WWW.DISSERS.RU

    !


Pages:     || 2 |
-- [ 1 ] --

.3{wry #.sr XX*x, er,e #.*r llshl: #&x#i& w**g eoopa pa. oo ypaue,|'| ax paa(}eHx cepaa ae aa Te, p. oye ae pypya'

Bopooeylo' e- ollJypa o }tpMae B xon,l npaex peye oo oooeaeo.B ao aHoHo o"a]t.t oea oe3 eo o6e a}}.l)}|tile ,ao e oaeo paqa' ai' a eo ].l olie ea6p ap BeGr'p. e e 6o l cpaHo, e , aee}IIe apol.t o pe oepllJxBepy yea e 365 e oy aa lt{o pte o Bey Bery al pa, coo axee,opeay Bepy eepoHoe3aHoBo, , pa6oa-'ayea lo,o. lon, ry oy-eey B a e ]upnooo}|o coep. erio ep B c}31ty 3aaaeea,oaa a e ne yl|lc]r'" e.9a ao. }t la o,o y,x ecrel xoo o pyooo eep o ille oy.a e poooqaecooo o Bxo. oe o pe? B peoooeil4 Hoi,lepeM a e' o'e oHo oHoee e ' epy oepe'ex 3 x' o oae 6o6eoe o' pay Hooo oa o aeo, a ae op3aey a x ooo]vl aa,oa,yeep Ctaa o ae oae}|. oBoolotoiioSay, ttiopac a lta 1tx eele oya,ee , aep. a co pe ld,I{oeo, 6o6ee - q ttoaIac}|l 6 x cloe }|a}ry. o' epiBa }|o}loa ilg! }|x. o,tt,|}|e:

oH coo MoppHy ao ax HapHlx o e - oa.B 70.e o.I pet eHaMpee pa a e oHHlx ea|x ''eM o tooBaH eo'. eoea. x,ea pay ya, eeapaHBa, oT exrypy poBee ox a 3aae ye ryeepeo. He o eyao po tope ea oe.H paa eo eea. o ce oMepaxry oo t] epexax Apa- o. a. o oe oepe Aoxopoo yue yee T ae ppa aoo aHo pMa oao peeHTBo B apaoao: o Bpea Aax a aal Heep napv1v1 peet yH, Aap Cx,apo Caaa all-inlul.|oepa BeoHo B sive oee aaot.o a e aa, axpyxxaa Caa. a xaa eyeapopoa APABEE y eH ec oHo Hep}|{t.|Jx ce a poe epoee ae. paHeB, elx ao epHaHH|xxyo)HoB - B o e, Po. epepe }ypa aep aBHo Bl, o HMao oa - aBa yrye oMHa pe}M tpyM - e]tlee' e } B oce Ha oHopap. ppoa e paoaae ee, Heo He ol poo' }t(3l.l eHolvlpo eoM Botyxe T.e] ape apxya aoo. . .e }e MeHHo a, To pop pa HepaH|x, oe.Heol oae''oe Ha'', pIHoM ope, a Ba aIe oooaBeHBeH|eHoB|4l<, M|A|oHe, t oya aM r.lpeep-Mp Ha paHoae Ho oA 6 o 6r peeHe HoMepa B ocH. ax ooaHHoo Ceepoo oa. a Bel peo ao apaee o peepa' floaa' o M By Bce y pat a aoae;

Toyeo.. apaHee a Hx at\4 yeT a Be paHo e pe.qy. Hpperaeoaa apaaa ..Cx, oooe. e o pyc oopooopooo t e'Cae oa e. |e opoe a t HeMy e p|tfi. pe oa ex e }oe '.e oa HaI\4eHlx aoo oo y)t{ae'', 4 oa Haa,B H paooHBeo eccaH|tvl ope}{eN! otv'oBMaeo epeoaaa apt.],ayp, | ex elx B ay e aa aeoca. "."t@i 't 'l tt t,t 6;t &', . I *, *i:.

:i:i ":1:

.:.-i:."

1!:!.:i}.:

j,t., B e p e H e o p y , o po, oopy petae e B H M a H a p a H e H a a - oa, epeeF(y Me},yHapotH H o t o e H e H a p y a l a . o pooB patHHe oaatH. o. Be e coo W|P - o eT,,'BepXBa}le'' oea, p a o a a | o o y o'loea' QHaHo o o o | H | o a B o M, Ba eN4aopaea B }3 a yo X eaa opa- opory oaoa' a l o M T a H e ' a e p B a H a oeo{e T otx a.q e o e e o p o . 2 0 0 3 e | T a F iT H e e H H oB x oy Be Hoepa B oex oa oa? ppoa y BpM BHa, a p e e p B p o B a I a o o H o B o - H o e o e e o o . c e e o e o p H a B e H e. e H a - e o e o p o p o o o o B H y e H | o B I a B - H a P o e a a a B a H e - a lq |oeTpoB ''caaH H o B o o' eeyToe Hooo oa. To B TaXe, a o oe eHeH| ' c a o a,H o o , o a l a M o e T o p y e - p o o o yo T e p o p o a eae 6ee oo t a p o A x e o , T a - y}e lo aMoo |-(oHa a HBa' pe- olxa.Paaa poeT e o|.(o } e c T a M a a a H e p e - yTaTe eo apt a

11..;

..1. :t:t:.:',:tll :t:at],a:,ata,:t:,t,:t:::,::lll,,,,t, l.at t:'.:,:,,,",t.'::t MP FiooKo' N924 {12) oAUlA o pooaaBolo eaNlo aHa o ee B arye 1947 oa, oaoaao opryao ooeBo plll o Haaa6o-x. oprya| a pooaoe ooBo B 1510 oy'p] Bepe aoo,otBaoBa aa} a Bo oa,e aoo Ha epe oooe. Peyao oo ao yHaHoeoyapBo aeao oyapBe, pe poexaNl' paHa aaatxe,opae }||x ooooHo xpay paex yaBepy oHo}o pa3aao Epot- x paaM'BepoaHM' eaet o paBe}o H . paa, paa o , Ha xyo oe, o paey,Ho Hae o ao|M e et oopaeM, eoMeI.vloHojeefuI pHoy(o o oeeMMI]IoM }e). eo ao oeo ee epe . ' e 1o'oopl oooB}loo flo, o apoHee o opBIe yp' a eyl' Olll. Map, 6ea. ceo ea HM Oa}vl Ha cBa nlx opoxax ryeax Ha oM xoy, e ee yI }y He at,a o paayi6r. oa 6etx Ho e olll]e pee e. o P orDo' Nr24{12) a e aoyo o Boeo oepoyoyaButa aoo HoJIaB, ee o)eaJa a HaopoBaHa Byx oBapH| eol{ Apytpa o|x pa oe' oopl fuIoeHo, pepe.'oe - oa" peBe Beo, pea oa o- opo}olvt o[4 epx, ee epo-ex, (Bombay to Goa, 1972)' e oy 3 poe e Bope oeoae. epIx Box HaeHtx I-|Ix Aaxaa.B oap. o nopoopo Boopy)e- oH t{oo Boa oceoBaBeo o- e HHyp lftoe o oo P. oote o opyae, o- anypa Bo paoey 16o6 B ot|oN4eHo }aexo 'Tt o H'.(u eH} Hi Meri Zindagi, 1965). Coeo, eon e 1973 oa, oa P opa oaHea lo}e- oae Hy-poe l1{peoo cep aBap- a a y loe eoop. Ho-ieopaaex epe o pa 6ee.xpaHe. Hao ao olea oaoPa ayp, oa. ee B pee o6exe Bo o MHoe oBel,l ee oo flea eyaFlle a6y oye (npeaooMyxep. a Be- opeeByel }|oopoloepa Cyoxa ae..opa AB.. DVD- a. 6yyeo ee Bepa yee oap yflepe Pa Myxep- BpeaIe oeo ep }, e epoa. apl,e 18-eP peaeo B aeBeoe- e. e epeo e paoApy ao po. o pa - oaet), opa yex B oa o yoe ocxolvlot }Ia - ae no },epafut e. flee}|o, a ap ooBoeo pee apo}lI- oHe oao o M |e ooe- oe apoe B opoax He x opa,o pao eoo}}| yrex, ooeo ol cop- o o o-..o.',oa e poca eM pe]vl6o.x a x x yaaHoeaJIeyGBe}e aBHooe- x Beec o6oo 6. po' xe3aorvtaec ee ot1y 70-x oa oe opae oeal,ey}e opo- o 6oeo o B ey) ae aN4epaco '.Be- a|ly polo a. B ''o. uJope.'[he Great Gambler,1979) ao op.'. peoo. yopeo epeoe lM x pecoapo, ya. M,}t(oBo 6epyaoc r. |Ma He epeo{ xoeo yo c 6apoo oec Aa6xa aaa pae apo. xoo a paceoae oa,o6t oapye oHaey Ha ac oeM o o o. po. e aMtlyaM' pael e' Ni (ePie e|-|Hllvl ea eH. o |-loeeHln py6a yyB|M aoM' eM eo. yllx opoa o cp peoHeo CaeH,BoHae. poeoop puJeoctloxpapaGoaoe oaoaaepal cey6aM ooe apaoHolvl B|e. epxepeoe o6opoeoe jeM oM }e oy ope. Papa' aHo,aHo. '.exy B oa,'e (Johar B epHo.pac|x opoxapeo, Mehmood in Goa), e pe- x oaHa, }t paept 6a oaa ep. pa6ox 6epeax epaFllx. po. oax 3a Aa paa He aBl coHe e aotx Heex a B oceoaeo y y}e o|X apHax aaoHo}oyto e oa poe,'6 ape'. oo eepoo, oHo ypo| (Arzoo, 1965) o Mex. }lo e''pao (Shaan, 1980)' c o My ep a6atxe. }', e aoVic vi Hao. pae,o 3a oeHa x pee o. ap.eo oM, o,oo6o. pa. et opryaoo MHapa 6eet o Baec. 60. a, oa a ooaeo He a BaHo pcoeHeHo opoeeppop. oopao aH, oxpa. oaoy}e Haae 70.x oaa. H eoopt yepee oa. HoB 6o6ex c- aeppope ooex He ax oo oa. eo anpeToo ry- Hpao, |-ioa}e eo6peee.

BPA Hlx HaooHa oMHe- oopoo Hapae o }aHeMooBeHoe pHIe yoBoB1 o- e.Hleolx oe- Hoe apo ol ox |-|Ix peryHoB o- e, Ha.qexep l- Bopo*te ol{ o He paaHo ex aea- o oa eaaaHo - o t, e,ytep}BaoHoB- po.H oory - eHo aoo Hpa o eope,oHaM. e o ae. N{e ap aa (Pax )(o}eHHx aypaHlx o 30 a 1987 oa yap) aae o y A- eHxyoe'oa|x pl' e a oyao. pa yp axpyx xa a paHoBeHx aao yal aryc oo apy ltpoeHo oe, oex y oopo,ooHH aa o Be BIea- o e o . a o o xpao oao oaHa a }a' o x, oee, te oee oe3aMy)i(e- eHopeaHa apax, Ba oHa oya y,oHxapye. pyeH pa! - tvlooe}, opoxaa Bo o y BpaT ooo aapa BplB}lot\,t il4yl- .ya a a o - o H -ea oooeHo ee o oee pHaM aoe' po''aax.' ylx Boacao,ooHHIx (Badshah, pa' apo oo' oyBa1999). y|xBeB epeeB' Cpe o- oya, epeleHx apH laM'paHoBe|M aot o- apa peo p3lBpa ooo o - Ho paBIx'oe eaHoltol|poHo- Hlx HoBe B op{eBeHo , Ho o- Hx epHlxoe}ax. epoeeBo o aoe oa o 1 ep}aHHoo|4 eap a 1 ap N1 vIH. apHaBaoo ta, {epa, e Ho. oaI{ oe- l o He Bxo o yBape e- ae|x' yBeoBeeHHlxpao - epylo e opl+(eB, Bpolqe oepe 6ao- pa} oe |a, a a ap yope- opee aoor\4, oo rpe Ap- y - o-epoe |Ha a yp, oe eaaepa yr\4Ha ep oopoo oa Hao oo t+{|4H|4,3a a co oopo He ao epeea paHe BocI4l{ pay' oBepa yoTeM oecBv1|'t|I.o oaa atpa' o- epee. B oppe pary4l4 lpao eo opylo Hro He oe 3a. aM o y oeaa oa ''B|xo - oH oe a a}eaM ya-apo, ax eaetx ope''BeHeH a'' (Mujhse Shaadi pee|H 3e l opo / King Unc|e',, Karogi,2oo4)colpe- yaa poel e 199, axpyxo F}e yooCaa xa - Hea. e - o BoMo}poo, ''aep / pa opa - Aa y- Ho' B o e F @I1Dhoom'',24, c Axeo ap. e Hea aepa oe- H,}{|4 o, | e aao ooApaxa- paopa e.qeTeo p4oa e e p''T| il4o]v| oxpaa o ce ap|-|| o }t|'' Bl- a aHy Ha oy1qa. epHo- poxo}l{x|4el.qeH' o|xeax oBl4- xaaeHeep|e ac pa aopooo, ee l oa - po oe- ae oo|xoBepHyeeyeoo 6ae po|1| ee oHe :oIoa aperyoex t4 e coaero ccl

ae ee y Hoa He oe,oBoeepo a(a, pepy,pooo e }e }o apy o oo yo Aap, AHol-|.',pepaeooe axpya e}Aaxo B.'AMap, a97). oao B oeHee ee- HoMoeaHeB,eo,o.'A B I4e c.4rya.4 opHe 3eHa' eoe peo oe Moeo eaxHopoMa. e oey?'' Boe oa[4.'Hary aBpa He{?,' XXI o 90-x Haaa ea pooHe o}e oo l' e ao-oo- (Ka| o Na o, 2oo) axpyxpe eyaopeo t MeHepo e yT opoa aM o.Bae po oo oe}+{lHepoBto ooB aeMx He}HIx p3e,ot aaa'.ya aap'.B oHoM aMx Ho. aelx oeH|xHoI\4epo.'ope a oya o!'', o B e' aaaB ae oy ByMHoB opeet pyMaxpyxo Cao, opa oe.Ca al opex apH'oopey}eBooB oooo o. a, aoapHo. o oaHHlM My'oopoeoBoe ''o o epaHx eax'',o oH -:

***.-_= *...

*.#....g -* Vt,t, sw.re'{ei*t l';

r. 'l*ru. tr#?/ #ffr 'gi ff iiJ**l!| ' trt fr ;

,F,,,' a lpla x oopaHltvt }{apaua| pat'4 aa Hol o oe eo oeac' Heracl.| aoH oo l{14a a:o Ha pa oB ap}eH' earvl pa}e a.q il*r|&i!{r* lk*''.

oB, paoBeH|e ap,c a. Co o ''C Ho|Moo, Paa!,' e{Hoecoacaa flpea- capryeeo cBHeopa(Barood' 196\ a - |1|1e ap6l ooo ota B oo ''ce'' ae 8o-x - oaa, Hea o- P }4,apa' o BooBaHa patv' B|cpeB cn}4l1, B ace. IIo|'Ha a ooo a. o h 4 ' l o n p t o e ' ' C a p a Beaca, e paBopaBa'' (Samraat,t982). Tpepoat o- e o no,, oev|Btot'ti pe' eBa paeB B e B a e H o B o pooe lvta B|oHHoe aM ''C oe o.qpaBee Hol oo!', eltqqya opa, oHael o oyHe He.o} to Bcryel poB. eceHo- e epe ap .4l1''Capa'' Be Ha Bo.qyx: epepa poo ttlop opaB B Tp a ee |/1c|4, BpoeoMo, o'{apy} a opaaoe ooTo, papeBoF| o o, e naeAaa Xaa (opeHoo o ya paHa B N+{a Bea ft4opoo aaa eca, op}eBey ao 14t1p oHo\4 TaaHe) oa paop}eF'eBoM TaBeHHtvl a opae yT B ope a '{ax, a opa Bopa, ol aM e.ql Happy New Year,a epo'\4 aBa tp 3acaB 3aoaeTF|oo' oHe Beept1l<.4.o3peBaBeo' To peBpapeBo pra fla Hooo.qH o.qpa ol oa- er, aeeo yto, aTaHaoa y ec|4 aapol.ploap- pt4. }1e ;

.?"-tr".?sss,,",fl ##n:';

o;

E#i,l','Pfi ". ffiiffi.*lffff tnP|1|4c(oroJ4t1o'24(12) N offi y .,paee|"t }iifu 'dji s.ffi o}}qaHHoe olqpaB. ee Paa ''H. olye: e? e e a''. - ',| eH He H a e , a T o a o M H e a B }.elpaa eT Haat Ha }e oee pe tproH aHrypa epBooB.a a a 6 o e o o ooeHe y eoopa: eopa, oH yMep y MeH Ha a3ax''' ee Paa (Cyyap),. ''Tol?',- oIaeoo Paa. yao BoHe eo, oyaeT oTBeTMpaHoe:''o lH'' B ool Ha aHeM ceHI4MyHa' o. }qqel oa a.qy ee, py 3a p o.a.qo ''Me'' P p y e H H o M y o o o y c T e y a M o a B H o B o o t H a a oHe .eH Mooa e ' ' o ' '. p e , a o o p t o. a B p a a e p o y p l aa|4t4 c eo po.qTe, oepy paae.P,''aooyo. aoya to xoe, Ha oopa H Ha ceyHy e paTaBaap'', oBeae He.

a yo oopo o Haaa oHe oyBeM' oa aa''. eo Heeo. peaHo ooBop ae,a 14 o ,aa Aa ( oe apl flaa) opoeHHo pHaac P, oxo Bv1t oHa Bpoa'.Ho o yy - peeo, oopael o o poe1e oa le ay}. eo oopaa PyHa Mooe 4oo oMeTDoB a aooet oe . oa pa e, eoBepeHoee oe paao6' Ho e pee, eM pTeoaae a.qaee eHx BeepHx Hap.qo: B ee aeX-apa.e oex Heaopae.

Hooo.qHx BeepHo a o op|BoM 3aHMaeT |4P v1|1t|4|Koo epBoe eo(a MHooeB ',o6'' Ha To o Ho ae epeoeoao, He poB' o Ho ot(o MHeH o oeTBypo.aHH|x 6eo oe.a'epeBoeo Mye tpyo, ooo}(eBy peoa- ee 3 o.Hoo ). C aa.yoeH- e,ae ey y,xap- oo. ''eMHa'' oooHlo1o Ho yo. paTee' a. eooe epa toa.qIBae x oeolo oyoe ap Co Cax( po a- oteBHa opoHy al oBaHa oBa}+(HoMy eaoy peHa3HaeHHy o- oeoy Mxyy apaop l epo) eoeae al- aMM' }q eeHHoooHypa o.qo ylllx cvtHoteapa- ee M pooBeaM eepHeB oe- eBoB'.o a?'' (Kaun? Kayse?, aaeT Ha Hoooe a. Ho o-Haoey MMo oopooo o o 198). B aee oBylll Heo o oaHapo Me 4ao-.}e, ' 3a 72 tapo aoB,qo oylo Be e e opl opoo oBeey poxoeo.ep( oo. oyHo e B aeaHe..' BoB el Hooo o.a- pata Ha Bee. epHoe( .qa Apa yp, pHe B oM e eye He Apylpac pyax oee o opac!) ae Boo}t( pe e' aea eI\4 o pyaBaM,BIo}eHH|Iv oaHoBxo.T e(ecao- y ee ay}Bao aHe. a B epaaM opae pa' opoHy opoey yBeHaHHoe py- B epo3a Aa epe- fl,oaoo, ol.paoeHHa }eo{epee .e poae epeplM ee- pHoM oeoe-epyae,My}Ha,oopy ape.oe Hlx poo|N4 yaoM)' po Haya B o.qH oao B a epeBHaM. aHx o.oaHHo oylx oaoB.Cpal, Bpoe, o al M, oa aopae aMaHc HoBoo.Heooa oaae peB- oaaa eHHo B ee - oa oapeaB e epeel epeo' ypa, HoBo- H pe'|o}eHHa oH- Bae' B pe3yaeoaoB' y eo a ax o.qeo oopa ottaT Ma HlMpaoeHHo, a! opy} Mxya At Pa (o. o oa pyoeeo, ApHaaMoM.qe- ta oHa tac pyopy papoHe oyoopaHe o oce, a}e a oeae Me- e - pBo eot,oxo- ep opoHy a e oeye o ca opooCyaa opl- Mxy, y ypo oaoy aHaM opepoa eax, ao- BIeHHl eo), oopa, a a Haepee p- HlM oM eM, 3a..qo teN4oHaM o HeTopa ' pyTBy- a .'Myeepax'. oea eo aeHHe aHop|. o o eco yp|, o- eo y }e'a ooMyHaMepotvl c o e o e p e p o o, e a a Hot o.q, oH B ey (epl ooo ot a poy ery oopl o op|x HeoMoe pealo oo eal o, oa!) peoepeoxe- oee He e o Hol aaM o., Bea. Mxy, Bo1o oeoH- e,oety 3aBaHHI Ha oopoMMo}Ho op|. a lepa|pyl a }qea- a }eoyeHHtto o- pet, ooo xapepe B Ha aBe HaoBa oxMa- ''yeepax,', op e o aopot Xapepl pot' o|y a B eHepaHa peec-|He-ao eoae pa3.qHB Haee|x (Jagi1 (oo 3a) al opoo yax -.aH Maapaoee''ap yeepa'' (oo - o pa, B. oH 1984). B opeaeHoc Hey- o poBHM.qo}e paa ao M Bopy ryaepoaeHHoMy ao flapepe) o aoly}l( .lpaHoM. ep- oooepl o-oBy, aec eeTo e e- o e pyH|x epoe a eepoa. a ox eapy}o opoyCyaa apyaH He). a e}e py Bopy B.qlx P(ay xeH eoae* o|x epeoB, oope epetHe o}t{H|e et oM Beeo epaepx B e apx pay. x oe.q .e c HeoM'.{ooel apaooM aHe oo xpyxa apa ypoa eo oaa aa.pooT Boo oHe a a e H ' o H e H H | e ' a t '' po oo'',Ay Mao,aoy.a BeHo, pao He pea paa oeet' Ca, oa o a e a Box epoae, Mo}Ho epea aa o Ap xa '.Heoop(GhuIam)' e ye', ''aHH'' pe B (Chandni)' Caa ' ' p e p a c H o ' ' a eypeoo yxa e M '. e p e x - o l H a i q - e o B o a | I ( K h u b s o o r a t )..a e p y - o e p t y e o e e . a B H o ' ' J o - o } e eo e H B H o e. x a tal\4eeH Hae ''Cpoe'. (Lawaaris), o pe.aeBo'' e A p u n B o | a H o B p p Aax, oaae pa- a B o c e. a e o ( B a g h b a n ). a x p y x { e a 2 0 0 0 o. a " B B o oH o o e p l a o ' ' } t t -pe{.e ea o | y p a ' ' ( J o s h ).

pel

l|q'| oaHeBIeHHoo poaHa B pattHl4!a u9!!a', ceaM ''HoaoooaoBotHI,t 14 l{poeH aHpar, apI( Bpo'| BpeNIBcrpecc vpHaI4cri,Ml4 oBeI4 caIe fl4BopeelI4e || a Bopoc' axpyxpaBBaeey, ay- a, eoH y altoo oa''. t.t epaoHoBa:poel l l, paa ypy(eo eep- o yooarBa apeo: 3ao eo HryaHe HaeTpaHo, apoHyre ''Hoa o. ''Bry pa eo,oxpaH He eo Ha eye oaoBe- oa '.po'.. Ha}a opo. op 3 o aaaHe 1 e. pe oo- peaxo eo epBooo o l [JJaxpyx aM yaec pao- e, o o pa oaa po- pee, eo Bo.yHoM oeye op o oM'''oTaoe eepo t. ocoy Be B }Hepe. Aaxy aay, e '.{o'' ''Hota oop MeBo, h4e eeoo'B e opeye poa Bpe. (ty DVD "opaaAB" epa ''poa', oo E}|ol{ o, o e, aot ,oloxpa- 2o7 oa)' pe}ep oHoe. eeHe apa (oxap, pa - o oexa aeIae oaxo,'poepl o apxa Axap a- p.pe')' ooc Hoe pep|4e, oe opo opa: o{\dy y e,oop| aToo..qo}t(H| Bo} Heo Blo yy Pe Ca ea Bce BoN4o} ep aMoeopoeoe' ay yee, y x ec.B HaJ a o, oloTpep o a opa.q. B.}ey'looMy Haepa eMy eoBeaoa3aeo0lqaB- o THoo opooo aypa. liooe eHo ppoe p- e- o cTopOH o eo pao||4co- e ya o le nepe Hoa ax Me HoMy |o oryTex, o y}eB, pe oea. B o- la,'aap a.' 1978 oa: }aoa nb.. ey |:}?|t4naa B eHoMoe aryoa|a}oe-aoapoy a o 4ea o. il4o}o oo o o Ha ypyee''' pa eaoo yepepo paHoy: aee eo, Hao He Mya, oxoo oeo]\4 ooBe''. oH Ha D(oo - yo o.ao peeta- oB pMep ocel o eeae- HeN4Hoo pa Haao appy ao pa: ''Mt aypaQa- poo B lqye:''..BloHa ax eo nBe }H ae"' o eeo a.' po. ax. ee, oe15 e B 1*.11.a oToMepe }epeHy}oe xaTae. e...a.e H a Ho.qyp, yBBy e ao yxoHy l6 ''Hary a- t1ata, a a6opo,l.paara. oeHHl' ttoaoop}onee apa | He?'', 3e ocra,'Hv1. e, eM o x rro'.}{ai e. epo pae pa,aHoaBoa He oop ''o'',oec eH ct'tp, oa Haa. e oopoxH-o. o oTopoo.e }e ao-o ry.'. o peo pHae Moe pHaHe Aaxy ope poil4e . eo o:" aooo Heo- ay, H1ieei{y. optle etboo ' N9 (12) ''aoe. }ae ee oHyapery: o BpeeHo aao, ce. o aHeeo yo. pooae M yBep}{a, o py pya;

pyxo. Hoo oTpaHox, Ha opoo oceaxpyxxa: Ho' py pyoM' taexoe, ote o o aoy,a epH BHaHe' Pa , Haa peoo}eHa o o oa yp- Heooplx o Hoopeeyo,o| op t eaH|M lpo- ae y oee pocx aoyeo oBo. poe paBaa pe. Ho apaa.{oxapa, fl e Beaepa'.oH''oeH l o- tpya axpyxa.He ye Hotvtp oa ocoHoMaao. MoeBoM poB' B|oHe.yBoT a oa Cpaa MeH ocoo ry HoBo' aHlxB}|{By. o oeopoo pya (e o Heo}taHHa), e o aHoM HeeHo HeyBa}eHo o eopo, aypa,ya poeaopo}eH.

ep- oHoeH}o HeMy'.. - oMMo yaHa pt(ole A oepeBoAxeo? eH Ha. o? o }e eHHoyo Pa .qeHe '' py oaaoe epape. eM. a yaa. Mo eo peeBpeeHHo M rypHe yype,ape , oeo, . apoBaHHo',ao pee''? pol{lM' Meea[.la Ho a eoo}to. pa a|M HooM' oo. . opaeHo, l oy axpyxB|yae.'a- pt pBa a poBeee peeeMoe: oaa Hooc. eo B e eIMa, epoecepeax'te peeo}-|l{oa oe-ope oa oy|a eHoe''oepeo.. y MeH e o |o HaHo' po,e oMa peMep- oeooaHoe, Heao Po Poao, oo ao lHpa llaa, HaeHlx Bry epeoopt. o Ma, oeep B o Axe. ea (ca. He }e Ha e p ae epoa ytyeo a, l yty oaae eo a, loX aM|o}t a p }t coae. oo y. a ooppaoa, oaBa eep, e Ha,o o epeya. B Npe oa H-ope pe. Ha oe'eaBMo oo aa oT o ae-eoopooo ae. aa:'.Hyao. e ory cyayooaaoMapa. paoa o, ae,pa y} Haa,Me He B e o epa), eTax, ae oy- HoopHyt ce ecee Moryr o To x pao. atot ea o ooaeHylo o: eyo papee ey!., a p a,a oa|Ba.Be- AxeoM o He Haoo coep. Cae, apxaAxap. Ha. oe r.loa o e ea, apyo Ha }{oy!'' l(o1{ peeooe opaH. o leM peM' Ha oop|M Cao epeopee {yeap,o6tBoB eo paoa, e aaee ooy axpyxy oTaec o o peo. o, (eye- eM,e MeHHe''. epeHefdeeH ae He poa oaBae |Jo,yBa, o eap neporo e ey, oay, e } eye oe M oo o pyo}e. ''fl,oa'' aca efo oe ae Ax. aaooy' o yxa[4 o. l. oH e oooao C a '' ap oBopee Ca xao). oo oe e}/aaa : aHea. pye pe,oaxpy.x }txao..lp}*ae Me. aol o xaa.a o oaoeoll t|ooMaH' ooplx o eH, aM ocyte: aa Bo a- H: ''| e ppopepy a o aoBaHH|l\4H y o H o B H | M HaBaHeM''eya o'., e epoa}aN' lo}el oBe B ape oo o ry' oo He Heopo ep, a 16 e y - BoH | HaeHIefuiee' poHolll pe' BepBe HeH, ol loaT aaHHe aepoM' Ha oopoo T| }apy' Heoo apa a pa aooe, eH|x oBopooB, Nlea a a4a o - Aa- ooplx e Io xo aao!',. peHee'.. o peplae, ot paBaxpyx lka ae c oHee,1oce eoo ea ee oy epe.l Bopaae paay p}y l1 oo ''Ha ',[o'' '' ''oa'' o Hoo e: He a- a: HeT aN4 e' a opa' eH p H a -.oae o oeopy}Ba- olo, Ho Heaa|-'', e npoo, - '.Heeo paH- ,, oBa, Ho e a te oa o e a}e.', tlppeo, ooMyTo oH Moyt o.a- 3ae oH ypr{eHo. pT otaaee ooeHe xo ' ' p a , Boo oeo eHaeo He- H e ' p p B a aopeoopooo,'. | y' poe a. oeaeo axpyxa a o e p e y eeax, oep|xye- e aoe yr ooe ax epoHlx poax oe- eo' Ho poo Beo. o , oe.eeBpe o o.Hpe}ep' MeH .qea Be o a Boeo e. H pay He po paaHo a. B eo HooMa''Pe'' a-o e eapTaeH opoaHHlx eHBHeHo 4 Ceo, Ha|Ba aa- Bo paB B|xoo.qxeaoB'oTo. ao e!'.- Mee ple papaoa ealoee- a}ep. '' po Ha eye oet o ''flo''. o''3aaa o'', '' B o- aHoBe He o Mexa. eHe - petoTaoHo aBopa}- Be, aao, o Bax e, B|tIapet a.qo poeopl{,|oel eeppoa- a o x a l axpyx xao Ho- p|}o Ha' oa oH pe oo BIo|. a, oTaHoB. pal.eH ao po|x eH aHtvla ae- ep Pa oaa Bap''ppaa'' ''Me paHe o eH,B eM o- a, o.ae.'Ae. Byto oy}Ho ce. oao eHH|'', pulo H ''Caoe | ap.', peeHa'' oeoM ee Bee'o pe}''p a'' Bo fl.ee. ep ayaeot ax.'apxa opeeeHoo ypo aoap lol{ohn aeTB pa6o. C aryexo[4' | aeH|[4 olpooe14 oaH BoHo peeHo Be po oBpe[,teHHoB' apH aoB x oee opeoaHl Ha pIHe, pay x Boo}Ho oHoeHo Bo}e pooBo peay a. art peep' oopl paoa le ot, t oo. BaMoooe eeo. . osa a,l oo He aea, oe aHo a x epeMe, e o a y. a o}Ho t o: oB}HI' opo yBylo HoBe opeo HoBx ayop. oa ''3 Ha o paxo'' .'pe o Mep|,', Ho He xoe pa ae po - eep a Hx Be ool ytaB. Me ooapa ''Boa B oe eloee (a, oaHoByoeBT otHa cTo totx pyll|xry,.'. pa}'.) Hoa petaeB HepoH.' lot\4 Bee. oeea HepeHltv!' ooyo eBe a 2a e HoBa yy pa xoe Ha paBe..,- oe axpyx'e pa ry3ail4a.''Me pa B.ea o tlo y,B epeoooo - }eHa. poo oy B o o a ''. B oolvl y6oa' He 3a, acoo eJe, a o e, o e. opyaapao po,o. o[4y [4}|e o paBx opa t noo poe. fl apaa ''oa He oop ''poa', paBHl lao' ooy o B o e Haea oa ceHo B Haxl{oopx p|4BecI4 pa Heoo H oee o}+(e' Mpa|e'e pHo' }+tee cIa1 ooop o aI4cory' o-oey, aa o. Me, oao.qa aHeo 6obee, e paaa 6a' ea t4ol4}1cp, e ac 3l\4ee flo}lti{U]'..:{Iepe }e a o, x agpoe' oyaa peaa ahn oaeBo a oa opae Heoooo eoea e- oBa pe{ep A. o BooafuI' e cnacv1 o}e oopa cJ4Ha|It4 o oaoope. e a, xel.|. Xoe a paBe ea y Haoo peoooe,a e oo.ooype}|}|ax o.opeeoBe. poo B|y- poo, e po oo ouJBa }e celap.4,lpa l{ oey y eo pe e' o o ye' aeBoH y p' o' oae'a-o o paory a peee oyeHHlx pao. H pa, o He oo}t(oce. Mo e - pa. aoap oy y Ha Bea ayoplo' e o3oBa aa ya oe o a. a a aap,ol ea e aoaHope' v1 Ba}ffi aBee'papopa oe ry .t He opey o. 1 l4}1 e'11 oy peM. oHeHle oc aoe poxoo xo.yao e. apay coo- yp!''- ol{o)ae ea. |4|4po,', ''eyBepeHo. eo o.pe{HeMy ye: ooaxpyxaooH o ''o, - peaeT o H p o H ,. o e a e T i,( o . a e H a l B a T M o He Tooo pe, o Bopy a o o a e e l v l o. q ' l o B |B ee BpaaeT }e. e o. q e e H B e M a T y e e p. H|He oHo- H o M l } a ' o o y o y M e H ope, ol lqea e t o p l . e Ty paepH|Xoe aat' o.qa o pa y. M o B o p a H l x a e p o o o e ot|l, l ea, Ho e- o y o o o e o a o e B o M y p B | e p o . '. o y a e - H e H MB o ' o a e T c e M ' T o MaeTC'o.qepBa' o ypoBa a Blo.q oeBa oH . a p e a H o e o x o o p o o - }e He Ha,aOMyya ooae oo. a yo ol opHy ao oe}|. Cao py e p B | e p a o p a l B a e - M, l { o o p | o y a e p y a , o e } J o ' p H o - He Bea eT' To oeoBoe Ha O H eTHy'l{oopaoe B|Baa B|xolq Be'a ee ao yB o' B yy oo (xo To poTo o o a T C H e o e e M o . o a : B a F ( o p a e e o p o M o e e T B H H o e p e o a p e T a H e a o p e e e H o p a. o.e}.e, H B o a yoo, flae e e oeeo-op)' o B p a o o p a e, p o o T o p e e oo e o t o e- Be ep' Hoy He a-o a T a H o B o p e H o B o T a a oopaeH 1, oolv1y , a o H o e H H B } yH o T a ' o : a}e pa'e Ho a Mo. o e e o e e x H y e . A e e o H e p a a , o a a a x B a p N 4 a H e,o T o y leI'' - Mee oH,.qeN4oHppy pel aN4oyHel op axpyxaa B BoM aoee' a eM oMe, olqa oH H a H a e e p e o T o H T B a Boo l-|leeo oe:',o o y a a a o e \ H - p ' a t M H H e a o o o H y., p H o B ' o y a H T o o p o y. o B ' M H e e e o po t p a H T p e H | e . o T F i p l HoB| peiepoB e' Be.qaoToB oyaceHap, e a o H a e M . e o e e e xaae?''- paBae axpyx. Moe. ''oaoa''?

'!i;

,'':,t,."

h & \*:/::t e o eo peMoB oTae aBlI', aeBa!]\4 xoMH xoe.M Hoeepeil4apBa1 o eoy.pa,o Bo aa e ly xee, o oaotlpoex Ha a. Be- o.y Beepe, e eH 39e}r epeeHo. p. B Mee oeel 'yaHl oeD oo}e a. Ha pHy ayp,oopy eeHoyypAa lo geoeoeHap. aHoe, aBeo ooHa a Maail4ltxaa. CryaoMepylo ail4aapHa He-Beca xeeH aM xaa o ax apaooB apoo'',!,oHa'' 1978 o.qa ''opaa oH lxo (aooe. B oe o AB'' o ''aBap Ha3aHeM Ma'') yeH aHe Xeeo e Mera Dii,ooila poeI4e e epe{ Yeh a apa Maaa Apopa.

aHHo a apy HM' H Ha epx: }ty H.e'o He a o. He }oy|oa ''o. p a a e y o a' pev1v1 Io. e Ha o ae. a, o paHe c opHa. o eeH|,Ho a}e Ha, To po o apy.]oXee-yoe eo. Ho ae. ' Haa ep tM o}eopa. B. apa xa aya e HeoM aeM aHe. BaH|M eH. t M ' B e p e p o B y x e t . H o a , e e, Coa paoa ol M| pa Mec axpyxo MHelo e o.aoeMy' e oxot(y 6ta oa poTo B oa'.. ', apa ayp:

1 8 e. eo petaHo oo. aalqaa o eyo eH' Me ae, aMa apa o.oeMyaa oH'o e o e ee laeoa Xo o Hee aHe o yt. oopBa, yepeHa,oHa opaBaeBoo}eHHoe a. ee.oepe Bope Ha paeca et Holep oe epo. B p|-|e, apa eaxo. potllo ltT o. Ho oeopaMHeoe e|e oa' ola oMo''oQoa, pe o TaHe: oHa, oHeo,oTapaac, l{o oeeo}a 6tat l ooTl, eaa l Bo opaye',, oHe Ho, OoB'oli MHe po' Bo BMo a| aHe' a oopTa' o a:'' oa opc, ee e HeX Hao. eye,| oa. c,o MI{e aeaaoee ex ca.Oa ea 6a ooe e Xee''.a- eaoN4, , aepoe' Ha He He ' TeTee o}(e oop 6ye o, 6t xo OT. e, o a, oa aeHo HaoHa',. ee aaa Apopa:

|\r1P Ho0 KHo' N924 {]2l '';

,,'a ..-l -*.&.'L_ 7r lEl3!gt' Ll;

jr&.{"!;

]'F *rrl Jtit** *il ;

;

,:,l: i jl' i !]} t 8'';

""u q.;

d- * -'*, JE '|;

:|:;

:|:W|l!itl*|'.i-,ooptoeae ;

.....ae a-.qBpeooo oa. B epoyaH|'ooo oae- e Hooo oa Ba o oco, yo pae pe- oBep pryaHoe ooBe l! tt oBeHIM eop}eBa, B|xo To e. e a a o H e BB a eaaep|M, oTaHH| , a Bl 1|4HaoB epea aoyeT, o a - B e H o p e , a a o apI Be ta}e ot.. |4, |1tca e al T oee leeHaat tov1, papeeo ' pe o-oBpo.qe epBoa xyl-o Ha e o a' n{eB p- T Be T}ltHot o l.l- Hlax Ha.A ao eo ea o yaM pa_ t. a B epae oMea pa B apee, B nea apy,M|oopopo.H tt epl Hyoo Heo- H a e y. ' C H o B | o o ! C o l .pa oe oo eH o ae.ap. o Cae, MeHHo a e ! ' '.B o a x o e a - M o B M o H o H a B oe o paxa Haa oBo. t paJBa aooe- a eoloepee pa. o oMeaT e HHa yatol olt ce6 H|e B|a o Bvl.vlcaooo.pal ea- BoX eMe' opo toN4a H.y| Beo' epe' paHe' |vi|/1, |4t\leq x aepe.}ttHy. a l B a o | o o a e pyo,ote}t|,ooa B, o oe yaa }eM o B | M 3 o o | M e a - MoHe - oH Ho Ha(aa, oopoMp- a|'l|1, Bopy}a Hx op _ B a H e B y a v1 Ha axpapt B pHeT nooxie oe)' a- - e H | e a r y H | e e p e p e..qo}H|, eM BlHa ex' o X o.a' ot te (oytapooPexa,Xea Ma- opt ao ae pe), Atpa patee(te eM y opoa yaT CBe}eoopo. aooy, a Beep ooo.Ho pota HeM| e eepepo' a paa) apaae, Beo HaBoa. aa too ypa-.qI{ Hpoe yH,ooe By- oepae,oxxy- a T M a H o- T a T p a looopo Aae,po.e I{a- Boxo |.{eeH.e'oacHo oTo- xoBopeeoaH' aya. pMeToo C(aept Mee .a}e fl- p o a p a e , t o o a aHe BoyHlx eo - oa Xa pa), a a}e}+{e t e o } H t a p a , eBa o op| Blot| eBepHlx aoe- o o a e M a o. o et aHrypa oo tH o e a (aflxapeHtpa [ aa) e e H t e, a p p B a e ' B M a x a p a p e B e H e p e e H (a .Popa)ao p B B a T e e H o oM a H o Ho oToB ypaH o - a.e Xapt e(Mxy H a p y H o yt B e p H o y p o x o y B e ' e a o e H o B o o l q H e eo acax,a eat apaop, Pa Myxep, !a Ha opoeo ypo}a aooy- yoeHe ya.aaH aIoatp, Pax vI' Boo axapa' yooB|pooMaHo'. yap, apa e a t B l a l B a o B BeToBHl Be}+(eo T aMapH.a aop)- Haa ap- B o x o a p y H a M p c o o oeaHea.qoo' oo opyplBeH|M a,'aaa'', B oo' oopoe' a a Hyl, a. a Hoo- e H T p e o p H a M H T a y H a B B a e aa ! pee o o}a HaHa}otop|.llo pao eo Te e, oMy noaB B oT oToB H- BaTa[, HaoHleo o e oaa B eao e3a te. oy, o o M M a H o. e e peBe, cTay BeeMeolaBo Ho- HoBeHoo, }qoo peyeo toMa' Bappax ee| opo| oax'ee- Ble H yea opla o- ooo Hap}eI-|, y}oo yopa, t e.''xaary'.. B o epeMo- TaHa Hapoto e xapa, oHepaHa eMMxo.q o oeo ooeaHoBT_ o p t | o M e p B a .

MaaHaM a o o ap, ot epBo-aepo yaM oTapt oHl-|opyHo Ha- BaH ypoa, o yope o - o o Ho BaF(yHa ryHeI o opa oo. o yapt oei yea' B o e oaae Ha.xoa ae al - xoa, oeB, pO Ba ' B oe paH paaaT eyop Bpa o ae, BeHHo'|1evI,bBb\ &s xoB Hol o.

3e oya qep y o}l+!o ep}a eo o pepa B a} oya. o- ao a}e oHH oy Boo}Ho yeoee B M. o e y HooMea. He pope yo Pa ao yax apyx po e' He aMy Bay , He oxo o | - aopal x a . p a ' opee Beo' ytoBo- }t{|x Be. H Box tv.lH.ox.opa. oe Byoo..Qeo o, nQ,e x BopaToB o oyB. ye ooHooH a ya.B Boa e ea oya .

epe B ooo. 'i. yepN'apee Xppot oe|.|:' p eto1\ ;

t1 pe.qaee otaop poa peea oBo l4l4 Vo Mepope ocv1 oyae a Bo pye P- I e a I Po ao, o 3 | p H I M a oexBeaHy 1 op y- o e c l l B apee oao pro. oepy- H o H o B H ' l I B o etoe Xppo oo Pa aTHIt\ilypoar\4 aHeB' oope peoa aHo. p| poaBeHHo py eel o,riyta. e e . {, aoap e Haoo'o ]to Ha pe.oepe oHao|x epH|x Oax. oee oo. oH 6e Halqe o Too e aoHa Boeo opaa Iorypy Aa yapa' oao a oo' o Mo.qe Be-Ta. }ea,a e Aa o He o eoB o. cpI aa|v| np1o, cBeeyX'o poa a p a H o M a H p o B H e e taaa ee yva. ee pto oTeHoo pypea Ce flp3ac6c e po}e, a oopt Oa oBaa ex Box oapo, o ao o cHe. ac o BoM epexeH paae Apao a e eey ay Ta. a yo eH B rt(eFly paaa, Ha ee y o a HeoaTOHa oo} Bo eM fla, ol oaB oee oMoTpe |ryeHe |HaB oHoM ypeHe.'',{aee t Be peaeHe Apa poooa B aMoM aHe py,HoHa Bee He aTaol e poyT oto e',,. oII Aa, opooopo pa: ''flae eo oTe HaHa a.qeo pa''.o y H a,B H e o M H e H o o o p e - o H H o , o B|} oaeHo, ooaoyl-{Ho }eH|x 3aMeaH. Bo o aoe aoyBepeHo,o.peea B|ol{ ao| opa!

aB po eaoo a oa ooo eacoeoBeoac' aaa ooapalxoB ooa pa3Hoo peaap6e, oTop| opyaaa oopaa.qeBoa e|Mxypeoo coee.aea npoo}aa py, a y}e oB|, ero eI4 o oo apaa epe oopol, eya acapl4Bano oplpyaTeBaM, oop|x BopoaaM opoy ooo HaHe oo}eo. HoHe popo oBa He H paHa: oaHa a,a peapoa. Mxy 6pocc eeopy loxoteet BtepHy yp, o| pepa oMHeHoe To oe. o.qaBeo pe.qaee. fleoa,He B axoopa, aep aplUeo y Mxy pepa poMop, oaaa ee B la Moa, a ape BepeaHT aMoMpaape' poa' oHpaa aeae peypo. oao xy, oopt apae opa}- a. oaxy oBeT opoo opo,o|aBHa ol eM

-JJ.;

1.

., - .aa i o H CyB p o B a a y e B p , 0 p e o T a T o o p o H a a o B B o, . o. a B H o O t ' t j p l y . -%n, ' npony.*a y, y.

oooet eo, Me o oeT opa, o.o a, poyy y,}ity' pla oe e y eH t, - 'ffi 1ffi re HaoBe ":iJ l\4yeBp- 4qll J"".,'"' Max. J oi!epi d - Mo aM}'e oeo oTa' y.Ja Be, o oH Bea o MHO,.""3;

ffi.tii,o.,'"J} MeH, ep-epa..' ''Upac'' paHe B oo CM|e,J.133f'.#."fi;

ro ' ''.6ry o.ln p}t, oHaepel' e po}yo ao: oT poi"j]jli oa' yoa"'. oie a ooo. B e He ye*ep9l: ;

' - a BepHa B19 ?ll'ryq e v1o Ha oIUo oopt ape |'(oI.ty. *9u 999a Hoy B alu eTopoy. MeH oHa aoBae M. e . HyHa oo o]oMqaperT }yep. T Be ae. at HeN4 e paeoa oo epx oel( oa, eep ! a e oa Bya e 6pa1opI oaBa lveo o}e Paa opaey B ayy ar ' Taoe.Bo o, ae' "Hq-.ry!3aBpa oayer He?u,-nBlxo e ia Bop o CBox yyx poe,.

p e . a p e p, T a p H e o qP9pt.|'9l9-?'', ''Ma o oopt ^....:::...;

-1',:;

i;

6il;

oa, pe pt - M o e ,B 1p:"-1|^.,^^ lvl-o yee a - ooo lt!gp".t.-frep, ''TAn, ''H' n....^ l-lHo w flajiah nne ''l.,1JP#31;

p fulo aHa rvl ep ayet -''iJ;

ti'i.I :iT;

::i:l"fiJ#l'iJ',e. 6'1i;

i' 11ae',', Aksar eHBeHHl a ';

'' H a e H o H Ha, Teep oeo Be, N,1He l o a B.BC o *".,*;

;

;

;

;

;

;

"..;

;

;

;

;

e p t H o a y e e . n t o a o o ' T op a p e o e e t x o o p a e a o B a e p H o N 4 a H n H po rCe, ooyHe Ho - U a e ' o e p H a M a a oBa.

'",""'."'i;

;

"J|JA:'-T""oy}t(HoM CCe e| 'p otx HooCaHoB.

aY*';

"?,u"1x'""#,?3l:J3i:fli::|'' -?lilii,:"-;

J;

:ffi-J"%-,.

yaly. Brp' o co. ol y t e " B e o X o, p l { o o a O. e.e B oa,poUxooB yy, a opa, bep, ''Betn, ''Hacv aoa ''apl'' Hei?'', X xpao ' Hy apo, B } o|{o B e e pi i paB l.lIlB Boop|L1 Too}J O pyi, , To a, e!]B ao oo, 0 o o o|pa eepoa pa oo :t a & -+, ^,... y e, F.{o yBe yerp,_. -.. '... poe e X, o | \ 4 o y |. l p H . o p e . oy o a p o o } o e y oa o).t.(a' oa e epe.e opoy' ooa Ce apa, aDa. "ovt ]r{eHe'',.''flopo ", Ha "oapa o x op pe yeepe o y-y oBeeH Bpey' apa. F'e pe B oo'.:i.o.*ol.6 e yBe oHo}ry ry,t{p6e1'o:]l.. o' *tx,'lԈP6]]. ',u ,. *a....,.. aeaa. .. 'ir* ";

# lt:l oB_o,fl oB9 ''Hlx B opyy'.

e cda () poBaBae poI B e e p 3 o e a a H I ooe pBe a}(epoo opyaM pay apHep t I ;

xf"i:t:'.b3.:..!. ':!| 1l.l' ''t11J1:.'.fi1l;

JP;

:ff 'b,g;

:::* - oa o o He oBoploHeo oxoo, ooy ''|4oe v'. ''a 9. z.-'LL". N,t,"ffiyt#ffi'.

Capa oop. Mooo Haapaa, a oopa aao- o e..a] |4v1|1 pao'a oeept;

o ota Meo-To c,..': pyc|Ba |}, oe. :.,]. oyreoxyoo' o no.}l o Ha aoflee aoy.9-..6.... loX ae' Ho4f o }|a: oaeee 6ye .lpeH petq.

y MeH oa l - a *dtt*" f !..* |.|oaay \n1 ae l l a o e o.o o B Ha paHax ootHoBpeMeHo ( A a . o o Mp a e ) ' o B o o tpopoa e HN4a 6, }1{e 1994 o T a o H o ' T o e o T M B o ija Bo1B op , y}.qo l a | o y p H M Li H o p o o H a X e a. o a o 9 o opoooe 0-x apepa Aa He aaa- o oy tpaix 6ta ep Heyao poeToB' ot(poBeaTaBa o H a p a ( A o y a oe exe ootx oe. e Ha po,peyBIitycT), e p a a e F ( 0 o ' a o B a H ' o M t e p o a B H o B a F i p a M e M a T .o P a t a o t e o - caHo oya! ao Pex: lo a x o l { p o B e H H B e a o B H e a p l e o o - o o a' e peee axpyx A o p y y o o e o - p o e. p o t y p e a e e M I V l l M a a e p e e p e ya o N / a e C T a o B B t l l X C e e H p. a o B B B o e e '. e o x '' B iH l6 ' o e e | ' ' '. H o H a a o l e , A a ec a xaa oeeHC, ola 200 oyCya e a opa My MoM ' ' o a. a ' ', M o y o a e l e ,o H H e yta. y aMepeHB|yC}tT o pyI.t opo pa. Pe. pa e oHoeHo #', ' po|V]HlM eo ''poo. f y a p o o p e yMa He O ToHe'', |.l Mo, o y Bllyo a fla 24 roa ooo p' Ot tllylv]o ' ' B p a p l ' ', o H e a p o t e o H M o H o o o a ep apyxa eaee M e e o p t. B e y eN{oy,oa axpyX,oo. po yapeoaeT B a eB aepXoe{ax A o e a p X , e p \4 M e H p o B a a O H a H | IH a. e p e t o B a N 4 q o B. M T e H | X C e p M e a ''3aa H | o a H o a xB p o e B ' 'A a B p e H e p , ' ' B t x a B|pe o N 4 e H a V ] y } + o' o p t p H p o (', 35:'rys HJf-:'#J.,il?il} f#* H a}iaM eMe|ea, a A - B a H y e o M a O a. a otlloe fla o o. p e B o o B y a B y a . H o o o a y a a p o p 6oo ,o Apaxo.'oae ie oBeal Garam / asalla''. oy }e oH B oo. H l. q a B H a O p a o e e M o B o ' B T o B p e aHocBc a op|.ioM oe ol.l pyX He N0 poe a o,. Ce. pex aBHlx H oH yye B oao xopoe ope, ol pa B VI xpxo. 0e opt Hola pla Boe o H C o e H oo T H o e o Aa, Cao e oee e r i ( op a e B a M H a pae ye o Ha ot{oB ypeHa}+{e HX aliax" B er Boeo opy}poBaxpyxa oH B|. y opa oay. |-ioTopo a p a o p y a e ''Blxo Me ay}tt''. a B ooee, B pe|y, Ca xa pae pyaxy-ap. Aa - ooy, a H o e B y y o M e H p a p y.B e e H a e a o t p e y o H t t p r e o H H e B a H p e o e ' a , o p e p e c o e lo yBBa'ocTaoopBoo oo, t a }. Cep o B p e H o o p T .B p . po, Hre, looat p e o y l o A y M a a, opepapl x e X a M e C H M ' B I e f u l 3 - o e p a a M o o B e o o yapa,eoopa 3aopaTa H B\Bac rpo?1 e B e . p l l t e p H l e,B a a o e e2 6 papytilB]ee CBr}eoBCe ' TpoeHle eO eop ,o H a Oo o o a o o e a x p e n p C a a X 0 eH|N4 pTepoN,,l. e eo Ha eNoHt po oo a Bl eo Ha. l a p e a y o p e | o o t p o M a . ' p a o o ( o o o e pa3Bopa Bae B e- . o p e ) ' o o p o e y o ( | B a p l e o v t e . y o H a M e H o B a C l { H a o . ae papo ot aaHHoopa3oBopa' B itoo. po Caa p|Bolo apHep.

o a o o o y p o o ottoaa, o oH y e ae p o e T a, o p a e M e p e -. q B BoeM apepe' ao ta. y a T B H e M A a - o a a Melqy Cao Aae e TaBe Beao Hao}eHH| lo. Bo o a ay: Ae o c o B l. i H | e o H o e a paoae BaM ao)l{HooC a a o . p o p a . q o p a T a a aHooH| o.o,oee l ea Aa T C ee exHl o o t - y B | M y } H a . HpaBoM op|M |oM.Hea.qoo (eHHa o oH lpoe. TeM' 3a.o aaaeMo a oo 3 aT- ot He taT Ba yaT epeOH l XB e e p o B a o - MaBe oT, a to Bea!'' H a B a a a a H a e TT o o, a C e o o r y , H a B e e H H Hx |a x o e e M y } e H e A e p e p a p o e C a a o , a B e a H o ',Blxo,q Caa a MeH ay',, B o H a y H e o p o e a B o o '',flopooo Moo oea'. Aa a: ta{e HeoBo oByBa' o o}ey eo yBe.e'Mo}i(HoHe oMHe- y eo aM yo' OoByp. Ho B a T . a a . o o p t o T e p o o p H a o o. o a , C B l epa.qya,BopHo a- e e a p a B o p a B a e B e H e o p l M o p o . o a e - pex BpeMeHH|X aTax' Bo Bex e p H e, o e t o B B e e o - at pex aBH|x poe B|. M.qHMy' e oBa py. t o-HoMy, Peu, oB o.HoM BoBa oa, o Ca l ye BoX paH|x opao Ca. oeM oto pHoM paoo}e. a ye pl' Hv1 T oaBea Tapy Ho o y} o BoTHy aTpa_ t'a, aTH|-(y' y He xooTao. a H a e M a x a p H |T a o ' y.H e p | B a B o e o p a p a - a e p A y x e p, a o e e2 0 } e C a a o l p o e p e p a. e epepa oToB Bo Bex a. e Bo Hae| o']aB B o- o - M a H a | X a x. o eo oe. oa e T He yOoa '. H e o X e H o e e | ' o, ' B e B . oce oo, Caa opo o- } 3 H | B a e ' ' p y l H e M o o. o.oBlBeee BoH ypa a o , o e e o o a p eo oo. Mey o o e.y- o H o a p a ' p o M p o A a o y I { p a o - Be Ha BeTe y}e a o Hye l . o o a lo e o , a e o : ' ' H a o e a x e c o MeHHo Ca H3eo ey' H y H e B l T o ,a o o p o y e T H a y e M o H o o q H O t e o o p a , e p e a e M y n p . e o ol. oo cyx -.qo- o e p o ! p a a B o a oo. a, o o p l a e p y C a a a, e o pae lqo }ypaHIX o C a p o e p y a, H a T a B H o o . p a t a, o pe tpa Me}y BoM a, Hax e ye oM o e X o p o M p y o M C a a o e e . a o H a M e H o o B o M p o o o p o M p y o M a - e o | B o o o | x o a A. e. a Heo, yx|4I1 o T o M. o y e p y e p ( p e epe apy e, oa toe }i{H }cep, y apt a)xoe,ol M. o o B o p p o t o } o o o t e p H I M o } l. | |a p p a 6 o a o , o a B B a o ' a } y e H y H M a H e p a M e o o o a oo ne'Me pxoo. B o H | ep a o a , p a a, aT Ha oeaX,o to o}i(Ho |e | yBep}ia' o [\4eiy o o. X o a p p e. ' ' pe}epoM' paap. o a H t a M . ' C H T o' ' ' M o o p 'o H a. BoXoH|M }e He 'opoa' yoopc a e p l o p a o lep}a y o tpya Ha opee- oe eyeapa',, eHHoMpaco}l ce e, HeXyta e opa. ta}e B ape' Ho y p t a o ce npoo- A. -a aep}e lpooo. e H a e o. q H a o B e :' ' H e o e ' a a a o H e H o . o o H M a .. o, o o p 1. (e HaMeeHH|X ooo oBo a lo Bo BpeM H. aepy Ha.qoyN4 lpo}ocepa l.

opxeo? Ho oyae, e o aTeppeye l o eoly pa apa. oH e aepoaB eHp' oo yc eo F{a pattH|.( a, eep ''flopoo Mo eoe'' yepeoHayae a H ''!oy''. |o axpyxoBoy paeo |a oH eoa!

(-r b* \ 1, & ''r'B,]F }.'.' ii Dsl,-'.,.*-/..

'1 -,/ !i li!.GT }l}t Peel yll0P8ll]l 8f, I|iB0l l|fillT]|fi y oaaa a l- oa(pe yc,) |-tpyH|e 1 ee o} 3 ootx o} 2 oolx o Bl-(yy o)+i oaHo peel: (apea 6a, oo ) 1 Aaal popeoo opexa Caa-av (apea ya) Ceepe Maoe C Co epe epl Coco pooe] opyeB yXoBepe X o p e ' o a o H e a e p y T . o p y eo p e x H a M e e o . Heoo opxoB Meo oMoT epe oeoe poyCTe opyy. B a a e e a e y o a H a H a a. a r y F ( a,e e p e p y e t e p X '3 p a a o o H e o v l B a M , o a e o , epe, o Bttyy Be}eoot M Te Cea Bpx|-{ Colqep} oe, p o lB H p e t e |a B H o M e p o p o T a . e p x y o | T e C M o o l Mo p e x a . e p e o a e B xo. HeoTopoeBpeM nolep}}(a o.tlHe.

epoeM- 3ao 6 aro apo|vly M peeoooe. o aeo | 0e. I1,'fleao'' B poooty3a np a Baca cpaCaa He oceoaa pMrpoee a. 6ea, oMo ooaoo pootljHlX ooaHHlX |o. }eHHa'', cepa''3ay} paoaCaa 6ec H ac apecoooepo BoTpe. xaa Baa,6a o0lMoa apo|x a eeH- op|4aeop apoMo. 3eooa oal oopa oal yapo Hyloop, x apt 50-xc flno poMaF{a' a B o. c|4c auj t1I4, ple}{ oHoo B po py. y epaMoepe. o, oce| 3aoea opt o x o,|r]-o aop,cne yx aay6eHylo r,ec e a, Mo Booy o. B oe e opopo, yexoopoet oyec o |aa oo o'ooe po o oop(eH|x o Hapx M oyM cypye. HoB|e oy, e' 3aT, e.o To oeae, oHa aep| 3N4eH| a;

Me. oyo6ae HeeHoo oH po a yHa }oao, yyoaTc pa a}o pao Toepootllo c p. y. l- y}o opa, o T, aay6o ''!,oa''. apxaAxap xy ea. axpyx oo}Ho oep a ''MeBapa py or'lyeHH|M Pa oa poHeyaHa opaopHa pya' Pa o 3aoo',. Aap paa TpyMaHy Oop 3a To o 6oo0' Heoa poMtyap ''opo, oy eoH oy aa, oe ae ae''. a , Beoeo epe ooB. e aao. o oa aa.'fleaa'' oo Maxyp ae y6e apee e Io o ar\4 ooeHe oo t yBeoN4 B oopaB|poa o pa, oey paBeaa cBot't1 WoIi. aaa6oeHH| caI4 ea' Ha' oapol.lloo 6o I1aa o ai ce' eMypaaec B fl>.t1'flaa' paaea ra o Heo, x poop, o t981- oa tepaHH|fut M0 o vIpoM|M 6ery, anot|o, copee o{ylo oHa He(e paMa 6a6ec o |1|1o. cpa ooopc, aa e eae peaMyaapa , a paa HaMeHoo ypy'oBeHo. poaHa |e Ha pea e ro }+

l:

aoHoaTe a o. oa xp|-|}ta H.6Q.'. oo y yepe 05..: poae oo.Mpao,', ooapa1 al o oaa, ooaafla a opo oo|e o, a A.

pe}. Jap' oHyae oHa epa yc eFi '.Mpao'.' Cyeo eH peapt. oMypoo y. oa oeap| aa Aape A6xe.

cHcxota pot:oal!{*t]l:. oo ota ..,{ara..o6 o HaMepeH Bepy pao Aape, Pexa epeoyBoBaao o eoxoo oTTo' oo e.qa opHae}ao e. o yBBylT opoe| paoI'ota o eeH oa Boeo H H}{e epea apoBa | opoHyeye oee e? A e pao a pol pao apePex.Ho He.qya, paoAap o a. M aM B pao Pex,o a, pea ya.eo oxoe' He Ha aoe. oa peaoaa, o HTo Mo}e He aMeH a ee. BIo, PexaHoaa o poypa eaaa ''pa''. xoa Ee oto coaee: e',Mpao'' flatpoMaaM, o.qoMa TepMo' oe BeaeaMoo Ho70.x aaa A,o B ''pe'. aHaoHa po leoepe oaa aa. a, paa, Heo.. eee arya a pao HaIBa. etyeo peaTeoo o flHaa.oa pe}cep ea poB o Heo|THo oacnoaHoopecx MyaHl HoMepo, Pea yepeHHoc, ooypa}o ol HoHye p oHeHo, , ol.'Mpao'', Peto}a e y. oep oaoy aH| oo. oa laa paypoeoao aMoo eooa}a Ba xopeopaaCapoxa. aaao. HaoeMy acHylo yBey ecH' ycopo peo t pa, Pexee epHa.'pa'' , ot ToHya B ̈Biil;

'o at paief Pexa a6cto?6;

.a.opa} e,ae oCaB˸].T Ba eooo, B o MoMeH, oa pTee eplepopI. aaBeca HaeM'a Blt aHye Aap popao, B eto caooa oe, o.a}e lee Pexe ee 52 oa oHa loMeT o. He ''Pexa- o!'',BoHya oHa o}+(eaa oa HeHaBaHoea ep|e apca, yeo eeBopy opae. y opaa cay ce:.'He1 Pexa o Pexa.oooHa oa teao.3aye Aap, ayteex:PeyHeaMeH''. xoaa Aao Axea oHeMo}e ea oH|e opt, Pexaoe a Heo}a. c peep|' HaoMHa cpaHe' Tooa peaxoo pao,o Moet oooa.e HcBeHHao-Haoey 3aopoa. Ho,oAaxa, eoopoHoo epofloa epepa e. paBoa axpyx, xpaoHoe ye pey HaHe poB. ecoeaHeoeoao. oyBepeH' |.|oMy Heo' Tepo oH o HeaHoooea peoxo. eo a,a}ellJaxpyxy. , a}toMy o oe.B oHeoHoB, paea oaMea o}eaBUJa oa. eaao apa, Pexae Pexa.

cooyp' Pexa "aay.

oa' a fiffifij ffi lrff#I **frIEIIbw f popee, oBoeH H|M o|o...o aec aoepoHl}Yl, pyolvlyaepy e lvlero e, oa ao po axpyt< }fia... xa pae'.floHa'',o axpyx H| paHHle H' oa cery- Toeo .Ho yaooBaxo Ho ooy apH aTepa He pa HeBa.o oepa- y oo oTHoo eoll. poel ooI{pyH|e ec o.H x ap H|e, poH o oaee, HaHaoopoyoH 6el,poce MeHa oal eo aaee Mope ola, e eB eo, pe}To Ha|Ba oopoe apaHee Bae e;

oto aypee. cepMteeM. apyx att o B aep,al eHTo eT, Hol-l oa. ope ooy po B o ceoe oye e, He o}eoTepT, BHaH a pe oaa eM' o MMopet(oo He Hae' Hecoo HaHMa' eo a oop npoa. ola eo oopyMBa epcoHa}. op, o epeH],,a ''o Ma '.flopoo pao'. ooeo Ha peccep o oapxaaAxapa, teael. o Bt yaee o Caol''. MeHHeT. o - aMe o? Baeil{ Ho peye Booe-o,'.[oH'' Mo ep''oa e e oop oa- c axpytxo, Payeec, tpe. ''|poa',, paee epoa,y B| oepeaep| ev1 epy B oopooHe xapaepa' pao too|, x a. o}H| o B|T1. yreoo, ol o. e exepcc pa Hy paHa opHaoM oo paHeH pa p 3e. Tpe6oa copo.ex- o e peyJeHe ao|x peoo ao aTep a Apy Paa, cpo. coaeooBHy pocepoB' oepe ry 3a opoe Hepea pey. e e o6tB|o y?o xc pauJe,l ae ao o Molo oHy: po op- eo, 60e, oae. toM.'floHe'' ',aape cex. o }|opoel. Ma- e oa A6paxaa,o... 6oeeBylo HaHoM o taMaeuJ B , Be Moeyace ape e og, epa. ec '.- pa pa, oaey o a He ee 6oeecoo. apa.C a 50 oH y}e aepMlo- aaHo apoBaoc po'a a a Hapoe oHoeHHa oo, 6ao. ci'Boot.t HeeM oo3pe' a. oBeHe''. ycexaceo1!e oye He Mo oo eo oarvt, a}e aeMoe',oeoe ApyaPaaa. ec taxoe: Moo}e e Me pa floxap aMooHaaaTa t6pae ''paoe. oy Moe pye Me' e 5 e aaoaep' oo. a oo oo6oo poy26 o6pcooc 34 o'' ea.Be co pyo oaBea MeH peoey oe,o Haay. eM H Heo.Mo epo- peHacoo, ee}|e ac o.4 epo;

oa, p,e oee. oaaapaeoooi,. He poMopaae apH He o ye aa3a epI. aHy epeMapa ap oapaapaa - ot a'pyeo oa oaili.paa oaH eaHo'Moy He oMope, yoHpye ooa aao, Aaxo o t'loN4' Ha MeH'o oo a pyHex aXpeepoB. Heoaooae- oH ylx a yapo, . epoHa(a Ce Aae noaa epeoeeo, oa pylie pa.o eoo pa''.oe epy ory ''RtaBap e|o Ma'' o o pooHa- oye nocaoo co. ai'x p6tx y o 6t oa.2002.B oeye o. paJBa epe|Ha- oa expe}epo' Ba e a pocaoBc 6oee lll H' oa opeMeHHee- a ty oy eae e a aaco 6oee et,lllpoopaHae. MapaCopee,Hy oo o He pyfu|' . paax pay opoo.Payee, o- Bl|ae paH. a, HHeH yllt n0epea nBco My eoMy paeaeHoMy He paea poa apenaan, ry oc.', y a. opee,a peo 6ec, oo. yo exe Ha ce'.. Ceo aopoc oea pyHoo o optoH ay}a, He N{o eMaHy eaaaffiep,xo o6oy pao6pa, a oa yxo. Me oe pe. B o.o . e, eJIH.3a 3 epo (l) loMl-la'o oH oyeH HaeMy pa6oae. c oApttty ooyoeyeaoa. }|eoo. cpeoop.nHo. Bey' Ml oe)+( al ''fl,on: pe ane' MeHpH. eo ope cao npo. He oopnpoa.' a }|6 e eape a . coaco aog)/'{aa alxee. a, Hoa |opoae? e. coero po. pe}ee pa6oa a aoM Ma. pa eBa poep yooopo)n '' pcooe6a e6 y,,. a6opoee. a eo 6to e6 y''. B pax aee po}oepa eHo o aopooo tvlP Fioo o.Ni 24(12) o Ba e yae, poa'o. ye ay. e ae[4y o aa ,'flopoo e oe''(Jaan-e-mann) Caao Aae? Ha Bo pa. oa a yeo oe el Mexep !,e.e MHe ptep. BetHHl oMeH ayHaoopeoo. e oyTp, Ha oBeoM- oo e apaa, '' apaa Ca oMaH Cepa Cepa.', ey}o ryy oeo aTepoy exy. olo, oa aep polopy. e , oH oop o e a o.'Boe poe}e''. epeo l, polopoBae aepa' Moe 6t,. poaa. o payee o oe ryeo a? He ya, o lto-o ayae o oTex oo. pae - |T e, la. B B|plHoM Bee,poaB. o |4t oB My cyBy. ex poa - oH oTHoeH|e. B o ty,Tooa Ml tal aa MHya, pe, oaaa aeaeo, caa o.poe ye oaaTHa oe. opoH|' po Heaco at' ocry Bopye Ha paBIe a .a}e }el;

aMepa - ea. ooy B Ho.3ae, a po}oepoM? oa tpye poep pxo ee poeoM, oH py yy TBo poB HeMB pooo Bee.Ha paHece oaBae Hea' ao paae: ao o poeH oet. oe po. ot|poep o] Haepl, oopeal ,pooHpopoaHHt oooHo, Moe Boae eM' opoBao opaee. Bl paee eM eao. o loo, o|ottypoa Bil4ae e6e? a peoe e ex,}tTo HeHa ce oe. o.epe,oa-yt ipo}o pylo,B oopoe yypa. A eayMl ,looepoH| |p|My o o eHap aa ee p|Ho Heo}taHy rya.Ml 3 eByy HyeBlM aep. B c aao oMeI1 |1eHp aMoo aoeoHo.. yecoa To a He aooao coaHyx{Hoo peaecTpoe, }HHHo poH. naapaac atac pe e a e 100. Hae}o, ope o oeHT. axpyt< P |oB Ba B e eB toax. B aeBe peoo ea. poe }ll!o o pe[4 oo}|x eMo py Ha pya 3oe a6 Ha 3a ooaPvta e, pa]Iplo a oopx axpyt

A tloH, o MeHHopooo. o.opoo a oe ooale ao.eep, oT a BoMHa HeHl yyl. Ma,o Moot xy}e, BeTe o Ba' o o eM(a o.oaao,To oep} aopae, eB HoMepB MoMeHT BoM opeeo o ooe' peM BeMa oeHo. eo a peHl. Ta o epee oTa o c eo - Moo xy}e. B peoo]\i, N,laeec apo ee apepe e oeeopa pa.o o. ot( po? }e oxo aax o pTa,aax oa epxo. ao ope'oe B eoHayM He pxo.

A pax,o ypya ppeye? Ho o }+(e pa.apoe, oopy lpa.oa e Mo(e He oHMaoo. t tpae po, oa HpaB eap.B oe ee e aeeHo oap. a o lop.Bao, ot o. Be MaHe.oep pyry. t py oHMaeM, aoBlpeo o poe;

o Mp pBopBa poa e-oHapaE pyy He,BoBeHeHaIoy e e To Hp}a. oeo, MHeoMe yHa eHa' aa.oaToHo oloHMa o. oy }e,HHe eoTaooB Ho' Bpo.qe'..|dtea oa...Moe, He Ha,o eM Ha oop? Moe,ec yB.e paHey }eHHyo pyoo, t o pea a6 ey opy? Moe,ooyMexep oae aaa,ola apo? He A Bl ee cpoTe. oepec 6 oe ee axoeBaT. Teo pa, oalpaoHa Ho a a yauJea. oa oo o e eaa, tea. oya a p|opoMHoe Haca}eHe;

. oHa yBa}ae MoTaT pe. A Bl noaee opooe Haa}ee ooo,o B oeeeBpe[4 Ba ae e-[,too? pBeaeEc e Hao aHeM'oHeH|M Hapaa Ho'o opHMaec oMa o peH;

ooy eyao aeHoc oaa HeMHoe Ho a oe atpoo aMHe o e peoe poe, l oo MpoMyeeoe xopo aep.

r,k?

u:;

i.," a i:,;

."' ea pae 7L eB|e *1:

Pexa oe epoy''. pory o.qaee oTe,.qo rypaN4. oo Heaopaa !e aHeaHHe yeBa aeoyloHeHy eo t a' & {3, # Booe, B }tt|-|oHto,..;

ttHo, e t Ha :i.a }a.qo, a- -",l. eHo,MopT .eHeaapovec,*..poB yaeB' oa le i'" He XBaae, poo{aTaBHo aT- ]!.j- (ooae ';

y6ax a}ffepo-ee oye. 21',22) Haao N0N 6loc B (gH 60-70-x He yaoepe o poy ' ao, paa ce.loep}a o}H| ca aB|My} H|4|\/|1, oa 6 Ca,9.ee eo po |4c|1ot1|1a payeHlx eT. c eep.e,oole, Botllc tlloe oapyxBo' }B Boe yeFlo pea exa paoMeH py He ne pya B e' pa' o. o a}aoa}e '' ala' a, Hoy 3 e-HopOB ' "Moe }o}Hl He. He- *;

0' ar paoB.Uao'Ixoa ;

.1 a - l 6 oB o H a B a e (-*;

copae. xpe6 o 3l t oa3a yc. Bp8o..:'.loll tlleFlo}tl pee pN4peH "ceoe" *et'6'w-F Rafoo Chakkar,7975,''paeoe oBaee'' Khe| Khel Mein, / L975,,'oB o ''/Kabhi L976' ''B e r'IpooKabhie. ''ao Aadmi, !977, o'',/Doosra Kahin t\a, L979). e''/Jhoota pe ol]oe ypp+(ey' aypo Ha npaax HeBe o. trye oMaepa. aHo - HaBeaoy o ee nv1v1 paa B aae80-x. My Hry C 6le Co, Pul ayp' aM oaa o oeBoaept e 14. peo: yI'a o o eI"lM poaeM yta epeop } epBaepat\|v|o. oo 4.aoooa eo oa oy'(Mera Naam Paa ''Moe ]r,t aL97)'Coeoaeo Joker, a a Pa aypo}eB Boe peM - B eoM1951-o. a. pre L2.epeeot. pa ''pory''(Awaara)B Be: peHa. apxat optet a to 0X op oaea.

".

0 BpooM Bopae' ya Hape oeo' oe, ep, aa Xaa UJpe ecB o a3 BTpa ecol1 rX |Joyo epexe. oa L977.o e Heoo30aa, eay}o r'lepBy coa9L1 ooey}oapy at\vlIlc'iorKv1 MaH ''Car

N4lMBoHylMMaboM' .

o_ePel-!o].e].yl9 ';

. Haa.'e[4.oaM,';

e paaepoH'aa ep. r]'l.,".y]:] 1'4 aa flaa)''.',] x oy.

a l.(Ho, B o oTa!coo o }|c3Hqo0rq pao B pe copea hle 1983-e oopaa6e' ca a Too e oey. e. ' yeeoy e Ba cb py aa a rley. coeo a oporo L{ aeooa- 7 eApxa|py o .'i" o pe}epa Xyea' 10 e. epeco, B To apa yrxo ao. o e '.Cee opeaa BpeM,oa eB 6o a Heoa paopa'' oaoft4y o et tq;

coe, 6oM. o aMM 3 Ha .t. (DoKaIiyaan, 1968)'Cao s Maa pMaeo eo 6eoo poaeoa' 6a, o. a, :fli 6e ayHHtx xoaeFi| y6a aa oHoepa|M a. peoepJ i;

tr;

My|ao.pl{eeooM 6es6oeHeHo ''a o. opa{rey6t;

eo eH| 1:*.;

tBy paeHe pe6ea eHy eooe. (Yaadon Baarat,L973): Ki y n6, Ma".: pya'' o6a Haaax Ap ot.;

. pˈ ape6ae eepo flHl, e 6eoeeHo a paae Cx' ...: a6oee Ma oo . pBy pooe a poylo o|{6" oe reHy' noaryaT o3. 6era l{y. t( Too oetHeN4y paa.'He o a, N4e. ey, oy a}+(e oay'.. Ha HHyo eMoHylo oT Boee o co[4 Ap a,- poo ot e g2 oo6 o 6l BocxTet,:

coBeH olo cooa}ox BN/teT HaoMHaT oH aBeHHe yax. oe B oy xyy eB Maa epoac|x a 3a no aHoBax. Ha oa oeBeoBea ynCa'', (Booe' 3aAa, oxoe, y eapya B aeayAa ee. a opryyepBe.qHo. atH,paa lx apoa paoe',(Satyam a 3a B lqeTe aypoxuge, ee Shivam Sundaram,L978), a Moao}eopaa Ma(|nsaaf paocy'' yepy yeo pae o aoBa|A,'Be peo epoe Ka arazu, 1980)'ye 1982 oty aaaypo}to (Prem Rog, t982)' pa,e.t e oaa ee "oo]ri eyeo aM Bpoe Hapy HeMHoM eoo- oepex e' B|tBx ''Beoryeo'' (Vidhaata, oHa ea t982) eppoxoHlx o, BHa). pte,xya Mypeoo poB y pao opea y}+t t4 e toHa yex peo epoH eeoHoeHt - a ooa CCCP Ho}H| poeop ''flyaMo'. ye oopaMoB (Jaanoo,1985). Ho eo cepeHe 8o.x, oa !e opa.r^$ Jaya eeopHy''ff.}{eo''. aocl4ryaI4v1 oa o a1 oparya topaa xyy a le pet {eH pye eepaHr poaaH opa opoopoo ooxo peeoFacca.

at oe o}t(H 1983 oyaet eexapaaypa. Maepa eapaa''Heoyat (Masoom). A,ep. a'' aaa poppya He3aoHHopoeH. oo 7-eoHa oeo My}a, oopl epeexa} x e. oe MepMap,aa eep OBeHoHMoM oo pe oM e.. a paa pyoOflyap. a Xapat}a oe HaH| Maepopeae. o otllJaat Hapypole a axa,ox po.He npoaeaeeo paoa [4ao p M.aoHap popoHo oep[llaec a Hapy, ooM oH epa aT, ypaHT pH| ouJeo ape Me,oa pee. B a, oHHoe eo, a apa. xa. oa oH B|po, oo a | epe oepo1"".:t , pa a capo aN1| '** pee oe..i;

s aHMeHax '-t,* a pa. -. ;

1 9 Ht po\4aHey Hy apy:H lo, y o. yllJeHt poa. flya,e o 40.e, eeri|1o ae l(yapoa o . o HeBHHoe oae,pop|. Bo HO' a o e poa:.'B. (Mohabbatin'2000) o e|x'' a MHoocae aM|MHeaoare 14 peuje pex apBeH,e yeM HeBpaHl|\4 ye e,oop|M yla. e Melx oe x. ypoa p3Mal.tocaeepoxyxx peo|-to yxa}a eyaM, y}o Ha a a aB| e' H'po e. e epec a .lpo a ao o, oopoo, Apo. tJp,.',. aM oeo sBaHoopya..P."'ts$f" ,."'.''ii.'i;

il-;

:p,.'n aPoaaB'' B ea, p oe, o xyy, cy, a e o6pal.. flQo(Kabhikhushi Khabi Gham, y aypaeaBopeaea o'' aN4o "9oo- ]]ly eFllx 2001). il4eopa cpoM}|| eo o capot/o}|lx pMoaaa e ya] B 6y Hoy. oceoae epHopooca (''apt o 6to ea eo, ee e 15 e HapotoeooeHe xyy a} ape axpyxo ooBce''/Chamatka L992) r' e oov1v1 H|4c B oote Tpypana, oHyaxpa a}e a |\4yyaa. tll eM'ocaMa apao epooBaH eBaHe poo1I1ay6. aeeyy o}l-|oo eae, Toa, eo o Caapapac Haa,oa ep} peoxyyyoyp. y ea, aea,o''Be.{eH| opaoo y eocopo}Ho e Meppe. Ho pea-lttoy, yex . oopooet eoxole oMHeHeo aopoo, oBaHa yoo o|a6oea. o6epeeo eHepe o oopoil.to r}eae Ba a yo [4y}a ae aTy o eyt e6paoat }4v1,', ''Oo }Hl. oF{a. \ MeFtleaoace oe eH oaaeaeopoHo''. poa eporopooc o e p T A r l a, ap apT ypo eoa epe a '.oop6Be a. o}ay' a. apl, a Ha poeapoB Blca3BaH t tpa. 6o eyo'',paaca}epllaepaJi{l' aat oop'o aa o ee aM ee.Bpoe,a.e y 1 ec. ee ee}o y n6a Baa HapoaHaxoe He H|x xoo oexoaae, oo4 llIylt{xa 6a payraeoeeo.\. | ep ae-oonoo TV, pe oceHe Sun. aeeeH| aaapoe e a coplo aoo ge (oaepeaa Maeo oaxyy Nlac 2000 oyoea. a a|, }

F 000 Nr }t' 24(12).:;

p o e B y p a H a : | o p B p e e :. 3 p e a ' '( a i n A i s a H i H o o n,.

Bff 2 0 0 5 ) P y B a ,H B l B a . a o l y o e a o e a H x oHa aa... eo a. ''Paye'. (Range|a, HeaBHo co 1995, ee Boeo yyeo Ho oHo'1 $ ''Beeott'') F(HeMya ooy apaoa a,1*i..ee-e.: .'.., ] pee oBoep 12a}e o.q HaBaHe T: T B popoo teBoH. |.(oTo- y H B e p T e o H a N 4 e a e a y e.i 1. * e T H M a M e p a H e f l e o poeaBety otya 6..ii;

. l ,a a p o H a p o i.i e , # o , p e p a B 1 5 a . 4 H|X BeepHo, 6ae : ''', H o M o o o B, o T o p | | \ p a o.. " " s a H a x. o oa o xBoToB l.(pooBo|.iyoyte- jf o y a o p o e o p a o a e a $ o p l H a | B a e o e e y e B / opa oppoaHH|M e o e , e ' e a a l -,j.: ?..4eoe Ho- r p a e ,a H o B a H a o w ' el ;

' e Ha o pyoo.Bo a. !i a. q a x,o e e a e e o -'.. '.. e a p B e a o polTeoroB|1 oeaHeM}iea' poB Xo-..:.'Molo yeoaao HH| o'peop,'. aa poeeppoe. a p l e o a p e p y- a I H.;

e - e a e a p Boo, e eo eooe: p y e o p o e a H o H a '.. o ffi ' o a, Beo-opoa ff Hya'o a oopooHaaape-oa poa ax yffi.}, re}' a pee yao, He y , a p o o M e o p o p e c , | B paHo o. ie..{aeee,. ffi.'ppa'. Baop oya: ffi ''oaa (Bhoot, 200)' aaffi (k oexMeoHoo.HoThi' a'' Hasina 2004) oee, oro.'Mae f;

gl ffi poee.oy ooaeo ;

3''ioT3i,':13;

;

iTT;

'9"J3.s:-:s## -^E* *f. ** _o.

oy. e oo oaHa,yoo pyv ffi pepae ''Me 3aoa'. e pee -] po,oopyl pe}terpaaXe. fF eH:aHoB| aoee-1'' t pa6oaep pl.ffi |M |4|'t| epo ox yeP. ypaoo',Mxya, fi. Mae 'f q'*._ ey6a''. a o |{ooe leee, ;

']d ToTe.;

.1,f e Bao Hoa ooy.,.., e eB oy e ape. -. aacepa|' 6,a Bea. a r eyr ;

'1 Mea aMN4 a Cine H cpaHax B|itz po.l..],1 xo|pH|X Hoa o.,.: e opaHle eplo. ;

;

0. eT ao oleelo. oHoa.:'E e pepaa oeao.f'? ao. HaHy ea epoe $$ oB, }e oHoae a ee-i,$ r.loe Ho ea eHeHHoo ffia Xapalt i* a Aeaap. ea a, }l Pa y. h*.. epc enoyxoeo J aee'' xp} ''oe (Blak,2005). e {e,o aep}.. ay poeMaeH. '. oJe, ee. oepo ee|x peaMHl poo,o..;

oH| apep.',aaa o'i;

.. -" (Ek HeHaoMy.' Ajnabi, eJadugar200l' pHa eooee ffi e'' a 1Chota apaoa ar oo l H|x,eBe B oT paJ]eFi l T ;

;

- *;

}pf, -.*\ paxe oo Po F.. o4*f B yaXapa yae Hapyto l opouee, ffi.Aft:;

axo eax. e epeaHy Ha *eo6tya au l' a : l e. -;

t.'. opaao x paN4 |4 yoBaM aeHoB He a, |oe.c ee BpeM epepa Pe Bae, c eeayp:.'x olqo.4 pe He epeaeT o.

Heao ffi" .' #ffi pa{a e" HeopHa Hl BopaOHTa yepeH ee! a, e l peyeeoelx epeeooa' M.oTaT a. o.qoo'oI|pa Bepa a B|cpe " B o. , Ha o, ooeH|e o aMoM ee,peta ayM|.lt o' poce' ..lo.|{o eMM|' ;

'eee :,. Vce a6|',, ' ;

{.

ol.s?. o''o ]i.

utt'Iepaop Aog" ffiffi *ae oe6} Oya aa ot ooo eoe ooe, Ha oopoo Btea ooB| ol Ca oHM expoax 3 oo oe ee ' pa,..Ho,o oop Too aep paa.fleToTpoy|\4aep M| o ''eo'. :\. xey oa aaMaxeyxary, Ha aTopyao oo '. Meopa| t..'.'(Kaash, 798) o ypae paa 10-ee oT *:r.'!'i.] |He paBeeHH|x poee' yx xa xey ee yl ''epoo.' (Humain Rahi Pyar Ke, 199) o peopoe;

1}j*- ee.je.. ;

.\'xopBaHaX' oop|e o}to e pBpaaa }l{ B BBeo Ha x oae Ho B.o|\4 3-o eay Bea t.q(Apxa), pBol lP,-.: '.] ( aa)' yl yeo poMaeoo po3a B - i* poy (a a ocelqoao o}H| ee apH HaM 3aooo pe:*d .'Pay Xya'' 1996, exyBHoB g Bpe /Raja Hindustani, o o,,..i^;

Ha oate Ap xo). o-aoeMy pepeHaB ""i.' oa'' e CBoeo Heaopaeoo''peoo Maxea xaa ''o 1998)' e t4 e |pa otpoTa, laeo y.'(Zakhm, BIHT, oeMy oe Bpeoepoeo aT yMteM yB C Ha y}aHy a Ha poBo yt otopy paBty He ol{o o oe eMe,Ho o }+(eoo oea eo.oeoopya xeye. ot poo B oyBepy yltory| peHpoaHH| paaeB cpopoaHoM xaoe''Be pa''(Kliyug) po HeolHoo oo.qoeHa' oopoo o B |poBoe opopa oe Too' a Hee oyleH a c H p l o a e p o p o l q a a H ''pHo plHe'' ael, aeaee eo e eo oee, e oH p o o t e o t M e .

;

, l(t|fifi lfiEr|y: Bo3BPfi lltEl|}I (I6}|00cl}|F BepHy' olqa aHy Bpot. o Ha o eM oBoD: o aepo.teTe oe opooBe p|' oMooa;

ya poa BpoHe M eH. eoeo aoape Maxey.3a ee o o o o3 a o H p a o a o ptoToto He,yaT H BepHyt. |-|o|M o|'Ii eoM. oa aM e pHa' l.loHe yae Bo MHe Maa ',6o ty|.ll',.

g ''Cao, ''B paH'.. o Ho lpolx' o MHeaootxot o.qpo 72-75 e pa}a o. BoTop'., ee ya xey,pepa oe oaa opeoaHHoo aepa HoBy Hae. A y oya. a opo, e } oH ''Hy. t-o o Bpe, e oeae: ''o..,.a e poaa. oe y'. :' Ha MeH o|c peo}e' 9] Ho Maxe xaaoy e y |{o' eoeHeM aa...

Aeppooae epa BoxHoBee poo H- ooB po B '',opoo Hae'' (Trafi Signal) Maxea xaapapa, oTop le Ha paF|| oo,oH aea ay yHl epopo, ot |4v1 oBa.. opt x o pelqoeHM' MeaeT aeBa (po ''Beep''Hea} t(Ho a eyaooo}o' HaHo ecooBeByteo aaa oH coHa]po oypo B eeoy'' ae o aopo?',), oo p Bce o oeo o oe. eoe, ey He o opao Bp0o|\4 Bo Ho ',c peep To eoBa: axoeT, ot oaepo. }oB eeHoM HoMepe' po}y Bce c|4, otpayeT eo. Me ae, oeH|x ce 6 Heoo' Xol.|oe oopI o y eH paoeeo'e }e' o pypaea o epoMy peo to''..Qey y Heooa HeT- '. ato! oyae, MHero oo21 o. aee Me o} Boeyooe!'' t* *oY* ** \....

;

;

::l. t' :_:..1.a.a :|.. :

.?:

fuIl{l }lt}I3}I il3il}r.& -,ir, #'# &e.w *r& tr# * # && gg'* ;

;

s* B-# # ja{ yJeH|X - e o,ot a eeoloee -.',apoNl t XOe lo. oHac, epoe. aK V1 Boe . rOC r||o3. paoe ||pa py pyry floep rve, eMM| MoooT, Paxayca o a yy. * ol{oT}H BIaa B rop:aoNl ee,.,Caa -a 6e HeepHo, B y pax:e, ooaeT I"ia{. oT.op Haeoya{Ba. oo" Poo, oa paBeac - l aapoa yapo. pepaoM Ha e X eaHlX, aaT. Pape}ccep opapoe . X' poMaH|x' payay Bo. B ooMeHT e''. :\ll]H|X o3Bt|eHHblx aHy pay- oa e :e...aMxe e6, o. To }ttH'', ooo raN4 xoeoopa aooy poaapoa, 6pa,oaeoH BooMaHeepBo. a Ml eM By eepx - e. e 6ata. Me(y eoeopao }e oe, aoHo,./ pyoo" Moe6t, oo|M pTe e. a. a yoaae[ Oe' a.,.oatac' rpa eo pat, B TpeeTHee] oa v1 }i(e l.l|' eo r leT.a a 3aoH. o ePax BepHya 6eoo c? ae. Ta 1, vI,-ac, aooaBopa B o.e eoH oHe.,. o ee B ry noyPaxaaer.4 coe :ep nalo. aaac oo (aa), B|a (aayp), a pyoo oa epa:He oaHo, ea. l{o :epec',.. Bl Boa? opt Haeo e ei+(e Ho. Hl F{ao}+(y H HraopaHoo B. cloMa poaH. o yBB, B o orpe Ho o |Be. ta}e Hea{y' XopotlJo.oH|e oHoeH, o, 6 Cv1 neoo v13 4epy. Moo e py. Bey co ^oa, e, Ho ppoa, ee paa eo eI{l. o BBe.Aoo, ec p'+1 a. l{M, p aF{|e e6a |, eerBo 6l o. poxo ol, o. o ao 1I4 toao pcy.e, cayea Mc|{ o6o. a ao Bee. aoHree6. o B aa c Mee. olHo, He o ox teaHeHaooe o,]o a3 noepae aN4 pa}rHryeca'oopoee B oTo. r B l{a, Moeeo 03laeT o oy'Pax e Bopaia*(oMyyaBy ae o o" .(ae' cMeb yoBalM HoTeT a 6eoep|ocaM B|po|.I.'lo a, oaoBac,,' Bpoe, oo OoHl{y' o. A poaa oo6x |Ha (P ay) 1 ee Heol{o A oa Pax pa. e. - oHa y}l.l| ,fieHl{l oeya B e oty 3 al Ho| ylu a o ee? aa, oO|e My}t( Bo poe: e ''B Te ipo. - Beee (Doosr o}e Hee po. Bo|\HaT, OAadmi,t977) ee rpouloo'' peat B e6 6oee o|{x o. - epoa a BeTa yt" eax' eM e oy. al o Bae. aep,opyl.tecooop \4o r]e}+(Ba o6ooe e. e, B |pyeHy aaxpadooaee eaeeBo3. HeBoH ye' He aaByeH a, o Oa. [{o)l{l ooHa ''oM To. Ho. y}tt

}ttH pe o p a e H H e p B l o H o o r 'e c M,]-.,1?i'f?".?lTd.A?:t: lfl:fl o":: Y-:!-3'iu'"'i;

J^i}HJ;

.'# ea, Maeplx. .

_t 1*.

s, &i* { tu \ -. - '''/al\Lvko.<4o,Ncz(j2). -. j.r.;

;

,,, ooaoo yeo.o oapayBae Paxy oea - oHa' a H paHo'oaaec o paoa Hey a eoe ter, Bepe a Heoo ee poHBplae peory a epHe o. e epoH}|{Be oHa' Bae a poBa' oa oopo y}Ha HpaH' oaBe eo oy}Ha. epl B paoeH oHa, pe 3a a apeo, po. cPtutac ee aea,oaBeo e eeHI{y: evep paoo \ l a ooa' eIeHaoa no pa. oe H y3ael o a Hepe le eoo o aoot6. eo o1 1 o (a- aM|x ayp), e p a : oHa. o oH p a }eHa'o e H o Heeo. B a978-L979 oax oa e- a oH ae otp xo aao - t L5 ooa o o epaeeHy e a(''Balayl''), pepaHHy| a' oo (.'l oea'. a Pax N{ep| / Kasme Vade, L98)' o opyay aa (''Boe e''/ Jurmana, 7e79). e| Peep opa potoae oepp}qyMBa aI\4aHo .qae- a paye o eeBoo l4eopaaa o. Cea '.o aoHy e'.(Trishu|, o Hepoo:.qyl: 1978) 14 cpeHoxoopBaH|x 3a o Bpe y} o oooea,a oa oa- oBopo }eH'p. Heo oaa epoe a-aa- e a ae e pot o aap a axe,'ept }e'oopaB Booe(Kaala Patthal L99) x ep- pe poaey la. a aeH'' oHa} ale HepaHHe' e- a ao oapya oo ea o ee a oe.- yeac,a al Hee, o Mo}eytep}a ep- lo B ee oyBe' Pax, ol Hy Boe- He aoyo, pye eye, yy - peBHoHoe e yeoo oa: oB opaBec xoee.'aHe'' Pax a oe y- e Hae.o opoya. paoae Bpaol B e- ee'.Coeoo paa.'o. co eyHe' la- e B epy yx apyetx aa }t(H o poaa1983 oa (4-e epae oy- o - oe.'poe B ooo'., Be e.aeH- '.eBe1{x.' a,'Cepepo ''oH oB, .'o aoHy e|'.), et a eot e''ee epeap- oaoa Beee y opytH Bo- opeHHlx Meoa oBepe oy aa aHH| }eM ya,M oep. aHeM etpo Aooapo o He o ee oBe- ceap'.et paHHepBHa.qe poeo- oo pBa'', oopttlpHe ey H a H o p o a H : p Beeaoo oea poo ylopBo eoBe- 1988 oa. a' B e }3H e oaBooo, eHape yap to Heo,poMe paol. aa opoeo ae oa o aaePax ee o, o e o t oeopayo a yepH|e BaM:oa Ieee o aay' aax x Be pocHee' , }poxoo e, a peBoot ya' Tpee- Bope Boe oepe. o Bo eaM yae, oe eMo ''pao e yeHaHlN4 ea. tp yapo a.'Pax aopa}Bae: c o Hepe }|{' peBpaa- apo ee epoN,l llpoxo Heo HoBoe.

aaH oH yy H o y Bo pao- p e e oHaM eepo oxoo po py a pyo t'lo yT|HHoMy oplo,a e. . oBeaHa po' paH.

Ta, a+4e oaa '. epeHee: }|{He ocao HeMHoo'aaoce eBepoM oxa' He peBe Ha oeaHo: He}Hl oay,oopleMooo ee ' ' p o paoo, oaat p a H o B,oce| aaa- c a e pe. (Baseera, 198 C ae yap,o oopo Pax pae oHa e oaaac, Pax ae eiay}o yMaeeM B oMe' o. pyllJtleo Bea:oHaee ae- opa peyaTe oo epeHo. e oc-y opIae ooo B paM| npxo e6 , eeo co a-Aa.He ea, o oycBoaa e, 15 yeoo eoo xa PyarZindagi ypee o oM, Myy ai (''o o }H.') ''Ba. (aayp)' O ecpe(Pexa) ly' (Muqaddar Sikandar, Te, peype}eH|e y6t'' Ka Bpao,a. e 1978). o 6yele y-y lo ocaHo oMe opo' e,opa e l-| ea B Ho ypo oceylo a. o 6ye a Heeoo oHouJelo May. ooee oo e oce oBep}o, pa, paMeoMeeo May'' o o aaa e Hap a oM oepooa. Xot e paoa Cyo ao (y Hap. p.pe.) Bpeeli ''PlIv| e. o p|.', ap- e yap, aoH He a - toeeceo e. e o. a Moa oaa?'' a oce Pax oe oHe. o}aHoe, pHoe 1981 oy e P i|c00 |l0'Nr24(12) e Caae? yo e' o oa a ee o o peeHe BopaTe e epeBa- oeopoH poxotB- opa. atMapTaTa 4 B peM Hooeo Moe poo- eyeMe}y Ha po aepe. eo TeN4 poa ''Po,'(Roky)' aaoo ea co ataM- a oo|4 H, e Bet a o '.Cepea B',(DiI Ka Rishta' po Maepepo yyp|. tyx oax, epoH B e oHa paa a22 ota paH200) Caaflaa (ca Cya Hap- Pax,oaapepHMaeH- oHaBepBle opaa Ns1 1982 oa a, Bo BpeMoMaHpo a- Hoo MaepHa ),oceoBa ''a.' po aoHo e Ho (Shakti): eee epa Mp oHoBao' Haxo.Ta oe, oep, o e oe oyo, ee oHe a Aax too}taHy patoel Pa.oaooaee oHo p oMHa }ttH e a, eo. p- Bap ee pae Ha,yy B 5 e cape.ee' epeooee 3 H a H e e p e a p - o M a H o H He cToo M apHa' poery o yaoe- (PaAxop), aHet. oo Heo}taHHoMy oooee apl oa p e Tpya' po pa.ax'oHao ee, o oopooa eMo B |.toopoM BepBe3a pe BepHya ayy. otpyeeol- ooe ep.a cHoBe oep- oo aToepx Aalp B eo poMay (peaoee M HoaM o a e.flae MapoH |vl|x Me| ''3epao (ShubhoMahurat, ' peHyo.' o ce 3 e H |.x' P a M a x a . ' / R a m loyB oaaeTBa, a''apaH Ap- oo Pax,a a Pa 2003) oa o6paa c''' ee, Lakhan, 1989, y''/KaranArjun' 1995) ot eoo ocoy'o- Map,oTopa yoBoTBe aay6ca, poo a poa o, \eo y a}e coy Boe peMoeaee o. paea epBoB oao eeo eHpatHoaH - ooyoy.ye apcl: He Too MaepBe B p. Paxe paBHopooH o eMoHoo opyo, lqH ao Haaa80-x ea o eye, (e|e oao, ex a oo,}eT ypel exae ee eooeeHe. oe, oa aHepyo, e, pox peBHocopBaB cay o- Pooet| cepao.po. oetH liooHaHo B oopy (a a Ho He Bepyl.;

c|paB coHeH x- Cypa, o- eepot ol, opa,' paaao ppaoM oHa cae'', paae- By epo a).pe' paec- aeo aeeo?He. 1980 oa |paa po c c aooeM ea'oHo. , Hapoeca. pet. op' oHa , oTopa taB oepHa Ha BHMaHe Mae- oepeHa epea Taop.''Coeplllapa po o B }H' oo eoaex eMa pHe e HaHaeHa Pax.. He opoo' a? - oceae}ypaoB oa paoy,ytyeopeMeHo.qHaBaoeTHaalq po' 6o eD a ee, ooe Ho e paa B ooBy: a aaHa' oMHecoH He ByaH pot eHTpoaT HaeToM A y yay} o oepea! oToM, B Ml } apo oBaHpe oal Moe, o oee, o. o coHoBeH Ho M - aB pa.qe aa- ey. aee - ceeoBe}e. pe .}ye!'' a o a Pax. iffi oa pecep pexa }ttH oHo po poM|pa oao peo}eHeM.ffi a, .ee apy o J'loopoHHx' epeeo r} o 6 i o C o - Paxoepeoaac, yeMerry * ]1pry,- MeH. o. paHoey yHa,ooye , y y-.l ''ptJJeMHe o oBea: aoHaop- apa, ap ( o. gfgqgr.:;

* y Heo ?, o l . oMepa: MeHoo. a Ha3a ap|x ap' oTop|e o paa aeaHH| o p o t '.:... t eao.B ooy poHeMepHye t peoHa t . oa a oeHe Hoa. ylepe apl, ee M e6. }eco. peMHa e''. pa oHo opypoaa He pe o a eopaMa Byxo. , ea Pax cye oxo- oa apeaa, To Mc oop|x oHa pyax eBa' ecoeo Haa MapyepaPax,oa B a(Cya Bolo }e, }3H: Ce) peoaBe.'poce yT. olo. ee peea eao' aa eMy oo opea: ypo6y Blaa He MHe aaotpy(ay)' e oa eaoM oH epecaH Mepa e apepo oo eocoo ap: oo peHo- t. oHe ceo Heoo ao Heoopea, xoa crH|]a oa ea a',. o c,cTpaaHecac plot B ept te o o x pee oe x }e apc pea'a o. Ha Moo pa ye. p e Ho ye). - pe, coepJ ''Coo pacaBe epa' A oa e? poa l. py}, pyHax a, oeo6pat oa oce. Hlx pM pooa- a B|e, e pa nepeHe oea| - opa M }aa y cea '.oo'' ''a}o. ooa aoMyae 6ea o6aa'' 6t oee'', o e xpoHec a 30 Haaoaa or 2003 oape}e (Pighalta Mape Aasman). cpayt. Pax. pece Pax eopaa, H- eoryHa apaea e Ho cpe Opeaoe, Pa yap }ypao. eoB }He a peBeeBeHH|x a. ap ee' HaoMHa. poMolllylo o| ce- ryca poe o apa e]y, Mapa pe. po. aeoepxoo 6x ea o oi. axaepe peMoHylo oy yy HaMpa' poBapBa oHeHM oe axtoe, papoeM cpeHoHtx aoey (Baadshah,eoeooo6peeo ypo B''aaxe'' yt eeoo aopa| y a. o6. e. a}oo p e6eocT }H l'txa6tx 6a .Aa, a 1982 2000) ca axpyx . etot nacaee y. oeana aa o6peaeHo epeaQa. oy'Ho ya B o depaopy eppopco.,'ax M,a oa.oo aooe: caoypo Pax pe ''Bcev (Ek oeBDeM.'. 6a 6'. Rishta,2001) o6pe a aaypa, poe Moooc ay Aa6x Jea, P.s. Ha ByeHa poMHo' eo'l.lJ opy) A apy e oea BaHeM, a. ey ocaB paHy 3ao y Ha iapMeM ypo 1985.o. e. a 1987 oa a ea eepoaa py.opeaoaac HeMa. oHaa o].aoeaa Ee oHa(l.l "rrr**.ffi#.=!

]:

BpaaTeMBa' pateaoBMeHy oy c oo HeBIHo HeoIH M14 pcat'' | a p HeaBo aaaHa Beaa cop o H o p o B e p a e o M o yToBee Hee A o a o c B o .f l e o t o a c e a x ''ypy'' Ma Paa aa' B aa oea B atpe Hee ypae' B o o p | H e M p a H e H M a a o e T eHe - o poo M' To B o.qHoM ToM }e o.qe oBB a l o o x ca 6paceax,To py|4' caa oe eM B aapee' a ea yoHya p a i eo B H a H e }eDa- Ho oo He o TaooTpepoBaI{Hoo poeoaa a P A A a o a . o a o peep oo.Xoo vxa A- aa oepepo Bap Pa --peop. e eoxo.o B.Ta M e H o a H e y } B - pMepe ypae. Boc eBaTeCTB ea aMeH a oee Moot|M HHa ape pe}e.

eN4 alpt opae Ha MoHa}' oo oa B opaBa epeoHy e Me}y eMaM' oaaae o BeoyHoM }e e A .B l p o H y I a. o y y : t ''oa. AapPa,p a e H p y o a T p | - He ee aoa' e oHa .qaa o, e yMa, rtie e xoea, o aa' o o o Hee. Tooa o oatBae, o B e p a e o p l e e a H e p a o B a | He e Be| pe.

ot aee aBy xopoeo eoMoo Bea'' ;

ffi B? !iffi ilB offi:'ffi gIB1ai t!|t}0t: lt ililll8lllllltlll0Ill!8lt0 w'' &, Fli;

'y""# ;

Tiq:.P]%-' fl,ffi'#JJ'TB - Mt ieo MAxlllxAT'. Hya -,*Tg,',l###i*Y,#ffiH;

pa'' . e no3}e. lv|bl i.?#'?JH;

TsHJxx;

;

3q19 e H 1 H a p p.

poo ae olM HM.

xoipac Hot o B aJ fl8':fl'?:fi+l,'i1 -o BaHooio r aaTlvl poHlx 6a DI1 ?ih..."'": ltl.n*..+* l8l-",''fl,", oea.

x' frij;

'Flff ",'*'',*r,f iH;

iH.

Ll' - oMeo aHot eM.aoe BToP AHHP}'a p ' 'axa,1 ' ''oea yl... i?ffilffi il,.'.'iJ5: o'P;

';

l8,T;

xT'. :

/ oyc MHo.

NlHAH AN4' Ho 3capa, - o ;

,l^#'#fi: a oeyeo V'P|4|4cKoro K|4o, 24|12\ t& "oPMA AB" oMAHv1v1 ooPHoBIHo { fuq' 1r 6net fup! l* Asf,i'}?

r@.r* Eo66*i .aa a Saugandh DVD Pecep: Pa C Ceapg: a pa 8x hL;

ke hlk DVE Peep: Xpe Myxep ooop: C.fl' ypa Ceap yap oepaop:aa axeoe B po Aax aaH,.xapepa, aa,.a T a p a a o p,0 pae, aa.a,@$" *a a {;

r-rj:i ehin lvn36 EVD Pexep: A66ac Mya ooop: XePea B ox Aa pa xaa, ayp,lllax ayp' ape Paa DVD Peep: Pa Pa Ceap:Pa Pa.U)ao oBaa Pa pocep: ya Mexa oepaop:Ao Byax oosrop: B pox 6o eo, Maopa, o,Pa aap' o pyap, yp pooeo 166 . Pa Paa HeoieH Heoo HO F coo ope}iaHpoBo .3e M| Bpe. alr4 opoTo o o paoal N4poB|M MepaM Tpepo. o aMoo aa ye'e o op|Ba paHa' u1eta xTpoe. TeM cyo. o Caa(aaoa. o. epo apepl Eeoa)''. l Caxoy a o oa, ( yepaopa TaTa eo pocPa a6ap)'Be oepy. v1c o' a}eo o a(ee paep cBeTeAyp) poHeye o. Ho o He coepa ooya pJ1 oo.olaa. coeo 6 opaae, e pMl...

}*B l]&88kl DWl.;

l-.jUfu'IK* K,sft GAY' 26 ' DVD poep: xyayap, pyap,Pa aap Peep: Pa ap Aop eap: Pa ap ooop: Ay Ma B pox A yap' paa, aa6ac, A ayp poorrreHo 156 . oHy oalaBoHe. ep Apeae oa-paooya. pH ae e B aoolx oax eae opyry Bolo }|oylo fl obey or\4aH. ope. o tae oa'o a opa. yr aJa }lolvl acpeBaeB ery |4 o l{epo. Betloe,B oe|6ac o sa6ao o, e oa|'.' py yo'o oa. . lo,o ']pa o, o qqyyye cn1|1|4 Cya ae 'KIg}1|4. B lv| ac ye ocepa - a a6e fl,., Aa.M poroep: AoAa B px Aa Pax' ttyap' Mye xa, lljap oorrop:

. pooxet.|ogr pooeog 140 . 148 . a Bpte paH 3Be3ta oxoa oa AA MAP!

. pooeog 135 ' + 108 ' oHc Cya_.{ee aBopa. ooa ao' To, BaeBopyapa- aea (po(xap- 0oHa a3|ae aTpna pa), eo etCyex o eo papa. ( a p a o p ) a p . aeylll' aoce. a ' Bpe. opa Ma_ ooy. Peep P Cpot. ' (t]oa)1Ba' peooT ,ooa If To p|tU, aaBe Ha (yD pot'a1. H paHcopto p. oAattee 5.e Py Cyxy. ot. |eae oax eey xaypa Capaa(Mypol. ooeaa oe. }ttepo ). e xa) oape. ple apaa Cy- ae eoBo3a. lpoBe ord}to ee ex aHo Ta- pa}ee e {ep.eo plpe Cyyap Beee ece. a(Pax). aa aa) oo peea' B o. Cx(Aax 1o ool'T _ cepeH|cy- laxapaoa oe,o He a po. oeop e oplxe' t eop, e ot, a poe a o3ao. oHa oa}| 6.coee eparyp' poooo}t(o Pa}+t oaep a (axayp) |1p llla apaa, pace-t _ a 6 a e e a (apaayp)' (Aayap)... c Ha HeH o|\..ie'o a yaope6e. op|N4 aoat\4 a' ot oa paaa flxap- a x o tpyolvt' X e. a|a (aa' eHp|, Ta}i(e a eH (aa! 3-sa ooo|'toH|M yto C'fl. ypaa. o o pop ypya.'.

Pages:     || 2 |

2011 www.dissers.ru -

, .
, , , , 1-2 .