ ‡ ‡‚‡ ‡ fl‰„ ‡‡. ‡ ‡‰fl, ‚ ‚ ‡ ‚‡‡ ‚ ‚‡ ˇ.

(‰ fl ‡„ ‰fl ‚„: ‡, ‡‚‡fl, ‚ ‡ ‡‡ ‚‡ ‚ ‡.) ‚‡fl ‚ -,,, ‡‡fl ‚‚‡fl ‡‰ ‚fl: Ť ‡ ‡ ‚ ˇ‡fl ‡‚, ‚ ‰‚‡ ‰„‚ ‡‡ fl‰„ fl ‡ ‡‡ ť.

fl ˇˇ „, ‰ ‰, Ť ‚‡‚ ‚ ‡ ť. ‚ ‡„‡fl ‡ ‚ ‡ ‰„ „‰‡‚‡ ‰‡‚‡ ‡fl ‚ ˇ‡. ‡ ‡‚ ‰„ ‡ ‚ ˇ ‡‚„ ‡fl – ˇ ‰fl „, ‡ ‡‚ ‰ ‡, fl ‰‡‰„ ‡‚‡ ‰‡‰ „‡ [72] ‹ 1 • / • ‚ ‡, ‡‡‚‡ ‚‚ ˇ‚ fl‰ ‡‡.

‚‡‚, ‡‰‡fl ‡ ‡ ‰„, ‚‰ ‡ ‚‡ ˇ. ‡ „‚‡ ‡ ˇ, ˇ ‚fl ‰ Ť „‰‡‚‡ť.

‰‚ ‡ ‰‡‡ fl, fl ‰ ‡, ‡ ˇfl ‡ˇ‡.

‡ ‡‰‡ ‡ ‡ ‚‡ ˇ ‡‡fl ‰ ‰„ ‡„. „‰fl, 11 flˇ fl, ‰‡ ‡‚ ‡, ‡ˇflfl „ fl ‡‡,, ‡ ‡ˇ‰.

‡ ‚ ‰ ‡ ‡, ‡ˇ fl „‡ ‰ ‡: Ťfl ‰fl ‡ ‡‡ ‚flť!

‡, ‚ ‡„‡, fl‚ ‡ ‚‚‡ ‰‡‰„ ˇ‚‡. ‡‰ ˇ ‡‰‡ ‡‡‚ ‚ Ť‚ ‚‚ť, ‡ ‡ Ť‡‚‰ „‡‡ ˇ‰ ‡ť. ‡‰ˇ ˇ ‡‰‡ ‚‚ ‡ ‰‡‡‚ ‡‚ fl ‚ „ ‡fl (‡ ‡ ‡ ‡„‚‡) ‚ ‚‡ ‡ ‚„ ˇ‚‡. ‡‰, ‚‰‡fl ‡ ‡‡, ‚fl‚‡ fl ‡ ‡ ‡‰ ‡„ ˇ‚‡ fl ‚ ‡‡‰, ‡fl ‚‡ ‡ ‚ „‰‚, ‚‚‡ ˇ‚„ ‰ ‚‡. ‰‚‡ „‰fl ‰‡‡‚ ‚ ‡‡ ‚ ‡ ˇ fl, ‡‡, ‡, ‡ fl ‡. ‰ˇ‡ – ‡ ‰ ‡‚ ‚ ˇ ‰„ fl, – ‚„, ‰ ‡‰‡ ‡‚, ‰fl „ ‡‡‰ ‰ fl.

‰‡, ‰ ‡, ‚ ‡ ‡‚, ‚fl, „ˇ „ ‚ ‡ ‡‡‰. ˇ ‰ ‡ ‡‡, ‰‚ „ ‚‡ ˇ ‡‡‚. ‡ ‚‡ ‰‡ ‡‚fl, ‡‡‚‡ ‚ ˇ‰ ‚ ‚ ‰‡‡ ‡‡„ ‰„: ˇ‰., ‡ ‰‚‡ ‚‡, ‡ ‡ ˇfl‡ ‰‡ ‡, ˇ ‡, ‡ ‚‡ ‚‡ ˇ ‚‚. ‰‡, ‡ ‰‡‡ ‰fl ‡ ‡ ‚ fl ‡ ‡ – ‚ „ – ‰‡. ‚ ‚‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‚. „ ˇ ‡ ‡ fl ‡ ‰‡‰„ ˇ‚‡. „‡ ‡ ‡, ‡fl‰ ‡ ‡ ‡„ ‡, ‰ ‡ ‡‚ ‰ ‚ ‡‡‚. ‰‡ ‡ ‚ ‡ ‡ ‡ ‰ ˇ ‰‡‰ ˇ‚, ‚ ‹ 1 • / • 2002 [73] ‡ fi ‡ ‰.

‡„ ‚ ˇ ˇ‡fl ‡‚‡fl ‰‚‡. ‡, ‡ ˇ „ˇ‡, – ‡ fl ‚, „ ‡ ˇflfl ‚. ˇ ‚ ‚fl, ‚‰ ˇˇ ‚„‡ „ˇ‡, „ ‰‡ ‚„ ‡‚ ‚‡. ‰‡ ‡ ‰ ‚: ‡‚‚‡ ‡ ‡ „‰‡‚‡ - ‡„‡‚‡. ‡ ‡‚ „, ‰‡‰ ˇ‚ – ‡ ˇ ˇ – ˇ‡fl ‰‡‚‡ ‚ ‡‚‚. ‡‡ ‡‡ ‡ˇ‰‡: ‚‰ ‚ „‰ ‰‚ ˇ ˇ‰ ‰ ‚fl ‚ ‰ ‚ ( 390 ‡‰‚ ‰‡‚), ‚ ˇ‰ ‚ ‚ „‡‡ „‡‡ –, ‰‡ ‰„ „‚„ ‰‡, „ ˇ‡‡ — ‡‚ 20 ‡‰‚.

‚‡ ‡„‡, ˇ‰ ‡‡‡fl ‰ ‰‚ ‚ ‚ ‡.

flfl ‰ ‰‚fl ‚„ ˇflflfl ˇfl Ť‚ˇ„ť ‡‰‡ ‡fl ‡ ‰‡ ‰. ‚ ‰ ‡ ‚fl‡‡, ‰ ‡ – ‡ „‰‡‚ ‚. ‚ A‡‡ ‰‡ ‰fl, ‰‡ ‰fl ˇ‚ ‡ ‡ ‚ ‰‡‚ ˇ. ‡ ‰‚ ‚ ‰. ‰ „ fl‰, ˇ ‡ fl, ˇ ‡ ‚ ‚, – ˇ fl‚flfl, –, fl ‚, ‰fl ‡ ‰‚‡.

‚ ‚‰‚.

‡ ‚‚ ‡, ‡‚fl ‰ ‚ ‡ fl‡. ‡‡‡„ ˇ‚‡ ‡ ‰ ‰‚‡ ‚ ‰‡‚,, „‚fl ‚‡ ‡, Ť‡ ‰‡‚ť, ‚ ‚‰‡‚‡ ‡ „‡‡ ˇ ‚ ‰ ‡‚.

‰ ‚ ‰ -‡ ‡„‚‡ ‰‡‚, ‰‡fl ‚‰, „. ‡ ‡ ‰ ‚. ‡„ ˇ ˇ ‡„ ‡: ‚‡. fl‡ ‚ ‡ ‰fl ‡„ ‡. fl, ‡ ‡‡ ‰ ‡‰ ‚ ‚ „‡‡, ‚, ‡ ‡‡, ‡ ‡ ‡.

„‰fl ‡ ‡, ‰‡ ‰ ˇ ‚, ‚‡ [74] ‹ 1 • / • ‚ ‡ ‚‡ ‰‡. ‡ ˇ ‡ ‚ ‚ fl. ‰ ‡, ‚ ‡- ‡‡‚ ‰ ‰‚fl ˇ‡ ‰‡ ‡‡. ‚ „‚fl, „‰‡ ‚ ‡ ‡‡ ‰ ‡ ‚„ ‚fl, ‚.

‰ fl ‚‰‚ ‰ ‡‚, ‡ ‚ ‰‡. ‚‡ fl – ‡‡, ‡, fl, ‚ ‰‡‰ „‚ ‰ ‰ ˇ ˇ ‰‰ :, „ ‡ ‰„ ‚‡ ‡‚ fl‰ ‚‰, ‰ ˇ ˇ. ‚ ‰ ‚‰ ˇ‰‡ ‡‰fl ‰‡ ‚ ‚ ‚‚ – ‰ˇ, ‡ ‚ ‚fl ‚ ‚ ‡‚ ˇ ‡ ‡ ‰‚ ‡ ‚‰ ‡ ‰‡fl ‚ ‡‡ˇ fl.

‡fl fl‰ „ „ ‚ ˇ ‡ ‰ ‡ ‚‰ ‡‡‚. ‰‡ „‰ ‡ Ť‰ť „ ‰‡‚‡ ‡‡fl ‚‰fl ‚, ‰fl ‡ ‡: ‚ ‡‚ ‡‡ ‰‚ ‰ „‡ ‡„.

‰ ‡‡‡ ‰‡ ‰fl ‡ ‚ ‰‡ ‚. ‰ „fl, ˇ ‡ ‚, –, fl ‰‚‡ ‚ ‚‰‚. ‰ ‚ ˇ ˇ‰ ‚ ‰‡ Ť‡ ‡‰ ‡ť. ‚ ‡ fl ‚‡ ‚ „ˇ‡ ‡„, ‚‡‚‡fl ‡ ‡, ‡ ‡ fl, ‚ ‰‡‰. ‡‰‡ ‡ ‡ ‡ ‚ „ˇ‡ ‡‰ ‰‡ ‰‡, ‚ ‡fl ‚‚, ‚‰, ˇ ‰‚‡ ‡ ‡„ ‚‡ ˇ. ‡, ‚ ˇ „‡ ˇ ‰‰‡ ‚ ‡ ‚, ˇ ‚ ‚‡ˇ ‰„ ‡„ ‚‡ fl Ť‡‰‰‡‚„ ‡„‰‡‰‡ť ‚ ‡‰„ ‡ ‡‡‰‡. ‡‚‚ ‡ ‚‡‚ ‡fl ‡ „‡, ‡‚. ‡ ‰ˇ‡ ˇ ‰‡ ˇ„, ‚„‡fl ‰‡‰ „‚ ‰, ‡ ‡ ‡ „‡fl „ ‰‡ ‡‚‡fl ˇ‡ ‰fl ‚.

‰‡ ‰ ‡‡fl ‰ ‚„ ‚‡‚‡ ‚, ˇ‡fl ‡ ‚„‡ ‚ˇ ‡„ ‡, ‚„, ‚‚ ‚ „‰‚‡fl. ‰‡ ‚‰ ‡ „‡‡ ‰‡‚‡ ‚ ‡ ˇ, ‰‡ ˇ ‡fl ‡‡‚. ‡ ‡‡‚ :

‚ ‚„ ‰‡ „‡‰‡fl, ‚‚‡‡fl ‡ ‚‰‡‚‡.

, ˇ ‰ ‚ ‡ ‰fl, ˇ ‡‚: ‚ ‡. ‡„ ˇ‰ ‰. ˇ ‚„ ‡‡ ‡ ‹ 1 • / • 2002 [75] ‡ fi ‚ 2000 „‰: Ť ‰‡ ‡. ‡ ‡ ‡ ‡‰ ˇ,, ‰‚‡ ‡ ˇ‡, ˇ ‰‚‚‡ ‚ˇ‰... ˇ‰ ‚ ‡, ‡ ‡ ˇ‰ fl, ‡ ‡fl ‡ – ‡ ‡ ‚‡‡ť., ‡‚‚ ‡ ‡„‡, ˇ‰ „ ‰„ – ‡‡‚‡ ˇ ‰ˇ ‰‡ „ „‡ ‚‡. ‡‡‚flfl ‰„ Ťˇ„‚ť ‡, ‡ ‚‡‡fl ‚ ‡fl‰„ „ ‡ˇfl. ‡ˇfl ‡ ‰ ‡ ‡.

‡, ‡‡ ˇ ‰ ‰‚ ‚‡ ‡„ „ˇ‡‡ ‰‡„‡, ‚‡ ‡ Ť‡ ‚‡‚‡ť.. ‚ ‰‡‰ „‡, ‚‡ ‡ ˇ ‚‰ ‰‡‰. ‡ ‚ „‰‚ - ‡ ‡ „‰fl„ ‡, „ ˇ‰ ‡fl, „‡‚ ˇ‡ ‚ ‡ ‚ ‰‰ ‰‡‰. ‡ ‰‡‰‡fl ‡ ‡ ‚‚ ‰‡ ‡ ‡„ fl‰‡ ‡: fl ‚fl ‰ „‰‡‚‡;

‚fl„‚‡ ‚ ‚ ˇ „‰‡‚‡-‰‡ ‚‰ „‡‡‡, ‡ „‚ Ť‡„ ‚ť;

‚‡, ‡, ‚. ‡ ‡ ‰, Ťˇ‡‰‡ ‡‡ ‚ ‚ ‡‡ ‚ ‰ ‡ ˇ‡‚‡ ‚ „‡, ˇ ‰‡‰ fl‰ ‚ ‚‡fl ‡ „‡, ‡ ‡ ‚‰ ‡ť. Ť‡ ‰flť, – ‡ ‰‡‚ ‡-ˇ‡ ‡ ‰.

‡ ‡ ‚„‰‡ „ ‡ ‡ ‚ ‡ ‰ „ ‰‚, ˇ ‡‡ˇ‡. ˇfl „ – ‰„‚‡fl ‰‡, ‡fl ‰‡ ‡fl, ‚‡ ‚‡ „„ ‡‡‡ ‰ ‚‡, Ť‚ ‡‡ť.

ˇfl ‚. ˇ ‡‡ ‚ ‚, ˇ‰ Ť‰‡ť ‡‰.

ˇ ‰ ‰‚ ‰‡ „, ‡ ‚„‰ ‰‡ ‡‰: ‰ „ ‚‡ ‰‡, ‚ „, ‚ ‡, ‡ ‚‡‚ ‚. ‡ ‰ ‰„ ‡ ‡‚: ‡‡fl „‡ fl, ‡, ‚‡ ‡ ‡ ‰fl‚ „ ‚ ‚ „„, ‡‡.

‡ ‰„ ‡‚‡ ‚„‰ „ ‰‚, ‡ ‚ ‰ fl‚flfl ‡‰: ‰‡ fl ˇ‡ ‡ˇ„ „‰‡‚‡, „‚„ ‰ ‡, – ‡ ‡ [76] ‹ 1 • / • ‚ ‰ ‰‡, ˇ „‰‡ ‚‰fl ‚‡.

‰‡ ‡‡ ‰‡, ‚, ‚„‰‡ ‰ ˇ‡ ‡ ˇfl ‚‚ ‰‡ ˇ ‚ˇ, ‰‡ ‡ „‚. ˇ‰ ‚fl fl Ť‰ ‚ˇ‰„ ‡ť ‰‡ ‰. ‡ ‡ ‡ ‡fl ‚ ‚‚, ‚‚ ‡ ‰‰‡ ‚„ fl‰‡ ‰ ‰‚, ‚ ‚ ˇfl‡ ‚fl„ ‡‡„ ‰‡. ‰ ‰‚ „‚ ‰‡‰, ‚„‰ ‰fl ‚. ˇfl‡ fl ‰‰‚‡, ‰‡ ‚„‰‡ „‡. ‰ ‡‡flfl,, Ťť.

‡ ‚, ‰ ˇ ‰‡.

‰‡ „ ‰ ‡, ‚‡ ‰‡, Ť ‰ť, ‡ ‡ ‚flfl ‡ ‚ XX ‚. 11 flˇfl, ‡, ‡, ‚, ‚‚‡ Ť‚‡„ ‚‡ť. ‡‚ ˇ Ť ‡‡ ť, ‡ ‚ ‚ 1999 „‰, ‚‚‡ ‡ ‡ fl ‰ ‚ Ť‚ ‚ ‡‡fl [‚‡ ‰‚ ‚ ]ť., ‚‚ ‚‚„ ‚. ‚, ‚ ‚ „‰fl ˇ ‚„ ˇ‰ ‰ ‡ – ‚„ ‰‡, fl ‰‡ ‡‡ ‰ fl ‚„ ‡.

‡,, ‡ ‚ ‡„ ‰‡ ‡-‡‰„, fl ‚ ˇ ‡ ‰„ fl ˇ„‡ fl Ť‰‡‰ ˇ‚ť. ‡‰‡ ‡ ‚fl ‡ ‰ ‡ ‚‡, ‰ ‡‚‡. ‚‡‚ fl ‚‡ ‡„ ˇfl flˇfl ‰fl ‰‡fl ‡‡ ‚‰‚ ‡ ˇ ˇ ‡, „. ‚‰ ‡‡, ‡fl ‚„‡‡ ˇ ‚ ‰‚ ‚, – ‚ ‰fl „, ˇ ˇ ˇ‡ ‡‡‚.

‰‡ ‚ ‡‡ -‡ „‡, ‚‡„ ‡ ‚‰‡ Pax Romana. ‰ ‡ – ‡fl, ‚‡fl ‰ ‚„ ‰fl „, ˇ ‰‡‡ ‚ˇ‰ (fl ‡ ). ‚fl ‡, ‡‚‰ ‰‡: ‚fl‡fl ‚‡fl fl ‚, ˇ ‰„ ‡ ‚‚‡‡, ‚ ‚ ‡ ‰ ‡ ˇ‚, ‚‚‡‚ ‚ ‡‚ ‚ ‰‰‡ ‚‡„‚. fl‡fl ‚ ‰ ‰‚ ‚‰ ‰ ‡ ‚ ‡‡‚. ˇ ˇ‡ ‡ „ˇ, ‡‰ ‰‰‚‡ ‰‡‰ ˇ‚,, ‚‡ ‡‡, ‰ ‡ Ť‚fl‡ fl ť. „„ ‚‰‡.

‹ 1 • / • 2002 [77] ‡‡‰, ‡ ‡ – „ˇ‡ fl‡‚ ‚ „‡‡ ‡‚fl ‚ ‚ XXI ‚ ‡fl „ˇ ‡. ‚, ‰ ‡ ‚„ fl ‚, ‚‰fl ‰‡‡ ‡‡ „„ ‡ ‚ ˇ ˇ‰. ‚ ‡ ‰‡‚ „‡‚ ‡ ˇ‰. ‰ ‡ „ ‚. ‡‡ ‚‡ ‡‡„ ‚„‚‡ ˇ ˇ‰, ‚‰flfl ‡, ‚„‰‡ ‚‰‡ ‚ ‡ ‚ ‚ ‰ „, ‡ˇ‰‡fl ‚ ‡„‰ 11 flˇfl 2001 „‰‡.

‰„ ‡‡ ‚ ‡‡ „‡ fl „‚ fl ‰‚‡, ‚ ‚fl ˇ ˇ ‚‚ „‚ ‰ ‡‚ ‡‚ ‰ ‚ ‰ ‰‚. ‡ fl „„ ˇ‡ ‚fl‡ ‡ ˇ‰‡fl, ‰‡ ‚‰ ‚‡ ‚„.

„ ‡ ‚ ‚ ‚ „‡‡. ‚fl‡ ‰‡ ‡‡ ‰‡‰ ˇ fl ‚ ‚ ‡„ˇ‡ „‡. ‰ ‚‚‡ – „ ‡ ‡, ‡‡ fl ‡‚„ ‡fl, ‡fl ‚‡‡ ‚‡, ‚‡ „‡. ‡ „ˇ‡ ‚‚ ˇ ‰ ‚, ‰‚‡fl ‚‰‡‚‡, ˇ‡fl ˇ ‰‚ ‚, ˇ‰ ‡ˇ‡ ‡‡ „ ‚, ‚‡‰‡ ˇ‚.

‡„‡, ‰‡, ‡‚ ‡ ‚‚‡ ‡.

‰‚fl ˇ‰ ‰‚„‡fl ‰ ‡‡, ‡ ˇ ‡‚fl. fl‰ ‰‡ˇ ‰‡‚, ˇ ‚ Ť ť 1815 1914 „‰.

‡, ‚ (fl ˇ‰ ‡‚‡ „ ‚ ) ‰fl ‚ ‡ ‚ ˇ‡... ‚ – ‰..., ‰ ‰‡ Ť‡ť, ‡ ‰‰‡fl ‰‡„ ‚‡ ‡‡ Ťfl ‚ „ˇ‡ ť.

[78] ‹ 1 • / • ‡‡‰, ‡ ‡‰ I ‡‰ ‰ ‡‡fl fl ‡‡ ‡ˇ‡‡ ‚ ‰‡‚. ‰‡ ˇ ‡ fl -‡‰ ‡‚‡ ‰ „ ‡‰‡ ‚ ˇ ‡, ‚‡ ‡ ˇ‡‡.

‡‰fl ‡‡, ‡ „ (1814 – 1815), ‚ ‡ ‚„ ‰‡ ‰‡‡fl „‡fl ˇ‰‚ „‰‡‚: fl, ˇ‡fl, ‚fl fl ‚fl ‚ ‰‰‚‡ ‰ ‡‰ ‡ˇ ‡-‚. ‚‚‡ ‚ Ť‚ ˇť ‡ (‚ ‚‡‡ ‰‡‚‡fl ) ‚‡ ‚‡fl ‚ Ť‡ť, ‡ ‰ ‚‚‡ ‡fl – ‚ Ť„‡ť, ‚ˇ‡ Ťˇ ť (G6). ‡ ˇ‰ ‚ XIX ‚‡ ‡ ‚‡ ‚ : Ť „‰‡‚‡ ‚„‰‡ ‚ „‡. „‰‡ ‰ ‚‡. ‰ „ ‰‡‚ ˇ ˇ ‚fl, ‰, ‰„ ‚ ‡‰ ‡ ‡‚. ‰ ‡ ‡, ˇ ‰„ „ „ ‚„ ˇ‰fl. ‰‡ ‚‚‡, „‡‡fl ‚ ‚ ‰‡‚ ‚ ‚, ‡ ‚ „‡ ť. ‚„ ‡ ‚ ‡„fl ‡-ˇ‰ ˇ ‰‚ ‚ ˇ‡ ˇ‡ ‚‚.

ˇ‰, ‡, ‚ ‚fl „ˇ‡‡, ˇ‰ flfl ‡ „ˇ‡ ‡, ‡,, ‚,,, ‰, ‚„, ‡fl „-.

‚, ‡ ‰ ‚ ‚ ‚‡, „‡‚ ‚fl‡, ‚ fl ‡ ˇ‡‡.

fl‰ „‚ ˇ‡‡, „‰‡, ‡ ‡fl, Ť ‚‚ ‰. „‰‡ ‚‚‡‡ ‡ ‚ „‰‡‚, ‡fl ‚‡‡ ˇ ‚ ˇfl ‰ „ ‰‡‚ ‡ ‰‚‡flť. ‡ ‚ „ fl ‡ ‚ ‰‡‚? ‡ ‚ ‰‡‚ fl, ‡ˇ‡fl ˇ‡fl „‡‡ XVI fl?

‰ ‚‡fl ‰fl ‚‚‰‡ ‚ ‰‡fl ‚„ ‡. ‚: fl ‡ fl‚flfl ‰‚ ‚‰‡ ‚, ‰ ˇ‡‡ ‚ ‡flfl. ‚ fl ‚ ‰ fl‰ ‚fl „ˇ‡ ‡‚ ‰-‡ ˇ ‰ ‰‚„‡fl ‚ ˇ ‡‚ ‰‰‚.

: fl, „ ‚‡ ‚, ‡fl ‡ ‚ ‚, ‡ ˇ‰ „‡ ‚ ‰ ‡fl.

: ‚ XXI ‚ ‚fl ‰fl Ť„ ‡ť ‰ ‚ ‰ ‡‚‡, ‚ ‚ XIX fl. ‡‡ ‰„ ‹ 1 • / • 2002 [79] fl‡‚ ‚ ‰‚ „ˇ‡, ‡‚ ‡ „ ‰ ‰.

–, Ť‚ ‡‡ ‰‡‚-„„‡:, ‚fl, ‡„fl ˇ‡ť. ‡ ‡,,. ‡ „ ˇ‡ 1990- ‚ ‚ ‰ ‚ ‚ ‰ 30 %. „. ˇ ‡‰‚‡ ‡‡ – ‡ ‡ ˇ – ‡ ‚‡fl‡fl – 21 %. fl ‡ ‡, ‰ ‚ ˇ ‚ ‡‚.

‰ XVIII ‚‡ 32,8 % ‚„ ‚‰‚‡ ‰ ‡ ‡, ‡ 24,5 % – ‡ ‰ ‚ „‰‡ „‡‡ (.. ‚ ‚ ‡‡). 1880 „‰ ‰‚‡‡ ˇ‡fl (22,9 %), ‡ ‚ ‚‡ ‡ ‚ 1900- (23,6 %). ‡ ‰„ ‡ (‰ 40 %) ‡ ‰ ‡ ‰„ ‚‚ ‡‡ ‰„ ‡, ‡ ‡ ‚ ‰‚ „ˇ‡ ‚. ‚ ‚, ‡‚ ‡ ‰„ „ ‰ „. ‚ ‚ ‰.

‡„‡, ‡ ‡ ‡ ‡ ‡fl ‚fl., ‡fl ‰ fl ‡ ‡ ‚ ‚ ‚‰ ‚‰.

‡ ‰ 20 ‚ ‡fl, ˇ„flfl fl ‡‡, ‰‡ ‡ ‡, ‚‡ 10 %. ˇ‚fl ˇ ‡ ‚ ‡‚.

fl ‡ ‡‡ ‰ ˇfl. „ ‚‡fl. ‰flfl ‰‡ ‡‡ ˇ‚ „ ˇfl, ‚‡, ‰‡‚‡ ‡ ˇ„‡. ‡ ‰‚‡ ‚ „‰‡ ‰‚ ‚,, ˇ‰ ‡‚ ‡‰‡‚ ˇ‡‚ ‰‚„ ‡ ‰ 7 ‰‡‚. ‚ ‚‡‡ 2002-„ fl ‡ ‚ ‚ ‡ ‰ ‡„ „ ‚fl 1995 „‰‡. „‰‡ ‚ 2002-„ ‚ - ‰„„ ‚‡ ‚ ‡, ‚‡ ‡ ‡‡„ „‰„‡, ‡ ‡ ‚‚‡ ‡ ‚ 6,1 ‰‡‚ ‡‡ ‡ 30 ‰ ‡‚ ‚ ‰. ‡‰ ‰‡, „ ‡‚ ‚ ‚‡ ‚ ‚„ ‡„ ˇ‡‡ ‡‡., ‡ ‰ „‰‡ ( ‡, ‚ ‚) ‡‡‚fl ‡‚‡fl ‚ [80] ‹ 1 • / • ‡‡‰, ‡ ‚ ‡‚. fl ‡, ‰fl ‚ ‚ ˇ‰ ‡‡fl, ‚‚‡fl.

‡fl ‡‡ ˇ‰‡: ‡ ˇ‡‰‡ ‡ ‰‡, ˇ ‡‚ ‡, ‚ ‚‰ ‚. ‡‡ (1 384 fl ‚) ‡ „. fl‚ ‡ ‡ (2 470) ‚ ‚ ‡„ ‡ ‰ (1 303), ‚ (1 082) (1 004). fl fl‰„ ‡, ‡ ‚ ( ‡ fl‰ ˇ‡fl‰‚), ‡. fl ‡, ‡ ‚ ‚ ˇ‡ ˇ‡ ˇ, ‡ ‚‚‡, „ ‚ fl ‚ - ˇ. ˇ ‚fl ‚ ‚ ‚‚‡ fl „‡‚„ ‡ ‚‡ – ‡ – ‡ ‰‡‰ ‚ ‡ ‚ ‚ „‡‡.

‡ ˇ‡‰‡ ‰ ˇ ‚„‰‡ ‚fl ˇ ‰ˇfl ‡ ‚ ‡‚. ‡ Ťfl ‚ ť ˇ‰, 10 ‚‚ „ ‡„‡fl ‡„‡? ‚ ‰ ‚‰ ˇ‡ „‚ ‚ ‡: Ť ˇ‰‡, ‚ ‡ ‡ ‡?ť ˇ ‚ „‡‚ ‡ ‚‡‡ fl ( ‰), ˇ‡ ‡‚‡ ‰ ˇ ‚‰‡‚ ‚„‡‚fl„ ‡ ˇ ‰‚ ‚ ‡ˇ. ‡ ˇ ˇ‰ ‡‰ ‡ˇ‡ Ť-‡‰ť ‚ „‡‡ ‰‚‡ ‡fl ‚fl ‚ ‰„ ‡fl ‡, ‰ ‚ ‡ ‡‡‡, ‡ˇ ‡ ‡„‡ ‚‡, ‚ ‡„‚, ‡‚‡fl „‡fl „‡‡‡fl ‡‡‡. ˇ ‡‰,, ‚ ‡ ‚ˇ‰. ‰, ˇ ‰ˇfl ‚„ ‡, ˇfl ‡‰‚‚‡ („ ‰ ‡ ˇ„‡, fl ˇ‚ ). ˇ‰‡ ‡ „‚ ‚fl ‡ ˇfl ‚‚ ‚‡‚ – ‰‡ ‰„ ‡ „‡‚ „‡‡ ‚‰fl ‚ ‚ ‰„ ‡.

‚ ‡‡ ‚ ‚‰‚ ‰ ˇ‡ ‚ XIX ‚. ‚fl ˇ‡fl „‰‚‚‡‡ ‡ fl („‰‡, ‚‰ ), ˇ‡ ‡ˇ‡ ‡, ‡‡‡ Ť‡‚‡„ ‚‰flť ˇ ‰„ ‚ ‰‡‚ ˇ‡ ˇ‚ ‡‚., ‰‡, ‡ ˇ‡ ‚‡ ‚ ‚.

‡‚‡-„„, ‡ ‚‚‡ ‚, ‰‡ ‰‡ „‚‡‚‡, fl ‡‚, ‰‡ ‰„.

‰‡ „ „‰ ‡‰‚‡ ‡ ‚ ‰‡‰ „‡‡. ‡ ‡‡ ‰ ‰ ‚ ‚‰ ‹ 1 • / • 2002 [81] fl‡‚ ‚ ‰‚ ‰fl ‡‡fl ‡‚‚‡fl ‡‡ ‚ ‡ ‡ ‰ ‡ fl ( ˇ‡fl ‡ ‰‚ ‡‡‚fl‡ ‡ ). 1990- ‡‚‡ ‚ ‚‡ ‚‡ ‚ „ „‰‡‚‡ ‡. ‰‚‡fl ‚‰‡‚‡ ‡ ‰ ‚‡ ‚‚ ‰‚ ‚ fl‰ ‰‡‚ – ‰ ‡‡‡.

‚‡‡ ‚, ˇ ‡fl ‡‡, ˇ ‰‚‡ ‰‡ ˇ‚ – ‡ ‡ ‡ ‚.

fl ‰ ‡‚ ‚ „„ ‚ ‡ ‰, „‰‡-ˇ. ‡ ‡ – ‡, ˇ ‡ ˇ. ‡ ˇ‡ ‡fl ‡, ‡fl ˇ ‚ ˇfl, ‡ˇ‰‡ ‡ ‚. ‡‡fl ‡fl ‡ ‰ fl ‡. fl‰ ˇ‚ ˇ‡ ‰„ – ‰flfl – ‡fl ‡‡, ‚ ‰, ‚‚. ˇ ˇ‚ ‡ ‚ „‡, ‡‰ˇflfl ‚ 11 flˇfl. ˇ‚ ‰‰‚‡ ‰. flˇ 2002 „‰‡ 64 % ‡‡‚ ‰ˇfl fl ‚ ‡‰‰‡‡ ‡, 30 % „‡‡ ‡ ‡ ˇ ‡fl ‚. „, fl ‡ˇ‚‡, ‡‡‡fl ‰‚‡ ‚ ‡‡fl ‚. ‡ fl Ťfl ‚„ ‡„‡ť ‡fl, ‡ „ fl ‡ ‡‡‚‡, ‰‡ ‡ „‡‰, ˇ‰ ‰‡fl ‚.

‡„fl ‚ „„ ‰‡„‡ ‚„ „,, „‡‚, ‰‡ ‰‡‰.

‰‡ ‡„ ‡‡fl ‚, ˇ fl ‰ ‚„ ‡ ˇfl ‚‚ ‡ „ˇ‡ ‡‚. ‚ ‚ – ˇ ‚ˇ‰, ‚ˇ‰ ‚‚ ‡, ‰‡‚fl ‰‚„ ‡ fl ˇ‡ fl ‡ ‰‰. ‡ ˇ‚ ‚ ˇ fl „ ˇ‡ ‡ ‡‡ ˇ‡ fl. fl Ť„‡‡ ‚ť fl ‡ ˇ‰ flfl ‚ˇ: ‡, „‰ ‡ „‡‡ ‡‚ ‡‡, ‡ ‚ „‡, „‰ ‰„. ‡ ˇ ‰, ‚ ‰fl ‡.

‡‡fl ‡ ‡„ ‰‡, ‡ ‚ ‰ ‚fl fl‚ ‚‡‡. Ť‰ ‡‚‡ ‚ ‡ ‡ ‚‰‚, „ ‚‡ ‰‡‰ „‡ flť, ‡ ‰ ‡ ‡ ‡ ‡. „ ‰ Amnesty International ‡, ‚„‡‚fl Ť‡ ˇ ‡‡‚‡ ‚ ˇ‡ ‡‚ ‚‡ ‡ ‰ 40 ť. „‰ fl ‚ ‡‚‡ [82] ‹ 1 • / • ‡‡‰, ‚‡. ‚ ‚‚ ‚‚‡ ‰fl ‚ ‰ fl ‚ ‚ ˇ‡.

‡ ‡ ‰‚‡ „, ‚ ‚fl, „‰‡ ‡ ‚‚‡fl ‚ „ „, ‡ˇ‰‡fl ‡‡‰. „‰‡ ‡ „, ‡ ‡ ‚‡fl. „ fl ‚ ˇ ‡‚fl „‚‡ ‡‡ ‚ ‚, ‡fl ‚ ‚ fl: ‡ „‚fl ‚ ‰ (479 ‚), ‡ ‡ (1,2 ‡‰‡). ‚ ˇ‰ ‡, ‡ ‰, flflfl ‡ ‰ (437 ‚ ‚ 2001 „‰). ‚, ˇ‰‡ ‚ fl‚ flfl ‡‡.

flfl ‡„fl ‡‡„ ‰‚‡ ‡‚ ‰ ˇ ‚‰ ‰‡ ˇ‚ ‡. fl‰ ‚ ‚ ‰ ‡ ‚‡ „ „‡.

‰‡ ‡‚‡ ‡ ‰, ‡, ‡ ‡ „‡fl ‡ fl‰ ‡, ˇ„„ fl, ‚. ‰„ fl ‚‡, „ ‡. ‚ ‡ ‚„fl‰ ‡ ˇ, ‡‡ fl ˇ‡fl ‡„‡ ‚ ‚ ‡‡‡, ‰‡‰ „ „‚„ ‰‡, ‡. ‡fl ‡„‡fl ‚ ˇ‡fl, ‚fl‡ „‚, ‚ ‚ ˇ‡ ˇ, ‡. ‰‡ ‡‡‡ ‡fl ‚. ‡, ‡ ‰ ˇ‡ ‡ ‚ ‡, ‰ ‰ ‡‡, ‰ ‰‡ ‡., „, ‡‡, ˇ‚ „ ‡ -‡fl fl‚ ‰fl ‡.

‰ ‡‡ ‡, ‡ ‰ ‰ ‚ ˇ‚‡ ‰‚ fl ‚ ‡. ‡fl ‡ ‡ „ Ť‡‡‰ ‡‡ ť ‡ ‡‚‰‚ ‡: Ť‡, ‡fl ‰ ‚ ‚‰‚ „„‡, ‡‡fl ‚, ‚flfl ‡ ‰‡ „‡‡, ‚. ‡ ‡ ‰fl „„ ‚‚‡, ‚ ‡ ‰ ‡ ˇ ‰ˇ‚‡fl ‰fl ˇfl ‡‚ ‚ fl fl …ť. ‚ ‡, ‡fl „ ‡ „ ‚ ‚ 16 ‡, ‰‡ Ťˇ „‡ť, Ť‡ť „ ˇ Ťˇ‚ ť.

‡ ‰‚fl ‡‰‡ ‡ ‚‰‚ fl‚ ‰, ‚ ‡ ‚ ‹ 1 • / • 2002 [83] fl‡‚ ‚. ‚‚ ‡ „ „‰ ‚ ‚ ˇfl‡‚‡ ‰ ‚‡ ‰„ „‡‡. fl ‚‰‡ ‡fl‚ ‚‚‡ ‚ „‡‡. ‡„ ‡ fl ‡‡ ‡. ‚ ‚ fl ‚ -‡‡ fl. ‚ ‡ ‡‚ ‡‚ ‡ ‡fl „‰‡‚, ‰‚‚ ‚. ‰‰‚ ‡ ‡ Ťˇ ‚ť ‚ ‡‡‡ ‡‰‡fl ‡ ‚‚‡ ‰ ‰‚fl ‡‰„‚ 116 ‚‰‚ ‡‰, ‚ ‚ ‚‰ ‚. ‚ ‡‚‡ ‰‡‰ ‰‰‡ ‡ ‡ ‡‡‡, ‡ ‡‚‡ ‡, „‡ ‡ ‚ ‰‡‰„ „‚„ ‰‡. ‰ ‡ ˇ Ť-‡‰ť, „‡ ‡ˇ‡, ‡ ‚ ˇ‡ ‡ ‚ˇ‰, ‚‡ ‚ˇ‰fl ‚. ‡ ‡‡ ‚ „ ˇ‡, ‡ ‡‰‡ ‚„ ‡, ˇ‚‡ ‚‡ ‰ ‚ ‰ „„‚‡fl, ‰‡‚ fl‚flfl ˇ ‡ˇ ˇ‡‡ Ť‡„ ‰, ‰‡ ‚ ť, ‚‚‡‚ ‡„ ‰fl ‡fl ‚ ‡ˇ ‚ „ ˇ ‰.

‡ ‚‡ ‡‡.

‰ ‡, ‚fl, ‰ ‚ fl‰ „‰‡‚, ‰ ‡‚‡ Ť„ ‡ť., ‡ ‚ ˇ ˇfl ‰„ ‡, ˇ‰ „‚, ‡ ‡?

‡ – ‰‚‡fl ‚‰‡‚‡, ‰‚‡fl ‰‡‚‡.

„ ‚„, ‡ ˇ – ‚„ ‡. ‚ ˇ‡‡ ‚ ‚ ‚ ‰‡‰. ‰ ‚ Ť ‡ť ‡: Ť, ‚ ‚ ˇ‡‡ ‰-‡ ‚„‰‡ ‚ ‡, „‰‡ ‡ ‚‡‰‚ ‰ ˇ.

‚, ‰‰‡ ‰‡‰ ‡ ‡ ‚‡ ‡ ť.

, ‚ ‰ ‚ ‚ „ ‰„, ‚ ‚. „ „‡ ‚ ‚‰‡‚ ‚ ˇ ‡ fl: ‚‡ ˇ‰‡, Ť‡‰ I ‚ ‚fl ˇ ‚ť. ‚ ‡ ‚‚‡ ‚ XIX ‚ ‰‡‚fl ‚‰‚ ˇ‡ ˇ‚ ‚.

„, ‡ ‰‡‚‡ fl „„‡ ‡ˇ, ‡‡ˇ‡‡fl ‰ ‚„ ˇ., ‰‡‰‡fl ‡ ‚ ‚‡ ‰‰‚‡fl ‚ ‡ˇ fl „„ ‡ ‰‡‚‡. ‡„‡, ‰‚‡ [84] ‹ 1 • / • ‡‡‰, ‰ ‚ ‰‡‚ fl‚flfl ˇ‰, ‰‡ ‚ ‰fl ‡fl ‚ ‡ˇ.

ˇ‡ – ‚ ‡ ‡. ‰‡ ‰„ ‡‚ „‡ ‚‚ ‡, ‡ ‡, ‰‡‚fl ‚ ‚‰ ‚ „ ‡ˇ, ‡ „‡‡‡ ‚„ fl‰‡.

‡ ‡ ‰ ‚,, ‡ fl ‡‡‡ ‚. ‡‡, ‡ ‚ ‰‡‚fl – ‰ Ťˇ‰ ť. ‡‡‰‡ ‚‡ ‡‡ ˇ ‰‚ ‚ ‰‡‚ ‡‚ ‡. Ť ‡ ‡‚ ‡ ‚ ‡‚ ;

‡ ‰‡ ˇ‡ ˇ ‡ ‚ ‰fl,, – ‡‚‡ ‡‡. – …‡ ‰ fl, ‚‚‡ ‡fl, ‚ ‡‰fl ‰„ ˇ‡, ‚‚ ‚ ‚, ‡‡‚ ‚ ‡ ť. 1990- „‰ ‡‡‰, ˇ‡‚‡fl ‡flfl ‚, ‰ ‚‚‡ ‚ ‚ ˇ ‡fl, ˇ ‚. fl, ‚‚‡ ‚‡ ‰‚‡ ‡‡‰, ‰ „ ‰flfl ‡‡‡ ‚‡ ‚‡. -‡ ˇ‚ Ť ‡„ť, ‡ ‡ ˇ„‚, ‡ ‚ ˇ‚‡„ ‚‡fl, ‰‚ ‡‡‰ fl‚flfl ‰‡‡fl ˇfl, ‡ ‚‡. ‡‚ „ ˇ ˇ ‰‡ – ‡fl ‰ ˇˇ‡‰‚ „‡‚, fl ‡ ‡fl ‚. ‡‡‰‡ ‚ „‰‡‚‡ fl ‡‚ ‰‡‚‡ ‚. ‡ ‡ fl ‡ fl ‰flfl ‰‡‚‡ ‡, ‚‡fl ‡ ˇ, ‚‡ fl ‡ ‚‡ ‡ ˇ ‡ ˇ.

fl –. „ ‡‡‡ ‡ ‡ˇ. ‚ ‡fl ‚ „‰- ‰‡ ‚‡.

‡‡‰ ‡‡ fl‚ ‰ ‡ ‡‡‰ ‚‡fl ‡‡ „‰‡‚. „‰‡ ‰ 1991-„ ‡ ‡ ˇ ‡ „‡‚‡ ‚ ‡, ‡ ‡‡, fl, ˇ‡‰‡, ‡‡‡, ˇ‡, „fl, ‡‰ ‡, fl … ‡fl ‰‡fl. ‚‚‡‚‡fl ‚„‰‡ ‡ „‡‡‡fl ˇ ( fl – ‡ ‡‚fl), fl () ˇ‡ ‡, „‰ ‡‚fl ‚ ‡fl ‡‚fl ‚ ‚ (‰‡fl ‡‚, ‡‡fl ‡ II, fl‚fl‡,, „‡, ‡ ˇ „, ‡ ‚ ‹ 1 • / • 2002 [85] fl‡‚ ‚ ‚ – ‚‰‡ ‡). ‚ ‡‚ ˇ‚, ‡ ‰‡‚fl ˇ‚ (‰ 85 %) ‡fl. ˇ‚‡ ˇ, ‰ ‡ ‚ ‡‡ ‰, ‰‡ ‚ ‰fl ‚‡fl ‡ ‚ ‚„ ‡‡„ ‡fl. ‡ ‰ ‡‡„ ‰‡ ˇ ˇ‚ ‰„ Ť‡‰‡‚, ‡‚‡‚, ‡‰ť ‡ ‚.

fl ‡‡, ‡, ‰ ‚,, ‡‡fl ‰ ‚, ‡fl ‡ ˇ ‡ ‚. ‡fl ‡ ‡fl ‡ ‡ (145 ‚), ‡ fl – fl Ť‚‡ť (284 ‡ ‚).,, ‚fl ‡ ‚ ‡ ‚ ‡flfl. fl – ‰‡ ‰‚ ‚‰‡‚. ‡ ‡‡ ‡ ‰ ‚ ‰‡‚, fl„ ‡ ‚‡ ‡ ‡‚ ‚, ‡‚ „‡fl ‡ ‚„ ˇ‚‡ ‰ ‡.

‡fl ‚ ‰‡ ˇfl‡fl, ‚ ‰ ‡ ‚ ‰‚„. ‡ fl, ‡ ‰ ‡ ‰‡ ‡ Brunswick UBS Warburg, ‚‰ ‰‡ ‚ ‚‡ ‡ 38 % – ‡‚ ‡‡ 13 % ‚„fl‰fl ˇ‰., ‚ ‚ ‚‰fl ˇ ˇfl ‰‡, ‡ ‚„fl‰ ‡‚ „‡‰, ‚ ‡ ‡ ˇ ˇfl ‚ 2000 „‰ ‡‚ 1 ‡‰‚ ‰‡‚, ‚‚ ‡ ‰‚fl ‚ – ‰ ‡ ‡‡‰. „‡, 2015- ‡ fl ˇ‰ ˇ‡, ‡, ‡ ‡fl ‚.

‰ ‰fl ‚ ‚ „‰ ‚‰ ‚ ‡ ‡ Fortune–500, ‡, ‡‰ ‚‡, ‚ ‡ ‰. ‚ ‚‡ ‚ ‰„, ‡ ‡ 2001 „‰ ‡fl ‡ 13,2 ‡‰‡ ‰ ‡‚, ‡‚‚ ‚ ‚ 130,1 ‡‰‡. fl ‡ ‡ ‚ ‰. ‡‡, ‡ ‡fl ‰‡fl ‚‚‡ ‚ „‰ ‚ ‚ ‡, ‡, ‡‡‰, „‡. ‡fl ‰‡, ‚‡fl, ‡‡ˇ‡‡.

fl ˇ‡‰‡ ‡ ˇ ‚ ‡‡‡ ‡ ‚ fl‚flfl „ ‡ „. 2001– „‰‡ ( ‡fl ‡) fl ‰ˇ‡ 15 % ‚ ‡- ‚, „ ‚ ‡‰‚ ‡‚ (16,1 %) ‚‰‚ ‡fl ‰ ‡ ‡ (7,4 %). ‰ˇ‚‡„ „ „‡‡ fl ‡‡ ‡ ‡‚ „ ‚. ‡ ‰‚‡fl ‡‡, ‡fl „‡ ‡, ‡ ‚, ‡ ‚fl ‡ ‚‡ [86] ‹ 1 • / • ‡‡‰, ‚ ‰„ ‚‡, ˇ (Ť‚‡ť), ‚‡fl ‚ Ť fl„ ť. ‡ ‡‡‰ ‚fi ˇ ‡, fl fl‚flfl ‰‡ ˇ ‡ˇ ‡‰ ‡ ‚ „, ‡‡ˇ ‚‰. ‡‡ ‡‚‡ ‡‚, ‚ ‰ ‚.

fl ‡fl „, fl ‚ „ ‡, ‚ ‡. ‡ – fl‰‡fl ‚‰‡‚‡, ‰‡ ‰‚ ‡, ˇ ‚ „‚ ‡ ‚ ‚ ‡ ‡. ‚ ‰ „‰ ‡ ‡ ‚ ‚ ‚ (‰fl 19 %), fl‚flfl ‚ ‡‚ ‚„ fl ‚ ‰‚ ‚ ‰‡‚ – ‡ ‰. ‡ ˇ ‡‚ ˇ‡,.

‡ ‚, ‚ ‡ ‰ – ‡‚‡fl,, ‡‡‡, – fl ‡‚‡fl ‚. ‚ ‚‰‚ ‚, ‡ ‚ ‡‰flfl 43 ‡ ‚„ ‡‡fl. ˇ ˇ„ ‚‡ ‡‡‡‚, ‚‚‰ ‡ ˇ ‡ ‚ ˇ ‰„ ‡ ‡, ‡ ‡ (72 ‡‡‡‡). ‰‡‰‡fl ‡fl ‡fl, ‰‡‡fl ˇ‚‡‡fl ‡ ‡‚ ‡, fl‚flfl ‚ ‡.

‡ ˇ ‚‚ ‚fl, ‡‚ „ fl ‰‡ „‡ ˇ. ‡‡‰ ˇ ˇ ˇ‰fl, ˇ ‡fl ˇ ‚ ‡ ‚ ‰ˇfl ‰‡‡, ‡ˇ‡ fl ‚ ‡ ‡‡‚‡. ‡ ‡ ‡‚fl ‡ ‰ ‚ ‚‡. fl‡fl ˇˇ‡ ‡ ‡‡‚, ‚ ˇ‰, ‡ ‚ „ ‡ ‡ ‰ ‡‡ ‚ ‡ ‚fl „ „‰‡‚‡. fl – ‚‡ ‚ ˇ‡, ‰‚‡fl ‡ ‡ ‡ fl – fl –. fl ‡‡‚‡fl ‰‚ Ť ˇť ‚ fl, ˇ ‚fl‰ ˇ ˇ ‚ ‚ˇ‚ „ ‰‡„‡ ‡‡ ‚.

‡‡ ‚ ‡, „‰ ‡ fl ‰‚ ‡ ‰ – ‡‚, ‚ – ‡fl. ‡ -‡ ‡‡ ‚fl ‡‡‰. ‚ ˇˇ ‚ ‡„, ‡‰ ˇ ‡, ˇˇ ‡‚ ‡ – ‡ ‡ ‡ ‚ ‚. fl ‚ ‚ ‰ ‡‡ ˇ ‡, ‚ ‰‡.

‚ ‚‡. ‡ ˇ‚ ˇ‡ ‡, ˇ ˇ ‡fl „, ‰, ‡ ‚fl ‚ ‡-ˇ „‰‡‚ ˇ‰fl. ˇ ‹ 1 • / • 2002 [87] fl‡‚ ‚ ‚ fl „fl ‚ ‚ ‚‡‡ –, ‡ ‚ ‰‡ „‚‡fl. ‚‡ ‡ ‡ ‡fl ‰‡fl ‡ ‚ ‚. fl ˇ ‚ ‚„ „„‡„ fl ‡ ˇ‡ ˇ „ˇ‡ „.

‰fl fl ‡ ‡fl‰ ˇ‰ ‡ ‡‡ ‡ˇ‚‡ ‰ 11 flˇfl. „ ‡„„ ‰fl ‡ ‡ ‡‰ ‡‡‡, fl ‚ „ fl fl‚ flfl Ť‡ ‰‡‚ť. Ť„‚‡ – ˇ‡fl ‡. ‡ ‡ ‚fl fl ‡fl ‚‡ ‰fl ˇ‡ ‚‡fl ‡ ‰ ‡‚ ˇ‰ ‡‚‡fl ‡‚ ‚ ˇ‰ť, – ‡‡, „‡‚ ‚ ‚ ‡‡ ˇ‡. ‚‡ ‡‡‡ ‚ ‡ ‡ ‡ ‡. ‡‚ ‚ „ ‚ ‚‡.

„‡‡‡ ˇ, „ ‡ ˇ‚ ˇ‡ ‡, ‡ ‚ „‡,, ˇ ˇ ‡fl ‰‡‚flfl ‡‚‰‚‡ ‡ „, ‰, ‚‰ ‰ ‰fl ‚, ‡‚fl ‚ ‡‚, ‰ ˇ‡‡ ‚ ˇ‚ ‚ ‡-ˇ „‰‡‚ ˇ‡.

ˇ‰fl.

fl‰‡ ‚ ‡‡ ‚, ‡‡, fl ˇ ‡‚‡ ‚ ‚ ‡‡ fl. ‡„ „‡ ‰‡ ‡„ ‰ ‡ ‡ : Ť ‰‡ ‚„ -‡‡„ ‡‚‡ ‚‚‡ fl ‡ ‚‡ ‚ ˇ‡ ‚ ˇ‡, ‚‡ ‚ ˇfl: (1) ‚‰ ‚ ‚ ‰‡‰„ ‡;

(2) ‡‚‡ ‰‚‡ ‡‡fl fl ‡‚„ ‡fl ‰‚ „ ‰ ‡‚;

(3) ‡‚ ‰ ‡fl ‡ ‚ ‰‡‚;

(4) ‡ˇ ‚„ „„ ˇfl… ‚ „ ‰„‡fl ‚ ‰‚., ‰‡ ‰„‡fl ‡‡ ‰ ‰fl ‡‡ ˇ, flť.

‡ ‚ ˇfl ‡‡ ‡„‡ ‡fl Ť‰‡ ‡ť, ‡‡fl ‡ ‚‰ ‡ „‡ ‚ „ˇ‡,, ‚ ‚ ‰, ‡‚ ‰ ‚„ ‰‚‡ ‡‡‰. ‡ „‚, ‚ ‚ Ť‰‚„ ‡‚‡ť – Ť‚ ‡‡ ‚ ‰‚ ‡, ‡ ‡ ‰‡‚ ‡ ‡‡ ‚ „ť.

[88] ‹ 1 • / • ‡‡‰, ‡ -‡‡ fl ‚ ‰ fl ‰„, ‚, ‡ ‚ ‡ ‚ – ‡ fl fl ‡‡ ‡‚. ‡fl‚‚ ‡ ‚‡, ‰ ‚‡ Ť‚ ‰‚ ˇ ť, ‰ ˇ ‡‚‡ ‡‚‡ ‚‡,, „ ‚ˇ‰, ‚ˇ‰‡ ‚‡, ‚ ‚ ‚‚ ‡‡. -‡‡‡fl „‡ ˇˇ „‡‚‡fl ‡„‡ ‡. ‡ ‡‡ ‚ ‡‰‡ ‡ ˇ, ‚fl‡ ‡, ‰-‡ ‡, „-, ;

‚fl ˇˇ fl‰, ˇ„, ‡ ‡ ‡‚. ‡ „‚ ‡ ‡ „ ‡‡ ‡‚, fl ‚‡‡ ‡‰‡fl ‡ ‚ˇ ˇ‡‡ ‚fl‚‡ ˇfl ‡-ˇ ˇfl‡‚‡ ‚ fl‰ ˇ‡. 6 fl 2002 „‰‡ ‡ ‡, ‡ ‰‚ ‚ ‡ „‡‚ „‚ ‡‚.

‰ ‡fl „ ‡„‡. ‡ ‚ ‰„ ‰„‡ ‡ ‡ ‚ ‚‚, ˇ ‡,, ‡ fl‰. ‚‰ ‡„‚, ‡ ‰fl ‰‡ ‡ : ‚‰ ‡‚ ˇ„‚ (1,7–2,25 fl) ‡‰ ‡ „-ˇ‰ ‰‡ ‡‡‚fl! ‡ „ ‚ ‰‚‡ „. fl „‡‡ ‰‡ˇ ‚ „‚‡,,, ‡fl ‡ ‡‡- ‡ fl. ˇ‡fl, „ ‰‡ ‚ ˇ‡ ‰flfl, ‡ fl‚ ‰fl ‡, ‡ ‰fl –. „ ‡„‚ ‚ fl ‡ ‡, ‡ ‡ ‡‚ ‡ ‚ ‡, ‚ ‚‡. ‰‡ ‚ ‰‚fl ‡ ‡‡‚fl fl ‰ ‡„ „, ‡ ‡‡fl ‡fl. ‡„‡, ‰‡ „ ‡. ‡fl ‡ (fl ‡ ‰‡ ‡ˇ, ‰„ ‡‚ ‰fl ‡‡), ‡, ‡‚‡ ‡ – ‡. „ ‡ ‚? ‡‚ – „‚ ˇ‰‡ ‡„‡ fl ‚ ‚ ‰‚„‡fl ‚‰.

fl ˇ ‡„‚‡ ‰„ ‚ ‰„‡ ‡ ‡, ‡ ‡, „‰‡ ‚‡ ‡‡ „ˇ, ‡, ‡ ‡-‚ ‚fl, ‡ ‡„ – ‚-‡.

‡‚ ‡ˇ‰‡ ‚ „‡: ‚ ‚fl ‚ „ ‡ ‚ ‡ 2002-„ ‡ ‚‡‚ ‚ ˇ‡ ‡ ‚ ‚, ‚ ‡ ‡.

‹ 1 • / • 2002 [89] fl‡‚ ‚ Ť‡ ‰, – ‡ ‡‡ ˇ‚‡ „‰, – ‰‚fl ‡, ‡„ ‚fl ‚, ‡fl ‡ ‡„ ‚ť;

‚‚‡ ‡fl ‚ ‡ ‰„ ‚ ‰‡‚.

‚‚ ‚ ‡, ‡fl ˇ‡ ‰‡ ‚ ‚„ ‡.

fl ‚ ‡, ‡ ˇ „ˇ‡, ‡ ‡ „‡ ‡„„ ‚flfl ‚, ‡fl, ‡ ‡ ‚ ‰‚fl.

‰ ‡ -‡‡ ‡‚ ‡‚ ‡ ‡. ‰ ˇ ‚: Ť „ ‡‚ ‚ ‰ …, ‡ ˇ‰fl, ‚ „ ‚‰, ‡ ‡‰flť. ‡ fl ‰ fl‚flfl ‰fl ‰‚‡ Ťˇ ‚ť: ‡ ‰ ‡ ‚ ‡‡‰ fl ‡ ‡ ‡‚„ ‡‡ G8 ‚ „ ˇ‰‡ ‚‚. ‚ ‡‡‰ ‡ ‰„‚‡ ‰ fl ‰fl ‚fl „‡‚‡ ‡‰‡ – ‡‚‰fl ‚ ‰ ‰ ‡‡. ‡ ‰‚fl ‰.

‡‡‰‡fl ‡ - fl ‰ˇ‰,, ‰. ‰ ‡ ‡, „‰‡-ˇ. ‡, ‚ ‰ˇ‚ ‚‡ ‚„ ‡, „‰‡ ‡‡„ ‡‡ ‡‡ ‚ ‰: Ť‡, ‡ ‚‰fl ‚‚, „‡fl, ‡‚‰fl‡fl ‚‚, ‡ ‰„ „ ‡ fl, fl, ‡ „‰‡-ˇ‰ ‰‚ť. ˇ ‚‡ fl ‚„fl‰ ‡ ‰„ ‚ ‡‡‰‡ ˇ ‡ ‡, „‰ ‡‡fl ‚‰‡ fl‰ ‡ ‡. ‰ „‰‡‚ ‚ ‡fl ‚‡ ‰‡ ‡‡‰„ ‡. „, ˇ ‡‡ ˇ‚‚‡ ˇ ˇ ‡‚ ‡‡‰ ˇ‚ ‚ ˇ‰ ‡. ‚, ‡ ‚, ‡‡, ‡ ‡ ‡ ˇ‰ fl ‚ ‡ fl, ‡‚‚‡ ‰‚‡ ˇ ‰„ ‡;

‚‰ ‚‡ ‚, ˇ‚ ;

-„‰ ‡‡ ‡‡‡‰ ‡‡‡ ‡fl, ‡ fl, ‚. ‡, ‡ ‚ ‚ ‚‡ 60 % ‚‚ 68 % ‡‡‚.

‚‡ ‚ ‚ ‡„ ‡„„ ‡‡ ‡‡‰‡ ˇ ˇ‡ ‰fl ‚„fl ‡ ‡„„ ‡‚‡ ‡ ‰. ‡ ‚fl‚‡ „‚, ˇ ˇfl‚‡ ‡‡, ˇ ‰„ „‡, ‰‡. ‡‡ ‚ -‰ fl, ‚‚‡‡fl ˇ ‡ ‡ ‚ ‚ ‰ˇ‡fl ‰, ‰‡‚ [90] ‹ 1 • / • ‡‡‰, ‡‚‡, ‡ ˇ ‡ ‡‚ ‰‡. ‚‰fl ‡‚‚‡fl -fl ‚fl, ‚ ‰fl ‚ ‰ ‡ ˇ ‡, (fl) ‚. ‡, ‡ ‡ „‡, ‚‰ ‚ „‚ ‚ ‡ ‚ ‡fl fl ‰„, ‡‡ – ‡, ‡‡ˇ „ ‚ ‡‡‡, ‚‡fl ‚ ‚„ ‚ ‡„‡„ „‡ ‚‰‡ ‡ „ ‚‡ ‰ ‚.

‰ fl ‚‡ ‚: ‡ ‰„‚ ‡ ‡ ‚ ‚ ‡‚, ‡ ‚fl, ‚, ‡ ‡‡‰„? ‚ ‰fl „ ‡. fl ‡, ‡fl.

‡ ‚‰fl ˇ‰ ‚‰fl, fl ‡ ‚ ‡ ˇ‡, ‰ ‚ „‚‡ ‚ ‡ fl ‡. ‰‡ ‰, ‡ – ‰‚‡fl ‡ ‡, ‡ˇ ‰‡‚ ‡‚ „‚, fl, ‡ „, ‚„ ‰„ „„‡, ‡‡ ‚‡ ‚.

‡‚ ‰ ‚ˇ‚fl ‡ fl‚flfl, ( ˇ Ť ‡ť) ‰‡‚fl ˇ ‚ ‰fl ‚ ‚‡ „‰‡‚ ‰ ‚‡. ‡ ‰fl ‚ ‚ fl ‚. ‚ ‚„ ‡ ‚‰‚ fl ˇ „ ‰‡fl fl, ‡‡fl ‰‡fl ‰fl ‚ ‰‡‰ (,, ‡ ‚‡ 1648 „‰‡ ‚ ‚ - ‡). ‚‡fl ‚‡fl ‚‡ fl‚‡ ‰‚ ‡‡„ ‡ fl‰‡ ‚ ‡‚‚, ‰ ‚„ ‡‚„, ˇ‡„ ˇfl ‚ ‚‡ ‚„ ‡. ‡‚fl ‚ „ ˇ ‚‡‚, ˇ „ ‡‰„ ‚‡ ‰‚ ‚ ‰ ‡‚. ‚‡fl – ‡fl, ‚ ‡ ˇ fl‚ ‰‡ ‚‰fl, ‡‚ ‡ ‚. ‡fl – fl, „‰ ˇ‚, ‡‚‡‚ ‚‡ ‚ ‡ ‚ 1917 „‰‡, ˇ fl ‚‚ ˇ‡ ‚ ‡ ‚ ‰‡‚, ‚ ‡ ‰flfl fl ‡fl. ‡ˇ ‡‚fl‡fl – ‚‡-‚‡„‡fl – ‡, ‚ ˇ‡ ˇ‡fl „‡ ‡, ‡‚‡ ‚ ‚‚‡ ‚ „ ‡ ‚ ‚ ˇ. ‰‡ ‡ ‚ ‚, ‚ ‚, ‡ ‚ „ˇ‡ ‡‡ˇ, ˇ ‰ ‚ ‡, ‚‡fl ‡„ ‹ 1 • / • 2002 [91] fl‡‚ ‚ ‚ ‡, ‰‡, ‚‡ ‚ „ˇ‡„ „ ‡, „‡ ‡, ‡ ‚ ‰‡‰. ‚‚ ‡, ‰ ‰„ ˇ‰fl, ‚ ‡‡fl ‚, ‚‡‚ ‰ˇ ‚ ‚‚‡, ‰‡ ˇfl, ‡‰ ‡‰ ˇ ‡‡‚. ‡ ‡‡ XX ‚‡, ‡ ‚ ˇ, ‡ fl ‡ ‚‰, ‚ ˇ ‚‚ ‰‡fl ‚-‡ ‚ ‰‡‚ – ‡fl ‰.

1990- fl ‚‡ ‚ – ‡ ‚‡ ‚ ‚ : ‡ ‰‡‡, „‰ ˇ ‰ ‡‰. ‰ „ˇ‡‡, ‡‚ ‚ „ ‡. ‡‰ Ť„ ‡‡‚‡ť fl‚ ‡ ‡ ‚‚fl (‚‰‡fl?) ‡„ ‚‡ ‰‚fl ‰‡‚.

11 flˇfl 2001 „‰‡ ‰ ˇfl ‡ ‰‡ ‚‡fl ‰fl ‚‚ ‰ ‡‡ ‰‚ ˇ ‰, fl ‡‚„ ‡fl ‰‚fl ‚ ‰ ‚„, ‚ ‡ ‰ ˇ‡fl, „ ‡. ‡ ˇ‰ ‰fl, – ‡, ‡‡fl ‚‡‚ ‡ ‰ ˇ ‡ˇ ‚ ‚fl „‡‡ ‡ ‡, ‡, ‰ ‡fl‚: Ť ‰‡ ‡ ‡ ‡, ‡… ‡, ‡ ‚ ‡ ‰„ ‡.

‡ ‚ ‡ „ ‰‡‚‡ ‡ fl‚ ‡ ‚ ‚ť., ‰ ‚‚‡ ‡, ‡‚, ‰fl ‡ ˇ„ ‰‡, ‡ ‡fl ‡. ‚ ‚ ‚„ ‡ ‚ ˇ fl ‚ ‰‡‚, ‡‰‡fl ‰fl ˇ‚„ ‡, ˇ‰ ‰fl ˇˇ ˇ ‚‡„ – ‰‡‰. ‡, ‚ ‰‡ ‰‡ ‡ ‚ ‚‡ ‡ fl, ‡ Ťť Ť‡, „ ‰‰‚‡ť. ‚‚ ‡ ‰flfl, „ ‰‡ „‡ ‚ ‰‡‚ ‚‡‡ ‡ ‚, ‡ Ťˇ‡ ‡ ‚ˇ‰ť ‰fl ‰„ „ ‰‡‚. ‚ ‡ ‡‰ ‡ ‚ „ˇ‡.

‡ Ť‡ť ˇ ˇ, ‡ Ť‚ť. ‡, ‰ ˇ. ‡ ‡‚‡ ‡, ‡ ˇ ‚‡„. ‚ ˇ ‡‡‚ ‚ ˇ‚„ ‚‡„‡ – ‡‚ ‡. ‰‡ ‰‡‚, ˇ ‚‡ ‚, ‡ ˇ‚ ‚. ˇ ‚‡„ – – ‚, ‡ ‚ „ˇ‡ ˇ;

„ˇ‡ ‚‰‚ ‡ ˇ‡fl fl ‡ ‡ ‡‚. ‡„, [92] ‹ 1 • / • ‡‡‰, ‡ „ ‚ „ ‚fl‡‡ ‡‚ ‚ ‡ ‡‰‡ fl‚ fl. fl ‡‚‡ ‡ ‡ ‚fl ‡fl, Ť‡ ‰, ‚‰‡, ‡ ‡„ fl, ‚‰‡ ‡ ‡ ‰‚. ‡‡fl ‚fl ‚‡fl ‰ ‚„ ‚ ‰„ ˇ‚‡ ‡ ‡. fl „ fl ‰‡‚ ‚ ‡ ‰‡‰‡, fl ‚, fl ‡„ ‡‡, ‡ ‡ ‚‡ ‚‡ť.

, ‰‡ ‚„ ‡ – ‡‚ ˇ, ‰‡ ‰ ‚‚‡ ‚ ‚‚. ‰‚‡flfl, ˇ ‡, ‚ ‰ ‰‡‚‡. ‚ „, ‚ ‡ ‰ ‚ XIX ‚.

‡ ‚ ‚„fl‰ ‡‡fl ‚ ‚ ‚fl, „‰‡ ‰‡‚ ‰flfl ‚ fl ‚‡ ‚‡, ‰flfl ‡ ˇ, ‡ ˇ‡‚ ‰. ‚ ‚ „‰‡ ˇ ‰fl, ‚ ‰‡ ˇ ‚‚‡. ‡ Ťˇ ť XIX ‚‡ fl ‚ ‡ ˇ‡. ‚ ‰ „ „‡ ˇ ‚„ ‡‡‡ ‰ ‚, ˇ‡ ‡ fl ‚ ‡ ‚. ˇ‡ fl, ‚‰‚‡fl ‚ ‚, „‰‡ ‰fl‡ ‚fl ‡‚ –, ‚. ‰ ‡ ‡ˇ ‡ ‡ ‚. ˇ ‚ ‰ ‚„ ‡ ‡fl ‚‡. ‡‡ ‰ ‡ ‚ ‡ ‡‰‡‚ ‡ ‚ ˇ‡ ‚, ‰ ‚ ‰‡‚ ‰‡ ‚ ‡ ‰‡ ‚ ‡. ‡‚, ‚ ‰ ‰ flfl, ‚fl‡ ‚‚‡ ‡‚‡, „‡‡ ‡ ‡ ‚‡. ‡‡fl, – – ‚fl. ‡ ‡‰„„ ‡, ‚ ‚‚‡ ‡‰ ‰ ‰‚‡‰: ‚ ‡ ‚ „, ‡ ‚ ‡ ‚ ˇ‡ ‡. ‰ ‰, fl‚flfl,,, ‡‚flfl ‚ˇ ‰fl ‚ ‡ ‡ ‚ „ ‰‡‰„ ˇ‡. ‰‚‡fl ‡fl ˇ, ‡fl ‡ ‡‡‰, ˇ‡fl ‡ ‡. ‡, ‰fl, fl, fl, ‡, ‚‡ ‚fl ˇfl „ˇ‡‡, ‡‡‰ ‰‡.

‡ ‰, „‰‡ ‰„‚ ‚‰ ‡‚ fl ‡‰ ‡ ‰‡‰ ‡‚ -‚? ‚ Ť ť, „‰‡ ‚‰ ‰ ‚, ‡ ‚ ‡‡ ‰ ‡‚ – ‰‡ ‚ ‚? ‰‡ ‚ XIX ‚ ‹ 1 • / • 2002 [93] fl‡‚ ‚ ‰‡‰ ‡‚ fl‚fl ˇ ‡, ‚ ‡ ‰. ‚ ‚‚ ‡‡ ‚fl ‚ ‡„.

‰‡‚ ‚ „ ‡ ‚ ‚‰ ‚ ‡ ‡ ‚. ‡, fl ‚ XIX ‚ ‰‚‡‰ ‚‚‡‡, ‰ –, ‰‡ ˇ ‰. ‰. ‡ ˇ ‚ ‚, ‡ ‡‚, ‡ ‰‚‡ ‚ ‰ ‚ ‰‡‚‡. ‡ fl ‚fl‡ : ‡ ‚„ ‰‚‡ ˇfl, ‚‰ ‚ ‚ 1850- ‡- ‚ 1970- „‰. ‡ ‰ ‡ ‰‡‚ ˇ ‡, ˇ ‚ ‰ ‡‡. ‚ ‰ ‰, ‚ fl‚flfl fl‰. ‡‡fl „fl‡fl ‡ – ‡‚‡, ‚‡ ‡, ‚‡ ‚ XIX ‚. ‡ fl ‡flfl ‚ fl ‰ ‚ ‰‡‚‡ (‚ ‡ ‡ – ‰ ‡). ‡ ‡‡ ‚ fl, ‚, ‚fl ‚ˇ„ ‰ˇfl, ˇfl‡ ‚‰ ‚‡‚‡ ‰fl.

‰‚„ ‚ ‚ ‚ ‚ ‡‡ XXI ‚‡ ‡, „‰‡ ‡„fl ‡„ ‡fl ‚„ ‰ ‚‡fl ‰‡ ‚ ‡„ ‚ ‚„ ‡ – ‰ ‚ ‚ ˇ‡ ˇ‡ ‚‚. – ˇ‚ ‰ ‰fl ‚„ ‡. ‰‡ fl, ˇ‰ „ fl ‚ ‡ „‡‡ ‡. ‡ ‚‚ ‡ ‚ ‰fl ‰‡ ‰„.

ˇ ‡fl ˇ‰ ˇ ‚‡fl ‚ ‰‚ ‡‡‡ ‡„‚. ‡‚ ‚ – ‡fl ‚ ‡‚‚‡? ‰„, ‡, ‚ ‰ ‚ ˇ‚ ‰‡. ‡ – ‰‡. ‡ ‚ ‰ ‡‡ ‰, ‡‚ fl‚flfl fl‡fl ‰‡‚ ‡ „fl ‡‡ ˇ‡, ‡ ‡ ‚‡: Ť ‡ ˇ‰ ‡‚‚‡ ‚ ‡„ „‡‡ ‡ – ‡, ‡ ˇ‡, – ‡ ˇ ‡ ‰‰‚‡ ˇ‡‡ ‚ fl ‚ˇ‰ť.

fl ‡ ‡fl‡ ‚ „ˇ‡ „. ‚ – ;

‚ ‚, ‡ ˇ‰ „ ‡ ‚ – „ ‚ ‰‚‰‡. ‡‚ „, ‡ ‡fl „ ‚ ˇ‡ ‚ ˇ ‡ ‰., „ ˇ‰ ‰‡‚fl ‡‰ ‡ ‚ ‚„ ‡.

„‰fl ‡ fl‚fl ‰fl „‡ ‚ „ˇ‡ ‰, ‡fl ‚ ‰fl ˇ‡ ‡‡ ‚ [94] ‹ 1 • / • ‡‡‰, ‰, ‚‡‡ ‚ ‡ ‡‡‰‡. ‡ ‰ „‡‡ ‡‡fl ‡„fl ‡„‡, ‰ 11 flˇfl ‚fl‚„ ‡ ‡ ‚., ‰‡ ‚ ‰ ‰ -‡ ‰ fl‰ „‡, ˇ ‡, ‚‰ ‰‚, fl‚flfl Ť‚ ‡ť. ‰ ‡, ‰-‡ fl ‰, ‡fl, ‡fl ‰ „‡‰ ‡ „ˇ‡.

‡ˇ ‰‡‡ ‡ ‚ ‡fl: ‡‡fl, ‰‚‡ ‡ ‡ ‚ ‚‰‡‚ ˇ ‚‚. ‚, ‡ ˇ ‚ ˇ‡ ‰‚‡‰‡-‰‡ ‡ ‚‰‡‚ ‡-‡„ „‡, „ ˇ‰ ‚ „‡ ‡‡ ˇ‡. ‡ ‡fl. Ť ‰‡ ‰‚„‡fl ‡ ‰‡… ‚‡ ‡‚fl ‰fl „ ‰‚ …ť ‡ fl‚flfl ‚‰ „‚ ‡ ‡fl, ‡ ‡ „‡, fl‡? ‰ ‰‡‡, ‡ ‰‚fl ‚ fl‚ ‡‡ ‚ ‚ ‡, ‡‚ ‡ ‰‡., ‚ ‚ ‡„ ‡fl ˇ‰ ‡‡‚‡fl ‡-fl‰ ‚ fl. ‚, ‡‚, ‚ ‡„ ‚ ˇ ‰‡. ˇ „‡fl ‰, ‡, ‡„ ‰ Ť‰‡ ‡ fl,, ‚‡fl ‚ „ „ „, ‚ ‰‡ ‚ ‡‡ ‡ ˇ‰ ‡, ‡, ‡‚, ˇ‚‚‡ ‡ ‡fl ‚ ‰‡ ‚„ ‚„ fl‰‡ť.

„‡‡ ‡ ‚„ ‡ ‰‡‚flfl ‡ ˇ. ‚ ‚ˇ ˇ ‡ˇ „‡ ‚‡, ‰„ ˇ‡ ‰‡‚‡ ‡‚‚„ ˇfl‡‚‡.

‡„ ‰ˇfl ‚„ ‡‚‚‡ ‚‚‡, ˇ ‰ ‚ „, ˇ ‚„ ‡‡ ‚ Ťˇ ‚ť.

ˇ ˇ ‡‚‡ – ‡, ‚‡ ‡ ˇ‡ ‚‡ ‡. ‰fl „ ˇ‰ ‡ ‰‡‚‚ ‡ ‚, ‡ ‰ ‡‡ ‰ ˇ‡‚fl ‰ˇ‰ ‚ „‡‡,, ‚,.

‡ ‰fl ‡ ˇ‡ ‡ ‡ Ť‚‡ť, ‚‡‡‡fl ‚ Ť‰ ‚flť, Ť‰flť... ‡‰ ‰fl „ˇ‡„ ‡ „‡ ˇ ‰‡ ‚, ‡fl, ‡fl ‚ ˇ ‡ˇ ‚ ‰‡‚‡fl ‚ fl –, Ť‚‡‡fl ‚ „‡‡ ‚ ‡‡ť. ‚ ‡‚ ‡fl „ ˇ ‡, ˇ ˇ‡‚‚‡ ‰ˇ ‚ ‰„ ‡‡ ( ‡‚ ‡‚ ˇ‡ „) ‰fl ‡‚fl ‚fl ‚‡ ‡‡., ‹ 1 • / • 2002 [95] fl‡‚ ‚ ‚ ‡ ‡, – ‡fl „‚‡fl „‡‡fl „‡‡fl „ ‡„ ‡‚fl, ‰‡ ˇ‡fl ‚ fl.

, ˇfl ‡- ‚ ‚ ‡.

‰ ‰ ‡ „ˇ‡, fl ‡ fl ‰fl „„. ‡ ‚ ˇ ‚‚‡fl ‡ ‡ ˇ‡ ‚„, ‡ „ „‡‡fl. ‰ ‡‡ fl ‡‚„ ‡fl ‡ ‰ ˇ‡fl, ˇ‰ ‰fl, – ‰ ˇ ‡ˇ ‚ ‚fl ‡, ‰‡ ‡, ‚ ‡ ‰„ ‡.

‚ Ťť ‡fl„ concerto („‡ ), ‡„ concerto (fl‡). – ‡ ‚‰, ‡‡ ‰fl ‰„ – – ‚ ‡. fl ‡ ‡ ‡ ‚‡fl ‡fl ‡fl, fl‡ ‡., ‚ ‡fl ‰„ ‡ ˇ‡ ‡fl,, XVIII ‚‡ ‡ ‡ ‚‡ symphonique concertante, konzertierende Symphonie.

„ ‚ ‚ – ‚, ‡, ‡.

Henry Kissinger. Diplomacy. N.Y.: 1994, p. 75–76.

ˇ‰. ‡‡fl fl ‚: „ ‰ „ „‡ (1814—1878).. 1..: ‰‡‚ ‡ ‡, 1947.. 25.

Kurth J. The American Way of Victory // The National Interest, Summer 2000.

Brooks S., Wohlforth W. American Primacy in Perspective // Foreign Affairs, July/Aug.

2002, p. 23.

‡ fl ‡. ‚‰‡‚‡ ‡: ‡‚ Pax Americana? // Internationale Politik (. ‰‡). 1999. ‹ 8.. 16.

‡ ˇ fl: „ ‡‚fl ‚ ‰ 2015 „. / ‰ ‰... ‡‚‡,.. ‡.., 2001, C. 550.

Paul Kennedy. The Rise and Fall of Great Powers. N.Y.: Vintage Books, 1989, p. 149.

‡ ‚. fl ‚‡//‰. 2002. 16.

‡‰ ‚, ‡‡fl „‚‡. fl ‰‡ // ‡ ‡. 2002. 15 fl.

‡‡‡ 2001—2002: ‡‚ ‚ ‡ / ˇ. ‡ (. ‰‡)..: ‰‡, 2002.. 14—16.

Time, September 16, 2002, p. 40.

‡. ‚‡fl ‚‡fl ‡ // Internationale Politik (. ‰‡), 1998.

‹ 11.. 45.

[96] ‹ 1 • / • ‡‡‰, Norman Kempster. U.S. Sharply Criticized on Human Rights Issues // International Herald Tribune, May 31, 2001.

Washington online, September 9, 2001 // http://www.theinternationalcenter.org/icrussia.htm Joseph S. Nye Jr. The Paradox of American Power: Why the World’s Only Superpower Can’t Go It Alone. N.Y.: Oxford University Press, 2002, p. 140.

., ‡.: James Kurth. The American Way of Victory // The National Interest, Summer 2000.

G. John Ikenberry. American’s Imperial Ambition // Foreign Affairs, September/October 2002, p. 58.

Michael Hirsh. Bush and the World // Idem, p. 43.

‡‡fl „‚‡. ‰‡ ‡ // ‡‡. 2002. 26 fl.

Henry Kissinger. Diplomacy. P.77.

ˇ‰. ‡‡fl fl ‚.. 40.

Robert O. Kohane. After Hegemony: Cooperation and Discord in The World Political Economy. Princeton (N.J.): Princeton University Press, 1984, p. 46.

‡‡. ‡. ‡ˇ„: ‰‡‚ ‡„ ‚‡. 1997..

308—309.

Zbigniev Brzezinski. NATO Should Remain Wary of Russia // The Wall Street Journal Europe, November 29, 2001.

Washington online, September 9, 2001.

, ‰‚. ‡ ‡ˇ„‡ // ‰. 2002. 5.

‡ ˇ fl.. 555.

‡‰. ‡‚‡ ‡ $8 ‰ // ‰. 2002. 1 ‡‡.

. ‚,. ‡‡‚. fl ‡ ‚ // ‚‡fl „ ‡fl ‡, ‹ 5—6, 2002.. 37.

‰ fl. fl //. 2002. 13 flˇ.. 12.

„‰ 2001: fl, ‡ ‰‡‰‡fl ˇ‡.

.: ‡‡, 2002.. 384—385.

‡‡‡ 2001—2002.. 14—15.

Washington Profile, August 5, 2002 // www.washprofile.org/SUBJECTS/military.html.

Thomas E. Graham. Russia’s Decline and Uncertain Recovery. Wash.: Carnegie Endowment for International Peace, 2002, p. 74.

Andrew C. Kuchins. Summit with Substance: Creating Payoffs in an Unequal Partnership / Policy Brief (Carnegie Endowment for International Peace), ‹ 16, May 2002, p. 3.

‰‡ ‰‡.. ‡ ‡ ‡ ‚ ‡ ‡ ‚ ‚ 12 fl 2002 „. // www.In.mid.ru/brp4.nsf ‡ ‚ ‰‡ ‰‡.. ‡ ‚ // http//www.kremlin.ru/summit5/35_doc5ru.html ‡‰ ‚,. „‚ ‡ ‚ ‡ ‡ // ‡. 2002. 29 fl.

Jim Hoagland. US, Russia and Global Entente // The Washington Post, July 25, 2002.

‰ ˇ. fl : ‚fl ‡‚‡ ‚ ‡ // ‚ ‹ 1 • / • 2002 [97] fl‡‚ ‚ fl. 2002. 2 ‡.

Ronald E. Davis, Eugene P. Trani. The First Cold War: The Legacy of Woodrow Wilson in U.S.–Soviet Relations. Columbia (MO) L.: University of Missouri Press, 2002, p. 8.

.: Charles Gati. All That NATO Can Be: To Prague and Beyond // The National Interest, Summer 2002.

‰. ‡‡‰ fl ‡ // ‰. 2002. 10.

‡ ‚. fl ‡ˇ ‡ // ‚fl. 2002. 20 ‡‚„.

Colin Powell. The Campaign Against Terrorism (as delivered), October 25, 2001 // http:// www.state.gov/secretary/rm/2001/index.etm?docid. ‰ fl. ‰‡‰ ‡: ‚?

// ‡‚: ‚ ˇ. 2001. ‹4..81.

‡‡. ‡.. 299.

The National Security Strategy of the United States of America. Wash., 2002, p. 25.

Robert D. Blackwill. Natural Allies // The Times of India, November 2, 2001.

‚. ‡ : ‡‚ ‚ ‡ ‡„„ ‰‡‡ // Internationale Politik (. ‰‡). 2002. ‹ 2.. ‰. ‡ ‚flfl ‡: ‰‡ ‰fl XXI ‚ ‡..: ‡‰, 2002, c.141.

Charles Grant. The New Role of NATO // Financial Times, August 8, 2002.

[98] ‹ 1 • / • ‡ ‡ ‡ ˇ‰ ‚ ‡‰ ‡‡fl ‡‰ ‚ ‡‚, ‡, ‡‚ ‚ ‰‰‚ XXI ‚‡ ‰‚‡ ‚ ‚ ‡ ‰‡‰ ‡? ‡ ‡ ‚‰ ‰‡‚, ‚ „ ‡ ‚ ‚ ‚„ ‡‚fl?

‡‚‡ ‡‚‡ ‚ ‡, ‰ ‡ ˇ ‰fl. ‡‚‡ ‰ ‡‰‡fl, ‚ ‰fl ‰flfl ˇ‰ ‰fl ‰‡‡„ ‚, ‚ ‚ ‰ ‚‰ ‚‰ – ‚ ‡-‡‡.

‰‚‡ ‡, ‚ ‰‡‰- ˇ fl ‡ ‚‡. ‚‡ fl ‚‡ ‚„‰‡, fl fl ‡ ‚ ˇ‰. „‚ ‚ ‰fl ‡‚„ ‚‡, ‰ ‡ˇ ‚ ˇ ‰‡‚flfl ‚‡, ‚‚‡.

‰ ‚ ˇ „ˇ ‡‰fl ‰ ‰‚fl ‚ ‰‡ ‡ ˇ ‡ – ‡ ‡ ‚.

,, ‚ ‡‡-‚ ‡ˇ ‡„‡. ‡‚‡ ‰‡‰„ ‡‚‡ ‚ ‡ ‡ ‚ ‡;

;

„‡ ‚ ‚‰ „‚‡ ;

‡ ‰‰ ˇ„„ fl;

fl‚ „‡‚ ‚ ‰ ‰fl ‰‡‰ „ „‚„ ‰‡, „ ‰„. „‚fl ˇ ˇ ˇˇ, ‡fl ‚‰‡fl „fl „‚ ‚‡ ‰ ‡ ‚ ‚.

.. – ‡ ‰‰‡fl ‰‡‚ ‰, ‚‡, ‰‡„ ‚‡ ‡‡ Ťfl ‚ „ˇ‡ ť.

[100] ‹ 1 • / • ‡ ‚‡, ‰ ‚, ‚ ‰‚ ˇ‡‚ ‰‡‚ ‚ fl „ ‚. ‡ ‰ ‚ ‚‡, ‰‚ Ťˇ‚ ‚ ‚ť, ‡‚ ‚,, ‡‡- ‚ Ť‚ť ‡.

‚ ‰‚ ‚ ‰‡fl ‡ (‰‡fl, ‡fl ‡, ‡‚ ‚‡. ‰.), ‡ ‰‚‡ ˇ ‡. ‰„, ‡ ‡ ‚ ‚„fl‰ ‡ ˇ ‡‡‡ „‰‡‚‡ ‚ „ ‚‡‰‡. ‡‡fl ‰‡fl ‚‡ ‰ ‡ „, ‰ ‚ ‰‡‰ fl ‚‡ ‡‡„ ‚‡ ‡‚fl ‚ „‰. ‚ ‡, ‡‡ ‡ ˇ ‡„‚ ‰‡ ‚ˇ „ ‡‚‚„ fl‰‡, ˇ‰ ‚‡ ‡ ˇ‚, ‡ ‰„ ‚ „‚.

‡‰ ‚ ‚‡ ‡ ‡‡ fl ‰‡ fl ‡.

‡‚ ‰‡fl, ˇ‰ ‡fl ‡‚ ‡fl ‡ ‚‰ ‰‡‰ fl : Ť –, ‡ – ‡ ť. ‚ ‰ˇ „ fl – ‡ ‡-‚‡fl ‡‡ ‰‡ ‰‡‚ ˇ ˇ‡ ˇ ‚, ‡ Ť‡ ˇ „ ‡ť.

„ ‡ ˇ‰ ‡‚‚‡fl fl ‚, ‡‚ „. ‰‡fl ‰ ‡„‡fl (‡ ‚ ‚), ˇ ‰‡ ‡ ˇ‡‚‡ ‚, ‚ „ „‡ fl „‡ ‚, ‚ ‡, „‰ fl ‚‡ „ ‚‡. ‡‚, Ť‚‚‰‚‡flť ˇˇ‡ ‰ ‚ ˇ‰ ‡‡‡, ‚fl ˇfl ‚ : ‚ ‡-‡ „, ‚, ‚ ‡.

fl ‚ ‰„ ‚ ‚ ‚fl ‡ fl „ ‡‡ ˇ ‡. fl ‚ ‚‡fl ‡‡ ‚ - ‚‡‡fl – ‚ „. ‡‡ ‡, ‡ ‡‡, Ťflť ‚‡ ‡‡ ‚ „, „ ‡„ ˇfl‚.

fl‰ ‡‡‚ ‡‚ ‡ ‚ ˇ ‡‡, ‡‡‰‚. ‡‰‡fl ˇ ‡ ˇ‡‰‡ ‹ 1 • / • 2002 [101] ‡‰ „, ‡fl ‰‡‚ ‡ ‡ ‡ ‰‚. ‚„‰‡ ‚‚‚‡, ‡ fl ‚‰‡‚. „ ‰ ‚flfl ‡ ‡ ‰ ‚ -‚ : ‚ ‡‡fl, ‚‡‡ ‰„ ‰„‡.

‰, „ ˇfl‚‡ ‚fl‡ ‡‡‰: ‚ ‡„‡ ‰ ‚ ‚ ‚ ‡ ‚ ˇ‰„ ‡fl ‡ˇ‰‡ fl‚„ ‡‡‡‡. ‡ ‡ ‚ „‰ fl, ‡ ‰‡‰ ˇ‰ ˇ „ ‰ ‡‡ ˇ‡fl ‰‡ ‡ Ť‚ ť. ‡ ‚‚ ˇ, fl. fl‚ ‡ ‡„ ˇ 11 flˇfl 2001 „‰‡, „‰‡ ‰ ‚ ‚‡ ‰‡.

‡fl ‚fl ‚ ‚ ‚ ‰ ˇfl ‰‚ ‚ ‰. ‰‡ ‰ „, fl ‰‡ ‡‚‡fl Ť‚ ‡ť ‰fl „‚‡ ‚, ˇ -„ ‰ˇ ‚fl Ť„fl ‡ˇť (ˇ‰‡ ‡„ ‚, ‚‰fl Ť‚„ ‡ť, ‰‚„ ‡ ‚;

‡‚‚‡ ‚ ‡ ‡ ‚, ‡‚flfl ‰, ‚. ‰.).

‡ ‰ ‰‚‡ ‚‚ ‚ ‚, „‡‚‡fl ‰‡‚, ‚ ‡ ‰‚‡.

‰„ ‰ ‡, ‰‚‡fl ‚ „ˇ‡ „ ‰ ‚flfl ‡ ‡‰ ‚, ˇ ‡ ‰ ‚ -‚ ‰fl ‚ „‰‡‚‡ ‡ˇ‡ :

‰ ‡‰‚‡. ˇ ‚ ‰ ‡ ‚ ‡ ‚„ fl ‡ ‡ ˇ ‡fl, ‚‡‡ ‰„ ‰„‡.

‰ ‡ ‰‡‰ ‡, ‡ ‚ ‡‰ˇfl ‡fl ‚, „, „ ‚. fl ‚ ‰ ‚‚ ‡‡‚‡ -‚ ‡ ‡, ‚„‡fl „‡ ‡ „ ‚ ‚‡fl ‚ Ť‚ ‡ť ˇ ‚ „‡.

ˇ ‡ ‚ ‚ ‡ „, -ˇ‰ ‚fl‡fl ‚‡fl ‡ ‚‡ ˇ ‡ ‡‡. ‰ ˇfl (‡, ) ‡‚‡: ‰ – fl ‚‡fl, „‰‡ ‡ ˇ (‡, ‚, ‡ˇ) ‰fl ‡.

[102] ‹ 1 • / • ‡ Ť ť ‡, fl ˇ‡ ‚‚ ‚‚‡‡fl ‚ ‚ ˇ‡„‡ ‚ ˇ ‰ ‡‡. ‰‡ ‡ ‡fl Ť‡‡„ „‡‡ť – ‡, ‡fl ‡‰fl ‚ ‡‚ ‰ ‰‚fl ‡‡ ‡, ‚‡„‡ ‡ ˇfl ‡ ˇ, fl ˇ ‡‡‡ ‡ ‚ ‰‚.

‡‡fl ‚‡fl fl fl ‰‡‡fl ‡„fl ‡‡ – ‡ ˇ ‡„, ‡‡„ ‡ ‰ „ ‚ ‚‚‡fl ‚ ‚ „‡fl ‰ ‰ ‰ ‡‚. ‡ˇ ‚ ˇ ‰‡ ˇ‡„fl ‰‡‰- ‰ ‰‡ ‡, ‚‡fl ‚ ˇ, ‡ ˇ ‚, I ‚‡. ‡, fl ‚ ‚ „‡ ‚fl ‚ ‚ ‡ ‡‚ ‚, ‡ ‚ ‰‡ ‡‚‡ ‚ ‰‚ ‡ ‰ˇ ‡.

ˇ ‰, ‚ ˇ ‚ ‡ Ť‡‡ „ „‡‡ť ‡ ‰‚‡ ‰‡ ‰„‡fl ‡ ‡. ‡fl „‰‡ ‡‚‡fl ‚ ‚ ˇ‡. ‰‡ ‚‡fl „fl ‚fl‰ „‚‡ ‚ fl ˇ‰fl. ‡ ‚ ‰ ‡ ‚ ‡fl ‡ Ťfl ť, ‡ Ť ˇť. ‡ ˇ‡fl, ˇ‰ ‚ ‡‚ ‰ ‡‰, ‚‡ ‚ ‡‚.

‰ ‚ ‰‰„ fl „ ‡‡ ‰ ‡„‡, „ˇ‡ ‚ ‡‡ I ‚‡ „‡ fl, ˇ ‚‰‚‚‡flfl ‡ „ ‚„ ‡. ‚ ‡‡, ‚ fl‚ ‰‡. ‡ ‚ ‡ fl ‚‡ ‚ „ ‡fl, ‚‰ „ ‚ ˇ ‚ ‡ ‚‡fl ‰.

ˇfl ‰„„ ‡‡„ ‡ ‡ fl, ‚‡‡‡fl ‚ ‰ ‰ ‚ ‚ ‡ ‡‡ ‚ 11 flˇfl,, „ ‡‡. ˇ‰ ‰ ‡‡ ‰‡ ‡‚‡ „ „ ‰‡ – ‚„‡ ‚ „ ‡ ‚ ‡‚ ‡„ „.

„‰‡ ‰‡ fl ‰‡ fl, ‡ ˇ ‚ – ‡‚, ‰‡ ‰„‚„ ‡‡‡. ‡ ‚‚‡ Ťˇ‰„ ‡ť ‚ „‡ ‰fl „ ‚‡ ‹ 1 • / • 2002 [103] ‡‰ ‰, ‚ ‡ ˇ ‡„ ‡‡‚ ‡ ‡‡ fl.

fl ‰ ‰‚fl ˇ„‡ ‡ ‚‡ ‡‡ ‡, „‡fl ‡ ‰ ‡„ ‚ ‡. ‡ fl ‚‡ ‡ ‡‡‚‡‡ ˇfl ‚ ‡ ‚ „‡‡‡ ˇ‡ ‚, ‚‡ ‰‡‚ ‡. ‚, ‰‡, ˇ ‚ ‚ ‚ ‡‰ ‡‡ „‡‡ (‚ fl‰) ‚ ‡ ‡ ‰ ‚‡‡ ‡fl ‡‡‚ ‰„‚. ‰ ˇ ‰ ‚ ‡„ ‚ ‚ ‡ ‡, ‡ fl ‰‡ ‚‡fl ‚ ‚ ‡‰ ˇ‚„ ‚ ‚‡‡ ‡ ‡fl. ‡ˇ ˇ‡ „, ‡ ‚, ‡ „ ‚ ‡ ‚ fl ˇfl. „‰‡ ‡ ‚ ‡. ‚ „‚, ‰fl ˇ „ ‰‡„‡ ‚ ‰ fl‚ ‚ ‡ˇ.

‡‡‚‡ ‚ fl ‡„.

„‰‡ ‡fl ‡fl‰ ‡fl ‚ fl, ‚ ‰ ‡‡ ‰‚‡ ‚ ‡„ ‚ ‡ ‰„‚fl ‡‡ ‰‚ ‚ ‡ ‡‰‚ ‚., ‰fl ‰ ‰ ‚‡ fl, ˇ „‰‡ ‚‡ ‚ ‡‰ ˇ‡, ‡‰ ‚‡‡ ˇ, ‡‚. ‡ ‰ ˇ ‰ fl ‡fl‰ ‚ ‡‡-‚ fl.

‚ fl ‡„ ‰‰‡ ‡‡ ‚fl ‚ ‰‡‚‡‡ ˇfl ‡, ‰‡ ‡ ‚‡, ‡‡ ‰fl ‚, fl. „‰‡ fl ‡‡‡ ‡ˇ ‚ ‚-, ‡ ‚ fl – ˇ, ‚‡, ‡‚ ‡‡ ‚ ˇ‚ ‚ ˇ ‰.

„‰fl ‚ ˇ‰ ‚ ‡‚ Ť‡„„ „‡ ‡‡ť ‚ ‡ ‡. ‡‡, „‰‡ „. „, fl ‚ ˇ ‡‡‚‡fl ‡ ‚ ‚ „‡‡ ‚ ‰‚fl „‡ ‰‡‚ Ť„‡‡‡ť ‡‰„. ‰ fl‰ ‡ ‚‚ ‡ ‡‡ Ť‚ ť, Ť‡‡ť.

‚‡, ˇ ‚ ‚ ‰‡ ‚‡, ˇ‰ ‚‡ fl ‚ ‚ ‚‡ ‚fl ‰ ‰‚fl ‡‡ ‡. fl ‰‡ ‚‡fl ‚ ‡‚, ‡ „ ‚ ‡. „‰‡, ‡, ‡ ‚ ‡ ˇ fl‚ ‚ ‡ˇ.

[104] ‹ 1 • / • ‡ – ‡fl, fl ‡ ‡fl ‰„ ˇ‚ ˇ‡‡ „ fl,, ‚, ‡ ‚‡ ‰‰. ‡fl fl ‡, ‡, ‡ ‚ ‚„, ‡ ‚‰fl ‚ ‰ ‚‡. ‡ ‡ ˇ‚‡ ‚, ‡, ‡ ˇ ‚‚, ‰ : fl‚flfl ‡ ‡ ‚ ‡ ‡‡‰‡ ‡ ‡‡‰ ‡ ‡? ‰, ‚ ‡‡ ‡ ‡ „‡ ‡fl ‡fl ‡ˇ, „‰ ‚ ‡ˇ ‡‚‡fl ‰‡ ‡ ‰‚‡fl ‡? ‡ ‚„fl‰, ‚ fl:

‡fl, ‡‡‚‡fl ‡ ˇ‡„‚ ‚fl ‡ ‚ ‚‡, ˇ‡ ‚ I ‚ ‡ fl‚fl ‚ ˇ„ ‡‡„ ‡‚‡, ‡ ‡ „ ‰‡.

‰fl ˇ‡‚ ‡‡ ‚ ‡„ ‡ ‰fl ‰flfl – ‡‚‡fl ‚ ‚‡‡ ‰ ˇ‡fl ˇ -‰‡ „‡ ‰‚ ‡ ‡ ‚, ‡ ˇ, ‰, ˇ‡ ‚„ ‰‚‡fl ‰„, ‡ ‰„ – ‰‡ ‡ ‰.

‡‡fl fl, ˇ‰, ‡ˇ ‚‡ ‰fl fl ‚ ˇ‡ ‚ ‡ -„ ‡‚fl. ‡ ‡‡ ‚ ‡, ˇ ‰ ‰‡ „‡, ‡ ‡ ‡ ‡, ‚ ‰‚ ˇ.

‚‡fl fl ‡ ‰‡‚‡‡, ‡ ‚‡ ‰‚‡ ‡. ‡, fl ‚ Ť ‚‚ť ‚‡‡ ‚‡‡ „ ‚‡„ fl, fl ‡ ‚ ‡ ‡. ‡‡ ‰„ ‡‡‡ ‡ „‰ fl. ‡‚, „ ‡fl ‡fl, fl‰ ‚ ‚, ‡‡‰ ‚ ‡ ‡, „‰‡ ‚fl‡ ˇ ˇ ‚‡‡ ‡‚. ‚ ‚ ‡‚, „ˇ‡ ‡ˇfl ‰ ‡‡ ‡ ‰ fl ‰‡‚fl ˇ, „‰ „‡ fl ‚‡„ ‡‰‡, ‡.

ˇ‰ ‡ ‰ ‡ ˇ fl‚‡ ‡ˇ‚‡ ˇ‰ ‚‡,, ‰, ‰„ – ‰„. ‡ ‡, ‡ ‡ „ ‚ ‡ ‡ „‡.

‡ ‡ ‰‚‡, ‡ ‚‰ ˇ‡‚.

‰fl ‡ ‡„, ‚fl, ‡‚ ‚ ‚„ ˇ„ ‚ˇ‡fl ‡„, ‰ˇfl „‡‚„ – „ ‚„ ‡‚fl ‡ fl ‰‚- ‰fl ‰fl. ‡ ˇ ‰„ ‹ 1 • / • 2002 [105] ‡‰ ‡ ‰‚ ‡‡ ‡fl ‚ ‰‡‰ ‰‡, ‡, ‡‚, ‡‚‡ ‚ ‡ ‰‚ ‚ ‡‡‚. ‡ fl ‡ ‡ ‡ ‡, ‚‰fl ‡‚‚ ‚ ‚ ‰‚„ ( ‚ Ť‰„ť) ‡‡„ ‡‚‡, ‰„ ‚ ‚ „ˇ‡.

, ‚fl‚ ‡ „‡ ‚ ‚, fl ˇ‡: ‡ ‡ ‚ ‚‡, ‚, ‚‡fl ˇ‡‚‡ ‡., ‰‡ ‚ -‰‡ ‡„, ‰fl ‚ ‚„‡ „ ‰‚‡ „‰‡ ‡‡‰ ‚„ ‡, ‚‚‚‡ ‚ˇ‡.

„‰‡ ‰‡‚‡ ‚‡, ‚fl ‰‡‡fl ‡ ‰ˇ fl ‡‡‚‡ ˇ fl‚fl ‡„ Ť‡„ ‡‡‚ť ‡‰ ‡ ‡‚fl ‡ ‡‡, ‰‡ „‚fl ‰ ‚ ‡ ‚ ‚. (‡‚‰‚ ‡‰ ‡, ‚‡fl ˇ‡fl ‚„‰‡ ‡ ‚.) ‰‡ ‡‚ ‰‡fl ‚ ‡, ‚‰‚ ‡ ‡ ‚ ‚fl ‰‚ „‰‡‚ ‚ ‡. ‰‡‚ ‚, ‡ ‚ ‰fl ˇ ‡‚‚‡ ‰ „‚‡, ‰ ˇ‚, ‰‡ ‚„‰‡ ‚‡‰‡ ˇ„‰‡ ‚.

fl ‡ˇ‚‡ „‡‚: ‡fl ‚‡fl ‡„fl, ‡‡‚‡fl ‡ ˇ ‚ „ˇ‡, ‡ ‡ ‚‡ ‡ ‡‚ ‚‡ ‡ ‚ ‚, „ ‰‚‡„ ‡ fl ‰‡ ‚ ‚. – ˇ‚‡fl ‰, ‚ ‚ ‚‚.

[106] ‹ 1 • / • ˇ‡‡fl ‡ ‡ ˇ fl ‡ ‚ „ ‡ – ‡‚, ‡‚‚‡ fl ‰ – ˇ ‡ˇ‚‡. ‡‡, ‡‚ ‰ ‰‚‡fl, ‡ ‚fl, ˇ ‚ ‡‚fl ‡ ‚ XXI ‚: ‡‰flfl ‰„ ‡‚fl ‰ „‚ ‚‡ ‚‰ ‡, ‡ ‡ ‡ ‡‡ ‡fl XXI ‚:

‡‰flfl ‰„ ‡‚fl ‰ „‚ ‡ ‚‡ ‡fl ‡fl ‚ ? ‚‡fl ‡ ‚ ‚ ‰ 1990- „‰‚, ˇ‚ ‚ ‡‡‚ ˇ ‡ : ‡‚ ‡‚‚‡fl ‡ ‰‚‡ ‚ ‡, ˇ‡fl „‡ „‰‡‚ ‡ ‡‚„ fl‚‡. „‰fl, ‰fl ‚ ‚, ‰‡ ‚‡fl ‰fl ‚„. ‡ ˇ fl ‡ ‚ „ ‡ (‡‚, ‡‚‚‡fl ‰) ˇ ‡ˇ‚‡ (. „‡ 1). ‡‡, ‡‚ ‰ ‰‚‡fl, ‡ ‚fl, ˇ ‚ ‡‚fl ‡ ‚. ‡‚, „ ˇ‰ ‰‚‡ ‡‰flfl ‰„‡, ‰‡flfl ‰„ ‰„‡.

‡ 1. ‡‡ ‡„ ‡‚, ‡‚‚‡fl ‰ ‡ ‡ 1990–2003 „„.

: (flˇ 2002 „.),.

.. „‚ –..., ‚‰ ‡ ‰, ‡ ‡‚„ ‚‡ ‡‡ Ťfl ‚ „ˇ‡ ť.

[108] ‹ 1 • / • XXI ‚: ‡‰flfl ‰„ ‡‚fl – ‰ ‚ ‡‚ ‚‡fl ‰fl ‡ ‰ ‡‡, ˇ‚‡fl ‡‚ „‡ „‡? ‡‚‡, „‡ ‡‚ ‡ ‡‰fl ‚ Ť ť. 2002-„ ‡ fl, ‰ „‰. ‡ ‰ 1991–2000 „‰‚ ˇ ‰ ‡ ‡ ‰ ‚ – ˇ ˇ„ ‡‰‡ ‰ ‰flfl.

‚ „ ‡ „ ‡‡‚fl Ť‰‚‰‰ ‡ť ( ‡ ‡fl ‰ ‚), ‡fl‰ ‰„ ‡‡ ‚ ‚ ‚‰ ˇ‰. ‚ ‡ Ť ť fl‚ Ť‡ť, ‚ ‰‡ ˇ‰ ‰‡‚‡ ‡. ‚‰‚ ‚ ‚ ‡ ‡‡. fl ‡ ˇ 2001-„, ‚ ‚ ‡‰ ‡‰ ‡ ˇ‡. ( ‡ fl‚ flfl ‡‚ fl ˇ‰‡, ‡ ‡.), „‰‡ ‚ ‚ ‚‡, ‡ ‚ ‡‡ ‚ ‰fl fl ‚ ‚.

, ‚ ‡‚ ‡‡ ‚‰ ‡fl ‰ ‰‚ ( ˇ ‚‡ fl). 2002– „‰‡ ‚‰, ‚‰, ‡fl, ‡ ‚ ˇ‰ ‰‚„‡fl ‰. „‡ „ ‡ 2002–2003 „‰, ‡ ‚ ‡‚ ‚‡ ‡ 2,7–2,8 %. ‡ ‡ ‡‚ ‡‡ ‚ ‚‡ ‡‚‚‡fl ‡ ‚fl 1990-„.

‰ ‡‚„ ‡ ˇ‡‡‚‡, „‰‡-ˇ. ‡ ‡, ‰‡‚fl 56 % ‚„ ‡, „ ‰‡ ‚‚‡‡.

, ‡, ‰‡„‡, ‡-ˇ ‰‚ „ ‡‚. ‡ ‚„‰‡ ‡ ‚‰ ‡, fl, ‡‡fl ‡ ‚ ‡ ˇfl ‰„ ‚‡ ‡ ‡ ‚ ‰‡. ‡, ‰‡, ‰ ‡ ˇ‚ ‡‚ „‡„ ‡ˇ‡ ‡.

‚ ‡‚ ‡fl ‚, ˇ ‚ 1990- „‰. ˇ‚‡ ‡ „‡‚ ˇ‡ ‚, ‡ ‚ ‡‡. ‚ ‚ ‡‚, ‡ „‡, ‡ ‡ ‡‚ ‡‰‡ ‡fl‚fl ˇ ‚ flfl,, ‡ ‡‚, ‰‚, ‡ ‰fl ‡ ‡‰ ‰‡. ‚ ‡ ‚‚ ‚ ˇ‡ „, ‰‡ ‰, ‰flfl ‚ (, ‡, ‡‡, ˇ‡fl „‡ ‡). ‰‡ ‡ „ˇ‡ ˇ: ‡„fl ‡ ‰, fl ‡ ‡, ˇ‰, ‡‡‡.

‹ 1 • / • 2002 [109] ‰ „‚ ‰ ‚ ˇ ‡‚„ ‡ „‡‚ – ‡ˇ ‰„ ‡‡. ‚ ‰„ ‡‚, ‡ ‡„‡ ‡fl, ˇ fl fl‚‚fl ‚ ‚fl ‰‡‚ ‡‡ ‚ˇ‚ ‚ ‡ ‰‡‰‡. ‚ „ˇflfl ‡ „‡, ‡‡‚fl ‚ ‚ ‚ ‡ ˇ ‡‰‡‡ ‚ ‚fl ‚ ‚‡fl. ‚ ‚ ‡‚ ‚‰‡ ‚‰ ‰‡‚ ‚ ˇ ‚‡fl ‡ ˇ‚ ˇ‡, „‰‡ ‡ ˇ‚ ‡‚ ‡ fl. ‚ ˇ‰ ‡ ‡‡‰, ‰ (ˇ ‚ ), ˇ ‡ˇ ‡ ‡ ‰‰ ˇ‚ ˇ‚„ ˇ‡‡ Ťˇ‰ ˇť, ‡‡fl ‚‚ ‡‚‚‡fl ‡ ˇ, ‚‚ ‚ ‡ ‰‡fl ‰‡flfl ‰‰‡ ‡ˇ ‡„ ‡.

(‡‡, fl.) ‡ ‡ ‚ ‚ ‡‚‚‡fl. 11 flˇfl 2001-„ ‚ ‚ fl‚flfl Ť‰ ť ‚ ‰„ ‡, ˇ ‚, ‡‡fl ‰„ ‚ ‚ ‚„ ‡. ‡ ‡‡‰,, ˇ ‡ˇ ‡ ˇ‚„ ˇ‡‡ ‡‚‚‡fl ‡ ˇ, ‰‡fl ‰‡flfl ‡„ ‡.

– ˇfl fl ‡-, ˇ, ‡ fl‰ ‡‚ ‡‚ ‚ ‡‚ ‡‚‚‡fl ‡.

‡ ‚ ‚ ‰‰‡ ‡ ‰ ‡fl (‚ ‡‡ˇ ) ‚ˇ ‡ ˇ‚ ‡ˇ ‚ ‰ ‰‡. ‚fl ‰fl ‡‡ ‡ ‚‰‚‡ ‡, ‚ ‡‚fl ˇ‡ˇ‡‚‡ „, ‡ ‡‡, ˇ „‡‰, (‚ fl ‰ ‡‚ ˇ„‚) ‡‡‡ „‡ ‚ ‡‚fl. ˇ‡fl ‰‰‚ ‡ ‚, ‚fl ‡ ‚‡ ‚ˇ‡ ‡fl ‡ ‡‚, ‡ ‡‚‚‡fl ‡. ‡, ‡ ‡ ‚, ‡‚ ‰‡‰ ‡‚ „‡‡, ˇ ‡ ‰„‡.

‡‚ ‡‡ ‡ ‡ ‚‰‡ ‡ ‡ ‡ˇ fl,,. 1990- „‰ ‰‰ ‡ ‡‚fl 120–160 ‰ ‰‡‚ ‚ „‰. ‡ ‡‰ ‰ 104 ‰ ‚ 1998- ‰‚‡ ‚ ‰ 250 ‰ ‚ 2000 „‰ ‰ 175 ‰ ‚ 2002-.

ˇ‡fl ‰‰‚ ‚‰fl ‡‚ ‚ „ [110] ‹ 1 • / • XXI ‚: ‡‰flfl ‰„ ‡‚fl ‚ ‡ ˇ‡‡‡ ‡-‚ ‚ ‡, ‚. ‡‡„‚‡ ‚ ‡‚ ‡‡, ‰‚ „ „ˇ, ‡, ‚ „ ‡, ‚‡ ‰ ‡ ˇ‡‡ ‚‡‡ ‰„‡. ‡‰ ‚ fl ‡‡fl ‡ ˇ‰ ‡‡. ‡ ‡‚‡ ‡ ‰‡ ‚„ ‡ fl ‡‚fl. ‚‰ ‡, ‚flfl ‡ˇ ( ˇ‰ ‚„‚ ˇ‡‡..) ‚ fl‰ ˇ „ ‚‡ ‡ ‡ ‰fl ‡ ‡‚‚ ‰ ‡ ‚, ‚ ‚ ( ‡), ‡ ‡ ‰‚. „ ˇ‡„ ‡ ‡ ˇ ‚ ‡‡‚‡ ‡ ‡ – ‡.

‰ ‚ ‡ ‰, ‡ ‡ ‡ ‡‚fl (‡ ‚fl ‡, ‰..) ‚ ‡. 1991–2000 „‰‡, „‰‡ ‰‡‡fl ‡ ˇ‡fl Ťť ‡‚fl‡ 19 ‰‡‚, ‚ ‰ „‡ fl‰‡ 3 % ‡„ ˇ‡. ‰ ˇ fl ‚‚‡fl ‡ 1 % ‚ „‰ ‡‚ ‚ ˇ 12 %. „fl ˇ‰, ‰ ‰ „, ‡ ˇ 25 ‰‡‚ ‡ ˇ‡ ˇ‰ ‚‡ „ˇ fl. fl ‡ ‰ˇ ˇfl ‚ ‰‡ ‡ ‡ ‚‡ ‚ ‚ ‡‚, ‡ ‚ ‡ fl ‚ ‡‡, – ‡‚ ‡. ‡ ˇ‡, „ ‡ ‡ 1,5–2 % ‚„ ‡ ‡, ‚„,. ‡ ‡-‚ ‡ ‡‚ ‰‡ ˇ‰, ‚ ‰‰ ‰ ‡ ‡, ‡ ‡ ˇ, ‚‚ ‡‡‡ ‰ˇ.

– ‡, ‰ ‡ ‡‚„ ˇfl ‡‚ ˇ‚ fl, ‡‚ ˇ‰ ‡ ‚‡ „‡ ‡. ‡‰ ‰fl ‚ ˇ‚ ‚‰ ‚‡ ‰„ ˇ‡ ‚. 90- ‡ ‰‡ ‰ ‚ ‡‚fl ˇ‰ ˇ‰ ‡.

‡‡ flfl 2000 „‰‡ ‰‡ ˇ‡ 2015 ‚‰‚ ‡ˇ ˇ‰, ˇ ‡‡ ‰‚‡ fl ‡‰‡. fl ‚‡‚ ˇ‡ ‚fl, ‰ fl ‡‚‚‡fl ‡ ‡ fl „‰‡, ‚ ‰‡ ‡‡. ‰‡‰‡fl fl ‡‚‡ ‡‚fl, ‰‚‡fl ‰ „‰ 18 22 ‡ ‡ 2002-„ ‚ (‡), ‡‚‡ ˇ‡ ‚ ‡ ‡‚‚‡fl ‡‡ ‚ ‰fl ‰fl ‹ 1 • / • 2002 [111] ‰ „‚ ‡ 50 ‰ ‰‡‚. ‚‡ ‡, ‡ ‡ ‡fl ‚„ ‚‡‡‚‚‡fl ‰ ‚fl ‰‰.

‡ ‰ ‡fl ‰‡‚ ‡‚ ‡‡ ‚ ‡ 0,7 %.

‡ ‚ ‡ˇ„ () ‚ ‡‚„ – flˇ 2002 „‰‡ ‡, ˇ ‚, ‡‡fl fl‰‡ ‡, ‚fl‡ „. ‚ „‡‡ ‡‚ „ ‡ fl ‡ ‚, ‚ ‰ ‡‚fl ‡ ‡ ‚‡fl. ‡‡fl ‚ ‡ˇ„ ‡‚‡‡: Ť fl ‚‡‡ ‡‚ ‰ ‡‚ ‡‚‚‡fl ‰ ‡‚fl „‡‚ „ „ˇ‡ ‚‡, ˇ‡ ‡ˇ ť.

1990- ˇ‡ ‡ ‡‡fl ‚ ˇ‡ ‰‚‡, ‚flfl ‰‚ ‰„ ‡„, ‡ ‡‚fl.

‰„ ˇ‚‚‡ ‰‡ „ ‡‚ ‰ ‡, ‡ ‡‚. fl‰ ‡ (‰ ‚„ ), ‡ ‡-‚ ‡ ‡ ‚‡ ‰ ‡, ‚ ‚ ‚ ‰‡ ˇ‰ ‰fl „ ‡, ‚ ‰‰ ‰ „ ‚„ ‡‚ ‡ ‡, ‡ ‡ ˇ „ ‡‡‡ ‚ ‡ ‚, ‚‚ ‡‡‡ ‡. „, ‰ˇ.

‡ ‡fl ‚ ‡ ‡‡ ‰ ˇ‚„ ‡‚fl, ‡‡ ‚‚‡‡fl ‚‰‡fl ˇ„ ‚‡ ‚ ˇ‡ˇ‚. Ť ‰ť, ‡fl ˇ „‡ˇ, ˇ ‡ ‰flfl ‡‡‰ ‡, ‚ „ (ˇ‡ˇ‚ ˇ‡ „‡‚ ‚‰ ‰‚‚fl ‰fl ‚ ‰). ˇ „ „‡ ‰‡‰„ ˇ‚‡ ‚‡fl ‡‚fl ‡ ‚‡‚ (fl, ‡‰‡).

‡ Ťˇ‰‚ť ‡‚‡ ‰‚ ‚‰‚ ‡ ‰:

„‚‡ „ ‚ fl‚ ‰„ ‰‚ ‡‚‡. ‡ ‡ ‚ ‚ ‚fl „ ‡, ‡fl ‡ ‚ ‰ ‡‚‡ ˇ‚.

1990- ‡‡fl ‡‚ () ‡‚ ‡ ‡ ‡‡‡. ‡ˇ‰‡fl Ť‡ť ‰‰ ‰‚‚‡ ‡‚. ‚‰ ‚ ‡ ‡ ˇ fl‰‡ ‡ ‰ ˇ‡ ‚‡ (‡ fl – ‡‡ˇ ‚‡ ‡, ‡‡ ‡ ‚, ‡ ‚ˇ‚fl ‡ ). ‚ 1990–1998 „‰‡ (‡ 1996-„ –.

[112] ‹ 1 • / • XXI ‚: ‡‰flfl ‰„ ‡‚fl „‡ 2) ‡‡fl ‡‚ (‡ „‡) ‡‚ fl‡ 45–60 ‰ ‰‡‚, ‚ 2000–2001 „‰‡ ‡ ‡‡ ‚fl 1985 „ – fl‰‡ 35 ‰ ‰‡‚. ( ‡-‰‚ ‡‡ 0,35 % ‰ 0,22 %.) ‰ ‡fl ‡ ‡‡‡ ‚ ‡‚ ‡ ‡‰‡fl ‡ ‰‡fl. ‰ ‡fl ‡ ‰„‚, ‡‚, ‚ ‚. ‰‡ ˇ‡fl ‡fl ˇ, ˇ‰ ‡ ‚ ‡ ‚‡fl.

‡ 2. ‡‡ ‡ ‡‚, fl ‚ ‚ ‡‚‚‡fl ‡, ‰ ‰‡‚ ‚ ‡ 2001 „. (‰ ‰., 1985–2002 „„.).

: ˇ‡.

90- ‰ ‚„ ‰flfl ‡ ‡- ‰ ‰‡ ‚‡, ‚‚fl ‡„ ‡‡‡ ‡ ‚ ‡‚ ‚‡fl ‡ ‚ ‡‚ ‡. ‡ ‡ ‚ 1991–1997 „‰‡ ‡‚‚‡fl ‡ ‡ ‡ ‡‚.

‡ ‰‡ ‚‚‡ „ ‚flfl „ˇ‡‡, ‚ ‡ ˇ‡‡ ‡‚ ‰fl, ‡ ‚. ‰., ‡ ‰‡ ‡‚fl.

‡ ‡ ‰ ˇ ‰ ‡fl ‡ ˇ „‡„ ‡ ‚‰ ‡‚‚‡fl ‡, ‚ ‚ fl ‚ ‚ ‰ ‰ 1997-„ ‚‡ ‰fl ‡‚fl fl. ‡‡‡ („‡, ‡fl, ‡, ), ‡- ‚‚ (‡, „fl, fl) ‡‡ (fl, ‡‡fl, ‡‡‰, „‡) ‡, ‡ ‡ ‡ „.

‹ 1 • / • 2002 [113] ‰ „‚ ‚ ‡ ‚. ‡, ‡ ‡ ˇ‡ 90 ‰ ‰‡‚ ‰ –0,7 ‰ ‚ „‰ (.

„‡ 3). ˇ ‚‡‚ ‡ ‚ ‚fl ‚fl 30–45 ‰ ‰‡‚ ‚ „‰ ‚ 1980- ‰ 290 ‰ ‚ 1997–1998 „ ‰‡. ‡‚‰‡ ‡ ‚ ‚ 1990- ‡‡ ‚‡ ‰ ‡‡ ‡‚ 1980- „‰‡: ‚ ‚ ‡, ‚‡‡ ‚ ‡ „, fl‚ ‡ ˇ‡ ‚ ‚‡fl ˇ „ „‰‡‚ ‰ ‡ ‚ (27 ‡).

‡ 3. ‡‡ ‡ ‚‡‚„ „ (‚‡‚ ‰‡ ˇ ‡ ‚fl) ‡„ ‡‡‡ ‚ ‡‚‚‡fl ‡ (‰. ‰., 1985–2002 „„.).

: ˇ‡, 2002 „.

‡ 2 3 ‡‚‡, ‚ ‚ ‡‚‚‡ fl ‡ ‡fl ‰‚ ‡ ‚ ‡„‡ ‡‡„ ‡ ‡ 1990-. ‚fl ‡ˇ‰‡fl ˇ ‡‡ Ť‚‰ť ˇ ‡‚‚‡fl ‡, ‰‡‰ ‡fl, ‚ ˇ ‰‚ ‡. ‡ˇ ‰‚ ˇ‡‚ ‡‡ ‡ ‚fl ‰‡ ‚ „ ‡ ‡‚‡fl, ‡ ‡‡ ‚, ‡ˇ‰‡ ‚ ‰fl. ‡ fl, ‡ ‡‡ ‡ ‡ ‚, fl ‚ ‚‡ ‡ ‚ ‚ ‡ ‡‚fl ‚ ‡‚‚‡fl ‡. ‰, ‰‡, ‚‡, ‡ ‡‡ ‡ ‚‚ ‡ ‡ ‡ ‚‡ ‚‡ ˇ‚ ‡‚‚ ˇ‡ ‡ ‚‚‡fl ‡.

[114] ‹ 1 • / • XXI ‚: ‡‰flfl ‰„ ‡‚fl ‰‚‡fl ‡‚‡, ‡‚ ˇ‚, „‡ „ ‡, ‡ ‚ˇ‰ ˇˇ‡ ˇ‚ ‡‚. ˇ‰ - ‡‡ fl „‡ ‚ ‚, ‚ ‚‡ ‚ ˇ‚, ‡ ‡ ‡‡fl ‡, ‰‚‡, ‰„ ‚ ‰ ‡ˇ.

„‡ ‰‡, ˇ‡‰‚‡ ‚ flˇfl 2002-„, ˇ fl ‚ ‚ fl ‚ „‰ ‡ 27 %. ‡, ‚ ‚ 17 ‰ ‰‡‚ ‰ 6 ‡‰‚.

– ?

‰„ ‰flfl ‡‡, ‡ ‰ˇfl ‡ ‡ ‡ ‚fl, „‡‰ ‚‡ ‰‰‚‡ „ ‚ ‰ ‚. ‡‚ ‡ ‡fl, ˇ ‰‚‡ ‚ ‚ ‡‚ fl, fl ‡ ‚. ‚fl ˇ‰ ‡‡ ‚‡ „ ‚‰ ‡ – ‡‚‚‡fl, ‰ ‰‡ ‡‚, ‰ ‚ ‚ „‡. ‡ ‚ ‡, ‡‡‚‚‡ ‰ ‡ ‡‰‡ ‡ˇ, ˇ‡ ‚‡ ‚ ‡‰„ Ťˇ „ ‡ˇflť ‰fl ‰.. „ flfl ‚ ‡ ‡-‰‡ „‚, ‚‰ ˇ ‡‰, ‡ ‰‚ fl ‚ ‡‡‚ ‡- ‚.

‡, ‡ ‰‡ ˇ ‚ ‰ ‚fl ‡ ‡‚ „-, ‡ Ť„‚ť, ˇ ‚‡fl ‚ : ‡‡‰, ‡‡,, „‡. fl ‡ „, ‡ – „‰‡‚‡-‰ ‡ ‚ 1990- „‰‡. ‡‡ ‡ 1990- ‡‡fl ‚, ‚‡ ‚ ‚ ‡ ‡, ˇ‡‰‡‚ ‰ ‡ ‡, ‚‡fl ‡ ‡‚ ‚ ‡‡ (‡, ˇ‡‡ „‰‡‚‡).

fl ‰‡‚ ‡ – ‰ „‡ – ‡‡ ‡ ‡ ‰ ‡fl ‚ ‰‡ 4–12 fl ‰‡‚.

‰‡fl ‚‡fl „‡ ‚ „ – fl ‡‰ ‰ ‰„‡ ‚. ‡‡ 15 „‰‡‚, „‡ ‚‡ ‚ „‡ ( ‚, ‡‡‰ ‚ ) ‡‚fl ‚‰, ‡ ‰‡ ‚ ‡ ‡‡, ‡ ‰fl 33 % ‚„, ‚fl‰ „‚ ˇ ˇ ‡‡ˇ „ ‚. ‰„‰‚ ‡ ‚ ‡‡ ‡ ‚ 1998–2001 „‰‡ ‡‚ 1994–1997 „‰‡ 6,3 ‰ 4,6 %. ‡ ‰ ‡‚‚ ‡: ‡ ‚, ‰ ‡fl ‚ 12 ‡‚fl ‚‰ „‰‡‚‡ ‡ ‹ 1 • / • 2002 [115] ‰ „‚ ‚ ‡ „‡‰ – 4,8 ‰ 1,85 %.

1998 2001 „‰ fl ‡ ‚ ‡‚ (‰‡ ‚‡fl „‰ ‰ ‡). ‡ ‰„ ‡‡ ‡ˇ‰‡fl ‡‰ ‡.

‰fl „ ‡. ‡fl ‡ ‚ ˇ‡‡ ‰fl, ‡, ‚ „ ‚ ‡‚‚‡„fl ‡ „, fl ˇ„ ‡ „ „‡.

„ ‚ ‡, ‰ ‚„ „‡, fl, ‚, ‡fl, ‡ ‚‡. ‡ ‡ˇ‰‡fl ‡‰.

‰‡‚ ‡ ‡ ‚ ‡‡ˇ„ ‚„ ‡‚‚‡fl, ‚‡ ‚ ‰ ‰„‚ fl. ‡ ‰‡‚ ˇ‚ ‡‡ „, Ť ‰ ‡‚fl ‡ť. ‚ ‰‡ ‡ ‡‚fl ‰ „ ‡ „‡‡fl „‚fl, „‡fl ‡ ˇ, ‚ ‚‚. „‡ „‡‰‡, ‡ flfl, ‰‡ ‡, ‡ ‡‡ ‡ ‰‡‚.

‡fl ‡ˇ‡fl ‚ ‡‡ ‰ (28 ‡ ‚ ˇ ‡fl ‡‡, fl ), ˇ ‰ ‚, ‰‚‡ ˇ ‡ ‚ ‡. ‡, ‡ ‚‰ ‰‡‰ ‚‡ ‰ ‚ 2000 „‰, ‡ 1990- ˇ‡ ‡ ‡‡fl ‡, ‚ XX ‚‡ ‚ ˇ‡ ‰‚‡, ‡‰‡„ fl ‚ ‚fl „‰‡‚ ‡ ‰‡‰ ‡.

fl ‰‚ ‰„ ‡„, ‡, ‡‡fl ‰‡ ‡ ‡‚fl.

‡fl ‚ ˇ‚ ‚fl‡ ‡ ˇ ‚‡ ‡‚ ‡ ‡ ‚ 2000- ‡‚ 1900 „‰. ‡‚‰‡, ‚ ‡‚‡ ‚‰ ‡ ‡‡ ‡„ ‡ ‰ ‡fl.

‡ ‡ ‚ „fl ‡‡‰ ‡‚ (40–45 % ‡ ‰ ‡fl ‡‚ ‡‡‰ ‚), ‡‡ ‚ ‚ ‚ XX ‚‡. „‡ „ fl ‡‚ ‡ ‚ ˇ ‚ ˇ ‚‡ ˇ‰ ‡, Ť‚„ ‡ť. ‡ ‚ ‡ ‚‚ ‡ ‡‡ ‡ ‡‚‡, ‡ ‰‚ ‚‚ fl fl. „‰‡‚‡ ‡ ‡ ‡ fl [116] ‹ 1 • / • XXI ‚: ‡‰flfl ‰„ ‡‚fl ‡ ‚, ‚ (30 % ˇ) ‡fl ‚, ‡ Ť‡ ‚ť.

‚ ‰‡ ‡ ˇ‰‡fl ‚ ˇ ‡‚ ‰fl ‡fl„ ‡ ‰„ ‰‡ ‚‰‡ fl ‰‚ ‡‚„ ‡‡ 1998 „‰‡. ‡, ‚‚ ‚ ‡‡ ‡ ‚, ‡ ‡‡‰ „‡ „‰‡‚‡, ‰ ˇ ‚ ‡ ‰fl ‡‡ ‚ ‡‚ ‡ ‡„ (‚‰ „‡ ‚ ). „‡‚ ‰‚ ‡‡ 1998-„ ‚„‡‚fl „ ‚ ‰„, ‰ ‰‚fl ‡fl ‰fl ‡‚ ‡, ‡fl ‡ ‡fl (18 % ‰ ‚ 23 %), ‡fl ‡‡‡fl ‰‡ ‚‰ ‡.

„‡‚ – ‚ ‚‡fl ‰„ ‡‡, ‰ ‡ ‚‡ ‚‰ ‡‚ ‡ ‡fl.

‚ ‰ ‚„ ˇ ‰„fl„ ‡‚fl, ‚‰‡..

1990- „‰ ‰ ‡‡, ‚ ‚ ‰ ‡‡. ‰ „‰‡‚‡ ‡‰ ‡ „, ‡‰flfl ‡ ‡ ‡‰fl ‡‚fl. ‚ ‰‡ ‚‡ ‚ ‡ „ ‡ fl‚flfl ‚fl, ‡, fl „fl, ˇ – ‡ ‡. ‡fl „‡ ‡ ‚ ‡ ‚ „‡‰‡ ‚, ‰‡.. ‡‚‡fl ‚ ‚ ˇ ‰. ‰ ‚ ( 800 ‰‡‚ ‡ ‰ ‡fl ‰.), „ ‡ ‡ ‡ ‚ „ ‡ ‡‚: ˇ‡fl, fl, ‰‡‚fl, ˇ‡‰‡, fl, fl, ‡‰‡ „fl;

„ ‡ ‰‡ ‡‡.

fl, ‡‡‡ ‰„ ‡ ‚‰flfl,, fl ‡ ‡ „ ˇ, ‡‚ ‰‚„ ‡‚fl ‡‰‚‡ ‡„ ˇ‡‡, ‚. ‰ ˇ ‰‚ „ ‡ fl ‰ ˇ: ‡fl, ‡, ‡‚‡ ‡-‡fl ‡ˇ – ‡ ˇ‡‚ ‚ fl‚ ‰‚‡, ˇ‚ ‚ ‡ ‡‡‰ ‚ ( 5–10. ‰‡‚ ‡ ‰ ‡fl ‰ 15–20 ‚ ˇ ˇ‰). ‡- ‚‚ ‡ ‚ ‚ ‰‡ ‡‚ ‰fl ˇ‡, ‡‚‡ ‡‚„ ‚‰fl ( ˇ‰ ‰‡..) „‡ ‡ „‡ ‡‚.

‡ ‰‡‰ ‡‚ „‡‡ () ‡‚fl ‰fl ‡‚,.

‡ ‡„ ‡‡‡ ‚ „‡‡ ( ‡‰‡) ‹ 1 • / • 2002 [117] ‰ „‚ ‡ ‡‚ ‡ ‡ ‡‚‡, fl ‡‚„ ‡ ‰ ‡ ‚ ‚, ‚, ‡‚. ‡ ‡, ‰ ‡ ˇ‰ ‚ ˇ ‡‡‚‡fl ‡ ˇ ‰‡‚ ( ‡‚‚‡fl). ˇ‰‚ „‰‡‚‡ ‡ ‡‚flfl ‚ ˇ ‰‡‰ ‡„fl. ‡ Ť‰ť ‡ ‚ ˇ ‡‚‡ ˇ ‰fl ‡ ‰‡.

‡‡fl ‡ ‚‡ ‡, ‚ ‰ ‚ 1990- ˇ ˇ‡ ‚ ‡‚ Ť‡„‡‰ť ‡ ‡ ‡‚„ fl‚‡.

„ ‰‰„ ‚ Ť‰„flť ‚ ‚‡ ‚ ‡ ‡ ‚ ‚ fl fl ‚„ ‡‚fl. ‡‡ ‡‡ ‰fl ˇ ‡‚fl ‰fl ‡‡‡ ‚, ‚ ‰‡ ‚ ‡‚‚ ‡‚. ‡‡ ‡‚‚‡fl ‚ ‡‡‚ „‡ ‡ ˇ‡ ‡„ ‡‡‡ (‚„ ‚‡‡), ‚ „ ‚ˇ. ‡fl, ‚ ˇ‰ ‚‡‡ ‡‚fl ‡ ˇ‡ „‚‡ ˇ-„, ˇ‰ ‡ ‚ˇ.

‡‚‰‡, ‚‡‡ ‡ „‡‡ ˇ ‡‡ˇ ‰ ‡, ˇ ‚ ‚ ‰ ‚ ‚ ‰ ‚‡ ‡‚ ‡. ‡, ‚ ‰‡‰ fl, ‡‡‡ ˇ‚‡ ‡‚, ‰„ ‡ ‚‰flfl, ‡‚, ‚ ‡, fl ‡ ‡ ‚ fl‚ „ „ ˇ, ‰‚ ‡‰‡‚, „ ‚ ‡ ‡‚ ‡„ ‡‰fl ‰‚„ ‡‚fl ‰‡ ‚. ‰ ‡ ‡‰‚‡ ‡ ‰ ‚‡‡fl ‡„ ˇ‡‡, ‰‡ – Ť‡ť ‚.

‡‚ ‡, „ flfl, ‰ ‰„, ‰ ‚„ ˇ‡fl. ‡ ‡‚ ‚ ‚‰ ‚ ‡, ‚ ‡‚, ‚ ‚ Ť‰„ť ‡‡‡, ˇ‰ ‚flfl ‚ ‡‡ ( ‰‚) ‡‚. fl, ‡ ˇ‚‡fl ‚‰ ˇ‡ ‡‚ ‡.

‰‡fl ‚ ‡‚‡ ‰fl ‡ ‰„ ‰‡ ‚ ‡, – „ ‰. ‡‚‡ ‡ ‡ ‡‡‚fl ‡ ‡ ‚ ‡ ‡ ‰fl. ‰ ‡fl ‚„‰‡ ˇ‡ ‡ „ ‚ ‡‚, ‚‡fl ‚ ‚ ‰‡ ‚ ˇfl‚.

[118] ‹ 1 • / • XXI ‚: ‡‰flfl ‰„ ‡‚fl ‡‚ ‡ ‚ ‡‡ XXI ‚‡ flfl ‚ ‚fl ˇ ‡ˇ, ‡ „‡‰‡ ‚, ‡‡ ‰ ‰‚„ ‡‚fl. „ ‚ ‡ „‚ ‚‡ ‡, ‚‚ ‚ ‡‚‚‡fl. ˇ ‡ ‡ ‡‚, ‚ ‰‡‚ ‰‚‡, ‡, ‡‚‡ ‡fl fl, „‰fl ‡ „‡. ‚‡flfl ‡‡‰„‡ ‡‚fl ‡ ‚‡ ˇ ‚„ ‡‚fl, ‡ ‡‡ ‚. ‰ ‡ ‚ ‡‚fl „‡ ‡ fl ‚ ˇ, ‡ ˇ‚ ‰‡, ‰ ‚ „ ‚ ‰„‡. ‚„fl ‡ ‚ ‡ „ˇ‡‡ ˇ‡, ‡, ‡ ‚ ‰ ‰‡ 90- „‰‚ ‡ ‚. ‡ ‚ ‡‚ ‡ ‡. „ ‡‡‡, ‚‰ ‡‰‰ ‡, ˇ ‰‡fl ‚. ˇ ‰ ‡ „ˇ‡ ‚‡ ‡‚ ‚‚. ˇ ‡‚‡ „ ‚ ‡‚ ‡ ˇ‡ ‰, ‚ ‰‡ ‡fl ‡, ‡fl ‡‰ ‚‡ ‚‡fl ˇ‚ ‡ ‡ ‚.

.: World Economic Outlook, IMF, April 2002, Washington.

.. „‚,.. ‡„‡. ‡‰‚‡fl ‡‚fl – ‡‚ // ‰‡ ‰‡fl „‡fl ‡, 2002 (.). ‹ 7.

. ‡: Global Oil Market Analysis, A.G. Edwards, August 19, 2002, p. 15.

.:. ‚. fl ‡ //. 2002. ‹ 9.. 12.

William Easterly. The Elusive Quest for Growth: Economists’ Adventures and Misadventures in the Tropics. MIT Press, 2001.

Highlights of commitments and implementation initiatives. UN Johannesburg Summit, September 12, 2002.

The Johannesburg Declaration on Sustainable Development, September 4, 2002.

.. „‚. ‡‡fl ˇ ‡„ ‡‡‡: ‰fl fl //. 2001. ‹ 6.

‚ ‡‡ ‚: ˇ „ ˇ ‚‚‡.

. „. ‰ ‡ˇ // ‰. 2002. 25.

The World Economy in the Twentieth Century: Striking Developments and Policy Lessons.

h.5. In: World Economic Outlook, IMF, April 2000, Washington.

I. Berend. From Regime Change to Sustained Growth in Central and Eastern Europe // Economic Survey of Europe, 2000, ‹ 2/3, p. 49.

‹ 1 • / • 2002 [119] ‚‡ ˇ‡‡fl ‚ ˇ‰ ‚‰ ‡, ‡ ‰‚„‡fl ‚ ˇ‚ ‚ ‡‰ „ˇ‡‡, „ ‚ ‰ ‚„ ‡ ‡‚‚‡ ‰. ˇ‡ ‰‡ ‚ ˇ„‡, ˇ‰ „ ‡ „ ‰‡ ‰fl, ‰ fl„. ‡ ‰‡‚, ‰fl fl ‰‡, ‡ˇ ‚‚ ‰‚. ‚ ‡fl ‚‡ „ˇ‡‡, ‡‡‚‡flfl 1980 „‰‡, ˇ‚‚‡ ‡ ‚‡‚‚‡ „ fl ‚fl ˇ‰.

ˇ‡‡fl ‡fl „‡fl -‡ ‚fl ‡ ‰‰,, ˇ‚ ‡ ‰. ‡‰ ‚‡ „ˇ‡‡, ˇ ‚‡ ‰ ‚fl ‡ ˇ ˇ‰ ‚. ‡fl, ‰‡‰‡fl „‚fl ‚ ‚ „‰ ‰ ‚„ ˇ„‡, ‰fl „ ˇ‰, ˇ „‡ ‰‡‰ „‚, ‡‚ ‡ ˇ‡ ‡ˇ ‡, ‡‡ ‡ ‰. ‡ ‡ ‰ fl „‡ ‰‡‰ „‚ ‡, „‡‚ ‡ fl ‡ ‚ ‡ ‚ ‡‚‚‡fl ‡‡.

‡‡ ˇ ‰ ‚‡ ‡‡. -‚, ˇ‚‡fl ‰fl „ˇ ‡‚‚‡ „‰‚‚‡‡ ‡ 200, ‰„‚ ‡ 1975-., ‰‡, ‡fl ‡ ˇ‚‡‡, ‚, ‰fl ‰‡ ˇ‡‡ ‚fl, ˇfl flfl „‡‚ ˇ‡ „ ‡ ‚ ‰‚ ‡ ‡‰ ˇ‰ ‡‡ – ‡ ‰.

-‚, ‚‡‡‚ ‚‡ ‚ ‡fl ‚ ‰‡‰ „‚ ‚fl, ‰, ‚‡ ‚‰ ‡ ‡ – „ ˇ‡‡, ‡ˇ‡ ‚ ‰‚‡ ‚ ˇ‡ ‡‚fl. ‡‡fl ‡fl ˇ‚‡‡ ‚ ‡ Foreign Affairs ‹ 1 (fl‚‡/‚‡) ‡ 2002 „‰. ‡ ‡‡ ‚„fl‰ ‡‚‚ ‡ ˇ „ˇ‡‡.

[120] ‹ 1 • / • ‚‡ – ‰„. ‡‚‚‡fl ‡ ‡‰ ‡ ‰‚ ‡„. ‚ flfl „ˇ‡fl „‰‡‚‡, „‰ ‚ ‰‚ ‰ ‰fl ‡ˇ‰‡fl ˇ ‚ ˇ ‚ „‚ ‡ˇ ‡‡‚, ‡ ‡ ‡‚fl ˇ„‡ ‡. ‡‚, ‡ ‰ 20 ‰fl ‚ ‰‡‰ „‚ „ˇ‡fl „‰‡‚, ‰‡‚fl ‚ ‡„ ‡‚‚‡fl ‡, ‡‡. ‡ ‰ 60- „ ‰‚ 90- ‰‰ ‡ ‰ ‡fl ‚ ‡‡ ‚ ‡„ ‡ˇ – 1 ‰ 5 %. ‡ ‰ ‰fl ‡‡ ‰‡ ‡ ‡‚ 2 %, „‰‡ ‡ „ˇ‡ fl – 1 %. flfl ‚‚‰‡ ‡-ˇ ‚fl‚ ‚ ‚fl ‡, ˇ‚ „‡‡fl, ‡ ‡ „ˇ‡fl ‡ – ‰‚ ‰fl ‚ „‚ ‚ (‚ ‡ ‚‰ ‡ ‡).

-, „ˇ‡‡fl, ‚ ‚fl, ‚‡ ‡‚‚‡. ‡‡ (‡) ‡‚ ‚ ‚ ‰‰‚ ‡ fl ‚fl, ‚ ‰„ (), ‡‚, ‡fl. fl, ‚, ‚„‰‡ ‚fl‡ ‡‡ „ˇ‡‡, ‚‡fl „‚ ‚, ‡ ‡‚ ‡ ‡ ‚. ‡ ‡ ‰ ‡‚‚‡ flfl ‰ ‚„ ‚ ‚ ‡‡ ˇ‡‚‡fl, ‡„‚ ‡., ˇ ‚ ‡ ‚ „ˇ‡fl ‡‡ ‚ ‚ ‰‰‚ ‡ ‚ ‡ fl., „ ‡ ‡ ‡ ‰fl ‰‡‰ „‚ ‡‡‚, ‚ ‡ ‡‚‡, ‡ ‡ ‚‚‡, ‡ˇ ‡ ‡ ‚ ‰ ‚ ‚fl ˇ‰.

ˇ‡‡fl ‰‚ ‡‡fl ‚ ‰‚ ‚ ˇˇ ˇ‰, fl ‚‰‡, ‡ ˇ‡ ‰‚ ‚ ‚ ‡fl. ‰ ‡‚‡ ‚‡‰ ‚ ‡ „‡ ‚ ‡‡ ‚„‰, ‰ ‚‡ ‡‰‡. -‚, ‚ˇ ‚ fl ‰‡ ‡, ‡ ‡ ‰ˇ ‡fl ‚ ‡‚ ˇ „‡ ˇ‰ ‡ ‡. ‡fl ‡‰‡‡ — ‰‡ ˇ ‚ ‚‰ ‡ ‡‚ fl, ‚‡ ‡‰ ‡ ‚ ‰ ‰fl fl ‡ˇ ‚„‰ „ˇ‡‡.

fl ‡‰‡‡ — ‡ ‡‡ˇ‚ „‡ – ‡ ‚, ‡ ‚ – ‰fl ‰fl ˇ‡„fl„ ‚‰‚fl „„‡ „ ‡‡.

‹ 1 • / • 2002 [121] ‚‰ ‡, ‡ ‡ ‰ 200 ‚ ‡ ‚ ‚‰‡ „‡ ‡ ‚.

‡‚ -‰‚ ‚fl ‰ ‰‚fl ‡ fl, ‡ ‡, fl ‚ ‡fl ‰ ‚, ‚ ‡‚ ‡‡. ‰‡ ‚ ‚‡fl ‡„‡, ‡‚‚‡fl ‡‡. ‡ ‰‡‚‡ ‰‡, ‡ ‡ ‚‰ ˇ „ˇ ‡‰ ‰‡,, ‚ ‚ ‰, ˇ„‡ ‚‡ ‚‡ ˇ ‚ ‚‰‚‡. ‚‡, ‰ ‚‡ ‡‡ ‚fl, ‡‡ ‡‡ ˇ‚ „‡. ‡ ˇ‡, ‡ ‰‚ ‚‡‰‚ „‡„ ‚‡„ ‚.

„‡fl ‡ ‡‚‚‡ flfl ‚ fl‚‡ ‰‚ ‡„ ‡ ‰ ‚„ ‚ ‚ ‚‡‚, ‡‡‚ ‡. ‡‡ 1914 „‰ ‰‡‰‡fl „‚fl ‡‚ ˇ‡‚‡fl, ‡„‚ ‚‡‡ ˇ, ‚‡fl ‡.

‡.

fl ‰‡‰ „‚ ‡ ‰ ‚‡ 2 ‰ 18 % ‚„. ‡ ‡ ‚ ‰ ‚ ‚ ‡‡‡ ‰‚‡ ‚‰‚ ‡ „ˇ‡‡ ‚ ‰‡‰ „‚, ‰fl (‚ ‚ ) 1950 „‰ ‡ ‡‚ 1914-. 1960 1980 „‰ ˇ‡„‰‡fl „ „‡fl ˇ‡‡ „‚, ‡ ‚ ‡‡ ‡„ „‡fl ‡‡ „‚ (), „‚ fl ‰ ‰‡ ‡‡ ‡‚. ‚ ‡ ‚‚‡fl ‡ ‡‚‡ ‚‡ „ ‡, ‡ ‡ ‚‰ ‡., ‰‡, fl.

‡‚‡fl ‚ ‚ ˇ‰ ‰„ ‡‚‚‡fl ‡ ˇ ‡‚ ‡ ‚ ‰‡‰ „‚ ‚fl.

‰‡‰ ‰‚ ‡‡‚, ‚ „ flfl ‰ ‡ ‡‡‚ ‚, ‡ ‚ ‚ ‚fl ‚ ‚ „ˇ‡‡ ‚ ‰ ‰ ‚ ‚;

‚ 1914 „‰‡ ˇ ‚‚ ‰„ ‚ 1980-. ‡‡‚ ‡ ‡‚‚‡, fl ‡‡. ‡‡‰ ‡ ‡‡, ‡ ‡ ‚, ‡‚‚‡ ‚ ‡‚‡ „‰‡‚ ‡ (‡‡, ‰„) ‰‚ ‚‚‡ ‚, ‚fl ‡ ‰ ‡. „‰fl ‚ ‡‡‚ ‚ ‡ ‚‚‡fl ‡ — fl ‚ ‚ „.

‡‡‡ fl ‡‡‡ ˇflflfl, ‚‰, ‡ [122] ‹ 1 • / • ‚‡ „‡,, ˇ‚, ˇ ‰‚ ‡‚ ‚ fl ‚ ‡. ‡‚ 1920 „‰ ‡‡ ‡ ‰‡‚ „‡ ‡‡ ‡ ‰‚, ‡‡ ‚‰„ ‡ – ‡ 84 %;

„ „ ‚‡ -‡ ‚ ‰ ‡ ‡ 99 %.

„‡ – ‰ ‡ „‡. ‰ ‡ ˇ‰‡ ˇ‡ ‰: „‰fl ‰ „ ‡ ‡‚, ‡ ‚, fl ‡ „‡‰ ˇ ‚‚‡. ‚ ‰ 1870 „ 1910- fl „‚‡ fl‰‡ 10 % ‡fl ‡, ‡ ‰ 25 „‡‚ ‡ ‰ 1–2 %.

„ˇfl „‡ „‰‚ ‡ ‚ ‚fl 1 % ‚ ‰ XX ‚‡ ‰ 3,5 % ‚ 1960–2000 „ ‰‡. ‡ ‰„ ‰‡ ‚ ‡ ‡‡ ‡‚ ‚ ‡ ‚. ‡ ‰ ‚‡fl ‡ ‡ ‰‚‡ „‰‡ ‚‰ ‡ ˇ ‚‡‚ „, ‡ ‡ ‚‰‡ ‚ ‚„ XX ‚‡. ‡fl, „ ‡‚fl ‡‚ ‰ ‡‚ ‰ ‡ ‡: ‚‰ ˇ ‡ „, ˇflfl „‰fl – ‡‚‡‡‚, ‡‚ˇ, ‚‚, ‡, ‰‚‡ ‡‚, – 200 ‡‡‰ ‚‚‡. ‚‰‚‡ „ ‚‡‚ „ ‡ ‰‰‡fl. ‚ˇ‡ ‚‡ ‚‰ ‰‡.

‚ ˇ„‡‚‡ ‡‚ ‡‰ fl ‚ ‰ 1975-„, „‰‡ ‡fl ‡. ‡‚‚‡ ‚ ‰flfl ‰„ „‡„ Ă đŕôčę. Íĺđŕâĺíńňâî â äîőîäŕő, 1820—1995 ăă., â % ‡:

ˇ‡‡ ‰ „‡ – ‡‡ ‰ ‰‰‡ ‚ ‚fl„ ‰‚‰‡ ‰‡ ‡‡fl ‰‰‚ ‡ ‰ ‡fl.

: F. Burguignon and C. Morrisson, Inequality Among World Citizens, 1820 - 1992/ Working Paper 2001-25 (Paris: Department and Laboratory of Applied and Theoretical Economics, 2001);

and David Dollar, Globalization, Inequality and Poverty Since 1980/ World Bank Background Paper. ‡ ‡: http://www.worldbank.org/research/global.

‹ 1 • / • 2002 [123] ‚‰ ‡, ‡ fl, „ ‡ ‰ ‰‰‡ ‚ ‚fl„ ‰‚‰‡ ‰‡ ‡‡fl. ‚ ‡, ‰‰ ‚‰ ‡‰flfl ‚ ˇ„‡. ‡fl, ‰‰ „ ‰‡‚fl ‡ „ ‡ ‰ ‡‡ „. ‰ ‡ ‰ ‡fl ‚ „ ‰fl ‡‚fl 5 000 ‰‡‚, ‰‡ ‚ ‚fl ‰‚‰, ‚„, ‰‚‚fl ‰ fl, „ ‰‰ ‡ 80 %. ‡ ‡‡, ‚‡‡fl ‚ ‡ ‰‡ ‰„ „‡„ fl, ‡‚fl 0,8.

‡ ˇ‡, ‡‡ ‚„ ‡‰fl ‰‰‚ ‰ ‡ fl ‚‰‚ ‡ ‡‚‚ ‚ ‰ 1820 1975 „‰.

‡ ‰ ‡‡ ‰ ‰‰ „ fl ‡ ‰ ‚ ‰‰ ‡ ‰ ‡fl ‚‡ 40 ‰ 80 %.

‡ ‡‚, ‚ ‰ ‚fl ‡‡ ‡‡ ‡‚‚‡ ‚ ‰‰‡ ‡ ‡ ‰ ‚‡fl ‡ ‡ fl, ˇ ‰‚‡- „‰‡ ‚‰ ‡ ‚ ‡‡ ‚‚‡ ‚ ‚ ˇ ‚‡‚ „, ‡ ‡ ‡‚ ‚ ‡ ‚‰‡ ‚ ‚„ ‡ ‚ ‡ ‡. ˇ„‡ XX ‚‡.

„ fl ‡ 1820- (‚ ‡ ‰ ‡) ‡‚‚‡ ˇ, ˇ‰ (ˇ ‡ ‰fl). ˇ‡ ‡‚‚ ‡ ‚ ‡‡ ‚ 1970- „‰‡, „ ‡fl ‡ˇ ‚‡‡ ‰‡ ‡fl ‡‰ – „‡‚ ˇ‡ ‚ ‚fl ‚ ‡ ‚ ‡ ‰.

„ ‰‰ „ˇ‡ ‡‚‚ ‚ ‡‡ ‰fl „ ‚ ˇ‰ fl ‡fl, ‡‚ fl ‰‡‡ ‚ ‰. fl ‚ ‰, ‚ ‚ ˇ‰, ‚, ‚ ‡ˇ ‡ fl ‚ ‰ 1980 „‰‡. ‰ ‰ ‚ ‚ ‡‡ˇ ˇ‰ ‚ ˇ, ‰‚ „ ˇ ‡.

‰ ‰ 1960- 1980- ‰‚ ‚ ‚ ‚ ‚‚‡ ˇ‰, ‡ „ ‡ ‚. ‰‡ ‡‡fl „‰‡ ‡‚‚‡ ‡, ‚ ‡ ˇ‰ ‚ ‡ ‡ 200. fl-‡ ‰‡‡fl ‰fl ˇflflfl ‰ ‚„ ˇ ‰‰‚ ‚ ‡ ‰, „‰, ‰‡ ‡ „‰, ‚‡ ‰ ‡fl ‡ ˇ 60 % ‡‰fl fl ‡ „‡ ‡ ˇ‰.

[124] ‹ 1 • / • ‚‡ ‰, ‡‡ „ˇ‡ ‡‚‚, ‡‡ flfl ‰ ‚ fl ‚ ‡„ fl‰‡ ‡‚ ‚‡fl ‡. ‚ ‚ ˇ‚ ‡‚‚‡ fl ‡ ‰ ‡ ‚ ˇ‡, ˇ„‡fl „‡ ‚ „ˇ‡. ‡ ˇ ‰‡ ‡‚, ‚ 1960–1970- „‰‚ ‡‚‚‡fl ‡ ‚ ‰, ‰‡. fl flfl ‚ ‚ 70- ‡ ‡ fl fl‰‡ ˇ‚‚‡ ‡, ‚ fl ‡‰. ‡ „, ‡‚‚‡fl ‡ ‡‡fl 1980 „‰‡ ‚.

‡,, ‰ ‰ 70- ‚‰ ‡ ‡ ‚ ˇ‡. ‡‡ ‡fl ‡ ‡ ‡‡ fl‚, 1980 „‰‡ fl ‡‚‚‡ ˇ ‡‡‚ ‡, ˇ ‰‡ ‡ ‰fl ‚ „‚ ‡ ‚. ‡, ‡ ‰‚ ˇ ‡ ‡‚, ‚‰‡ ˇ ‚ ‡ ˇ‡‚. ‚ ˇ‰ ˇ ‚ ˇ – ‚ ‡‚ ‡. 1994 „‰ ‡‡fl ‡ „‰ ‡ ‡ 9 %, ‚ ‚fl ‡ ‚fl ‡ 14 %, ‡ – ‡ 13. ‡fl, ‡ ‰„ „ ˇ‡fl ‡ „‡‚‡fl ˇ‡‡ ‚ „ ‚, ‡ ‡ fl‚‚‡fl. ‚‰fl, ‡‚‡ ˇ‚‚ ‡‚ ;

ˇ‡„‚ ‡‡ ‡ ‰‡ „‡ ‡ ‚ ‚ ‡‚.

‰„ ‡‚‚‡fl „‰‡‚ ‡ ‡‡ ‡ „‚ ‰‚ ‰‚‡. 90- ‰fl ‚‡ ˇ‡‡ ‚ ˇ‡ ‚ „‚ ‚, „‰‚„ ‰‰‡ ‡ ‰ ‡fl „‰fl ‰„‡ 4 ‚.

‰fl ‡‚‡‡ ˇ „‡ ‡‡‡ „, ‡‚.

fl „‡‰ ‡ – ‡‡ ‡ ‰ ‰‡, ‡ ‚‰ ˇ ‡‚ ‚ ‚ „‚ ‡ ‰ˇ ‡. ‡‡‰ ‡ ˇ ‰ fl, ‡fl ‚ 1993 „‰ ‡‡ „‡ ‚ ˇ‰ „‚ ‡‡‰ ‡‡‚‡ ‚„ ‡ ‚fl, ˇ ‚ ‚, „‡‡, ‡‡.

‰fl, ‡, „‡‰‡ ‡ ‰‚ ‡, ‚‡ ‡ ˇ„ ‡‚fl, „ ‡ ‡‡ ‚‰. ‚‡ ‰ „ ‹ 1 • / • 2002 [125] ‚‰ ‡, ‡ ‰„ ‡‚‚‡fl ‡ ‚ fl‰ ‚‡‡fl ‰ „‚ ‚ ‡‡ ‰‰ ‡ 20. ‚ „ ‡ ‡‚fl ‡ „ˇ‡„fl ‡„fl, ‡ ‡‚fl ‰‚ – ‡ „ˇ‡„fl ‡„fl. ‰ ‡ ‡ ‰ ‰‚‡ ‰fl fl ‚ ˇ ‚ „‚ ‚ ‡‡ ‰‰ ‡ 104 % (ˇ „‡ ‡ ‚‚ ‡ 71 %). ‰ „‰fl ˇ „‚ „ˇ‡fl ‡ ‡ ‚‚ ‡ 20 ‰‡‚. ˇ‡fl ‡ ‡ ‚ ‡ ‚ ‰ ‡ 22 %, „‰‡ ‡ „ˇ‡fl – ‡ 11.

‡ „ ‡ ‡ „ˇ‡fl ‡? ‰„‰ ‚ ‡ ‚fl 1 % ‚ 60- ‰ 3 % ‚ 70-, 4 % ‚ 80- ‰ 5 % ‚ 90-. ‰‚ ‡ ‚ ˇ„‡ ‡‡, ‡‚, ‡ ‰ 2 % ‚ 90-, ‡ „ˇ‡fl ‡ ‡ ‡‰ ‡ 3 % ‚ 70- ‰ 1 % ‚ 80- 90-.

‡ ‰fl ‡ˇ‰‡fl ‡ ‚ ‰ ‡. ‡ ‰ ‡, ‚‚fl ‚ „‡ „ˇ‡, ‡‚‚‡fl ‡ ˇ, ‡‡‚fl ‚ fl. ‡, ‡ ‡ ‡ ‰,, ‚ ‡‡ ˇ‰ ‰ ‚ ‚‰fl ‡‡, ‚ ‰‡ ˇfl ‚ ‡„ˇ‡‚, ‡ ‡ ‰fl ‚ ‡, ‚ 90 „‰‡ ˇ ‡„‚‡ ‡ ‰‡‰ „‚ ‡ ˇ‰ ‡‚ ‚fl ˇ‚‚‡‡ ‰„ ‡‡. ‰ˇ ‡‚ ‡ ‡‚‡ ‰ ‚, ‰fl ‚ ‚ ˇ„‡ ˇ‰ ‡‡.

‡‡, ‚‡ ‡‡. ‚, ‡ „‰‡‚ ‚ ˇ‡ „‚ ‡ ‰, ‡ ‚‡ ‰fl ‰fl ‡ „‡ ‰ ˇ‡‡ „‚ ‡ ‡.

‡, ‚fl‡ ‡‚ ‡ „ˇ‡fl ‡, ‡ ‰fl, ‡ ‡, ‰‚‰‡ ‚‚‰, ‚‰‡fl ˇ. „ ‰‚‡fl ‡‚‡, ˇ ˇ „‚ ‚, ‚ ‡‚fl.

‰ fl ‡, Ť‰ ‰‡‚ ˇ‰ ‡ ˇ‚‡ ‰‡‡‚ ‚ ‚‚‰‡, „‚ ‰‡ ‡ ‡‚ ‡ „ ‡;

‚‰‚‡ ‚ ‡‚‰‚ „ ‚‚‰‡ ˇ‡‰‡ť. ‡ ‰‚‡, Ť‡„ˇ‡ ‚ ‰ ˇ‰ť.

‡ ‡ ‰, ‚ ‚‰fl ‡„ˇ‡‚, ‡ ‰‡‰ „‚ ‚fl ˇ‚ [126] ‹ 1 • / • ‚‡ ‚‡‡ ‡ ‡‚‡ ‰ ˇ„‡ ˇ‰ ‡‡. 90- „ ‰ ‡ „ˇ‡fl ‡ ˇ ‡fl fl‰‡ 3 ‡‰‚ ‚ ‡ ‚ ‰‚‡ ‡‡ ˇ, ‡ ‰‡ ‡. ‡‚, „ˇ‡fl „‰‡‚‡ ‡‚‚‡ ‚‰‚ ‰ ‚ ‡fl ‚fl ‡‚‡fl ‚ ˇ ‡. „ ˇ‚‡ ‰, ‚fl ‡‚‚ ‚, fl‚flfl ‡ ‡ ‰ ‡‚‚‡fl ‰‡ ‡‡, ‚‚ ‡‡. ‡ fl ‚ ‡‡ „ˇ‡„ ‡‚‚‡ ‡ ‰ ‰flfl fl‚ ‡ ‡fl ‚ ‡‚‚‡„fl ‡, ‰‚ ‚fl ‡ ˇ ‰ ‡ ‚‚‡fl ‚‡, ‰‡‚fl „ˇ‡‡.

„ˇ‡ ‡‡‚‡ ‡, ‡fl „‡fl „ˇ fl ‡‚‚ ‚ ‡ ‰. ‰ 80- ‰‡ ‚ fl‚ ‚‡‡. ‡fl ‚fl ‚ ˇ ‡‚ ‚‡fl ‡ ‚‰fl ‡‚ ‰‚‡fl ‰‰ ˇ fl ‚ ‰ ‰fl‚‡. ‡‰ ‰‡ ‚ ‰fl 137 ‡, „ ‚fl ‰, ‡ ‚ flfl ‡‡ ‡‚‚‡.

‰ ˇ‚ ‰‚‡fl ˇ ‡‚‚‡ ‚ ‰ ‡ fl‚flfl ‡‡ flfl 20 % ‡ ˇ‰ ‰fl‚ ‡ „ˇ‡‡ „ ‡. ‚ ‡‡ ‰‰‚ ˇ‰ ‚‡‰‡ ‡ ‡., ‰‚ ‡ fl ‚ ‡‚ ‡. ‡‡ ‡‰ ‰‰‡ ‚ ‚„‰ ‰fl ˇ‰, ‚ ‰„ ‡ˇ. ‡ ‚fl‡ ‚, ‡‡ „ˇ‡‡. ‚‰, ‡‚‚ ˇfl‡ ‚‡‡ ‚ ˇ‚ „‚, ‡ ‡‡‚ ‡ ‚. fl „ „ˇ‡fl „‰‡‚ ‡‰ ‰‰‚ ‡ ‡ ‡ ‚, ‡ ‚ ( ‡ ‡fl) ‡fl ‰‡ ‡ ‚ ˇ‰. fl ‚ ‡‡ ‡‚‚‡ ‡‡ ˇ „‰‡‚‡ ‚ ˇ ‡‚‡fl, ‡„‚ ‡ ‡.

‚‡ ‡‚ fl ‚‰. ‡ ‰‡‚fl ˇ ‡, „‰ ‚ ‡‚‚‡ ‡ ‚fl. ‡ ‰ ‰fl ‰‰ ˇ‰ 20 % ‡fl ‡fl ‚‚‡fl ˇ, ‡ ‰, ‰‰ ‡ ‰ ‡fl. ‡ ‰ fl, ‚, ˇflflfl, ‡‡ ‡‡ ˇ,, ‚„, „‡‚‡fl ‡ – ‚flfl ˇ‡‡fl. ‡, „‰ ‚ 70 ‹ 1 • / • 2002 [127] ‚‰ ‡, ‡ „‰ ‰‰ ‡‰fl ‚‡ ‡‚, ‡‡ „, ‡‡‚ ‡ ‡ ‚‚‚‡ ˇ‡‚‡fl, ‚ ‚fl ‡ ‚„‰ ‡ ‡ˇ ‚fl. ‡. ˇ‚ ‡‚‚‡fl ‡, ‰fl ‚ „‚ ‚, ‡‚‚ „ˇflfl. „, fl ‰‰ ‚ ‡ ‡ ‡‰flfl ˇ ‡‚, ‰‰ ˇ‰ - ˇ ‚‚‡. ‡‡, ‡fl ‚ ˇˇ ˇ‰ ˇ‰.

‚ ˇ‚ „‚ ˇ ‚‰‡fl „ˇ‡‡fl ‰fl, ˇfl‡ ‚ ‚ ‚‡fl ‡ ˇ ‡‰ ‰‰‚ ‚, ‡fl ‰ ‰fl‚, ‚ ‡ ‡‚‚, ˇ‰ ‡‚ fl ‚ ˇ‡„flfl ˇ ˇ‰ ‡ ˇ‰. ‡, „ ‡ ‡ „‚‡fl ‚ ‚ ‡ ‰‚‡, ‚.

‡ ‡fl ‰‰‚ ‡ ‰ ‡fl, ˇ ‡ ‡ fl ‡‚‚‡. ‰ ˇ‰ ‡ ‚, ‡ ‚‡‚, ‚ ‚ ‡, ‡ 75 % ‚ 1988 „‰ ‰ 37 ‚ 1998-.

fl ‚„ 6 ‰‡‚fl ˇ‚ ‡ ˇ‰ ‡ 1992 „‰ ‰ fl‚ ‚. ‰‡ ‚ ˇ‡„flfl ‚fl‡ ‰‰: ‡ ‰, ‡fl ‚ ‚‰‚, ‚‡ ‡fl ‚ ‡. ‰‚flfl, ‰‡‚fl ˇ‚ ‚‡‚ ‚ ‚ ‚„‰ ˇ ‡‡ „‚: ‡fl ‡ ˇ‚‚‡‡ ‡ ( ‚‰„ „‡‚ ˇ‡ ˇ‰ ‡) ‰ ‰, ‚ ‡ ˇ‚. ‰‡ ‡fl ‡‡ ‡. „ fl ‚ ‚ ‰fl „‡‰‡ ‡ ‰ˇ ˇ „ fl ‚fl ˇ‰.

‡ ‚‰fl ‡‡fl ‡‚‚‡fl, ‰‡ ‡ (‡ ‰ ‡‚),, ‡ˇ ˇ ‚ „ˇ‡ ‡‡ˇ. ‰ ‡, ‰flfl ‚‡ „ˇ‡‡ „‡‡ „ ‚ ˇ‰‡ ‚, ‚fl‡ ‡‚‚ ˇ‰ ‚. fl ‚ ‚fl fl, „ ˇ‡‡fl, fl ‡ fl‚fl, ‰‡fl.

ˇ ˇ ‡‚ ‡fl‚fl, „ˇ‡‡fl ˇ‡. 1910 „‰ „ ‡„‡, „ˇ‡‡ ‡ ‚, ‚ ˇ‰, ˇ‡. fl ‚flfl, ‰‡ ‰, ‡„ˇ‡ ‡fl ‡ ‰.

[128] ‹ 1 • / • ‚‡ ‚fl ‚ ˇ ‰‚ ‡‚‚‡„fl ‡ ‡, ‡fl ‡ „‚ ‚ ‡ ‚‚ ‡ ‡. ‡ ˇ‡„ ‡fl ‰‡‚ ‡fl‚ ‰‡ ‡:

Ť ˇ‰, „ˇ‡‡fl – ˇ‡„, ‡ ‡ ˇ‡„, „‰‡ ‚ ‰„‚ … ‚‡ ‚‡ ˇ‚‡ fl, ‚‚ ‡‚ ‚‡ ‚ ˇ‡ ‚‡ ‡‰‡ ‚ ‚‚‚ ‡‡… „‰‡ ‚ ‰‡ ‚, ‚‡ ‡‚, „‰‡, ‚, ‚ ‰„ ˇ‡„flť.

‡, ‚ „‡ – ˇ ‚ ‰‡ ‡‡ – ‡‚‡ ‚ „‡‰ ˇ „. ‰ ‡ ‡‚, ‡ ‡‚‚‡fl ‡ ‰ ˇ ‰‚ ‚ ‰‰‚‡ „ˇ‡‡, fl, ˇ ‚fl ‚.

‰‡ „‰‡‚‡ - ‡ ‚ fl‚ ‰ ‰. ‚‰‡fl ˇ‡‚ ‡ ‚ ‰‰ ‡‚ ‚‡fl ‡‡. ‚ ‚„‰ ‰‡ ˇ‰ ‡‡ ‡ – ‚‰ 70 % ‡ ˇ‡‚, ‡‚‡fl ‡‚‚‡ fl ‡, ‚‡ ‡‚ ‡.

„ˇ‡‡fl ‰fl, ‚ ‚‡fl ‚, ‡fl ‡‚‚, ˇ‰ ‡‚ ˇ ˇ‰ ‡ „‚‡fl ‚ ‚. fl ‰fl ‰ „‡ ˇfl ˇ‡‡fl „‚, ‡‡ˇ ‡fl ‡ „‰‡‚ ‚. „ ‡‚‚‡fl ‡, ‚ ‡ fl‡, „fl, ‡‡ ‡‡, ‰‡ ˇfl ˇ‡„ fl ‚fl ‰fl ‚. ‡ ‡fl ‚‰ „‚, „‡‡ ‡ ‡ ‡ ‚ ‡, „‰‡‚‡ ‚‰ ‰. „ ‰„‡‰‡, ‡ fl ˇ‰ ‡ ‰‚„‡fl ;

„ ‡‚‚ ‰ – ‡, ‰fl, „‡‰‡ ‡ – ‰ˇ ‚ ‚ ‰‡. ‡ „‰‡‚ ‡ ‡fl ‚, ‡ ‡ ‡ ˇ‡.

fl ‡ „‚, ‰‡ „‰‡‚‡ „ ˇ ‡‚‚‡fl ‡‡, ‚ ‚ ‚ „‚ ˇ. ‚ ‰ „‰ ‰‡ „‰‡‚‡ ‡. ‚‡‡ ˇ ‰‡ ‡ ‚ „‡, ‚fl‡ ‡ ‚‡ ‰‡‰ „‚. ‰ ‚‡ ‚ ‚‰‚„‡fl ˇ‚‡ ‡ fl ‚ ‡‡ ‰„‚‡, ‡, ‚ ‡‚ ‡ ‡ ˇ‚. ‰‡ ‰ „ ‡ ‡fl ‡‡fl-ˇ ‡‰‡ ‹ 1 • / • 2002 [129] ‚‰ ‡, ‡ ‡fl ‚ ‰‡ ˇ‚‡ fl ‡ ‰, ‰ˇ‡fl „‡‡fl ˇ‰ ‰‡ ‰ ‰‚fl. ‡ ‚ ‚‰‚ ‡‚‡ ‚, fl‚ „‡ ‡‚‚‡fl ‡ ‚ ‚ fl „‚ ‰ ˇ„‡ ˇ‰ ‡‡.

fl ‚ fl‚‡ ‚‡ ‡„ ‡ ‰‡‰ „‚ „‡., ‚, ‰ ‰ ‡ „‰‡‚ ‚‡ „‚ ‰ „‡ ‰fl ‚ ˇ‡ ‡‚‚‡fl ‡. ‰ ˇ — ‰ ‡‡ ‡ ‡‡‚ ‰, ‚‡ ‡‰„‚ ‚ ‡‚‚‡fl ‡ fl ‚ ˇ‰., ‚ ‡‰ „‚‚, ‡‡‚fl ‚, ‚ ‰, ‡‰fl ˇ‰ ‡ ‚ ‚.

‡, ‰ ‚ ‡ fl‚ ‡ ‡‚‰ ‚‚‡ ‚ „‡ ‚ „ˇ‡‡ ‚fl‡ „„‡.

‰‡fl ‚ ˇ ‡, ‡fl ‰fl ‡„ „‡‡, ‡ ‡‡, ˇ „‚ ‰ ˇ‰ ‰‡,, ‡ fl ‚ ‡ ‚„‰.

‡. ‡ ‰‚ ‡ ‚ˇ „‚, ‡, ‰„ ‚fl ‡‚ ‰‚‡ ˇ., ‚‚, ‡‡ ˇ ‡‚‚‡fl „ ‡‡ ‡‰‡ ‚ ‚ ‚. ‰ ‡, ‡‰ ‡ „, ‚‡ ‡ ˇ fl Ť „„‡ ť: ‰‡ ‚, ˇ ‡‰ ‡ ‡‚, ‡ „ ‰fl ‰‚fl ‡fl, ˇ fl‚. ˇ ‡‚ ‡„‡, ‰ „‚ ‚fl ‰ ˇ„ ˇfl ˇ‰. ‡ ‡ ‰ ‰fl „„‡ ˇ‡„fl ‡ „‚ ‚‡‡ ‰ ‚„ ˇ‡‡fl „‚, ‡ ‡ ‚ ‰ˇ‡ ‰‡‚‡fl ‡‡‚‡ ‡. ‰ ‚‰ – ‚ ‰fl ‚.

‰‰‡fl ‡ ‚ „ˇ‡‡ – „‡fl ˇ‰ ‡ – „ ˇ ‡ ‚ ‚‡‰ ‚ ˇˇ ˇ‰. ‡ ‰ „‰ ‡ ‡ ‚‚‡fl ‡ 83, 82 ‰flfl ‡ ‡‚‚‡fl ‡. ‚fl ‚ ‚ ‡fl ‡fl ‡fl, ‚‰ ‡ ‰‚ ‚. „‡fl ‚‡‚‡ ‡ˇ „‡ ‡ ‚, ‡ ˇ‡, ˇ ‰ ‚‡‚„‰‡. ‚ ‡ ‚ ‚ ‚‚‡ ‚ „‡ ‰‡fl ‚ [130] ‹ 1 • / • ‚‡ ‡„ „‡‡, ‡ ‡‡, ‰‡, ‡ ‚„‰.

-‚, „‡fl ‡‡ ‚ ‡ˇ ‡ „, ‡ ‡ˇ‡fl ‡‡ ‡„fl ‡fl ‚‚‡fl. -‚, „‡ ‡ ‚ ‡ ‰ ‚‰ ‚ ‚‰ ‚‡. ‡, ‚-, „‡fl ˇ‚ ‡‚‡ ‡‡‡ „‚ ‚. ‡, ‡, 10 % „‡‰‡ ‚ ‡ˇ‡ ‚, ‡ ‡ ‰ ‡fl ‡fl ‡ ‰‡ ‚‡fl ‡‡. ‰ ‚‰‡ ‰fl ‡ ‚ „‡‰‡, ‡ˇ‡ ‡ ‡, ‚ 6 ‡ ˇ, ‡.

„‚ „‡fl ‚fl ‰‚‡fl, ‚„ ‚ ‰fl ‚. ‰ ‰‚‡ ‰‚ ‚‰‚ ‡ ˇ‚, ‚‡‚‡ ‡fl, ‡ „‡‚ ‡fl ‡ ‚ ‡‡ ˇ‡ˇ ‚ ‰ ‡ ‡‡. ‡„‡ ˇˇ „ ‡, ‡‚‚, ‚fl‡ ‚fl „„‡, ‚, ‡‡fl „‡‡fl ‡ ‡ „‡ „‡. ‰ˇ, fl „ˇ‡‡ ‚ „ ˇ‚ ‡ ‡, ‚fl ‰‡ ‡‡flfl ‡ ‡ ‚ ˇ‡, ‡ ‡ˇ.

‰ ‡ ‚ˇ, ˇ, ‚ ‡ „ „‡ „‡ ‡‚flfl ˇ ‡‡.

‡ ‰‡ ‰‡ ‡ „‚‡ ‡ „‡. ‚ „‡‚. „‰‡‚‡ „‡ ‡‚‡ ‰‡ ‰ ‚‚‡ ‚‡ ‡ˇ‡, ‰„‚‡ „‚ ‡‚ ‚‡fl ‡. ‡ ‡ ‚‡‚‡ ‡ ˇ ‡‡‚‚‡fl;

‡‚, „ ‡ˇ ‚‡‚‡fl ‚ ‡„ Ť„‡‚ť. ‰‡ ‡ ‡ ‡ ‚‡fl ˇ‰ ‡ ˇ ‚‡‚‡ ‡ˇ‚, ‚‡ ˇ‚ ‡ˇ, ‚ ‚ ‡‚‚‡fl ‡‡ „‡ „‡‚.

‡, ‡ ‰ ‰‚‡ ‰flfl „‡fl ‡‚‚‡ fl ‰‡ ‡ ‰‡‚‡ ˇ‰ ‡ ‡ ‚ ‰fl fl. ‚‡ „ˇ‡‡ ‡ ‡ „‡, ‡ ‡ˇ, ‚‡ fl „‡‰. ˇ‡‡fl ‚„‰‡ fl fl ‡ fl ‚ ‡‚‚‡fl ‰‡ ‡‡. „ ‡ ‡ ‚„ „ˇ‡‡, ‚ ‚ ‚ ‰fl ‚ ‚‰ ˇ‡fl ‚, ‡ ‰‡ „‰‡‚‡ „‚ „‡ ‚ ‚. flfl ˇ‰ ‡ ‚ ‡ ‡‚‡ ‚, ‡ ˇ‰ ‚ ˇ„‡ ‡.

‹ 1 • / • 2002 [131] Cňŕňü˙ Äýâčäŕ Äîëëŕđŕ č Ŕđňŕ Ęđŕ˙ âűçâŕëŕ îćčâëĺííóţ ďîëĺěčęó íŕ ńňđŕíčöŕő Foreign Affairs. Ěű ďđčâîäčě íŕčáîëĺĺ ňčďč÷íűĺ îňęëčęč, îďóáëčęîâŕííűĺ â ďîńëĺäíčő íîěĺđŕő ? „‰, ‚ ‚fl ‰‚fl -‰. ˇ‡ ( „‚‡ ‚‡ ‚), ‚‡fl ‡ ‡ ˇ ‚‡ ‰‚, ‡ ‡, 1980-„, „‰‡ ˇ ‡‚‡ ‰, ‡ ‡ ‚ - ‚ ‰ ‡‚‡ ‚‡ „ˇ‡fl „- ‡.

‰‡‚. ‚‰‡fl, „ˇ‡‡fl ˇfl‡ ‰ ‡‡fl ‚ 80- „‰‡, ˇ‚ ‚ ‡‚‚‡, ‚‡ ‡‰, - ‡ ‡ ‡fl ‡ ˇ‡ ‰‡ „ ‰‡ ˇ‡ ‡ „ ˇ‡‡. ‰‡ ‰„ „‡. ˇ‡ ‰‡‚fl ‡ „ ‡ ‰ ‡ -, ‰‡ ‡ „‰‡ „ ˇ „ ‡ ‰‚ ‡‡‚ „ ‰‚. ‡, ‰„‚‡fl „‰‡‚‡fl ‰‰- „‡ „ ‰‡, ‡‚‚ ‰, ‡ „‡ ‡‚fl. ‡‡fl ‡fl, ‰ ‚„ ‡‡fl ‰ ‚„ ˇfl- ‰ ‡‡‡.

‡ fl‚, ‡ ‡- ‚fl ˇ‡‡ ‰‡ „‡‡ ‰‡‡, ‚‰ ‚ ˇ‰ ‡ ‚ fl ‚ ‡ ‚ ˇ. ‡ ˇ, ˇ‚‡‡fl ˇ‡‡ ‡ ‰ fl „‡fl ‰‡ „ ˇ‡‡. ‚‰fl, ‡ ‡‡ ‡. ˇ‡, ‚‰‚, „, ‡ ‚ ‡fl ‰ ‚‡ ‡‡‡ 80- ‚‡‡ ‡‚‚ ‚;

‡ fl ‡ ‰‡ ‡ˇ‚, ‡fl ‚ ‡. ‚fl. ‡‡ˇ‡fl ‡‡ – ‡‡ Ť‚‡„„ ‡ť. ‚ ‰‰‚, ‡ „‰‡‚, ‡‚ ‚‚- ‡‚‚ ‚ ‡ ‰‡ fl ‚ „ˇ‡‡, ‚‡ ‡, ‚‚‡fl ‡‚ ‚ ˇ‡ „‡, ‰‡‚ ‡‚‡flfl ˇ- „fl, ‡ ‡‚‚.

‡ ˇ‡, ‡ ‡ ‡ ˇ‡, ‚ fl, ‡‡flfl ‡ ‚‡‚- ‡‚, ‚ ‡‰ fl ‡‡ ‚‡‡. ‡, ‚ ˇ‡‡, „ˇ‡‡ ‡ ‡ ‚ ‚ ‚ ‚‡‡ ‡‚ ‡ – „‰‡- ‡‚‡‚fl Ť‡‡- ‚ ‚ ‡ ‰‡. ‡‚‰‡ ‰ 1997 „‡ť, ‚ ‡‡ 90- - „ ‡ ‰fl ‡ ‡‰‡ ˇ‡‚‡ ‚, ‡ ‚ ‚ „-.

‰flfl ‚ ‚ ‰ ‡.

‡, flfl „ ‚‡fl ‚ ‚, ‰-. ˇ‡ –,. fl ‡ˇ‚‡, 1945 1971 ‡ ‚ () [132] ‹ 1 • / • ‚‡ – ‚‡ ‰ ‰‰ ‡fl, ‡. III ‡fl „ ‡‡, ‡ ‰fl ‰ ˇ ˇ ‚ ‚ ‡‚fl „ ‚ „, „ˇ‡‡- „ ‡fl ‡ ˇ‰ fl ‰‡‚fl ˇ „‡‰ ‚, ‡‡ ‡ ‚ ‡ ‡ ˇˇ ‡‚‚, ˇ‰ – ‚ ‡. ˇ‡‡ ˇ ‚ ‚ ˇ‚ ‡‚, fl ‚ „‚ ‰‚‡fl‡ ‡‚‡, ‡ ‰ 200 ‚ ‚ ‡ ‚ ‡‡.

‡‚‚ ‡ ‚ ‰ „- ‚ ‚ ‡ „‰‡‚‡ ‰‡‚, ‡ ‰ fl - ‡‚ ˇ ‡‰. ‡ ‡ ‡‚‡ ‚ ‚, ˇ (‡ ‚ „ ‡‡ ‡ ‡ ‡ ‡‚‚‡ ‚ ‡- ) ‚ ‚fl. ‡, ‚ „-, ‚ ‰‰‚ ˇ‰ ‚ ˇ‡fl. ‡‡‚‡ ‡ ‡ „ ‡ ‡, ‡‚‚ ‚ ‡‡ - ˇ ‡‡ ‡fl ‡‚ ‡ ‡‡ ‡‡fl ‚ - ‚‡, ˇ‰ ‡ „‡‰ ‰ ‰‚‡ ‰flfl. ‡ ˇ‰ ˇ, ˇ„‡., ‰fl ˇ‡ Ť„ˇ‡- ‡ fl-‡ flť ‡ ‚‡ ˇ ˇ- ‡‚‚‡ ‚ ‡ ‰. ‚ (‡, ‡). ‚‰, ‰‰ ˇ„‡ ˇ‰ „‰‡ ‡fl, ‡ ‡ ‚‚‡fl ‰‡‚ ‡ ‡‚‡‰„ ‚‡ ‰-, ‡‚‚ ‚‡‡, ‡, – ‡‰fl ‰„ ‡‡fl. „ ˇ‡‡, – „ - ‡ ‡‚ ‡‡ ‰‡, ‡ ‰fl ‡ 1960 – 70- „‰. ‚ ‡ ‰‚‡fl ‰‡‚ „ ˇ‡‡ ‚- ‡‡ fl‚. ‰‡, ‡ „ˇ‡‡, ‰ „‡‚ ‡‚-, ˇ ‚ ‚ ‡ ‡ ‚ „ ‚‡ ‡, fl ‰‡ ‡‚‚‡. ‡‚ ‡‰ ‰‚‰fl, ‡‚‡, ‡‚‚ ‰ ‰ ‡ˇ „ˇ‡‚‡ fl‚flfl ‚ ( ‡‡‚‡ ‡ ‡, ‚ ˇ fl ‡- Ť‰ ‡ť) ‡ ‚, ‰‡‚, ‡‡ ‚‡‚- ‡, ‡ ‰‚‡ fl ‚ „‚. ‰ (1988—1993).

‡ ‡ ‡ ˇ ‚ ‡‚‚ –. „‡ ‰ˇ ‚ Ť„ˇ‡flť ‚ ‡ „‡ ‡, ‚ ‚ ‚‚‰, ˇ‡fl ‡ ‰‡‚‡fl „‡ ‡ ‚ ‰‡‰ „‚ ‚fl, ‡ ‡‡ ‰‚ ‚fl ‡‡, ‚- ‡ ˇ„‡ ‰ ‚ ‚‡ ‡ ‡‚ ‰ ˇ„‡ ˇ‰- ‡ ˇ‚ ‰‚ ‚ ‡‡, ‰fl ‡‰‚ ‡ ˇ‰. ˇ‡ ‚‡‚fl ‡‚ -‰‚- ‡‚‚ ‚ˇ ‚fl‰ ‰ fl. „‰‡ ‡‡-, ˇ ‚‡ ‡, ‹ 1 • / • 2002 [133], ‡ ‡ ‡ ‡, ‡- ‡ ‡‚‚‡ ˇ‰ ‡ „‰ ‚‚‡- „‰‡ ‡‡ Ť‰„ „‡„ fl ‡ 82, ‡ ˇ„‡ – flť fl‚flfl ‡‰ ‡ ‡ ‰. ‡. ‰flfl ˇ‡‡fl ‡ ‚‡fl ‡fl ‡‡ ‚ ‡‰ ‡ ‰‚ ˇ‚ ‡- ‰‰‚ ‰ ˇ„‡ ˇ‰ ‡‡ˇ‚ ˇ‰. ‡ -. ‡, ‡, ‰fl ‡, ‚, ‰‡ - ‰‡ ‚‡ „‡‰‡ ‡‡ˇ‡‚‡ ˇ‰ ˇ‰, ˇfl‡- 50 fl ‰‡‚, ‡ ‰„‡fl – ‡ ˇ ‡‚‚‡, - ‰‡‚, ‰ „‡ ‡fl ‚ ‚‰ ‚‡ ‚ „- ˇ‰ ‡‚., ˇ‡‚‡. fl ‰fl, ‡ ‡ ‰‡ ˇ ‡ˇ„, ‡‚‰‚„ - ‚‡ ‰ ‡‚‚.

‚„ ‡ ‰ ‚„ ˇ- „, ‡‚ ‚‡ flfl ‡‡ˇ‡fl ‚‡fl ‡- ‡‚‚‡ fl ‚fl ˇ‰.

‡fl, ‚ ‚ ˇ‡- ‡„‰‡fl ‡ ‡ˇ ‚‡fl, ‡ - ‡fl ˇ‰, ˇ, ‡ ‡ ‡‚‚‡fl ‡, ˇ- ‚ ‡ ‡‡, ‡ ‡ ‡, ‰‡ ‡ ‰- ‚ ‡ ‰ ‡ ‡ „‰‡‚ ˇ‡‚‡fl ‚ -. ‚fl ‚ ‰‡‰ ‡‚. ‡‚‚, ‰‡‚ ‚ ‡ ˇ.

. III – ‰‡, ‡ ‡ ‡„ ‡‡‡ ‰ ˇ‚ „‡‚ ‚ ‡ ‚‡, ‡ ‰fl ‡‚‡ Nokia ‰ ‚‡ „ ‚‰‚ ‡ ‚ ‡ (‡‡) ‚. ‚ ‰‚ ‡‡fl ‡fl, „‰‡ ‡ ‰fl „‡‰ ˇ ‰„ ‡‚‚‡fl ‡‡, ‡. ‰ -„, ‡ ‡‚ ‡‰‡ ‡‚ ‰ ‚‰ ‚‰‡ ‡‡ ‡ ‡fl ‚, ˇ ‡ ‰‡ ‡, „ˇ‡‡fl ˇ‚‚‡‡ ‚ ‡ ‡‚‚‡fl ‡‚‚ ‡. ‰‡ ‡ ‡, „‰‡ ‚fl ˇ‰, ‚‡ ‡ ˇ‡- ‚„‰, ‚‡ ‡ ‚ ‚ ‰ˇ ‰‡ ‚‡ ‰- ‡, ‡, ˇ ‰ ‡‚ ‚ ‰ ‚‡ ‚ ‚ „ˇ‡„ flfl -‰‚ ‚fl. „ ‡ ‚ 90- „‰.

‚‡ ‰‡ ˇ‡ ‰- ‰fl ‡, ‡ ‡‡ ‚‡ ‚ ‡‚, ‰ˇfl ‡ ‡‚‚‡. ‡fl ‚ ‡‡ ‡ ‚.

‰fl ‰‚‰fl ‡ „ˇ‡- ‡ ‰‡ ‚ [134] ‹ 1 • / • ‚‡ ‚„ ‡fl ‡. ‰‚ ‡, ‡ fl‚fl ‡ ‰„ ‡‚‚‡fl ‡ ‰. „‡ ‡‚‡ ‡ ‰ ‚. ‚‰fl, ‡ ‚, ‚‡ ‰‡ ‡ ‡ ‡ ‚ ‡ ‡‚. ‡‚‚‡, Ťflť Ť‰‰ ‡ ‡ ‚‚ ‡- ‚‡flť „ˇ‡‡, ‡ ˇ‰ ‡ ‚‚‡ ‡ ‚ ‰ ‡ - ‡‚‚ ˇflflfl fl‡ ‡ ‡ fl ‡ - ‚ ˇ‡‚‡, ‡„‚ ‡ fl. ‡, ‚ ‰ ‡‡ ‡‚‚‡. ‰‡ ‚‰‡fl ‚ ‡- fl ‰‚ ‰ ‚ ‡ ‚‚‡, ‡ ‚ ‰„ –. ‡‡-. „‚‡fl ‚‡fl ‡ ‚‡ ‰‡ ‚ ‚, ‡ „ ‰flfl ‡‚‚‡ ‚ ‡ ‡‚ ‚ ‰„ ‡fl ‚, ‡„fl ‚ ‡ ‡, ‡‚fl fl, ˇ. ‡ ‰‡‰, ‡ ‡‚, ‚‚‡ ‡‚- „‡ ˇ ‡ ‡ ‚ ‚ ‚. ‡‚, ‡- „ ‡, ‡ „.

‡‚‡ ‡‚ ‚ ‚fl „ˇ‡- ˇ ‡ ‡ ‚ -‡ ‡, ‡‚‡, - fl ‚ ‡‡ ‡, ‚‰fl ˇ‡- fl ‰‡, ‰ ‰‡‡ ˇ „‚ ‚ - ˇ ‡fl ‡‡. ‚‰ ˇ,, ‡‚‚‡fl ˇ ‡, ‰- „ˇ‡‡fl „‚fl ‚ „ – ‰. - ‡ ‡ ‰‚fl – ‡fl ˇ ‡ ‡ ‡‚, ‡.

‡ ˇ‡‡.

‡, ‡ ‡ ‡ ˇ- ‰ -„ – ‰ ‡ ‰ ‡„ ‡‡‡ ‡- „„ ‰fl ‰‡ ‚ -‰‚ ‚fl. fl ‡‚fl ‹ 1 • / • 2002 [135] Íîâűĺ ęíčăč čçäŕňĺëüńňâŕ ŤÍŕóęŕť ˇ ‚ˇ‡‚ ‰fl ˇfl ‚„ ‡ ‚, ‡‰‚‚‡‚ ‡‚ fl ‡ ‚, ˇ„fl ‡ ‚‡ ‡ ‚. ‚‡ ‡‚fl ‚‡ ‰fl ‚ ‚fl „ˇ‡ ˇ„‡ ‚ ‡ ‚‡ ‰‡‚ ˇ„‡ ‚ ‡ ‚‡ ‡ ‡ ‚ ‰‡‚ ‰ „‚ „‡‡ () ‰ ‚ ‰„ fl‚flfl ‰ ‡ „fl, ‚ ‡ ˇ ˇ‰, ‰‡ ‰fl ‡, ‰fl fl‚ ‰‡‡ ‡‡. fl ‡„ ‡ ‡, ‚ ‰ ˇ ‚, „fl ‰ ‡ ‡‚fl ‰‚fl.

‡ ‚„fl‰, „ ‡„ ‚„ ‚ ˇ‰ ‚ ‚ : ‡ ‡„ ‚‡ „, ‚ ‚‚ ‡‡ ‡‚‚‡fl ‚ ‰ ‰fl. ‰ ‡ ‰‚‡, fl ‡‡ ‡ „ˇ‡ ‚. ‡ ‡fl ‡fl fl ‡, ˇ ˇ ˇ ‡ „ˇ‡‡.

ˇ ‡ ‚ ‡, ‚ ‡ fl ‚. ‚ „ ‡ ‚. „ ‰ ˇ ‡ ‡„. ‡‡‚ ‡‚ ‰‚ ‡ ‚ ‚ ‰ 90- „‰‚, ‚ ˇ‚‡ ‚ ‰, ‚‰, ‡ ˇ ˇˇ‡ ‡ ˇfl. ‰ ‰ ‚‡ ‡‰‚‡ ‚ ‚, ˇ‚‡ ˇ‚fl ‚ ‰„ ‡ ‚.

- fl fl‚fl ‚ ‚ ‡. ‰ ‚ ‰‡‰ ‡ ‡‚ fl‰ ‡ ‚‰ ‰ ‚ˇ: ‡fl fl ‚ ‚ˇ‚ ‚ ‡‰ ‚ ‚ ‡. ‚ ˇ ‡ ‡ ‡‚‡ ‡, fl ‚ ‡ ‰fl ‚„ ˇ‡: ‚‡ˇ ‡ „‰‡‚‡ „‰ „‰‡ ‡..‰‡‚ — „‡ ‰ Ť‚‡-„ť, ‚‰ ‡ˇ „ ‚ ‚ ‡ [138] ‹ 1 • / • ˇ„‡ ‚ ‡ ‚‡, „ ‡ ‡flfl. ‡‡ ‡‚‡‡ ‚ ‚ ‡ ‚, ‡ ‡ ‡ ‡‚ ‚‡‚‡ ‡‡‰ ‡‡‡. „‡‚ – ˇ-ˇ‚ ‡ ‡, ‚‚‡, ‡ ‡ ‡ ‚ ‚ ‚. ‚‰ ‡ ‚ ‚fl ‡, ‚‡ ‡ ‡‡, ‡ ˇ‚, ‡‡, ‡fl‚fl: „‚ ‡ ‡fl ‡‰ ‚ ‡fl ‡‰ ‚fl ‚ ‚ ‰‡„ ‡‚fl ˇ‡.

ˇ‰ ˇ‡‰‡ ‡ˇ ‡, ‡‚‚ ‚, ‚ ‡fl ‚ „„‡‚, ‚‰‡ ‰fl ‚.

‰fl ‡ „ ˇ‡, ‡fl ‚ ˇ ‚ ‚‰ ˇfl ‡ „ˇ‡„ ‡. ‰ ˇfl ‰fl ‡ „ ˇfl, ‚‡ ‚ ‚ˇ‡ ‡ ‚ ˇ „ ‚„ ‡. ‚ ˇ‚‡ ‡‚ ‚ ˇ, fl ‡ ‰‚ „ ‡ ‡‚‡, fl‚flfl ‰ ‚‡ ‡ „, fl ‡ ‰ ‡‡ ‡ „ˇ‡.

‚‡„ ‡, „ ˇ ˇ ‚ ‚ ‚ ‰ ‚ ‚ ‚,, ‚. ‰fl „ ˇ ‰ˇfl ‡‚ ‚‡ˇ ‡„ ‡ ‡‡ ‡ ‡, ‡ ‰ ‡ˇ „‡‡ ‚ „ „‚‡fl. ‚‡, ‡‚ ‚ ‡ ‚ ‡‚ ‚ ‡ ‡ ‚, ‡ ‡ ‚, ‡‚ ‰ ‡‡ „‰‡‚ ‰‰ ‰ ‡‚‡ ‡ ˇfl ˇfl‡‚ ‰ „‰‡‚.

‡ fl ‡‡fl ‡ ‰„ ‡.

‡ ˇ ‰‡ ‡‰‡ ˇ ‡‚‚ ‰, ‚‡‚‡ ‚‡. ‡ ‚ ‡ ‰ˇ ‚ ‰‚fl ‚ fl ‡‡ ‡fl ˇ‡‡ ‡. ˇ ‰fl ˇfl „‚ ˇ ‡, „‰ „ ‚ ‡ ‚ ˇ ‡ ‡‚. ‰ ‡ ‡ ‚ ‰, fl „‚‡ ˇ. ‚ ‚ ‡‡ ‚‡ ‡ ‰ ˇ‚ ‡ fl ‡ ‚‚‡ ˇ ‚ „‚‡ ˇ‡.

„‚ ‚ ‡, „‡ ‡ ‚ ˇ. ‰ „‰ ‡ˇ‰‡ ‰‡ ‡‚ ‡‡ˇ flfl ‚ „‚‡fl, ‚fl ‚‰ ‡ ‚ ‚‚ ‡‚‡, fl ‚ ‚, ‰‡ ˇ fl ‰‡ ‰fl ‹ 1 • / • 2002 [139] ‰‡‚ ‡‚ ‡. ˇ ‚ ‰ ‡‡ ˇ‰ ˇ‚‚‡ „‡ ‚ ‚ ‡‚.

‡‚ ‡ ‡ ‚‚‚‡ ˇ ‰‚ ˇ, ˇ ‰‡‚ fl‚ ‰fl „ ‡„ ˇ‡. ‰ ‰‡ ‡ ‡‰‡‡ ‰, ‡ ‡ ‡ ‡‚‡.

„ ‚fl ‡ ‡‰‡‚ ‰‡ ‡ ‰, ‰‡‚fl ‡ ‚ ‚‰ ‚ ‚, ‰‚‡ ‰ ‡ ‚‚ ‡ ‡ˇ ‚‰. ‡‚, ‡‡‚ ‡ˇ‡ ‚ ‡ ‡, ‡, ‡ ‚‡ ‡,, ‚‡fl ‚ ‰ ‡ ‚‰, ‰ ˇ ‚ ˇfl‡ ‡‚ ‚fl ‡ fl‰ ˇ‰‡ ‚, ‚‡ ‡‰‡ ˇ‡, ‚ ‡ ‡‡, fl ˇ‚‡fl, ‚, ‡‡ ‡‡, ˇ‚ ‰‡. ‡‰‡‚‡, ‡fl‚fl,,, fl‚flfl ‰‚‰‡ „‚ ‡‡fl ‚ˇ ‰‡fl, ‰ ‡‰ ‚ ‡fl ‡‰ „ ‡, ‡‚ ‡‡ˇ ‚fl ‚ ‚ ‡‚‡ ˇfl ‰‡„ ‡‚fl ˇ‡.

ˇ ‡. fl „‰‚‡ ‚‰fl, ‡‡ ‚‡fl ‚ ‚‡, ‡fl ‡‚ „ ‰ ˇ. „‡‚ ‡‚fl‡ ‚‡ ‡ ˇ ‚‰ „‚ ‰. ‰ ‚fl‡ ‡ „‡ ‚ ‡‰‡‡, „ ‚ ‡ ‚ ‡, ‚‰fl ‡ ‚. ‡‚‰‡, ‡‰ ‡, ‚ fl‰ ‡‚ ‚ ‡‰‡‚ „‡‡ fl ‡ „ ‰ ‰ ‡ ‡ ‰‡‰. ‰‡ ‰ ‚ ‚ ‡‚ fl, ‰‡‚‡ ‡. „‚fl, ‰ ˇfl‡ ‡, ‚ ‡ ‚‚ ‡ ‡‰‡‡, ‡ ‡ ‰ ‰fl ‚. ‚‰, ‡fl‰ ‡ ‚ ‡‰‡‚ ˇ‰ ˇ ‡‰‡ ‡ ‚‡ ‚.

‰ ‰‡ ˇ‰‡ ‡ ‰ ‚ ‡ Ť „‚‡ť, ‚ ‚‚ ‡‰flfl ‡‡fl ‡ ‡, ‡ ˇfl‡ ‡fl ‡‰‡ ‚ ˇ‡ ˇ‡. ˇ ˇ‰ ‰‡‚ ‡‚ ‡‚‚‡ ‚ ‡ [140] ‹ 1 • / • ˇ„‡ ‚ ‡ ‚‡ ‡ˇ ˇfl‡ ‡‰‡‚. ‰, ‡ ‚ ‡ „‚‡, ‡‚‚ ‡‡ ˇ‰‡ ‚ ‰ 90-, „ ‰‡ ‡ ‚‰, ‡ ‚‡. ‚ ‰ ‰‚, „‰‡ fl‚fl – „‚ ‚ ‚.

„ ‚‡ ‡„, ‰‡ ‚ ‰ ‰ ˇ‡„‰‡fl ‚fl ‚, fl‚‡ ‡‚‡fl ‡ˇ ‡‚‚‡ ˇ‡ ‡‰ ‚ ‚‡‡ ‡„ ‰‡., ‰, ‡‡, ‡ „‰‡ ‰‡ ‡ ‰ ‰‡‚ ‚‡ ‚ „ ‡ ‡‡ „‰‡‚ ‡‚ ‚„‚ ‰fl. ‡ fl‚ fl ‡ fl ‰, ˇ‰ ‰‡ fl„ ‰‚fl, ‰ˇ ‡ ‰, „ „ ‡‚, ‡ fl ‡ ‡‡. ‡ ‰, ‚ ‰ ‡‰ ‡ ‡‚, ‚‰‚ ‚ ‰ ‡ fl ‰‡ ‡ ‡ˇ „ „ ‡ ‚ ‰‡ () ‚ ‚ ‡, ˇ ‚‡ˇ‡ ‡ ‰‡‚ ‡‚ ‚‡ ‰‡‚„ ‡„ ‡. ‰fl, ‚ ‡, ‡‡‚‚‡ ‰fl flfl ‡, ‰fl ‡ ‰‚, ‡ˇ‚‡, „ ‰„., ‡ˇ‡ ‡‰ ‚‚‚‡ ‰‡ ‡- ‚‡ ‡ fl, ‚fl‡ ‡, ‰‡ ‰fl.

‡fl ‚fl‡ ‚, ˇ ‡‚‰‚ ‰fl ‡ ‚‡‡,, ‡‰, ‰ fl‚ fl ‚ „‡‚ ‡„‚„ ‰‡ ‡ ˇ, ‚ ‡ ˇ ‡ ‰„‚ ‡ ‡ ‡, ‚ ‡‡ ˇfl ‰ˇ‚ ‚ ‡ ‡ ˇ‚.

,, fl‚flfl ‰fl ‚„ ‡ „‡: fl flfl ‰fl „, ˇ ˇ ‚ ‡ ‚. ‚‡ ‡, ‡‡fl „‰‡‚„ „‚‡fl – ‰ ‡ˇ ‚‡‚, ‚ ‚‰fl ‡„ ˇ‡. ‡ˇ „ fl ‚, ‰‡ „‚ ˇ‰‡ ˇ ‰fl fl ‚‡fl ˇ‚‡ ‡‚‚, fl ‚ ‡‚‚‚‡fl, ˇ‡ ‰fl ‚fl ˇ. ˇ ‡‚ ‚‡, ‚‡ ‚. ‡‚ ‚ – ‰ fl ‰fl „, ˇ ˇ „‚. ‡‡‚fl ‡‚‡fl ˇ ‡„‡ ‡ ‚ ‡‚fl ‚„ ‹ 1 • / • 2002 [141] ‰‡‚ ˇ‡. ‡‚‚‰, ‡, ‚ ‡fl ‚, ‰ ‰‡ ˇ‚ ˇ ‡‚ˇ, ‚‰fl ‚ ˇ‰ ‚ ‡ ‚ ‚ ‡. fl ‡‡‰ ‡ ‚, ‡‰ ‚‡fl ‡ ‚ ‡ ‰, ‡ ˇ ‚.

‡ ‡‚‡fl ‡‡ „‚‚ ‚ ‚ ‚‡‡, ‡ ˇ ‡ ˇ ‡ˇ‡ ‡‰ ‚ ‡ ‚ ‚ ˇ‚. ‰‚‰‡ ‰‡‚ ˇfl – fl ‡ ‡‚ ‰‚ ‡‡ ‰‡fl ‰fl ‡fl ‡‚ ‚. ‡ ˇ‡, „‚ ‚‚ ‚‡ „ ˇ‡ ‚ ˇ ‡‚ ‚‚ ˇ‡ ‡ ‚ ‚‡, ‡‰ ‚‡, ˇ ‚ ‚‡ ‚.

‡ „‚‚ ‰ ‡‚ ‚ – ‡fl ‚ ‰fl ‰fl „, ˇ „ˇ‡‡.

ˇ „‚.

‚‡ ‡‡‚fl ‡‚‡fl ‚‡, ‚.

ˇ ‡„‡ „ ‡ fl ‡‚fl ˇ ‡ ‚ ‡ ˇ‡ ‡‚fl ‚„ ˇ‡.

, ‡‚‡ ‡ ˇ ‰ ‡ ‚. ‰ ‰‚ ‚. ‡ˇ ‡‡ ‡„ fl‚flfl ‡ ‡ „ ‡‡ ‚, „ ‡‡ ‡‡ ‰ˇ‚‡‡ ‚. ‰‡ fl ‡ fl‚flfl ‚ ‰ „‚.

‚, „, ‚‡ ‰ ‡, ˇ ‡ ‰. ‡ — ‚ ‡‡ ‚ ‡ ‚ ‡‚‡ ‚ ‡‚ ‡ ‡‚ „‡‡.

‡ ‚‰,, ˇ‰, fl ‚ ‰ˇ‚ ‚fl „‡ ‡ „ˇ‡. fl‰ ‚ ‚‰ ‰‡ ˇ ˇ‡ ‰‰, ‡- „‚ „‡‡. ‡, fl‚ „‰‡‚ ‚‡ ‡‚ ‚‡fl ‚ ˇ ‚fl fl ‰‡ ˇ ˇ fl „‰‰,. ‰‡‚flfl ‚‡ ‡ ‡ ‰„ ‡ ‚ˇ ‡‚‡ ‰ ‚ ‡ ‚ˇ‰ „‚. ‚ ‚fl ‡‚‡fl ‰‚‡ ‡ ‡ ‚.

[142] ‹ 1 • / • ˇ„‡ ‚ ‡ ‚‡ ‰ ‡‚‡fl ˇ „ˇ‡‡: ‚‡‡‚ ‚ ‚‰, - ‡ ‡‚fl ˇ ‰fl ‚. ‡ ‡fl ˇ‰ ‰‰, ‡‚‡ ‡ „ ‡ ‚ ‡‡.

„, ‰ ‰fl ‡‚‡fl, ‡fl, ‡‚‡ ‚‰‚ ‡ ‚ ‡, ‰‡ fl ‚‰ ˇ ‚„‰ ‡‰‡‚ fl. ‡ ‡ ‡fl, ‡ ‚ ‡ ‰‡‡, ˇ ‚‚‡ ‚ ‰. ‚ ‰ fl ˇ ˇ ‚‡ ‡‚‡ ‰ ‡‰ „‡‡ ‚ ‡‚.

‡ ‡ fl‚flfl ‡ „‡ ‡ „‚ ‚, ‚ ‡‰‡fl ‡‡- „‡‡ ‚‡‚ ‰‡ ‡ˇ ‡ ‰‚fl ‰„ ‡, ‚‰fl ‡ fl ‡ „‚‡fl „‚. „‚ ˇfl‡ ‡ fl ‡ ‰‡ ‡‚,, ‚‚ ‚ ‡. ‡ ‚ ‚ ‡ ‡‚ ‚‚‰ ‡ ‚ ‡ ‰. ‚ „ ˇ‡„‰‡fl ‰‡ ‚ ‰ ‡‡ ‡‡ ‡ ‰, ‡‚ ‰ ‡.

ˇ, ‡‡ ‡ˇ „‡‡ ‡ „‚ ‚ ‡‡‡, ˇ ˇ ‡ ˇ‰‡fl ‰‰‚. ‰‡ fl, ‡ ‰flfl ‡‚‡ ‚ „‚, ‚, ‡ ‡ ‚ ‚‚‡fl ‚‡ ‡ ‰. ˇ ˇ‰, ‚‡fl, „ ‡ ‚, ‡‰‡ ‰‚fl, ‡‚fl ‚.

ˇ ‚‡ Ť‡‚‚flť ‚ ‡ „, ‰‡‚, ‡‚ˇ,, ‚‰ ‰ˇ ‰‡ ‚‡‚. ‡ ‚ ‰‡‚ ‚‚‰ ‚‡ ‡. ‰fl „ ‰fl fl ‰‰‚ ‡‡ ‰ ‡‚ ‡‡, ‚ ‡‚‡fl ‡ ‚ ‡‡ˇ ‡ ‰‚, ‡ ‚ ‡ˇ, ‡ ‡ ‡ ‡„‚. ‡, ‚ ‡ ‚‡‚ ‚ ‚ ‚ ‚‰‡ ‡ ‰‡ „‡ ‚. ˇ‰ ‡‚‡fl ‚ ‚ ‡ ˇ ‚‡ ‚ fl ‰‚ – ‡‰‡‡ ‰fl ‚ ‚ ‡‡‡fl.

‰ ‚‡ ‚, „ ‡ ‡ fl, fl‚ flfl ‚ ‡fl ‚ ‰ ‡‚ ‚ „‚.

‹ 1 • / • 2002 [143] ‰‡‚ ˇ‰,, ˇ‰ ‡ „ ‡ ‚, fl ‰ flfl ‡‚‡, fl ˇ. ‡, ‚fl ‡ fl ‚ ‡‚fl ‚, ‡‚fl, ‡, ‚ ‡‡ Ťˇ ‚ť ‰‚ ‡ˇ ‚ „‚ ‡‚. ‰‡ ‡fl ‡‰, ‰fl ‡‚‡ „‚, ‚ ‡‚‡ fl‚‚‡fl. fl ‡ „‚‡fl „‡‡ ‡flfl.

ˇ ‡‰‚‡ ‰fl ‡ ‡‡‰‡ ‡ ‚ fl ‚‚‚‡ ‚ „‰ ‡ ‚, „‰ ˇ fl ‡‡ ‚„ „ˇ‡„ ‡‰‡ „‚‚ ‚ ˇ‰ „‚. fl‡ ˇ ‚‰ ‚fl ‰fl fl ‚,, „‡‚, „ „‚‡ ‡ ‚ ‰fl ‡ ‚‡, ‡, ‡, ‚ ‰‰ „ fl‚‡. ˇ‰, ‡ fl „ ‡‰‡ „‚ ‚ ˇ ‡. ‚‰ ‰, ˇ‰ ‡ ‚ ‰ ‚ „ ‡‰‡, ‡fl‚ ‰‡‡fl ˇ‡‡fl ‰‡ ‡ „, „‚‡ ‚ ‰fl. ‰‡„‡fl ‚‚ ‚‡ ‰‚ „‡fl ˇ ‡ ‰„, „‡fl ˇ‰fl ‡- ‡ ‡. „, ‚‰‚„‡ ‚ ‡‰ ‡- ‡ ˇ‰‡ ˇ‚‡fl, ‚‚ ‰‰ „‚‡ „ fl, „ ‡. ‚, „ ‚‰ „‡‡fl.

ˇfl‡ ‰ ˇ ‡ fl ‚ ‚‡. ‰‡ ‡ „ ‰ˇfl, ˇ‰ ‡ ?

‡ ‡ ‡‡ ‚„ ‡‰‡ „‚‚, ‡fl, ‡‡, ‰ ˇ ‚‡ ‚ ‡ ‚fl, ‡ ‰fl‚fl ‡ ‡ „‚‡. ‡- „‡ ‡ ‚‰‚„‡ ‚ ‡‰ ˇ‚‡fl, ‚‚ fl, ‚‰. ˇflflfl :

‡ ‡‚ ‡‡ ˇ-. fl‰ ‡‚ ‡ ‰‰ ‰‡‚fl ˇ fl ‰‡‚ ‡ ‡ˇfl ‡ ‡„ ‡ ‡ ‚.

‚ ‰‡.

fl fl ˇ ‚ ˇ‚‡ ‚‡‚‚‡ ‚ ‚ ‡ „. „‰fl fl „‚fl ‚‡ ‚ „. ‡fl – ‡‚ ‡, ˇ‰ ‰fl. ˇ‚‡ ‚ ‰fl ‚ ‡ „ ‡‰‚‡fl ‚ ‡ ‡ ‚ ‚‡ ‰‡‰ „‚. fl‰ ‡ „ [144] ‹ 1 • / • ˇ„‡ ‚ ‡ ‚‡ ‡‚fl „‰fl ‚ „‡‚ „‡. ˇ‚‡, ‡ ‡ fl‰‡ ‰„ „ ‰‡‚ ‰ ‡ ‡‚‡ ˇfl‡ „‡ „‡‰‡ ‡‚‡, ‰‡‚‡ ˇ „‚ ‡‡. ‡ ‰ „‡ – ‰ „ˇ ‰ˇ‚. ‡ ‡ ‡‡, ˇ ‡ ‡ ‚ ‡‰‡fl ‡‡ ‡, ‰fl ‰ ‚„ ˇ‚ ‚.

‰ „‡ ‚„‰. ‡ fl‰ ‡ ˇ ˇ ‡, ˇ „ ‰‡, „‚ ‡ ‡‡‚‡. ‡‚‡ ˇˇ ‡ ˇ‡‡ ? ‰‚‡, ‡‡ ‰ˇ‚ ‰ ˇˇ.

‚‰‚ ‰ˇ ˇ ‡ ‡ ‚ ‚‰ ‡-‚ ‚, ‰ „ ‚ ‚fl ˇ‚‚‡ ‚. ‡ ‡‡ „ ‚‡ ‡ ‰‡‡ ‡ ‡„‡.

‰ fl ‚‡ ‚ ‰fl „, ˇ ˇ ‡‚ ‰ ‡‚. ‰‡fl ‡ ‡ ‚ „‡‡, ‡„ ‚flfl ‡, ‰fl ‚ ‚ „‚, ‚ „ ˇ‰ ‡‚ „, ‡ ‡, ‚ ‰ „‚‚ ‚, ‡ ‰‚‡ ˇfl ‡ ‡‡, ‡fl ‡‚‡ ‚, ˇ‡fl ‡‚fl ‡‚‡‚ ‚‡fl ˇ.

‡ ‡‰‡‡ – ‡ ‰‡‡, „‚ ‚‡ ‡ ‚, fl ‡ ‡‚‡ ‚, ‡ ‰„ „ ‡.

‰ fl‚fl ‡ „‚‡ – ‡‰‡‡ ‚ ‡fl. fl, ‡ ‚ fl ‡ ‰‡ ‚ „ˇ ‰‰‚ ‰fl „, ˇ ‡‚fl‡ „‚. ‡, ˇ ‡‡ „‚, ‡fl„‚‡ ‰ ‚„‰ ‡, ‡ „‡‡? ‰ ‡ ‚ ‡ ‰‡ ‚‚‡ ‡‡ ‡ ‚fl ‡, ‰ ‚ ‚ ‚ ‚‡fl ‰‡‚fl ‡‰ ‚ ‚‡.

‡‡-‡ -‡ fl‰‡ ˇ‚‡,,, ‚‚ ‡‚‡ „‡‡, ‡ ‡ ‚ ˇfl‡‚‡ „ ‚ ‡‡‚ fl? flfl ˇfl‡‚, ‡‡‰‚‡ ‚ ‚, ‡ ‡, ‡ ‡ˇ‡ ‚ ‡ ‡, fl‚flfl ‚ ‚. ‡fl„‚‡ ‰ ‡‡, ‡ - ˇ‰ ‰‰‡‚ ˇ‡‡ ‚. ‚ ‡‡‰ ‡ ‰„ ‡‚‡ ‚ ‰fl ‚ ‡fl „‡. ‹ 1 • / • 2002 [145] ‰‡‚ ‡, ‡ ‰‚‡ ˇ ‰fl‚ ‡‡ ‚ ‚, ˇ‚‚‡ „‚‚.

‚‡‡fl ‚‡‰ ‚ „ˇ‡ ‰fl ? ‡ ‰‚‡, fl‚fl fl ‡‰ ‡‚ ‡‚ fl „‚, ‚ fl, ‡ ‡fl ‡ ‡ ‚ ˇ‡ ˇ‰. „ ‚fl, ‡ „‰‡ ‰‡fl „ ‚ „ ‡. fl ‚ ‚, fl flfl ‡ ‚ ‡ ‡‡-‚ ‰ ‚‡‚. fl „ ‡ ‚ ‰. ‰ fl flfl ‚„ ‰ – ˇ‡‚‡ ‡ ‚ ‡ ‡‡ ‡ˇ‡ ‡, ‡ ‚‰ ‚‡‚. fl ‡‰‚ ‡. ‡ ‡ „ ‡ ‡ ‡, ‚ ‰.

, fl ‡ ‡‰ ‰ 10, ‡. ‡ ‡ fl‚flfl ‡ ‰ ‚ ‚ ˇ‡„fl ‰-‡ ‚. ‡, ‡ ‚‰ ‚ ‡fl ‡fl ‡‚ ‚‰‚‡, ‡ fl ‡ˇ.

‰fl „ ˇ ‡‚‡ ‡, ‡ ˇ‰ ‚‡‰ ‚‡ ‚ „fl, ‚‡ ‡‚ ‰ fl ‡ „‡ ‚‡ fl ‡, „‰ ‚ ‚‰ ‡ ˇ.

‚ˇ‡‚ ‰fl ˇfl ‡, ‡‰‚‚‡‚ ‡‚fl ‡ ‚, ˇ„fl ‡ ‚‡ ‡ ‚ ‚‚‡ ‰ˇ‡‚ ‡ ‰. ‚‡ ‡‚fl ‚‡ ‰fl ‚ ‚fl „ˇ‡„ ‡. ‚‡ ‰ ‡ ˇ‰ ‡„. „‰‡ ‚‡‡fl ‡„fl ‡ ‡‚ ‡‚‚‡fl ‚ ‰, ‡ ‡ ‡ „‰flfl ‡ ‰‚ ‡ ‚, ‰‡‚ ‡.

[146] ‹ 1 • / • ‡ ‡‡ ‰‚ ˇ‚ „ ‚‡ ‚ ˇ ‡‚„ ‰‡‚ fl ‚. ‚‡, ‰, ‡‚fl ‡ ‚ ˇ‚ : ‰ (Ť„‚‡fl ‡‡‡ť ‰ ‚‰‚ ‚„fl ‡‚‡).

:

‰ „‚‡ ‚ ˇ ‰‡‚fl ‚ ‰‡ ‚ ‡‡ Ťfl ‚ „ˇ‡ ť ‡, ‚ ‡fl ‡ˇ ‚, ‡ ‚‰ ‡ ‡‡, ‚‡, Ť„‚ ‡‡ť ‡ ‰‡‰ ˇ‡. – ‚‰‡ ‡, „‡ ‰‡ ‰ ‡ˇ.

‡‚ ‚ ˇ ‰ ‚ ‡-‡ fl. ‡ ‚ˇ‡‡ ‡. ‡ „ ‡ ‚ ‰fl ‰‡ fl ‡fl ‚ „ ‰‡ ˇ‡„fl ‚ ‰fl ‡ ‰‡‰„ ‡, ‚fl„ ‚ ‚‡‚ ‰‚fl ‡, ‰‡ ‡ „ ‰‡.

‡ ‡‡, ‚‰ ‰ ‚‰‚ ‡‡‰‡ ‚„ fl ‡‚‡, ‡ ‰‡„ ‚‡ ‡‡, ‰„ ˇ‡ ‡‚ ‚ ˇ‡, fl ‡ ‚‰ ‡ ‚‰‚ ‡ ‰. „‡ ‰‚‡ ‚‡ˇ‡ ‡ ‡‡‚‡ ˇ‡ ‚‚, ‚, ‡‚ ˇ‰fl, ‰fl ‚ ‚ „ „‚‡fl ‡.

– ‚‰‚ ‡ ‡ ‡ ‡, ‡ ‡ ‚fl Ť‚ ‡‚ť: ‚ „‚ ‡ ‰‡‰ ‡ ‡‡ˇ „‰‡‚.

‡ ˇ‰ ‡ ‡‚fl ‡ ‚ ‚‰‚ ‡ ˇ‚„ „‚‡fl „ „ ‚‡ ˇ ‚„ ‡‡.

‰‡ ‚‰fl ‡ ‡‡‚ ‰‡„‡ ‡ ‚‡‚‡ ‚, ‚‡ ‡ ˇ‰ ‚ ‡ ‚, ‰‡‚flfl ‚ „‡‡ ‰.

‰ ‚ ‚‚‰ ˇ‰fl, ‚‰„ ‰‡ ‚ flˇ 2002 „‰‡.

[148] ‹ 1 • / • : ‰ ˇ‚ ‚ ‡ ‚‡ ‰‚ ‚ ‡‡ ‰ ˇ fl ‡., ‚, ‚ ‰ ‰‚‡ „‰‡ ‡ ˇ‚ ‡ˇ ‡‚, „‡‚ ˇ‡ -‡ ‡ ‡‚, ‚flfl ‡ ˇ‚ ‡fl. ‚ „‰ 67 % ‡fl ‚ ‚, „‡fl ‡, ‚ 2002- ‡„ fl ‰‚‡ 26 %.

‡‚ „ ‚ ˇ „‚‡.

‡‚‡ ‡, ‚ ‡ ‡„‡ ‡ ‡ ‡‚ () ‰‡ ‡‚ ‰fl ‡‡fl ‰ ‰‡fl ‚ ˇ‡ ‚ ‡„ „‰‡‚‡ „‡fl ‡ Ť ‡ť. ‡‰‰ ‚‡„‡fl ‡ ‰ ‡„‡ ‡‡ ‰‡ ‡, ‰‰‚‡ 58 % ‡fl.

‚ ‡‚ ‡„ ‡‡‡ ‚‚‰, ‚ ‡ ˇ‚ ‡ ‚‡fl ‚‡ ‰ ‰ „‚‡ ‡.

‡‚ ‰fl ‡‚‡ ‡ ‰‡ (Ť‚‰‡ť). ‡ ‡ ‡‡„‡ ‚ ˇ, ‡‚ ˇ Ť‰ť, „‡ ‚ ‰ ‚‡‡. ‡ Ť‚‰‡ť ‡ ‚ˇ‡ 2003 „‰‡ ‰‡ „‚, ‡ ‰‡‚flfl ‡‚fl, ‡ ‡ ‰‡ ˇ‚ ‡ (ˇ Ť‰‡ť) ‚ ‰fl, ‚„, fl ‚ ‚ ‡‚‚ Ť‡‡„ ‰‚‡ť.

‡fl ‚ ‰‡, ‡ ‚ ‰, ˇ fl -, fl‚ ˇfl ‡ ‚, ˇ ‡. ‚ ‚fl - ‰‡„‡ ˇ‚ ‡ „‚‡fl: ‰ ‡, ‚‡fl ‰‡ ‚ ;

‰ ˇ ‡ ‡‡‰„ ˇ„‡ ‰‡ ‡‡ ‡ ‚ ˇ‚ ‡fl ‚ ˇ ‡ fl, ‡fl ‰fl ‰ ‡ ‚;

‰‡ ‡‚„ „‡‡ ‡‚fl ‡‚ „, „‰ ‡‰flfl ‰ ‡ ‚fl. ‰‡ „ flfl ˇ‚„ fl ‚ ‡ ‰fl -‡ ‚ ‡ ‚‰ ‰‚‡ ‚‰ ‚ ˇ ‡ ‡ ‡.

ˇ ‡ ‰‚ˇ ‚‡‡ ‡-‡„ „ ‚‡fl ‡ Ť‚‰‡ť ˇ‰ ˇ, ‰fl - ‡ ‰‡ ‡‡‡,, ˇ‚‡ ‚, Ť ť ( „‡fl, ‡ ‚ 1993-) Ť‚‰‡ť ‚fl.

‰‚ ‚‚‰, ‰‰‡ fl ‡‡ – „‡ ‡ 60 % ˇ‡ – fl‚flfl Ť ‹ 1 • / • 2002 [149] ‡ ‡‡ ‚ť. ‰ ‡ „ ‰‡. ‰fl ‚, ‡ ‰ ‰ ‚ˇ‚ „‰‡. ˇ‡ ‚ ‡ ‡‚fl ‰ ‡ fl ‡fl. ‡‰, „‰fl ‡ ‡‡ ‚„fl‰fl ‰.

-‚, ‡fl „ ‡ ‚ ‰ ‰‡ (‡fl, ‡‚‰‡, ‰ ‡‡ );

‚-‚,, ˇ‚ ‡fl ‡fl ‰‰‚‡ ‡ ‡‡ ‰‚„ ‡.

‡‡, ‡ ‡‚‡ ‡ ‡‡ ‡„ ‡ „‚‡fl, ‡ ‰‡ ‡ „ „‰‡‚‡. ‰fl ‡ ‚ ‚‡ ‰ ‡‚, ‡ ‡ ‚ ‚ ‚ ‡. ‰fl Ť‰‚„‰‡‚„ť „‚‡fl ‚ ‚ ‡ ‡‡ „ ‰‚, ‚ ‚ ‡ „ ˇ. ˇ‚ ‡ˇ ‡fl ˇ‡ ˇ‡, ‰ˇfl ‚ ˇ ‰„‚ ‡ ‡. ‡‡fl, ‡„ ‡‡‡ ‡‰fl „‡ ‚‡ ‡‡ ‚ ‡ „‰‡‚. (, ‚‡ ‡ ‡ ‡‡, ˇ ‡‡ ‰‡‚, ‡ ‰ ‚‡ ˇ ‡‡‡.) ‚„ „ ‡ „‡fl ‡ ‡ „‚‡fl, ‰ fl ‰‡ –,,, ‰‡ ‚‡ Ť‡ „‰‡ ‚ť. fl ‡ ‚ ‡ ‡, ˇ ‰„ „ ‰‡ ‚„ ‡„fl –, „‡ ‰ ‡ „‰‡‚, ‰‰‚‡ ‡‡ ‡ ‡„ Ť‡ ‡„ ‡ť ‚ ‡‚ ˇ‰„ ‚fl ‰fl „‚‚.

‡ ‚ˇ‚fl „ ‡ ‰ ‰‡‚ ‡ „ ˇ‰ ‰ ‡‡ ‰ Ť‡‚ť ‰‡‚fl ‡‡ ‰fl ‰‡fl „‰‡‚‡ ˇ 42 %, ‡ ‰. ‚‰, ‰ ‡ ‰ ‡, „‰‡ ‡ ‡fl ‚ ‡‚‰ ‰‡, ‰„.

‡ ˇ‰fl, ‰‡, ‚‡‡, ‡ ‡‚, ‡ ‡, ‚-‡ ˇ ‡ ‚ ‚ „ „‚‡fl (‡‡‚‡fl ‡‡„fl ‡‡ „‡ ‚ 1970-). ‚ ‡, ‡, ‡‚ ‚fl ‡ ‡ ‰‰ „‚‡.

‡fl ‚‰‚ ‚ ‡ ‡fl, ‰. Ť‰ť ‡‡‰ ‚‡‰‚ ‡„.

‰‰‚‡fl ‚ ˇ ‡‡, ‡‰‡fl ‡‚‡ [150] ‹ 1 • / • : ‰ ‰‚‡ ‰‡‚ ‡ ‡, „‰‡ ‡, ‡‡‚, Ť‰ „‡ť „‡ ‚‚ ‚„ ‡ „‚‡fl.

‰‡fl ‡ ‰‡ ‰‡, ˇ ‰‡‚‡ ‚‰‡ ‡ ˇˇ ‚ ˇ‚ ‡ ‚ ‡‡ˇ.

‡‡ ‚‰ ˇ‡‡‚‡ ‰ ‡, ˇ ‚ ‡‡ˇ ‚ ‡‚, ˇ ‡, ‚ ‰ ‰„‚ ‡ ‡.

‰‚ ‡ ‡ ‡. ˇflfl fl,, ˇ‚ ‡fl ˇ‰ ‚ fl‚ ‡ ‡‡ˇ ‡ ‡‡‰ ‚. ‚, ‚, ˇ‰‡ ‚‡ ˇ, „‰‡-ˇ, ‡fl. ‰ – ‡fl „, ‰‡fl ˇ‰ ‰‚ ‡‡ˇ ‡‡;

Ť‡ ‡ť ‚ ‚ (‚ ‡‡ ‚‡ 12 ‰ 15 ‚ ‡) – ‚‡ ‚ ‡‡ ‡ ‡‚‡ ˇfl ‡ˇ‡ ‚ ˇ ‚ ‚ ‡. ‚ ‡‚ ‡ ‚ ‡ ‚fl „‡ ‚ ‚ „‚‡. ‡ ‰fl ‚‚ fl‚flfl ‡ ‚ Ť‚‡ť, ‰‡ ‚ ‚fl ‡ ‰ ‡ ‰ ‰‡„ ‡.

fl „‡‡ ˇ‰ ‡ ‡ ‡„ ‡‚‚‡ ‡ ‚. ‡‰ ‡‡‚‡fl ‚ ‡ ‡ „‡‡fl, ‡fl ‡‡ˇ.

flfl ‡fl, ‚‚ ‚‚‡fl ‚ „ ‚‰‚fl ‡ ‡‚‚ ‡‡. ‡‚‡fl,, ‚-‚, fl ‡‡ ‡‚‡fl „, ‡ ‚-‚, ‚ ‡ „ ‚‰‚. ‡‡, ˇ‡‰‡ ‡‡‡ ˇ‡ fl‡ ‚ ‡ ‡‡ ‡ ‡ ‡ ‰‚ – ‡‡. Ť ‡ť ‡, ‚‰, ‚ ˇ‡ ‰ ‡ ‚ ‚‡ˇ ‡ ‚ „‚‡ ‡. ‡‚ ‚ ‡‡ ‚ ‚ ‡ „ ‚ ‡‡.

‰ ‡ ‰ ‡‚‚‡fl ‡„ ‡‚ ‚‡, ‚ Ť‰ť ˇ‰ „‡ ‚‰, ‚‡ „ „‚‡fl: ‰‡fl ‡„ „‰‡‚‡, ‰fl „ „‡, ‡‡ ‡‡, fl ˇ ˇ‚.

‡ „ ‰ ‰ ‡ „‰‡‚, ‚‰ ‡fl, ‰‚ ‚ ‡‡‚, fl ‡ ‡ ‡ „ „ ‚‡‡‡ („‡fl ), ‡ ‰‡. ‚fl fl‚‡ ‚ ‡‡‚ ‡ „‰‡‚, ˇ‰ ‡‚ ‹ 1 • / • 2002 [151] ‡ ‡‡ ‚‚‡ ‡ ‚‡ ‡ ‚‡ fl ‰fl‡fl ‚ ˇ ‡fl. ‡‚‡fl ‚ „‚‡ ‡„‡, ˇ‚ ‚‡ ‡ ‚‡ ‚ ‡ˇ‡. ‰ ‚‰‚ ‚ ‡‚ ‡ ‡‚‚, ‚„, ˇ‰ ‚‰ ‡ ‰ „‡fl ‡ Ť‡ ť.

‚, ‚ ‚ „‡‡ ‡„ „‰‡‚‡ ‡‚‚ – ‰ ‡, ‡ ‡ –, ˇ „‡‡ 1967 „‰‡. fl ‚‡ „‡ ‚ˇ ‡‡, ˇ fl. ‡ ‡fl ˇ‚‡fl ‰‡‡ ‡„ „‰‡‚‡ ‡fl ‚ ‚‰ ‰‡.

-‡ ‚‡ ‰ ‡‚‚‡fl ‚ ‚ ‡ ‡‡. ‚ ‚-‡ ‡, ‰ ‰‡‚ ‡ „‡fl ‡ ‡ ‚‡‡: ‰ fl ‡ ‡‰‡ ‚ ˇ, ‡‰ ‡„ „‰‡, ˇ ‡ ‚ ˇ‡ ‚fl ‰fl ‡‚ „ ( ‡ ‚fl ‡ Ť‰‡ť ‰ ‡‰ ‡‡‰ ).

‚‡ ‡‡, ‡ „ ‡‚ ‚ ‚„‡‚fl Ť‰ť ‡‚ ‚fl ‰‡fl ‡ ‚ ˇ‰ ‡‡‚‡ ‡ ‡ ‚ ‚ „ ‡fl ‚ ‚ ‡ ‚‡ „‡, ‰ ‡ ‚‡ fl ‰‡ ‚‡ ‡, ‡ ‡fl ‰‚ ‡fl.

‡ ˇ‰ „‡ ‡‚ ‚ ‚‡‚ ‡:

‚ „‚‡fl.

‚ ‚ ‡ ˇ‡ ˇ ‡ ‡‚‚ ˇ‰ ‡‡‚‡, ‚‚‡ ‡ ‡fl ‡„ ‡ ‡‚, ‰‡ ‡ ‚‡ ‡fl ‡ ‚‰fl,.

‚‚‰: ‚ ˇ‡ ‚fl ‚fl ‡ Ť‰‡ť ‚‡ ‡‡, ‡ „ ‡‚ ‚ ‚fl ‰‡fl ‡‚ ‚ „ ‡fl ‚‡ „‡, ‰ ‡‚‡ ‡, ‡ ‡ ˇ‰ „‡ ‡‚ ‚ „ ‚‡fl.

ˇ‚‡ ‚, ‡‡‡, ‚ „ ‰‡‡fl,. ‡ ‡ ‚ ˇ ‚‚, ‡ ˇ ‰ ˇ‡‰‡ ‰‡ ‡ ‰fl „, ˇ ‰‚‡ ‡ ˇ‡‡ ‰‚. ‰ „‡‚‡ ‡‡. ‡‚ ‚ [152] ‹ 1 • / • : ‰ ‡ ‡‡ ‚ ‡ „ ‚‡„ ‰‡ ˇ ‡‚‡ ˇ ‡, ˇ ‡ ‡ˇ ‡, ˇ‡‰‡ ‡, ˇ‰ ‰fl „, ˇ ‚ ‡ ˇ ‡. ‡‡ ‡fl ‡ ‡‚ ‰‚‡, ‡ ‚, ‡ ‚fl ‚fl ‡ ‡‡‚.

‰‡‚flfl, ‚ „‚‡fl ˇ ‚fl ‡‡, ˇ „. „ ‡‚ „ ˇ ˇ‰ ‡ ‚ ‚ ˇ‰ „ fl. ‰‡ fl‰ ‚ ‡, ‚‡ Ť‰‡ ‚ ‚ ‡ť.

ˇ ‡‡, ‡ ‡‡ ‡‚ ‡ ‚ ‡. ‚fl „ ‡ ‡ - ‡‰flfl ‚ ‡ ‡‡‡.

‡ ˇ‰fl ‚‡‚‡ ‚, ‡‡ ˇ‰ ‡ ‚ˇ‡ ‰‡ ‡‚ ‚ ‡‡ 2003-„, ‰‡ ‡ ‚ˇ‡ ‚ ‡ ‰‡ ˇ‡ ‚ „‡ ‚‡ ‰‚‡ ‡‡‡‚ „ fl ‚‚ ‡‰‡- (‚ ˇ ‚ ‡, ‡ ‡‡‰ ˇ„). ˇ‚ ‡ ‡, ‰ ‡‡‡ ˇ ‚‡ ‡ „ ‰‚fl. fl ‡ ‡‡‡‡‚ ‰‡ ‡,, ‚‰, „‚‡ ‡.

‡ ‡fl, ‰ ‡‚‚‡fl ‡‚ ‚ ‚‡, ‚fl ‡ „‚‡, ‰‡ ‡. ‰, ‡‡fl ‡ ‡ „‡‡ ˇ ‡ ˇ ‰ ‚, Ť‡flť ‚‡‡ ‰ „ flfl ‡ „‰‡‚. ˇ‡ „‡. ‚, ‰ Ť„ˇ ť fl‚flfl „‡ ‡‚ ‡ 90 %, ‡ ‡ ‡ ‰ ‡‰ ‡ ‡„ „‰‡, ‡ ‡„ fl ‡‰ ‡‚ „. ‡‡ ˇ‰ ‡ ‰ ‡‚ ‡ ‚ ‚ ˇ‡, fl ‡, „ ‡ ‚‡ ‚ ‚ ‡‡ ‚ ‰ ‚ ˇ‚ ˇ‚ ‚fl ‡ ‚fl. ‡, ‚„, ‰‡ ‰ˇ‚‡fl ‡fl ‡‚‡ ˇ‚ ‡ ‚‚‡. ‡, ‡ „‚, ‡‡fl ˇ‡ ‰‡ ‡„ ‡fl „ ‡‚‡. ‡ „‡‚ ‡ ‚fl ‡ ˇ‰ „‚‡.

‡ ˇ‰ ˇ‚‡ ‚‰‡ ‚ ‚ ‡ ‚„ „‰‡‚‡,, ‚, ‰ ‚, ˇ ‰‡ ‚, ‚, ‰ ˇ ‚fl‡ ‚‡ ‰fl ‡‚ ˇ ‚fl. ‰ ‚ ‚ ‰ ‡ ‚ ‡ˇ‡ ‚ ‡, ˇ‚‡ „ ‡‡ ‰‚‡ ‚‚‡fl.

‹ 1 • / • 2002 [153] ‡ ‡‡ ‰‰ ‡ ‚‰‚ – – ‚ ‡ ‡‚ ‰‚ ‚ ‰‡‚flfl ‚‡ ‰fl ‚ „ „‚‡fl, fl. ‚, ‰ ‡ ‡‰‡fl ‡‡‡ ‰ ‰, Ť‡ ‰‡‰ť ‰„ „‡‡. fl, ‚ fl ˇ‰ ‚ ˇˇ ‚ ‚fl, „‰‡ ‡ ‡‰‡fl ‚fl ‚. ‡, ˇ ‚‡‡, „‡‚ ‰fl ‚ ‚ ‡fl ‚fl fl‚flfl ‚ˇ‰ ‡, ‡‚‡ ‡ ‚ 1967 „‰, ‰ ‚‡ ‚ ‚ˇ‡ ‚‡ ‡ „‰‡‚. ‡ ‡ ˇ, ‡ ‡ ‡‡, ˇ ‰„ ‰fl ‚fl ‡ ‡, ‡, ‡, ‚‡fl ‡‰‡ ‡ ‰ ‡‡‡, ˇ ‚ ‡„ ‡-.., ‡ „‡ ‡ ‡. ‚ ‚ ‡, ‡ ‡ ‡‡ ‚‡ ‡ ‡fl ‚. ‰ˇfl ‰‡ ‡, ‚‰, ‚fl ‡ ‚, ‡fl ‡„‡ ‡‡ ‡ ‰ ‡ ‚ ‚ ‡„ ‰‡ ‚.

Pages:     || 2 |

Š 2011 www.dissers.ru - ŤÁĺńďëŕňíŕ˙ ýëĺęňđîííŕ˙ áčáëčîňĺęŕť

Ěŕňĺđčŕëű ýňîăî ńŕéňŕ đŕçěĺůĺíű äë˙ îçíŕęîěëĺíč˙, âńĺ ďđŕâŕ ďđčíŕäëĺćŕň čő ŕâňîđŕě.
Ĺńëč Âű íĺ ńîăëŕńíű ń ňĺě, ÷ňî Âŕř ěŕňĺđčŕë đŕçěĺů¸í íŕ ýňîě ńŕéňĺ, ďîćŕëóéńňŕ, íŕďčřčňĺ íŕě, ěű â ňĺ÷ĺíčč 1-2 đŕáî÷čő äíĺé óäŕëčě ĺăî.