WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!


Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 ||

«УДК 791.44.071.1 ББК 85.374(4 Укр) М65 Рецензенти: доктор мистецтвознавства, професор, проректор Всеросійського державного інституту кінематографії К.К. Огнев; ...»

-- [ Страница 5 ] --

фільм, кінофільм Picture composition - компо­ зиція кадру Picture editing - монтаж зо­ браження Picture negative - негатив зо­ браження Picture print - позитив зо­ браження Picture set-up - композиция кадру Player - виконавець ролі Plunger - контргрейфер Poster - плакат, афіша Post-scoring - озвучення по­ дальше;

тоніровка Post-synchronization - озву­ чення подальше;

тоніровка Pre-release show - перегляд громадський Pro-scoring - озвучення по­ переднє, музичне Print, film print - копія, філь­ мокопія Printing process - копіюван­ ня;

друк фільмокопій Printing station - копіюваль­ на фабрика Processing - обробка кіно­ плівки у лабораторії Producer - продюсер Production manager - керів­ ник виробництва кіностудії;

директор картини Projected background - фон рир-проекційний Projection box - апаратна проекційнна Projection lens - об'єктив проекційний Projection room, projection theatre - глядацький зал Projection speed - частота проекції Projectionist - кіномеханік Properties, props - бутафорія;

реквізит Property man, props man реквізитор Protective trailer - ракорд кінцевий Publicity film - фільм ре­ кламний Publicity still - фото реклам­ не Publicity trailer - ролік ре­ кламний (фільму, що випуска­ ється) Puppet film - фільм лялько­ вий Rain effect - подряпини по­ здовжні, «дощ» Ranch - знімальний майдан­ чик натурний Raw material - матеріал філь­ му незмонтований Raw stock - плівка неекспонована Rear projection - рирпроек­ ція, РИР Recorder room - апаратна звукозапису Recording director - звукоо­ ператор Recording truck - звукозапи­ сувальна установка пересувна Reduction print - копія змен­ шеного формату кіноплівки Reel - частина кінофільму Reflecting screen - екран від­ бивний Register pin - контргрейфер Rehearsal - репетиція Release - випуск фільму на екрани Release print - копія прокатна Renting - кінопрокат, прокат фільмів Renting company, agency прокатна контора, агенція Re-recording - перезапис фо­ нограми Retake - дубль знімальний;

перезйомка Reverse action - ефект зво­ ротнього руху Reversible stock - плівка, що перетворюється Rewinder - моталка Rewinding - перемотка кіно­ плівки Role - роль Roll - ролик кіноплівки Rolling title - напис рухли­ вий Rough cut - монтаж черновий;

підбірка знятого матеріа­ лу Run. film run - проекція фільму, кінопроекція Running time - тривалість демонстрації фільму Running title - рухомий на­ пис Rushes - поточний матеріал, терміново оброблений Safety stock - плівка безпеч­ на, негорюча Scenario - сценарій, кіносце­ нарій Scenario writer - сценарист, кіносценарист Scene - кадр, кадр монтаж­ ний Scenery - бутафорія;

рекві­ зит Scientific film - фільм науко­ вий Score, musical score - музика фильму Scoring - звукозапис музики Scoring stage - асистент ре­ жисера;

звуковий павільйон Screen, projection screen екран проекційний, кіноекран Screen actor - актор, кіноак­ тор Screen actress - актриса, кі­ ноактриса Screen adaptation - екраніза­ ція Screen image - екране зобра­ ження Screen test - проба акторська знімальна Screen version - екранізація Screening - проекція фільму, кінопроекція;

екранізація Screening of rushes - перегляд робочий Screenplay - сценарій, кіно­ сценарій Screenwriter - сценарист, кі­ носценарист Scrim - екран діфузійний Script - сценарій, кіносцена­ рій Script-girl - помічник режи­ сера, який веде запис зйомки Script-writer - сценарист, кі­ носценарист Sequence - епізод Serial film - фільм серійний Set - декорація;знімальний павільйон Set construction - побудова декорації Set design - ескіз декорації Set designer - художник-де­ коратор Sharp image - зображення різке Sharpness - різкість зобра­ ження Shooting - кінозйомка, зйомка Shooting day -знімальний день Shooting angle - кут зйомки Shooting period - зміна об'єк­ тиву Shooting range - світло осно­ вне, яке малює Shooting schedule - графік кі­ нозйомок Shooting script - сценарій пооб'єктний Short, short-length film фільм короткометражний Short feature - фільм середньометражний Short-focus lens - об'єктив знімальний короткофокусний Shot - кадр, кадр монтаж­ ний;

план кінематографічний Show, filmshow - кіносеанс, сеанс Side light - світло бокове Silent film - фільм німий Single picture - кадр (окре­ мий знімок на кіноплівці) Slow motion effect - ефект сповільненого руху Soft-focus attachment - діфузіон Sound - звук Sound camera p - кінокамера синхронна Sound director - звукоопера­ тор Sound editing - монтаж фо­ нограми Sound effects - звукові ефек­ ти;

Sound engineer - звукоінженер Sound film - фільм звуковий Sound library - фонотека Sound mixer - звукооператор Sound negative - негатив фо­ нограми Sound positive - позитив фо­ нограми Sound-proof box - бокс шумопоглинаючий Sound recording - звукозапис Sound recording studio - ате­ льє звукозапису Sound recording - звукоопе­ ратор Sound reproduction - звуко­ відтворення Sound stage - звуковий па­ вільйон Sound track - звукова доріжка Sound truck - звукозаписуюча установка пересувна Speaker - диктор Spectator - глядач, кіногля­ дач Speed of emulsion - чутли­ вість кіноплівки (емульсії) Speeded-up action - ефект прискореного руху Splice, splicing - склейка Splicing gauge - прес задля склеювання плівки Splicing girl - монтажниця Sponsored film - фільм заказний Spot lamp - прожектор, кінопрожектор Spot light - прожектор, кінопрожектор, світло спрямоване Sprocket hole - перфорація Stage - знімальний павіль­ йон Stage hand - робочий постановчого цеху Stage panel - кінбфахівець технічного профілю Standard film - плівка стан­ дартна Stand-in - дублер актора для установки світла та інших під­ готовчих робіт Star, film star - кінозірка Stereophonic sound track - фо­ нограма стереофонічна Still man - фотограф зні­ мальної групи Stock - плівка, кіноплівка Stock library - фільмотека Story editor - редактор сце­ наріїв Story film - фільм ігровий;

фільм художній Story outline - кінозйомка покадрова, уповільнена (цейтраферна) Strip of film - монтажний шматок Studio, film studio - кіностудія, студія;

знімальний павільйон Studio management - дирек­ ція кіностудії Studio work - зйомка павіль­ йонна Stunt man - дублер актора для складних трюків Substandard film stock - плів­ ка вузька Subtitle - субтитр Subtitling - субтитрування Superimposition - вдрукову­ вання Supply spool - бобіна, що по­ дає Swish pan - панорамування швидке, переброс Synchronous sound record­ ing - звукозапис синхронний Synopsis - лібрето Take - дубль знімальний;

кадр, кадр монтажний Take-up spool - бобіна при­ ймальна Taking distance - знімальна відстань Taking lens - об'єктив кіно­ знімальний Talking film, talkie - фільм звуковий Teaching film - фільм на­ вчальний Team - знімальна група Telescopic lens - телеоб'єк­ тив Test strip - проба оператор­ ська Theatre - кінотеатр, кіно Theatre circuit - кіномере­ жа Threading up - заряджання кіноплівки у фільмовий канал Three dimensional film, 3-d film - фільм стереоскопічний, стереофільм Thriller - трилер Throw, projection throw - про­ екційна відстань Time-lapse cinematography - кінозйомка покадрова упо­ вільнена (цейтраферна) Tin - коробка для збережен­ ня кіноплівки Title, film title - напис;

назва фільму;

титр Title background - фон напи­ су Title board - верстат для зйо­ мок написів Title on moving background напис на фоні дії Track - рейки для оператор­ ського транспорту Track in - наїзд камери Track out - від'їзд камери Track shot - зйомка у русі Trailer - ролик рекламний (фільму, що випускається) Translucent screen - екран що просвічується, рир-проекційний Transparency - домальовка на склі, діапроекція Travelling matte - блукаюча маска Travelling shot - зйомка у русі Travelogue - фільм геогра­ фічний Treatment - сценарій літера­ турний Trick film - фільм мульти­ плікаційний Trick printer - трюкмашина Tripod - штатив жироскопічний Truck shot - зйомка у русі Under-exposure - недотримка Unit manager - директор кар­ тини Unmarried print - копія неспівставлена Weather effects - метеоефекти Western - вестерн Wedge, optical wedge - клін оптичний Wide angle lens - об'єктив ширококутовий Wide film - плівка широка (70 мм) Wide screen - екран проек­ ційний Wide screen film - фільм ши­ рокоекраннії Wipe - витіснення, шторка Working print - копія робоча Worm's eye view - зйомка з низької точки Zoom away (shot) - від'їзд трансфокаторний Zoom in (shot) - наїзд транс­ фокаторний Zoom ltns - об'єктив зі змін­ ною фокусною відстанню.

БІБЛІОГРАФІЯ Надруковані джерела Абдуллаева 3. Реальное кино. М.: Три квадрата, 2003. Актуальные проблемы за­ рубежного кино. Сб. М: ВНИИ киноискусства, 1979. Англо-Русский словарь по телевидению, аудио- и видео­ техники / Сост. А.П. Ткаченко, В.Н. Цацулин. Минск: Беларуская Энцыклапедыя, 1999. Аристарко Г. История тео­ рий кино. Пер. с итал. М.: Ис­ кусство, 1966. Арнхейм Р. Кино как искус­ ство. М.: Иностранная литера­ тура, 1974. Арнхейм Р. Искусство и ви­ зуальное восприятие. М.: Про­ гресс, 1974. Аронсон О. Метакино. М.: AdMarginem, 2003. Атанесян А. Краткая ин­ струкция для начинающего продюсера. М.: УНЦ ДО, 2004. Бабишкін O.K. Кінемато­ граф сучасного Заходу: Нотат­ ки про буржуазне кіномисте­ цтво. К.: Мистецтво, 1984.

Базен А. Что такое кино? Пер. с франц. М.: Искусство, 1972. Балаш Б. Культура кино. Пер. с нем. М.-Л., 1925. Балаш Б. Искусство кино. Пер. с нем. М.: Госкиноиздат, 1945. Балаш Б. Кино. Становление и сущность нового искусства. Пер. с нем. М.: Прогресс, 1968. Баскаков В.Е. Борьба идей в мировом кинематографе. М.: Знание, 1974. Баскаков В.Е. Экран и вре­ мя. М.: Искусство, 1974. Баскаков В.Е. Противоречи­ вый экран: Духовный кризис буржуазного общества и кино. М.: Искусство, 1980. Баскаков В.Е. В ритме вре­ мени: Кинематографический процесс сегодня. М.: Искус­ ство, 1983. Баскаков В.Е. Сражающий­ ся экран: Современная идеоло­ гическая борьба и киноискус­ ство. М.Лросвещение, 1984. Баскаков В.Е. Агрессивный экран Запада. Новые модели. М., 1986. Баскаков В.Е. Фильм - дви­ жение эпохи. М.: Искусство, 1989. Бахтин М. Вопросы литера­ туры и поэтики. М,: Художе­ ственная литература, 1975.

Березницкий Я. Как создать самого себя. М.: Искусство, 1976. Березницкий Я. Отблески времени. Неоконсервативные тенденции в американском кино 70-х годов. М.: Искусство, 1983. Бессмертный А., Эшпай В. 100 режиссеров американского кино. М.: Н И И киноискусства, 1991. Борьба идей на мировом экране. Сб. / Сост. М.Г. Мельвиль. М.: Знание, 1985. Вайсфельд И. Композиция в киноискусстве. Вып. 1, 2. М., 1974. Вайсфельд И.В. Кино как вид искусства. М.: Знание, 1983. Вачнадзе Г.Н. Всемирное телевидение. Новые средства массовой информации, их ау­ дитория, бизнес, политика. Тбилиси.: Ганатлеба, 1989. Вейцман Е. Очерки филосо­ фии кино. М.: Искусство, 1978. Власов М.П. Виды и жан­ ры киноискусства. М.: Знание, 1976. Галушко Р.И. Западное те­ левидение и «массовая культу­ ра». М.: МГУ, 1991. Гене И. Бросившие вызов: Японские кинорежиссеры 6 0 70-х годов. М.: Искусство, 1987.

Гинзбург С. Очерки теории кино. М.: Искусство, 1974. Голенпольский Т.Г., Шестаков В.П. США: кризис духо­ вной жизни (Противоборство двухкультур). М.: Мысль, 1982. Гольденберг М.Е. Драматур­ гия кино. М.: Знание, 1978. Горчаков В. Видео westerns. М., 1992. Дакэн Л. Кино наша про­ фессия. Пер. с франц. М.: Ис­ кусство, 1963. Делез Ж. Кино. Пер. с франц. М.: Ад Маргинем, 2004. Ефимов Э.М. Искусство экран. М.: Искусство, 1983. Жанколо Жан-Пьер. Кино Франции. Пятая республика (1958-1978). Пер. с франц. М.: Радуга, 1984. Жанры кино. Сб. / Под. ред. В.И. Фомина. М.: Искусство, 1979. Ждан В.Н. Экран и образ. М.: Знание, 1963. Ждан В.Н. Кино и услов­ ность. М.: Искусство, 1971. Ждан В.Н. Эстетика филь­ ма. М.: Искусство, 1982. Ждан В.Н. Эстетика экрана и взаимодействие искусств. М.: Искусство, 1986. Зак М. Кинопроцесс. М.: ВНИИ киноискусства, 1990.

Зак М. Кино как искусство, или Настоящее кино. М.: Мате­ рик, 2004. Западный кинематограф: проблемы и тенденции. США, Италия, Франция, Испания, ФРГ, Финляндия Сб. / Сост. Л.Г. Мельвиль. М.: Знание, 1981. Зарубежное кино: Идео­ логия и эстетика. Сб. / Сост. Е.Н. Карцева. М.: ВНИИ кино­ искусства, 1982. Зарубежные киномеридиа­ ны. Сб. / Сост. И.А. Звегинцева. М.: ВНИИ киноискусства, 1990. Зарубежный экран: Соци­ ально-политические пробле­ мы и тенденции. Сб. / Под ред. Г.Д. Богемского. М.: ВНИИ ки­ ноискусства, 1980. Звезды немого кино. Сб. / Сост. В. Головский. М.: Искус­ ство, 1968. Из истории французской ки­ номысли: Немое кино. Сб. Пер. с франц. М.: Искусство, 1988. Ильин Р. Изобразительные ресурсы экрана. М.: Искусство, 1973. Капралов Г. Человек и миф: Эволюция героя западного кино (1965-1980). М.: Искус­ ство, 1984. Караганов А. Киноискус­ ство в борьбе идей. 2-е изд. М.: Политиздат, 1982. Карелина В.М. На экране и за экраном: Пропагандист­ ский механизм английского буржуазного телевидения. М.: Искусство, 1982. Карцева Е.Н. Сделано в Гол­ ливуде. М.: Искусство, 1964. Карцева Е.Н. Вестерн: Эво­ люция жанра. М.: Искусство, 1976. Карцева Е.Н. Голливуд: Контрасты 70-х. Кинематограф и общественная жизнь США. М.: Искусство, 1987. Кинематограф Западной Ев­ ропы и проблемы националь­ ной самобытности. Сб. / Сост. Л.Г. Мельвиль. М.: ВНИИ ки­ ноискусства, 1985. Кино: Реалии и вызов гло­ бализации. Сб. / Под. ред. М.И. Жабского. М.: Н И И ки­ ноискусства, 2002. Кино: Энциклопедический словарь / Гл. ред. С И. Ютке­ вич;

Редкол.: Ю.С. Афанасьев, В.Е. Баскаков, И.В. Вайсфельд и др. М.: Советская энциклопе­ дия, 1986. Кино: Энциклопедический словарь/Гл. ред. С И. Юткевич;

Редкол.: Ю.С. Афанасьев, В.Е. Баскаков, И.В. Вайсфельд и др. М.: Советская энциклопедия, 1987. Кино в мире и мир в кино. Сб. / Отв. ред. Л. Буряк. М.: Материк, 2003.

Кино Великобритании. Сб. М.: Искусство, 1970. Кино Индии. Сб. Пер. с англ. М.: Радуга, 1987. Кино Италии: Неореализм. Пер. с итал. М.: Искусство, 1989. Кино на разных меридианах. Сб. / Сост. Л.Г. Мельвиль. М.: ВНИИ киноискусства, 1988. Киноведческие записки. Сб. М., 1988-2006. № № 1 - 7 7. Кинорежиссеры Скандина­ вии. Биофильмографический справочник / Сост. О.Э. Ряза­ нова. М.: Н И И киноискусства, 1996. Кинословарь. В 2-х томах / Гл. ред. A.M. Прохоров;

ред­ кол.: И.В. Абашидзе, А.П. Алек­ сандров, В. А. Амбарцумян и др. М.: Советская энциклопедия, 1966-1970. Киноискусство и действи­ тельность: Диалектикавзаимосвязей. Сб. / Отв. ред. СВ. Дробашенко. М.: ВГИК, 1990. Кокарев И. Е. Америка на пороге 80-х: Голливуд и поли­ тика. М.: Искусство, 1987. Кокарев И. Е. Российский кинематограф: Между про­ шлым и будущим. М.: Россий­ ский фонд культуры, 2001. Колодяжная B.C., Трутко И. И. История зарубежного кино. Т. 2. М.: Искусство, 1970.

Колодяжная B.C. Кино Ита­ лии (1945-1980). М.: ВГИК, 1998. Комов Ю.А. Голливуд без маски. М.: Искусство, 1982. Комаров С В. История зару­ бежного кино. Т. 1. М.: Искус­ ство, 1965. Комаров СВ., Трутко И.И., Утилов В.А. История зарубеж­ ного кино. Т. 3. М.: Искусство, 1981. Комаров С В. Великий не­ мой. Из истории зарубежного киноискусства (1895-1930). М.: ВГИК, 1994. Кракауэр 3. Природа филь­ ма. Реабилитация физической реальности. Пер. с англ. М.: Ис­ кусство, 1974. Кудрявцев С. 500 фильмов. М.: СП «ИКПА>>, 1990. Кудрявцев С + 500. М.: Про­ гресс, 1994. Кудрявцев С. «Последние 5000». М.: Каскад, 1995. Кудрявцев С. «Все - кино». М.: Каскад, 1995. Кукаркин А.В. Кино, театр, музыка, живопись в США. М.: Искусство, 1964. Кукаркин А.В. Мифы запад­ ного кино. М.: Знание, 1968. Кукаркин А.В. По ту сторо­ ну рассвета. Буржуазное обще­ ство: культура и идеология. М.: Политиздат, 1974.

Кукаркин А.В. Буржуазное общество: Культура и идеоло­ гия. Изд. 2-е. М.: Политиздат, 1977. Кукаркин А.В. Буржуазная массовая культура: Теории. Идеи. Разновидности. Образ­ цы. Техника. Бизнес. Изд. 2-е. М.: Политиздат, 1985. Кьярини Л. Сила кино. Пер. с итал. М.: Иностранная лите­ ратура, 1955. Лазарук С В. Базовые моде­ ли киноведения США. Из ис­ тории американского кинове­ дения. М.: ВГИК, 1996. Лидзани К. Итальянское кино. Пер. с итал. М.: Искус­ ство, 1956. - 194 с. Линдгрен Э. Искусство кино. Введение в киноведение. Пер. с англ. М: Иностранная литература, 1956. Липков А.И. Проблемы ху­ дожественного воздействия. Принцип аттракциона. М.: На­ ука, 1990. Лотман Ю. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. Таллин.: Ээсти раамат, 1973. Лоусон Д.-Г. Фильм - твор­ ческий процесс Или язык и структура фильма. Пер. с англ. М.: Искусство, 1965. Маркулан Я.К. Зарубежный кинодетектив. Опыт изучения одного из жанров буржуазной массовой культуры. Л.: Искус­ ство, 1975. Маркулан Я.К. Киномело­ драма. Фильм ужасов: Кино и буржуазная массовая культу­ ра. Л.: Искусство, 1978. Мачерет А.В. Реальность мира на экране. М.: Искусство, 1968. Методологические вопро­ сы изучения зарубежных кон­ цепция киноискусства. Сб. М.: ВНИИ киноискусства, 1981. Мельвиль Л.Г. Кино и «эсте­ тика разрушения». М.: Искус­ ство, 1984. Мифы и реальность. Зару­ бежное кино сегодня. Вып. 2 / Сост. Г. Капралов. М.: Искус­ ство, 1971. Мифы и реальность. Зару­ бежное кино сегодня. Вып. 3 / Сост. Г. Капралов. М.: Искус­ ство, 1972. Мифы и реальность. Зару­ бежное кино сегодня. Вып. 4 / Сост. Г. Капралов. М.: Искус­ ство, 1974. Мифы и реальность. Зару­ бежное кино сегодня. Вып. 5 / Сост.: Г. Капралов, М. Шатерникова. М.: Искусство, 1976. Мифы и реальность. Зару­ бежное кино сегодня. Вып. 6 / Сост. М. Шатерникова. М.: Ис­ кусство, 1978. Мифы и реальность. Зару бежное кино сегодня. Вып. 7 / Сост. М. Шатерникова. М.: Ис­ кусство, 1981. Мифы и реальность. Зару­ бежное кино сегодня. Вып. 8 / Сост. М. Шатерникова. М.: Ис­ кусство, 1983. Мифы и реальность. Зару­ бежное кино сегодня. Вып. 9 / Сост. М. Шатерникова. М.: Ис­ кусство, 1985. Мифы и реальность. Зару­ бежное кино сегодня. Вып. 10 / Сост. М. Шатерникова. М.: Ис­ кусство, 1988. Мифы и реальность. Зару­ бежное кино сегодня. Вып. 11 / Сост. М. Шатерникова. М.: Ис­ кусство, 1989. Монтаж: литература, искус­ ство, театр, кино. Сб. М,: Наука, 1988. Монтегю А. Мир фильма. Пер. с англ. М.: Искусство, 1969. Муратов Л.Г. Итальянский экран. Антивоенная и антифа­ шистская тема. Л.: Искусство, 1971. Мусієнко О.С. Гуманізм і антігуманізм в сучасному кіно­ мистецтві заходу. К.: Знання. Мэнвелл Р. Кино и зритель. Пер. с англ. М.: Иностранная литература, 1957. На перекрестках кино. Сб. М.: Н И И киноискусства, 1993.

На планете кино. Сб. / Сост. Т.Н. Ветрова. М.: ВНИИ кино­ искусства, 1989. На экране Америка. Сб. М.: Прогресс, 1978. Нечай О.Ф. Экран облича­ ет: Прогрессивное зарубежное кино. М.: Наука и техника, 1987. Нечай О.Ф. Ракурсы. О теле­ визионной коммуникации и эс­ тетике. М.: Искусство, 1990. Орлов A.M. Аниматограф и его анима. Психогенные ас­ пекты экранных технологий. М.: ИМПЭТО, 1995. Основы предприниматель­ ской деятельности в кинемато­ графе / Под ред. В.И. Кошкина. М.: ВГИК, 1993. Плахов А.С. Всего 33. Звез­ ды мировой кинорежиссуры. Винница: АКВИЛОН, 1999. Плахов А.С. Всего 33. Звез­ ды крупным планом. Винница: ГЛОБУС-ПРЕСС, 2002. Попова Т В. О музыкальных жанрах. М.: Знание, 1981 Поэтика кино. Сб. М.-Л.: Ки­ нопечать, 1927. Проблемы гуманизма и ан­ тигуманизма в современном зарубежном кино. Сб. / Сост. Е.Н. Карцева. М.: ВНИИ кино­ искусства, 1985. Проблемы современного кино. Сб. / Под ред. С И. Ютке­ вича. М.: Искусство, 1976.

Разлогов К.Э. Боги и дьяво­ Садуль Ж. Всеобщая исто­ лы в зеркале экрана: Кино и за­ рия кино. Т. 3. Пер. с франц. М.: падная религиозная пропаган­ Искусство, 1961. да. М.: Политиздат, 1982. Садуль Ж. Всеобщая исто­ Разлогов К.Э. Крушение ил­ рия кино. Т. 4. Пер. с франц. М.: люзии. Политизация западно­ Искусство, 1982. Ч. 1-2. го экрана. М., 1982. Садуль Ж. Всеобщая исто­ Разлогов К.Э. Конвейер грез рия кино. Т. 6. Пер. с франц. М.: и психологическая война. Кино Искусство, 1963. и общественно-политическая Симонов А.Г. Цвет в кино война на Западе 70-80-е годы. (Колористика фильма). М.: М.: Политиздат, 1986. ВГИК, 1990. Режиссерская энциклопе­ Соловьева И.Н. Кино Ита­ дия кино Азии, Африки, Ав­ лии. М.: Искусство, 1961. стралии, Латинской Америки. Строение фильма. Некото­ Сб. / Отв. ред. Т.Н. Ветрова. М.: рые проблемы анализа про­ Материк, 2001. изведений экрана. Сб. / Сост. Режиссерская энциклопедия К.Э. Разлогов. М.: Радуга, 1985. кино Европы. Сб. / Сост. М.М. Теплиц Е. Кино и телевиде­ Черненко. М.: Материк, 2002. ние в США. Пер. с польск. М.: Режиссерская энциклопедия Искусство, 1966. кино США. Сб. / Отв. ред. Е.Н. Теплиц Е. История киноис­ Карцева. М.: Материк, 2002. кусства 1895-1927. Т. 1. Пер. Рейзен О. Бродячие сюжеты с польск. М.: Прогресс, 1968. в кино. Изд. 2-ое доп. и перераб. Теплиц Е. История киноис­ М.: Материк, 2005. кусства 1928-1933. Т. 2. Пер. Садуль Ж. История кино­ с польск. М.: Прогресс, 1971. искусства от его зарождения Теплиц Е. История киноис­ до наших дней. Пер. с франц. кусства 1934-1939. Т. 3. Пер. М.: Иностранная литература, с польск. М.: Прогресс, 1973. 1957. Теплиц Е. История киноис­ Садуль Ж. Всеобщая исто­ кусства 1839-1945. Т. 4. Пер. рия кино. Т. 1. Пер. с франц. М.: с польск. М.: Прогресс, 1974. Искусство, 1958. Традиции иновыетенденции Садуль Ж. Всеобщая исто­ в зарубежном кинематографе. рия кино. Т. 2. Пер. с франц. М.: Сб. / Сост. Л.Г. Мельвиль. М.: Искусство, 1958. ВНИИ киноискусства, 1984.

Турицын В.Н. Кино Испании (1896-1970). М.: ВГИК, 1990. Ужас: Аннотированный ка­ талог зарубежных фильмов ужасов и мистики / Сост.: С В. Б а р к а н о в, А.Г. В л а с е н к о, А.И. Гуров, ВТ. Терехин. М.: НПКЦ «Интех», 1994. Утилов В.А. Очерки истории мирового кино. М., 1991. Утилов В.А. Сумерки ци­ вилизации. XX век в образах западного киноэкрана. М.: Ки­ ностудия «Глобус», 2001. Фантастическое кино. Эпи­ зод первый. Сб. / Сост. Н. Самутина. М.: Новое литератур­ ное обозрение, 2006. Феномен массовости кино / Под ред. М.И. Жабского. М.: Н И И Киноискусства, 2004. Фрейлих С И. Искусство экрана. М.: Знание, 1961. Фрейлих С И. Проблема жанров в советском киноискус­ стве. М.: Знание, 1974. Фрейлих С И. Золотое сече­ ние экрана. М.: Искусство, 1976. Фрейлих С И. Теория кино: От Эйзенштейна до Тарковско­ го. М.: Искусство, 1992. Ханиш М. О песнях под до­ ждем. Пер. с нем. М.: Радуга, 1984. Ханютин Ю.М. Реальность фантастического мира. Про­ блемы западной кинофантас­ тики. М.: Искусство, 1977. Что такое язык кино? Сб. М.: Искусство, 1989. Шатерникова М.С. «Синие воротнички» на экранах США (Человек тру­ да в американском кино). М.: Искусство, 1985. Шулежкова СТ. Крылатые выражения из области искус­ ства: Материалы к словарю. Магнитогорск, 1994. Вып. IV. Экран и идеологическая борьба. Сб. / Под. ред. В.Е. Бас­ какова. М.: Искусство, 1976. Экран и книга за рубежом. Сб. М.: ВНИИ киноискусства, 1988. Экран стран социализма. Взаимоотношения кино и ли­ тературы. Сб. М.: ВНИИ кино­ искусства, 1987. Юренев Р.Н. Кино Японии последних лет. М.: ВГИК, 1993. Ямпольский М.Б. Память Тнресия. Интертекстуаль­ ность и кинематограф. М.: РИК «Культура», 1993. Ямпольский М.Б. Видимый мир. Очерки ранней кинофено­ менологии. М.: Н И И киноис­ кусства, 1993. Ямпольский М. Я з ы к - т е л о случай: Кинематограф и поиски смысла. Кинотексты. М.: Новое литературное обозрение, 2004. Maltin's L. Movie and Video Guide. Edition. New York: A Sig­ net Book, 1992.

CD і ресурси інтернету Все кино. Путеводитель. Corel, 1998. Познавательная энциклопедия. Кинематограф. Термины / Киносемиотика - http://kinosemiotika.narod.ru/TerЗМІСТ mini.htm Энциклопедия кино. Vol. # 1. Softel Ltd, 1996. Энциклопедия кино Кирилла и Мефодия. Мультитрейд, 2003. Cinemania96. Microsoft Corporation, 1992-1995. Film Glossary / IMDb - http://us.imdb.com/Glossary/ Film Glossary / Video & DVD - http://video.barnesandnoble.com/ search/glossary.asp?

ВІД УКЛАДАЧА ЧАСТИНА І. КІНОМИСТЕЦТВО ЧАСТИНА II. ІСТОРІЯ І ТЕОРІЯ КІНО ЧАСТИНА III. ЖАНРИ І Ш Д Ж А Н Р И ЧАСТИНА IV. КІНОВИРОБНИЦТВО ЧАСТИНА V КІНОПРОКАТ ЧАСТІША VI. КІНОТЕХНІКА ЧАСТІША VII. ІНДЕКС ТЕРМІНІВ ЧАСТІША VIII. АНГЛО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК КІНОТЕРМІНІВ ЧАСТИНА IX. БІБЛІОГРАФІЯ Довідкове видання Миславський Володимир Наумович КІНОСЛОВНИК. ТЕРМІНИ, ВИЗНАЧЕННЯ, ЖАРГОНІЗМИ Переклад з російської С.В. Мірошніченко. Редактор А.Ф. Парамонов. Коректор Г.К. Косач. Комп'ютерне макетування О.В. Павлов.

Підписано до друку 1.09.2006 р. Формат 60x90 1/16. Друк офсетний. Гарнітура Petersburg Папір офсетний. Ум.-друк. арк. 20,5. Наклад 300 прим. Замовлення.

Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 ||

© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.