WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!


Pages:     | 1 ||

«Проект «Роза ветров» При поддержке Государственного управления экологии и природных ресурсов в Донецкой области Донецкой торгово промышленной палаты Field Studies Counsil и финансовой поддержке ...»

-- [ Страница 2 ] --

6.3. У своїй діяльності технічна рада керується законодавством та цим Статутом.

6.4. Основними завданнями технічної ради є:

• вирішення найважливіших питань інвестиційної діяльності Компанії, пов’язаних із впровадженням систем збирання, сортування, транспортування, переробки та утилі зації відходів як вторинної сировини;

• розгляд та подання пропозицій щодо фінансування інвестиційних проектів;

подання пропозицій щодо доцільності реалізації внесених на розгляд проектів з розроблення та впровадження сучасних технологій, обладнання, створення нових та реконструкції і розширення існуючих потужностей для переробки та утилізації відходів як вторинної сировини з урахуванням необхідності розв’язання економічних, екологічних та соціаль них проблем;

• подання пропозицій щодо доцільності реалізації спільних проектів.

Тел. (062) 338 08 21 www.ecology.donbass.net e mail:rv@rozavetrov.donetsk.ua 6.5. Технічну раду очолює голова, яким за посадою є президент Компанії.

Технічна рада провадить свою діяльність згідно з планами, що складаються на півроку.

Організаційну роботу в період між засіданнями технічної ради здійснює секретаріат на чолі з відповідальним секретарем технічної ради.

6.6. До складу технічної ради входять працівники Компанії, представники центральних органів виконавчої влади, установ, організацій, діяльність яких пов’язана з поводженням з відходами як вторинною сировиною.

6.7. Засідання технічної ради вважається правоможним, якщо на ньому присутньо не менш як дві третини складу її членів.

Засідання технічної ради проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на півро ку.

Рішення технічної ради приймаються простою більшістю присутніх на її засіданні чле нів, оформляються протоколами, які підписуються головою технічної ради і її відповідаль ним секретарем, і затверджуються наказами Компанії.

6.8. Заінтересовані підприємства, установи, організації, фізичні і юридичні особи пода ють свої пропозиції щодо фінансування інвестиційних проектів до секретаріату технічної ради.

6.9. Порядок конкурсного відбору інвестиційних проектів, які фінансуються за рахунок коштів, що надходять на рахунок Компанії від надання послуг із збирання, сортування, транс портування, переробки та утилізації використаної тари (упаковки) затверджує її голова.

7. Господарська діяльність Компанії 7.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяль ності Компанії є прибуток (дохід).

Компанія веде бухгалтерський та податковий облік, а також статистичну звітність згід но із законодавством і подає їх у встановленому порядку та обсязі органам державної стати стики, податкової служби та іншим уповноваженим органам влади.

Президент Компанії і головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за до тримання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності.

7.2. Чистий прибуток Компанії, який залишається після покриття матеріальних та при рівняних до них витрат, а також витрат на оплату праці, сплати відсотків за кредитами бан ків, внесення передбачених законодавством України податків та інших платежів до бюдже ту, відрахування коштів до інвестиційних фондів, залишається у повному її розпорядженні.

7.3. Компанія утворює цільові фонди з метою покриття витрат, пов’язаних з її діяльніс тю, зокрема фонд розвитку виробництва, фонд споживання, резервний (страховий) та інші фонди.

7.3.1. Фонд розвитку виробництва створюється за рахунок відрахування 45 відсотків коштів, що надходять на рахунок Компанії від надання послуг із збирання, сортування, транс портування, переробки та утилізації використаної тари (упаковки), а також за рахунок інших надходжень у порядку, передбаченому законодавством. Кошти фонду використовуються для розвитку матеріально технічної бази Компанії.7.3.2. Фонд споживання створюється у розмірі, який визначається згідно із законодавством.

Джерелом коштів на оплату праці працівників Компанії є частина отриманих доходів, зазначених у пункті 4.5 цього Статуту.

Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою встановленого законо давством мінімального розміру заробітної плати в Україні.

Умови оплати праці та матеріального забезпечення президента Компанії визначаються Кабінетом Міністрів України.

7.3.3. Резервний (страховий) фонд Компанії утворюється для покриття непередбаче них витрат Компанії і відшкодування можливих збитків від проваджуваної нею діяльності у розмірі 25 відсотків статутного фонду Компанії.

Бизнес и упаковка Резервний (страховий) фонд формується шляхом щорічного відрахування 5 відсотків суми прибутку, яке проводиться до досягнення фондом зазначеного розміру.

Рішення про використання резервного (страхового) фонду приймається президентом Компанії за погодженням з наглядовою радою.

7.4. Джерелом формування фінансових ресурсів Компанії є прибуток (дохід), амортиза ційні відрахування, кошти, отримані від продажу цінних паперів, благодійні внески членів трудового колективу, підприємств, установ, організацій і громадян, а також інші надходжен ня, включаючи централізовані капітальні вкладення та кредити.

7.5. Відносини Компанії з іншими підприємствами, установами, організаціями і громадя нами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі договорів.

7.6. Компанія самостійно провадить зовнішньоекономічну (у тому числі зовнішньотор говельну) діяльність, яка згідно із законодавством ґрунтується на принципах валютної само окупності і самофінансування. Валютна виручка зараховується на валютний рахунок Ком панії і використовується нею самостійно згідно із законодавством.

7.7. Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов праці, життя та здоро в’я, обов’язкового медичного страхування членів трудового колективу та їх сімей вирішу ються трудовим колективом за участю президента Компанії відповідно до цього Статуту, колективного договору та законодавчих актів.

7.8. Аудит фінансової діяльності Компанії здійснюється згідно із законодавством.

8. Ліквідація та реорганізація Компанії Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) Ком панії здійснюються за рішенням Кабінету Міністрів України або суду згідно із законодавст вом.

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2002 р. N СКЛАД наглядової ради Державної компанії з утилізації відходів як вторинної сировини САВИЦЬКИЙ Валентин Вікторович народний депутат України, голова наглядової ради (за згодою) ШНИПКО Олександр Сергійович віце президент Українського союзу промисловців і підприємців, заступник голови наглядової ради ГАВРИШ Степан Богданович народний депутат України (за згодою) ДАШКЕВИЧ Андрій Вікторович керівник групи радників Прем’єр міністра України ЄФІМЕНКО Леонід Васильович заступник Державного секретаря Мін’юсту РЕВЯКІН Олександр Миколайович начальник Управління експертизи та аналізу роз витку техногенної, екологічної, ядерної безпеки та природокористування Департаменту розвитку реального сектору економіки Секретаріату Кабінету Міністрів України РУБАН Наталія Іванівна заступник голови ГоловКРУ ЧЕЧЕТОВ Михайло Васильович перший заступник Голови Фонду державного майна ШУСТЬ Володимир Іванович завідуючий сектором Науково дослідного економічного інституту Мінекономіки ЯРОШЕНКО Федір Олексійович перший заступник Голови Державної податкової ад міністрації.

Тел. (062) 338 08 21 www.ecology.donbass.net e mail:rv@rozavetrov.donetsk.ua Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із збирання, заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,Міністерства екології та природних ресурсів України від 19 березня 2001 року N 52/ Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 квітня 2001 р. за N 319/ Із змінами і доповненнями, внесениминаказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства екології та природних ресурсів України від 20 червня 2001 року N 90/ Відповідно до Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” і постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 N 1698 “Про затвердження переліку органів ліцензування” НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської діяльності із збирання, за готівлі окремих видів відходів як вторинної сировини (додаються).

2. Управлінню ліцензування видів господарської діяльності Департаменту реєстрації та ліцензування Держпідприємництва України (Єфремов О. В.), Управлінню відходів Департа менту екологічної безпеки Мінекоресурсів України (Толстіков О. М.) в установленому по рядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню екологічної політики, інформації та зв’язків з громадськістю (Потапов В. І.) забезпечити публікацію наказу “Про затвердження Ліцензійних умов провадження гос подарської діяльності із збирання, заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини” у засобах масової інформації.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держпідприєм ництва України Третьякова С. І. та заступника Міністра екології та природних ресурсів Укра їни Стеценка М. П.

Голова Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва О. В. Кужель Міністр екології та природних ресурсів України І. О. Заєць ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємниц тва, Міністерства екології та природних ресурсів України від 19 березня 2001 р. N 52/ Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 квітня 2001 р. за N 319/ Бизнес и упаковка ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ провадження господарської діяльності із збирання, заготівлі окремих видів відхо дів як вторинної сировини 1. Загальні положення 1.1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, постанови Кабінету Міністрів України від 14.11. N 1698 “Про затвердження переліку органів ліцензування” та постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2001 N 183 “Про затвердження переліку окремих видів відходів як вторин ної сировини, збирання та заготівля яких підлягають ліцензуванню”.

1.2. Терміни, що використовуються в цих Ліцензійних умовах, мають таке значення:

• збирання, заготівля відходів як вторинної сировини діяльність, пов’язана із збиран ням, купівлею, прийманням, зберіганням, обробленням, перевезенням, реалізацією і постачанням відходів переробним підприємствам на утилізацію;

• власник відходів як вторинної сировини юридична або фізична особа, яка володіє, користується і розпоряджається відходами в межах, визначених законодавством;

• реалізація відходів як вторинної сировини діяльність, пов’язана з передачею права власності на відходи іншому власнику в обмін на еквівалентну суму коштів;

• спеціалізовані підприємства із збирання, заготівлі відходів як вторинної сировини підприємства (суб’єкти господарської діяльності усіх форм власності) та їх філії, інші відокремлені підрозділи, які здійснюють збирання, заготівлю відходів як вторинної си ровини на підставі відповідної ліцензії, мають (або орендують) територію, виробничі, складські приміщення та приймальні пункти, мають у власності технічне обладнання (пре сове, вантажопідйомне, вагове господарство тощо), мають кваліфікований персонал, необхідну документацію стосовно правил поводження з відходами;

• приймальний пункт відходів як вторинної сировини стаціонарний або пересувний відокремлений підрозділ спеціалізованого підприємства із збирання, заготівлі відходів як вторинної сировини, що здійснює приймання, закупівлю відходів як вторинної сиро вини від фізичних або юридичних осіб на підставі відповідної ліцензії, має складські при міщення, кваліфікований персонал, вагове господарство, необхідну документацію сто совно правил поводження з відходами.

1.3. Ці Ліцензійні умови встановлюють організаційні, кваліфікаційні, технологічні та інші вимоги для провадження діяльності із збирання та заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини, перелік яких визначений постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2001 N 183.

1.4. Ці Ліцензійні умови поширюються на всі суб’єкти господарської діяльності незалеж но від їх організаційно правової форми та форми власності, що здійснюють збирання та заготівлю окремих видів відходів як вторинної сировини.

1.5. Ліцензуванню не підлягає діяльність фізичних осіб, пов’язана зі збиранням та реалі зацією окремих видів відходів як вторинної сировини спеціалізованим підприємствам, а та кож діяльність юридичних осіб, пов’язана з накопиченням та реалізацією окремих видів від ходів як вторинної сировини, які утворюються в результаті їх власної діяльності.

1.6. Для одержання ліцензії на провадження господарської діяльності із збирання, заго тівлі окремих видів відходів як вторинної сировини суб’єкт господарської діяльності подає до Мінекоресурсів України заяву встановленого зразка (додаток 1). Зазначена заява подаєть ся особисто або через уповноважену особу.

(пункт 1 доповнено підпунктом 1.6 згідно з наказом Державного комітету України з пи тань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства екології та природних ресур сів України від 20.06.2001 р. N 90/221) 1.7. Заява про видачу ліцензії та документи, що додаються до неї, приймаються за опи сом (додаток 2), копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття документів Мінекоресурсів України та підписом відповідальної особи.

Тел. (062) 338 08 21 www.ecology.donbass.net e mail:rv@rozavetrov.donetsk.ua (пункт 1 доповнено підпунктом 1.7 згідно з наказом Державного комітету України з пи тань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства екології та природних ресур сів України 2. Організаційні вимоги Суб’єкти господарської діяльності при здійсненні збирання, заготівлі окремих видів від ходів як вторинної сировини зобов’язані дотримуватися вимог таких нормативно право вих актів, які регулюють цю діяльність:

• Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища”;

• Закон України “Про відходи”;

• Закон України “Про екологічну експертизу”;

• Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населен ня”;

• Державні санітарні правила та норми ДСанПіН 2.2.7.029 99 “Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров’я населення” від 01.07.99 N 29;

• постанова Кабінету Міністрів України “Про перелік видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку” від 27.07.95 N 554;

• постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку розроблення, за твердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів” від 03.08.98 N 1218;

• постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку ведення реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів” від 31.08.98 N 1360;

• постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку встановлення нор мативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору” від 01.03.99 N 303;

• постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку ведення державно го обліку та паспортизації відходів” від 01.11.99 N 2034;

• Інструкція щодо складання реєстрових карт об’єктів утворення, оброблення та утилі зації відходів, затверджена наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки від 17.02.99 N 41 і зареєстрована в Міністерстві юстиції України 18.02.99 за N 169/3462;

• Інструкція про порядок обчислення та сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища, затверджена наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки від 19.07.99 N 162/379 і зареєстрована в Міністерстві юстиції України 09.08.99 за N 544/3837.

3. Кваліфікаційні вимоги Суб’єкти господарської діяльності зобов’язані допускати до здійснення збирання та за готівлі окремих видів відходів як вторинної сировини тільки осіб, які пройшли професійну підготовку, що підтверджено протоколом або посвідченням відповідно до Типового поло ження про навчання з питань охорони праці, затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці України від 17.02.99 N 27, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.04.99 за N 248/3541.

4. Технологічні вимоги 4.1. Збирання, заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини повинні здійс нюватись спеціалізованими підприємствами, їх філіями, іншими відокремленими підрозді лами через приймальні пункти.

4.2. Суб’єкти господарської діяльності зобов’язані збирання, заготівлю макулатури здій снювати згідно з ТУ 13 0281041 207 93 “Макулатура паперова та картонна необроблена” та ДСТУ 3500 97 “Макулатура паперова та картонна”, склобою згідно з ТУУ 21564327.01 94 “Скло бій для скляної тари”, відходів гумових, у тому числі зношених шин, згідно з ГОСТ 8407 “Сировина вторинна гумова. Покришки і камери шин”, матеріалів текстильних вторинних Бизнес и упаковка згідно з ТУУ 21564327.03 95 “Відходи споживання текстильні необроблені” і ТУУ 21564327. 95 “Відходи виробництва текстильних матеріалів”, відходів полімерних згідно з ТУУ 63.04741331.006 95 зі змінами N 1 “Сировина полімерна вторинна необроблена”.

4.3. Суб’єкти господарської діяльності для здійснення збирання, заготівлі окремих ви дів відходів як вторинної сировини повинні мати таку матеріально технічну базу:

для збирання, заготівлі макулатури:

• окрема територія;

• складські приміщення для зберігання макулатури;

• пресове обладнання з виходом паки масою 200 600 кг;

• ваги з діапазоном зважування від 200 кг, які пройшли перевірку метрологічної служби;

• автоваги з діапазоном зважування від 10 т;

• лабораторне обладнання для визначення вологості;

• вантажопідйомне обладнання вантажопідйомністю не менше ніж 200 кг;

для збирання, заготівлі склобою:

• окрема територія;

• складські приміщення або площі з твердим покриттям для окремого зберігання склобою за кольорами;

• ваги, які пройшли перевірку метрологічної служби;

• автоваги з діапазоном зважування від 10 т;

• вантажопідйомне обладнання;

для збирання, заготівлі відходів полімерних:

• окрема територія;

• складські приміщення або площі з твердим покриттям для окремого зберігання поліме рних відходів за видами;

• ваги, які пройшли перевірку метрологічної служби;

• автоваги з діапазоном зважування 10 т;

• вантажопідйомне обладнання;

• обладнання для оброблення полімерних відходів (пресове, подрібнювальне тощо);

для збирання, заготівлі відходів гумових, у тому числі зношених шин:

• окрема територія;

• складські приміщення або площі з твердим покриттям для окремого зберігання відхо дів гумових за видами;

• автоваги з діапазоном зважування від 10 т;

• вантажопідйомне обладнання;

для збирання, заготівлі матеріалів текстильних вторинних:

• окрема територія;

• складські приміщення для окремого зберігання матеріалів текстильних вторинних за видами;

• пресове обладнання;

• ваги, які пройшли перевірку метрологічної служби;

• автоваги з діапазоном зважування від 10 т;

• лабораторне обладнання для визначення вологості;

• вантажопідйомне обладнання.

Заступник директора Департаменту начальник Управління ліцензування видів господарської діяльності О. В. Єфремов Начальник Управління відходів О. М. Толстіков Тел. (062) 338 08 21 www.ecology.donbass.net e mail:rv@rozavetrov.donetsk.ua МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ НАКАЗ від 10 вересня 2001 року N Про затвердження Статуту Державної компанії з утилізації відходів як вторинної сировини “Укрекокомресурси” Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України У відповідності з пунктом 6 “а” постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня року N 915 “Про впровадження системи збирання, сортування, транспортування, перероб ки та утилізації відходів як вторинної сировини” наказую:

Затвердити Статут Державної компанії з утилізації відходів як вторинної сировини “Укрекокомресурси” Міністерства економіки України (додається).

Міністр О. Шлапак ЗАРЕЄСТРОВАНО Печерською районною держав ною адміністрацією м. Києва від 12.09.2001 р. N ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції від 10.09.2001 р. N Заступник Голови Н. М. Колпакова Міністр _ О. Шлапак СТАТУТ Державної компанії з утилізації відходів як вторинної сировини “Укрекокомресур си” Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Державну компанію з утилізації відходів як вторинної сировини “Укрекокомресур си” Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України (далі Компанія) створено постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. N 915 “Про впрова дження системи збирання, сортування, транспортування, переробки та утилізації відходів як вторинної сировини” з метою проведення в Україні екологічної діяльності та впрова дження державної політики і надання допомоги в діяльності підприємств, установ, організа цій усіх форм власності у сфері збирання, сортування, транспортування, переробки та утилі зації відходів як вторинної сировини, у тому числі підвищення ефективності у сфері пово дження з відходами споживання, запобігання накопиченню відходів, створення умов для їх роздільного збирання, переробки та утилізації, зменшення негативного впливу відходів на довкілля.

Державна компанія “Укрекокомресурси” Міністерства економіки та з питань європей ської інтеграції України є правонаступницею Державної компанії “Укртарапереробка” Міні стерства економіки України.

Компанія діє на підставі Закону України “Про підприємства в Україні”.

1.2. Компанія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, постанова ми Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства економіки та з пи тань європейської інтеграції України, а також цим Статутом.

Бизнес и упаковка 1.3. Компанія має структурні підрозділи управління в Автономній Республіці Крим, об ласних центрах, містах Києві та Севастополі, які діють на підставі Положень, що затверджу ються президентом Компанії.

1.4. Повна назва компанії: Державна компанія з утилізації відходів як вторинної сирови ни “Укрекокомресурси” Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції Украї ни.

Скорочена назва: Державна компанія “Укрекокомресурси”.

Місцезнаходження центрального апарату Компанії: Україна, 01021, Київ 21, Кловський узвіз, 4.

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ 2.1. Предмет діяльності:

розробка, впровадження загальнодержавних систем і здійснення робіт зі збирання, со ртування, транспортування, переробки та утилізації відходів як вторинної сировини, про ведення робіт щодо постійного вдосконалення цих систем;

надання методичної, консультативної, науково технічної допомоги в діяльності підпри ємств, організацій, установ, що займаються збиранням, сортуванням, транспортуванням, переробкою та утилізацією відходів як вторинної сировини, мобілізація фінансових, матері альних і науково виробничих ресурсів для інвестування заходів щодо максимального збиран ня, переробки та утилізації відходів;

сприяння розробці і впровадженню сучасних технологій і обладнання, створенню поту жностей для переробки і утилізації відходів як вторинної сировини з орієнтацією на вирі шення економічних, екологічних та соціальних проблем України;

сприяння встановленню ділових зовнішньоекономічних зв’язків для підприємств із за готівлі, переробки та утилізації відходів;

організація і сприяння проведенню робіт в Україні з розвитку виробництва тари і паку вальних матеріалів, створення нових видів тари, упаковки, сировини і матеріалів, а також обладнання і технологічних ліній, необхідних для їх виготовлення і утилізації.

2.2. Компанія відповідно до покладених на неї завдань:

забезпечує впровадження систем і реалізацію загальнодержавної політики щодо зби рання, переробки та утилізації відходів як вторинної сировини;

здійснює реалізацію державної політики у сфері інвестиційної діяльності шляхом про ведення фінансової та матеріально технічної підтримки заходів, спрямованих на впрова дження науково технічних розробок, нових технологій та обладнання у діяльність із збиран ня, сортування, переробки та утилізації відходів;

сприяє проведенню технічного переоснащення і реконструкції підприємств у ході реа лізації інвестиційних проектів, спрямованих на впровадження нових технологій у сфері поводження з відходами;

надає у лізинг обладнання та технічні засоби;

бере участь у розробці та здійсненні комплексу заходів щодо залучення інвестицій, у тому числі іноземних, для підприємств із заготівлі і переробки вторинних ресурсів;

здійснює відповідно до чинного законодавства України співробітництво з міжнародни ми фінансовими та іншими організаціями іноземних держав, іноземними суб’єктами госпо дарювання з питань, пов’язаних з розвитком прогресивного таропакувального виробницт ва, збиранням, переробкою та утилізацією тари, упаковки, інших твердих побутових відхо дів, та зовнішньоекономічну діяльність;

укладає із заготівельними та іншими підприємствами договори на сортування, закупів лю, переробку, утилізацію та поставку вторинної сировини та здійснює контроль за їх вико нанням, здійснює посередницьку діяльність, гуртову та роздрібну торгівлю;

для виконання конкретних робіт та надання послуг Компанія залучає на договірних заса дах громадян, фахівців науково дослідних установ, вищих навчальних закладів, підприємств, організацій тощо;

Тел. (062) 338 08 21 www.ecology.donbass.net e mail:rv@rozavetrov.donetsk.ua здійснює та сприяє здійсненню підприємствами, установами, організаціями експортно імпортних операцій з питань закупівлі і поставки вторинної сировини, технологій та облад нання для виробництва та утилізації тари, пакувальних матеріалів та відходів;

організовує власне виробництво технологій та обладнання для виробництва та утилі зації тари, пакувальних матеріалів та відходів;

взаємодіє з органами виконавчої влади з питань, що належать до компетенції Компанії;

організовує розробку пропозицій та проектів, бере участь у розробці і експертизі інвес тиційних проектів та програм у сфері поводження з відходами як вторинною сировиною;

сприяє реалізації інвестиційних проектів шляхом інвестиційних вкладів, надання пози ки, лізингу виконавцям і замовникам цих проектів та організації спільної з ними діяльності;

створює інформаційну систему та банки даних у сфері поводження з відходами;

уживає заходів щодо створення та розвитку системи інфраструктури діяльності Ком панії;

формує тимчасові творчі, трудові колективи, організація діяльності яких здійснюється відповідно до чинного законодавства;

організовує навчання, підвищення кваліфікації та перепідготовку спеціалістів у сфері поводження з відходами та організації виробництва тари і пакувальних матеріалів у вітчиз няних та зарубіжних навчальних закладах, організаціях, фірмах;

Компанія відряджає своїх фахівців за кордон, а також приймає у себе спеціалістів іноземних фірм;

забезпечує здорові і безпечні умови роботи працівників Компанії.

2.3. Компанія з дотриманням норм чинного законодавства має право:

бути розпорядником коштів і використовувати їх для відшкодування затрат заготівель ним та переробним організаціям і підприємствам різних форм власності, на впровадження нових технологій та обладнання, технологічного переоснащення і створення нових вироб ничих потужностей із заготівлі та переробки вторинних ресурсів, а також на адміністратив но господарські витрати для утримання центрального апарату Компанії і її регіональних управ лінь, преміювання та інші витрати, пов’язані з діяльністю Компанії;

виступати замовником і виконавцем робіт, пов’язаних з виконанням покладених на Компанію обов’язків, та реалізації інвестиційних проектів;

організовувати та проводити конкурси на виконання інвестиційних проектів, спрямо ваних на розвиток системи збирання, сортування, транспортування, переробки та утилі зації використаної тари (упаковки), у межах інвестиційної діяльності володіти, користува тися і розпоряджатися об’єктами та результатами вкладення інвестицій, уключаючи і реін вестиції;

низдійснювати реінвестиції в підприємства з метою збільшення обсягів заготівлі вто ринної сировини та випуску готової продукції;

здійснювати інноваційну діяльність;

використовувати договірну форму фінансування інвестиційних проектів;

створювати бази, складські приміщення тощо для зберігання матеріально технічних ресурсів;

займатися торгово посередницькою та закупівельною діяльністю в сфері поводження з відходами;

проводити маркетингові дослідження на внутрішньому та зовнішньому ринках з метою одержання достовірної інформації про конкурентні спроможності товарів, що надаються підприємствами кредиторами в рахунок погашення своєї заборгованості перед Компанією;

реалізовувати вторинну сировину, неліквідні матеріали, відходи виробництва і споживання;

реалізовувати продукцію, придбану за договорами;

організовувати та розвивати фірмову торговельну мережу, пов’язану з виконанням фун кцій Компанії;

проводити рекламні кампанії та організовувати виставкову діяльність;

Бизнес и упаковка створювати регіональні відділення, фонди як на території України, так і за її межами, бути їх учасниками, входити до складу асоціацій, корпорацій, концернів, консорціумів, інших об’єднань;

здійснювати інші дії, не заборонені чинним законодавством.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС КОМПАНІЇ 3.1. Компанія є державним підприємством і підвідомчою Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції України.

3.2. Компанія є юридичною особою. Права і обов’язки юридичної особи Компанія набу ває з дня її державної реєстрації. Компанія має самостійний баланс, гербову печатку зі своїм найменуванням, штампи, знак для товарів та послуг, поточні рахунки в установах банків, володіє майном, яке може набувати.

3.3. Компанія з дотриманням вимог чинного законодавства має право:

залучати кредитні, позичкові, бюджетні кошти на провадження діяльності, пов’язаної із запобіганням або зменшенням обсягів утворення відходів, їх збиранням, перевезенням, зберіганням, обробленням, утилізацією та видаленням, знешкодженням та захороненням;

одержувати безоплатно у встановленому законодавством порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів самоврядування інформацію, документи, мате ріали, а від органів державної статистики статистичні дані, необхідні для виконання покла дених на Компанію завдань;

укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді, господарському та третейському судах України, а також судах інших держав.

4. СТАТУТНИЙ ФОНД ТА МАЙНО КОМПАНІЇ 4.1. Статутний фонд Компанії становить 173799 гривень і сформовано за рахунок майна, переданого Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України.

4.2. Доходи Компанії формуються за рахунок оплати підприємствами, установами, орга нізаціями та іншими суб’єктами підприємницької діяльності послуг щодо збирання, сорту вання, транспортування, переробки та утилізації відходів як вторинної сировини, згідно із затвердженими в установленому порядку тарифами, а також коштів, одержаних від інвести ційних вкладів, лізингових платежів і надходжень від спільної з виконавцями інвестиційних проектів діяльності та інших надходжень, не заборонених законодавством. Утримання апа рату Компанії здійснюється за рахунок цих коштів.

4.3. Кошти Компанії зберігаються на рахунках в установах банків і використовуються за призначенням згідно з цим Статутом та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України з цього питання.

4.4. Майно Компанії становлять основні фонди та оборотні кошти, а також цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Компанії.

4.5. Майно Компанії закріплюється за нею на праві повного господарського відання.

Здійснюючи право повного господарського відання, Компанія володіє, користується та роз поряджається зазначеним майном на свій розсуд, вчиняючи щодо нього будь які дії, які не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту.

4.6. Збитки, завдані Компанії в результаті порушення її майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Компанії за рішенням суду або господарського суду.

4.7. Компанія не несе відповідальності за дії Міністерства економіки та з питань євро пейської інтеграції України, а Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України не несе відповідальності за дії Компанії.

5. УПРАВЛІННЯ КОМПАНІЄЮ ТА ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ 5.1. Компанію очолює президент, який призначається та звільняється з посади Мініст ром економіки та з питань європейської інтеграції України на контрактній основі.

Тел. (062) 338 08 21 www.ecology.donbass.net e mail:rv@rozavetrov.donetsk.ua 5.2. Президент Компанії у межах своїх повноважень на основі та на виконання законо давчих актів України видає накази та організовує і контролює їх виконання.

5.3. Президент Компанії.

Президент Компанії відповідно до покладених на нього завдань:

несе повну відповідальність за стан та діяльність Компанії;

здійснює загальне керівництво Компанією;

діє без довіреності від імені Компанії, представляє її в усіх установах, підприємствах, організаціях;

розпоряджається коштами та майном відповідно до чинного законодавства та норм цього Статуту;

проводить розподіл функціональних обов’язків віце президентів, керівників структур них підрозділів Компанії, самостійно визначає структуру управління, затверджує штатний розклад і чисельність Компанії і регіональних управлінь, затверджує положення про струк турні підрозділи, центральний апарат та регіональні відділення Компанії;

призначає на поса ди і звільняє з посад працівників центрального апарату Компанії і її регіональних управлінь;

установлює розпорядок робочого дня, змінність роботи, обирає форми і систему опла ту праці, установлює працівникам конкретні розміри тарифних ставок, відрядних розцінок, посадових окладів;

здійснює матеріальне заохочення (преміювання) працівників Компанії;

забезпечує здорові і безпечні умови роботи працівників Компанії.

5.4. Віце президенти Компанії:

призначаються на посаду президентом Компанії;

без довіреності представляють інтереси Компанії та діють від її імені в межах свої компетенції;

координують діяльність Компанії у взаємовідносинах з виконавчими органами влади та управління, забезпечує їх взаємодію;

здійснюють інші повноваження.

5.5. Трудовий колектив.

Усі громадяни, які своєю працею беруть участь в діяльності Компанії на основі трудово го договору (контракту, угоди), становлять трудовий колектив Компанії.

Рішення соціально економічних питань, що стосуються діяльності Компанії, виробля ються і приймаються його органами управління, а у випадках, передбачених законодавст вом, за участю трудового колективу та уповноважених ним органів і відображаються у колек тивному договорі. Колективним договором також регулюються питання щодо охорони праці, виробничі та трудові відносини трудового колективу з адміністрацією Компанії.

Питання соціального розвитку, уключаючи поліпшення умов праці, життя та здоров’я, житлових умов, гарантії обов’язкового медичного страхування членів трудового колективу та їх сімей вирішуються трудовим колективом за участю президента Компанії, якщо інше не передбачено законодавством та/або колективним договором.

6. ТЕХНІЧНА РАДА КОМПАНІЇ 6.1. Для вирішення найважливіших питань інвестиційної політики, визначення голо вних принципів діяльності Компанії і загальної стратегії розвитку системи збирання, сорту вання, транспортування, переробки та утилізації використаної тари (упаковки), контролю за використанням коштів та реалізацією на конкурсних засадах інвестиційних проектів, пре зидентом створюється Технічна рада Компанії. Рішення на Технічній раді приймаються ко легіально.

6.2. Технічна рада є постійно діючим дорадчим органом Компанії.

6.3. У своїй діяльності Технічна рада керується чинним законодавством України та цим Статутом.

6.4. Основними завданнями Технічної ради є:

Бизнес и упаковка вирішення найважливіших питань інвестиційної діяльності Державної компанії “Укре кокомресурси”, пов’язаних із впровадженням системи збирання, сортування, транспорту вання, переробки та утилізації відходів як вторинної сировини;

розгляд та надання пропозицій щодо фінансування інвестиційних проектів;

надання пропозицій щодо доцільності впровадження поданих на розгляд проектів з розробки та впровадження сучасних технологій, обладнання, створення нових та реконст рукція і розширення існуючих потужностей для переробки та утилізації відходів як вторин ної сировини з орієнтацією на вирішення економічних, екологічних та соціальних проблем в Україні;

надання пропозицій щодо доцільності здійснення спільних проектів.

6.5. Очолює Технічну раду голова, що за своєю посадою є президентом Компанії. Техні чна рада проводить свою діяльність згідно з планами, що складаються на півроку.

Технічна рада має секретаріат, який здійснює організаційно оперативну роботу з підго товки засідань Ради в період між засіданнями Технічної ради. Очолює секретаріат відповіда льний секретар Технічної ради.

6.6. До складу Ради входять працівники Компанії, представники міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, установ, організацій, діяльність яких пов’язана із сферою поводження з відходами і діяльністю Компанії.

6.7. Засідання Технічної ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини складу її членів.

Засідання Технічної ради проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на півріччя.

Рішення Технічної ради приймаються простою більшістю присутніх членів та оформля ються протоколами, які підписуються головою Технічної ради і відповідальним секретарем, а також затверджуються наказами Державної компанії “Укрекокомресурси”.

6.8. Зацікавлені підприємства, установи, організації, фізичні і юридичні особи свої про позиції щодо фінансування інвестиційних проектів подають до секретаріату Технічної ради.

6.9. Порядок конкурсного відбору інвестиційних проектів, які фінансуються за рахунок коштів, які надходять на рахунок Компанії від надання послуг із збирання, сортування, транс портування, переробки та утилізації використаної тари, та персональний склад Технічної ради затверджує голова Ради.

7. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ 7.1. Компанія здійснює бухгалтерський та податковий облік результатів своєї виробни чо господарської діяльності, а також веде статистичну звітність та подає їх у встановленому порядку і обсязі органам державної статистики, податкової адміністрації та іншим уповнова женим органам влади.

8. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 8.1. Компанія самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність, у тому числі і зовні шньоторговельну діяльність, яка регулюється законодавством України. Валютна виручка за раховується на валютний рахунок Компанії і використовується нею самостійно згідно з зако нодавством.

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ 9.1. Припинення діяльності Компанії відбувається шляхом її реорганізації або ліквідації.

9.2. Реорганізація або ліквідація Компанії здійснюється Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України за погодженням з Кабінетом Міністрів України. У разі реорганізації Компанії вся сукупність прав та обов’язків переходить до її правонаступ ника.

9.3. Ліквідація Компанії здійснюється ліквідаційною комісією, яка створюється органом, який ухвалив рішення про ліквідацію.

9.4. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Компанії і розраховується з кредитора ми, складає ліквідаційний баланс і передає його на затвердження органу, який її призначив.

9.5. Кошти, одержані внаслідок реалізації майна Компанії після задоволення вимог кре диторів та оплати праці працівників, переходять у власність Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України або визначеного ним правонаступника.

Тел. (062) 338 08 21 www.ecology.donbass.net e mail:rv@rozavetrov.donetsk.ua Про затвердження Порядку збирання, сортування, транспортування, переробки та утилізації використаної тари (упаковки) Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 2 жовтня 2001 року N Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 жовтня 2001 р. за N 866/ Відповідно до пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. N “Про впровадження системи збирання, сортування, транспортування, переробки та утилі зації відходів як вторинної сировини” НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок збирання, сортування, транспортування, переробки та утилі зації використаної тари (упаковки), що додається.

2. Управлінню промислової політики (Савченко Л. І.) забезпечити державну реєстра цію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на керівника департаменту розвитку ринків Кушніренка А. В.

Міністр О. Шлапак ПОГОДЖЕНО:

Голова Антимонопольного комітету України О. О. Костусєв ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 2 жовтня 2001 р. N Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 жовтня 2001 р. за N 866/ ПОРЯДОК збирання, сортування, транспортування, переробки та утилізації використаної тари (упаковки) 1. Дію цього Порядку спрямовано на забезпечення збирання, сортування, транспорту вання, переробку та утилізацію використаної тари (упаковки), ощадливе використання ма теріально сировинних і енергетичних ресурсів та на захист довкілля.

Порядок є обов’язковим для виконання підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, які використовують тару (упаковку), здійснюють діяльність, пов’язану з її збиранням, сортуванням, транспортуванням, переробкою та утилізацією, а також імпорте рів продукції у тарі (упаковці).

Дія цього Порядку не поширюється на тару (упаковку):

для експортної продукції;

для хліба, хлібобулочних виробів та молока;

для продукції гуманітарної і технічної допомоги;

забруднену радіонуклідами.

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

Бизнес и упаковка упаковка технічний засіб чи комплекс засобів з розміщеним у ньому товаром, який забезпечує захист товару від пошкоджень та втрат у процесі транспортування, зберігання та продажу, а довкілля від забруднень;

тара основний елемент упаковки, що є виробом для розміщення товару;

використана тара (упаковка) тара (упаковка), яка була застосована для пакування, транс портування продукції, що повністю або частково втратила свої первісні якості і не підлягає подальшому використанню за своїм прямим призначенням;

зворотна тара тара багаторазового використання, що належить до вторинних матері альних ресурсів і підлягає повторному використанню;

збирання та заготівля використаної тари (упаковки) діяльність, пов’язана з вилучен ням, накопиченням і розміщенням використаної тари (упаковки) у спеціально відведених місцях чи на об’єктах, уключаючи сортування використаної тари (упаковки) з метою подаль шої утилізації чи видалення;

сортування використаної тари (упаковки) розділення тари за видами з метою її пода льшого використання або утилізації;

транспортування використаної тари (упаковки) перевезення використаної тари (упа ковки) від місць її накопичення або зберігання до місць чи об’єктів оброблення, утилізації чи видалення;

переробка (обробка) використаної тари (упаковки) здійснення будь яких технологіч них операцій, пов’язаних зі зміною фізичних чи хімічних властивостей використаної тари (упаковки), з метою екологічно безпечного її зберігання, перевезення, утилізації чи вида лення;

утилізація використаної тари (упаковки) використання цієї тари (упаковки) як вто ринних матеріальних чи енергетичних ресурсів;

приймальний пункт стаціонарний або пересувний відокремлений підрозділ підприєм ства (підприємство), що здійснює приймання використаної тари (упаковки) як вторинної сировини від фізичних або юридичних осіб, має складські приміщення, кваліфікований пер сонал та технологічне обладнання;

спеціалізовані підприємства підприємства та організації, що здійснюють заходи (ком плекс чи окремі заходи) зі збирання, сортування, транспортування, переробки та утилізації використаної тари (упаковки), у статутах яких передбачена така діяльність;

спеціально уповноважені органи органи державної влади, які здійснюють координа цію діяльності та контроль у сфері поводження з використаною тарою (упаковкою).

3. Діяльність, пов’язана зі збиранням та заготівлею окремих видів використаної тари (упаковки), у випадках, передбачених законом, підлягає ліцензуванню.

4. Приймання та утилізація використаної тари (упаковки) здійснюються підприємства ми, установами, організаціями, які використовують тару (упаковку) для пакування і транспо ртування продукції, у процесі діяльності яких утворюється тара (упаковка), а також імпорте рами, продукція яких міститься в тарі (упаковці), самостійно або шляхом укладення догово рів з Державною компанією “Укрекокомресурси” чи іншими спеціалізованими підприємст вами щодо надання послуг зі збирання, сортування, транспортування, переробки та утилі зації використаної тари (упаковки).

5. Підприємства, установи та організації, які використовують тару (упаковку) для паку вання та транспортування продукції, імпортери продукції в тарі (упаковці):

ведуть поточний облік щодо обсягів використання тари (упаковки) для пакування та транспортування продукції та обсягів приймання і утилізації використаної тари (упаковки);

надають інформацію спеціально уповноваженим органам щодо обсягів використання тари (упаковки) для пакування та транспортування продукції та обсягів приймання і утилі зації використаної тари (упаковки);

здійснюють заходи щодо збільшення обсягів застосування зворотної тари (упаковки).

6. Підприємства, установи, організації, які самостійно здійснюють приймання та утилі зацію використаної тари (упаковки), забезпечують:

Тел. (062) 338 08 21 www.ecology.donbass.net e mail:rv@rozavetrov.donetsk.ua організацію збирання та заготівлі використаної тари (упаковки) на території, де розпо всюджується їх продукція;

утилізацію використаної тари (упаковки) відповідно до мінімальних норм утилізації.

7. Підприємства, установи та організації, у процесі діяльності яких утворюється викори стана тара (упаковка):

забезпечують роздільне збирання, сортування цієї тари (упаковки) за видами, у тому числі шляхом установлення спеціальних контейнерів з написами “Картон, папір”, “Метали”, “Полімерні матеріали”, “Скло”, “Комбіновані матеріали”, “Текстиль” тощо;

не допускають знищення та псування використаної тари (упаковки);

ведуть первинний поточний облік обсягів утворення та постачання використаної тари (упаковки) за видами;

надають інформацію спеціально уповноваженим органам щодо обсягів утворення та постачання використаної тари (упаковки).

8. Спеціалізовані підприємства:

здійснюють заходи щодо раціонального використання цієї тари (упаковки) як вторин них ресурсів;

ведуть поточний облік щодо обсягів збирання, сортування, транспортування, перероб ки і утилізації використаної тари (упаковки);

надають інформацію спеціально уповноваженим органам щодо обсягів збирання, сорту вання, транспортування, переробки і утилізації використаної тари (упаковки);

забезпечують екологічно безпечне поводження з використаною тарою (упаковкою).

9. Спеціалізовані підприємства, що здійснюють збирання та заготівлю використаної тари (упаковки):

організовують приймальні пункти для приймання використаної тари (упаковки);

проводять оброблення використаної тари (упаковки) згідно з відповідними стандарта ми, технічними умовами;

укладають угоди на постачання використаної тари (упаковки) зі спеціалізованими під приємствами для її утилізації.

10. Уряд Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, органи місцево го самоврядування в межах своєї компетенції організовують роботу, контролюють та коор динують діяльність у сфері поводження з використаною тарою (упаковкою) та здійснюють заходи щодо підвищення ефективності діяльності у цій сфері.

11. Екологічний контроль під час збирання, сортування, транспортування, переробки та утилізації використаної тари (упаковки) здійснюється органами Міністерства екології та природних ресурсів, громадськими інспекторами з охорони навколишнього середовища та іншими спеціально уповноваженими органами виконавчої влади відповідно до законодавст ва України.

12. Державна компанія “Укрекокомресурси” проводить роботу щодо розроблення, удо сконалення та впровадження заходів з питань поводження з використаною тарою (упаков кою) в межах повноважень, наданих Міністерством економіки та з питань європейської інте грації.

13. Державна компанія “Укрекокомресурси”, інші спеціалізовані підприємства разом з місцевими державними адміністраціями проводять у засобах масової інформації агітаційну роботу серед населення з питань роздільного збирання використаної тари (упаковки).

14. Суб’єкти господарської діяльності у сфері поводження з використаною тарою (упа ковкою) за правопорушення у цій сфері несуть відповідальність згідно з законодавством.

Заступник начальника управління промислової політики В. Кондратовець Бизнес и упаковка Про затвердження Порядку контролю за тарою (упаковкою), у якій надходять імпортні товари, що підлягають митному оформленню в режимі випуску у вільний обіг на території України Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Державної митної служби України від 10 грудня 2001 року N 304/ Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 січня 2002 р. за N 29/ Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства економіки та з питань євро пейської інтеграції України, Державної митної служби України від 30 липня 2002 року N 227/ На виконання підпункту “б” пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. N 915 “Про впровадження системи збирання, сортування, транспортування, переро бки та утилізації відходів як вторинної сировини” НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок контролю за тарою (упаковкою), у якій надходять імпортні то вари, що підлягають митному оформленню в режимі випуску у вільний обіг на території Укра їни, що додається.

2. Державній компанії “Укрекокомресурси” Міністерства економіки та з питань євро пейської інтеграції України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію Міні стерству юстиції України.

3. Державній митній службі України забезпечити тиражування та розсилання цього на казу до митних органів після його державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на керівника Департаменту розвитку ринків Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України Кушніренка А. В.

і на першого заступника Голови Державної митної служби України Єгорова О. Б.

Міністр економіки та з питань європейської інтеграції України О. Шлапак Голова Державної митної служби України М. Каленський ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Держав ної митної служби України від 10 грудня 2001 р. N 304/ (у редакції наказу Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Державної митної служби України від 30 липня 2002 р. N 227/ Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 8 серпня 2002 р. за N 642/ ПОРЯДОК контролю за тарою (упаковкою), у якій надходять імпортні товари, що підлягають мит ному оформленню в режимі випуску у вільний обіг на території України 1. Загальні положення 1.1. Цей Порядок розроблено з метою здійснення контролю за тарою (упаковкою), у якій імпортуються товари на територію України і яка підлягає переробці та утилізації.

1.2. Дія цього Порядку поширюється на всю тару (упаковку), у якій ввозяться на митну територію товари, якщо ці товари підлягають митному оформленню в режимі випуску у віль ний обіг на території України.

Тел. (062) 338 08 21 www.ecology.donbass.net e mail:rv@rozavetrov.donetsk.ua 1.3. Дія цього Порядку не поширюється на тару (упаковку), у якій надходять вантажі гума нітарної та міжнародної технічної допомоги.

2. Митне оформлення 2.1. Митне оформлення товарів, якщо вони надходять у тарі (упаковці) і заявлені митно му органу для оформлення в режимі випуску у вільний обіг на території України (далі това ри), здійснюється в порядку, установленому чинним митним законодавством України та цим Порядком.

2.2. Підставою для митного оформлення товарів є аркуш про пакування, оформлений відповідно до розділу 3 цього Порядку. Зразок аркуша про пакування подається в додатку 1.

2.3. Три примірники аркуша про пакування разом з документами, передбаченими чин ним законодавством, для здійснення митного оформлення надаються митному органу одер жувачем товару або особою, що здійснює декларування його.

2.4. Товар для митного оформлення приймається посадовою особою митного органу, якщо відомості про нього (реквізити одержувача, назва та вага тощо), подані в аркуші про пакування, відповідають даним товаросупровідних документів.

2.5. Реєстрація аркуша про пакування здійснюється посадовою особою митного органу шляхом присвоєння номера та занесення даних про нього в спеціальний журнал, зразок яко го подано в додатку 2.

Номер аркуша про пакування формується за такою схемою:

Порядковий номер товару /номер вантажної митної декларації (графа 32 вантажної митної декларації) /(графа 7 вантажної митної декларації) Номер аркуша про пакування засвідчується посадовою особою митного органу шляхом проставлення відбитка особистої номерної печатки та дати на всіх його примірниках.

2.6. Перший примірник аркуша про пакування залишається у митному органі, другий на дається одержувачу товару або особі, що здійснює декларування товару, а третій надсилаєть ся в регіональні відділення Державної компанії “Укрекокомресурси” (далі Компанія). Інфо рмація про створення своїх регіональних відділень надсилається Компанією Державній мит ній службі заздалегідь.

2.7. Якщо одержувач (імпортер) здійснює митне оформлення товару в митному органі поза місцем своєї державної реєстрації, то аркуш про пакування передається до регіонально го відділення Компанії за місцем митного оформлення цього товару. Передача інформації, зазначеної в аркуші про пакування, до місця державної реєстрації одержувача товару здійс нюється регіональним відділенням Компанії.

2.8. Порядок передачі митним органом аркуша про пакування відділенням Компанії вста новлюється митним органом разом з регіональним відділенням Компанії на місцях. Факт передачі фіксується в графах 6 та 7 журналу обліку аркушів про пакування.

3. Оформлення аркуша про пакування 3.1. Три примірники аркуша про пакування заповнюються відповідно до порядку запов нення аркуша про пакування декларантом чи одержувачем товару на самокопіювальному бланку, виготовленому друкарським способом, формату А 4, з послідовною нумерацією арку шів у правому верхньому куті документа. Аркуш про пакування розповсюджується регіональ ними відділеннями Компанії та декларантами за місцем митного оформлення цього товару (додаток 1).

3.2. В аркуші про пакування обов’язково зазначаються:

реквізити одержувача (назва, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, банківський розрахунковий рахунок);

номер та дата договору з Компанією чи іншими спеціалізованими підприємствами про надання їм послуг із збирання, сортування, транспортування, переробки та утилізації їх ви користаної тари (упаковки) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 лип ня 2001 року N 915 (далі постанова) або документи, які підтверджують зобов’язання підпри ємства, установи та організації щодо самостійного забезпечення утилізації пакувальних ма Бизнес и упаковка теріалів і тари, чи вивезення з України використаних пакувальних матеріалів і тари;

назва товару;

код товару згідно з УКТ ЗЕД;

вага брутто (кг);

вага нетто (кг);

вид тари (упаковки);

матеріал тари (упаковки);

призначення тари (упаковки);

сума сплати за послуги із збирання, сортування, транспортування, переробки та утилі зації використаної тари (упаковки) за тарифами відповідно до постанови, у випадку, якщо договір укладено з Компанією. Оплата за послуги контролюється Компанією відповідно до договору між нею та одержувачем товару.

3.3. Інформування підприємств, установ, організацій усіх форм власності щодо порядку заповнення аркуша про пакування здійснюється регіональними відділеннями Компанії;

а під приємств, що здійснюють декларування на підставі договору, митним органом, у зоні діяль ності якого вони розташовані.

3.4. Сплата за послуги із збирання, сортування, транспортування, переробки та утилі зації використаної тари (упаковки) повинна здійснюватися Компанії не пізніше семи днів із часу митного оформлення вантажу, про що зазначається в умовах договору між Компанією та одержувачем (імпортером) товару.

У разі несплати за ці послуги в зазначений термін одержувач товару несе відповідаль ність у порядку, визначеному чинним законодавством України.

3.5. Відповідальність за достовірність відомостей, зазначених в аркушах про пакування, несе одержувач товару (при самостійному декларуванні) або підприємство, що здійснює де кларування товару на підставі договору.

Керівник департаменту розвитку ринків Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції А. Кушніренко Начальник управління нетарифного регулювання Державної митної служби України О. Пашинний Тел. (062) 338 08 21 www.ecology.donbass.net e mail:rv@rozavetrov.donetsk.ua СОДЕРЖАНИЕ Стр.

1. От авторов...................................................................................................... 2. Актуальность проблемы отходов в Донецкой области............................................. 3. Вступительное слово........................................................................................ 4. Правовые вопросы на рынке вторичных ресурсов.................................................. 4.1. От автора................................................................................................... 4.2. Введение................................................................................................... 4.3. Используемая терминология......................................................................... 4.4. Обязанности предприятий............................................................................ 4.5. Лицензирование.......................................................................................... 4.6. Стимулирование деятельности предприятий.................................................... 4.7. ГК «Укрэкокомресурсы»................................................................................ 4.8. Особые условия при импорте продукции в таре................................................. 4.9. Порядок сбора, сортировки, транспортировки, перерабтки и утилизации использованной тары (упаковки).................................................... 4.10. Налогообложение операций со вторичным сырьем............................................ 4.11. Ответственность......................................................................................... 4.12. Заключение................................................................................................ 5. Пошаговые действия на пути к переработке......................................................... 6. Заключение.................................................................................................... Приложения....................................................................................................... 1. Постанова КМУ від 26 липня 2001 р. N 915 «Про впровадження системи збирання, сортування, транспортування, переробки та утилізації відходів як вторинної сировини»....................................................... 2. Постанова КМУ від 17 вересня 1996 р. N 1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів»................. 3. Постанова КМУ від 3 серпня 1998 р. N 1217 «Про затвердження Порядку виявлення та обліку безхазяйних відходів ».......................................... 4. Постанова КМУ від 31 серпня 1998 р. N 1360 «Про затвердження Порядку ведення реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів»............... 5. Постанова КМУ від 3 серпня 2000 р. N 1197 «Про затвердження переліку окремих видів відходів як вторинної сировини, надання послуг із збирання та заготівлі яких звільняється від обкладення податком на додану вартість, а отримані доходи від оподаткування»........................................................... 6. Постанова КМУ від 14 листопада 2000 р. N 1698 «Про затвердження переліку органів ліцензування»...................................................................... 7. Постанова КМУ від 28 лютого 2001 р. N 183 «Про затвердження переліку окремих видів відходів як вторинної сировини, збирання та заготівля яких підлягають ліцензуванню»............................................................................. 8. Постанова КМУ від 17 вересня 2002 р. N 1393 «Про затвердження Статуту Державної компанії з утилізації відходів як вторинної сировини та складу її наглядової ради»......................................................................... 9. Наказ від 19 березня 2001 року N 52/105 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із збирання, заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини».................................... 10. Наказ від 10 вересня 2001 року N 203 «Про затвердження Статуту Державної компанії з утилізації відходів як вторинної сировини “Укрекокомресурси” Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України».................... 11. Наказ від 2 жовтня 2001 року N 224 «Про затвердження Порядку збирання, сортування, транспортування, переробки та утилізації використаної тари (упаковки)»....................................................................... 12. Наказ від 10 грудня 2001 року N 304/793 «Про затвердження Порядку контролю за тарою (упаковкою), у якій надходять імпортні товари, що підлягають митному оформленню в режимі випуску у вільний обіг на території України»........... ДЛЯ ЗАМЕТОК

Pages:     | 1 ||

© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.