WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!


Pages:     || 2 |
-- [ Страница 1 ] --

- 3 СКОРОЧЕННЯ Загальне знеболювання при операціях на щелепно лицевій ділянці у Принципи - щелепно-лицева ділянка ЦНС - центральна нервова система - 2.

ШВЛ - штучна вентиляція легень ОБГРУНТУВАННЯ ТЕМИ. У зв'язку із виникненням ШКТ - шлунково-кишковий тракт больового синдрому та психоемоційного дискомфорту при виконанні стоматологічних втручань хворі відмовляються від ОЦК - об'єм циркулюючої крові своєчасної допомоги, що сприяє перетворенню МА - місцева анестезія цієї медичної проблеми в соціальну. В останні роки різко зріс інтерес до застосування різних видів знеболювання при МЗ - місцеве знеболювання оперативних втручаннях на ЩЛД. Для проведення оперативних ШОЕ - швидкість осідання еритроцитів втручань у дітей в умовах поліклініки та стаціонару необхідно вірно провести знеболювання, вибрати потрібний метод.

В/в - внутрішньовенно В/м - внутрішньом'язово МЕТА ЗАНЯТТЯ:

- загальна: ознайомити студентів із сучасними видами В/щ - верхня щелепа знеболювання при хірургічних втручаннях ЩЛД у дітей;

- нижня щелепа конкретна:

СНЩС - скронево-нижньощелепний суглоб 4. Ускладнення, що 4. Назвати ускладнення та - 5 виникають при проведенні обгрунтувати запобігання.

схеми;

наркозу.

- медичний інструментарій;

амбулаторні картки хворих;

5. Особливості 5. Визначити особливості фармацевтичні препарати.

періоду у післянаркозного періоду у дітей із захворюваннями дітей.

МА ТЕРІАЛИ ДЛЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ.

Для вибору методу знеболювання обов'язковим моментом 6. Проведення інтенсивної 6. Скласти схему проведення є визначення загального стану дитини (анамнез життя, анамнез терапії і реанімаційних інтенсивної терапії і захворювання, стан). Розрізняють три види заходів при невідкладних реанімаційних заходів при знеболювання - загальне, місцеве та комбіноване.

станах. невідкладних станах.

Показання до наркозу:

Гострі запальні процеси ЩЛД.

2. Психоемоційне збудження.

Захворювання та вади розвитку 4. Супутні захворювання в стадії компенсації.

5. Односеансне лікування множинного карієсу та його ускладнень.

Протипоказання до наркозу.

1. Тяжкі та декомпенсовані супутні захворювання.

2. Гострі інфекційні захворювання.

3. Аномалії конституції.

4. Діти із наповненим шлунком.

Наркоз - це тимчасова втрата свідомості зі збереженням життєво важливих функцій організму. Загальне знеболювання, яке досягається тільки однією наркотичною речовиною, називається однокомпонентним наркозом.

Комбіноване знеболювання - це послідовне застосування наркотичної речовини у сполученні із міорелаксантами, анальгетиками, гангліоблокаторами та іншими засобами.

Розрізняють наступні етапи проведення наркозу як в МАТЕРІАЛЬНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕМИ:

умовах поліклініки, так і стаціонару:

- методичні розробки для студентів;

1. Період введення в наркоз - це час від початку анестезії до досягнення хірургічної Вступний наркоз - найбільш -7 відповідальний етап анестезії у стоматологічного хворого. Часто наркоз досягається введенням в організм виникають ускладнення: прохідності верхніх дихальних анестетиків у вигляді пару або газу через дихальні шляхи з шляхів, пригнічення дихання та кровообігу, рефлекторні реакції у послідуючою дифузією із альвеол у кров. До недавнього часу вигляді ларингоспазму, блювання, Ускладнення інгаляційний наркоз був найбільш розповсюдженим видом вступного наркозу негативно впливають на перебіг анестезії та загального знеболювання, відрізняючись добрим керуванням та післянаркозного періоду.ефективною можливістю підтримувати потрібну концентрацію Для вступного наркозу найчастіше використовують похідні анестетика у крові. І тільки поява нових внутрішньовенних барбітурової кислоти (гексенал, тіопентал натрію 1-2% розчини наркотичних що є високоефективними та внутрішньовенно в дозі 5- малотоксичними, посягла на позиції інгаляційних препаратів. У При комбінованому введенні в наркоз для стоматологічних хворих комбінований наркоз із м'язовими анестезії частіше використовують фентаніл, сомбревін, пентозацин, релаксантами та штучною вентиляцією легенів - основний метод гіпномідат.

анестезії.

В амбулаторній практиці широко застосовується Для проведення наркозу потрібні три інгаляційний наркоз суміші фторотану, закису азоту та кисню.

умови: забезпечення в суміші, що вдихується, потрібної Вступний наркоз фторотаном розпочинають плавно, поступово концентрації анестетика, достатня кількість кисню в ній та збільшуючи його концентрацію на об.% через кожні 4- адекватне викидання вуглекислоти із легень.

вдихи, разом з закисом азоту та киснем.

Для загальної анестезії в стаціонарних умовах найчастіше 2. Період підтримування загальної анестезії - це час використовують інгаляційний наркоз суміші закису азоту, оперативного втручання, тому вибір знеболювання визначається фторотану та кисню. Він проводиться різними методами:

характером операції та станом дитини. Анестезіолог в цей період масковим, інтубашйним та назофарінгеальним. До повинен забезпечити найкращі умови для роботи хірурга несприятливих факторів фторотанового наркозу відносять водночас, організувати захист хворого від несприятливих факторів пригнічення функції системи кровообігу, сенсибілізацію серця операції. Застосовують анальгетики, які забезпечують анальгезію, катехоламінів, гепатотоксичний ефект та негативний вплив парів наркотики - сон під час операції, міорелаксанти - міоплегію, ШВЛ фторотану на персонал операційних блоків і стоматологічних - можливість керувати газообміном.

кабінетів. Найбільш частим ускладненням фторотанового 3. Вихід із наркозу (пробудження). Необхідною умовою наркозу гіпотонія, яка обумовлена передозуванням анестетика.

цього етапу є припинення загальної анестезії та поновлення Закис азоту застосовується самостійно або як компонент м'язової активності. До небезпечних ускладнень періоду загальної анестезії. Його вміст в суміші, що не пробудження відносяться ларинго- і бронхоспазм, блювання, повинен перебільшувати 70-80%. Закис азоту надійно забезпечує анальгезію, знижує ризик передозування та полегшує керування За способом введення наркотичної речовини в організм наркози глибиною анестезії.

бувають:

(метоксифлуран, анекотан) - один із а) інгаляційні;

перспективних інгаляційних анестетиків для стоматологічних б) неінгаляційні.

втручань. Препарат використовують як в якості мононаркозу з -8 - 9 метою аутоанальгезії, так і для комбінованого наркозу. За його секунд після початку введення у хворих втрачається свідомість.

допомогою можливе запобігання нейровегетативних реакцій під час Хворий лежить із відкритими усі живі, пульс стоматологічних маніпуляцій.

збільшується на 10-20 ударів за 1 хв. Його відносять до групи наркоз проводиться шляхом введення галюциногенів. Етапи розвитку наркотичного стану підшкірно, внутрішньовенно, внутрішньом'язово, супроводжуються гіпертензією або тахікардією.

внутрішньокістково, через шлунок або товстий кишечник.

Кетамін широко використовується у невідкладній Перевага внутрішньовенного наркозу полягає у швидкості та стоматології. Його властивості не викликати депресію дихання та зручності індукції і відсутності стадії збудження. При проведенні зберігати функцію гортано-глоткових рефлексів барбітурового наркозу тіопентал натрію) у використовуються при загальній анестезії у хворих із хворих потрібно пам'ятати про центральну флегмонами та дна порожнини дихальну депресію. Пригнічення дихання спостерігається після Комбінація нейролептика і аналгетика отримала закінчення наркозу.

нейролептаналгезії. Частіше застосовують для нейролептаналгезії Сомбревін (пропанідід, епонтол) - це небарбітуровий препарати дроперідол та фентаніл.

наркотичний засіб, похідний В організмі сомбревін Особливості наркозу у визначаються анатомо підлягає швидкому ферментативному розщепленню, головним фізіологічними особливостями. Підготовка дитини має чином у печінці та крові. Вводиться внутрішньовенно в кількості 8 вирішальне значення для сприятливого наслідку анестезії та 10 наркотичний ефект розвивається швидко. Сомбревін операції.

випускається у вигляді 5% розчину з додаванням стабілізатора. В Дозування лікарських речовин, які використовують з одній ампулі вміщується 10 мл (500 мг) сомбревіну.

метою премедикації у дітей, призначаються в наступних Сомбревін відрізняється від барбітуратів за характером співвідношеннях: дітям у віці 1 міс. - дози дорослого;

від наркотичної дії, тривалістю та впливом на основні функції до міс. 1/5;

від 6 міс. до 1 - 1/4 ;

від 1 до 3 років - 1/3;

від організму. Втрата свідомості настає раптово, а не поступово, як це З до 7 років - 1/2;

від 7 до 12 років - 2/3 дози дорослого.

характерно для барбітуратів. За швидкістю поновлення психічних та Маску потрібно розміщати на обличчі дитини без зусиль.

моторних функцій після наркозу сомбревіну немає рівних. Для Подавання наркотичної речовини починають на деякій відстані нього характерне швидке пробудження із повною орієнтацією у (3-8 см) маски від обличчя дитини, поступово спускаючи її.

навколишній обстановці. Це робить сомбревін особливо цінним Неможливо відразу подавати високу концентрацію речовини.

анестетиком для амбулаторної практики. Але для нього характерна Вступний наркоз у немовлят, дітей грудного віку, а також у дітей м'язова гіперактивність, особливо в період виходу з наркозу. Також в віці від 3 до 5 років здійснюють частіше масковим способом, сомбревін недоцільно застосовувати у людей з застосовуючи закис азоту або фторотан. Вступний наркоз у дітей алергологічним анамнезом.

більш старшого віку здійснюють внутрішньовенним способом.

Кетамін (кеталар, каліпсол) використовують в якості Під ускладненням потрібно розуміти втрату керування анестетика для вступного, базисного та мононаркозу в дозах 1- наркозом, яка створює потенціальну загрозу для життя хворого.

мг/кг внутрішньовенно і в дозах 4-7 мг/кг внутрішньом'язово.

Можна виділити 4 механізми дихальних ускладнень:

Клініка кетамінового наркозу має деякі особливості. Через 5-Ю -10 -11 1. Порушення вільного проходження дихальних периферійних вен, катетерізація підключичної вени, бронхіолоспазм, язика та ін..

внутрішньолегеневий шлях, внутрішньосерцевий 2. Порушення регуляції дихання.

Дефібріляція.

Порушення нервово-м'язової провідності.

III фаза - реанімація мозку та інтенсивна 4. Запально-алергічні зміни у легеневій тканині.

терапія (вводять дози барбітуратів, заспокійливі, Ускладнення з боку небезпечні тим, що різко протисудомні препарати, осмотерапія).

порушується дихання, кровообіг та водно-електролітний баланс.

Найчастіше спостерігається блювання, регургітація та гикавка.

ПРАКТИЧНІ НАВИЧКИ ТЕМИ:

Порушення кровообігу можуть обумовлені - виписати рецепти препаратів для загального знеболювання;

патологічними порушеннями в одній із чотирьох ланок серцево - вміти обгрунтувати необхідність виду анестезії для судинної системи:

конкретного хворого.

Послаблення серцевої 2. ОЦК.

ТЕРМІНОЛОГІЯХ 3. Порушення нормального тонусу судин.

анестезія 4 Порушення зсідання крові.

наркоз Реаніматологія - наука про оживлення організму, патогенез, підшкірний профілактику та лікування термінальних станів, які є на межі між внутрішньом'язовий смертю та життям. Реанімація - складова частина внутрішньовенний про методи оживлення організму. Інтенсивна - це комплекс методів тимчасового штучного заміщення життєво важливих ЗАПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ.

функцій організму, які спрямовані на попередження виснаження 1. Види знеболювання, які використовуються у дітей при адаптаційних механізмів та виникнення термінального стану.

стоматологічних втручаннях.

Основні принципи реаніматології:

2. Показання та протипоказання до проведення загального 1 фаза - міроприємства підтриманню життєдіяльності організму.

знеболювання.

1.

Контроль та відновлення прохідності дихальних шляхів.

3. Фармакодинаміка лікарських речовин, які застосовуються для 2.

Штучна вентиляція легенів (20 подихів за хвилину).

наркозу.

3.

Штучне підтримання кровообігу (закритий масаж серця 4. що виникають при проведенні наркозу.

дітям років проводиться однією рукою, а у немовлят 5. Особливості періоду у дітей із патологією і дітей першого року життя - кінчиками двох пальців;

кількість поштовхів - 100-120 за хв.;

відкритий масаж серця).

6. Проведення інтенсивної терапії і реанімаційних заходів при II фаза - відновлення самостійного кровообігу.

невідкладних станах.

Введення лікарських засобів та рідин канюлізація ЛІТЕРАТУРА:

-12 -13 Грицук С.Ф. Анестезия в стоматологии. - Москва: 1998. Д) седуксен.

303 с.

3. Способами неінгаляційного наркозу являються:

2. А. Стоматология возраста. - М.: Медицина, А) масковий;

1991. -С. 26-64.

Б) внутрішньовенний;

3. Соловьев М.М. и соавт. Обезболивание при лечении и удалении В) зубов у детей. - Л., 1985. - 184 с.

Г) назотрахеальний.

4. Трещинский А.И. и соавт. Наркоз в амбулаторних условиях. 4. Для неінгаляційного наркозу використовується:

К., 5-50.

А) ефір;

Б) фторотан;

СИТУАЦІЙНІ ЗАДА В) закись азоту;

1. У дитини 9 років, через три години після операційного Г) сомбревін;

втручання з приводу одонтоми фронтального відділу ВЩ Д) кисень.

спостерігалася (наркоз ендотрахеальний). Що 5. Наркоз, який використовують при тривалих та травматичних сприяло розвитку регургіташї?

операціях на ЩЛД:

2. У дитини М., 6 років, після операції радикальної уранопластики А) масковий;

з приводу щілини піднебіння, яка проводилася під інтубаційним Б) внутрішньовенний;

наркозом, виник Що було його приводом?

В) ендотрахеальний.

3. Хлопчика А., З років, направлено на госпіталізацію у хірургічне 6. Препарати, які використовують для нейролептанальгезії:

відділення з приводу аденофлегмони підщелепної А) промедол, трентал;

зправа. Який вид знеболювання вважаєте доцільним в даному Б) циклопропан, морфін;

випадку?

В) гексенал, сомбревін;

Г) діпідолор, пенталгін;

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ.

Д) фентаніл, дроперідол.

Загальним знеболюванням є:

7. Показаннями до проведення загального знеболювання є:

А) провідникова анестезія;

А) травматичність операції;

Б) ендотрахеальний наркоз;

Б) тривале втручання;

В) стовбурова анестезія;

В) неврівноваженість психіки Г) атаралгезія;

8. Протипоказанням до проведення загального знеболювання є:

Д) інфільтраційна анестезія.

А) психоемоційне напруження пацієнта;

2. Для інгаляційного наркоза використовується:

Б) травматичність втручання;

А) каліпсол;

В) виразний блювальний рефлекс;

Б) фторотан;

Г) повний шлунок.

В) дроперідол;

9. Вибір способу інтубації трахеї при застосуванні Г) оксибутират натрія;

ендотрахеального наркозу під час операцій на ЩЛД залежить:

-14 -15 А) від ділянки проведення операції, анатомічних Види та методи місцевого знеболювання у особливостей порожнини носа та рота;

Фармакологічні препарати для місцевої анестезії Б) тільки від анатомічних особливостей порожнини носа та рота;

- 2.

В) тільки від ділянки проведення операції.

послідовність дій лікаря при виконанні реанімаційних ОБГРУНТУВАННЯ ТЕМИ. Знеболювання в хірургічній заходів:

стоматології обов'язковим моментом для успішного проведення А) відкрити рот та звільнити порожнину від любої операції. Тому тактика лікаря повинна бути суворо сторонніх тіл;

виваженою до вибору методу анестезії та анестезуючого засобу.

Б) почати штучну вентиляцію;

МЕТА ЗАНЯТТЯ:

В) покласти хворого на спину на тверду рівну - загальна: оволодіти методиками місцевої анестезії поверхню;

ЩЛД у дітей, запобігати та усувати ускладнення.

Г) закинути голову назад;

конкретна:

Д) висунути нижню щелепу Еталони відповідей.

Ситуаційні задачі:

Неправильне положення в ліжку після операції.

2. Попадання в простір крові та слизу.

3. Загальне знеболювання.

Тестові завдання.

А Г,Д,Б.

ГРАФОЛОГІЧНА СТРУКТУРА ТЕМИ.

-16 -17 : та методи МЗ Знеболювання в сучасній являє собою комплекс психопрофілактичних і медикаментозних впливів, спрямованих Неін'єкцій- Ін'єкційна Безгол- із поверх- МА із седативною на зниження або повне знешкодження больових відчуттів при на анесте-' анесте- кова невим нарко- підготовкою проведенні різних маніпуляцій. Знеболювання розділяють на зія зом місцеве та загальне. Ведучим методом в амбулаторній :ЗІЯ стоматології є МА.

Види МА в стоматології (за 1987).

термінальна анестезія:

фізичні хімічні комбіновані провідникова інфільтраційна а) фізичні методи:

методи методи методи - охолодження;

- електричні струми;

МА ТЕРІАЛЬНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕМИ:

б) хімічні методи:

- методичні рекомендації для студентів;

- аплікація;

- таблиці, схеми;

- муляжі, фантоми;

в) електрофорез - діапозитиви та діапроектор;

2. анестезія:

- стоматологічний інструментарій;

а) інфільтраційна:

-пряма;

- непряма;

МА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ.

- метод повзучого інфільтрату за А.В.Вишневським;

Боротьба із болем в усі часи була мрією людства. Скільки б) провідникова:

існує медицина, стільки ця проблема як одна із самих - периферична;

важливих і постійно розроблюється й удосконалюється. В дитячій - центральна;

хірургічній боротьба із болем, боротьба із страхом • ендоневральна та періневральна;

перед дією хірурга - це не тільки альтруїстичне призначення • внутрішньоротова та позаротова;

сучасної медицини, але і дуже важливий елемент комплексної • та позаканальна.

профілактики важких, а в ряді випадків і запальних гнійних та 3. Безтолкова струйна анестезія.

септичних захворювань.

4. МА із седативною підготовкою:

Особливо гостро проблема знеболювання стоїть в дитячій а) психологічна підготовка;

стоматології. Дитина - складна біосоціальна у якої всі органи б) фізіологічне відволікання;

і системи знаходяться у стані нестійкої рівноваги. Тому відчуття в) наркопсихологічна підготовка.

болю і страху істотно впливає на її організм.

5. МА із поверхневим наркозом.

-18 -19 знеболювання - виключення термінальних анестезія - просякання підлеглих нервових закінчень шляхом нанесення анестезуючого засобу на м'яких тканин анестезуючим розчином. Розрізняють пряму та поверхню тканин.

непряму ІА. За глибиною введення МА існує декілька різновидів Показання до застосування.

ІА:

Необхідність знеболювання слизової оболонки рота або носа в підслизова;

місці майбутньої ін'єкції анестезуючих розчинів.

надокісна;

2. Видалення поверхнево розташованих новоутворень слизової оболонки (папілом, фібром).

3. Видалення тимчасових, значно рухливих зубів у дітей.

інтралігаментарна;

4. Перші перев'язки після радикальної ураностафилопластики, внутрішньопульпарна.

перед введенням свіжих тампонів із йодоформом у Показання до А:

простори останні потрібно змазувати анестезуючою сумішшю.

Видалення тимчасових зубів.

5. Проведення біопсій слизової оболонки.

Пластика вуздечок язика і губ.

6. Відсікання каптура над зубами мудрості у випадках 3.

ускладненого прорізування.

4. Видалення дрібних новоутворень.

7. Наявність різкої болючості слизової оболонки при запальних 5. Проведення процесах порожнини 6. Розтин підслизових та підокісних абсцесів.

Для аплікаційної анестезії найчастіше застосовують Протипоказання: підвищена чутливість до анестетика, аерозоль 10%, (5% лабільність нервової системи.

з антисептиком). Головне правило при Позитивні якості ІА:

під час розпилення анестетику пацієнт повинен Нескладна техніка виконання.

затримати дихання через можливе попадання МА в верхні дихальні Можливе використання в ділянках, що інервуються шляхи та легені.

декількома гілками нервів.

Недоліки анестезії: значна за розміром площа 3. Безпечність, що забезпечується:

розпилення, що погано контролюється;

ускладнення в дозуванні;

• місце вколу віддалене від великих кровоносних судин професійна алергізація.

та нервових стовбурів;

Найрозповсюдженою в метод ін'єкційної • під час операції на м'яких тканинах знеболюючий анестезії. При цьому МА за допомогою полої голки та розчин часткового виливається при розтини, що значно проводиться в потрібній точці для того, щоб отримати зворотню зменшує блокаду чутливих нервових закінчень.

4. При ІА знеболюючий ефект виникає значно скоріше, ніж при У в країні використовують 2 системи шприців:

провідниковій анестезії.

загальномедичні та картриджні.

5. При використанні сучасних сильних анестетиків досить ефективна і триває 45-60 хвилин.

-20 У дітей краще діє через те, що зовнішня кортикальна пластинка альвеолярного відростку дуже тонка і розчин анестетика легко потрапляє в пористу кісткову тканину. Крім того, гарно розвинена 'мережа судин сприяє швидкому всмоктуванню знеболюючого розчину в кров, що підвищує як анестезуючу, так і токсичну дію препаратів.

Недоліки інфільтраційної анестезії: при інфільтрації тканин розчином порушується форма тканинних утворень. Це має негативне значення в процесі проведення тонких пластичних операцій на обличчі, коли хірургу необхідно добре орієнтуватися у співвідношеннях переміщуваних шкірних і м'язових клаптів.

Провідникова анестезія (ПА) - це такий вид МА, при якому місце введення анестетика віддалене від ділянки, на якій проводять втручання. ПА буває внутрішньоротовою та позаротовою.

анестезія у дітей використовується дуже рідко в тих Розрізняють центральну ПА, при якій анестетик вводять біля одного з головних нервових стовбурів, та периферійну ПА, коли через гострий запальний процес, пухлину чи тризм анестезуючий засіб вводять біля однієї з гілок головного нервового неможливо виконати внутрішньоротову. Однак, позаротові стовбура.

способи знеболювання мають ряд переваг перед Для отримання ПА треба знеболюючий розчин довести до цілевого пункту;

частіше за все це кістковий отвір (канал), де а) відсутність ризику заносу інфекції зі слизової оболонки проходить нервовий стовбур. Якість анестезії залежить від того, чи порожнини рота всередину м'яких тканин;

вірно знайдений цей цілевий пункт. б) можливість досягти знеболювання і у тих випадках, коли рот не відкривається через тризм, рубцеву контрактуру або анкілоз;

в) можливість уникнути уколів у порожнини рота, що уражені запальними або злоякісними процесами.

Показання до провідникової анестезії.

1. Видалення тимчасових молярів н/щ з приводу гострого запального процесу при недостатній резорбції коренів.

2. Видалення постійних премолярів і молярів на н/щ.

При виконанні провідникових анестезій у дітей не потрібне точне проведення кінця ін'єкційної голки до самого отвору чи в отвір через достатню кількість пухкої -22 -23 забезпечус гарну дифузію анестезуючого розчину до нерврвих Розташування великого піднебінного отвору пов'язане з стовбурів. Крім того, голки в канал чи отвір може ростом альвеолярного відростку та прорізуванням постійних призвести до ураження судин чи нервів.

зубів. У віці 3-4 років, коли він знаходиться одразу за коронками У дітей існують відмінності в розмірах і пропорціях щелеп в других молярів, вкол голки потрібно робити на 0,5 см попереду залежності від віку, що необхідно враховувати при проведенні ПА.

від отвору, тобто на рівні проекції верхівки піднебінного кореня Так, при мандибулярній анестезії є важливі орієнтири другого тимчасового моляру в місці переходу альвеолярного розташування кісткового язичка і нижньощелепного отвору. У відростку в горизонтальну пластинку піднебінної кістки.

дитини 3-5 років ці орієнтири розміщені приблизно на рівні У віці 5 років, коли піднебінний отвір розташований від оклюзійної поверхні нижніх молярів, віком ці орієнтири других тимчасових молярів на 0,5 см позаду, вкол голки потрібно переміщуються вгору та назад віносно оклюзійної площини і вже у виконувати одразу за дистальною поверхнею коронок других підлітка років кістковий язичок розташований приблизно на молярів, тобто не доходити до піднебінного отвору 0,5 У см вище оклюзійної площини (як у дорослого). Чим менше дитина, 8-Ю років - одразу за дистальною поверхнею перших постійних тим нижче треба робити вкол голки, тому що н/щ у дітей молярів, так як піднебінний отвір з початком прорізування ніж у дорослих, об'єм крилощелепного простору менший, других постійних молярів зміщується назад.

тому знеболення проводять короткою У віці 12-14 років вкол голки роблять в проекції верхівки В тимчасовому прикусі при знеболюванні тканин можна піднебінного кореня других постійних молярів. При проведенні обмежитися однією мандибулярною анестезією через близьке ПА біля великого піднебінного отвору не можна вводити розташування в просторі всіх трьох нервів. В знеболюючого засобу більше, ніж 0,3-0,5 мл, щоб не викликати постійному прикусі і починаючи з 7 років рекомендовано робити некроз слизової оболонки.

додатково щічну анестезію.

Позитивними якостями провідникових анестезій є:

При проведенні інфраорбітальної анестезії знеболюючий можливість обмежитися лише одним-двома уколами;

розчин необхідно підвести до гирла підочного каналу, яке 2) відсутність деформації м'яких тканин у місці майбутньої знаходиться у дітей З-б років на 0,3-0,5 см, 7-16 років - на 0,7-1 см операції;

нижче середини підочного краю;

канал спрямований спереду назад, 3) невелика кількість розчину і, отже, доверху і зовні. Відстань від нижньоочного отвору незначний ризик інтоксикації хворого місцевоанестезуючим альвеолярного відростка у новонароджених 0,6 см;

в 1 рік - 1,2 см;

засобом;

2,5 років - 1,5 см;

роки - 1,7 см;

років - 1,8 см;

6-7 років - см;

8-9 років - 2,2 см;

9-Ю років - 2,5 см;

13-14 років - 2,7-3 см. 4) більш тривалий термін анальгезії, ніж при інфільтраційному Різцевий отвір у дітей розташований по середній лінії і методі знеболювання;

відстоїть від альвеолярного краю в віці 4-5 років на см, 6-7 років 5) зниження активності слиновиділення;

- 0,5 см, 9-Ю років - 0,7 см, 13-14 років - 1 см та прикритий 6) регіонарне знекровлення та ін.

сосочком. Вкол виконують під гострим кутом збоку від сосочку, а Місцеві ускладнення, які виникають під час або потім голку просувають до центру та вводять під тиском мл безпосередньо після ін'єкції: ішемія шкіри, поранення судин або анестетика.

нерва ін'єкційною голкою, поломка ін'єкційної голки, поранення м'яких тканин, диплопія, невралгія.

-24 -25 ускладнення під час анестезії:

інтоксикація анестезуючим засобом, колапс, анафілактичний шок.

КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ.

Для того, щоб уникнути ускладнень, пов'язаних з Види місцевого знеболювання у дітей.

проведенням анестезії, треба ретельно підбирати анестезуючий 2. Методи місцевого знеболювання у дітей.

засіб та його дозування. Безпечна терапевтична доза для дорослого 3. Особливості техніки виконання знеболювання ЩЛД у складає 2 мл анестетика з вазоконстріктором З мл без нього. Для дітей в залежності від віку дітей доза підбирається в залежності від віку та маси тіла. Для цього 4. Показання та протипоказання до вибору метода місцевого існує формула 2 X вік + маса тіла - % (від дози дорослого), де знеболювання у дітей.

- доза анестетика. Треба зазначити, що у дітей до 5 років 4. Місцеві ускладнення, запобігання та усунення.

анестетики з вазоконстріктором застосовувати недоцільно.

5. Загальні ускладнення, запобігання та усунення.

В сучасній стоматологічній практиці найчастіше 6. Фармакологічні препарати та дозування для МА застосовуються МА групи Артикаїну 4% (Ультракаїн, Септонест, у дітей.

Альфакаїн), Мепивікаїну 3% (Скандонест).

ЛІТЕРАТУРА.

ПРАКТИЧНІ НАВИЧКИ З ТЕМИ:

1. Виноградова Т.Ф. Стоматология возраста.- М., - обстеження хворого;

1987.- 525с.

- опанувати або удосконалити техніку проведення 2. Бернадский Ю.И. Основи челюстно-лицевой и аплікаційної у дітей;

хирургической стоматологии. - М., 1999. - 404с.

- опанувати техніку проведення інфільтраційної 3. Кононенко Рожко Н.М., Рузин Г.П.

анестезії у дітей різного віку;

обезболивание в стоматологии: Пособие для - отримати навички з техніки проведення провідникової студентов стоматологических факультетов, врачей-интернов.

анестезії у дітей різного віку;

- М., Книга плюс, 2002. - 320 с.

- надання допомоги при виникненні ранніх та пізніх ускладнень під Н.В. Терапевтическая стоматология детского час проведення МА у дітей.

возраста. - М.: Медицинская книга, 2001. 5. рицук С.Ф. Анестезия в стоматологии. - М.: МИА, 1998. ТЕРММОЛОПЯ.

303 с.

кровоточивість СИТУАЦІЙНІ ЗАДА інструмент Хворий 6 років, направлений прощупування для видалення 75 з приводу хронічного гранулюючого порожнина рога- от періодонтиту. Після проведення мандибулярної анестезії 2% згусток розчином новокаїну шкіряні покрови хворого стали хірургічний синюшними. З'явилася пульс став слабким, дихання щелепа верхня- тахШа поверхневим, температура тіла знизилась.

-27 -26 в) можна ввести знеболювальний розчин у тканини, Визначте діагноз і тактику лікування.

що оточують отвір;

2. Дитина К., 10 років, звернулася до із г) можна ввести знеболювальний розчин на 2 см скаргами на рухомість зуба на верхній шелепі попереду нижньощелепного отвору;

дискомфорт, що виникає під час прийому Об'єктивно: д)цей метод знеболювання не застосовується.

інтактний, Слизова оболонка в ділянці 54 блідо рожевого кольору, без патологічних змін. 4. Тактика стосовно проведення туберальної анестезії при видаленні тимчасових жувальних зубів:

Визначте діагноз і тактику лікування.

а) обов'язково проводити;

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ. б) не потрібно;

При видаленні тимчасового зуба в стадії значної в) туберальну анестезію сполучити із місцевою резорбції коренів дає достатню анестезію:

інфільтраційною анестезією;

а) провідникове знеболювання;

г) є вибору;

б) аплікаційне знеболювання;

д) не має значних переваг перед місцевою в) інгаляційний наркоз;

інфільтраційною анестезією.

г) інфільтраційне знеболювання;

5. Кращим анестетиком для періостотомії при гнійному д) внутрішньокісткове знеболювання запальному процесі 2. Розчин адреналіну в анестетик дітям до 3 років:

а) тримекаїн 1%;

а) не додають;

б) новокаїн 2% із додаванням адреналіну;

б) додають 2 краплі розчину адреналіну на 5 мл в) новокаїн 2% без додавання адреналіну;

анестетика;

г) лідокаїн 2% із додаванням адреналіну;

в) додають 2 краплі розчину адреналіну на 10 мл д) новокаїн 1% із додаванням адреналіну.

анестетика;

6. Максимальна припустима доза новокаїну 2% для дитини г) додають 1 краплю розчину адреналіну на 5 мл років:

розчину анестетика;

а) д) додають 1 краплю розчину адреналіну на 10 мл анестетика.

в) 5 мл;

3. Зазначте оптимальне знаходження кінця ін'єкційної голки при г) 10 мл;

проведенні провідникової анестезії біля нижньощелепного мл.

отвору у дітей:

7. Переваги перед новокаїном:

а) обов'язково просувати кінець ін'єкційної голки у а) сильніший анестетик;

нижньощелепний отвір;

б) седативний ефект;

б) потрібне точне проведення кінця голки до гирла в) менше виражені властивості;

отвору;

швидше наступає ефект;

д) усе перераховане.

-28 -29 8. З недотриманням техніки мандибулярної анестезії можна зв'язати:

1. Діагноз - колапс. Лікування спрямоване на усунення кровотечі а) неврит лицевого нерва;

і болю, підвищення артеріального тиску і тонусу судин.

б) альвеоліт у зоні видаленого зуба;

2.Фізіологічна зміна 54. Аплікаційне знеболення розчином ' в) запальну контрактуру крилоподібних м'язів;

лідокаїну 10%.Видалення 54 щипцями, гемостаз.

г) гематому в ділянці ментального отвору;

Тестові завдання.

д) жодний із перерахованих.

2-а;

3-в;

6-в;

7-д;

8-в;

9-д;

9. Зазначте профілактику алергічних ускладнень місцевого ін'єкційного знеболювання:

а) правильне приготування і місцевих анестетиків;

б) проведення кольорової проби за Лукомським;

в) взаємодія в роботі медперсоналу;

г) точне дотримання методики проведення місцевої ін'єкційної анестезії;

д) ретельне з'ясування алергологічного анамнезу.

Позитивними властивостями лідокаїну є:

а) швидке настання глибокої і тривалої анестезії;

б) відсутність істотних змін пульсу, артеріального тиску, дихання;

в) сумісність із сульфаніламідами, наркотичними речовинами, антибіотиками;

г) мала токсичність;

д) усе перераховане.

Зазначте найбільш раціональний метод знеболювання для видалення 36 із приводу хронічного періодонтиту:

а) електрознеболювання;

б) загальне знеболювання;

в) аплікаційне знеболювання;

г) провідникове знеболювання;

д) акупунктура.

Еталони відповідей.

Ситуаційні задачі.

ТЕМА: Операція видалення зубів у Особливості видалення зубів у із супутніми - 2.

ГРАФОЛОГІЧНА СТРУКТУРА ТЕМИ.

ОБГРУНТУВАННЯ ТЕМИ. Для виконання операції видалення зуба необхідно знати показання та протипоказання до неї, володіти Операція видалення зуба мати уявлення про етапи і методи. Особливу увагу необхідно приділяти видаленню зубів у дітей із супутніми Обстеження хворого, причинного зуба захворюваннями.

Вибір знеболювання МЕТА ЗАНЯТТЯ:

- загальна: оволодіти методикою видалення Вибір щипців:

постійних зубів у дітей різного віку;

щипці для верхньої або нижньої щелеп;

- конкретна:

2) щипці для різців та іклів;

3) щипці для премолярів та молярів;

4) щипці для певної сторони.

Прийоми при видаленні зубів щипцями:

- накладання щипців;

- просування щічок щипців;

- вихитування зуба;

- тракція зуба лунки Запобігання ускладнень МАТЕРІАЛЬНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕМИ:

методичні рекомендації для студентів;

- таблиці, схеми;

- муляжі, фантоми;

- діапозитиви та діапроектор;

- стоматологічний інструментарій;

-32 -33 ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ.

5. Черепно-мозкові травми.

Показання до видалення як тимчасових, так і постійних зубів 6. Період перед та під час менструації.

діляться на загальні і місцеві. До числа загальних відносять такі Місцеві відносні:

показання, при яких прояви патологічного стану організму, 1. Хвороби СОПР і зеву.

викликані хворим зубом як осередком інфекції, виступають на 2. Вік дитини, що не відповідає строку фізіологічної зміни перший план. Такими станами є одонтогенний хроніосепсис і та в подальшому може викликати деформацію одонтогенна хронічна інтоксикація.

системи.

Показання до видалення тимчасових зубів.

Місцеві абсолютні - видалення зуба із зони доброякісної, !. зміна.

злоякісної пухлини або гемангіоми.

2. Тимчасовий зуб заважає прорізуванню постійного.

Місцеві показання до видалення постійних зубів.

3. При гнійному періодонтиті, що не піддається лікуванню.

1. Зуби, що значно ушкоджені через травму або знаходяться в 4. Причинний зуб є джерелом виникнення гострих та хронічних лінії перелому.

запальних процесів (хронічний періостит, лімфаденіт).

2. Косметичні недоліки зубів (вади розвитку, грубі порушення зуби.

структури зубів).

6. При прикусі з метою подальшого 3. Ортодонтичні показання (аномалія положення).

ортодонтичного лікування.

4. Дистоповані, понадкомплектні зуби.

7. Зуби новонароджених, що викликають вторинні зміни.

5. Причинні при абсцесі, флегмоні, остеомієліті.

Серед перерахованих показань до невідкладного видалення Загальні протипоказання зазвичай бувають тимчасовими, зуба абсолютними є лише наростаючі симптоми запалення в пов'язаними із декомпенсацією серцево-судинної системи. Після періодонті і кістці. Всі інші показання є відносними, при яких загальної терапевтичної підготовки хворого до видалення зуба видалення зуба може бути відстроченим через будь-які локальні або (тобто після зняття явищ декомпенсації) воно може бути загальні протипоказання.

здійснене в умовах стаціонару.

Протипоказання до видалення зуба можна розділити на Безпека видалення зуба у хворого із захворюваннями загальні і місцеві, тимчасові (відносні) і постійні (абсолютні) в серця і судин значною мірою залежить від правильно проведеної залежності від загального стану хворого, наявності деяких підготовки його до цієї операції, що в усіх випадках варто робити системних захворювань і характеру місцевого патологічного з обов'язкової згоди батьків хворого і з урахуванням його процесу.

індивідуальної реактивності.

Протипоказання до видалення тимчасових та постійних зубів.

При наявності хвороб крові (гостра лейкемія, гемофілія, Загальні (тимчасові, відносні):

злоякісне аліментарної дистрофії варто утриматися Захворювання крові.

від видалення зуба, або провести його після спеціальної 2. Захворювання серцево-судинної системи.

підготовки в стаціонарі.

3. Захворювання нервової системи.

Всі для видалення тимчасових та постійних зубів 4. Інфекційні захворювання, що знижають імунобіологічну мають щічки, замок і ручки активність організму.

Ознака кута.

-34 -35 • у щіпців для видалення фронтальних зубів на вісь зубів, окрім того треба пам'ятати, що щічки для щічок співпадає з віссю ручок, утворюючи пряму лінію;

видалення коренів зубів завжди зходяться.

• кут, що утворюється віссю щічок і віссю ручок, В деяких випадках для зубів чи коренів наближається до двух кутів (щипці для видалення застосовують елеватори, які бувають прямі, бокові чи кутові та молярів в/щ);

штикоподібні, але в дитячій хірургічній практиці вони • вісь щічок і вісь ручок паралельні або майже паралельні застосовуються дуже рідко.

(для видалення третього моляру в/щ);

ТЕХНІКА ОПЕРАЦІЇ ВИДАЛЕННЯ ЗУБА.

• вісь щічок і вісь ручок утворює прямий кут Положення хворого в кріслі і стосовно лікаря може бути видалення зубів на різним в залежності від того, на якій щелепі і який зуб 2. Ознака ізгибу ручок.

видаляється.

• для видалення фронтальних зубів в/щ призначаються Тилова операція видалення постійного зуба щипцями прямі щипці - ручки знаходяться в складається із наступних етапів: перітомія, накладання щічок щічками;

щипців на зуб;

просування щічок щипців до емалево-цементної • для видалення молярів та премолярів в/щ призначені 8 межі (при нормальному стані ясен це практично визначається подібні щипці, що мають 8-подібний ізгиб щічок і ручок;

рівнем краю альвеолярного відростка);

фіксація ручок щипців;

• для видалення третіх молярів - штокоподібні вихитування і тракція зуба з лунки.

(байонети);

Виконуючи видалення зуба щипцями, потрібно • для видалення зубів на призначені дзьобоподібні дотримуватися наступних основних правил: 1) накладати щічки щипці зігнуті по ребру з щічками, що не сходяться;

для щипців тільки на і внутрішню поверхні;

2) видалення коренів зубів - дзьобоподібні повздовжня вісь щічок щипців повинна збігатися з віссю зігнуті по ребру щічками, не що видаляється;

3) уникати накладення кінчика щічок щипців на 3. Ознака сторони.

край альвеолярного відростка та уникати так званої Є тільки у 8-подібних щипців, призначених для видалення субперіостальної резекції країв лунки;

4) виконуючи вихитування молярів У цих щипців є шип на одній із а інша гладка.

зуба, необхідно пам'ятати про можливість перелому його в Шип входить в біфуркацію між двома щічними коренями. Треба ділянці шийки або верхівки кореня. Зуби із плоскими або зазначити, що у дітей щипці з шипом не використовують, щоб декількома коренями необхідно вихитувати тільки запобігти травмуванню зубного фолікула постійного зуба.

маятникоподібними рухами (у щічно-піднебінному або щічно Ознака ширини язиковому напрямку). Що ж стосується зубів, які мають Вибір потрібних щипців залежить від групової належності конусоподібний корінь (ікла, верхні центральні різці), то зуба та того, постійний він чи тимчасовий, тобто від ширини можна вихитувати ротаційним рухом, що сполучається із коронки. В щипцях, призначених для видалення тимчасових зубів та маятникоподібним.

різців, іклів, премолярів постійних - щічки більш вузькі, Перші маятникоподібні рухи повинні бути особливо видалення молярів. Ще вужчі щічки призначені для видалення обережними і спрямовані лише у бік найменшого опору, де стінка лунки Так, при видаленні верхніх малих -36 корінних зубів, а також другого і третього великих корінних зубів -37 варто спочатку зробити рух у щічний, а потім у піднебінний бік, а Передопераційне психоемоційне напруження, вид при видаленні верхнього шостого зуба - спочатку в піднебінний бік, інструментарію і вся обстановка стоматологічного хірургічного тому що зовнішня стінка лунки тут зазвичай товща через вилицево- кабінету або операційної, страх перед можливим болем і альвеолярний гребінь. ускладненнями - усе це здатне умовно-рефлекторним шляхом викликати різні нейрорефлекторні судинні зміни в організмі При видаленні тимчасового зуба існує декілька відмінностей хворого. Якщо до цього приєднуються значний біль і тактильні в етапах операції.

подразнення під час видалення зуба, то можуть розвитися глибокі не виконується.

гемодинамічні і циркуляторні розлади, зумовлені падінням 2. накладаються на коронкову частину зуба без подальшого тонусу судинорухівних центрів. Сприятливими чинниками є:

просування, що може викликати травму зубного фолікула.

попередня недосипання (через біль та інші причини), 3. При змиканні щипців треба враховувати, що коронка перенапруження системи, голод, інтоксикація, що тимчасового зуба крихка та ламка, особливо якщо зуб уражений супроводжують інфекційні захворювання і т.п.

карієсом або піддавався лікуванню.

Непритомний стан є порівняно легким і виникає через 4. Вихитування і тракцію виконують дуже обережно аби запобігти розлад кровообігу головного мозку, що проходить швидко, але виникненню місцевих ускладнень.

призводить до ішемії мозку. У результаті знекровлення кори і Місцеві ускладнення після видалення тимчасових зубів.

підкіркових утворень ЦНС хворий непритомніє. Цьому У дитини відносно часто може виникнути перелом коронки або передують так звані передвісники непритомності: раптове що видаляється. Причиною цього ускладнення є невірний збліднення обличчя, загальна слабкість, запаморочення, шум у вибір інструментарію;

помилки у техніці видалення, великий потемніння в очах, нудота і навіть позиви на блювоту;

каріозний дефект, наявність у самому зубі або щелепі передумов до руки і ноги стають холодними. Під час непритомності обличчя перелому.

стає холодним і покривається липким потом, зіниці Вихитування або видалення сусіднього зуба: причиною цього Пульс стає прискореним і слабким. Такий стан ускладнення є невірний вибір інструментарію;

помилки у техніці триває декілька хвилин, після чого хворий приходить у себе, видалення, близько розташовані зуби у зубному ряду.

відчуваючи деяку слабкість і головний біль протягом 20- Вихитування підлеглого фолікула виникає завжди через порушення методики видалення тимчасових зубів.

Ураження які оточують зуб, відлом ділянки Лікування спрямоване на усунення ішемії мозку і кісткової тканини альвеолярного відростка, виникає забезпечення нормальної циркуляції крові в ньому. Для цього через необережну роботу необхідно негайно припинити операцію і різко нахилити тулуб і голову хворого, що сидить в кріслі, вперед, щоб голова До числа загальних ускладнень, що виникають під час опинилася нижче колін, або ж відкинути спинку крісла і надати видалення зуба, відносяться непритомність і колапс. Порівняно хворому горизонтальне положення. Після цього негайно відкрити рідше в хворих виникає вікно і розстебнути пояс, ремінь, бюстгальтер - усе, може стискувати подих. Змочивши шматочок вати в розчині аміаку, варто піднести його до носа хворого. Якщо цього виявляється -39 недостатньо, варто перенести хворого на кушетку, ввести в/м послаблення зору. Діяльність серця спочатку не має дихальні аналептики (кордиамін), судинні засоби істотних змін, але незабаром через порушення коронарного Ноги хворого варто підняти вище рівня голови.

кровообігу наступає її недостатність, що виявляється у Продовжити операцію можна лише після припинення приглушенні тонів і розвитку аритмії. Судинний тонус непритомності. Якщо операція починалася у зв'язку із гострим знижується, результатом чого є падіння артеріального тиску;

запальним процесом, її варто обов'язково закінчити в той же день.

пульс стає слабким, часом ниткоподібним і різко прискореним.

Профілактика непритомності зводиться до усунення, по Дихання поверхневе і прискорене. Мускулатура атонічна, а іноді можливості, загальних чинників, перерахованих вище, і гарної помітні легкі судомні скорочення. Температура тіла знижується організації всієї роботи в стоматологічному кабінеті до і нижче (якщо у хворого не було лихоманки у зв'язку (психопрофілактичні бесіди з хворими перед операцією, із запаленням).

призначення транквілізаторів, проведення ретельного Лікування спрямоване на усунення кровотечі і болю, провідникового та інфільтраційного знеболювання, забезпечення підвищення артеріального тиску і тонусу судин. Для цього гарної вентиляції приміщення і т. д.).

необхідно припинити операцію і затампонувати рану, перевести Якщо хворий виснажений, піддавався хворого у горизонтальне положення. В/в 20- тривалій інтоксикації і у нього може бути непритомність, а глюкози з 2-5 мл 5% розчину аскорбінової кислоти, 10 мл 10% операцію відкласти неможливо, необхідно оперувати такого розчину хлориду кальцію. До ніг - грілки, під шкіру - серцеві хворого не в кріслі, а на операційному столі. Крім того, перед засоби кофеїн, кордиамін, ефедрін).

початком операції варто для профілактики ввести хворому серцеві Профілактика полягає у дбайливому відношенні до тканин засоби, організувати дихання киснем.

пародонту (щоб не викликати значної крововтрати) і врахуванні Колапс.

всіх чинників, що викликають колапс.

Колапс є ще більш важкою формою розладу життєвих Шок.

функцій організму. Розвивається він через гостру недостатність У зв'язку із видаленням зуба шок виникає дуже рідко. Він кровоносних судин і серця. У практиці колапс буває лише у тому випадку, якщо операція супроводжувалася може бути при тривалому і травматичному видаленні зуба, що значним болем, втратою крові або невірно підібраним супроводжується великою крововтратою. Безпосередньою анестетиком.

причиною колапсу є значна крововтрата, а чинниками, що його Шок може бути первинним (виник під час операції) і викликають, є: інтоксикація продуктами хронічного або гострого одонтогенного запалення в ЩЛД, значне і тривале травмування вторинним (післяопераційним), що розвивається через кілька тканин у ділянці рани, фізична перевтома, психоемоційне годин після операції видалення зубів. Частіше виникає перенапруження, різні інфекційні захворювання. первинний шок. Приводять до розвитку шоку ж сприяють і виникненню колапсу.

Об'єктивно: шкіра синюшна, бліда, суха. Лише іноді, Клінічно спочатку можуть мати місце деякі порушення у навпаки, може бути піт на шкірі обличчя. Свідомість збережена, хворого (еректильна фаза шоку), але вони дуже швидко якщо до картини колапсу не приєднується непритомність.

переходять у стан пригнічення, що виявляється на тлі різкого Суб'єктивно: запаморочення, нудота, позиви на блювоту, шум у зниження тонусу судинорухового центру. Свідомість хворого -40 він зовсім байдужий до всього навколишнього. Обличчя - 41 блідніє і набуває сірувато-попелястого відтінку. Очі запалі і щелепа нижня зіниці зазвичай розширені. Слизова оболонка повік і рота корінь - різко бліда. Діяльність серця слабшає, пульс слабкого наповнення, тиск падає, температура тіла знижена.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ.

В поліклінічного кабінету необхідно ввести серцеві Назвати строки резорбції коренів.

особи, морфін, дати вдихати хворому суміш 3-5% вуглекислоти з 2 Види та типи резорбції коренів.

киснем, обкласти його грілками, ввести внутрішньовенно 0,5 мл 3. Анатомічні ознаки тимчасових та постійних зубів.

розчину адреналіну гідрохлориду, розведеного 20мл 40% 4. Назвати будову та призначення щипців.

розчином глюкози і негайно відправити хворого в стаціонар для 5. Перерахувати прийоми при видаленні зубів щипцями.

проведення інфузійної терапії.

6. Показання та протипоказання до видалення тимчасових зубів.

7. Показання та протипоказання до видалення постійних зубів.

ПРАКТИЧНІ НАВИЧКИ З ТЕМИ: 8. Загальні ускладнення при видаленні у дітей.

обстеження хворого;

9. Місцеві ускладнення при видаленні зубів у дітей.

- опанувати або удосконалити техніку видалення тимчасових та Профілактика ускладнень та їх лікування.

постійних зубів;

Особливості видалення зубів у дітей супутніми - отримати навички по видаленню понадкомплектних, захворюваннями.

ретенованих та дистопованих зубів;

- надання допомоги при виникненні ранніх та пізніх ускладнень під час видалення зубів.

ЛІТЕРАТУРА.

Виноградова Т.Ф. Стоматология детского возраста. - М., ТЕРМІНОЛОГІЯ: 1-344.

2. Колесов Стоматология детского возраста. - М, 1991. вивих- 87-89.

видалення 3. Заусаев В.И. и соавт. Хирургическая стоматология витягати- їїахі 4. Робустова Хирургическая стоматология. - М., 1990. - С.67 інструмент 94.

прощупування Основи челюстно-лицевой хирургии и порожнина рота хирургической стоматологии. - 1999.

згусток СИТУАЦІЙНІ ЗАДА хірургічний 1. До лікаря звернулися батьки хворого 7 років, з скаргами щелепа верхня на болісність в зубі на верхній щелепі справа під час пережовування твердої їжі.

-43 -42 б) II - резорбція з переважанням процесу в ділянці коронка 55 сіруватого кольору, запломбований, одного кореня;

незначний дефект пломби. Перкуссія 55 болісна, оболонка в ділянці 55 гіперемована, її пальпація болісна. в) III - резорбція з переважанням процесу в ділянці рухомий. Із анамнезу стало відомо, що 55 декілька разів біфуркації коренів;

піддавався терапевтичному лікуванню, але через деякий час г) резорбція коренів у результаті хронічного запалення тканин періодонту;

починав знову турбувати.

д) І, II, Ш типи резорбції коренів.

Визначте діагноз. Якою буде тактика щодо лікування 4. Який вид резорбції коренів тимчасових зубів при хрошчному хворого?

запаленні періодонта:

2. Хворому Д., 10 років, встановлено хронічний а) рівномірна резорбція всіх коренів;

гранулюючий періодонтит 54. Під час проведення операції б) резорбція з переважанням процесу в ділянці видалення 54 зубу в нього виникло раптове обличчя, загальна слабкість, запаморочення, шум у потемніння в одного кореня;

нудота і позиви на блювоту;

руки і ноги стали холодними. Обличчя в) резорбція з переважанням процесу в ділянці похолоділо і вкрилося липким потом, зіниці розширилися і біфуркації;

закотилися вгору;

руки безжиттєво звисли вниз. Пульс став г) патологічний вид резорбції;

прискореним і слабким. Такий стан тривав декілька хвилин, після д) фізіологічний вид резорбції.

чого хворий прийшов 5. Зазначте терміни закладення фолікулів постійних зубів:

Встановіть діагноз. Якою буде тактика щодо лікування а) на 1-м місяці утробного життя;

хворого?

б) на 5-6 місяці утробного життя;

в) на 5-6 місяці життя дитини;

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ.

г) на 2-му році життя дитини;

Як називаються щипці, у яких вісь щічок і ручок співпадає:

д) на 4-5 року життя дитини.

а) 5-подібні;

6. На можливість виникнення непритомності у пацієнта не б) прямі;

впливає:

в) а) дитина прийшла натщесерце;

2. Які щипці мають ознаку сторони б) довге чекання в черзі;

а) прямі;

в) неспокійна поведінка інших пацієнтів;

б) 8-подібні без г) суворість лікаря;

в) 8-подібні для видалення постійних молярів;

д) не названий.

г) зігнуті 7. При лікуванні непритомності головним є:

3. Який тип резорбції коренів тимчасових зубів є а) введення а) І - рівномірна резорбція всіх коренів;

б) введення засобів, що стимулюють серцеву діяльність;

в) горизонтальне положення хворого;

-44 -45 рефлекторна г) горизонтальне положення Гострий і хронічний періостит щелеп.

стимуляція подиху і кровообігу;

д) не названий.

2.

Еталони відповідей ОБГРУНТУВАННЯ ТЕМИ. Гострі і хронічні періостити щелеп Ситуаційні задачі.

у дітей зустрічаються найчастіше як ускладнення гострого або 1. Діагноз - загострення хронічного періодонтиту 55. Потрібно загострення хронічного періодонтита. Знання клінічної картини направити хворого на рентгенологічне дослідження для визначення періоститу щелеп, вміння вірно встановити діагноз із наявності патологічної резорбції коренів та положення фолікулу урахуванням вікових особливостей дитини, дає можливість постійного зубу. Лікування: знеболювання, видалення. 55 за вибрати раціональний шлях лікування і передбачити ускладнення допомогою 8-подібних щіпці в, гемостаз.

та запобігти розвитку.

2. Діагноз - непритомність. Необхідно негайно припинити операцію і різко нахилити тулуб і голову хворого, що сидить в кріслі, вперед, МЕТА ЗАНЯТТЯ:

щоб голова опинилася нижче колін, або ж відкинути спинку крісла - загальна: вивчити етіологію, клінічну картину, діагностику, і надати хворому горизонтальне положення. Змочивши шматочок диференційну діагностику, лікування гострого та хронічного вати в розчині аміаку, варто піднести його до носа хворого.

періоститу, вміти прогнозувати перебіг та наслідки Продовжити операцію можна лише після припинення непритомності.

Тестові завдання.

2-в;

3-д;

4-г;

6-д, 7-г.

-47 - інструментарій.

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ.

Періостит - захворювання, яке характеризується розповсюдженням запального процесу на окістя альвеолярного відростку і тіло щелепи із вогнища, розташованого в періодонті (гострий та загострення хронічного періодонтиту);

як результат нагноєння кореневої та фолікулярної кісти, рани після видалення абсцедуючої форми пародонтиту;

ускладнення прорізування зуба;

супутнє явище при гострому одонтогенному остеомієліті. Охолодження, недостатнє харчування є факторами, яки сприяють розвитку гострого періоститу.

За даними періоститі можна спостерігати наявність до 34 штамів бактерій. Встановлено, що у ролі збудника найчастіше виступає непатогенний стафілокок.

Продукти життєдіяльності цієї мікрофлори не мають пошкоджуючої дії, тому у виникненні одонтогенного періоститу особливу роль деякі автори відводять механізмам алергії.

Найчастіше часто причинними зубами є тимчасові моляри верхньої і нижньої щелепи, постійні моляри нижньої щелепи.

Значне кровопостачання, лимфообіг у щелепних кістках і м'яких тканинах сприяють розповсюдженню запального процесу із пульпи і періодонта в кісткову тканин) та періост.

Патоморфологічні зміни при періоститі щелеп характеризуються накопиченням гнійного ексудату між кісткою й окістям. В лікування гострих та хронічних періоститів.

кістковій тканині виникають дистрофічні зміни: лакунарне розсмоктування кісткової речовини, розширення гаверсових і МАТЕРІАЛЬНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕМИ:

кістково-мозкових просторів. В результаті цих процесів наступає - методичні рекомендації;

значне потоншення, а в деяких ділянках - зникнення - таблиці, схеми;

кортикального шару кістки і прилеглих кісткових балочок.

- тематичні хворі;

Ексудат при гострому гнійному періодонтиті із біляверхівкової - історії хвороби;

ділянки по гаверсовим і фолькмановим каналам через кістково - рентгенограми;

мозкову речовину щелепи і дрібні отвори у компактній пластинці альвеоли просувається під окістя.

-48 -49 прояви і перебіг періоститу щелеп 20%), зменшується відсотковий вміст лімфоцитів (до 10-20%) і різноманітні. Вони залежать від віку дитини, реактивності еозинофілів, підвішується ШОЕ.

організму, • типу запальної реакції, вірулентності інфекції та Рентгенологічно при гострому періоститі ураження локалізації запального процесу.

кісткової тканини і не виявляється, але є попередники В початковому періоді при гострому періоститі щелеп процесу: гранулюючий або гранулематозний періодонтит, процес у більшості дітей протікає бурхливо, запальні явища білякореневі кісти, зуби та ін.

наростають з кожною годиною. Гострий періостит при пульпіті є Клінічні ознаки гострого періоститу щелеп грізним симптомом, що вказує на високу активність запального характерні. Однак при діагностиці часто спостерігаються процесу. У деяких дітей захворювання розвивається більш повільно, помилки, що веде до неправильного лікування.

протягом 1- діагноз проводять із гострим пульпітом, гострим та загостренням Хворі скаржаться на біль у зубі, який посилюється при хронічного гострим остеомієлітом, торканні до нього. Відчуття болю в ділянці причинного зуба аденофлегмоною, запальними захворюваннями під'язикової та переміщується у відповідну половину щелепи з ірадиацією.

підщелепної слинних залоз та протоків, гострим Причинний зуб стає рухомим, перкусія позитивна, також можлива неодонтогенним лімфаденітом.

рухомість сусідніх зубів та запальна контрактура щелеп.

Лікування гострого періоститу комплексне: хірургічне Локалізація набряку залежить, головним чином, від розміщення лікування поєднується із медикаментозним причинного зуба. В початковому періоді захворювання набряк фізіотерапевтичним. Лікування гострого серозного періоститу найбільш потім він дещо зменшується та складається із ліквідації що викликала запалення розповсюджується на сусідні (пульпіт, періодонтит), призначення протизапальних, При огляді порожнини рота в ділянці уражених зубів антимікробних, гіпосенсибілізуючих препаратів у вікових дозах, спостерігається гіперемія і набряк слизової оболонки перехідної фізіотерапевтичні флюктуорізашя, Біоптрон).

складки, яка гладшає. При переході процесу у гнійну форму і Використання консервативного лікування в стадії накопиченні ексудату під окістям альвеолярного відростку по розвинутого гнійного без хірургічного втручання, не є перехідній складці починає утворюватися випинання - підокісний раціональним. Основний метод лікування - розкриття вогнища абсцес. Якщо гній окістя і розповсюджується під слизову запалення, забезпечення вільного відтоку ексудату. Відсутність оболонку, то формується підясеневий (підслизовий) абсцес.

флуктуації не є протипоказанням до розтину. Після попереднього Загальний стан хворого погіршується, з'являється слабкість, знеболювання розтинають слизову оболонку та окістя по головний біль, порушення сну, зникає апетит, підвішується перехідній складці довжиною 2-2,5 см (протягом 2-3 зубів). При температура в межах 37,3 - 37,8 °С. Інколи в перші дні гнійнику тканини розтинають у зоні найбільшого захворювання температура тіла може залишатися нормальною. При випинання. Для вільного відтоку ексудату, попередження дослідженні периферичної крові відмічається збільшення злипання країв рани в неї вводять на 1-2 доби тонкий гумовий лейкоцитів, нейтрофільоз за рахунок збільшення кількості дренаж. При розкритті підокісного гнійника, розташованого на (до 70-75%) і паличкоядерних лейкоцитів (до 8 твердому піднебінні, видаляють невелику частину м'яких тканин із стінок абсцесу (трикутної або овальної форми), що попереджає -50 -51 країв рани. Якщо запальне джерело знаходиться з стадіях захворювання) та осифікуючий хронічний періостит боку щелепи, то гнійник розкривають ліюйним розрізом, (гіперпластичний остит). Поряд із гіперплаетичним оститом на 1-2 мм вище місця переходу слизової оболонки виділяється також рарефікуючий остит, який характеризується альвеолярного відростку на під'язикову ділянку.

вираженими явищами перебудови Одночасно із розкриттям гнійника проводять структур. Кісткова тканина заміщується фіброзною.

видалення зуба, який був джерелом запального процесу, якщо Причиною хронічного періоститу частіше подальше зберігання його недоцільне. В інших випадках зуб одонтогенна інфекція або перехід гострого періоститу у хронічну зберігають.

форму. Захворювання може виникнути як результат нагноєння Після хірургічного втручання призначають кісти щелепи, при запальних процесах у верхньощелепних теплим розчином перманганату калію (1:3000) або пазухах, а також при травмі. Наявність хронічного запального гідрокарбонату натрію 4-6 разів на добу. Хороший осередка в періодонті викликає у деяких хворих повільне лікувальний ефект у дає УВЧ-терапія і флюктуорізація, локалізоване запалення окістя із переважанням продуктивного мазеві пов'язки, сухе тепло. протизапальні, компоненту. Утворення кісткової тканини ділянці враженого протимікробні, засоби. При важкому перебігу періосту відбувається за рахунок трабекулярних розростань.

захворювання і втягуванні в запальний процес окістя щелепи на Оскільки хронічному періоститу не завжди передує гостра фаза значному протязі показано застосування антибіотиків.

його відносять до первинно-хронічних Якщо хірургічне втручання і медикаментозна терапія, яка захворювань.

проводилася протягом доби, не полегшили стан хворого, дитина Хронічний періостит досить часто розвивається повільно, підлягає госпіталізації.

без попередніх симптомів запального процесу. При обстеженні Через 1-2 дні після дренування гнійного осередка загальний дітей із уже вираженими клінічними проявами хронічного стан хворого значно покращується, нормалізується температура періоститу виявляється тверде, безболісне утворення з зникає біль. Місцеві прояви запального процесу підлягають межами у ділянці альвеолярного відростку. Перехідна складка зворотному розвитку, однак реактивні зміни окістя у вигляді його є "причинний" зуб, який зруйнований, депульпований затвердіння і легкої болючості зберігаються ще 2-3 тижні. На місці або запломбований, при перкусії безболісний або слабко розрізу по перехідній складці утворюється рубець.

болісний. М'які тканини у ділянці ураження можуть мати слабку Хронічний періостит виникає у дитячому віці, частіше запальну інфільтрацію. Підщелепні лімфатичні вузли нерідко локалізується на нижній щелепі. Розрізняють простий та збільшені, щільні, при пальпації безболісні. Загальний стан осифікуючий хронічний періостит, а також його хворого не порушується. Показники лабораторних аналізів крові форму. Хронічний осифікуючий періостит розвивається рідко і та сечі не мають відхилень від норми.

протікає у вигляді осифікуючого процесу. Вікове фізіологічне На рентгенограмі визначається кісткова тканина у вигляді напруження кісткоутворювальних процесів, що відбувається в суцільної смуги, що виходить за межі компактної пластинки окісті, легко посилюється при його подразненні. По ступеню при осифікуючому періоститі, при рарефікуючому періоститі осифікації новоутвореної кістки розрізняють простий (на ранніх розрідження кістки з чіткими контурами.

-52 -53. діагностику слід проводити із хронічним РОЗРІЗ одонтогенним та постравматичним остеомієлітом, доброякісними та злоякісними пухлинами щелепних кісток. Анамнез та клініко ЗАПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ.

ренгенологічні показники допоможуть у визначенні діагнозу.

ЕТІОЛОГІЯ гострого і хронічного періоститу щелепних кісток у Лікування хронічного періоститу починають із усунення дітей.

причинного фактору, що викликав процес (видалення корекція апарату). Осифікат видаляють 2. Патогенез запальних процесів у періості.

оперативним шляхом — видаляють ділянку періосту і 3. Класифікація періоститів.

кісткові напластування, рану зашивають наглухо. Далі призначать 4. Клінічні прояви гострого періоститу щелеп у дітей.

медикаментозне лікування: гіпосенсибілізуюча 5. Клінічні прояви хронічних періоститів щелеп у дітей.

терапія, вітамінні симптоматичне 6. Методи діагностики періоститів щелеп у дітей.

лікування, фізіотерапія (електрофорез 3-5% йодиду калію).

7. Диференційна діагностика періоститу щелеп із При своєчасному і адекватному лікуванні патологічні захворюваннями ЩЛД у дітей.

вогнища можна ліквідувати. Тривалий перебіг хронічного 8. Лікування гострого періоститу щелеп у дітей.

проліферативного запального процесу викликає перетворення молодої кісткової тканини у зрілу, високосклерозовану, в результаті 9. Лікування хронічного періоститу щелеп у дітей.

чого запальний процес закінчується гіперостозом.

та ускладнення запалення періосту щелепних кісток ПРАКТИЧНІ НАВИЧКИ З ТЕМИ: ЛІТЕРАТУРА.

- курація тематичних хворих;

1. Солнцев Тимофеев А.А..

- заповнення медичної документації;

заболевания. - К., 1989. - 232с.

- визначення клінічного діагнозу;

2. Шаргородский А.Г. Воспалительньїе заболевания челюстно - проведення діагностичних і лікувальних маніпуляцій.

лицевой областе и шеи. - М., 1985. - 352с. • 3. Виноградова Т.Ф. Стоматология детского возраста.- М., 1987. ТЕРМІНОЛОГІЯ 525 с.

зуб 4. Бернадский Основи хирургической стоматология и альвеола - М., 1999. - С. 93-99.

компактна пластинка губчаста субстанція СИТУАЦІЙНІ ЗАДАЧІ окістя 1. На підставі клінічних проявів встановили попередній діагноз:

гострий періостит хронічний періостит НЩ в ділянці у дитини 14 років.

хронічний періостит 1) Назвіть додаткові методи обстеження, які допоможуть підокісний гнійник Вам встановити форму періоститу.

ексудат -54 -55 2) Назвіть основні морфологічні та рентгенологічні зміни в ЗАВДАННЯ.

кістковій тканині при різних формах хронічного У віці до 7 років причиною одонтогенної інфекції частіше є:

періоститу.

а) постійний моляр;

3) Складіть план лікування для всіх форм хронічного б) тимчасові різці;

періоститу.

в) тимчасові ікла;

2. У спеціалізований стаціонар направлено дитину О, 12 років, із г) перший тимчасовий моляр;

діагнозом: хронічний рарефікуючий періостит нижньої щелепи д) другий тимчасовий моляр.

справа. Для підтвердження діагнозу необхідно обстеження дитини.

2. Паталогоанатомічні зміни у кістці при хронічному 1) Яке додаткове обстеження Ви проведете?

рарефікуючому періоститі:

2) Дайте об'єктивну оцінку методу дослідження, який Ви а) некроз кістки;

запропонували й визначте його інформативність.

б) відсутність морфологічних змін;

3. Дитина 9 років звернулася зі скаргами на біль у фронтальних в) амелобласти;

верхньої набряк верхньої губи, підвищення г) фіброзна тканина;

температури тіла до з'явилася напередодні. Об'єктивно:

д) остеобласти.

конфігурація обличчя змінена за рахунок набряку верхньої губи та 3. Паталогоанатомічні зміни у кістці при хронічному зглаженості складки невеликий набряк нижньої осифікуючому періоститі:

повіки лівого ока. та 21 мають відломи коронок (травма рік а) гіперемія кісткового мозку;

тому). На пломба із цементу. Перкусія 21 різко зуб б) остеобласти;

рухомий;

21 реагує на перкусію слабо болісною реакцією.

в) фіброзна тканина;

Перехідна складка набрякла. Пальпація болісна в г) наявність гемосидерину;

ділянці Передбачуваний діагноз:

д) інфільтрація а) гострі періодонтити проліферативні зміни в періості.

б) гострий серозний періостит, загострення хронічного 4. Зубом, що викликав одонтогенний гострий періостит і обов'язково підлягає видаленню, є:

в) гострий гнійний періостит в ділянці а) тимчасовий моляр;

г) гострий одонтогенний остеомієліт верхньої щелепи.

б) постійний моляр;

2. У перше відвідування краще призначити:

в) постійний різець;

а) УВЧ-терапію;

г) будь-який;

б) розкрити 21, зробити розтин по перехідній складці;

д) в) протизапальну лікарську терапію;

5. При запаленні у ЩЛД доцільніше застосовувати г) розкрити 21, призначити протизапальну терапію;

антибактеріальний препарат із групи нітрофуранів:

д) розкрити 21, зробити періостотомію, призначити а) фурагін;

протизапальну терапію.

б) фуразолідон;

-56 -57 в) фурозолін;

Гострий і хронічний остеомієліт щелеп г) фурацилін;

у д) не застосовуються.

- 2.

Еталони відповідей.

Ситуаційні задачі.

ТЕМИ. Остеомієліт щелепних кісток - одне 1. Рентгенологічний та методи.Наявність фіброзної із найтяжчих захворювань ЩЛД у дітей. У 35% пацієнтів хворих тканини в тканин вказує на процес, а на остеомієліт помилково діагностуються інші захворювання. В будови кістки - на утворення осифікату.

наслідок цього нераціональна терапія призводить до виникнення Рентгенологічно визначається остеопороз кісткової тканини з ускладнень та хронізації процесу. Знання етіології, патогенезу, чіткими контурами при рарефікуючому періоститі і клінічних симптомів надає можливість лікарю розпізнати періост при формі. Хірургічне лікування, захворювання на ранніх стадіях.

медикаментозна терапія, фізіотерапія.

2. Біопсія. Наявність фіброзної тканини в біоптаті достовірно вкаже МЕТА ЗАНЯТТЯ:

на процес у кістці щелепи.

- загальна: вивчити етіологію, патогенез, закономірності 3. 2-д.

перебігу гострого і хронічного одонтогенного та гематогенного Тестові завдання.

остеомієлітів ЩЛД у дітей різного віку;

засвоїти методи діагностики та лікування різних форм остеомієлітів;

навчитися прогнозувати перебіг та наслідки захворювання;

конкретна:

-59 ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕМИ:

- методичні рекомендації;

- таблиці, схеми;

- тематичні хворі;

- історії хвороби;

- рентгенограми;

- інструментарій.

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ.

Термін "остеомієліт", який означає "запалення кісткового мозку", був запропонований у першій половині ст.. Однак при цьому запаленні патологічний процес не обмежується тільки ураженням кісткового мозку, а поширюється на всі структурні частини кістки та оточуючі м'які тканини. Проте термін є офіційно визнаним.

Розвиток остеомієліту щелеп проходить через стадії гострого, і хронічного перебігу. Існує декілька концепцій патогенезу остеомієліту. Концепція Е.Лексера А.А.Боброва (1889) базується на теорії інфекційно-емболічного походження гематогенного остеомієліту. (1940) зформував і обґрунтував алергічну теорію виникнення та розвитку остеомієліту. Результати досліджень Г.А.Васильєва та свідчать, що для отримання експериментального інфекційного остеомієліту щелеп необхідна- попередня сенсибілізація організму.

Базуючись на результатах своїх досліджень, Г.І.Семенченко (1958) вважав, що патогенез остеомієліту щелеп слід визначати як нейротрофічний процес. У результаті довготривалого подразнення периферичних нервів запальними процесами виникає порушення трофіки у кістковій тканині, що веде до утворення некрозу. Від ділянок постійного подразнення в кору мозку надходять імпульси, які уже рефлекторним викликають або підтримують судинні розлади в щелепі.

-60 Внаслідок цього порушується трофіка тканин і складаються умови розвитку інфекційного процесу.

вважає, що пригнічення місцевого імунітету і мобілізація осередку хронічної одонтогенної інфекції можуть виникати під впливом гормонів кори наднирників які активізують інфекційно-алергічний процес.

Приведені теорії одонтогенного остеомієліту не виключають, а доповнюють одна одну, хоча деякі автори вважають, що Головне анатомічне проявлення гострого остеомієліту розвитку запального процесу провідними є рефлекторні визначається некрозом і некробіозом кісткового мозку, окістя та компоненти.

м'яких тканин, що оточують кістку. Клінічна картина залежить Одонтогенний остеомієліт щелепних кісток характеризується від віку дитини, особливостей будови щелеп, локалізації такими патоморфологічними дрібними та великими запального процесу, загальної реактивності організма та осередками гнійної інфільтрації кісткового мозку, тромбозом судин, вірулентності мікрофлори. Чим менше в гнійним розсмоктуванням тромбів, чисельними ділянками важкій формі протікає захворювання. Завжди має місце важка крововиливу, осередками остеонекрозу.

інтоксикація дитячого організму, обумовлена недосконалістю В залежності від розмірів процесу остеомієліт може бути загального та місцевого імунітету, низькою реактивністю і обмеженим, вогнищевим і розлитим (дифузним). При обмеженому високим рівнем всмоктування з осередка запалення продуктів остеомієліті патологічний процес локалізований у межах пародонту У запальний процес втягуються м'які тканини, 2-3 зубів. При вогнищевому остеомієліті поряд із ураженням оточуючі кістку. Об'єктивно це супроводжується лімфаденітом, альвеолярного відростку у вказаних межах інфекційно-запальний колатеральним набряком м'яких тканин. При локалізації процес розповсюджується на частину щелепи - тіло та гілку.

на в процес можуть утягуватися гайморова Дифузний остеомієліт характеризується ознаками тотального пазуха, очниця, середнє вухо. Запальний процес часто набуває ураження половини або всієї щелепи.

дифузний характер з зон росту зародків зубів та Класифікація клінічних форм одонтогенного загибеллю.

остеомієліту (за Захворювання починається гостро, температура тіла підвищується до С, загальна слабкість, погане самопочуття.

У дітей молодшого віку можуть виникати судоми, блювання, порушення роботи шлунково-кишкового тракту, що говорить подразнення центральної нервової системи, як наслідок високої загальної інтоксикації організма. Дитина стає вередлива і неспокійна, погано спить та В залежності від імунологічної реактивності організму і вірулентності мікроорганізмів, розмірів враження щелепи та інших факторів загальний стан хворих може бути важким, -63 рентгенологічному дослідженні на початку -62 захворювання виявляється картина верхівкового періодонтиту середньої важкості і посереднім. Слід мати на увазі можливість без порушень у кістковій тканині щелепної появи запальних ділянок у хворих. V деяких із них в сечі До кінця першого тижня з'являється дифузне розрідження знаходять білок та еритроцити, що вказує на порушення функції кістки, що говорить про розсмоктування нирок. Пульс частішає пропорційно підвищенню температури тіла.

ексудатом, вона стає більш прозорою, зникає трабекулярний За останній час збільшилися випадки зниження потоншується корковий шар.

температурної реакції, що пояснюється поганою імунологічною реактивністю організму. У багатьох хворих спостерігається Гостра стадія продовжується тижні. Підгостра стадія зниження вмісту гемоглобіну і кількості еритроцитів, лейкоцитоз остеомієліту продовжується від 2 до 3 тижнів після затихання (збільшення кількості паличкоядерних нейтрофілів до 14-18% та гострих явищ (нормальна або температура тіла, юних форм до 3-5%), збільшується ШОЕ, знижується кількість посередній стан, зменшується кількість гнійних виділень та ін.).

альбумінів, підвищується вміст а- й Головний біль, На шкірі або в порожнині рота формуються нориці. Поява поганий сон та інші симптоми вказують на порушення грануляцій і зменшення гнійного виділення свідчать про те, що підгостра стадія перейшла у хронічну.

У підгострій стадії остеомієліту виражені загострення Таким чином, при гострому одонтогенному остеомієліті з процесу. При рентгенологічному дослідженні боку внутрішніх органів і систем спостерігаються зміни, які протягом 3-4 тижнів деструкція щелеп наростає. Разом з потребують корекції, а в ряді випадків і консультації інших з'являється і розвивається продуктивна реакція у вигляді спеціалістів.

періостального і ендоосального кісткоугворення. Це призводить більшості хворих захворювання починається із гострого до потовщення кістки, ущільнення її структури і поступового або загострення хронічного Хворі скаржаться на біль зменшення ділянок Через 4-6 місяців, надмірні постійного характеру різної інтенсивності. ділянці причинного та ендоостальні нашарування починають зубу, а інколи і поряд розташованих зубів, відмічається різкий біль розсмоктуватися і кістка набуває звичайну форму і структуру.

при зтисканні зубів. При зовнішньому огляді хворого можна Гострий одонтогенний остеомієліт необхідно помітити більш-менш виражену асиметрію обличчя за рахунок диференціювати із такими захворюваннями:

колатерального набряку м'яких тканин біля ураженої - гострий або загострення хронічного періодонтиту;

кістки. Якщо запальний процес розвивається в зонах прикріплення - гострий періостит;

жувальних м'язів, то виникає запальна або рефлекторна - запальний процес м'яких тканин контрактура м'язів, що веде до зведення щелеп.

- нагноєння ЩЛД.

Хронічний одонтогенний остеомієліт найчастіше є Прилеглі до зубів ясна та перехідна складка стають результатом хронізації гострого процесу. Рідше спостерігаються набряклими та болючими при пальпації, є муфтоподібне первинно-хронічні процеси. Клінічно виділяють дві форми потовщення періосту, виникає рухомість зубів, накопичення гною хронічного остеомієліту: деструктивну (гнійну) та продуктивну під окістям. Гній, розплавляючи окістя, проникає під ясна або в прилеглі м'які тканини.

-65 -64- одонтогенного остеомієліту у гострій фазі спрямоване на ліквідацію ділянки в кістці і виділяють три форми:

оточуючих м'яких проведення заходів по боротьбі з деструктивну, продуктивну й інфекцією та усунення порушених функцій організму. З цією Деструктивна форма спостерігається найчастіше у метою проводять видалення причинного зуба і розтин гнійника.

знесилених дітей. При переході гострої стадії процесу в хронічну Поряд із десенсибілізуючими, форму прояви гострого запалення затихають, загальний стан протизапальними і дезінтоксикаційними препаратами поліпшується, температура тіла нормалізується. Зменшується використовуються фібринолітичні та седативні набряк та інфільтрація м'яких тканин, реакція регіонарних засоби, специфічна та неспецифічна імунотерапія. Призначають лімфатичних вузлів. На слизовій оболонці порожнини рота або в фізіотерапевтичні процедури: ЗВЧ, лікувальну гімнастику.

ділянці післяопераційних розтинів виникають нориці із Слід зазначити, що необхідність призначення лікарських засобів грануляціями. При затримці ексудату відбувається вирішується індивідуально у кожному конкретному випадку.

збільшення запальних При розповсюдженому Важливий правильний вибір антибіотиків і комбінацій.

деструктивному остеомієліті тіла нижньої щелепи може Використовуються антибіотики широкого спектру патологічний перелом. При остеомієліті верхньої щелепи в кістковій тканині (лінкоміцин, фузідін натрій).

секвеструються обмежені ділянки кістки, на нижній щелепі призначають в максимальних вікових дозах і тривалими курсами секвестри великих розмірів.

протягом 2-3 місяців до повного відновлення структури визначаються секвестри різних розмірів та тканини.

форми. Прилеглі ділянки кістки втрачають трабекулярну будову, Лікування хронічного остеомієліту комплексне.

стають прозорими. Періостальної та ендоосальної перебудови наявності великих секвестрів і фолікулів постійних зубів, кістки не визначається. Продуктивна (гіперпластична) форма загинули, показано видалення. Призначається найчастіше зустрічається у віці, розвивається без загальноукріплююча та імуностимулююча виражених проявів і характеризується хвилеподібним перебігом.

терапія. Хороший результат дає електрофорез із йодидом калію й Рентгенологічно визначають виражені ендоосальні та періостальні напластування кісткової тканини, чергування зон Наслідки одонтогенного остеомієліту.

розрідження і склерозу.

Вторинна адентія внаслідок втрати зубів та фолікулів.

Деструктивно-продуктивна форма зустрічається найчастіше.

2. Дефекти щелепи після хронічного деструктивного При даній формі руйнування і регенерація кістки проходять остеомієліту.

3. Деформація щелепи після хронічного продуктивного паралельно. В кісткових структурах є багато дрібних ділянок остеомієліту.

деструкції, що чередуються із здоровими ділянками. За рахунок 4. Недорозвинення щелеп, анкілоз СНЩС.

реакції окістя потовщується кортикальний шар кістки.

5. Рубцеві деформації м'яких тканин.

Хронічні форми остеомієліту необхідно диференціювати Різноманітність наслідків у дитячому віці зумовлена ще й хронічними періоститами, запальними процесами м'яких тканин, тим, що проявляються вони не відразу, а із ростом дитини. Тому злоякісними пухлинами (саркома), фіброзною дісплазією, норицями -66 -67 висновки про одужання після затихання гострого запального кісток у період Провокуючим моментом захворювання троцесу необхідно із великою обережністю.

можуть бути різке охолодження організму, інфекційне Реабілітація хворих, що перенесли захворювання (кір, дифтерія).

1. Електрометричний контроль за інтактними зубами у зоні Гематогенний остеомієліт лицевих і щелепних у запалення 1 раз на 10 днів до відновлення нормальної дітей має улюблену локалізацію. Уражується, головним чином, реакції.

верхня спочатку і лобний відросток, а потім 2. Рентгенологічний контроль за ростом коренів у зубах із вилицева і носова кістки. Рідше процес розповсюджується на незавершеним формуванням (до його закінчення) і нижню шелепу, де процес спочатку локалізується в ділянці відновлення структури ураженої суглобового відростку. Перераховані відділи верхньої та нижньої 3. Спостереження за формуванням фолікулів зубів у зоні щелепи є зонами активного росту щелепних кісток.

запалення та своєчасним прорізуванням.

У дітей осередки гематогенного процесу можуть Найбільш дієвим засобом профілактики локалізуватися одночасно в декількох остеомієліту є регулярна планова санація порожнини рота.

Класифікація гематогенного остеомієліту Призначаються лікарські засоби із профілактичною метою після Гематогенний остеомієліт видалення зубів знесиленим хворим, дітям із тяжкою патологією, 2. Гематогенний остеомієліт після травматичного видалення зуба. Необхідність призначення лікарських препаратів вирішується індивідуально в кожному 3. Гематогенний остеомієліт декількох кісток лицевого конкретному випадку.

4. Поєднане ураження кісток лицевого скелета та інших Гематогенний лицевих кісток у дітей розвивається, головним чином, при септичному стані організму та є Захворювання починається раптово. Загальний стан одною із форм Гематогенний остеомієліт тяжкий, температура тіла піднімається до З'являються обличчя та щелеп виявляють переважно у немовлят та дітей блювота, судоми, порушення з боку ШКТ, запаморочується першого року життя (77,4%). Причиною проникнення піогенної інфекції можуть бути запальні захворювання пуповини, гнійничкові ураження шкіри, запальні післяпологового періоду або Через декілька годин з'являються припухлість мастит у матері. тканин у яка збільшується. Шкіра червоніє, виникає напруження м'яких тканин. Лабораторні дослідження крові та Причиною гематогенного остеомієліту найчастіше с сечі показують зміни, притаманні гострому запальному процесу.

золотистий або білий стафілокок, а також гемолітичний Вже через 2-3 доби від початку захворювання гнійний ексудат Організм немовлят має недорозвинуту нервову, лімфатичну, розплавляє кірковий шар кістки та ВИХОДИТЬ ПІД ОКІСТЯ З гістіоцитарну та ендокринну системи. Розповсюдження інфекції утворенням гнійників. Для гематогенного остеомієліта лицевих гематогенним шляхом із розвитком патогенного осередка далеко від кісток характерно раннє формування нориць та утворення вхідних воріт інфекції пояснюється особливостями фізіології секвестрів. Після утворення нориць або хірургічного розтину організму немовлят та малих дітей, а також особливостями будови гнійників поліпшується загальний стан дитини, зникають -68 -69 гострого запалення і процес набуває хронічного перебігу.

- складання плану лікувальних та реабілітаційних заходів;

на 6-7 добу з початку захворювання можуть - проведення діагностичних і лікувальних маніпуляцій.

{'явитися перші ознаки кісткоутворення. При гематогенному лицевих і щелепних кісток у дітей переважають процеси. Наявність секвестрів виявляється на 3- компактна пластинка - сотрасіа;

гижні від початку захворювання.

губчаста субстанція Лікування дітей з гематогенним остеомієлітом включає окістя консервативні та хірургічні методи. Хірургічне лікування остеомієліт обов'язкове в гострий період захворювання. Своєчасний розтин та дренування первинного запалення зазвичай секвестр процес. Дренування ран, контрапертури, введення антисептичних, гнійник ферментативних препаратів, антистафілококового бактеріофага і ексудат антибіотиків безпосередньо в рану посилює лікувальний ефект.

розріз Консервативне лікування складається з протизапальної, десенсибілізуючої, інтенсивної інфузійної дезінтоксикаційної та ЗАПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ.

загальноукріплюючої терапії. Перевагу надають антибіотикам, яким 1. Анатомо-морфологічні особливості будови щелепних у властивий тропізм до кісткової тканини (лінкоміцин, фузідін, віковому аспекті.

кефзол). Обов'язкове призначення сульфаніламідів. В гострий 2. Класифікація клінічних форм остеомієлітів.

період захворювання проводять пасивну імунотерапію у вигляді антистафілококового гамаглобуліна, антистафілакокової плазми, 3. Етіологія та патогенез гострого одонтогенного остеомієліту у переливання крові, а також прямого переливання дітей.

крові батьків, попередньо імунованих стафілококовим анатоксином 4. Клінічні прояви гострого одонтогенного остеомієліту.

по короткій схемі. Проводять контроль кислотно-лужного стану та 5. Методи діагностики та лікування гострого одонтогенного його корекцію. Протеолітичні ферменти застосовують в/м і місцево, остеомієліту у дітей.

що надає високий лікувальний ефект. Використовують фізіотерапію 6. Клінічні прояви хронічного одонтогенного остеомієліту.

у вигляді УФО рефлексогенних зон шиї і осередків запалення, електрофорезу, 7. Методи діагностики та лікування хронічного одонтогенного остеомієліту у дітей.

8. Клінічні прояви гострого гематогенного остеомієліту.

ПРАКТИЧНІ НАВИЧКИ:

- тематичних хворих;

9. Методи діагностики та лікування гострого гематогенного - заповнення медичної документації;

остеомієліту у дітей.

проведення диференційної - визначення клінічного діагнозу, 10. Ускладнення та профілактика остеомієліту щелепних кісток діагностики;

у дітей.

Реабілітація дітей після перенесеного остеомієліту у ЩЛД.

-70 -71 в) гострий одонтогенний остеомієліт нижньої щелепи зліва;

І. Бернадский Ю.И. Основи челюстно-лицевой хирургической г) флегмона підщелепної ділянки;

стоматологии. 1998. - 10-122.

д) абсцес щелепно-язикового жолобка.

1. Виноградова Т.Ф. детского возраста. - №2. Для підтвердження діагнозу необхідний додатковий метод дослідження:

3. Колесов Стоматология детского - М, 1970. а)ЕОД;

б) внутрішньоротова рентгенографія;

4. Робустова Т.Г. Хирургическая стоматология. - 1996. - С.184 в) клінічний аналіз крові;

207.

г) рентгенографія щелеп (оглядова);

5. Рогинский В.В. Воспалительньїе заболевания в челюстно д) кожний із перерахованих вище.

лицевой области у - 1998. - 272 с.

№3. Який показник гемограми найбільш характерний для 6. Солнцев А.М., Тимофеев воспалительньїе даного діагнозу:

заболевания. - К., 1989. - 232с.

а) еритропенія;

7. Шаргородский А.Г. Воспалительньїе заболевания челюстно б) зниження кількості гемоглобіну;

лицевой области и шеи. - М., 1985. - 352с.

в) ліве зрушення в нейтрофільних лейкоцитах юних форм;

СИТУАЦІЙНА ЗАДАЧА.

Батьки дівчинки 6 років звернулася зі скаргами дитини на г) кількість лейкоцитів біль в зубах нижньої щелепи болісність при ковтанні і д) ШОЕ широкому відкриванні рота. Температура 38.5°С. Хворіє протягом №4. Першочерговим лікуванням при даному захворюванні є:

трьох діб. При огляді: дитина вередлива. Асиметрія а) антибіотикотерапія, обличчя за рахунок щічної і підщелепної ділянок зліва.

б) видалення 75;

Пальпуються збільшені, болісні лімфатичні вузли у підщелепній в) розкриття підокістного абсцесу;

ділянці зліва рота трохи болісне, обмежене. 74, г) видалення 74,75 і розкриття підокісного абсцесу;

рожевого кольору, у 74 пломба з цементу, у 75 каріозна порожнина.

д) видалення 74,75 і розкриття підокісного абсцесу, Перкусія 74,75, інтактних 72, 73, 36 болісна. Зуби рухливі.

призначення протизапальної терапії.

Перехідна складка відповідно 72-36 гіперемована, при пальпації різко визначається флюктуація. Також болісна ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ.

при пальпації язикова поверхня альвеолярного відростка.

1. Більш інформативним симптомом гострого одонтогенного №1. Передбачуваний діагноз:

остеомієліту серед перерахованих є:

а) гострий гнійний періостит нижньої щелепи зліва;

а) температура тіла субфебрильна;

б) гострий одонтогенний підщелепний лімфаденіт;

б) пальпуються болісні збільшені регіонарні лімфовузли, -72 -73 в) періостальні зміни з вестибулярного боку;

в) альвеолярний відросток нижньої щелепи;

г) періостальні зміни з орального боку;

г) альвеолярний відросток верхньої щелепи;

д) періостальні зміни з вестибулярного й орального боків.

д) немає закономірності.

Найбільш достовірною відмінністю 6. Тактикою при наданні екстреної допомоги при гострому сронічного гіперпластичного остеомієліту від пухлини щелепних одонтогенному остеомієліті, що ускладнився флегмоною є:

а) розкриття флегмони, видалення причинного зуба не а) наявність в анамнезі одонтогенного запалення у показане;

досліджуваній ділянці;

б) розкриття флегмони з одночасним видаленням б) результат пробної протизапальної терапії;

причинного зуба;

в) характеристика;

в) розкриття флегмони, видалення причинного зуба після г) дані морфологічного дослідження тканини;

стихання гострого запалення;

д) не названий.

г) зробити тільки видалення зуба;

д) порядок дії не має значення.

3. Перші рентгенологічні ознаки деструкції щелеп у дітей при остеомієліті виявляються:

7. Тяжкість перебігу запальних процесів у дитячому віці визначає:

а) на 4-5 добу;

а) велика поширеність карієсу;

б) на 6-8 добу;

б) морфологічна та функціональна недосконалість на 10-12 добу;

г) через 3 тижні;

органів і тканин у дитини;

д) через 4 тижні.

в) важкість діагностики запальних процесів у дітей;

г) локалізація процесів у дітей;

4. Обов'язковим лікування при хронічному остеомієліті д) не названий.

щелепних кісток є:

8. Наслідки остеомієліту щелепних кісток в а) дитячому віці:

б) терапія;

а) адентія;

в) специфічна терапія;

б) утворення дефекту кістки;

г) хірургічне лікування;

в) затримка росту щелепи;

д) не названий.

г) патологічний перелом щелепи;

5. При гематогенному остеомієліті у дітей частіше вражається:

д) не названий.

а) тіло нижньої щелепи;

9. Тривалість реабілітаційного періоду для хворих б) суглобовий відросток нижньої щелепи;

гематогенним остеомієлітом:

-74 а) до клінічного видужання;

-75 2-Г;

3-В;

5-Б;

6-Б;

9-Г;

б) стійка ремісія протягом року;

в) до періоду формування молочного прикусу;

г) до закінчення росту щелепних кісток;

д) не названий.

10. Тяжкість перебігу гематогенного остеомієліту визначає:

а) септичне тло б) вік дитини;

в) переважно ураження верхньої щелепи;

деструктивний характер процесу;

д) деструктивна, деструктивно-продуктивна і гіперпласгична форми хронічного остеомієліту.

1. Наслідками хронічного деструктивного остеомієліту, перенесеного в дитячому віці, є:

а) видужання;

б) в) дефект шелепи;

г) д) можливий будь-який із перерахованих.

12. У якій частині гемограми більш виражені зміни при хронічному остеомієліті щелепних кісток:

а) у червоній у білій крові;

в) у системі згортання крові;

г) змінюється швидкість осідання еритроцитів;

д) змін у крові не виникає.

Еталони відповідей.

Ситуаційна задача.

Тестові завдання.

-76 Одонтогенні та лімфаденіти лицевої ділянки у Профілактика та наслідки специфічних лімфаденітів у - 2.

ТЕМИ. У зв'язку із тим, що лімфаденіти ЩЛД у дітей займають чільне місце в номенклатурі стоматологічних захворювань, що зумовлено значною частотою, розповсюдженістю та поліморфізмом клінічних проявів, необхідно знати особливості клінічного перебігу, диференційну діагностику і принципи лікування.

МЕТА ЗАНЯТТЯ:

- загальна: оволодіти методами діагностики, диференційної МАТЕРІАЛЬНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕМИ:

діагностики, принципами лікування;

- методичні розробки для студентів;

- конкретна:

- таблиці;

- схеми, муляжі, препарати;

- інструментарій, амбулаторна та стаціонарна документація.

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ Лімфатична система має складну будову і складається із лімфатичних капілярів, які розташовуються в органах і всмоктують лімфу із тканин з подальшим надходженням у лімфатичні сплетіння. сплетінь по відвідних судинах лімфа відтікає до головних лімфатичних стовбурів через багаточисельні лімфатичні вузли.

Формування лімфатичних вузлів відбувається протягом 2-Зроків життя. У дітей у віці 3-5 років вони вже розвинуті самостійне анатомічне утворення, містить клітинні елементи, не здатні до завершених фагоцитарних реакцій. У цей період спостерігається компенсаторне збільшення кількості -78 -79 лімфовузлів. Однак, у зв'язку із слабкістю бар'єрної функції у 3. Змішаний дітей 3-5-річного віку вони легко інфікуються і запалюються. З 4. Продуктивний (васкулярний).

віком надлишок лімфовузлів атрофується та заміщується жировою У дітей в віці до 5 років лімфаденіти мають частіше чи фіброзною тканиною.

неодонтогенний характер, а з до віку зростає роль Лімфаденіти виявляються у 30-48% дітей з запальними одонтогенної інфекції. Серед регіонарних лімфатичних вузлів процесами обличчя та шиї. Причиною лімфаденіту ЩЛД може найчастіше вражаються підборідні, щічні, бути одонтогенна інфекція: при гострому періодонтиті і привушні. За частотою гострі форми розподіляються наступним загостренні хронічного процесу, нагноєнні кореневої кісти, чином - серозні, гнійні. Із хронічних форм частіше одонтогенному процесі в окісті, кістці, білящелепних зустрічаються гіперпластичні і значно рідше деструктивні.

тканинах. Крім того, лімфаденіти можуть виникати при дитячій Початок гострого серозного лімфаденіту у всіх інфекції (скарлатина, кір, вітряна віспа). В лімфатичний вузол випадках проявляється появою припухлості і болючості м'яких мікроби проникають по лімфатичним або гематогенним шляхам.

тканин у відповідних погіршенням апетиту, сну, Основними збудниками лімфаденіту є стафілококи, стрептококи підвищенням температури тіла до 37-38°С. При огляді або поєднання. В ряді випадків процес може бути викликаний визначається припухання враженої ділянки з незначним вірусом (інфекційний мононуклеоз) чи специфічною інфекцією розповсюдженням набряку на сусідні ділянки при незмінному актиномікотичною, туберкульозною.

забарвленні шкіряних покровів, які збираються в складку.

КЛАСИФІКАЦІЯ НЕСПЕЦИФІЧНИХ ЛІМФАДЕНІТІВ.

Пальпаторно визначається збільшений, злегка болісний А. По перебігу:

лімфатичний вузол щільно-еластичної консистенції, не Гострі:

обмежений в рухомості.

- серозний;

При вивченні картини пунктату - гнійний.

визначається значна кількість лімфоідних елементів за рахунок 2. Хронічні:

великих лімфоцитів, пролімфоцитів і лімфобластів. Дещо збільшується кількість макрофагів, плазматичних і ретикулярних - гіпершіастичний-продуктивний.

клітин. Значне збільшення макрофагів є показником 3. Загострення хронічного.

сприятливого розвитку захворювання і зворотній Б. По локалізації:

розвиток патологічного процесу.

1. Ізольований.

Більша частина дітей з гострим серозним лімфаденітом 2. Регіонарний (груповий).

лікується амбулаторно. В першу чергу необхідно встановити 3. Розповсюджений.

первинний осередок інфекції і сприяти його найшвидшому 4. Генералізований.

усуненню. При одонтогенному лімфаденіті проводять санацію В. По морфологічній структурі лімфовузла при хронічному порожнини рота. Місцево на вузол призначають УВЧ, ЗВЧ в лімфаденіті:

атермічних дозах, гелій-неоновий лазер. Добрі результати дають Гіперпластичний (фолікулярний).

компреси з димексидом, новокаїнові блокади шийного 2. Десквамативний (синусний).

симпатичного чи зіркового гангліїв. Перорально призначають -81 вітаміни, гіпосенсибілізуючі препарати протягом 10-14 діб.

вітамінні препарати у вікових дозах протягом часу перебування Застосовувати антибіотики в цій фазі запалення не слід, якщо для в стаціонарі. На осередок запалення - УВЧ, ЗВЧ, УФО, цього немає інших показань.

В реабілітаційному періоді призначають електрофорез з 3 Хронічні лімфаденіти виникають внаслідок стихання 5% йодидом калію №10-15, аплікації озокериту №10, масаж гострого запалення, багаторазового інфікування комірцевої зони та обличчя з метою стимуляції лімфообігу та маловірулентними мікроорганізмами або наявності хронічних лімфовідтоку. Слід проводити прийом вітамінних препаратів до 21 вогнищ інфекції на тлі зниження реактивності організму дитини.

30 діб, приступити до загартування дитини.

Клінічно вони характеризуються збільшенням розмірів Гострим гнійним лімфаденітом найчастіше страждають лімфатичних вузлів та обмеженням рухомості. У залежності діти ясельної та дошкільної вікових груп. Як правило, гнійне від характеру перебігу захворювання виділяють дві запалення в лімфатичному вузлі виникає на тлі гострого хронічний гнійний і хронічний гіперпластичний. Хронічний запалення ЛОР-органів або бронхо-легеневої системи.

гнійний, як правило, є наслідком хронічного гіперпластичного Початок захворювання супроводжується інтоксикацією, яка лімфаденіту, при якому в паренхімі вузла формується проявляється млявістю, помірною сухістю слизової оболонки мікроабсцес, який стимулює утворення потовщеної порожнини погіршенням апетиту, сну, підвищенням сполучнотканинної капсули.

температури тіла до 37-39°С.

Ступінь запальних явищ може бути різноманітною. В Місцево спостерігається припухлість і болючість м'яких одних випадках визначається поодинокий, збільшений, болісний тканин у відповідних ділянках. Шкіра над лімфатичним вузлом лімфатичний вузол без проявів періаденіту і погіршення набрякла і гіперемована. Симптом флюктуації відмічається у загального В інших випадках, клінічна картина половині випадків. Лейкоцитарний індекс інтоксикації характеризується вираженими явищами запалення підвищується, а ШОЕ прискорюється лише у 30% дітей. В сечі погіршенням самопочуття. Спостерігаються випадки, коли може з'являтися незначна кількість лейкоцитів, поодинокі чергове загострення хронічного процесу в лімфатичному вузлі еритроцити, слиз і сліди білка.

завершується перфорацією шкіри і утворенням нориці, яка з При вивченні цитологічної картини ексудату, отриманого часом закривається. В периферійній крові може спостерігатися при пункції або розтині лімфовузла, визначається детрит та значна лейкоцитоз, лімфоцитоз, прискорення ШОЕ. В сечі змін кількість еритроцитів, нейтрофілів з різним ступенем деструкції, гіперпластичний лімфаденіт протікає, як поодинокі лімфоцити, макрофаги.

правило, без загальних реакцій організму дитини. Захворювання Лікування гнійного лімфаденіту комплексне і складається із починається із появи безболісного кулеподібного утворення хірургічного, медикаментозного та фізіотерапевтичного впливу.

незначних розмірів, яке поступово збільшується. По мірі Проводиться розтин утвореного абсцесу з подальшим дренуванням.

зтихання запальних явищ лімфатичний вузол але Хірургічне лікування доповнюється не досягає попередніх розмірів.

(напівсинтетичні антибіотики пеніцилінового ряду, Місцево спостерігається збільшення розмірів регіонарних цефалоспорини) у поєднанні із сульфаніламідами та препаратами лімфатичних вузлів. Шкіряні покрови над ними без змін, ряду. Призначають гіпосенсибілізуючі та збираються в складку. Пальпаторно визначаються лімфатичні -82 -83 вузли із рівними контурами, щільно-еластичної консистенції.

визначається При розтині вогнища Збільшення лімфатичних вузлів затягується на тривалий період. З визначається порожнина, виповнена грануляціями, то часом (2-3 роки) у зв'язку із заміщенням тканини кровоточать. На відміну від дорослих, у дітей після сполучною, розміри значно зменшуються при втраті випорожнення гнійника не спостерігається грубого рубцювання фізіологічних функцій.

прилеглих тканин, а має місце розростання грануляцій в В мазках із пунктату переважають зрілі лімфоцити, напрямку шкіри чи утворення нориць.

плазматичні клітини, макрофаги, багатоядерні клітини чужорідних В клінічній практиці рекомендують проводити тіл, гістоїдні елементи.

комплексне обстеження дітей, у яких запідозрено актиномікоз та Лікування дітей повинно бути направлене на виявлення і обов'язковий перелік складових тестів (по Робустовій ліквідацію причинного фактору. При хронічному гнійному • шкірно-алергічна реакція, реакція лімфаденіті показаний розтин абсцесу з послідуючим лікуванням гальмування міграції лейкоцитів, прямий тест, як гострого гнійного лімфаденіту. При тест полоскання рота актинолізатами в якості лімфаденіті рекомендується проведення терапії, • дослідження;

вітамінотерапії, призначають препарати та • дослідження операційного матеріалу;

Значна увага відводиться фізіотерапевтичному • дослідження крові, сечі, визначення функціонального стану лікуванню (електрофорез 5% розчину калію йодиду та №10, сполучної тканини, показників клітинного та гуморального фонофорез, озокерит, УФВ). Якщо консервативна терапія не імунітету.

ефективна, то проводять екстирпацію лімфовузла.

В мазках із пунктату або виділень на тлі детриту Профілактичні заходи складаються із загартування дитини, визначаються друзи актиноміцетів та ксантомні клітини.

своєчасного лікування інфекційних захворювань, раціонального При туберкульозному ураженні лімфовузли виявляються лікування супутньої соматичної патології.

різного розміру, щільності, безболісними або помірно болісними Диференційну діагностику необхідно проводити при пальпації. Зазвичай ураження двобічне, вузли виявляються у актиномікозом, захворюваннями крові (гострий вигляді поодиноких, круглих утворень з гладкою поверхнею. В лейкоз), інфекційним добро- та ряді випадків вузли утворюють конгломерати. Реакція Пірке та пухлинами лімфатичної системи (лімфосаркома, неходжкінські Манту у хворих дітей позитивна. В пунктаті виявляється детрит з лімфоми та ін.), епідемічним паротитом, пухлинами (ліпома, поодинокими лімфоцитами, ретикулярними клітинами та дермоідні та епідермоідні кісти та ін.).

гігантськими клітинами Диференційна діагностика неспецифічних хронічних лімфаденіт виникає після появи твердого лімфаденітів зі специфічними досить складна.

шанкра. яка відокремлює його від інших це значна лімфаденіт частіше локалізується в щічній твердість за рахунок склерозування, тому сифілітичний або піднижньощелепній ділянках. Спочатку з'являється збільшений лімфаденіт отримав назву склероаденіту. Збільшені вузли не малоболісний вузол, навколо якого розширюється зона інфільтрації запалені, безболісні, Дмференційній діагностиці тканин. Вузол поступово збільшується (2-3 тижні, місяці), шкіра допомагають позитивна серологічна реакція імунофлюоресценції потоншується, набуває темно-червоного забарвлення, інфільтрат та Васермана.

-84 -85 З Бернадский Ю.И. стоматологии. - К.:

- виписати рецепти для загального та місцевого лікування дітей з Вища 1984. -С. 191-197.

лімфаденітами ЩЛД;

Богашова ЛЯ., Лесовая Н.Д. Диагностика и лечение 2.

- провести діагностичну пункцію;

лимфаденитов области у детей: Метод.

- заповнити направлення на цитологічне дослідження;

рекомендации. - Харьков, 1980. -14 с.

заповнити направлення на гістологічне дослідження;

3. Колесов А. Стоматология детского возраста. - М.:

- виписати направлення на обстеження в клінічній лабораторії;

Медицина, 1991. - С. 205-213.

виписати направлення в фізіотерапевтичний кабінет;

Тимофеев А.А. Руководство по хирургии и • заповнити амбулаторну карту та стаціонарну історію хвороби.

хирургической стоматологии. - К.: Червона Рута - 1999.

- 1 том. - С. 236-253.

ТЕРМІНОЛОГІЯ:

Ткаченко О.В. Лімфаденіт лімфаденіт • ділянки у дітей (навчальний посібник). - Полтава, - лімфатичний с.

гострий хронічний ЗАДА лімфатичний вузол Хворий П., 7 років, скаржиться на припухлість тканин в СерОЗНИЙ піднижньощелепній ділянці підвищення температури до гнійний 37,5°С, нездужання, слабкість. Хворіє 4 доби. З дні тому деструктивний лікувався з приводу загострення хронічного періодонтиту 74, потім з'явилася припухлість розміром з горошину, верхня щелепа підвищилась загальний стан дитини пункція Об'єктивно: асиметрія обличчя за рахунок припухання в піднижньощелепній ділянці Шкіра в кольорі не змінена, ЗАПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ.

при пальпації виявляється інфільтрат м'якої консистенції, Вікові особливості лімфатичної системи у дітей.

слабо болісний, рухомий, розміром 2X3 см. В порожнині 2. Етіологія та патогенез неспецифічних лімфаденітів ЩЛД у рота: 74 під пломбою, перкусія безболісна. Слизова оболонка дітей.

альвеолярного відростка без змін 3. Класифікація лімфаденітів.

Поставте діагноз.

4. диференційна діагностика лімфаденітів у 2. Хворий К., 5 років, звернувся зі скаргами на наявність дітей.

припухання і болісність у підборідній ділянці, неміч, 5. Принципи лікування лімфаденітів у дітей.

підвищення температури тіла до 38,2 С. Захворів біля тижня 6. Ускладнення та наслідки лімфаденітів у дітей, тому, коли переніс ГРВ1 та з'явилася припухлість в цій ділянці. При огляді: шкіра звичайного кольору, в підборідній -86 -87 ділянці пальпується пухлиноподібне утворення, болісне, щільно 5. Найбільш вірогідною причиною лімфаденіту підщелепних еластичної консистенції, рухливе. Лейкоцитів ШОЕ лімфовузлів у дитини 5-9 років є:

А) інфекційна;

діагноз Складіть план лікування.

Б) дерматогенна;

В) травматична;

ТЕСТОВІ Г) одонтогенна;

Причиною неспецифічних лімфаденітів у дітей є:

Д) А) захворювання Б) зуби вражені карієсом та його ускладненнями;

Еталони відповідей.

В) травми області;

Ситуаційні задачі.

Г) гострий герпетичний стоматит;

1. Гострий серозний одонтогенний лімфаденіт Д) будь-яка із перерахованих.

піднижньощелепної ділянки зліва.

2. Лімфаденіти за клінічним перебігом найбільш повно діляться на:

2. Гострий гнійний підпідборідний лімфаденіт. План лікуваїгая:

А) гострі та хронічні;

розтин протизапальна, гіпосенсибілізуюча, Б) гострі, та хронічні;

вітамінотерапія, фізіотерапія.

В) гострі, підгострі, хронічні рецидивуючі;

Тестові завдання.

Г) на гострі (серозні та гнійні), хронічні і 2-Г;

3-В;

5-Г.

абсцедуючі);

Д) гострі, хронічні, в стадії загострення.

3. Частим лімфаденітам в дитячому віці сприяє:

А) велика поширеність карієсу у дітей;

Б) частота захворювань інфекційними хворобами захворюваннями ЛОР-органів;

В) функціональна і незрілість лімфатичних вузлів у дітей;

Г) складність діагностики;

Д) часті пошкодження ЩЛД.

4. Найбільш вірогідною причиною лімфаденіту підщелепних лімфатичних вузлів у дитини 2-3 років є:

А) інфекційна;

В) травматична;

Г) дерматогенна;

-88 4. Клініку абсцесів і флегмон 4. Розпізнати клінічні прояви ТЕМА: та абсцеси і флегмони у дітей. захворювання.

щелепно-лицевої 5. Принципи лікування. 5. Обґрунтувати призначене - 2.

лікування.

ОБГРУНТУВАННЯ ТЕМИ. Серед захворювань значну частку складають гнійні обмежені або розлиті запальні процеси м'яких тканин, тобто абсцеси і флегмони.

Гострі гнійні процеси у дітей складають біля 15,5% всіх захворювань ЩЛД. Суттєві відмінності в анатомії та ЩДД дорослих і дітей неминуче ведуть до різниці в клінічному перебігу флегмон у представників цих груп. Все це обумовлює необхідність вивчення особливостей клініки, диференційної діагностики та принципів лікування абсцесів і флегмон ЩЛД у дітей.

МЕТА ЗАНЯТТЯ:

- загальна: оволодіти методами діагностики, диференційної діагностики, принципами лікування абсцесів і флегмон ЩЛД у дітей;

- конкретна:

МАТЕРІАЛЬНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕМИ:

- методичні розробки для студентів;

таблиці;

- схеми, муляжі, препарати;

інструментарій;

- хворі;

- амбулаторна та стаціонарна документація.

МА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ.

-91 Абсцес - обмежене гнійне вогнище, що виникає в результаті Клінічно при виникненні абсцесів спостерігається підслизової, підшкірної, ущільнення тканин, що супроводжується появою припухлості клітковини, лімфовузлів, м'язів чи кістки. Абсцеси обличчя та шиї. Над ділянкою гнійника часто з'являється найчастіше у м'яких тканинах. Відмежування абсцесу гіперемія шкіри. При глибокому розташуванні гнійника зідбувається в результаті створення навколо нього стінки із шару і навкологлотковому просторі, грануляційної тканини.

крилопіднебінній та підскроневій ямках та запальні зміни зі Флегмона - гнійне розлите запалення клітковини, що сторони шкіряних покривів відсутні. Важливою ознакою абсцесу {находиться під шкірою, слизовою оболонкою, між м'язами і є симптом Він виникає в результаті наявності гною, що міститься в порожнині з еластичними стінками, які передають Серед збудників білящелепних флегмон і абсцесів провідна поштовх від одної стінки по всім напрямкам. Біль сильний на роль належить стафілококам, питома вага яких досягає 69%.

початку розвитку по мірі розплавлення інфільтрату В залежності від джерела інфекцій гнійно-запальні процеси поступово зменшується. Явища інтоксикації (кволість, і шиї (1985) поділяє на 8 груп: одонтогенні, розбитість, слабкість) проявляється в меншій мірі, ніж при інтраосальні, гінгівальні, мукостоматогенні, саліваторні, флегмоні. Зі сторони крові іноді має місце невеликий лейкоцитоз, риногенні, отогенні.

збільшення кількості сегментоядерних нейтрофільних З точки зору клінічних проявів, топографічної анатомії і гранулоцитів і збільшення ШОЕ.

тактики хірургічного лікування потрібно розрізняти (за Для розвитку флегмони у ряді випадків необхідні Євдокімовим, наступні види флегмон і абсцесів:

передумови загального характеру: послаблення імунологічних 1) флегмони і абсцеси в межах топографо-анатомічних властивостей організму, його сенсибілізація.

ділянок обличчя очниць, вилецевої і скроневої На відміну від абсцесу, при флегмоні виникає розлите ділянок);

розповсюдження запального процесу. Одонтогенні флегмони 2) флегмони і абсцеси;

характеризуються такими ж місцевими і загальними симптомами, 3) флегмони дна порожнини роту;

які спостерігаються і при одонтогенних абсцесах, тільки в більш 4) флегмони;

вираженому ступені.

5) флегмони язика, 6) флегмони Для флегмон будь-якої локалізації існує ряд спільних По важкості перебігу захворювання хворих з флегмонами ознак:

умовно поділяють на три групи: 1 група (легка) - хворі з 1) наявність значної інтоксикації: загальна слабкість, втрата флегмонами, що локалізуються в одній анатомічній ділянці;

2 група апетиту, пітливість, прискорення пульсу та дихання;

в (середньої важкості) - хворі з флегмонами, що локалізуються в двох периферичній крові відмічається значний зсув і більш анатомічних 3 група - тяжкохворі з флегмонами лейкоцитарної формули вліво, збільшення м'яких тканинах дна порожнини шиї, половини обличчя, а нейтрофільних гранулоцитів, зменшення також флегмони скроневої ділянки, що поєднується з підскроневою еозинофільних гранулоцитів, ШОЕ до 70 мм за 1 год;

та крилопіднебінною ямками і 2) порушення терморегуляції - температура тіла підвищується до С;

-92 -93 \) якщо картина флегмонозної інтоксикації різко зростає, а місцева У дітей флегмони розповсюджуються швидше, у запальна реакція виражена слабо, то це може бути ознакою дорослих, і стають розлитими через наступні причини: незначна прориву вірулентної інфекції через місцевий товщина фасції, наявність значної кількості клітковини в ретикулоендотеліальний бар'єр у лімфовузли, що проміжках. Швидкий розвиток інтоксикації у свідчить про різке зниження опірності організму і є них зумовлений тим, що розвинена судинна сітка сприяє поганого прогнозу.

бурхливому і швидкому всмоктуванню Місцеві клінічні симптоми флегмон залежать від їх осередка.

Наприклад, для всіх флегмон, що розташовані Патологічні зміни в гемограмі бувають, як правило, більш поверхнево (під шкірою), характерна наявність розлитої виразними у дітей, ніж у дорослих.

припухлості, щільної і болісної при пальпації, дифузної гіперемії У більшості хворих до 14 років відмічено підвищення шкіри. При цьому шкіра у складку не збирається, напружена, температури тіла до - тоді як у дорослих вона буває лице асиметричне. При глибокому розташуванні флегмон (в та навкологлотковому просторі, у товщі значно нище.

язика і т. д.) зміна шкіри і асиметрія обличчя відсутні або незначно Принципи лікування абсцесів і флегмон.

виражені, порушуються функції: відкривання жування, 1. Розкриття абсцесів і флегмон проводиться з урахуванням ковтання, дихання..

локалізації, розташування гілочок лицевого нерва, природніх Для флегмон ЩЛД характерним є: складок обличчя, шиї і створення умов для оптимального 1) в тій чи іншій мірі порушення рухомості щелепи (при локалізації відтоку ексудату.

процеса в привушно-жувальній, щічній, 2. Дренування вогнища запалення. При правильному розкритті і скроневій ділянках);

дренуванні вогнища запалення, особливо при абсцесах, немає 2) порушення і різкий біль при жуванні, ковтанні, особливо при необхідності призначати антибіотики.

локалізації флегмони в крилоподібно-щелепному або в 3. одонтогенному походженні видалення "причинного просторі, а також у тих випадках, коли зуба".

втягується в запалення жувальні м'язи;

4. Бактеріограма із визначенням чутливості мікрофлори до 3) порушення артикуляції мови та дихання;

мова хворого стає антибіотиків.

невиразною, сиплою або хриплою внаслідок набряку стінок 5. Медикаментозна терапія.

порожнини трахеї, голосових зв'язок;

Загальне лікування включає:

4) порушення слиновиділення: слина стає в'язкою, тянучою, важко 1) антибактеріальні препарати з урахуванням чутливості спльовується.

мікрофлори;

та загальні симптоми значно швидше 2) дезінтоксикаційну терапію (неогемодез, реомакродекс, наростають у дітей до 3-х років, що пов'язане із реактивністю і 5% р-н натрію бікарбонату, лабільністю нервової системи. З віком швидкість розвитку 5% глюкози з інсуліном);

загальних порушень при флегмонах знижується.

3) антигістамінну терапію (дімедрол, дипразин, діазолін, тавегіл, -94 -95 імуностимулюючу та імунокомпенсуючу терапію (пентоксил, ДЛЯ КОНТРОЛЮ натрію нуклеінат, левамізол, імунал, Вікові особливості будови у дітей.

тонзилгон);

2. Етіологія та патогенез абсцесів і флегмон ЩЛД у дітей.

5) вітамінотерапію (кислота аскорбінова, тіаміну хлорид, 3. Класифікація абсцесів і флегмон.

нікотинова кислота, "Ундевіт", 'Мультитабс", 4. Особливості клінічного перебігу абсцесів і флегмон ЩЛД у дітей.

6) знеболення (кеторолак, кислота кислота 5. Принципи лікування абсцесів і флегмон.

ацетилсаліцилова, дифлунізол, ацетамінофен, 7) протигрибкову терапію амфотеріцин В, леворин, ЛІТЕРАТУРА:

1. Ю.И. Основи хирургической стоматологии. - К.:

Місцеве лікування включає в себе промивання рани Вища школа, 1984. -С. 129-154.

антисептиками, ферментами, ферментів, введення 2. Колесов Стоматология возраста. - М.:

протигангренозної сироватки при анаеробній флегмоні, Медицина, 1991. фізпроцедури на рану після розкриття вогнища запалення.

3. Солнцев Тимофеев Профілактика абсцесів і флегмон полягає у своєчасній санації заболевания. - К.: Здоров'я, 1989. - С. 154 -170.

каріозних зубів.

4. Тимофеев А.А. Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии. - К.: Червона Рута - 1999.

ПРАКТИЧНІ НАВИЧКИ З ТЕМИ:

- 1 том. - С. 178-245.

- дренувати рану;

5. А.Д. Воспалительньїе заболевания челюстно - призначити комплекс медикаментозних препаратів для лицевой области и шеи. - М: Медицина, 1985. С.

лікування хворого з абсцесом чи флегмоною;

6. Харьков Л.В., Яковенко Л.Н., Кава Т.В. хирурга - заповни ги стаціонарну історію хвороби;

- М.:Книга-плюс, 2002. - виписати направлення для обстеження в клінічній лабораторії;

- заповнити на цитологічне дослідження.

СИТУАЦІЙНІ А 1. Визначте тривалість курса у дитини ТЕРМІНОЛОГІЯ:

років з аденофлегмоною піднижньощелепної ділянки зліва.

гострий 2. Назвіть найбільш ефективне лікування абсцесу серозний твердого піднебіння.

гнійний 3. Хвора дитина років скаржиться на прогресуюче утруднене верхня шелепа відкривання рота, болісне різке погіршення пункція загального стану, підвищення температури тіла до 39,3 С.

абсцес Виникненню такого стану передували гострі болі у флегмона зруйнованому 37. Об'єктивно: обличчя симетричне, піднижньощелепні лімфовузли зліва збільшені, болісні -96 -97 Пальпація під лівим кутом НЩ та в лівій позадущелепній в) внутрішньоротовий;

цілянці викликає різкий біль. Відкривання рота та бокові рухи вліво г) підвилицевий.

значно обмежені. Спостерігається гіперемія та інфільтрація лівої складки. Який найбільш імовірний діагноз?

Еталони задачі.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ.

Не менше 7-8 діб.

Оперативний доступ при нижньощелепній флегмоні:

2. Висікання ділянки слизової оболонки та окістя.

а) серединний (в підпідборідній ділянці);

3. Флегмона крило-щелепного простору зліва.

б) завдання.

в) комірцевоподібний;

1 - г;

2 - в;

3 - в;

4 - в;

5 - б.

г) в піднижньощелепній 2. Інфекція в тіло язика не проникає:

а) контактним шляхом;

б) лімфогенним шляхом;

в) по ходу нервових волокон;

г) по міжфасціальним щілинам;

д) по ходу 3. Як відрізнити гнійний періостит ВЩ від абсцесу підочної ділянки:

а) по вираженості інтоксикації організму;

б) по вираженості температури тіла;

в) по наявності вибухання по перехідній складці;

г) по наявності флюктуації.

4. Для флегмони щоки характерно:

а) розлитий набряк м'яких тканин щоки, зглаженість носо губної болісне відкривання рота;

б) обмежений інфільтрат в центрі щоки, відкривання рота вільне, біль при ковтанні, в) утруднене носове дихання з однієї сторони;

г) різко обмежене відкривання рота.

5. Оперативний доступ для розкриття флегмони привушно жувальної ділянки:

а) розріз;

б) по (в ділянці кута НЩ);

ТЕМИ. Фурункули та карбункули займають одне із провідних місць серед гострих неодонтогенних захворювань Вони зарекомендували себе як запальні процеси, небезпечні для життя. Засвоєння теоретичного матеріалу дозволить студенту знати етіопатогенез, варіанти клінічного перебігу неодонтогенних запальних захворювань обличчя. У результаті закріплення практичних навичок студент буде вміти діагностувати фурункул, карбункул, бешиху у дітей, та проводити адекватне лікування.

МЕТА ЗАНЯТТЯ:

загальна: вивчити етіологію, патогенез, діагностику неодонтогенних запальних захворювань ЩЛД карбункул, бешиха), засвоїти прийоми лікування, можливі ускладнення та профілактику;

- конкретна:

Профілактика МАТЕРІАЛЬНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕМИ:

- методичні рекомендації;

- таблиці, схеми, фотографи хворих, муляжі;

- тематичні хворі;

- історії хвороби;

- хірургічний інструментарій;

-101 матеріал.

а) остіофолікуліт;

б) глибокий фолікуліт.

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ.

2. Запальна інфільтрація.

Фурункул - гостре запалення волосяного 3. Утворення та відторгнення гнійно-некротичного фолікула і оточуючих тканин, зумовлене проникненням патогенних мікроорганізмів, частіше стафілококів. Карбункул — гостре гнійно 4. Розсмоктування запального інфільтрату.

некротичне запалення кількох розташованих поряд волосяних II. Рецидивуючі фурункули.

фолікулів і сальних залоз, поширюється на оточуючу шкіру та III. Ускладнені клінічного перебігу фурункулів та підшкірну клітковину.

карбункулів:

У виникненні захворювань вагоме місце надається А. Місцеві ускладнення.

кліматичним (переохолодження або перегрівання організму), 1. Запалення червоної кайми губ, слизової оболонки і побутовим факторам (недотримання режиму, шкіри губ - хейліти (катаральний, гландулярний, забруднення шкіри, видавлювання вугрів та пустул). Сприятливими факторами можуть бути різні загальні захворювання (цукровий 2. Запалення вен (флебіт, тромбофлебіт).

діабет, авітаміноз), при цьому фурункули протікають дуже тяжко і 3. У лімфатичних вузлах і лімфатичних тривало.

судинах (глибокий серозний і гнійний Велике значення має локалізація запального вогнища в лімфаденіт, періаденіт, аденофлегмона).

залежності від топографо-анатомічних особливостей ЩЛД.

Запалення оточуючих м'яких (запальний 4.

Найнебезпечнішими є фурункули та карбункули, які локалізуються інфільтрат, абсцес і флегмона).

у ділянці верхньої складки, кутів рота, підочній і З боку кісткової тканини (остеомієліт).

5.

періорбітальній ділянках. Виділення їх в окрему групу зумовлене 6.

особливою важкістю клінічного перебігу. Разом із тим, фурункули, Б. Загальні особливо у ділянці нижньої губи, підборіддя можуть бути в ряді випадків не менш небезпечними.

2. Менінгіт.

Це пов'язане із тим, що мембрана, яка оточує фурункули 3. Сепсис.

та карбункули, має сітчасту будову, а не щільний "вал", як при Неускладненими вважають тільки ті форми, що абсцесах. Тому видавлювання гнійників може призвести до локалізуються у межах шкіри та підшкірної клітковини.

розвитку небезпечних для життя хворого ускладнень.

Фурункул за період розвитку захворювання проходить три Несприятливим фоном для виникнення цих захворювань стадії;

несанована порожнина рота.

Стадія інфільтрації (протягом 1-2 днів).

Систематизація неускладнених і ускладнених форм розвитку II. Стадія абсцедування (через 3-4 дні з фурункулів і карбункулів (А.А.Тімофєєв, 1995):

захворювання).

Неускладнені форми фурункулів і карбункулів.

III. Стадія загоювання з утворенням невеликого рубця.

Початкова стадія -102 - 103 Фурункул обличчя може ускладнитися утворенням інфузійна та карбункула із одночасним враженням кількох волосяних фолікулів Паралельно проводиться та прилеглої клітковини. Захворювання протікає тяжко, з ознаками антибактеріальна терапія.

вираженої інтоксикації, лейкоцитозом, зсувом лейкоцитарної Бешиха - інфекційне захворювання, яке характеризується формули вліво, різким збільшенням ШОЕ. локальним серозним або серозно-геморагічним запаленням Карбункули обличчя частіше, ніж фурункули ускладнюються шкіри, слизової оболонки, лихоманкою та інтоксикацією.

тромбофлебітом кутових вен, тромбозом печеристого синуса, Збудником є гемолітичний стрептокок групи А.

септикопіемією (гнійні пневмонії, гнійні плеврити та виникнення буває недостатньо тільки проникнення стафілокока інше). у шкіру або слизову оболонку, тому слід враховувати фактори, які сприяють розвитку захворювання: осередки хронічної Радикальне втручання при лікуванні стрептококової інфекції на тлі сенсибілізації організму, особливо неускладнених форм захворювання в останні роки все більш при зниженні загальних та місцевих факторів: перевтома, поступається консервативній терапії.

переохолодження, стрес та інші. Вхідними воротами є шкіра, Лікувальна тактика при фурункулах та карбункулах потребує особливо при ушкодженнях. Велике значення має суворо індивідуального підходу. Медикаментозне лікування резистентність шкіри та бактерицидна активність. Неможливо включає: антибіотикотерапію (в залежності від особливостей виключити і індивідуальну схильність організму до збудника клінічного перебігу захворювання та ускладнень), дезінтоксикацію бешихи.

(по показанням), неспецифічну терапію та імунотерапію, загальнозміцнююче лікування, вітамінотерапію та Імунітет після перенесеного захворювання не виникає. Це симптоматичне лікування. Активну специфічну імунотерапію є причиною рецидивуючих форм.

проводять стафілококовим анатоксином, бактеріофагом;

пасивну Класифікація (1977):

специфічну імунотерапію здійснюють антистафілококовою За ступенем виразності місцевих проявів (форми):

плазмою і гамаї'лобуліном. Ряд авторів рекомендує застосовувати місцево протеолітичні ферменти, гіпотермію у поєднанні ультрафіолетовим опромінюванням, обколювання новокаїном навколо гелій-неонове лазерне випромінювання, пов'язки із діоксипластом та багато інших методів.

За тяжкістю перебігу інфекційного процесу (форми):

-легка;

Хірургічне лікування проводять тільки при наявності гнійно - середньої тяжкості;

запальних ускладнень (гнійні лімфаденіти, абсцеси, флегмони та інше). Розкриття проводять за усіма правилами, прийнятими в За характером розповсюдженості місцевих проявів хірургії. Розкриття гнійників проводять (форми):

місцевим знеболюванням. Рану дренують гумовим дренажем. При карбункулі проводять широке розсікання шкіри і підшкірної - локалізована;

клітковини, висікання некротизованих тканин, рану дренують. - блукаюча;

- метастатична.

У залежності від кратності захворювання :

і - 104 -105 - первинна;

облітерації лімфатичних судин виникає порушення лімфообігу і - повторна;

виникає лімфостаз.

Диференційна діагностика проводиться із поліморфною У перебігу захворювання виділяють три основні періоди:

ексудативною еритемою, оперізуючим простим інкубаційний, період клінічних проявів, одужання. Інкубаційний пухирковим лишаєм, червоним вовчаком, сифілісом, мікробною період - від декількох годин до 3-7 діб. Захворювання починається екземою, дерматитами, сибірською виразкою.

гостро, у перші доби переважають симптоми інтоксикації.

Лікування залежить від форми захворювання, ступеню Еритематозна форма характеризується гіперемією інтоксикації, характеру локальних проявів. У комплексі (еритемою) ураженої ділянки шкіри, чітко відмежованою від лікувальних заходів провідне місце займає прилеглих тканин. Наявний набряк та інфільтрація тканин. При гіпосенсибілізуюче, загальнозміцнююче, дезінтоксикаційне та пальпації шкіра в осередку запалення різко болісна, напружена. Межі патологічного осередку чіткі, у вигляді зубців або місцеве лікування. Хворих на бешихове запалення слід язиків полум'я. Гіперемія найчастіше з'являється в ділянці носа і госпіталізувати.

супроводжується свербінням, набряком, печією та болем, при Профілактика складається із заходів, спрямованих на натисканні не зникає. Межі еритеми підняті і мають запобігання передачі інфекції від хворих оточуючим людям, вигляд. Мікроскопічно виявляється серозне запалення дерми, ліквідації вхідних воріт. При рецидивах ефективна переважно ретикулярного шару і прилеглої клітковини.

Pages:     || 2 |

© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.