WWW.DISSERS.RU

    !


Pages:     | 1 || 3 |

| E K o o BPAA l / 1 1 1 V | o K A PAK EH oHV|Hlx oHoHHlx ...

-- [ 2 ] --

l 1 ltIrr' IIa rp. Hr 'IeoBaIr oBeal (1986) o Tolvt'.ro apaeG '|srrltlrrllt]9e ..oe]IIIoo |) Sovo paopa aaa !' ;

o-rI 2 ;

loI_o e opeIoIe rrol, a oeB ir||l.l( aa 40 ;

.tl ll. l ((. l.l()pI I{oopa3ero IIIIII! yTaIIIx y.

I ,25o pacopa ooa 100 ;

| }r tr(lrl Ieo oILeIIo eII ol-x e{! oBo oo}leoo paopa }Ip xop 150 ;

ill.*r;

t.t r.ppIID( o (oa pooopla, oopIe 2) e 2 ;

(.'l oIlolvr olx ryo). o to ilt.rtl a 1 ;

l l| | 1'.-rl,lta (1975) (1986), r' ..oqIloo aoe poopo 20 ;

oooo paop }rTp xop 150 . o pev e yp {itrttllt. 'lllr oIIe' IvtIIIIr yoe llitT.()ollo rvrrrya l.r aerrI o)Kllo aT 2 paa y. !e hrl1ttl.lI|Ica' Mroepa, III.

nr eapTB o)Io poolrpoBa pllIlr |lttritJll,l TppIlIx oII poBoT IIye opoIeIII{ Iop pellapao BrrypIIerro vIJIl epop:Ulo (peo lro IIeOIIIIII\,I IeoaIvI (ooa vt eo .tlrrrl pote oI r 3 , apBo aIIIBaJIl,l| eo o 20-40 , BaIt Brz).

poopoll 1llt|/ltll'l' opo a pBapIIIro Bte ll(.II()oaT roIe pye aJlepye e.

$.*lt.' 400 el\,roea JI eotl|

aTpkl^ oypa (10 **}rt|||.l(. lIl)()l(I B a)(.

52 rrt.ripopueo - oa aoepeoo oeIIIIoo ooo ooaee ee oeall . \,,l'aa;

p opeIoo lryu e l oee p oyopaIllp eo oaIa,t()JlI olltllto-poo 0III;

peell ae (ao, Tpo:r vI Irolvrea -epoop, oeearot poollpotloe e a' er rrer I' allyo, aT, r ||rC ope,{eellllIx eapBeIIIID( e' Ta) pee poa, prvr

tlll)ll0 oee IIa o)KIlI peeopI;

aeTe eap B e' o B opolvl epor eJIoIe tl(.ltrlIeB ooBaJI aooaopI' oyopaIll.

To yIdaro Qoo po' IIll pe ll}|l()ll\ep' ooaIl o pooIe B oeaI{ IvrI peo)oa poepaIo' oopy) Svo paopa ooaa + _ l(.l)Bel{llvt M p oo eD( pe (a aTIloo o] rl,l.5 t.I{epoa + 0,8 :Dapa + 0,06 la 0,5 r"r. ITe,IIlo ea 3_4 r

rr lrtC BBo aoa) III*1 0,3 peaIla + o'2 yp 10_14 IIo eIIeBo w| epe elt.

llr)ll()aIla + 0,]. oBl(aa + 1 0,ITo pacopa apeII:lJI poepa oaaJl oe eBIII p roo I|IIa ||.t t 100 IltJlJlpoao l (o ae aoa).

epoIIIIl Ilpolvrol{ BIpDIIIII M l Ioe ayytvt-epoope I{ al(yy-aIIrry-e pTol{yo' a ) p ooBaII o ayrylr 1'rt}ltl1l oe B...o (1983), eo pe o \tl cvl oeoo llpoa la pelle I t( 'l BaIqDrI opeop opa.rro opy. e opaI,r 32vo olx.l l)r'(l't B e KBl olryepo opI alvrepo prr aI r opoo To.,() ().5 ooyl llaoee lulooil(y paIaHIo I{. Papxa 4_8 . Bo p epBoo ypa..l(.'Ioa eIry yItIIIeIo aIl IIa pl{ealoe olleo oB o 12 o 15, o o lt.t|llt. B or"r ) epoe rvrr ayylvlr aa' oeoo poa' a oJIyIo ypI yHIaJr IIa |t ll t)'I.()BtIr popaoo ILlIaa, aoap ooport{y ea ooTTBIIo yopoeIo peII e tt(.lll'Iae aIae eapBeIIIIoo peapaa ervfy g. Bpe oe o oaJlo o 20 MII.'ryy yallo. [ orrya poeyp Bayy-epo I'f z_2 v y oD( BIp:uetll{ oer Ilpoo '||ll(|.t ooB ao-apIe aIvtoIII' oo1e 5_ oylae',o 5 _ p opl(oIro l\,loe' oopIe aBa ooeTylo paopo. |rlt.tt*,,,' BIIo Ipeo oeoo pol\{a py( lt ltillIa a oIlo-pToylo oaT apaee poe. Bo per epl 2_4 eaco oeoBJI ttll.l|ll,llo o o. Ha aIIo-apI arvtorrIoea eaI{III o. B aeIel l oeyploe !,l'.\'YtIIrpoI' Ka)T aapa.

Iope o o:lJI3aIo ee )IIB;

pI IIpIvlIIIo ll rrepe Ip-reoo ooo llpoa o, alre opeIooo JI epopoeoo '.l.lt'tlll()-eeIIapIIIe a:Da' oy aIlltvt ot pooB. Boeo a oJIIe IIapIe.{ll|.t,l() pI o.DBaII eoo paTpalr.

paoaaloe prvyteTeo o oer }llllllvt llJlrIeIla e e peo)a poTLryI{.

a oIIeIIox. otaIc, ireI{py, . ltrll|illl a yJIII poxox apelITlltx ryoB o l, a a'e ear , l.l |( lltl ooKa ooeTy IIoaeII poxoeHl{ yoaHoe oTo epBIIo r*rI.

rtl|Y.]Il,oB o oII. oo oy vryopI' [ p lpxeolvr ooIvr IIpo ooa.,||l.l)ll[)ye optlle rryt o 100 B JIeIIIIo pilJlle ylo paoIII o' o 'l l {),5 aoo 20-|20 aKIIaIBa a . pot opopiulIly yeo opoIII pIvryeo t|il|t||(. Ilop:Deoo eea. e IIteIn t{yJr.opa oeoo Ilpoa, a Ta o )yIID( ( |.}|l(.l|(.l,ttllloT papiDKeI{ IIaBIIO yI{JIa o oIIeII Aypypt o' a pa,lo' peII a 5_ fi lllll't(..lllllo pa, a oI\4 ))oII oep)Ka Bopo l

tl'.t2r(Ile Te}te 3_ vep 20_30 e.

,rrtt.l(t|.rpe 1._2 .

oepallI{e Ivloo tI po ae l |.r1lltJ1y aiulpylo pIlapaa pIllo ol\{ BlllM oaIalo ,Ieyr:

'. |' }.tl.t llToeeTeo epa:

-ypaToo orryee B plITeo oe (1_5.I-Io,((.l.I(paa - B pI o a oa MaI\{a,Io o;

p epoIIIIeIIo II'.ll\ ||lltltlIIIo I4II BIrypIIIIvo), oe eo po IIa orryva a eo oII}ry |4 oeII;

()(UII MyoepaI arypeT (ypor' o);

oee JII{I epa- (pye, IIIaBeIIIIII' ya'otl, Tal aBa eleoopao;

eer lll)oI4II p.).

paTpy oMIIe oaa aBIII opao p BIpKrIIIIo opIII- H o a o)KIIo pooma IIpIlee allat oolvl Irpolvle;

\iltIItIIx pepao (ypa' tvlepo' JI I p.), _oyopaIllpe papaI oyl, paIII- |).laIalox pe (yto' )rIITo' oxo, aa' peII oyo' yJryIIIeII pooopaevI I ojIeJID( polray o)o ooBa |'()ltaa p.). y B poo;

aIlaar oIvlIUIa (o 150_300 2 paa |llt;

( opeo oT tye poopea.

e), IIolIoByIo JIoy (aa 1 r"r ypBeo at lvlpollpIvt oo poa BIIeTc er oeeo BIIII:I,oy Ir J- o 5_6 ), aIvloTI{ a ll p ao |l)il oBoIIoIIa, eyloil,'I (o 0,1 3 paa e), papaI' yJryIIIae ol |l(.l' e)IQx B oIlo lrepoolleKx rya, oTo'_ y3aII' Bo' aBoII, poea' allaeo yBeaeT lt1lrle epa.I oToxopoa. oa p.;

opT' o T 'eop lllilMTp MoolloIloo _aopye l|(.l)l}tloo opea yIvrIIIIItIllt o oTea' ooye peTa_II:D(aplI' peo' \ \tIItlIIlr oo rrya aIIpoII ( ex);

BJIeTBe IIe Tolya ' - It Brz Cil \ll,llll. poe Too' pa ooIIoIIa eIIe popo Bo o 300 eeoopaI paIID( rr oBoIIoIIa 3 paa B eII;

|t(.ll.Bylo rryaIo _ opJIaaIII I\{II - l t'tl,llllI, B' yxo)), yrvrruae Blrypooe JI opl epoyo aB |('ll vI IILIIBaII Ina' IIa lrapyy It 3't ya' op:lJl' pztJly' oJI .;

_ aIITpaIIt yJIoI.r. NI paaTopI |ll)(UloIry) I(y eM aI |4 o,ae II c\|TI x tlpfleI,l _ JIpa' oa ypalr t.ltlt()BpaB lyxaloo a. Haoe, oo I1| IIeHoo pJlar' apIr ,p. ||(l/(I}IBx BoTIIaBaT IIapyIIIII popy B p ilJII{lI eporroo Irpoa eeoopao o aIeN{y IIIeIo' t|ll(./(eJlax C. aoe B lvlTo pa' ll() 'o' To oa II Too ee xIlIleyro yaI IIpI{eIr aaoe opolrI (epoo, peao), a Ta(e AT, yraylo D tl()Bollo lI' tlo ey poeax oe, BKIl:l e a popope pae o pBpaa A,[, rooa erra ('p" lrrt)llt IIII\ porx a.

llale A..aoo (I9.7I), B..Tpoa (1975) ItpIo' oop:l oyr rI).

vo oIIIe pyI peoe rr,rlttaroeoaIIoT, oopoI (.aeao, peooll' 1pao, poI{ P.) eoopao pII Too pae ll'l( l.'I)I(eI{ IIII oy IBaT ( Irapee. B To le Iill(.l\| oe eoe o )Ia. ra or JIe' x l{aaa oo IIp lI IIIII' opIII )| ()lr pooeopoa 'eIIIIo eII e ea' a a) p Ip:DIIrro a IIe,IIII e .lll/(T a aIIe oe'II eI{Itoo poo oo potvl. oa.

patIIIIe I pa:

ll are paT plvlIl lll.lllIo oI Beo a KIIoo o' TpaI. ll()o) pyoB I,r,,opoBaIloo !o+Aw|Iu| ^||,lflE BI)e opoll Po|P'1r}4 AA (tP EHHo oEo l+|Po) l'r lt,llo oo ootlvl parlrIx exallex ypo' a Ta ooIII ,I i| )JITpoIvlexaII}Ix ooo oo aa ooalle pIvry-.l',rI\.

()oI oparro eItllo eapraootl Ieoo ee LlaJI- oIITpy ooJrIr poa.t'l l|lt)lloH B y,lIo Iloo oea apeD( pe,TB. poBo ee' opoBalroe.|.l|tl(gl{ eelle II oIlopt"tIlo oo paI ee Ix o pyt eoopaIlo poBo yJIoBI.lxeiUIpoaIID( rl, :UIa' poop. r. l\i(.ll,I IIoJIoe patlD( OJIO ella p .

tl,tl x< aT ooo p eoxoo (yop o, aJI|Ie rrooB pa' o JIeJIIIo yII BIe y tllloooBIx 1.r r.|lr.ltlI or Tea B Bo, [apeo .C., 196.7;

opeIoB . .) p t|||l(.l( B.C. p., 1.983, p.] ., P., 1970;

MapTIIIo o a o a IIaaaT apBIlIII peapaTI'...l lll()JlJlo Tae y:lJIoIr (olr IIe xopoyaa BpJIoo a ooBaII IIarvI oaoB.|llrell ooy p}e oI B }Pe), AT, a ae poBo- py3oB' BI)e IIoo TJIa B a IIppeI oy. o o pylo p olvro oBolloa;

IIp:D )TlIKe 2) otleIIIII peoBI ap' aIIoeIIIx Boyxo.

3) oTB opa a oBoIIoIIe;

ooI yoB laoo pa: 4) eaIIoT II-III ee;

1) peapeJlIlzl pIIa II ooIo po. oIlJIe;

5) Ipa;

el oppyt aiDa' ayIII' eoBD( po,yp;

6) poI payoIe' pyotIeIIoIII;

2) p.reee eoIII( pyo' IIo or pool\4 7) potvt otvrllp oltoo xoa;

Tpa;

8) lse BIp:Deoo aIIpffeII oeJlllIx IIIIIID( 3) po oerrr p oJIe pa eee 2 ,1,y.' (eIx IIII' pyIIIBIIo ' .).

ooe opeTpoIl;

opeI o.rro e [ opepoBa Iroylo BaaJIe eTK TpaopTpoBa ooo aJlay a aJI ' eq'I o rrypoaIvt. oao oo-III o rrto iopy IIeoo)KIlo' oTIx ooo l( Te 2 v e:ulIto ()pTI }ry(alo poo IryaaIl (ooo oopyoaD( olvtaTax;

oteo o) I);

toIl y ooIIIo oTIo -4) oe ooo aea p oo a, or pa.

:lx ll B rJIIIl ea yJII{tIIr.lrapy Il oool o;

oaIBaT To Ta JIOII yopee 5) leo oelloe yeIIlIIII pyo;

I opToe tr ;

troTI' peoeIlIe Xapo 6) oaeoe opeTpoalte ooo-(lla 3_4.r) oe l!.paIr{aoJlo. ol TeIIo epIlo -a )T Tpa.

lt Maepa o)(.

oa. oe pJlaa IIII oMoIo a:Da' Hao eeooptlt yoI oIBaeT opT pol{aiDKa II yoo Tea pTyalo Tpa}l I{aIIil rpo 50-60 l)()l}II ooIo IlIloo ooea ea oeoo JIa (2 ) ae oa al 6_8 opeTI <(o>aTe)Ko. op,, lot,o 5 . lltpoaT ooo JDr.{Ie B IIooII e(a' y Typ.

ar.lI py _ 20 , oJI o py y}rIa t.,iy, oIlao' oII' o -opepoall rx oIIIe ao (e oJIeoBaTeJIIIo (. 3) l 4 Ir pBoT opo Il, To eIIIae optvt II.a |)()l}aIIIolIeoo opa ooTyeT-yJIeIIIo TJIII 3. }lee Jrr fl ()trJIIIoIIootIoIx IITO [po .., 1973;

o po GIr 'tlttt .., 1.986, p.].

opaBTIIeII po/pr oyT oM py' p' py' p' ]Ie e e e pea, .rJ( BoIIaIox lllt()' leo aIIIIIX prypBalle,JlIIoT llitltpaelx IIa., 0 5 9 r.lri. aar pa pe eyto.

-t ) 0 o ypoIl epo eI_ 6 l)lutr eI oeylo a 10 10 L epepex apaoB' ' 0 15 lrl opoBIx o IIIIzUIIIIX 8 11 1.(.,l'Tel{o' IIaJIoBDIry'o po pae a eryII ) 8 4 L l lt lIoTJlo.oaplro-ooo el.

Har e oJIlaIT' peII JIryIo IIpo yxo pa oyloT II4JI r o 30 o ].96 tI I l (. l l-1) I :

yp (o 3 o 20 ), TeIIo-o poop, I yp- op paIIIx 10 o 40 .

oaa paollo pa: l|(.lI(T;

1) ppao-peeoplrIe 2) pay-- exall oea oIIIIIlo a IIpoI (ao, Io.

a]ILv!, oriul IIeo-ToIItI' BeeTaTo. l()l.l)I' B oIIoBe oT oopI e)I( tvtyJl paI{lrIIIx oyI epopoelvt poe);

rryKIIIroBI KJIo' yyIIIeIIe,'.'.11.lil oea, ooeo 2) opeoBI poI. '1,.li"* arre a e aotl PH [H-;

ypaBy poooaa pelle pa: a IIpoToBozDITIIIlo' ee3pye rr}.il,}I>IB2ST 1) eotIpoaIIIIIe apyIeIII IaH pIro rt tloBae e (oae paIIIptI apo- oJL[aTp:lJI' cBvI 'eIloT' opalle oo)o aBJIuI pyIlo \tlrI)ooyo' oppylo yyIIIaeT poIlaoee IIe);

o IIK;

IlaI |l(,l(|:lIoT 5E.r'oo BI.IIIe ypa}a apy 8 . OaIvI JI llirote aI7ItIa BII ao-apeIIiDIoB:l'I TeI\4l'a ae IoopoIlzl. rt opI IraIIoe- B oToII JI oTIIIe IIeIII pyl' irxo IIo;

oyloT -ypaB} I4lIoI oel I'poya' a TI( o epooeopoa.

lleBlloIo o,2 Bf c2, Ooeo e r.p, oar opae BaI\{.

JIIIoT _5 IvIIr;

N yrIIeIr ea ao.BIll oaIBa IIooBae p lvtIlllIro-Ilepo pelr poBIII IIe Ie aapaT (Boa>, -.1 yae pa

llo IrpoMe.

p popo.reK( rrpox JI IIoeItpoIIr,r 3) al\{ee To aHaloi r oe a l.poo o x oalo popoypa_ IIIIeIlIe T;

To a- try-pylox (oo- yxal) l.ilJlallop' ayylvt-iulaop' -p p.

Toa oyIryoJlo opI;

yeII ooaloeo Bo pBIJ( y orx popo ea. oa rryTe oeaI{ Ira{oepa ' lK polvtoM oyT aaaole, ee oTopD( 'poopo (,ar'roope ooaa IJIIe ap Iro);

JI oo oyl aapaI }I-1, Iloepy oo.

, <.Torry.2>, ;

loItfiyI| errx Ir rrpoB poo llo aTeIII o IIepoB IIII. Cry oa o BpeJ{ 4) ootloe atlo oe' o aII\,t 'IIIo IIpo,ypI yJIBaIoT o IIorII BIpDKeIID(' Ilo oeoo (Lg.I 0), tI p.eaIlo epprK pelrepx py'yp;

oo oae at( oeoarol JleI opae.

oorvr;

Haoee eIlvl p eBpoox poefl( o.ylo aapal , , <.Poa-15> Il()ItIloo oTeoxopa o3IBIo rpoBo,opo,rrr pato (B)' oopI IIa)T paIIIpe oyo' yrIIIaT y apo p pooo' oBIIIIa allo poo yolrpoalle rloIe aIIIIl. oel epopea ryo TrI\,tI;

IooIIItlJI lt'tIIlIIIo-otIllx poBeII [el' lrp o.H., apo B.tI., ].985]. !'eoT eaa 8_10 5) yo:l,JIIII oypoIlIe o (CT) B pe lll) Teparyp 100.C. Cxee IlIIIIoo oya ayae Meo Bpeeo pexIvtirx plvreT oeo|BaLvl lt pya yope e eooo yeoIloo IvtyJI I\,rIIII;

oJI) aoy oyJI 30_50 lla. oae aooe oa oxpalr yo 75-100%, JIIlo oJryepio 3_5 , rry oa -,o oIyIeIr Ip:Delrrto pa;

pIvtellro aa- ll TeeIIe 2 . o o.ae aopIe yJIoB NI poo IIopiDKeIIIIo pat, ep}roe oe B l)l.tlpaBIx prapaTllIx (aapa yB-300, l|():}BotloIloer. Ce oy MIIII' B olo ope'

) eapo f oeIr oI.

l l l rlelrI{o )rIa oeo IIpoIvt.ooeolo ypo [ ooo Ilpoa Irep oy pao l l Ita eo ayI BJIeT Bo3o)IClo peolraplloo o eTpoIvfyJlotlo peoTepa - po) ()D() apo' Ilapep' oo IIa oIIIto Iry epoTIvIyJI)' olvt tl. |l().UlI{ B oee oI oBI4 opBlll eprvfyJropI poo po- l.l)'toBy oa.

poooall4r TpopJlaa BIo oa o-a_ , p.

.r ao' oD(o oBoIIoIIa epo TeI, oarra Tpoo,oJDa ooeToa poe |l()('tIiUlTeIraoea oBoIIotIa' , epe opiDelrlloo !C oa papoTpae o. apaTpI epex iro perypylo o oIltyIeII ooo, rl(.ll llo.

yp opeoepa ooT 15-18 ao. p IIe eBIIIIa yoeo aptl. !eo l\dy ltt.rrxo iaaa ayaopo opo yp 3 ].0_ JII(} aB oT Ip:DIIo IIpooI{tIe'( poe | l (..tlloB.oopIIIIo pooT Boee a 5_7 aB oeoolrpoa oolloIla B peIle paa 30_60 .

|||.l.I'o epI Bopl Bapao opoIloo oa Bpa tlpoa' IIeIIlIo oopa o BJII t l l .lt TII e,IIIoro oB o 40 o ]. OIIoBIII oaae,Il N| lopa BaIIIx apalvrpoB eaoB oylo a ll titl.ll). Bo pelvl epIx 2- poTl\fy.

i,{l|llyptlIoe aBIe o TpIvlT II (yII Ha oI oaa' To reoopaee rr.

ooa (xooIIIe< p (e oe 35.) oeII ttll(lllil;

II o>, opI\,lpoaBIII pore JIeJIoo a-rya, a |(..lll'I (o y-aII-, 5-, X - , oe ooIlIlI oo (p-eptiope). I a 4-5- eae.!|ll, l\:}'Io' yru-). B aee BJI pII oIloo eIlapoo oe' peJI p Too ope aIIa oa 20 x20 paIloaalor eIIapI' OIIJIIII' t|i},l,lll()tlalo To o ooIl\,t vLt||/INI oIlo-poBoo oTe,Ia B oa prooo IvrII IIl' ypIIJIIII{ oya NtlnIItIIoo IIllIx oIIeIIoe (peylTIlo 1-ro, 1-1-o, 13-o epoe pIvreII ||l)a. B o e.r-peaaolrllo{ MpaIIoB _ yrr-Jryl{' r-a, y-ry' oly' IaII-Jlo' l()l' JIey) opl :

T-o' Ioa-(y' II-xII-)a' aII-y' a-I' cvrc|- 1) aa a (pe pa), oopo o |lBae llorry paIo ooIIoIIoo oa I\{a:lJI}ry a' -r, lo-roa). BIpxt oeo IIpoM yIIIIIIo, oey IIa oTJIIIITo Il)IIx Bepxx IIII;

l)JlaKa olleoe oa. p o) IIIIaeIIIIo a IIa oy, a IIe' ypDIIrII 2) e:lJIIlIe 10-y eay oey a aypyJlpIe oKI,I'.|TBepIIiD(.

BIoIIT ILIIaBo' e plo, pry x opopJII' o o3BoT oJry o eoxoo p.: Brp:DKeIIIe (ov eiulroo llpa' rvtatle' eIeIIo.

o eopoa JlrD yIe pTya IIIeII-LIeII, oea oa oIII II IIoIIIIoo oeJla ooIIotI' opl ooBIIoo oa). fleo aypyo epa oa 20_30 . PoID AA PEAAolfioJlPoJlA}4|E}l.p IIaeJIIlo oor Ilpoe oeyr Ea (.lPlvtEP+|o Ao BAE|-tlo oIu!.

oeJIIIIe o yto paoIrt o yIIIIIIeII o firr poell olvllla peaaollo-poare Iloey IIpoeII o:IlD( eeIITapI'( aB ItIx To oa IloIlo-pTooo oeJla. p o ( x popvlll (ype IIIIeIIoo opa' optilJl.

aerro yTIBaIo Topoy IIpIvryIo oaa lilll Ta oBolloItoo o, IIoIlil Ka lrpo oerx oyre. oparo,l()r'ex IIpooB oIItlIIoo oxollpoa) oD( oeIoT }r)KIvt' lyo epae, oeIIIIvt a:DKe' oIII poey- l |llDIpoBaIIIroo oe'IeII (aa, o) epeBo B pa. ltll{:ul3poally) oouey, B IIe:UIpoar aa poo o oeprro eToe o.uKlt- tr1lrtaropvltrlvl aaop.

Ca eelx epopl,ITu ga o a aIo e' papalle I paIralle. por e ae.|.i, B To' o apaooIle pe oIlo-ellapoo pea oylo laiuKa [aa .C., yr"ra E,.., L915;

Ba B.., L992|. poo opaory a IIa II ae' e]IaIoT a r1l pro. A, oo,lx paeB IIII lBee To ao rrttlaprvraiooex Ivreo:( II' rop oprx op oeeo' o eo oey aI(IIIe oIlI llJl'l xapapolvt poBelroo paee eeII.

o (pa, ae opaala BepIIe I e B eeooparro IrepT apy perell rryo pa papalle I paaer'r). ||l'(:1.tvIlToo III{, oopo po orry xapire Cry o yeIIlIaIo o a aIITIo IIa 1-3 ltlt'l.I(yeeIII,t'poelloo a Bx pIIIy}lx Tair'(.

a :ll,ylo Toy (o ].0-15 poeyp T,IlIor o 15 l t t po oyi oIlo-eIvtapr at (eael.

itr)" o poo 2 a>e 3 paa e) IvIay:lJI:r o 20 ). p o ooo aIIe ye opaoe |l)illl. Har aro oI(aIBaIoT' o IIa o- ae pplrD( 3oII' Tapa peooeT a oepxoIlo' a p}rl eIIe eeoopao.

yooe opoBe ae. ||lr!teII alryotlIe Il1r oo Il,poe I e yIIIr ooaT ro B oJIe pI\l. IIIpoo oye Barqry-}raa)J l peto;

opy l\,Ixtloo Bayy-Ia- [l.l(.)' oaoIIIII pI ToI ooeplre iDa' peaBJrIoly oo pIloy ay eaJLIIeK t r(l pJlaa.

Jlaallolvl. Pe ooJt o3aa oTooe pape)Ile pyx l\{eooB o epo.e eI a\ryl{Typa peeIll otl ,I opopa. arrte pir a xa. pq oo' l.llTpoylyypa o Kar (BaK'' (lvtoooKD' IUIaIt <1000 } poxpalr o)y aea o paBr..IlllrtIT 'l|lYl l,rpooe NI ayrrprlffyplx oe, a Tal(e Memodua.IaccaJ': IapyIvryl oaT aIalo Ba eJIIlo' IIa To lvro IIpaIa pIIoB:l aa, I4 o,I rvlaoTpJ Tepopeaa '!r ll)opa, HC' rl|tl() oJIyI IIJIaBaeIvr ae. o otvI o eIIr poBo BaI$IyI-aiD.

.|{.lllr('( IIIpe Bo (a plx Byx Ta:D( oT poooa n Too a:Da paTl/le e' a IIIaTa oyc ;

yJrrrIIIIr o- oul oopo)' oopo oxo IIaa t.l.l(),l IIpI{IOT rr. ttloepaeBTe po,ypI' oopI I e oa pooopae op:uello eIITr op:lJla III lra II aI. oo;

ero oaIBaIo LleTIlI e l[t.lropaIla Taa o'IoBaIIItoT:Tpopear.I vIrrl_ (pale) aIIIII( o.re 10_12). ooxo oe. (ovo-erpI) _ aIry:UIIraTepa (ael a !ll(::DK Ty a oIx o olII{'JIoIlI lleBpooI{tlert _ ya pa,I.

lrlt;

ttloI vI rolaoIe pr) papoa lvlopKe IgIaI{, (Aoo, poe ope |ltuIa oBa TpaII{ ae (3 _ clo ogBe o). B x opfl( eelle 4_5 B oy eIlpypa |i()l.() ea o]IeyloIvt e,IIItIIl\.tapB:re pya).

oI IIe orya Il)K 2o", pe IIITopI\,lI' B oe I l1lttIeypeIIpIIIeBy IIa:D' a oe IIe oyIo,IIo op)I olo oIlIeo oo oa, opa' zUI. r|}l)gTpoBile.B x Iryax olrI pooT ooIyro B B oa Baeo aoIo B o,epBo oqe ID o Illittl po)e' oprpoae' aTeJlIrort{y yJryIIIeIr oToIl or. l'lJllnat0T 2 vl oJIo ar oy olrya opae B te eye aa' o B ere ylp,eI{.|(.(.' B oM JIe eopoe,ypI (aaoIe III III aa lrepeo oya aTI oI Ilpoo ( t\ltllI(apHI aI' IIatIe To |4 CMT). oql II_I eII' oopIe 3 eoaToIlI JIo oe |' ll -2 oDta IloB pIvrI{)TalIyilJl}ry epa.

IIe lvto :rxo B e:Ulpoaolvt epoolleo (] exo oy pe,IaIo ooepleyro oJIII, B ax Jl}^rir a o, II[, poBo eoKa oop I papaoaa F.ithell r|l,llllt{ (P), et oMJIeI II a. Ta opao, il,po- (l()79) K.Lt (1980). Cy oT' o o eo al{le poaopk|l | ooeea BItryJI(Ipa a r;

x.y oo peelr (o 60-80 rvr), vo, eeIlo' e y e:rpoaD( Ilpooex oerre, ulll)JlIUIT o IIIpooe Ilepee.

o opallaotlllo ILaII oopaIro. e aK ().l xopoIII peyI oya p peII apylIlpoallir eoxoro yelle JIa oe o oa ooopoa a r||yl.l)MII'III :UIpoaIrIIIJ( rpootlx oTex' .a o)lto r ll.}Optleo pJlaae, r'roa o rvrr ro l epeo olx rlpe III Taa Jlyae ltl.ttttl pa.

poo clle ooo Ilpoa IIa e poooo tl.I.o aae o- epoTpall' o p porrerr II]. T ) Ivrree tlpol\,t o3Ialo I' |lllltt oII t.t apoepa. opore peyTaTr Bolvto)IlI oo rooopoa vI t.ttt, I o opJI oa m'{Ell o1U( ltP PAl!'fI{!x l*Pooll4Gx pooITc ooae OoeByIo ;

lr|utoepa PoAx llo|+{tfioo ooxoHPoA.|tx,o.

l I eeaBlro-oyo}t Ilpoe oyl o B oIIpIIIr IIy:rIIoo opx(aIr oo tf lt.lllBe poypI: IIp aoaI4llleo ope _ oa :DKIIoe aIIe e Bopa ae' olvla- rnl.t.pop IIoIlHoo JII;

p aoaaopo e ay' Baparr I{eo apr llepootloo t3r epoope apIr:UIIIa. opoI e, ooIIIro Ilpolvla' eIloT TaI{- aoe, ey ao. |tli llaoeo opre, aIoT aepoepa' oer eIIeIIe aop (ppar, lr5ropaTBlrr, o- poepae. Har aro rr.((.il)l( B oea yI, oeI p')..l}tli()Jl:. ,eJIaTIo' o eJleoopao xeo Il tlvlvlutaI eeoo poea oJDIIa Tpo a eyloa: oe lllll ttl.TaTBlro-oyo ope IeTc yvee oa eerrI peT' opee]Ie oeoa. ll ((.t.ItTapt aiD _ IvtoaoIIIIIe p.I *1III JItIo ( poBeeII' o3po. |ll|l, - e:l (lryIe (yxD) pa_ oIx I' f z_2 _ p ao L| ro6 xopo TepaIIeII lrttrpaeBT poeypI apopa_ oD( aT Taa olreoaeo eelx epop: peo BaII (eryl' 'Iopole). a rr,l(.,lloM opoypa _ Toeo-rapI a:DK - llllil il!|f ll l.ilt{ o pyIll' ooeo oa appa' peJIaa_aIIyilJIIIil' TpaI{. oaI{oIII pl{-..t||.til;

llo ore oI oyopaIllp,( pet (a paa _ yx :r1II!| ea I oepveo o|l||ll)|l, lloTtloB;

l IIo' poaMoI papar), a oBoII:l a _ oTD( L' f z-2 _ eoIe llpoeyp r.r^(. JlapBIIIIIe pea' yJryIIIalo eoI oo.

(ar). \ll|r|ll a opa. B e ooIlI p o|tIIa]I|1II polIIIIlI IIpooM IIa..l|.rtllll{, e aIIyJloItIe IIpI\4I roolltlIe oee eTIII e BI rro p]Iaa pa. IIpo lll) Tooeo oo o ]rxy lr..jllll 64 ;

(a plr opeIoBolvr Ilpoe eeiDIIl. po IIIeII). p epopoveo Irpoe peoellye Jley:l xa: paa o a oK oalae }rree l.

a ( epopeJlaa ) _ roe opIvrl azua opaoo oao epo. Cye oLte' o aIllIlI opeIoBI Ilpolvrorvl oepoa _ apoepaI4 (ll oepaI{,)_ olx llJloxo peo opepoBalle' epoo' B oo TIIe L' / z_2 _ oepaIrkI (ooope poopTolla' lITeIlI IIapyIeIreM poooa oII opeIoIx oyo' ltpeo y Irx y]Ia o p opoeyp:Dl IIaI{tIer o' oB IvtaIIIID( or) v|| N| IIBy:ra eeoo o}r,Ia peepa (p-epoope). Bo opo ooe II_ pep lIl} Te BIpDeo o. p e cwevl kl|v| e:l, Tpa aIIyilJIIro epae, ary-epoope l|()IIKoe ootIeIIIII lrepooI{ex poe wIIl pac:li ruaiD. at epopove (or aT)e' ape' epe' yeee Ilpoo llepeo Iloxo epIro a yxe' Ta IIoBoIe (ooa . .) opolry oeo llpoeyp yeIrIIIa Tpa' opee eo' -a llapyo' aaIl a aoe.

p opeIoovr peIIIe' oeIIIe I,i oeooIlIe yaBI (o e (lloa x oeIIIo oe). eo (.l,ltlpoe' a p py IIIII( apallax' Ie pya peo yvlatc o x). B o ) elvr BIIr}DI(III lrIvtaloT oor pa' Bpe oeII er

rrre oe p pol payoeoIelr p opeoo Ilpoe eeoopaIl Taa oIleoa.

l'r,I Bo BoaIIIe papaI' yyIa apTepa.r eIto eerx poyp: IIIIe:l peJraa a .

pleo oJIe TeeIIe 20-30 Il o ilIIII\{ pyil}t - lt ljrotll pooTo',paPloIIIe poIvryJlopI' |t()lloptlIe ypI eeII aapao .

a:D o oeppltlotrl N{eToe ooae aBI p apay Iae (pyoI) Be pao oeI{o-ervreapoo Iv{Toa ("a ypoBlre C opiDIIIe opera) _ ya pa,l zUIIM pya a Jlltx 1poe op:DKeII}l (a ypoIle oIltllloo oe]Ia |l():rBoIIoIIa B oe Tye o oy eirIloo IIepBa ilJIIIIx oiD(_Ivtal{y:Ir:r paI{ IIo3oBaIIe ttl e) pIIIo oel aiD lra ypoIre'Tylre,I.

Too pI{IIoBIx r"raollIx peo lra ypoIle |l1r o apyro (oaII paIvlIlalt) ory oo x _opepoBa_oTD( B eee 2 . o ltrulIloo oTeJIa. B yr opa oellooIloo oo poo oepaee (elpopop' IIy.

l(lllrloo yaa poBo oaIo aIIrryJI) opoope), o .rreooe (paool rrrt;

1opoBaIIIo. o oo [ ire oaorro ,I epooopoIlI ar) poeypI. ore o pyI |l|l'I'IIBItoTIo o o olll apy

lI Bp o apaeltIo ooe vrlepoo o or pya' IvralrrryollllIe pI' aIIaLre m 't.M o epy poe ylneBIro r'rllr, iulpy K oI{' a a oplle BaI (ll 9.), 3 4llt(lulIe IIIIet )rJIoeII' TaeIIIlo oo vI' elu aIIa epeellle poeypI e oopo(tlo.

l}t'lIt:l. apyroe e, a ypoe rye.e aJIo p oeo polvl III II e I41 Ipvl oBeeIIl| ih.1,tloo oepoBoo llepa oBopIo o 10 pa (o aoolle po yx opIIIoB ealoT epBaJI JI oD

llrtltole eaIII poBoT Ol(eIIeIIo I{,JI epe e 5_1. oD(_MaiDK_oD( . . p o eye alm,IIIo II}Iae yeIIIa pelvl otrya poeypI: peIae a ep.re. y,yIIIeI,I epaI{tloo a |r't. ! |lrll.tJlyeo IIIaa BPOIIeI IIopiDeII oe o oe o 10 Il' eo Tp_II o t|ilt.iD oIry op:DKtllloo yIrIrJr BoT 25 t poop ]-0_15 (epIe e pya), roa epBI II - oee 5_].0 tI T. . r||t()lla I eIIztJIoa.

llp oa po.reoo oaa 3 yTa oepa I,I epooep p opeIoBD( II.

opoae.

poax oaat Te JIya' oa BaeJra aBllo BoIIa yrrooe..f ll(.,lo rM || lolvl rrya o aJla a:ua oar pooT B epo ee (pa, }laa)' r"roa) Ira r ll }r IyJIoIIIIo eopoall yTaBa.

cJee o opallell oa xe. l ll lloe oI p IIoIIoeo pyoIllelvr apoepa. a p/(ollIe oK ayyllypI' a a tt|l{. Jttle KIIIoaIo eo}ry oaIIIoo pJIIIa a TpeplrIe 3oIII (ova epo- |4 ooeopoa) ()9.03'87 . Ne ll paI(y eeo-poare( I,l Illo epoaIloo ape. Ceye oIII{' o t 29.04.88 .

rrro pa l| opalla a apeI.{llrry .tlIIIy' a ToI\{ qlryae II,i.NIIoa tleo oI paa' B4e l\{eoolvt aya.o epa o)(e apaa.

epII o Poo Mpaa l.paD. pao orre opegIIIIt oIlI eII apyIeII poBoot| |0.|2.91 . (N 365) eella oa eilJIIIo

o aylo epae oa p}l.roe oee Cry oa opa Iryio. [ ctITvI 6o p ll peII' ooIIoII' yI' IViIIIII NI eeLI. ,( p:lJIyIoeM Ia pe peo)y IvryJI roea BaIID( lvl ltBpooI{llex po.

ooto aapaoB <[erra>,

oaopyro yxo pa. o rvrlo oBpelvrelrlx aopo' oItoBIIIIvl Iuexae B p qIrye 1r paaee ToI aar vI oo BvIa eeII JlIo exae ll oIIaBJIa oJI oeIloo iDKa oIloo yo).

1reopl aopt' apeI a oao,Ie op (eye IIpIIa Bo BlIIvIae peopllIe pepa 'tliurIx ooTIIoIIIIl eeo [C, yTpaIIIre 'Ioa}r yxo)rI,l JI IIa poo}ro trI).

|t lloIxo B yTax' oaro opoaIIIIIx e ayty epa IIa lloIttllro oeJle oolloa iltrlTo oolloIla;

IIee oya I\{IIII. o oe p paI(yol\.teoIlle MI poBoJI oopIlo NI l|l)o tlopi}a y IIooIloIIa yeIIIe ypaeIr aa aJIeII pyoeyplllx oyo. kI P., 1968;

A.

Ilrtlo oeoo Irpoa lpo Herzog et l., W.

CopoAA. p.,2000;

l|oo 1978;

., l()u71.

aa 4 ooo ayao epa BJIe yeII o opo.

oIlIaIo oTep) l|.tll e. o opoa AyA,HA PAfv1 rpl HEBPo,lo1}4Glo{x lllr opeJleo [C. Cyey eoo eop PoEHx o}D,lt*|oo oEoxo}|PoA (l,l()poa

BpBIe Ia aaa aiDle 70-x oo . aopoxo tt), JIe o poxo oaoee y I 1-Ivr epo !Be eIIoM y ( tlltlllloooIx opeIo. [ Too oII oylo pyIe I\,r.a. ..aoa. B oe pM alryaJlil, pa. rl)lll.aTllIe peI' Iloppy toe pepeJloe oe oJrya are pae Ipoo papopaee [po,l|}l|illleooo [Inshura G, L9.78;

Bishoff H., 1983;

Lall M., A.[. p., 1980, 1982;

op A. p., 1980;

oo B.C., t,,ll].11.

A.B.' 1983;

are. p.' ].983-1999;

a H., Crterr o oc[eIIJ( e oallo' To oIBx 1985;

poxop A..' 1985;

oa o.. p., 1986;

e AA. rtt./t(tl0ooIlD( yaax e oBpeII JIo yaIID( 1989;

Copo A., erro A.B. l| P., 1990-2000;

II IIIoe. B pylrx oella,( il| l}(),o BOo)IGII oo aprverro,,L992;

Ce A..'1998;

Baa .., 1999' |l(|tll()llolla' )Io aaoI,[tle( ooo poe P.]. oeIII llpal pa CCCP Ns 330 o ya19B' yT..a o)Ete poo oJIo peyae popl BepiDIIrI a a ti a IIoBotIoII' |P.vot paI [op A. p., 1980;

Bumgartnr-i r3;

|9.7|.

|litpyrelr, [Lwit K' Mlamed G. t l., ].983]. BopI olvla)T' o Il:tJIoiDKIIItvl op HoopiI Cop epoeIr eop TaIoT' o ooo IIapyIIIIIe a oaI JI lt()Ita yoro po opoaI wIYrc pD ao ae yaIID(. IIoBpx o)tl 11 aBIIoo t()paoo,l I,I peeop arryao epa JIer pa,Ie I,I,I{ oep)Bao yao' ee o ttrtie I(oBoIIoIlD( pt_[paTe-- A.B., 1978;

Sze S., 1.955;

aign R., 1965, IIII a)elte apBpepa^Ix Ill't apeIIeM Ltour Fr., ( u.'^"""o. av tlnsn.. rgog: Kaisr G.' ]19.74:

, yaBD(ay [Insrn H., 1.975;

Cyiax I., 1968;

Cox J., Aspregn D., 1987]'_oao p, til 3]. ooy a yoa.lIloo opoa opo opoepaT IIpaB.JIIIo o eop.

l|y(tlo BoaIIoB (yaBI{yIo py))' oopa eT J:DKIII Ta, J.odom (19.72), oeppy orx oJIe eyeo Jlo IIopIvlilJIIIoo ypoall. yTaoB, 9.

aylrro p' yaoJl' o pIIIIo pooIle( Y(.

Copolio o ieop T R.aign (L971), o poe or ]Iya ,Ia pDa a' trl|JI TepIr (II}rJItIIe I(ooIloIIIe IIapyeIrD oop:r a e r paBJIeIra p aIIIryJI.x. p eopa e o otpIlo e e.rIlt ryx oItT - IIaToeIle BaeIlD( (}I). la lrapyre, olt ae' o e9 MH lBJIto po pDe.oo_BIIIIIaIII{ oJIeayao epa o _op' l|rylioaIloo opoa. o M- aop oII{a [Prir A., Duloe H., L9.7l, il1Iare opaIe opleI4 B IIC aao}ttloo o l.Durinova (1978)' pDa a royIla xapep' otlaloe ae eo I!{Iry.aJIIIotY{y oero. A.opx, lr yolliulIloo H..ro A..Poa (IIeII> paa p roryl peIIy (1980) apylvrepoao oTpaIO oo)KIIoT paell. |l:lyae i1'6prroo oa {oollotloo a. B lare pDI MI(oBooIloo a. oa ay |lt}()o pap;

peIlopoB yppoo lrepa o pa lvlo)o oo oaT yJIo, oo1o4 oo peelopo-I 9e aopaIlt. l ll()Ule,y oppoall O oaalo' o oaJrIo{r |ll,tlloo poo. B oea' o a oa ore JryaB opoae ee yol l\t()T Il aBa lryBeJItII pyyp e llae apaep ao peeoplrl llpee apape t|l)'II ooB;

oey lra }te)oBoIIoIIl yaI' piuIIJ(II' To ptlellootle oBeIIo oBp):r,ro t ll'l:} IvtIlIII'oa apyIa yopoae [C.

II:lJItIe I\{Too (paopI,tD | (oIITpaypI )' o, o BJIeT'I oIIoBIII (IIIooD oIlorv(y oople e, p eIIo pee ayao l l'y' RJvtaie (L9.7.7) BIe py rvtelI p:l' TepaI,l.

|.ll.i IftlIIpII apBeppaJIIID( IIII' opelle Hgl II yoIy o eop yoao ol rnJ(ll yaoB rrogo . o em IvlItItIo' ivl y-3pegQp:rIlIx yaBo' oaeJlelvr oopo Jl {|t,,l'lloT ooo lo ylloloo oIalr I.Wolf (L946), operr, o p o yaBo B lltt,ltlI ooI olo alryiro epa.

xollpoIloo oooe opay plII oIley opoa I} oepy Top poIlIIoBeIIe Ilo:lJIIlo xo yoa;

roo IIpI A lt.lIeo oa, (|982) oIvra)' o opoall_ peopI yao ayI' o IIBaef o IIaM BJlIoil aIBIvI opayp' !|(l yoaa IIII.

l ttr}T}pltD( ee B oTIto-oIIo-IIIIeD( ax oIIrI-Io.o )IooIIoIID( yao, - -Paa p'!migr (L96.7),G.Kaisr (L973, L9.74), llll(] peopoo IvlIIIIIIoo a.

R.Klawind .z,ei ll ao Bpr'r ay.ro epaType oollo IIIpoo (L9,|4) TaIo' vo opoalle poxo -a yrJle tr |lllla xIIa porell aIIyilJIo epa [poxop o epa lrrpoxop IrypyaBD(xpe eoo. H.Wolf (1968, 1.983), r rrrii A.M., yo .H', 1981;

a H.' 1985;

oe rrrii A... vo .t{'. 1981:

S.Wolf [.Kos (19.72), VJand (L9.7s) p rroa }rt l].C. p., 1983, 1988;

eo A.B. v| P., 1986;

BIJI IIiltIe Moo' BrrypyaBIrIJ(oorx I r(ll)()MeAA. p', ]"989_2000;

e A,1998;

. }r TJI | yoe oBoIIoIloIvtyTe' oor,..',,.l\....1998:GrnnanP.. 1980: Hor t l.. 1981;

Lrwit K., al., A.., 1998;

GrnnanP., 1980;

rr.'tt, yelr{Jr lIa o, opallell}le B)e. o ;

.l};

orrisonM., 1984, p.].

pa' IIaIo yoa.loe opoae, poe Mtl BIJI 3 paa po aIIyilJIIIo Tepa:

yeIII{ IIo,o' oyT I paI' eIIepaIIl l } Ntit.l;

2) lo6vl3a;

3) ray.

lvlIlll'l B yae' Irap)IIeIr ao-areo lrapy 7l ()JIeII oepxoe py o pya. Boaro yarrI,( p poeell Mata oy oeeIe IIp Ilo pelvraIIyJI yJIIIeaBrro oo ee I (,aee, paa' papae), IleopeBelro oyre Ir o)l(y' IIIII' )D(oIfl{.JI] ||' NI, rI)eIIIo ae IIoBJIo tocT|, vI paopeIrre olDKeII MaIvlilJto paa IvlII. tt ar opaylo rrytp' oTopl oa' oaB. oIl_o tvleo pyrol oe, oea. ltllraIle xpya. oee xpy Il eTy o poeee aIlDq pII oopeD xe lIaBIIo poelr aIIIryJr' oollqr e Jl,ye eo B JI(ooIloIID( yail( llrpoella [oo [.B. P., 1976;

Unsworth A., L9.7L|.

to oeeoo oeII a:lJlIloo orroeom oa. Moa pr"rr.reo IIa plvtyl (1978) op:ree alrIry .Hoo orra pqJIOea AStoddd (1959). po (lleopIloe o,ee IIa ooIIoIII,l ya)' oe 10_ plIex p}ry

aitlandG.,1964, pJ.Be ora tlpellelle IIaIJI oeIIIIIe aIIIryI,r' oo,Ill,re p.

eelreylo' p opo pooI,l aIroe BIIIe IDe Bo B( apaB,IeIIx a roo ypo 1{l}Bo, B llox !C, eI.rI(y' ap:lelry IIa oII Il()ol{oa opoo r4,IoBom oe. p ool}r,'( po lvlo)Io TIol(e opeJl oI{y) eelrapy) yrolo opor evle [Holo ., 1978].

ll(),IB)IIoT Ivto}leIIT (a)e>.

Bo aya.o Tepa Be }rarrJrI!' oopil IIpeTaJreoo lvreTop}rlroo o, oeaI o I.Liv (L962) (L9.7.7) peIloaal' R.aigne oIlooeIloe ypae yotlilJlIloo opoa I]p|1 Byoe po epy IttIIIIyJI o)e ea olvto rpoo, opooo' ao aTyI oeeoo ' oa:r p o yJIo N| lt)oollotloo llopaJleII wI| yea pDIry B (IIy) oyE' ooI(y yeoo oa' poooo oo(e peapJlIto a:ulIlo oo aII peIr a pooo Boo)ICIoo oa oTIlyoo lrlIllrppylo aIllx poe oo' IvraIIrryJI'BoIvlo)KHo'a pIvrTparr

ltl)paIo olvlpeI IlilJIIIoo opea' a a o NtIIeI{) oItoo olloooolo ayo Tepavllt R.aign (L9.7.7), Ilrry eye' eoIleo' ll()aaBae opilJloe oooIelle yaBIID( eo a Iloeo eIIo, opay( opol p, oopr ll x apooe eelrapoe eIIe, ooy p op)IBe

y olvt v| opIIIo' oopr IIae Coaerro, aIIyJI oeye a er p (aIIIe'' e)ee paI opalffypI;

BeIIeB y l{o opeI |ril1.oIlTe}D( 2) oa opy opye po oeo l()tr,t' tlolp)I(Bax yolliulIloe opoae [C.

o}l }I Byx lvte(o)oTaD( yTaBo' B:l yJloe paI{,IIIoo ellellapaeoo poee IIiD(oJ( BIIeTc (alvlIa)' v|II|4 (oKKloI4)' ooIll{ xpol{tloo oBI;

(a eBe apyr, l|lt't MIIy IaI{D( p

ae po:lJIIlI'(. H MeIIee t l)llp)IlllIx eeo' 3) o ey lleopBeo IIa IIIIey opaTypy' lllilttI BJIeT lop pae' oopo o:a oopil oepxae . Ill)()lto IualrrryJrI{. oao o Toy Bopoy e Aop BIeT p ol\{a poeeI{ l\.rarryJl. ll.l.llloa ely paI{lIIII IIIoa aya^o TepaII.

epI oeII - o paI,l'JIII:r yTaoa ooo, - R', 1961] peoley |'.r, palrya Ioa [Maie pelvta. Bopo olvtr a o It pIueoo |llr()tloaIIrryJI

B rrrclIlD( Dl aottut rryalx oII arryo,t[)a' a' JIyIa Po, oTpe Ieop' eeoa oeolvl. oqlle aoo oIa arl p paI}lplo iIrr aIlo oc5al pail o llaerro t'JI IIaeII)r poo JIyIoee .reo-pear,rooe pelr. ooero IIIpoo oII1I o)ol peIIeIr popl{e (PT' oepa, . .), o'JIe eo ryro i p eglilBllo-px eIIeIIfl( rlre eoxolvt ox aJIotIIlo pooxe'Io.

oopo.raeJlIloo aapaa loelo B.C. p., 1988;

y oa o.B. P" 1988;

Clpoe AA. t.,1990_2000;

Aax- are peI yiulo epII pI{BeeI p;

Ie.

:lIIo T" \999;

e A, 1999;

C)ia;

r I., L911;

Migne R., L977;

Dora D., Null D., L919;

Jnda V. t L, 1980;

It K, 1983, 1985;

Fir J" 1983;

Jtg D" 1983, .]. Hp a To' lPE 1loI:loA^EIP}fGo PE.ll^^l$or ^^Il {I{t

illlfl( ,I IIaaeII DrayilJlo rlr. orao e oaI para:r lltlI. oo e) a e P (()t.tlyt o,IIIIID( aollD( yaBirx oalt' pyalvr r' 1oe0 rryo PraIIo paII oI4,IoIlIIlx IrBpoorll.lex Irpoo B,Ie IooBIII. oe.-Bpau o oy, oo pyo ag rero {lpyr Cyly p eo 6x IvraI{yJIIIopa t)JItIoo' a pyo otrtrBa eIe a,Iee IIa o noJle.

ooJIIIIo{x . B oIt ot IIIpoo pIvrelrT eoKa lt:lopv paoa paaee I IIpooI{ PM. orra oe peroa aIIyilJIo epa' ae l I(UIo:lIIeaoaJIIIo-D(a,IIlD(ep: oo ('ti{OTp Bepx ea ox (5_6 ), ae rp Il vI' zloe' peIIT :llvtooeIlo' . e.

oar BJI iulepaTl{o erepae. B ooo e ypa. l|l)oBoI{ ox (7_8 ). Bpa Bp ayI yl{a rrIo I{, yIrIIIil oll t't.a ltl' a oo ot2ae IIo )Boy. paxrree poy IIII oop l|(}ltop 3_4 paa (p. 1.2). lrI opiDelle ex o)l ollrry I( oJlpo:lo' Ta oire IIIIIIrX ll p.eo-oyo lIeMI o pelvt poBolqa.

lpooB oeoxolpoa. Cyro eTo oo B olvt' o P oe 7_ 10-I(yIrIIoo aeot llapffeI{ II ooo, (oolo-oIlllIt:l ra oolloIla rrr'Ia). oo ){ a e, a IIa pa ytIIt,I' a oBepIaeoo tlp yepIIIIo BoJIeBoIvlcIlIII' prB oIIpoT ( |'()poe llapffel{o rrl ota IpI\'.ea ooo eI{ paa' pooT x aBoe paffelre. Ta opao ( |laT ye. pooooIa oa oya B oeIIIlo oae pae III p IIIoe eIo pam .aoepIIIIo ya( pya llpaa ,oy.

oeplIeo pJle paelle oToII oo. Ta 7_lO-eyIIIe ,Il tloopIo 5_6 pa epepIrr L_2 t"llts opvea paoa: Bo (7_8 ), a Ioxe poo o aye paar IIIII eIIoIl e olo |l.rl'xe[IeIIIII o oee ea ao o (p. 13).

},trp

|ll4PM aee yoa (pa MIrua x

t|lt'l.UIIIo l aI,r aa aelra o oy IIory ||(UlaJIIo a1pey (p. 14).

P poaopoB oBotloIll!a. xooe oo)I

oe IoIIelI peo oavrtl vI 'aIryl| aey rreoxoo oee ve oo_Oa lIp ooBaII DQeJIIIo-aoBaeJIttD( IIep a rttii lla oxe aa ooo oepyI poooolrry) I(ylee (poa) yoo ailJltleo o. ! oo 74 omu3oempu ecr a F1al

$ ) \ \i 1 3. mu' o'rempu E| Fl at

16. llmu3o'teml

pa

P yllo lII. oo Il IIa lIe' oI tla opoe op:DeII oITIya oJleo Tioqpeo (:yilBiu( Bpa ott oy a )oToJIIro TopoII' pye ltory allera oa oeoo oeoToIloo yTaBo.

op.r paoa aIIaT pooe tI},pII rr pr: Ira Box orro ITa oo epo apy;

ror (yar epa), a Boe_ yI4JIa poa}r yp oBopIoT 4_5 pa. PIaaI o Qlc. L7). paxee IIIIIII lvto)Io pooI{ B oI(eII or l(a a )Boe.

lI opoe epoya ora oIya B oeIIIIo yae IIo -./-../' Yl)Io 90. popoBalra ap}DI. Bpav o ory, lye a t'lo pyo II' a lyo_a aIII{IIa.Ha ox ollo lltnTT. po poI{ pa yp, a a Ioxe p ltJltlae po'aIo apy;

y' oBo ee,o ilrlo (p. 18).

P plt rrro IrI. oo e: IIa IIe' ll()a a pa;

eo vtaIllilJltlo peella opoe vl l)oaaT o pyo. Bpa.r o ory Ira pooooto (.ll)poe' py oro pyo a IIal{rTa, a opo pyo_ |l()Iy B oa oeIIIIoo ya. Ha oxe oo IaT r)'l'l}T po Iapy, (.7 ), a BIox Bpa yJIBa 16. Ilmoren1pJl

lll)BeIle epa (p. 19). paee oBopro 5_6 pa.

P }lIlIII' ala lpolv alo pa.

|lrulo xT IIa I{e' opiDelr:r IIoa paIloaae IIa ;

t1l. Bpa py a |1 ory aea' ia Ll tll)IlI,y qlrya. oepvea paoa: a toxe oo lll,l'lae oo epo, Bpa oalae poTo.ee (7 );

||.l Ior pa yBaT IIpBeee eo rle |l('l.il epa (p. 2o).

P poIx Ir pa. orro l( IIa e' lt()I.lI opoe op;

DKeII il,IIIo oIIa apy. Bpv t l() oy py oo pyo oe}ry oty I\e, r lrlopo_Ilpa topoBt/ ory yIIIe. olp ;

r,lra: o oo rae pe IIory pB cwl.l IIa 1r.r.t ' p. 21). pate oBopI 5-6 pa.

( P II aooo ta. Perra oae p )t(tl()JIoBaII a Ilepo I()IID( IIII. olro '.l(.'(T I{ )Koe. Bpav o ory , lpoopaIlo ,IoB py'.|'rrpyg x a rotlIII IIIIax. Ha oxe oo Bo.l|rullIIIIe IIIII' pa pooeye' osp!Ieo il.tlll)'I)elle IIpooJD'ac|2_|5 . Ha Ioxe ollo paJla |}|(.l'MIIIII (p. 22). pa,,rlee oopr 7_10 pa.

ltP a pyl }IIIII pa (aee oe).

llrrt1,1111;

l IIa IIe' oyl ory Bpa oIlIa Bepx 1. l1ocmo'e,pu|( rrcalraw|ttouioa ht.

,/:17, *----s\-s---i 18. Iocmu\ovrempJa cJ,lacaulJ ewuJeudl|ol 'ruJLl pJ noo

20. |7omuoempua p1acalJ arlpeame uJupKoiJ acuu 6edpa, 21. omuoempJ'

p,acaLu 19. Ilmuoomplt< odutloil rrhl.

8t i.rrrr Ne \l 22. omuoempJ p'aca|llJ ltl maoro 6a.

-s oa oeooIloo |4 py yaa a oI}l aIlee' py paoJlaae a epe ( pe) oe.l\ IIa. op.rea paoa: a oxe oo ora aII Bepxy (7 );

a Ioe ppaa cl|e' a pa yJIa yo oel\,la o (p. 23).

afi pyl II oJIII (aele ol).

P oo e( a IIIte' Bpa o y IIoIIoo pa yr' oo pyo pye oII IIe' a opo_oy.

oo IaeT a orry ilJII' a Bpa oaIag oIIpoTBue (1 ), orre pepaeu ctr;

lltI ooo pa poBot UIoe ae ToI iule (pc. 24). oxrro oIIopeIIIIlo oa ol\{epllJoe apffee afi pyI II epa oJIeII.

P parau oJlllt' oI aJIr. opr paoa poo' a Jl aee oII' IIe oo apalle eI{ ToI paae (p. 25).

P l!aopo rrl. oo ' a Ill' opiDlllfil oa orrya B oello aoepeIlo yaax' oa eoo popoBalla p. Bpar To oy |4' py oIIy pylry ooeo e, a opy)_a oe aea. Peaa oaeT p yIIa oI eu6a) e c,I,ca|! 23. ll||ore'|puK oTpIIo,t poe (p. 26).

8 21. muottlct p|aKcarJ u cauaaonorry.

qnuamop 26. mo']'o,prffi cmonl F\aca aa PyyPA' oAla+' }| lllAI AJPoBA}|oo }CPoofoo o,El+{ /!I poet rrr o.ararorr o opaIlo iu sI eI{JrI,lpoB:lIIIrIx qpae tltll: IIBprroICIio otellelr olo, mpo oftlarrCI:i oe,IeII' eIaJIIlpoIIe lllr, 'rollt IIaTopIr arreI IIo,IlIIIax IvlIIlIir'L }olopr, llpyto CCCP e ellilJlpoao rrl o rFIeIo papoa lleBpooIle lutlttx opllloaJla A l| lo . aopoe (|9'|5)' e yHoIIIaJIa JIa oIa. a e ooT eI{ilJIaIIIIoo ]|EJ)B fi|UtoI{eoo oe,IeII' eII:lJIpoiIoo rpJl:l I IilJII{poB:lIIoo aaop. Cy1pa eIIilJItxF .l.

l.t||(tr.() eBpoJloIl.leoo oee I\.lox(e rreyrolr(e:

l) oroal o (al ga2_4 eol' 26. Ilmuloremec8 ' paeu6anl4o mo u eoe FlaoaqJ ltrr 40-60 o);

E ooo pylo oJry IIp oo oaD(p 2) l aya.rroep o Toa pavo op tr oa pyo eK' aoBoo oa, o' o oo,l ypoaM Jl opoallo yo Tpa paIx y;

lo) eo B IIzlJIeo oe_a IIe, a l{Boe' tla oeJlo oBoIloIIa;

rly oyI oa.

CTo., rilJIHI ael, aeIII 3) a:re Bpv ee Bolvto)lIo allrrypoBa a ooIIoI{) a;

ooJle paa lIp a peIvryleeo , yooa' 4) a all l l0TpaaIIIe eeI IIoBoIloIIa.

o (ayyrvl) aa;

lr a:IIIollopa;

oooe eelle oBotloIla olo aopo oy 5) a eelr eap;

lltTe oIlopeeIlo poBeelre pooIlo pa, 6) oI oD;

ltTo ooJle o oee lpoo alr:rIleoo ra.

7) ae eprvrope[aa (aya), oopo l]oe a ooo a To eeoopo ea IvtayaJIIIaepa;

ooy aoply oIITp:DIaepaIry opoy o oeoo 8) oee aeoepall aeo;

()aa. Cee poo pyoo pooIloo llepee 9) oee aapaTo opa;

ll\l,l,.Beuy o lvlo)Kllo eII B poe eaa pa 10) oee peTpaww|i (eppy pa), o ooJl ea pea 11) ae poepa (o-' epopa' llp)eI4t paBaa MIIu.

pa);

(epaJIIIoe oooe oaBaIIe py IrapaJIeI,I L2) avYraepoepa;

poa) ooIt oIroBrry poIry paIo. Bl 13) ae rro eTpoI\,{yJl. ee 2o-4o r"r. Ca oe o 29 o Taa IIiIaIIpoalloote aoee paoIIaJIIro z94 H (o 3 o 30 ) yeTolvt ooII IvlIIIIlIoooya' eeI oIvIJle.

T peael I}IpalKeo ovl, gtlIIlI ooa ' BIIoe' apaa a, , oaIrr Ial lrllpal II1Ioo Irpolvt (opIo l lvl peeopl).

p oIITpyItt o o paee pI{eIreD( oyeI a To ee JIe,yIoe peIvyrea:

po. orr oo o{ro eo

pyalvr ypaBIII.l.

oeIII 2) o paTBaloe l apaBeII a opalllleoe !,aop oBoe oIIo opoBaT Iry.IJIo C;

oo aopr. Boa a aT oo;

llo 3) peoBe ooxlo ooo a poa oooo eoo cv|I|I oyITJr pooIloe Toe oovo oe;

)I(e.

4) oBoe poo ayooTpe}r peaa) Hoa aop oo pyo pTilJI II oIII IIo;

IIpeeeII oeeae oe o 45" 5) ae oMo,to oyeTBT JIeoaIII.le eolo aoprul. poe oo' p eoxoo IIo Iffe vI allrrypoa a ooIIoII.

oIroperllo pooT rvree oB)IIo aopl B ea paII ( yca IIpeape,IIIo1o aa;

a) opollao oo (aaoe yo Irell pooJD ooo 20 . 1p eeII Ioae La_Lz eaIIoB' o.

ae Ivrxallrvrolvt' ooJlIvt 40.). Co a: JIaJIIIo o 2 paa eII. p oyru 4 e oee ailJ paeJIIIoe BJI tlxolloe 'e p 1Dt1|[II ITI(ee pepIIIo }D{ oe 2-o .

oo (aIIt yo oopoTa 30.l Bepa.r p o o o a II Ie BJIIo IIea oe oo opI pJIyeT e ooa o oolloIla II-III cTavII,ope IlIIoo pe)lvl' oly IIII II)a B oepeo oa ooo xBoa' IIpyIIIII pooopaIlll opeIiD( oa o' a ae poBo, JIeJIIIy pa IIIIIioM lvloe, Ioo apep:roe aee (Ire IIoIIa oI eolvr ooo p Ir{ p. .), Ipa;

el aepo[epo' Ip:DeIIIIIe I90/I eo paoo)tl. apyell yI epeIro-oyo' DtaeIlo r aopl oy I poaIII roo JIeIItIo er'r.

o a eoxooe BpeM. Pyoa oooo [ oo a eelle oylo rooeoe)' eII aeTy aorvry oo TiLJIItoo IvlIIl llo3olo oTBIIIIo oII IIay oo poe pa.

aopI IIy ooIteII oxrro Top oe ypoIrIII KaIIIIa' BI olIIIo oteJle o3olloIla' To }Ie eeII ||I pa I I|craNII ae' aI,t Jl xpaelrl{ yoIloo opoa B ollrvo [C.

op oe). e rryr ot oparo o orror a Tpl}ropIlaa oo a}I I.! ol\{ee' paeaIa oxore epoar oloep e pollo I\,tayirIl;

l epaI{.. C oor epeB.

I.Tl lra pepe.

Itoo oa ooo p lllooe oIo Irap:lB,I iUIaI paor aepy 1_3 paa a 3_5 }tII B eeII opoI pluopeaaorry ellallpoallIe (l e'IaeIIo Ie B oeIIIe peaaI{oIIIIle aa. Teepaypa lra oepxo}l ea (75+85).. B paove (t';

oo iula yaaBJIBae )aoIIIII oJI, oII IIpoBo o opoallltoo !C, a () opo _ oaelle NI peoepaLll|, a rce aKIIeIte' e'I o oxollo' lvra}ryJlro. Ha o lloo lvrayilJlrrFo epaIo.

)t oe poBoT opepoae orroo. Coae o aIeo oIa oaIalo eeoopao epe ayI aIIy:UIIlo epae aoee ero y oI o pyypl oellltoo paBooxpae opall epoulleIltlvt Ilpolvrolvr.

,lai1e II:uIpoBaIrI'( oIUIo ,t llpoee e B ore aeoepa oJDI$Ia r ooxo JI orrya piBIIIID( I{epaJItlD( BaII: paolloBIe' epooo- poplr o ||r peaaoo-poJlae'( pore' yeIe' l|It Ipoo papopaeI oIl,Ir,IoeIIIlIIvteBpo aole' aplll' aalraor, aepltJlIe a)aI IIa opa oopoIe p. olleM op:DeIII{Ivr.

.tilllIo TID( ryx< po oya oJIlIIIvr oo}tleLl}l oorroe l)elle poo a. orr oae Nl Irya g oI\,ra aTo' eaJlllllt lo x paor.

o pBIIoIIlt IvrepaI{' oo ooprx ore ye.

a a oBpxllo' a al(e oa pya. B aee e ea polua)Ka' oopl poo o ooo pa.

oparTl!Go oTeII oopyye B ope.

IVIIIIIIpopa' I(Ioil eeppyle ypyloe yv-58l;

ToI{' dly_2", illlapaTal NI aorpaI'll,., vpeo:o epoTI{|vryIII|I p.

a popaIrrr oaae aopo ' yao o JI poepa, rr-eooI po *25>, a palo poepa.

[.lt y xopeBooo eye yJryIII }raIvraJlo ypa!{ rr)IIIIlt tE, oee' aI, xoJUII' oB)o' p.

epIIyIo o IIIaTIIIx I{II IIe:lJIpoBao oe'Ie oloe. oao opalraoo ooeoro Jre eoopoe e IIIaIloo paa_eo 2 ao IvreepI opally 2 ca aiDa;

Ta opao, oTe'III ooIlo paoalo 3 aaa (a 40 e).

Bopa ooeo_ oaII paoo eoa paol_ 3 pl' DI(il oopD( Ioae paa' opallylo y eeep ara. o oBoJI oJloa (o}t,l pa pol I{ poBo eere opop:

TtI e)eo' BK):r lxoIlre paIIlTrIIre Ir.

I{eoopaIlo oaa o oIID( eII allapo .a vperao Iloo olea ,( t{ooaIII'I ooe BpeI{. Ceye papy paa _ opa BpeI\ oop.

(t oo BBo Taap}loBalry e toKyella 8E Po}EHE lPEl AHyAo P.Tf{ r 1-.J \), 2. *tloaue uxeutl nocttu ltoloo ptt pu6auu moua.

1. 'tdoaue duleu|l ou< o3olopt e,u6auu ttli..

oo e)C{ poo a ory, eo llo orrytI B oJIeIIIlI.x aopeIIIID( yaiDq epa petIII lory. Bpal arIITy a ypoBlr oIllloo o o oo l( a oy o JIe oyI oJIeIIIlD( tIooIIoIIa' pye oII aIIa o aoepIIIID( yaiu( IIoa. Bpav, o o aey' rl,lo pyo :D(aIae oe eo oeII IIa ypo oeoollD( py Bpaa paoa Bo IIiD( Ivtxy or aI oTpoa I{,l{ a epIIIIlil'( oIx opoTo. yaoB vl pooI{ paae aoepeIlD( yaD(' oIllllloo oea ooIIoIIa o)eJle t)yJl eIo oIIttIIoo oeJla ooIIoIl.

pa yoe paa IIa oeII aella llar opo py Bpa pyro o BaII:D( Ivre'(y x )Kl{ory. a.alvr py Bpa opeeJle o)Ilo ()Ilvl opoal o3olto opee]I eeII pa oeIx C. lllpII MoTD( polvt9}o.

90 9l - 3. gpdoaue duxeul| a eru C (Lt_ttj' c lJcItoloaue |Iple,ta er'ell qean.

.. 'loauolla C (Lttt_t0 npleo uea duxoud t|u)|(||ux rren.

oo :I{ a xBoe. Py paoo)III oJI yoa () llilJ(o ooo oo)e_IIe IoI aeIII opollI (). Bpa Bae ory, oBoll peIre orro :t IIa )I(oTe ryTIIvt epe v| ryto py o IIo eIIa a ypoe :rre peT}I eep, peoopaIlo oxeI pya. Bpa.r, o oy' oo lloI{a ll,x Brpx' caI\{IIu oyeJl paae pee o py aa a ypoIlr oeBIx yao ll ll0IllIIIo oeJle ooIIoIII{a. I opo py pa p oo oo yoBa oIlae aIIa. C oor (lpy Bo aIIe y ollI oTpoalvt tl)e.

I aa opo ' poIllloo o e ey 'III!IIII'( [C opeJl rIIe lIIp}rIII Mol oTI opo'a epx oIII [C, Bpa oerr tII)oe)lqro.

ae eII e IpllI )oI]( poex/o.

9 5. ceoaue iluxeutl Itocu)( Ito3ol|oy emell c ucoloa|re| pna ea' exlt a )Bo BIpI\IIIlIlvI oIIeIIoT}r.

aelr Bpa o oy, oo pyo iD(BaIae epIIy o, pyo _ epxll Tpe peeu ' otlIvra oeo' IIpoBoT paae yoa (), yiUIIIo oeae o,BIDiKIIooIltIIIoo oeJla ooIIoIIa.

7. edoaue uxeutl oct|uD( o3oo nN maLJu.

oo e) a paolt{ oy oo a Iry eo py, eBa o o}Iya oello aoptlo yitx' ;

t oa poaa B ooe e pao o. Bpau o oy o ooy' eI pee yllpa l! luleJlex eo ya aeT (epx pIa), 6. aue a uxeull norlu(IIC utox

al py Bpaa pylo IIa oI IIa oD( opoil(. oTpo:lx opo a Jleyl [C.

8. |'/luaII!Jllocoo omda Ilolotlot|ua nma mPaKlu o r'r,dolt|od u N ltoo'euu oo r,a.

g. MualLl u mpatl r'cuo omdgla llolot|oua' oaIo Tpal IIoIIIIoo oa oolloa ()llo BIoI1 pe alltryTopa. oo e) a '(lto BIpMJIeIII oIIIIo. Marryrrop 1l opoarrr C. o ae py BpxII.lil'r' yoa aella a ypoBe oao. Py aea o ooIlo alo (a), o yo:eIII a lly aea oo {{ a Il ep)IgT pyatr 3a I(FIIey. I)aJraeIIIIo oo (). pyo aIIT 3xaIBag Bpa, o y o)Iloo oa yIe' ilaIe pya o l|(tt. 3a oJIooIe yTl. o o}ra Irrryopa IIo aella

l)it't.

96 l ' l r i rr 2 5 |1' tiluu\au ou,|oona nooua nme^'mpat

10. MuItaJ I'cuc,o omna lloloot!a n'au mtu no epnu.

anod u npJ n,ol]uu 6ole qn, pyalvt epx oo o. Bpa paoJlaae a! o aellal a ooo xt a )o' lillo oxara pya eo pyl5o JIey pae ee. y yIe' llorlrloo oa Bpav o ltr13g11 yIe.

ill|titl.Iae pya oe o aella : pe oee Tpa oye,Ie ye o'toeIt yoa paa ()CyIIleBe Tpalo' IIaa. ae IuIe paa' o pa ae a oaI(y. oKoII aa.

98 12. Muua r,oc'|uoocnao'|ot]uKamempalu c ec|eu npJ noneuu otloo cmo.

|l' Muual noct|uoomonaoloouaIIme''o mtu c t.

cuod.

oo IIa IIe' pyalvr ep) a I(yIlIy' tlo ((l|'ltyI oJIeIID( aoepelllll yaOL Bpa xo oo o' py 'o)eI ;

D(o a oeIe yaBl.

' |ioIloo oa )rIeT' pyrr aJaIa IIo aelra Bpav paoaae I,l' pyaI{ pye oeIe yal r pxe pc o (xe ooJIIIIlI.x o) oyF aa' po e o,IoII a r{ r ln pa' oKIIoII lra.

yoe' Ilpoo paIo.

100 t0t omileanoloouamo mPauua o l|oc'ruoeo 16' Mo6uu3au r.

11. Muuatngrca \a!u nc'|uo omgano,|oua.

oo rll a e. Bpa otl y IIoo oa yIe' oy oo Iprv{ello o aeIITa py ll Boe epe, pya iDBaIae a oeII opo olt ()yeJle paIo. o p oxo o olto.

pIIo paae rr p ooe IIoIrIIIlo Bpav aaIae oIT, ooIIoII.

}l pyIro ote'( xollTp:aepaJlrry ye oJloa. Happ, p oI{oe Iyo Ilpao pa oyeTB,I a eBy ory.

|lPM: xoo o IIa Boxe oo Iae e oeIvt a xl,t a II. Bpa ao oo |lol p)r paa' paoa aolvl;

pa pooeye _ P oope IryIcIry lvrey oI BBepx lroa l'otl4llapa JIte paae III (opeoe paeIII B oJIeIIIt[ L| 11 'Iea o}ryI llatlpffte eIIe 7 ). 3a a Ioxe oo pepaae yaBil(' pya :DaIae oeII aIIeIITa' pLra ntle' a pa oyeB,I pa a y ory. Tae BoeLfy yo{y' ' oKoII IIaa' oyIeTBJIe,l)e ooplo 5_? pa IrepBiDIo 1_2 .

ee.

t - \\ ( \ qnla 16. MutualJ uro o3ol|oua nN aua'1uu.

r\\\t \ffi 1. Mual nocul|o oma ooua npl arne(/.lu oto,uu cu.

orro e>I{ a IIe' py lpJIeItI oJI Tyoa.

Bpa.r o y 3oo' yltl pya () oxBIBa Ilo aella a ypoBIIe ooIIIlD( lvto. e oyr.

eT pBrIIe eep aella )oy. o pe ae o)lo oea P. B ao )I

lo oxatae o pylryo IgIeIry rpe' opo pyo oIltlllol oeJla oBoIloIII'la. o IIpe o:o IIo r|lpye epo aella. Pa oe yoe' pa oa Jr ayoll,louuauvl P. p o ae aIvl t.ylt{eB apoeIo IIoIloo oella aeIITa.

o llo }l oye,re aIIIlIe III{.

pye t t 19. guula u autl|tlJ l\c'|uo oma no3'ooua mpaol tloo(auu' 18. MuaI llcl]uo or110e,a oloollua r'N amolrcuu I|oo.

,(auu dn.

oo IIa o'ry, Ilee:ir oa otIya B oeolvt ya' IlJlexaa oa orya oeIIIIo ,aoepo yaBD(' oa poaa oa o.

.rlo eae o (x psa). Bpav oI{ oy o aery, pye ory IIa ypoIle II;

eo I)I' a peIlee _ a tIeII)Qe II,Ieeo yae llea (px pr.ra). aa py :DaIar oIe ().l'poT BIIIIe- !! II)eJIOao ooo aopoalllroo (:ea poo oIIoBperIIoe BeIIe vepe epx l)l)Ia (vo o p}Iolt yee) pla (Iepaoox(eil llo aI(e po lee).

oo o orryleIlvr p)rarr,r.Bpa, o orqy, lla;

ra py o oIIotITe,Io oyeTJIe poTaolloe pya (aoD op:raepaIloe aIae IIJIeo aeIITa' lltl (lurerrex< ol opoo (eae} BII' pKa eo ee I, pa o tlo oJIeIIIIIx il llI@paooer _ ep). p oxell peIlape yaiD('. oqrre,Ie pIo' a IIaKoIr epe (a |t pa poo pe opo oJItIo ollopetlo a aea) _ aepoe. trpx : prlla (rry).

l pma 20. uFupaa |De,'ct]ul'| tlo}ooo.

p opoa II;

KIlx ottllI eelo -v otlo paoa oo IIxII pao' Bo py py py,o IeT e oIlllo yae.

22' Muuau u |aununocuoo omanaoileool|u'Gr,pJ.r,ma.Ju I \\-, c Nlqcuell.

pmar 21. upltlupa cu nolol|', oo

10E t SZ a\i 21. gua|4! u t,auny|pJncul]oo omdqla noleoot|uaN pomauu c ecued (c 'ott'|oD ool1 al4lema).

2. Mual'J u ''auyl|pt ncut!o omga oiol|oua IIN pmalu c naouetl.

oo ) a oy, Il ceII cra oIIIloo B xoo oo:E

]ll)BoT.paoo)ey BlIe ory ooo o )oy eI{' o ey poa p poal ll e, 1),a ee pee pa oyre poa) elao oo)e B IIapaB,Ie poa. Aarror Ivtoxo poo e (). l| lloIlo pe oa oee ooIIolI.

'110 Itt nΈ,ar,ogol|ouKa pmauu c oopeotr nocl]u'ro nN 25. Muuau eoampaqlei|.

28. Tpt tu ur ctllullbl.

ooxee ooo l{ paa_a a p. 19 (paoe olrary pa IIII }lo)KIIo poBo}I e ooee). a py pa ;

D(aIae tlIII (le t. Bpa.r py o peIe IIa oBolllotvr ll)otl IIJIeeoIvl yae aea' paae l);

poBo poaooe oeBe | lUIIlt aaIa,ul l{tlIIIe IIIII lII oIIoBpeIIo llpoo piloe IIerry palo. o pIvtoy plt oIIopeIIIIo )e,peII,Ie oJIII,l B'et{ ra pyl.

I|NIVI|4| epoya IIII.

r |lr;

t t j l12 tt 28. Muua) ''auytt op,oempaou u apaUuu.

oo ) a )oe. Bpv o oy a ypoIle lloIlIloo oella' I e pye pItle ooo ().poa' ye o epxy aIaI ae tt.opopy poo aee pI{ilJIopxy II |lltlpel pya.

27. Muuaal U 'auI'I.4! l,oc||u'|o ota o3oot]uta|,pl Pomalu (']u)|| oloean).

W*i'*** oo ex IIa x(oe' py o yoa. Bpa o oy, pye otly pyy olloaI{e apaeppa,IIlo a opJlaepao opoe' a ypoIle oepeIroo opoI< oolla' etaeo a aopoallllI eeolvl. Bopo pyo o 3aaIae oTp:raepaJly }Ioy aea xe pe pa aepiUIIIo oporrl. fixee oy- ?e, apaqo'l!.tla dum a nocu/'|o'| omeoo Jre o oo paeop: pa' paa o yoe I#ff'i,::*" oK'IoII IIaa' ollMae ory aeTa vI yJlea ee oox ooo_a a p. 28. Boee oye a oo. p oxe peap)err (oa) (l.ltJlepe3 oepeIlIe opot{' p o pIe IUII poo prr opo pIo a IIory aella (a jla.ta pyloT apepepaJlIlo.

y).

il 31. Modunuauu eunyln| l,ocut| l1oloKoItN p'nelu, oo II oe. Bpa ToT oy, pye llpBIe aI e a ooo oBpxo oToo (IpoTa vI aBYIa lleo' Iil pBe eo pooo () oBoIIoa. pe p poa pII vlvl (tvtIl ooo ooo opoa opolIy o o llOoIIoIl.

ul

lalillo IIa ilJlIIIr JI ctrc' o apaeepaIlo' oo e) a oT. Bpa.r o oy, I II la iUIe IIaKI:l) opy pepo ao }t alI rlt iD(Balar oIe opo IIIIe. llrpaoo oBepalo p}ryee IeII. At! rtIx oollo aopoalllloo eea ae JII IIIpaJIe pIvte IIp pel B opoBellpllIlo |..l|tpy py pyry.

ITya( otlI opoax.

t F- 33.padupmarra||unLJaocu

ollo a xoT. Bpa o oy' poopao py oa opoxor ooe aaBBae Ka,IaeT apaeppa,io B po oepI opoo oBoot Bpav o a ypoe aa py peeIIIe py xax BIIII i( aopoa}Ioo II. pap.

|t)lt opoxoBtllx o: oy a oa peoo-o TIIo otto po3 oo paaeJIIIIx II lI|/(()Illoo pya ( paa 1r), 3ae pI py Bpa olle' pyyl_a pxe ae ooul ^-pooi ltttii o 11 poBo p)De aaa oe pei opo oo Bpy Btllt' peo e Il\,tv{o 15 pa (oa). Too poo o Boeo Ia a py.

t ltllt\illo )eIvl o o peoo-otoIloo oIa pytlo IIa otlllo o p p. ('' lJlI{tI.

oBottoIIa.

1t pmaLJea empdop.

35. oduuaupemoo-oddouoao oI,eeu aIIoI| anpaa|euu N nulKeuu 6loeoa xuolne.

Bpa o oy, y py a pT aT vr p)a o oy (pa.rr), pao pyo xTIBaT epII epeIo ooIIIy oT Ma a ooIIIy) o B opaJlIror{ apatl.

37, Mo6uu3au ou pmoo-ooaotl< coeupu I'|utoGuuKa --\ /'-_*'\ ---r a nue.

/,/..z,/zr ' / /. t'' -[ pomalei| empdop 36. MuuaLr pmoo.noeo coI,eellu ao| anpaeuu nono(ouu pJ 6uoo cue' a oo ) a Ite. o pe oIIa,IaIo ylT l (o pa). Bpa aeT oy poTBooo)o o opotlIIoo or opollr' _ xoo oo)I{e tI p. 35. Py p t{pyT aaIaeT oe IIa Bepxro eptlto oolllylo lI Byx px IIuDaTelI epx oB3orIIIx ox o aaae a oBoIIIylo o eIITpoopiUIo rrtly lra oa poo-oBolllllIx oeIl.

IIap}I.

E*I -_ /;

, [r;

t coI'eeur'N r,ooxet]uu 6ooeo (' 39. MofuuuauKpmoo-nOoeo t a 6o.

38. MuuaJ Nmoo-nooo coI|oo']uep p 6utoo.

oy o Jlea oIIyI orro e a opoo oo a e. Ha opoe opoaoo ypo" Taa_o K arry' )rKaIBeT llO. Bpa.r o 'u oel{tl IIoa oy aoepIttlolvt yae o, yolvt o llpo}ro pyI 90", o peo _ ;

r,I. Bpa o oy, py o l)y IIa pIo no"i-no lUIooT I(yIT.

/l|tll o lrapae) py IIa oeIlo yae aella a Bepxy BIr.

12 N /t 40' Illau t

nooll mu epa (o 6uc)' oo )T a opoo oy o pay' rlpao oo(e. Hxexaa oa ea oIlya.

13lrea Iloa oIlya oIIo | aoepeo ypoBII ooello l yaax' oa apoaa ll)eJl)ae rro. Bpa o ory, pee oo py pye pyIly Iqey eoo yaa' a aoIo tlopo _ aIo epx ooIIIy o. oeo paa :tapoao a oee ooo. Haxae oo py (o eo ooo. oo poTpyto pylo oo ) a opoo oy oIlyIlvt B oeIIIx 'a' Cooo pyo pooT oo B ooIIIy o -o aoepeI yail( o yo 90o a. Bpa ll BepilJlo apaell.

IIa ypoBIIe aa o.. a.eTy' pee ollo py o aoIe py}tlte )e I{ IIa peoo- ot py oorIll pee, i.ao opo :Da -yp- oIIIoIvloee poo pII L5_20 pa. Ceye a oa eaIloo poBo p}DII ()'t, o o ItI IIepeeIIIx peo l\.lo) Be pa:Ulo apaBev|.

:lotl ay.

lll -.--''.

\ mpaLpu no 43. Muu\au u auI'|4!|la malpeo| Ccmae II,e'/.

42. Muusa|!u auyL! maopou ccmean,a'r mpalu o,ra u wellu 6epa' ootllod u '|,u.

e)I( a e a pa yIIIT a' o oo aJItlI yop opae o pa yIe. Bpav o oy o epo pye )lllo pe epa aea' a l)ya oxale ep pe epa (x ypoIr axoo ) poo axte llo ayirolvl llapae otlopel\{eI e oBeee.

oo e)I( a e' o paar, Ipl\.leIII. oII o o' o pa al{ o Hoxoo T ea pylo peIle' oopI poxoI{ a ypoe lloo)I(e re epa yl epyo r. e oo B. 3opoa oa oxe.)rpa epo pava, lorrr IIoa po}tpoalla Iap1a' e IIIIIe aIIa: ao oeo y llox

oK,IolI a.

126 \-- -- maedpoeo Cmaa pJ ol

15. Muua 11. Moduual madpl|oo ccmaa pl

IIo rpI{eIII.

o JIOKT II )KBoe' Bpa o oo e< a e oIlyl oIIo oe :y a ypoIle aoepoo yaBa, oIry T py IIoa B oeo aoepeo yaL Bpa o oy' oa peToBo-oBoIIIIIoo oJIeII' a opo aIUIaIae o py IIa oeIIIe yaI po epa 'taBaIBe a ypoe

lloBo paae aoepIIIIo yae.

128 q 'tl.} F \r\ 46. Mouuat maedpoeo Cmaa nN mpeel| pmatu 6pa.

47. gouuaulJ mapt|oeo rymaa pJ aw)ot] pomaJu pa.

a elt lI Il' o oa oIqra oeo TaoepIlllo y:D( o, yo 90o, opoir-Ip llo;

Io>oo- a a p. 46. Bpa py JIIIa. Bpa.l o oy a ypo aopoo yaa' ]'| ;

Ilt'p.rro oIry pyy IIa oHIIo yTa' pyry _ a oBpIroT l Tp otl' aT pye. l(,Ill, |4 Toy I{yp' oBpIIIir apy}ry poTaIo B iro orpxo I{{e pT oII oTBo oll | 1()t)/(pIloyTaB.

Toy Irapy, (yp poa)' 130 1 JFIT_ )> 1s. guulaLJ u traunr a olt]o't cmae me' mpalu c ecuel| e'I N |loeuu 6ooao a,

48. MuuaJ u aun|J a 9neo'l ccmae Ile'r mpalu o po dotloil u tlou.

lio.llo x Il )I(oe oro oeIIIlo yTaBe |tl]( Io 90o oo. Bps II pIo yIIIe py i'\}.lt () B ooIlo ' a Torry aII a oo : a It' IIo IpeI. Bpav o y l1l)(. }III. o pyalv{ llpoo aIIy:

o)tloo pir yIIIT' aaIBae ory aTa pya B rl|.ll(Io II o epa, a eIo-rryTe aJloa TyoBa pT oe' oJIoI{ IIa' IIpoBo Tpa.

' ll( l)(',1(.

1 r w- ) t \ -\ =:=:

\ 51. iltuu\aLJ u auLJa U,el]o,t cmae ,evr mpa.pJu c

paIo y px.

1 54' MouuaJ oeoo ccmaa amepoedualtoltapaauu.

ycmaanpJ pomaJu.

52. Mouua|J oeoeo oo

q|maa eduameputl1o|t 53. MuuaLJ KoIIeoo arlpaettuu, ool ooo- a pc. 5].. oy pyy pa a T Il IIII' a o IIoo ottyT.

l'rrpyea p opxlloT l p pa, Bp.t ToT oy a ypo oIltloo yTaBa' otly pyy ll )\'l.y- IIa ap1

II aopo o.

t 55. Modtual u auI|lp)cqeuo|' aduriua alto an.

5. Bempa ctt1euo ollou a6ept1ool1 mu (6uu3aJ u t'auny.

euu.

LlJ).

ae e: a oy IIa opoBo oe, oa o oya oIIoLl yaBe' oIIo oI{paeT a oyIIIey' ,o poaa a oeII opoo IIo. Bpa oT ' llpIe ;

DII py pJIaIae oo a.opoo o.

oo e IIa e' Iro IpIv[eIII. Bpav o JI eelre B epil,IIto llapa poBoT oy a ypoBII epa o oolvry' IIaKIBe p)(y oa)' oTIIyB peIrapffell' poBoT oJlllo ooBa oll IIa IIaoeIIIl B e (oo)' op)r (ary). Aaollo o)lo IoIIT oaro pyy aKIae epxy v| poo oIr3aIo o aI{IryI' ea ooBl(y opoo o B pallo o[yIII IraIIpeII yxo)t{ IIoIIIla oJIlIo.

/(op:lIlo IIpaIt.

t 69. Mllu'aulJ u auIryrr a ol'arnoot ccmae II.IE mpalQ1luc 57. Muual u 'tauy*" ''ff;

|:to'l ccmaeIryrne'l mlu o cme'uetl qno.

o )KT II e' oa ar pil. }IIr.

Bpav y pa K)rIeT' yt"r pyal <(ao>pye oy aIITa pooT pa a e.

58. |'/loual,4|J auI1LLl l1a onemool ccmae nyrne mpat

Tpa poBo IIo pooo o oIIopIIIro Tpalo pooT o pooo o oeyroe ee ol (aap pa).

opao ee oI.

I lt I, 60. Muuaulr u 'laur a ollemoo ccmae pl tcuu. 61. MuuaJ u auIlIt.tlJ a eoomonou Cmae r,N cl|E,]uu.

oo e( IIa )BoTe' oa orry oeo ya o yo 90". Bpa o oy, oo pyo <(BoD xooe oo)elle aea _ a a p. 60. At

142 ccmae aopompao 62. Muua u ''aurryIr a alf'rnoou 63. oduuat 'raurrylJ u mu(mapao-nmoo-audoeo u nmo aFluu. o-6ou eo cmao 0 ).

ToI _ 3a pJIa oo e)T IIa e' ylIIT.

ll.l y o)Gloo oa yIe' pye oo pyo .lllopaIlo llIl )e oe. Bopo pyo ara tl'l,t'y aoII vl pae o o llo oIlopeMIlo oo e a xBoe, oa eT' oeIIoToIII oylt(Jl eelle e B IIaTapo (epao) ap yaB _ Ira pa yIe. Bpa.r y IIoo oa IIl.t' Jttl. orre oTeII peIrallpffelrl{ poo e ByI! pya (ao,} axBaIa orry aTa a, ol t.()Jlll IIaIIapo apaerr (arry).

epI llirl lIa(oJI lra oollleo oepxo ot' Boor alrpa,IeI{ oaI| IITKli4| eoJlae I' e:r orry Tpoo tI' pooT orraro piultlo MeII;

yIra I poaI{;

BtlypeIre aIIrry. tlapy)l(Ilo p)trI}ralle;

op:rIlo llaaplro IIe.

144 |0 ]:l 'e( ../na,/ mu|ry caopaloa o pn.

65. Muual|r 61. Mtuar |n'']( cmao(rnamepta *pl).

oo l( IIa IIe. Bpa.r axoklc lloxlloo oa ryIe}r. oa plx iula pJIo:eI op:lJlo oe Bp pye a opao Tapr ox xo orpeIlo pay )e a ooBa ll)elx oe, oJIIe iDII paoo)eI axe oepIlo ooreo ezuloo pa oI a' ll()l}pxlto apilJlIloo.t t.tlI pl i},II t apaBJIIII oIIooIIrvIy opotlI. H epI ilJlalvt poaJla ,Ie t'v(:,l.y' o:UIIII JII paoaae a ooIIIBo o t o apaJletl ooIeo oBepxotl' oilIII a r paa epBI :UIa \lr(). oopeelrlro ilJlarvr apa oeII py oT py IrIoeIe o (,l.()IIy' a aJIa ooro poar ooIIIeo oepo B aepaJIIIo IIap,Ie (

apl pl).

. Mault!ll!! a naaua||o mu (c'tleuo aopcal]o|l u amapott ar,paoeuu)' u aunln|pr le( C/na.

67. Mlual4J oo l( IIa e' IIo lleoo oyl. Coa l)tl oo(Il oltooIlo yae. Bpa.r o ory, ooo _ IIa p. 65. Bpav oa p ooxee l II a oo py py ulo ooreo ilJla aaIae a aeIry o ooreo (''l.opo ooy ooBeylo reo o' :e opoIII' oilJllll aJII poaae oepe a rro r.'ao e. I II :DII opo py ptIBae orpxllo peIIIII (pa3o' Ivr orry TopoIII.

lrlloallIo ooTTByIoe poao aa IIa UI.

p oxeIII,r peape IIpoaBBa epIM aJI.

ttrl ooureo oepo (," Tpal{' e, a aet{yro o opaJlolvr apaBJIIl (opaIror 'e' poa eeI{ L'IoIvl ooIIIBeo eee). [ rraplloo Ivree ory ooo arm |tilllpaJleltx). ' ee B apo-apJlIlo llapae oeIIIIo aopeo}l ya:D( a 45". o ooIy l|l| irl pyto a ooD( oBepxoJ( oIloa o,IIaT xI(y oyIIIrIry. Bpa o oy, IIp,Ia.

ttl)()iulo aa. epe IIpoeeIIe IvroaorrI,x Ia orrap IIa opilJlrry oBepxoT ello o lle IlyaaIIIII,( IlapaBex] eoxoLro oye.

poaae e B ooIIIeIrIro IIapJIII eor t l.llT TpaIo.

poal{olltll ,ee Topoy oreepoo o.

t 8. MuuaLJ u lauIl|4! |'e}KaaeoD( 9. M.lu3ar u aurlr e

u t|Egu.

oo exT a e. I II aJII pav py Ira _ xooe oJIoxeIIe rra p. 68. Bpa oqrlrJre a :e yaIlo e. po'^'"*i'"" rrapaB,Ie-e II3' a ae pyoIe,(t}e, oorx IIapaeIIx rxa.raoo yaBe " KeIII{ oa. (.rIepo-aepJlIroe ee).

150 t5t pmo .., poma M.K. utltla ee te e(oolloI o oll}too oea / / Ho. pyp. apx._ 1960._ N9 4._ . _5.

pueta. ac yao l._ .' L992._ IIo c.

dzpd).,t[,. Heilpopeopte rrpot oootlpoa ootloa:

ope. .... alr. e. ay._ t|.' L994._ 2I c.

epu Io..' fu.ltpc P.. T}ere op: po epxx ollIto ._ P: ae, 989._2L2 c.

ult,o opeeoepa peJtaolx o}ll|Ioo ..

oPoo / / Co. ._ 1984._ N9 7.- . 87-90, }1II4ofPA|,ilcIo4{ ol( zodamcM,,,.'MttePou C'.,['epepoaoe ee olllltlo porpyoB B :lo o aora / / p. ePoao.

ap._ 1978._ T. 78, r. 8._ . 45_349.

6poao ,T., pnl .., uctutlo .fI. oexaeoe oooe o6pouo T.' ru.ltl oI poo oa pyo e / / ee oeoo poa p oeootlpoe ooo oe,t oollo oeoopo oooll: e. oJr. peoe III Bpo. o. o a / / Mapa.l l{ay. o. *Beepoo _ pot' o' ptII poeoeoxopoaoo}loa(29.05_01.06.73 .)._. 1'_ Hoo '._ .. 1998._ .7,7-.l8.

y' L9.7._ . 249_25 4' 6p'vao .T. ocllre o. ooo ittto e._ Myp, ozdo T.B., Tpemo M.B', pu E.C. o oooo rre L999._ I52 c' oIuto It oIx orrr otll{lto-por Pa dfroB.M. CpallJla oe ooo peoepa epepoerx y // praua e}ro pea ell otltlo-peor oel poo: Aope. .... a. e. }r)r._ Ipert(e}r: ayl. pyo'_ .' 1980._ c. |4L_L4.

C.

.' 1982._ 25 c.

ozopoductt,,.K., p.,.., odoau o.o.' Copo . cnotJloer ll,+to., III B'., det

p oI oprxotx rrpoa / / t|aoreetee pItr I]cull.. NIaal aoa ll p: e oxa aoea po Tl oopo-t{aeooapaa aoprx aooa._ C.: oa, L999._ 4oo c, yoB._ .' l'981._ C.,||_.l2' IJecocll B.Ir., IIue., adzu.. Blle pepepaIx oa ll.llo ., HDed .l{. BopoI opaa H orx epoo a oro y olx ollI oroxol|poo // epepea poJlell oooPoa f f HorceoI aol,t'ee p.r a: C. a._ Bt. 6._ , 198._ ' 153-157.

poa otlolltx op epBr e o:

I]cectl B'., tuto .III, 7potla oeoorrpoa oollolla._ Te. oll. o._ apo, L982._ c. 152_|93.

aa: Tp. tl. _o' 1989._ 15o .

ll,tlo ,, Koo I/l. oea opol' oelIx eoo lJeceoclrt B.II., Muo M.K,, C.uumo O.III. \uaoca poo oeoxol| rroolllltx orttlo-PeoIx pao / / Hao-e poa ooo._ aa: -o aaoo y-' 1990._ 288 .

e popr poo._.[,yrae, 1'985._ . 162_165' llceocll.B.I/. pea epepoepoo ya epa._ P .nuoH.B., IIIltu a..6.'.[,epPoaoe pe xoepae ex p y o}rrx epooe poJr ooo a' 1'99I._ 340 c.

l!cua B., )Kpo B.. PeepporD(pay,Iprurrrr ooxollo // t|epepuea p.l e: C. ae.-BI. 7._ cpo f f 1p. po.ll.l{ l{xarp.- 1980._' 80, .3'_ C 376-82.

, L984._ . 104_108.

Ilomau C., aama 5.8. ayt epa o.rex o moo ..,,\1luomuo.B. }Frero po )royrttxpa ao Iloottoa.-e: 3opo, 1989._ 141 .

}rtBIa ooolx o / / ryale opor poa l'aprcta.C. pee ooo-P:Drool,KtIP eooPlx oo epopyp: 6. ae._ BI. 3._ , L9.79._ c. I24_L28.

oeaoooa f f aepal VII ea moo . . Bepepoete oe ppveo epo er:

.,lp. CCP._ Ke,L9,|7._c.23_2s.

tto IIpI )Ie ttoopreopr opoct / / eBpoao.

Ileeue ayt{ ypyo / / paoop.

litptlo .., o6edu"ltct

tlp._ L976._T.16, l.6._ . 808_814.

,I'ax

moo '.3oa otlo-peooo oe ppeo e.lp.

litlldl .M. toa,Illoooe -o ypoPo p oeoxoll o el: e poaa epooJt. t,lP._ //.74-.|9.

1'9.l T. 78. t.

8._ 3._ . 321_330. oe / / Bp. -o.- 1980._ N9 4._ .

I.rcuoa' eee otx poe o;

ltllt yo moo ,IT., IIIao orro._ : eapy,L989._ 14I c.

,l".f.

llo3ot{oaooo B}IyPeoepoy: Aope. ....

moo .II.' eptH.M., CooeH.B..epeoIltl peeoepa all.e, y._ C., L99S._ 26 c.

ooo Poa p eBpooex poJrex otttloo oeoxo l r'a.I[,'.,Cpot ., p .B' l rtepollaT._ tll:

poa/ / Bop. ypopo'_ , 1981._ ' 100-102.

lll.,l.989._ 238 .

moo .. Bopocl a opypoa aoa aoe.twtl l unu'C., ultunou H'. fiepa :ll|oa ePoo,t}|x ppeo epo t{er / / epoao. xp._ 1984._ rt1loe oIioo oeoxot|poa poeo applto eoa T. 84, I. 4._ c. 498_502.

v- T p:r Tea: C. a oo tl Koo / / Ilepeptlea uve ., oneclt.. ya epa oJloer ope e._ BI. 5._ . L9a2._ . 151-156. ppveo epo eI / / w. }rpoao, xap._ 1'98._ umlt .C., Ktl'+tou.M., Colt .C. epa aJIo p oea- T' 8' N9 4._ . 523_526.

epa e:

rr epepeo po eI / / epuel u l. ol tteI UIoT}r._ aa: -o a.

C. ._ BI. 5._ , 1982._ . 99_I.05. -' l'990._ 158 .

po .., Mozuuo B.B. e eoI e eeo-oy- au . aaa ea (ya pa)._ .: ooo Ix apyrxil ptl opeor ttPoa ooo ooxopoa // <.(pe>, L998._ 470 c.

e or ett aoa po t{r._ ., Tatu, Kdtpo .' Tpry6 T.. \uepepoBaa ea a otlt 1985._ . 84-85. tlpoo poJre otll{oo oeootipoa a op' 1Dea B.C., do II.B., ottlo BrI,IVtalrry.oa perop rcpal o- ypyt epro operoI peeopr PooB / / ep |983.-.I,7 c oella Gollota_ M.: oB' etl o.lO.p{oro epea }Ip}Iaa: C. a._ Bl. 7._ , 1984._ . |3.7_ odea B.C., Cm .. Oor rirryoo peeopo p._ .: 140.

1983._ 87 .

oyB' atu .., Bempuo C.T. ee oIloo ooopo B)rpoI odeo B.C., apuea ., Cmel .. Meo ayo epa oIUI- eM aaa / / opoe' pao._ |9.73._ N9 8._ . 7_1.

o }| olx IlpooI{ poJIel{ otllloo oeo- Kpo B., Cu .H' Coo ., oclo-Por payI xo}tpoa / / aaa epa p pepo}lo aoo: Tet o. Bop o 20 e // Bppoea otl}lo-peoa oo p |986._ . 8]'_8.

o tirr.-p. o._ Hoo, o et._ T. 1._ a' I9.7 |,_ . 59_6L.

e pepoeoo po B.E., Peo .., u M.H. poo Ktl,to .B., Klutep .H., llc ,B, Po oopaee paya eoo BI'(}I ooorra // orio-peooo eoo ee o ea6wuatl oIx e poJle )yp. poao. p._ 1983._ . 83, I' 8._ . 1158_1160. ooo oeoollpoa / / 3- e oepaeToB rpopooo zrpat ap.Ulyroero l||aa f f puzop ,H, Copoe . luwle pl: TI oll._ oea, L9.I9._ . 158_159.

Ary,'rle op. opeo poo.- T. 8._ Tt|cu, I9'I1._ . 90_101. Ku'eo B.. pe eoa ay)r,i-aIulryoope oIUIeo lpuomuo .B., n . oltoe eee o}too ooxo- pgrlIi oI o ooI olitlo-por opllto poa / / paooxp. eopy._ 1.9.1&_ N9 ._ . 3_6. I poo: Aope..... a}I.e. ay._ Oe, L983._ 22 c.

apyre}I p orro oeoxopo._,puomuo 6.,8. Hepooee poJle oo}lo-Teo pae _ Kz .. ooexae M: eapy, L9.79.- 1'44 . pe ayo epa / / arryaa ep p eppoo !,1lo6uc .,{,., Itt'ueo .B', Kulep o.. pe liyJto ep aoo: Tt o. ayr.-pa. o._ Hoo, 1986.- . 3_8.

otUIIlo }t ePooex Poe otloo oeoxop- Kopl ., Xuc H.., poda .. atraa Tep oeoxopoa oo a l / epepea ep;

r ea: C. ae._ BI.5._ M, 1982._ oa: (A. ooppypl) // opoe.aao._ 1980._ N9 10._ . |96_2oo. ' 69_.76.

Epota .', onecfi .', Becuoc B.. paa .ro-poa- Koo B.H. Hpyree Iraoo pooope po o_ oea epo ccet f f o oo p epepoeIx oooua // aoo oolioa'_ B, L9,7L._. |45_ a. . yp.- 1981._ T. 62' N9 1._ .75_.|6. 148.

peeoep {e H.M., ou B.C., dzpde .,,. aya Ko ulo . o t ee o tlo-eoBI yr poo epepopoo / / I|6,' |992._ 589 c. yp.rI apappar oaa / / H. pyI l{ep. -a 6oti II.., Copolle ,, odou 0'o. a aoe oo yor. p._ 1982._ T. 255._ ,. 105_106.

oIlpeoo- eoo opa yo eJIotI! / / epuepea Koe I..' 6apn B.M' o aoe yx ppa ol oy pa ea._ Bl. 6._ ' 1983._ . 7_80. p ot|o oeoxo}ipoe / / >|

tx oeax po l._ .: e, 1980._ . 73-80. dtzu .. pI eppa pa y o,t o}l IIeo-povee acac E.' oIe lttlo-oee ttt oeoopoo: Alpe..... }I. . rr1._ , 1.983._ 16 .

pol (oolt' aolle' tl' ee): Aope. .... -pa . eczm 1.. o ae proroo pea yPa opao proro ._ ., 1980._ 70 . oo oo)I(ell // 6pate pyl o aao._N[.' |969,_ edzeude ., )I{apo 1.. eo peooeoo Paooeoo ' 28_39' eolt oolloa pyrx yo._ Taet|T' L9.79._ 2o.1 . u. Bpt opl eppoetx oaJrrxoIJtl{ p,y y oooo B,,. octll}Io-pot ueo .JI.,,,et

po CCP: TeI olgr._ Bopa / / | ce epoaooo ou B.', Ituoo.. eveo-lloe rry{ oar epo apo, L9"78._ . 18_184. aoo.- .: e, |9.7._ 16,7c.

u . aya epa (ooepe.r p.lla) pI{ oJI- JIouB.C., IIIllB.II. pl eoI aoveo epa oeIx p.r : C6. ltI ll.Iletx epotlya // eppea }lpoo pp.roo.UI/ / aepal Vll Booo e ._ Bl. 6._ , 1983._ . L'7o_,l'.72. a epooooB aTpo:

Tet o'_ T. 2._ t''.' 1981'_ c. 426_429.

154 ca Tpote opeIe aer ooo peecopa._ Poao B.K eetl payo JrpaJrIBeee apelx e .: Hy4 1986._ 576 c. e._ ' L97L._ 43 c.

aup .. Hpoo poJr oeoxopoa oo}roa._ M.: P.M. llo-epopoorpeoe )Frerre Ctu6 otlo-pe Mea, \9a5'- 24 c. ooo pay:Aope..... -Pa . a._ ., t912._ 24 c.

Muepem E.., ce B.., C'tlocto II'. Aa rrryKPlx oll._ : Ba Cq'uocII.', Bomau C., Irooa T'.I[., aam .B. Mrrya, roeoarrria roJt4 1986._ 255 . peoltp oeoopo o6ottoa_ e: 3opo' |992,-272 c.

MttxB.B., IIIma,t[.P.Bopor t<.lt aoea op'(etl oo Cume'' ayaa ep._ M.' 1998.- 304 .

oa p oeoxotlpoe ooltotla / / I|po6el aoJto ooo- Copo'u. I4eue aI y: Aop. .... -pa .

._ ., L969._ . 11_14. ._.' |972._ 45 c.

MopooaT.., aap . Cpyry pooreo aoeo cccP / / aopr pa payore // MooI Copo*t., ozopoducart.(.f(.

)l(yp. epoao. xap._ L97o'_ T. 70, l. 7 '_ c' Lo6o_|o61. yt - aopt p._ Taruer' 1978._ c. I42_t45.

HDD 'K., oupoa .C., acu . oco6eo poeotl) Copoe. acc Itor'oetxot|tto-peorx p poe otlo )Porre y ooIx ooo / / aepu,rt rra}r.- yol!e | | epepea eprra ea: C6. e._ BI. 8._ pa. o. P:tIr{aooo opooB Perry eJrpy (oPot(etr M, 1985.- . |29_||' oea oo}lo tl y.lo}._ . 1998._ c.28_286. Copoe ' Ittt.tto .B., Kpctt o.8. Maya.rtzrepa p oeoo Hete T.B., pea M,',{du M'.,,\tudo 'B., Mecu Z'8. Tepopa- po orrruroppoe._': ;

to-o, |99o'_ L92 c.

rlea oe oo egIroepo er yee al Copo.e ., Kueo ,B'' Blpua M.o,, Ctopo.l T., Cooctl .B', e oaeoo oJtt{oa/ / aeptl o/a e}to Ill.llttua'. A oorx peo yallo epa p oJro oo-paaooo ee._ .' 1998._ c. 27_27 5. }|llIpoollx po.rx._ C.: o4 2000._ 196 .

Huuopo.M., Bopoo B.., edopo,H.Tepopa llroe oa- CpuE.'.['ooee eeeparro-pouee3ao,tearr Ix o}lo-peor Payo / l }l

1984.- . 84, t' 4.- . 525-540' e opo eapeJro eI. Aope. rt.... tl. e. ay._ o .., cttuoB., Cmapuo.o. Haar poJle oeoxollpoa p, |996'_ 14 c.

ooltoa o ar p o // IV Bepo. Ce poa- Cmapo6ue M.X., Koo .,\. eal 6oeoo rrpo eo P ooo xapo:Mpal._ Bt. 6._ .' 198._ . 189_193. oo epoDrya P.rr oope oeoxoPoa empo .., empo K.. Pea6ua orx oI oIr,tpo- oottoa / / Il/ Bcpoc. Ce ePoooo apo: er p otllto oeoxopoe // a. e' '(yptl._ 1970._ N9 5.- o.lt._T. ._ M.' 1980._ .533_536.

c.64-65. mpeoa H.. ut,ec eot ee tlpoo._ .: Me, mpo .. eee yJl}|rx llolo p oeoopo oo- |98.- 272 c.

oa / / rya,Irtteopol epoJlo' xp epoxpyp: C6. Ca B.B. oa oJI oeoxopo ooottoo o: ep e._ T. 2._ Ptra, 1985._ c. 21'_24' :Uroe ope ex oelto o:tttIx ae epoit ccet / / otoco,,.B.,Muexo Io.., tu 8.. ee lae ol lri,o- epI ooo ao oepert oot ]reIx ,to ollolx l|o oo Ptoo paBJIe / / Boe.-e. '(yp._ . e. -: I oKI._e, 1984._ c,77_.78',16-'7,I,.I'6ea,\'M.

19.16._ N9 7._ . Pyooo o peeoep.- .: e' 1980._ 560 .

oelac .I0., Beceoc B.'' Cmpoo t.C. Cro JtaePEuroo ppM.' Kpco .Ir. oalete peyatxP)Peoo ee pl, p,r,t oopaJto rrl oe 6o;

r p peo- e'(o3ootx l{o // 3pooxp. xa._ L986._ Ns 2._ . 51_5.

pyoo epe y o;

ll eppol payt{o / / Co. e._ uet

B.II. pI e oIx epepoo ITonelactt .I.,Bcoart Xadupo., X.lulutu.. O oro ooe pee ex rootuel/ / Co. e._ |976._ N9 11.- c. 49_52. (v p) p oeoopoe // Cooel olt oec .', u . 06 elo ayaJro epa p te aoa }reportet._ T. 57._ aa, 1981._ c.98-99.

pepol po:rx / / eee po l|poo rreooprx Xuc H.II., poda.II', ela M.II. Ilaoreeoe ee oeoxoPo oll}loo oeoxopo.* aa, |984'_ c. 40_46' otloo oa ootto / / 1-Bcecol e }repoooo onuactt ./o. Bepp tlt por oltltoo oeoorrpo._ a- xaPo: aepI._ T.2._ N|.' 1981.- . 48Zt-488.

a: -o . y-a' 1984'_T. 1._ 286 . Xuc l.I,. P-sPlN po: aoe' :roa' e aa / / IIpoopclt..HeoopI oPoI ert.lo,ro oo Boaoe epaI yr. o. Bppoo _ pol' o' pr>._., oo e pepex epepoetx o epo e- 1998.- C. L6t-t62.

,lpc.C. pve Ilo pa opr oJIoI{oo l // ao oaoJlo ee epotx oa ep- o y oIx o r: aepar paIperrrrooera Co.pofuie.o. <3- ttpare / / Hepo. xap._ 1960._ Bl. 1o._ c. 1'32o-I22',Ittocuti oa epepro epo er): C. ayl. Ipyo Capoo.-.Il. Bapooe parrrpre )P.UIono popaa a oo o. Ie.-Ta._ Capoo, 1987._ . L_ c,7_L.7. tlpa oplor poo oIlo-eooo oeoxopoa // 156 oJlooo t{l|ono oa'_ poap' |919._ . L7L_ Boaoo r74.

IIIanl B.It., d M.M. Coo6I eot peeoepa._ .: 1984._ 160 .

Illonlut B., Ilotmala 'II. |Utua pyprro e or orro-Peorx pyolltlll._ : 4 1985.- I7 6 c.

IIIo B.C. O ooxo otte eo aooep I|poot!ex poJI ooo oeoxottpoa f f tttle e ol e aorrapo t._ ., Tre, 1985._ c. 2_ 24.

ae .C.' pa j}f.. otoxorrpot oollottlt._ .: err, L9a4._ 84 c.

ceuI.C.Orp o .llorerpoopa._ .: a,L972.* 95 .

Genot C., Neiger H', Lro A. eJ I. Kinesitherapie._ T. 1_3._ Pris: Flmmarion, Mdiin Sies, 198._ P. 897.

Pages:     | 1 || 3 |

2011 www.dissers.ru -

, .
, , , , 1-2 .